SPEVNÍK
pre koledníkov
Milí koledníci,
v rukách držíte spevník koledníckych piesní, ktoré sme počas 20-tich rokov Dobrej noviny
uverejnili v jej metodických materiáloch. Veríme, že si z nich vyberiete a so svojimi
koledníckymi skupinkami zanôtite pri koledovaní práve tie piesne, ktoré urobia ľuďom
radosť.
Okrem známych slovenských kolied nájdete v spevníku aj piesne vytvorené priamo pre
Dobrú novinu či piesne z Jednotného katolíckeho spevníka. Ak poznáte ďalšie piesne
pochádzajúce z vášho regiónu, určite ich zaraďte do svojho koledníckeho programu.
Navštíveným rodinám urobíte iste ešte väčšiu radosť.
V Dobrej novine privítame, ak nám pošlete zvukový či notový záznam a text týchto
používaných piesní vášho regiónu. Poskytne nám to možnosť využiť ich v budúcnosti aj pre
iných koledníkov.
Azda nie sú v roku sviatočnejšie chvíle, ako tie vianočné. Nech aj návštevy koledníkov
v rodinách túto atmosféru prehĺbia a posilnia radosť z narodenia Božieho Syna.
Prajeme veľa požehnania a radosti na koledníckych cestách.
kolektív Dobrej noviny
milí pastuškovia,
do Betlema poďte
AAvyvymilí
milípastuškovia,
pastuškovia,do
doBetlema
Betlemapoďte
poďte
A vy milí pastuškovia, do Betlema poďte
A
D
#œ##2 œ œ
™
™
œ && 4# 42œ œ œœ œ œ œœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œ œ œœœ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œœ œ
œ
œ
pas -tuš
ko
Bet
le
ma
via
do
poď
te
- lí
-den- te
A vy mi - lí
pas -tuš - ko -via
do Bet -leKaž
- ma-dý jepoď
- ky,
D
G
D
D
AG
G
D D
D
AA
D
A
A
™™ ™
™œ œœ œœ œœ œ
A vy mi - lí
pas -tuš - ko -via
do Bet -le - ma
poď - te
Kaž-dý je-den
tuš
poď
Kaž-dý je-den
- lídie -ťat
-nez
- ko
- ma - buď
ne - výs
kaj
buď- te!
--ko
- te,mi
--via
po--A
ti -vy
chuč
nepas
výs
nez
diedo
- ky,
-ťatBet
-ko-le
-kaj
- te,
- te!- te
po - ti -chuč- ky,
ne - výs-kaj - te,
die -ťat -ko nez - buď- te!
D
D
G AD
D G A
6A
D
A
D
D
6
D
A
D
D
G A
D
###
œ &
œ&
œ œ#œ œœ œ œœ œœ œœœ œœœœ œœ œœœœœœœœ œœ œœœœ œœœœ œœ œœœœ œ œœœœœ œ œ œœ œœ œœ œ œ
œ œ- taj,œ vi- taj, krá- li, Je žišœ-kuœspa - ni - lý
œ œœ
k - ni a dô-pred
ver-nenímjekľak
-mu -riek
ni -ani:dô-viver
-ne je-mu riek - ni: vi - taj, vi - taj, krá- li, Je žiš-ku spa - ni - lý
pred ním kľak - ni a dô-ver-ne je-mu riek - ni: vi - taj, vi - taj, krá- li, Je žiš-ku spa - ni - lý
pred ním kľak - ni a dô-ver-ne je-mu riek - ni: vi - taj, vi - taj, krá- li, Je žiš-ku spa - ni - lý
učičký, 2.
čoÓ,
takJežišku
tvrdo ležíš,
Ó,tvrdo
Ježišku
malučičký, 3.
poď
nami namalučičký,
salaš,
malučičký, čo3.tak
ležíš,
Ó, sJežišku
poď s nami na salaš,
2.
Ó,
Ježišku
malučičký,
čo
tak
tvrdo
ležíš,
3.
Ó,
Ježišku
malučičký,
poď s nami na salaš,
ek si pod
bok
nepoložíš,
zanechaj
ten pustý chlievik,
v ktorom
tu
prebývaš.
čo chlpatý kožuštek si pod bok
nepoložíš,
zanechaj
ten
pustý
chlievik,
v ktorom tu prebývaš.
čo chlpatý
kožuštek
pod bok nepoložíš,
zanechaj
ten
pustý
chlievik, v ktorom tu prebývaš.
čku, aj aby
zohrial
Tvoje nožičku,
ručičky, ajsizohrial
Zanechaj
detské plienky,
oblečiem
ťa
do
halienky,
zakrýval
Tvojeajručičky,
Zanechaj aj detské plienky, oblečiem ťa do halienky,
aby zakrýval nožičku, aj zohrial Tvoje ručičky,
Zanechaj aj detské plienky, oblečiem ťa do halienky,
Ježišku ó,
spanilý!
ó,
Ježišku
malý,
Ježišku
spanilý!
Ježišku malý, Ježišku spanilý!
ó,
Ježišku malý, Ježišku spanilý!
ó, Ježišku malý, Ježišku spanilý!
ó, Ježišku malý, Ježišku spanilý!
4. Ó, Ježišku malučičký, 4.
nebudeš
ta mreti,
Ó, Ježišku
malučičký, nebudeš ta mreti,
4.
Ó,
Ježišku
malučičký, nebudeš ta mreti,
budeš mávať na salaši jesti
aj
čo
piti,
budeš mávať na salaši jesti aj čo piti,
budešdo
mávať
na salaši jesti aj čo piti,
syra bude zavše dosti, ajsyra
žinčice
sýtosti,
bude zavše
dosti, aj žinčice do sýtosti,
syra bude zavše dosti, aj žinčice do sýtosti,
ó, Ježišku malý, Ježišku ó,
spanilý!
Ježišku malý, Ježišku spanilý!
ó, Ježišku malý, Ježišku spanilý!
