Koledníček
Pro "C" Ukulele (g1-c1-e1-a1)
arr: Ondřej Šárek
Anno Domini 2011
2
Adeste, fideles
### c
&
Ukulele
&
ní
-
0
2
1
2
Uk.
&
Uk.
ú
ú
Ï Ï
E
0
0
0
1
2
0
0
2
0
2
1
Ad - é - ste, fi - dé
T
A
B
###
ve - ní
-
2
4
4
4
5
ú
in
4
F #m
Ï Ï Ï Ï
dé - te
4
0
1
2
2
0
2
1
4
# # # ÏA Ï Ï Ï Aú
&
0
2
1
2
Ï.
4 2
E7
D
Uk.
4
0
1
2
2
4
0
1
2
5
4
0
1
2
,
2
0
2
1
4
5
2
2
2
2
0
2
1
4
2
0
2
1
0
4
4
4
0
0
1
2
4
Ï Ï ú
ní - te, ad - o - ré - mus. Ve - ní - te, ad - o - ré - mus
0
2
2
2
5
2
0
2
1
0
2
1
2
Ï Ï
A
A
D
4
0
1
2
Na - tum vi -
0
0
0
1
2
,
ú
Î
E7
j
0
0
2
1
ú
5
Ï ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ló
rum. Ve - ní - te, ad - o
,
E7
Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú
E
4
thle - hem:
0
,
2
j
Ï ú.
2
3
4
, F #m
Ï Ï
E
tri - um - phán - tes ve -
E
..
.
4
4
4
0
2
3
4
2
,
-
H7
Re - gem an - ge -
4
0
1
2
H
Bé
5
lae - ti,
les,
1
E
4
E
A
5
4
4
4
te
j
Ï Ï Ï Ï
A
0
Ï Ï Ï ÏÏ ú
Ï Ï
te,
-
..
..
A
E
1
# # # Eú7
Ï . Ïj ú
Ï
A
2
7
5
4
6
5
ú
E
A
Ï
4
,
,
Ï
- ré - mus. Ve -
0
0
1
2
0
2
1
4
A
j
Ï. Ï ú.
A
E
Dó
-
4
0
1
2
2
0
2
1
..
..
j
mi - num.
0
0
0
1
2
..
..
Jdou zástupy věrnych s jásotem a chválou / my též do Betléma pospíchejme. /
Vítejme Pána Krále andělského, / Ježíši zrozenému, /
Ježíši zrozenému, / Ježíši zrozenému zpívejme
3
V půlnoční hodinu
& b 43 Ï
F
G m7
Ï Ï
V půl - noč - ní
Uk.
0
2
&b Ï
Ï
0
Gm
Uk.
1
ho
-
di - nu
1
2
0
3
0
0
0
1
0
2
Bb
ra - dost - nou
Ï
no - vi - nu
1
3
2
0
1
2
3
0
Ï
ú
,
Ï
3
Î
Ï Ï Ï
F
1
Ï
C7
1
Ï
0
1
0
2
1
3
0
0
F
an - děl se
zje - vu - je,
Ï Ï Ï
3
0
0
3
3
Ï
Ï
pas - tý - řům
Ï
zvěs
Ï
C7
Ï
tu
je.
1
1
1
2
0
3
0
0
0
1
0
2
Ï
2
0
2
-
Î
ú
G m7
F
,
ú
C
C
F
3
ú.
..
.
2. Nebes Pán naplnil / sliby své zajisté, / Kristus se narodil / z Matičky přečisté
3. Pastýři, vstávejte, / pospěšte k Betlému, / zprávu tu povězte / na cestě každému.
Všude radost
& 24 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
C
F
³ ³ ³ ³
Všu-de ra-dost, všu-de já-sot, vel - ký
1
Uk.
0
2
4
0
5
2
3
0
0
0
3
0
0
0 0 2
G7
C
ples,
3
1
0
2
3
3
0
0
0 0 0
0 0
0
³
³ ³
na-ro-dil se Spá-si- tel svě - ta
0
0
0
0
3
0
0
5
0 0 0
C
ú
³³
dnes.
