Kolednícke programy
Pieseň: Keď tá jasná hviezda z neba
zasvietila
Nad Betlehémom jasná žiara.
Vstaňte hore, pastieri!
Anjel Boží zjavuje sa,
čakajme, kam zamieri!
Jedni vzali osla, vola,
druhí ovcu, barana,
hneď sa s darmi ponáhľali,
ku jasličkám, pred Pána.
Nad nich prišiel. Spevom nôtil:
Sláva Bohu na nebi!
Na zemi buď pokoj ľudu,
čo ho vrúcne velebí.
V maštaľke ich uvítala,
šťastná Svätá rodina.
Videli, jak Matka s láskou,
Božské dieťa objíma.
Valasi vstaňte – ešte spíte?
Pastierov zo sna anjel budí.
Hľa, aká žiara, nevidíte?
Mesiáš prišiel spasiť ľudí.
Hľadajte jasle a v nich Dieťa,
chudobné plienky šatia Kráľa.
Vykvitlo z Panny krásne dieťa,
Božia ho láska svetu dala.
Pieseň: Kde sa rozchodíte, vy valasi
Sláva buď Bohu, pokoj zemi,
anjelské zbory zaspievali,
pastierov schytil úžas nemý,
k jasliam sa všetci ponáhľali.
Nesú mu dary, srdcia vrelé,
oči im svietia od radosti,
a s nimi spieva ľudstvo celé,
Sláva buď Bohu na výsosti.
Do maštaľky pozrieť choďte!
Dieťatko tam v jasličkách.
V chladnej zime, ovinuté,
iba v biednych plienočkách.
Ešte v noci v celom kraji,
rozhlásili novinu:
Jezuliatko na svet prišlo,
priam v polnočnú hodinu.
Poďme! - riekol honelníkom,
starý bača po čase.
Zanesme Mu, čo len máme,
nech ho zima netrasie!
Prišlo na svet ukázať nám,
lásku k Bohu, k blížnemu.
Chudobné je, preto dary,
všetci svoje neste Mu!
Kolednícky program 2
Prišli sme vám zavinšovať, zaspievať,
k Vianociam Božieho požehnania zaželať!
Vinšujeme vám tieto vianočné sviatky,
narodenie Krista Pána,
dobrého zdravíčka a na stôl chlebíčka,
do duše radosti, do srdca svornosti.
Anjel pokoja nech medzi Vami prebýva,
a láska Kristova u vás spočíva.
Prinášame do domu Dobrú Novinu,
že sa Ježiš Kristus narodil, vravíme každému.
V mestečku Betléme, v jasličkách na slame,
všetci sa radujme, „Glória“ spievajme.
Sláva Bohu na výsosti, za vianočný čas radosti.
Nech znie anjelský, chválospev betlemský.
Pokoj ľuďom dobrej vôle, všetkým tu na zemi dole.
ZO/SO: Boh žehnaj tento dom – Christus mansionen
benedictat! „Bože, Otče náš, požehnaj tento príbytok
i túto rodinu. Posilňuj vieru všetkých jej členov, spájaj
ich deň čo deň väčšou láskou a daj im zdravie duše
i tela, aby sa tu i vo večnosti tešili z teba. Skrze Krista,
nášho Pána. Amen.“
(Niekto z koledníkov napíše na horné veraje domových
dvier písmená 20 – C + M + B - 11 )
A ja vám prajem zo srdca celého,
zdravia, šťastia, lásky a pokoja svätého.
K tomu požehnania Božieho
a po smrti Kráľovstva nebeského.
Za tie dary, čo ste dali, poďakovať by sme chceli.
Za seba i za deti v Afrike, myslíme na ne aj v modlitbe.
Nech vás Pán Boh odmení,
že ste štedrí k núdznym na tej našej Zemi.
Dobre sa tu mávajte, s Pánom Bohom ostávajte.
Kolednícky program 3
Pieseň: Zvestujeme Dobrú novinu
Prišli ku vám koledníci
šťastia, zdravia vinšovať,
Dobrú novinu vám priniesť
a s vami sa radovať.
Anjel Boží z neba letí, pokoj zvestuje,
neľakajte sa pastieri, vám oznamuje.
V Betleheme, na slame a v zime,
leží malé dieťa milé, Panovník zeme.
Pieseň: Na tmavom nebi hviezdička svieti
Na Vianoce, keď svet stíchne,
nech Vám Božie dieťa vdýchne,
pokoj, radosť, dobrú vôľu,
nielen v túto svätú chvíľu,
ale každučký deň v roku,
nech Vám stojí popri boku.
Keď sme vám už vinšík dali
a zo srdca zaspievali,
tak by sme vás prosiť chceli
že by ste nám pre detičky,
niečo tu, do pokladničky
z lásky darovali.
Nech tichá hudba veselosti
vám všetkým počas Vianoc znie,
nech tento rok nasledujúci
všetkým zdravie, lásku, radosť
a šťastie prinesie.
Ďakujeme za tie dary,
čo ste nám v štedrosti dali.
A teraz sa odberáme,
Ježiška vám nechávame.
V srdci si ho opatrujte,
a iných Ním obdarujte.
(Poznámka: akordy, noty a texty kolied nájdeš aj na webstránke http://www.dobranovina.sk)
Pieseň: My sa odberáme
Metodické materiály 16. ročníka Dobrej noviny; november 2010
strana 13
Download

Kolednícke programy