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 3
Ach Bože roztomilý
Ach Bože roztomilý
Ach Bože roztomilý
##œ# 2œ
™
œ
œ
œ
& 4 œœ œœ œ œœ œ œ œœ œ œœ™ œœ œœ œœ œ œœ ™™ œœœ œ œ
œ
œ
o - že roz - to - mi - lý, a - ký to čas
nas - tal. Pos pie-chaj-te
pas-tie-ri
E
a nám o
A
eš-kaj -
A
E
D
A
A
D
Ach Bo - že roz - to - mi - lý, a - ký to čas
ti - la -da
Benám
-tle-hem
- svie hviez
o --skú
svie maš
ti - la- taľ.
Be-tle-hem-skú
D
nas - tal.
maš- taľ.
A
Pos pie-chaj-te
###
&
œ œ œ œœ œœ œ œœ œœœœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ
œ
tá-to jas-ná
hviez -da.
te sa,
u-ká že vám no-vi-nu
7D
œ œ
D
E A A
DD
a ne -meš-kaj - te sa,
A E
A
u-ká že vám
D
D
no-vi-nu
E
A
tá-to jas-ná
D
œ
œ œ
pas-tie-ri
D
œ œ
hviez -da.
2. Počúvajte novinu: už je2.narodený,
Počúvajte novinu: už je narodený,
Mesiáš, náš Spasiteľ v jasliach
uložený.
Mesiáš,
náš Spasiteľ v jasliach uložený.
Jemu vďaku vzdávajme aJemu
klaňajme
savzdávajme
mu
vďaku
a klaňajme sa mu
v tomto čase radostnom, vďaky
vzdajme
Pánu.
v tomto čase radostnom, vďaky vzdajme Pánu.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 4
## 4
Akýjejetoto
svit
4œ œ œ
&svit
Aký je to svit Aký
œ œ
D A7A7
A7 DD
D
DD
D
####4##44
ý je to
&svit
444œœœ œœœ œœœœœ
&&
œ œœœ
D A7 D
D
DD
D
A - ký je to svit, DD
œ œœ œ œ
7
H7
H7
H to má byť
čo -H7
že
˙ ™™ ™™œ™™ œœ DœœœA7œœœ œDœœ œœœ
œœœ œœœœœœœœœ œ5œœ # E‹ œœœ œœœ ˙˙A7
™™
œ- me?
& #v œvv BeBe
œ- tle
œ œ HoHo
kýjeje
jetoto
tosvit,
svit,
svit, D
čo
žetoto
tomá
má
mábyť
byť
byť
Be
tle
resa
sa
maj
maj
me,
me,
me?
Ho
- ký
-H7
-že
--re
--tle
-- me?
AAA- -ký
čočo
re
maj
me,
- že
-œ
œsa
˙
™
œ
E‹
hneď po-vstá -vaj -me
zo ze - me.
œ œ ˙A7A7A7 ™ œ DDDœA7A7A7 DDœD œ
œ œ 5œ55 # ##E‹E‹
™ ™™™™
&# ##œv œœBeœœœ- tleœœ-œme?
&&
œœœ œœœ Hoœ-œre
œœsa
o má byť
œœ ˙maj
˙˙ - me,™ 2. Ej, ej, pastieri, aké to chýry, aký hlas?
/
v
/:Či sa mi sníva, či anjel spieva, a zve nás?:/
4. Z ne
/: pred
2.
Ej,
Ej,
ej,
pastieri,
pastieri,
aké
aké
to
chýry,
chýry,
aký
aký
hlas?
hlas?
2.2.
Ej,
ej,ej,
pastieri,
aké
toto
chýry,
aký
hlas?
/:Či
/:Či
sa
mi
sníva,
sníva,
či
anjel
anjel
spieva,
spieva,
zve
zve
nás?:/
nás?:/
/:Či
sasa
mimi
sníva,
čiči
anjel
spieva,
a aa
zve
nás?:/
3.
No
nemeškajme,
hore
sa majme,
jecelý
iste
4.
neba
neba
mal
mal
stúpiť,
stúpiť,
smrťou
smrťou
vykúpiť
vykúpiť
celý
celý
svet
svet
4.4.
Z ZZ
neba
mal
stúpiť,
smrťou
vykúpiť
svet
/: /:niečo
nového, neslýchaného
pri meste:/
/:
predpovedaný,
predpovedaný,
zrodený
zrodený
z Panny
Panny
ako
ako
kvet:/
kvet:/
predpovedaný,
zrodený
z zPanny
ako
kvet:/
5. To s
/:Boží
3.
No
No
nemeškajme,
nemeškajme,
hore
hore
sa
majme,
majme,
je
iste
istesvet
3.3.
No
nemeškajme,
hore
sasa
majme,
jeje
iste
4.
Z
neba
mal stúpiť,
smrťou
vykúpiť
celý
niečo
niečo
nového,
nového,
neslýchaného
neslýchaného
pri
meste:/
meste:/
/: /:/:
niečo
nového,
neslýchaného
pripri
meste:/
predpovedaný,
zrodený z Panny
ako kvet:/
5.
To
sa
ten
ten
istý
istý
z Panenky
Panenky
čistý
čistý
narodil
narodil
5.5.
ToTo
sasa
ten
istý
z zPanenky
čistý
narodil
/:Boží
/:Boží
Syn
Syn
tu
dnes,
dnes,
ako
ako
to
z nebies
nebies
hlas
hlas
tvrdil:/
tvrdil:/
/:Boží
Syn
tutu
dnes,
ako
toto
z znebies
hlas
tvrdil:/
hneď
hneď
po
vstá
vaj
me
--vstá
--vaj
--me
hneď
popo
-vstá
-vaj
-me
ze
me.
zozeze
--me.
zozo
- me.
™™
5. To sa ten istý z Panenky čistý narodil
/:Boží Syn tu dnes, ako to z nebies hlas tvrdil:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 5
Buďme
potešení
Buďme
všetci potešení
Buďmevšetci
všetci potešení
A
Hm
HmD
D
#
3
2
4 œ œ &œ #œ43 œ œ œœ œ œ ™™ ™™4 œ œ œ œ™™ ™™42œ
œ
œ
œ
œœ œ
Buď -me všet -ci Buď -me
te -še
po -všet
-ci- ní,
Je - žiš - ko je Je - žiš
de
na--ro
ko je- ný.