3
2
0 0
1
0 2 2
0
0
3
0
0 0
0
2. Svatý, svatý, třikrát svatý, věčný Bůh, / Otec, Syn a útěchy plný Duch.
3. Nebesa, hle, plná jeho slávy jsou, / k chvále Boží národy všechny zvou.
4. Hosana již rozezvuč se v světa dál: / Požehnán buď na věky Kristus Král!
3
0
0
0
4
Chtíc, aby spal
# 3D
& 4Ï
,
Ï Ï ú
Ï Ï ú Ï ú Ï ú
1. Chtíc, a - by spal, tak zpí - va - la, Sy - náč- ko
Uk.
0
2
#
Ï ú
& ú
Uk.
#
D
G
,
,
2
0
3
2
0
D7
Ï Ï ú
Am
G
D
mi - láč - ko
0
2
2
2
3
0
0
2
0
2
2
2
D
A
jsi
a
2
2
2
0
1
2
2
3
2
0
D
ú
Bůh,
2
.
2
3
2
0
G
0
2
2
2
3
2
0
co - va - la,
& Ï ú
Uk.
D7 G
0
2
2
2
0
2
2
2
D
pě - je
ti
2
3
2
0
2
0
2
2
2
2
3
2
0
- vi.
3
2
0
..
.
G
2
3
2
0
0
2
2
2
Ï Ï ú
D
v lás - ce
2
3
2
0
2
0
2
2
2
2
3
2
0
0
2
2
2
,
ce - lý
ráj,
0
2
2
2
0
2
dí - tě
D
3
1
2
..
.
D
Em A7
2
3
4
0
Mat- ka, jež po - no -
Ï Ï ú
G
ú
D7 G
D
G
0
2
2
2
Spi, ne - bes
Î Ï Ï Ï ú
G
3
0
0
2
ú Î Ï Ï Ï ú Ï
D
D
vi:
3
2
0
2
3
2
0
G
Î Ï Ï Ï ú
ú
G
-
Am
,
Em A7
2
0
3
2
0
mi - lost - né,
2
3
4
0
3
1
2
Ï Ï ú
Am
G
D
po - zem- ský
3
0
0
2
ú
D
2
3
2
0
0
2
2
2
3
2
0
,
,
0
2
2
2
Ï
Em
Pán
3
4
ú.
G
luh.
3
2
0
..
.
2. Tobě jsem lůžko ustlala, / Spasiteli, / k chvále tvé tvory svolala, / Stvořiteli! /
Zasvitl z nebe hvězdy jas / v jesličky tvé, / národy všechny světlem svým / k Betlému zve.
3. Dřímej, to matky žádost je, / holubičko, / v tobě se duše raduje, / ó perličko! /
Nebesa chválu pějí tvou, / slávu a čest, / velebí tebe každý tvor, / tisíce hvězd.
4. Ó lilie, ó fialko, / ó růže má, / dřímej, má sladká útěcho, / zahrádko má! /
Labuti má a loutnomá, / slavíčku můj, / dřímej, má harfo líbezná, / Synáčku můj!
5. Miláčku, spi a zmlkněte, / andělové, / před Bohem se mnou klekněte, / národové! /
Sestoupil vpravdě Boží Syn / na naši zem, / přinesl spásu, pokoj svůj / národům všem.
Já bych rád k Betlému
Ï
Ï
b
Ï
&
Ï Ï Ï Î
F
Gm
Já bych rád
k Bet - lé - mu,
8
5
5
5
Uk.
5
5
F
3
1
0
2
2
F
Bb
kře- pe - li - čku
a pěk - nou
že- žu - li - čku,
ty
3
5
3
4
5
Uk.
3
3
3
3
1
0
2
&b Ï Ï Ï Î
Gm
1
3
2
0
5
3
Bb
3
1
0
2
Bb
C7
0
F
od - ve - du.
0
1
2
1
0
Bu - de že -
0
1
0
2
8
5
5
5
5
Bb
U hla - vič - ky je - ho
1
0
0
0
0
3
1
0
2
2
Ï Ï Ï
F
F
Je - ží - ška.
0
0
0
2
ÏÏ Ï Ï Ï Î
mu
3
1
1
0
2
5
Ï Ï Ï ÏÏ Ï
Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Î
1
0
0
Mám do - ma
1
0
0
0
C7
F
3
4
5
3
C
vy - rá - žet
2
5
2
F
1
0
0
0
3
2
Ï Ï Ï
C7
žu - li - čka
Uk.