D
E‹D
A7
E‹
6
#
œ œ œ & #œ œœ œ œœ
Je -žiš-ka
v ja Je
-slič
-kách
-žiš
-ka
A
D
D
G
œœ œ
œ œ œ
a -spie
vaj ní, -saj -me
saj --me
poR:Dnes
R:Dnes ple
-te -še - ple
na-ro -de - ný.
DA7
D
œœ œœ œ œ
-taj
vpri
ja--ví
slič
-kách
Œ ™™
œ
œ œœ
me.
pri -ví-taj
-
œ
A
G
A
œœ œŒ œ
œ Œ
me,
a spie-vaj -
me,
Œ ™™
me.
JEŽIŠKA
2. Z neba, by svoj
vykúpil,
v Betleheme
na vsvet
vstúpil. R:
2. ľud
Z neba,
by svoj
ľud vykúpil,
Betleheme
na svet vstúpil. R:
3. Nebo žiari od 3.
jasnosti,
od
plesania,
veselosti.
R:
Nebo žiari od jasnosti, od plesania, veselosti. R:
4. Sláva Bohu na4.výsosti,
jeho večnej
velebnosti.
R: velebnosti. R:
Sláva Bohu
na výsosti,
jeho večnej
Foto: Andrej Cibula, Rybany
Hm D
D
privítajme
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 6
Búvaj
dieťa
krásne
Búvaj
dieťa
krásne
Búvaj dieťa
krásne
C
D‹ D‹G G
C
4
& 4&œ44 œœ œœ œ œœ œ œ
œ
4
C
D‹ D‹G G C
C
C
G G D‹ D‹ G G
œ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
œ
œ
Bú -Bú
vaj,- vaj,
die -die
ťa -krás
lo -- lo
že-- že
né- vjas
vaj,- vaj,
bú - bú
vaj,- vaj,
pa -cho
- ne,- ne,
u-u
- le,- le, bú - bú
- ľa,- ľa,
ťa krás
né vjas
pa -cho
F F G G C C D‹ D‹ G G
C C
4 C C G G D‹ D‹ G G C C
& &œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œ œ
œ
œ œ
œ œ œ
œ
mi -mi
lo -- lo
sti--sti
vé - vé
Je -Je
zu -- zu
ľa,- ľa, bu -bu
de-- de
me- me
ťa ťa
ko -ko
lí -- sať,
mo -mo
hol- hol
do - do
bre- bre
spať.
a - bys´
lí - sať, a - bys´
spať.
7
7C
C
D‹ D‹
G G
C
C
D‹ D‹
C CC
C
D7 D7
G G
A‹ A‹ D‹ D‹
G G
C
C
& &œ œœ œœ œ œœ œ
œ œœ œœœœœœ œ œ œ œœ œœ œ Œœ Œ œ œœ œœ œœ Œ Œ
œ
œ œ
œ œ
Je -žiš
ku -náš
mi - mi
lý, - lý,
Je --žiš
ku náš
a -bya -sa
-ne -sny.
li - liveľ -veľ
mi -krás
-ne -sny,
mi -krás
bytisasniti -sni
mi krás
ne sny, veľ -veľ
mi krás
ne sny.
2. Drozdy
a hrdličky,
chystajte
pesničky,
2. Drozdy
a hrdličky,
chystajte
pesničky,
nech
sa dieťa
poteší
na tom
našom
salaši.
nech
sa dieťa
poteší
na tom
našom
salaši.
Spev
škovránka,
slávika,
k
tomu
pekná
muzika.
Spev škovránka, slávika, k tomu pekná
muzika.
My budeme
s
vami
spievať
za
jasľami
My budeme s vami spievať za jasľami
Synu
milému,
Synu
milému.
Synu
milému,
Synu
milému.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
3. Hory,
tichoticho
buďte,
dieťa
nezobuďte,
3. Hory,
buďte,
dieťa
nezobuďte,
nech
si
ono
podrieme
na
slame
a naa sene.
nech si ono podrieme na slame
na sene.
Aj vy,
milé
fialky,
zaváňajte
do
diaľky.
Aj vy, milé fialky, zaváňajte do diaľky.
Zavejte
mu mu
vône,
Pánovi
na tróne,
Zavejte
vône,
Pánovi
na tróne,
ticho,
sladúčko,
ticho,
sladúčko.
ticho,
sladúčko,
ticho,
sladúčko.
strana 7
Čo sa zjavilo
meste
Betleme
Čov sa
zjavilo
v meste Betleme
Čo sa zjavilo v meste Betleme
#œ2
œ
& 4 œœ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ™™ ™™ œ œ œœ œœ œ œ™™ ™™œœ œœ œœ œ
D
G
œ
sa
ro
-
E‹ D
A7
D
D D
E‹
G
A7
D
G
œ œ œ œ
zja - vi - Čo
lo sa
v mes - tezja - vi -Bet
me, - te Po roBet
la- me, pa-cho
ko,
lo -lev- mes
ro--dil
Po- liat
-dil--le
-la
dil sa nám
na sla- me.
na - ro Je-- žišdil sa nám
Je - žiš
na sla- me.
#
œ œ &
œ œœ œœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œ œœ œŒ œ
7
z - koš - né
D
C
Je- -roz
zu- koš
pre
- liat- -néko,
G
C
D
Je -Pan
zu - na
liat - Má
ko, - ri
G G
Pan
- -a.na
D
Má - ri
pa-cho- liat - ko,
G
™™ œ
-
Œ
™™
a.
2. Ani okien, ani dverí,2.ani
Aniposteľ,
okien, ani
ani perí.
dverí, ani posteľ, ani perí.
/: Porodila pacholiatko,
prerozkošné
Jezuliatko,
Panna Mária:/
/: Porodila
pacholiatko,
prerozkošné
Jezuliatko, Panna Mária:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 8
Čujte,čujte,
čujte, pastieri
Čujte,
Čujte, čujte,
pastieri pastieri
C
D‹
D‹
ujte, pastieri
4 44
&
C
&4
D‹
G
G
C
C
D‹
D‹
G
G
C
C
C7
C7
F
F
™™
j œœ œ
™
œ
œ
œ
œ
™
j
œ
œ
œ
œ
˙
œ
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ œ œ ˙
™ œ
čujte, pasti
œ œ œ œ œ œœ ˙
œČujte,
- te, čuj - te, pas
- tie - ri
GČuj
Čuj
- te, čujC
- te, pasC7
- tie - ri F
čo sa sta - lo na ne - bi
čo sa sta - lo na ne - bi
nad Be -tlé-mom
nad Be -tlé-mom
™™ G j œ Cœ
C
D‹
G
D‹
G
D
GC
C
œ œ6 œ6 D7 D7
œ
G
C
D
G
C
œ
˙
™
œœ
j
œ œ
4
j&
™™
œ
œ
œ
4
œ
™
œ
&
˙
œ
œ
œ
œ
™
œ
œ
œ œ
lo na ne - biœ
Be
tlé
sa sta -&
nad
mom
œ
˙
œ œ œœ œ œ œ œœ œœ ˙ ˙
™œ ™
œ
œ
˙
jas - ná - noc
Bo - - tiežiu
moc.
- mu - je
C oz oz - - nana
jas - ná D
je čuj - te,Bopas
- muČuj- - te,
- nocG
- žiu - rimoc. čo sa sta - lo na
j
™™ 6 D7
G
C
œ œ 2. O polnoci zrodila,
œ
do
jasličiek
vložila
œ
j
3. Hor sa bratia, vstávajte, Bohu vďaky vzdávajte
œ zrodila, do jasličiek˙vložila
2. O polnoci
3. Hor sa
bratia, vstávajte, Bohu vďaky vzdávajte
œ
œ
œ
œ
& /: žesa sasveta
˙ zrodil, aby nás
/:- krásna
Panna
prečistá,
Synáčka
svojho Krista:/
na - mu/: krásna
je Panna
Bo
moc. svojho
- žiuSynáčka
sveta Pán
oslobodil:/ œ
prečistá,
Krista:/ /: že
Pán zrodil, aby nás
œ ™oslobodil:/
œ
jas -
Krista:/
ná
-
noc
oz
-
na - mu - je
3. Hor sa bratia, vstávajte, Bohu vďaky vzdávajte
/: že sa sveta Pán zrodil, aby nás oslobodil:/
2. O polnoci zrodila, do jasličiek vložila
/: krásna Panna prečistá, Synáčka svojho Krista:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
3. Hor sa
/: že sa s
strana 9
Boh
šťastia
tejto
zemi
2
œ œ™ œDaj
™™domu
™™
Œ
™
™
Daj
Boh
šťastia
tomu
4
&
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
œ
œ
œœC œœ ™™ œœG œ™
stia tejto CzemiDaj Boh šťastia
F
C
G
C
œ
œ
tejtoœ zemiœ œ
œ™ œœCœœ œ œF
2
œ-tiaœ™ tejœ- toœ ™zeF- mi, všet
™™ C ich ™suG-sed v lás
šťas
-ke má,
-kým ľu - ďom v nej.Œ ™™ Nech
™
4DajCœ Boh
& Nech
œ
œœ œF
C
G - ží deň.
C
C
œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
im
sln
ko
jas
ne
svie
ti
kaž
bo
dý
D G
D
A D
Dœ œ
Gœ œ
D
A Dœ ™ œ
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ
Ϫ
G
C
C
G
C
F
2 2 Boh™ šťas
Œœ ™™ ™™Nech ich™ su -sed v lás -œkeœmá,
všet -kým œ
ľu - ďom v nej.
&&4 #Daj
œ4 œ™ œ ™ œœ -œtiaœ™ œtejœ - toœœ ™ œzeœ - mi,
Ϫ
œ
œ
œ
œ
œ œ œœœ œœœ ™ œœœ œ™
Nech
œ œœœ œœ œ œ œ
Œ ™im™ sln - ko™ jas-ne svie- tiœœ œœkaž - œdý œboœ -œží œdeň.
Ϫ
œœ šťas
œœzeœœ- mi,
œ všet my
œ œ œ7 œC DajDaj
Boh
šťas
ľu --ďom
v Fnej.
ichGma
su --sed
v lás
GBoh
C
Cdie-ke
-œ
- to
-kýmspie
œtia™C-œœtiatej œ™
Ϫ
to -Fmu
do-mu
va-me
vie-meCNech
ko-mu
lé-mu
- ťatmá,
-ku
Nech
im
sln
ko
jas
ne
svie
ti
kaž
bo
deň.
dý
ží
Nech ich su -sed v lás -ke má, œ œ™
m ľu - ďom v nej.
Œ
&
œœ œF HmœœC œœ ™™ D œ Gœ ™ œœ Dœœ ™™ œFHm
deň.
ý bo - ží
Ϫ
œœC Hm
œœ ™™ œœG œ™
œ
œ
œ
œ
7 11
C
C
G
C
Fism
Fism
E‹
A
œ
œ
œ
œ™ œ œ
œ œ D
#
œ -œtiaœ™™ tejœ-œtoœ ™™zeœF- mi,
nech im pria - zeň, po koj œdá,
daj Bohœ
šťas
všet-œkým ľu - ďom v nej. Œ
™
œ
œ
œ
7&&C
G
C
F
C
C
œ
œ
Ϫ
™
™
œ
œ
œ
œœ œœ ™ œœ œ™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œœGœ œœ œ œCœ œ
œ
œ
œ
Ϫ
F
C
G
C
œ v-œ™
™
Kris
tu -Je
liatœdá,
dnes
Be
me
de - vné
- zu
- ku daj
-œ
- ro
- Œmu.
nech
im™- pria
zeň,
po - koj
Boh
šťas
tia
tejtle
to™™-œ
ze
mi,všetna
ľu --ďom
nej.
-œ
- Ϫ
-kým
&
œ
œ
™
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
™
œ
Ϫ
œ
œ
œ œ™™ œ œ ™™ œ œ œ œ™ œ œ
œ
Œ
œ œ
œBohœ™
œ œ œ2. Daj
œnech
œ
œ
œ
œ
im
pria - zeň,
po kojœ
dá, œ daj
Boh šťas-tia 3.tejDopraj
ľu - ďom
nej.