3
1
0
0
0
ú
C7
F
ma - lé- mu.
1
&b Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ ÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï
C7
Ï
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Î
C7
C
k Je - žíš - ku
1
0
0
0
3
Bb
Ï Ï Ï
C7
1
3
2
0
5
Bb
5
1
0
2
1
se - dá - vat,
3
1
2
C7
3
2
5
3
3
3
4
5
C7
F
Ï
ÏÏÏÏ Ï Ï Î
& b Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï. Ï Ï Î Ï. Ï Ï Î
Ï
F
C7
F
lí- bez- ně mu bu- de ku - ká - vat: Ku - ku - ku!
Uk.
1
0
2
1
3
1
2
2
3
5
3
3
3
4
5
..
..
3
1
0
2
3
2
Ku - ku - ku!
..
..
3
1
0
2
3
2
Zdráv bu - diž
8
5
5
5
1
5 0
0
5
0 0
Je - žiš - ku!
1
0
2
0
1
6
Vondráši, Matóši
# 2G
& 4Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï
Am
D7
Von - drá - ši, Ma - tó - ši, víš - li, co se
3
1
0
Uk.
2
2
3
2
0
3
1
0
D7 G
# AÏm Ï
Ï Ï Ï Ï
&
Uk.
#
2
3
0
0
2
0
2
2
2
5
3
& Ï Ï
Ï
3
1
0
3
2
0
G
2
3
2
0
4
5
2
3
2
2
3
2
0
0
2
0
2
2
Am
pře - bí - raj
3
1
0
2
2
a
do
3
0
0
2
2
3
1
0
3
2
0
2
Ï Ï
3
1
0
se- ně
2
3
2
0
2
3
D7
G
ej, ej, ej, ej
na se- ně.
5
2
5
2
4
Ï
3
3
2
2
D7
Bet - lé - ma
0
2
D7
G
Ï Ï Ï Ï
Ï Ï Ï
2
2
2
Ï Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
D7
v Bet - lé - mě,
3
Ï
V Bet - lé - mě na
3
2
0
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
ej, ej, ej, ej,
0
sta - lo?
0
2
2
2
3
G
ná - hlo;
2
0
D7
na - ro - dil se
Vem do - de,
Uk.
2
3
0
0
2
2
3
2
0
G
5
2
2
2
Dež k Betlemo přindeš, poklonu vzdé králi,
a potom mu zahré, na té staré gajdy.
A až já brymzo spravím, že je také naščívím,
doneso pár vajec a brymze plné hrnec.
0
2
2
2
Î
G
Ï
0
Ï
hy - baj.
2
3
1
0
2
Î
0
2
7
Tichá noc
C
j
3
& 4 Ï. Ï Ï ú.
² j
. 0
0.
0.
j
Ï. Ï Ï ú.
²
Ti - chá noc,
Uk.
0
0
0
ú
j
pře - sva - tá noc.
3
0
0
0
3
0
0
0
..
.
0
0
0
0
&ú
3
0
0
0
0
0
²
2
3
1
0
2
.
3
2
0
j
2
..
.
0
0
0
0
0
C
.
Ï
Ï Ï ú.
&Ï Ï Ï
J
jen Bo - ží
5
Uk.
5
7
7
0
5
7
7
0
j
3
0
0
0
ú.
.
5
7
8
7
8
0
0
7
dý - chá zem,
5
7
7
0
7
5
7
7
0
3
3
0
0
0
3
3
1
0
2
2
j
dáv - no i
.
3
2 0
2
0
²
j
pas - tý - ři
0
0
0
..
.
0
7
8
0
0
3
0
0
0
3
0
0
j
.
0
1
2
Ï
bdí.
0
3
0
0
0
3
0
0
0
2. Tichá noc, přesvatá noc, / náhle v ní jásot zní, / vstávej,
lide můj, tmu z očí střes, / v městě Betlémě Bůh zrozen dnes, /
z lásky se člověkem stal, / z lásky se člověkem stal.
3. Tichá noc, přesvatá noc, / stín a mráz vůkol nás, / v hloubi
srdce však Gloria hřmí, / dík, že hříšník se s důvěrou smí /
u Svaté rodiny hřát, / u Svaté rodiny hřát.
0
3
0
0
0
3
0
0
0
Î Î
C
lás - ka, ta
0
stád;
0
j
Ï Ï
Ï Ï. Ï Ï ú.
G
7
8
0
0
3
0
0
0
j
Ï
.
Ï
Ï
J Ï Ï. Ï Ï ú.
jen Bo - ží
7
8
0
0
5
Ï ú.
C
zdřím - li
lás - ka, ta bdí,
8
5
7
7
0
ú
3
0
0
0
0
G
5
F
půl - noc od - bi - la, měs - to šlo spát,
Uk.
3
0
0
0
C
j
ú
C
V spán - ku svém
j
Ï
.
Ï
Ï
J Ï Ï. Ï Ï ú.
F
Ï ú.
G
.
8
Pásli ovce valaši
& 42 Ï Ï Ï Ï
C
Pás - li
va - la - ši,
ov - ce
4
3
2
0
0
Uk.
& .. Ï
C
3
0
Ï
Haj - dom,
.
.
Uk.
0
0
0
0
0
Ï
Ï
pri
Ï
5
0
5
sa - la - ši.
Ï
4
0
Ï
Ï
G7
0
1
2
0
C
Ï Ï Ï
haj - dom
0
0
0
5
0
haj - dom,
0
2
0
Ï
tyd - li - dom,
0
0
0
3
C
Ï Ï Ï
bet - lem - skom
3
2
0
0
4
0
Ï
4
Ï Ï Ï
haj - dom
0
Ï
4
5
0
Ï
Ï Ï Ï
G7
tyd - li dom.
4
0
2
..
.
.
0
2. Anjel sa jim ukázal / do Betléma isť kázal.
3. Vtaňte hore a choďte, / Pána Krista najdete.
4. Najdete ho v jesličkách / ovinutého v plienočkách.
Byla cesta, byla ušlapaná
Gm
D
D
Gm
D
D
Gm C
D
& b 34 Ï# Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï ú .. .. # Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï # Ï Ï Î ..
By-la ces-ta, by-la u-šla - pa - ná,
Uk.
2
3
2
2
1 0
3
2
0
0
0
2
2
2
2
2
kdojušla-pal, kdojušlápal? Mat-ka Kris-ta
. .
. .
2 2
2
2
2
3
2
0
2 2
2
2
2
3
2
0
3
4
5
3
0
3
Pá - na.
2
2
2
2
.
.
2. //: Postřetla ju tam svatá Alžběta, ://
//: kam ty kráčíš, kam ty kráčíš,
sestřičko má milá? ://
4. //: Nechoď sestro, nechoď do kostela, ://
//: povídajú, povídajú,
že porodíš syna. ://
3. //: Kráčím, sestro, kráčím do kostela, ://
//: poslúchať mše, poslúchať mše,
svatého nešpora. ://
5. //: Máš ho zrodit na ty slavné hody,
//: když zamrznú, když zamrznú,
ve studénkách vody. ://
9
6. //: A co by to za novina byla, ://
//: kdyby panna, kdyby panna
syna porodila. ://
8. //: Není ptáčka, není křepelice, ://
//: samé zimy, samé zimy,
samé metelice. ://
7. //: Porodila v ty vánoční hody, ://
//: co zamrzly, co zamrzly
všecky všady vody. ://
9. //: Enem jedna voda nezamrzla, ://
kde Maria, kde Maria
pro vodu chodila,
by Ježíšku, by Ježíšku
kúpel udělala.
Z jedné strany chvojka
Bb
b
F
B
F
Ï
Ï
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï Ï
& b 24 Ï Ï Ï Ï Ï
F
Z jed - né stra - ny chvoj- ka,
z dru- hé bo - ro - věn - ka, pás - li ov - ce pas - tuš - ko - vé,
3
0
1
0
2
Uk.
0
3
Ï Ï
&b Ï Ï Ï
Ï
Ï
C7
F
jed - li ka - ši
Uk.
1
0
0
0
0
0
0
z hrn - ka,
1
0
2
3
2
3
1
0
2
3
1
0
2
5
6
5
7
7
Bb
8
5
3
1
0
2
3
1
0
2
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
pás - li ov - ce
5
1
2
3
5
3
3
5
5
1
2
3
3
3
C7
pa - stu - ško - vé,
jed - li ka - ši
3
2
2
Přiletěl k nim anděl, aby jim pověděl,
že se Kristus Pán narodil, aby každý věděl.