-to zeBože
- mi,všet
-kýmdielu
šťastia
celej
všetkým
národom.
œ zemi,
svojmu
večnév trvanie,
C
as-tia
m.
ého,
F
C
G
tej
ze-svetlo
mi,všet
v nej.dom.
-to im
-kým ľu
- ďom
Nech
hviezdy
lásky
ožiaruje
2. Daj Boh
šťastia
celej zemi,
všetkým
národom.
Hladným
chleba
dobrého,
chorým
zdravia
pevného,
Nech
svetlocelej
hviezdy
lásky
ožiaruje
dom.
daj
Bohim
šťastia
zemi,
všetkým
národom.
2.
Daj
Boh
šťastia
celej
zemi,
všetkým
národom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia
pevného,
im
svetlo
hviezdy
lásky
ožiaruje
dom.
3.Nech
Dopraj
Bože
svojmu
dielu
večné
trvanie,
daj Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Hladným
chleba
dobrého,
chorým
zdravia pevného,
nech
sa samo
nezahubí,
všetci
prosíme.
daj Bohčistej
šťastia
celej
všetkým
Rybám
vody
daj,zemi,
vtáctvo
a zvernárodom.
zachovaj,
C
C
G
C
F
nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
3. Dopraj
Bože
svojmu
dielu večné
Rybám
čistej
vody
daj, vtáctvo
a zvertrvanie,
zachovaj,
nech sa
samo
nezahubí,
všetci trvanie.
prosíme.
dopraj
Bože
svojmu
dielu večné
3.
Dopraj
Bože
svojmu
dielu
večné
trvanie,
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver
zachovaj,
nech
sa
samo
nezahubí,
všetci
prosíme.
dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj,
dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
dopraj Bože svojmu dielu večné trvanie.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 10
Daj Boh šťastia tomu domu
Daj Boh šťastia tomu domu
#2
& 4œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
D
G
D
Daj Boh šťas-tia
11
#
Hm
Hm
& œ œ œ œ
Kris - tu
A
D
D
G
D
A D
to -mu do-mu my spie - va-me vie-me ko-mu ma-lé-mu die - ťat-ku
Fism Hm
Hm
Fism
œ
œ
Je - zu - liat - ku
D
œ
dnes
G
œ
D
œ
Hm
Hm
œ
v Be - tle - me
Fism
Fism
E‹
œ
œ œ
A
D
œ
œ
na - ro - de - né - mu.
my spievame
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
Foto: archív DN, koledníci z Rožňavy, 2012
JEZULIATKU
strana 11
F
F
Dnes
v
Dnes
v Betleheme
Dnes
v Betleheme
Dnes
v Betleheme
Betleheme
C
C
C
3
œ
œ
œ
™
b
œ
œ
œ œ œ œ
™
œ œ ˙
& b 43 œ &œb 43 œ œ
œ
& 4 œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œœ œ œ œ œœ œ˙ œ ™™ ˙
Dnes v Be - tle - he- me,
dnes v Be - tle - he - me
ra- do stná no - vi - na,
Dnes
že
že
C
C
& bb
&
F
™™
he-že
me,
vhe -Be
me
- tle -dnes
-ra
- do -stná
v Be-Dnes
tle -čis
hev--Be
me,
v Pan
Bednes
tle -čis
me
do-stná
no
vi - no
na, - vi - na,
-na
-na
- ro
Pan
tá,
tá - tle - hepo
di -rala
Sy
na.
Pan
tá, Pan-nažečisPan
čis po
- tá- ro - di po
- ro -FdiSy- - lana. Sy - na.
Pan - nažečis
- tá,- na čis -Fže
- tá -na C
- la
C
F
C
F
5
F
C
F
™™ œ œ œ™ œœ œ
œ œ
™™ œ &œb œ™ œ œ œ œ œœœ œœ œ œœœ œœ œœ œ œ œœ œœœ œœ œœœ œ œœœ œ œœœ œœ
œ œ
œ
œ
œ
œ
R:Kri - stus sa zro - dil,
nás o - slo -bo - dil,
a - nje - li hra - jú, Krá - ľa ví - ta - jú.
R:Kri - stus sa zronás
o - slo -boa- dil,
- dil, o - slonás
- li hra ľa
- jú, víKrá
- ľa ví - ta - jú.
R:Kri
li a
hra- -nje
jú,
-bo - dil,
C7 - stus sa zro - dil,
F - nje - D
G‹ Krá - C7
F- ta jú.
C7
C7 F
C7 9
F
D F
G‹D
C7G‹F
œ
œ
œ
& bb œœ œ&œœb œœœ œœœ œœœ œ œœœ œœ œœ œœœœ œœ œœœ œ œœœ œœœ œ œœœ œ œœ œ œœœ œ œ ˙™œ œ ™™™™
&
œ ˙™
˙™
™™
Pa-stie-ri spie-va - jú,
k ja sli-čkám kľa -ka- jú,
ra-dosť veľ - kú nám hlá -sa - jú.
Pa-stie
ri spie-kvaja- jú,
k ja
veľhlá
-čkám
-dosť
- kú
Pa-stie-ri spie
va - -jú,
sli-čkám
kľasli
ra--jú,
dosť veľ -rakú
nám
-ka
- jú, kľa -ka
-sanám
- jú.hlá -sa - jú.
2. /:Na slame leží:/ Ježiško maličký. /: Pre spásu sveta:/ zvolil si jasličky. R:
2. /:Na
leží:/
Ježiško
maličký.
Pre spásu
sveta:/
zvolil R:
si jasličky. R:
2. /:Na slame
leží:/slame
Ježiško
maličký.
/: Pre
spásu/: sveta:/
zvolil
si jasličky.
3. /: Do Betlehema:/ všetci pospiechajme. /: A Ježiškovi:/ veselo spievajme. R:
3. /: Do Betlehema:/
všetci pospiechajme.
/: A veselo
Ježiškovi:/
veselo spievajme.
R:
3. /: Do Betlehema:/
všetci pospiechajme.
/: A Ježiškovi:/
spievajme.