2
2
Ï Ï
Ï Ï Ï Ï Ï
F
3
1
0
2
3
3
1
0
2
1
0
0
0
F
0
0
0
z hrn - ka.
1
0
2
0
1
10
Rozmilé děťatko, slyš
A7
D
## 6 D
& 8 Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
&
##
0
1
0
&
##
0
2
0
2
0
2
A7
0
3 3 3
2
0
0
0
2
2
2
2
3
1
2
2
2
0
3
Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú.
2
2
2
2
0
2
0
2
3
2
0
0
2
2
5
2
2
5
2
2
5
jen!
2
j
0
2
2
0
0
1
0
..
..
0
3
1
2
4
3 2 3 0
2
2
2
2
3
2
2
1
2
0
0
1
2
3
0
0
2
1
5
7
0
3
5
2
0
2
2
..
..
0
0
1
0
ÏÏ Ï Ï Ï Ï
Je-ží-šku ma-lý, spi
0
1
0
0
2 3
2
2
2
0
1
2
2
D
0
0
1
0
5
A7
Ï ä Ï Ï. Ï #Ï nÏ Ï Ï Ï Ï.
j
7
7
0
D
A7
D
0
0
1
0
1
Ï Ï Ï Ï Ï ú.
j ä Ïj Ï . Ï # Ï n Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï.
Ï.
2
A7
D
Ï
A7
D
2
0
4
0 0
1
2
Hvě - zdy se roz - lé - vá zář,
Nechť se ti krá-sný zda sen,
0
2
2
0
G
na mi-lou tvou bož-skou tvář.
0
2
2
A7
0
0
Ï Ï Ï Ï #Ï Ï ú .
D7
D
0
2
ma-ti-čka nad te-bou
D
0
2
2
2
Uk.
2
pas - tý - řu zpě - vy kol zní.
0
&
2
D
bdí,
##
2
0
Ï Ï Ï Ï #Ï Ï
k spán-ku se u-klá-dej již,
Ï Ï Ï Ï Ï Ï ú.
ú.
Uk.
Uk.
3 2 0
1
2
2
2
2
A7
D
Ï
Roz-mi-lé dě-ťát-ko, slyš,
Uk.
Ï Ï Ï Ï Ï ú.
G
4
3 2 3 0
2
Ï
2
0
2
0
ä
ä
11
Stojí vrba košatá
& 42
Uk.
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏÏ Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Sto-jí vr-ba ko - ša- tá, hej, hej, ko - le - da, na- ni ko-za ro- ha- tá, hej, hej, ko- le-da.
³ ³ ³
³ ³ ³ ³ ³ ³ ³
C
0
2
0
0 1
3
0
0
0 0
0
3
0
0
0 0 0
3
0
0
0
2
1
2 2
0
0
0
2. Přišel za ní kmotr vlk, hej, hej, koleda,
natahoval na ni krk, hej, hej koleda.
G7
C
G7
0
3
0 1
0
0
G7
C
2
1
2
0
0
3
0
0
0
C
2
1
2 2
0
G7
F
3
0
0 0 1 1
0
0
0
2
0
C
2
0
4. "Ty máš velký zubiska," hej, hej, koleda,
"natáh bys mně kůžiska," hej, hej koleda.
3. "Paní kmotra, pojď dolů", hej, hej koleda,
"A já dolů nepujdu", hej, hej, koleda.
Jak jsi krásné, neviňátko
&b c Ï Ï Ï Ï
F
³
Jak
jsi
2
0
1
0
2
Uk.
&b
ú
Před
8
Uk.
³
8
5
5
5
³
krá - sné,
3
Ï Ï
te - bú
5
5
3
1
0
2
Ï Ï Ï Ï Ï
C7
F
³
³
ne - vi - ňát - ko,
1
1
0
0
0
5
Ï Ï Ï ú
C7
³
1
0
0
0
5
3
Ï
2
0
1
0
2
³
vpro - střed
3
1
0
2
ú
F
pa - dá - me,
1
3
Ï
³
3
1
0
2
Ï Ï
da
8
³
-
8
5
5
5
své
5
³
ne - bo - žát - ko!