R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 12
Do hory, do lesa, valasi
Do hory,
doG lesa,
valasi
C
G
C
F
C
G
C
G
Do
hory,
do
lesa,
valasi
Do
hory,
do
lesa,
valasi
do
lesa,
valasi
Do Ghory,Do
do hory,
lesa
valasi
4
C
F
G
C
G
C
G
hory, do
˙
w
&4 4CClesa,
˙ œ œvalasi
˙
œ
˙
œ
˙
œ
G
C˙ G˙
œ CC ˙ G˙FF GG CC C œ G GG C œ
G
C
G
w ˙
& 4 C˙ C Fœ GG C
œ
C
C
C
C
w
˙
œ
C œho - ry ˙do
G œ leœ
C
G
C
˙
œ
˙
44 Do
sa
va
la
ho
rí
v
tom
na
šom
sa
la
si,
či
-˙
-wši?
œ ˙
4
&
˙
œ
˙
œ
w
˙
˙
œ
˙
œ
œ ˙ ˙&9œ 4œDo
w˙ ˙leœœ - saœœ va˙˙œ G- ˙la˙ - œsi,
˙˙ - Cla˙˙ - w
w Cœči˙ ˙hoœœ - ríœ˙ v ˙tomwnaœœ - œšom
˙C ˙˙ hoœœ - ryœ œ do
ši?
G sa
w
w
˙
œ
˙
œ
˙
œ
˙
ry
la
ho
na
si,
či
y do 9 le - sa
rí
si, čile
CDo
G --v tom
- --la
- ši?
Do va ho
ho
ry - do
do
le -- sa
saho -va
va
la -- na
ho--- rí
ríla v
v tom
tom
na --Gšom
šom sa
sa C-- la
la -- ši?
si,C- šom
čiw sa
ši?
&
œ
œ
˙
va - la9 - si,C či œ hoœ- rí v tom na - šom
sa
la
ši?
œ GG œ œ CCGœ œ œC
œ GG œ œ CC
œ œ
œ
œ
C
9
Cœ G
& œCRa œ- dosť
G
œ veľœ - ká œ saœGzjaœ- vuœ-Cje œ a œtenœ- toœ svetœ poœ- te œ- šu œ- je. ˙Krá - œčajœ- te,
œœ œpo -œteœ - šuœ - je.
˙˙ - čaj
œœ
œ &
œœœ œœveľ -œœká œ œsa
œœ -œœœvu - jeœœœ œ aœœ ten
œœœ -œœto˙svet
œœ - te,
&œ Ra
œ
Krá
œœœ - dosť
œœ œzja
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ
œ te - šu - je.C KráG- čaj - te,C
œ œ 14sa RaœzjaG--dosť
œvu -œjeveľ - ká aœ Cten
œ zja
œF vu
Gpo
œ jeGpo - te - aaœœšuC-ten
sa
svet
ľ - ká
je. -- to
- čaj
Ra - dosť
veľ - ká
sa - to
zja --svet
vu -- je
ten
toKrá
svet
po---te,
te - šu - je. Krá - čaj - te,
C - te -Fšu - je.G Krá - čaj
C - te,
G
C
a ten - to svet po
- vu - je 14 G
&G ˙ œ œ C ˙ F ˙ G w C ˙ œ œ G ˙ œ œ CC ˙ GG ˙
14
C
w
C14 FG
G
CC
G
C
G G
C
F
G
C
C
G
C
˙
w
&
˙
œ
˙Cbrat - œkoœ- via G k˙ja - slič -C kám,
G
G
a C- œby ste ˙zja -œvi œ
nám.
- li ˙všet ˙
- ko
w
˙˙ œ w
&
˙
œ
˙
˙
œ
˙
œ
w
˙
˙
œ
˙
w
&
˙
œ
˙
œ
œ
œ
˙
˙
œ
˙
œ
by
- kám, œ a - ˙
w
œ ste˙ zja -wviœ - li všet
˙ - ko
œœ - via
˙ nám.
w ˙ brat
˙ -- ko
œ ˙kk jaja˙ --œœslič
w
œ
˙
˙
brat
ko
via
slič
a
by
ste
zja
vi
li
všet
ko
kám,
nám.
w
nás,
milí
bratkovia,
nebeskí
lietajú
duchovia.
3.
Zrodila
Panenka
Dieťa
nám,
v
jasličkách
vložené leží tam.
a
k ja2. -Počkajte
slič
a
by
ste
zja
vi
li
všet
ko
kám,
nám.
- a - by ste
brat - ko - via
k ja- - slič - kám,zja - vi - li všet - ko
nám.
-
C
F
G
a
by
stebratkovia,
zja pokoj
všet
ko
kám,
nám.
-nás,
- vi
- li lietajú
-duchovia.
Bohu!
Prespevujú,
ľuďom
ohlasujú,
čakaného,
Boha
na svet
vteleného,
2. Sláva
Počkajte
milí
nebeskí
3. Mesiáša
Zrodila Panenka
Dieťa
nám,
v jasličkách
vložené leží tam.
vtáčkovia
prekrásne
spievajú
a do Betlehema
volajú. Mesiáša
aPanenka
vítajme Dieťa
vznešené
Dieťatko,
ležiace
na sene.
2.
Počkajte
milíduchovia.
bratkovia,
lietajú duchovia.
3. poďme
Zrodila
v jasličkách
vložené
leží tam.
Sláva
Bohu!nás,
Prespevujú,
pokoj nebeskí
ľuďom
čakaného,
Boha nám,
na tam.
svet
vteleného,
bratkovia,
nebeskí
lietajú
Zrodilaohlasujú,
Panenka
Dieťa nám,
v jasličkách
vložené
2. Počkajte
nás,
milí bratkovia,3.nebeskí
lietajú duchovia.
3. Zrodila
Panenka
Dieťaleží
nám,
v jasličkách vložené leží tam.
lietajú
duchovia.
3.Prespevujú,
Zrodilaspievajú
Panenka
nám,
v jasličkách
leží
tam. vznešené
Sláva
Bohu!
pokoj
ľuďom
ohlasujú,
Mesiáša
Boha naDieťatko,
svet vteleného,
vtáčkovia
prekrásne
a Dieťa
do Betlehema
volajú. vložené
poďme
a čakaného,
vítajme
ležiace na sene.
ujú,
pokoj
ľuďom
čakaného,
na
svet
vteleného,
Sláva
Bohu!ohlasujú,
Prespevujú, pokojMesiáša
ľuďom
ohlasujú,
Mesiáša
čakaného,
Bohamilosti,
na svet vteleného,
4.
Ó, Boží
SynáčkuBoha
z výsosti,
dajže
nám zo svojej
ohlasujú,
Mesiáša čakaného,
Boha
navítajme
svet vteleného,
vtáčkovia
prekrásne
spievajú a
do Betlehema
volajú.
poďme
a vítajme
vznešené
ležiace na sene.
spievajú
a do Betlehema
poďme
a
vznešené
Dieťatko,
ležiace
na sene. Dieťatko,
vtáčkovia
prekrásnevolajú.
spievajú a
do sme
Betlehema
poďme
a vítajme
vznešené
Dieťatko, ležiace na sene.
by
večne volajú.
ťa
chválili,
meno
Božie
velebili.
4.
Ó,
Boží
Synáčku
z
výsosti,
dajže
nám
zo
svojej
milosti,
ehema volajú.
poďme a vítajme vznešené Dieťatko, ležiace na sene.
nás,
drahý
Spasiteľ,
žiadaný
ty Emanuel.
4.
Ó,
Boží
Synáčku
znáš
výsosti,
dajže
nám
zonáš
svojej
milosti,
byŽehnaj
sme
večne
chválili,
meno
Božie
velebili.
4. Ó, Boží Synáčku z výsosti,
dajže
nám
zoťasvojej
milosti,
4. Ó,
Boží
Synáčku
z výsosti,
dajže nám zo svojej milosti,
Synáčkubyz sme
výsosti,
dajže
zo svojej
milosti,
by
sme
večne
ťa chválili,
meno Božie
velebili.
Žehnaj
nás,
drahý
náš Spasiteľ,
žiadaný
náš ty Emanuel.
večne
ťa nám
chválili,
meno
Božie
velebili.
by sme
večne
ťa chválili, meno Božie velebili.
ečne ťa chválili,
meno
Božie
velebili.
Žehnaj
nás, drahý
náš
Spasiteľ, žiadaný náš ty Emanuel.
Žehnaj nás, drahý náš Spasiteľ,
žiadaný
náš ty
Emanuel.
Žehnaj
nás, drahý
náš
Spasiteľ, žiadaný náš ty Emanuel.
s, drahý
náš
Spasiteľ,
žiadaný
náš
ty
Emanuel.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 13
Dobrá
novina,
šťastná
Dobrá novina,
šťastná
hodina
Dobrá
novina,
šťastná
hodina hodina
C
œ
i
u
-
C
F
G
C
C
CG
F
C C
C
F
C
w& œ œœ œ œœ œ w w œ ™™œ œœ œœ œ œ w œ œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
na,
C 7
Došťas
vi - -di na,
sa v tej - to
Čo- lo?
-brá-no
tná- ho
- na. šťas-tnáČohosa- div tej- - tona. no - ci sta
C
F C
CF
C
FG
CC
G
C
œ œ&œ œœ œ œ œœ œ œœ œœ œ œw
lo.
-bo sveDo
-tu-brásvet
svet-lo daNe
no -lo
vi da
- lo.
- - na
œœ œœ œœ œœ ww
Do -brá
šťas
ho- vi
- di - - nana.
-tnáno
œ œ œ œ
šťas-tná ho - di -
no - ci sta - lo?
C
w
na.
2. Počuli
2. Počuli sme hlas, ktorý tešil
nás:/ sme hlas, ktorý tešil nás:/
Slovo
o polnoci,
Slovo v tele o polnoci, zrodilo
sa vz tele
Božej
moci. zrodilo sa z Božej moci.
Nám sa zjavilo, by nás spasilo.
Nám sa zjavilo, by nás spasilo.
3. Jasnosť spanilá nás osvietila:/
3. Jasnosť spanilá nás osvietila:/
Žiarahory
padlanaše.
na salaše, osvielila hory naše.
Žiara padla na salaše, osvielila
Dobrá novina, šťastná hodina.
Dobrá novina, šťastná hodina.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 14
Dobre sa tu mávajte
Dobre
sa mávajte
tu mávajte
Dobre
sa tu
Dobre sa tuDobre
mávajte
sa
tu
mávajte
Dobre
sa
tu
mávajte
C
G
C
C
F
C
C
G C F C
C
C mávajte
G
obre
G saC tu
C
C C
C
Ó
C
C œ œ œ
& C œ œC œ CÓ ˙ G˙
˙ œF œ Cœ œ œ œ
œ
Ó
Ó
˙
œ
Cœ
C
F
C
& &œ œœ œœœœœœ ˙œœ œ˙˙ Ó˙˙ ˙ ˙œ œ œœ œœœœœœœœœ ˙œ ˙œ œœ œ œœ œœ œœ œ
C
˙
te mávajte
do-bre
˙ tuDobre
-bre sa
- vajsa- tu
& Do
œ tuœ má
˙ - vaj teœ s œPá-nom
œ má
œ vajœBote-hom
œ s Pá nom Bo hom
˙ sa
œ teteœ sa
˙
œ œ-Ó teœ Do
˙
œ
Do
bre
sa
tu
má
vaj
bre
sa
tu
má
do
tu
má
vaj
bre
sa
tu
má
vaj
te
do
te
s
Pá
C-bre
A‹
D
G
C
-nom-Bo-homvaj
bre
sa
tu
má
vaj
nom
Bo
hom
do
s
Pá
-A‹
œ
œ
˙
œ
œ
œ C- vajC -A‹Cte CA‹
œ saœGtuFC œ máC C- vaj te s Pá-nom Bo-hom
œ
˙
Do
bre
sa
tu
má
bre
do
G
7
A‹
D
7
A‹
D
G
‹
D
G
C
Ó Bo-hom
C
A‹
sa tuœ máD - vajG te s CPá-nom
te
do-bre
&- A‹
œ
œ
˙D œ&
œ
˙
˙
Ó
Ó
œ
˙
œ œ Ó œ Óœ œ œ
G
C
œ
œ
˙
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
˙
œ
˙
˙
œ
˙
œ
˙
˙
Ó
œ
˙
œ
˙
˙
˙ ˙
bý - vaj
te.