3
1
0
2
Ï Ï
F
³
³
bí - dy,
3
ry
Ï Ï ÏÏ Ï
C7
3
0
0
0
0
Ï
C7
0
3
Ï Ï ú
F
³
sklá - dá - me
1
5
2. Já ti nesu dvě kožičky,
by zahřály tvé nožičky.
Já zas trochu mlíčka,
by kvetla tvá líčka.
4. A co my ti nuzní dáme?
Darovati co nemáme;
my ti zadudáme,
písně zazpíváme!
3. Já ti nesu veselého
beránka ze stáda svého;
s ním si můžeš hráti,
libě žertovati.
5. Pastuškové mu dudajú,
zvuky dud se rozléhajú;
slavně dudy dujú,
všeci prozpěvujú.
0
1
0
2
3
0
0
0
1
2
³
0
1
0
2
12
Nesem vám noviny
# 3Ï Ï Ï Ï Ï Ï ÏÏ Ï
Ï
Ï
Ï Ï Ï Ï ú
& 4
G
C
G
Ne - sem vám
5
5
7
7
0
Uk.
7
8
0
0
7
C
C
kra - ji - ny,
Uk.
5
7
7
0
#
& Ï
G
5
7
8
5
5
7
7
0
7
7 8 8
0
0
je
7
0
D7
po - zor
dej - te.
5
7
7
0
7
Ï Ï Ï Ï
slyš - te
Uk.
G
7
8 8
0
0
pil - ně
7
0
G
5 0
5 7
6
7
Ï
a
5
G
3
2
0
5
7
7
0
Î
³ ³
2
3
2
0
2
3
2
0
5
7
Ï
³ ³
0
2
z bet - lém ské
2
3
2
0
Ï
G
5
7
7
0
a
ne - o - myl - ně,
0
0
Ï Ï Ï Ï ú
D7
roz - jí
7
-
mej
5
0
5
6
7
G
-
7
8
Ï Ï Ï
Ï
7
0
7
8
0
0
7
D7
5
7
5
5
7
7
0
Ï Ï Ï Ï Ï
0
ne - o - myl - ně,
0
2
3
2
0
3
2
0
7
Ï Ï Ï
Ï
0
2
2
2
7
Slyš - te je pil - ně
D7
7
0
5
6
7
Ï Ï Ï Ï Ï
C
Î
no - vi - ny, - po - slou - chej - te,
# Ï ÏÏÏÏ Ï ÏÏ Ï
Ï ú
&
G
D7
G
0
2
2
2
2
Î
te
3
2
0
Î
2. Syna porodila čistá Panna,
v jesličky vložila Krista Pána,
jej ovinula a zavinula,
jej ovinula a zavinula plenčičkama.
4. My také, křesťané, nemeškejme,
k těm svatým jesličkám pospíchejme,
Ježíše svého, Pána našeho,
Ježíše svého, Pána našeho přivítejme.
3. Andělé nebeští k němu přišli
a také pastýři hned se sešli,
jeho vítali, jeho chválili,
jeho vítali, jeho chválili, dary nesli.
5. Vítej nám, Ježíšku, z nebe daný,
který ses narodil z čisté Panny;
pohlédni na nás a přijmi od nás,
polédni na nás a přijmi od nás tyto dary
13
Veselé vánoční hody
2
&4 Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
C
F
Ve - se - lé
Uk.
0
0
0
0
& .. Ï Ï Ï Ï
C
o tom, co se
Uk.
.3
. 00
3
1
0
C
vá - noč - ní
3
4
5
3
1
0
2 2
G7
3
4
5
vsku - tku sta - lo,
2
0
ú
1
2
0
Ï Ï Ï Ï
1
F
ho - dy,
G7
0
ÏÏ Ï Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
Ï
C
2
zpí - vej - te
0
0
0
0
0
0
0
dí - tky
G7
C
C
ú
ko - le - dy,
3
1
0
2 2
3
4
5
G7
C
C
3
4
5
1
2
0
G7
Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
0
0
0
C
ú
že se
li - dem na - ro - di - lo
dě - ťát - ko.
3
0
0
1
0
0
0
2. Potmě leží, nemá svíčky,
na nebi mu svítí hvězdičky.
Ty, jenž všechen oděv dáváš,
samo's nahé a nic nemáš, děťátko.
3
0
2
0
0
1
2
2
0
0
3. Přišli chudí pastuškové,
zpívali jsou chvály nové;
vitej nám, andělský králi,
tebe jsme zdávna žádali, děťátko.
..
.
.
14
Narodil se Kristus Pán
nÏ Ï ú
& b c Ï Ï Ï Ï nÏ Ï Ï ú
F
G
Na - ro - dil se
3
0
0
0
3
1
0
2
vy - kvet nám,
ra - duj - me
0
1
0
2
0
1
0
2
0
1
0
2
z ro - du
0
1
0
2
0
G
2
3
2
0
Ï Ï Ï Ï
3
4
5
3
3
ú
C7
krá - lov - ské
3
0
0
3
0
0
0
0
-
ho
se;
Bb
ú
nám,
2. Jenž prorokován jest, veselme se,
ten na svět poslán jest, radujme se;
z života čistého ...
1
2
3
5
3
2
0
z rů - že kví - tek
3
0
0
0
3
0
0
3
0
1
0
2
0
C
nám
na - ro - dil
3
0
0
3
3
C7
3
0
0
0
0
3
1
0
2
0
1
0
0
0
ú
C7
čis - té
Ï Ï Ï Ï
H dim
5
4
5
4
3
1
0
2
Ï Ï Ï Ï
0
1
0
2
C7
F
se,
0
ú
Ï Ï Ï Ï
î
z ži - vo - ta
1
0
2
0
ú
C7
C
G
î
ú
1
0
2
3. Člověčenství naše, veselme se,
ráčil vzíti na se, radujme se;
z života čistého ...
3
0
0
0
F
F
ú
C
ve - sel me
3
0
0
0
C7
F
ú
0
1
0
2
C
Kris - tus Pán,
Ï
C7
&b Ï Ï Ï Ï
Uk.
2
3
2
0
F
&b Ï
F
Uk.
0
1 3 1
0
0
2
2
1
0
2
Uk.
C
3
0
0
3
F
ú
F
-
ú
ho,
1
0
2
î
se.
1
0
2
1
0
2
4. Goliáš oloupen, veselme se,
člověk jest vykoupen, radujme se;
z života čistého ...
1
0
0
0
15
Poslouchejte, křesťané
## 3 D
& 4ú Ï ú
Ï ú #Ï ú
Î Ï Ï
Ï ú
2
3
2
0
Î
G
A
A
E
D
Po - slou - chej - te, kře - sťa - né,
Uk.
&
Uk.
2
2
##
D
A
Ï ú
v Bet - lé -
2
2
2
0
1
2
2
2
2
D
ú
mě;
2
2
0
2
2
2
0
0
1
2
Î Ï Ï Ï ú
D
A
co se to
0
0
1
2
4
4
4
D
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2
2
2
2
2
2
A
Ï Ï Ï Ï ú
G
3
2
0
0
1
2
A
D
Ï Ï Ï Ï ú
G
0
1
2
3
2
0
D
D
A
sta - lo před le - ty
2
2
2
A
2
2
2
D
0
1
2
po - zor - ně slyš - te
Î
A
2
2
2
2
2
2
D
A
Ï Ï ú
0
1
2
D
Ï
dá - vno
2
2
2
D
ú.
no - vi - ny
ji - sté,
ta - jem - né.
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
0
1
2
2. Narodil se Kristus Pán, z chudičké panny,
jsa Pán nad pány, jeden sám.
Žádné radosti, mnohé úzkosti měl jest tam.
3. V chlévě jej položila, Maria Panna
krásného syna vložila;
mezi hovádka neb jinde místa neměla.
4. Ó, synáčku, překrásný, co ses tak sklonil,
velmi ponížil, jsa mocný.
An všeho dosti máš bez úzkosti jsa věčný.
0
1
2
2
2
..
16
Pochválen buď Ježíš Kristus
C
# 2G
& 4Ï ÏÏÏÏÏÏ Ï Ï Ï Ï
Po - chvá - len buď
2 0
Uk.
2
0
#
3 2
4 2
0
0
0
0
0
0
0
0
#
0
0
& Ï ÏÏ Ï
G
lo,
ne - vím.
Uk.
2
0 2
2
3
2
0
3
2
2
2
2
2
2
3
0
0
2
Ï
3
2 0
2
0
2
2
2
2
3
2
0
ÏÏÏÏ
ÏÏ Ï
C
Pro - sím,
2 0
2
0
2
bra - tře,
3 2
4 2
Ï
vrať - se
0
0
0
0
2
2
Ï
Ï
0
0
0
se - mnou,
0
2
3
2
0
0 2
4 2
D
Já do Bet - lé - ma bě - žím,
0
3 2
Ï. Ï Ï Ï
C
Î 32...
0
co se tam sta -
..
..
3
0
0
0
2
2
2
2
2
2
2
Ï Ï Ï Ï Ï Î
D
G
ně - co
3
2
3
2
Ï
Až na vě - ky!
Î
3
2
0
G
D
Kam po - spí - cháš, bra - tře On - dře - ji?
0
3
0
0
ÏÏÏÏÏ
Ï
mi - lej Ma - tě - ji!
Je - žíš Kris - tus,
0
Ï Ï Ï Î
G
Ï Ï Ï Ï Ï Î Ï. Ï Ï Ï Ï Ï Ï Ï
C
& Ï Ï Ï Ï
Uk.
Ï Ï
D
ti
po - vím.
2
2
2
2
2. Naši hoši večír pásli blízko Betléma,
velká jasnost na obloze jako den byla.
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma běželi,
že se narodil Kristus Pán, pravdu mluvili.
3. Vzhůru, bratři, kamarádi, budeme hráti,
kdepak jsou ty malé děti, ať jdou zpívati.
Franto pískej klar’nety, Ondřeji vem valdhorny,
Tadeáši polní trubky a Nácku bubny!
3
2
0
Î
17
YouTube osvěžení melodií
Adeste, fideles
http://www.youtube.com/watch?v=TbV3CrQ6Sa0
V půlnoční hodinu
http://www.youtube.com/watch?v=kwSqLql1kYQ
Všude radost
Na YouTube neni, ale hrává to skupina Karmina.
Chtíc, aby spal
http://www.youtube.com/watch?v=vkW1L4blYek
Já bych rád k Betlému
http://www.youtube.com/watch?v=55E-I_pV7mo
Vondráši, Matóši
http://www.youtube.com/watch?v=yoU5m6yJIGM&feature=related
Tichá noc
http://www.youtube.com/watch?v=sAUnaRo3lBo
Pásli ovce valaši
http://www.youtube.com/watch?v=ZIv9SUBbEmY&feature=related
Byla cesta, byla ušlapaná
http://www.youtube.com/watch?v=qlmQeFPtXvI&feature=related
Z jedné strany chvojka
http://www.youtube.com/watch?v=H1XQhRFBbzU&feature=related
Rozmilé děťatko, slyš
http://www.youtube.com/watch?v=mA4IUgihLio
Stojí vrba košatá
http://www.youtube.com/watch?v=lyG_s7_2j-w&feature=related
Jak jsi krásné, neviňátko
http://www.youtube.com/watch?v=r-HKb84uzwU
Nesem vám noviny
http://www.youtube.com/watch?v=PdZrqdT9QTE
Veselé vánoční hody
http://www.youtube.com/watch?v=lu2IbvyEUCs
Narodil se Kristus Pán
http://www.youtube.com/watch?v=Pm_-qMu8U0I&feature=related
Poslouchejte, křesťané
http://www.youtube.com/watch?v=TElK_A2UQOw
Pochválen buď Ježíš Kristus
http://www.youtube.com/watch?v=mRIkCveo3f8
18
Obsah
Adeste, fideles
V půlnoční hodinu
Všude radost
Chtíc, aby spal
Já bych rád k Betlému
Vondráši, Matóši
Tichá noc
Pásli ovce valaši
Byla cesta, byla ušlapaná
Z jedné strany chvojka
Rozmilé děťatko, slyš
Stojí vrba košatá
Jak jsi krásné, neviňátko
Nesem vám noviny
Veselé vánoční hody
Narodil se Kristus Pán
Poslouchejte, křesťané
Pochválen buď Ježíš Kristus
2
3
3
4
5
6
7
8
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16
Download

Pro "C" Ukulele (g1-c1-e1-a1) arr: Ondřej Šárek - Uke