˙Boœ-hom
& ˙bý - œvaj -œte sœPá-nom
œteÓ˙œ œvaj
œ s Pá
˙
˙
˙
sa
tu
má
vaj
bre
sa
tu
má
vaj
do
te te.s Pá-nom Bo-hom
bý
te
nom
vaj
Bo
hom
bý
bý
vaj
te
s
Pá
nom
vaj
Bo
hom
bý
te.
om Bo
bý - vaj
te.
˙C--hom
˙
˙
bý
vaj
te
s
Pá
nom
vaj
Bo
hom
bý
te.
A‹
D
G
C
om bý - vaj
te.
DOBRE
2. /: Všetci tuná domáci:/ /: naši drahí
Ó rodáci:/
œ
œ
œ
œ drahí
˙Všetci
2. Boh
/:˙Všetci
naši drahí
rodáci:/
2. /:Pán
tuná
domáci:/
/: naši
rodáci:/
naši
rodáci:/
3. /: Nech
vás
požehná:/
/: dá
vám/: drahí
hojnosť
spasenia:/
œá domáci:/
˙tuná domáci:/
2. /: Všetci tuná
domáci:/
naši
drahí
rodáci:/
3.-/:vaj
Nech
vás
Pán
Boh
požehná:/
/: dá hojnosť
vám hojnosť
spasenia:/
/:býNech
vás/:Pán
Boh
požehná:/
/: dá vám
spasenia:/
te s Boh
Pá-nom
Bo-hom
te.spasenia:/
požehná:/
/:3.dá
vám
hojnosť
-Pán
i:/ /: naši 3.
drahí
rodáci:/
/: Nech
vás Pán Boh požehná:/ /: dá vám hojnosť spasenia:/
požehná:/ /: dá vám hojnosť spasenia:/
: Všetci tuná domáci:/ /: naši drahí rodáci:/
: Nech vás Pán Boh požehná:/ /: dá vám hojnosť spasenia:/
F
C
C
Foto: archív DN, koledníci z Nižného Hrušova
F
sa tu mávajte
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 15
Dobrý
večer, pokoj svätý
Dobrý
večer,
pokoj svätý
Dobre
sa tu
mávajte
Dobrý
večer, pokoj svätý
G
C
G‹
CF
F F
FC C C F
2
œ˙b 4œ œÓœ œœ œ œœœ œœ œœœ œ œ˙œ œœŒœ™™ œ™™ œ œœ œœœœ œ œœŒ œ™™ ™™ œœ œœ œ œ
œ ˙œ &
F
G‹
C
CF
C
F
F
C
F
œ œ œ œ
bre
tu- koj
má
vaj vin
nom
Bovám.
hom
te- kojDob
dovin
teďa
Pá
-je
-pri
- -vaj
- tý,
svä
ďa-le
me
ve
čer, - po
svä- rý
tý, ve
je
Z
k-vám
me,
vám.
--čer,
- sšu
-ka k vám pri -chá-dza- me,
- šusa-po
-le
-ka
-cháZ-dza
- me
naj
prv
pá
nu
hos
po
dá
ru,
po
tom
všet
kým
vám.
pá - nu
hos
po
dá
ru,
po
tom
všet
kým
vám.
D
G
C
CF
G
C G‹
F
F
C
F
C7
F G‹C
F
Ó
œ œ Œ ˙b ˙ ˙œ
Œœ œ œœ œœœ œ œ œœ œ œ œ œ œ Œ œ œ™™ œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ bý - vajœ œnte.œ œ
nmœBo-hom
-že
nám,
o- tvor
ve- čer, vin -šu
po-je
dob
ve--že
čer, nám,po-kojdob
svä
vám.
- rý
-koj
- rý-te
-tý,
-mesvä -tý,
vin -šu-je-me
œŒ
™™
vám.
á domáci:/ /: naši drahí rodáci:/
2. Prišli
smenám
k vám
od ďaleka, zima nám je stáť,
2. Prišli sme
k vám
ďaleka,
zima
je stáť,
Pán Boh požehná:/
/: dá
vámod
hojnosť
spasenia:/
nás do izbietky s vami zaspievať.
pusťteže nás do izbietky pusťteže
s vami zaspievať.
/: Za
dukát zlatý od vás nežiadam,
/: Za koledu dukát zlatý od
váskoledu
nežiadam,
večer,vám:/
pokoj svätý, vinšujeme vám:/
dobrý večer, pokoj svätý,dobrý
vinšujeme
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 16
JaksisiJezuliatko
krásneJezuliatko
Jezuliatko
Jak
krásne
Jak si krásne
CC
FF
CC
GG
CC
CC
c
œœœ œœ œ œ œœ œœ
˙˙ œœ œ
sne &
Jezuliatko
&
œ
œ
c
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ
Jakœsiœ krásne Jezuliatko
œ œ
œ
œ œœœ œ
Jaksisikrás
krás
-ne C JeJe- -zuzu
liat
- kov vpro
pro
-stredbie
bie
- dy ú ú- - bobo-žia
-žia
- tko pred
pred tete
- bou
G
C- -liat
Jak
-ne
- ko
-stred
- dy
- tko
- bou
F F
C C
G C
C
C
G
6
F
C
G
C
6
˙ œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
˙
œ &&
œ œœ œœœœ˙œ˙œ œ œ œœœ œœœ œœœ œœ œœ˙ œ œ œ ˙
˙
v pro -stred bie - dy
ú - bo -žia - tko pred œ
te - bou
-ne
C
˙ ˙
-ryrybie
- me.
-ú
dá
-da
-me
ko v pro
dyskla
Je pa
- pa
zu
liat
bo -žia - tko pred
- -da
- -me
dada--stred
ti ti -skla
-dá
--me.
G
C
œ œ
te - bou
œ œ œ œ ˙
nesiemveselého
veseléhobaránka
baránkazozostáda
stádasvojho,
svojho,
nesiemdve
dvekozičky,
kozičky,bybyti tizohriali
zohrialiručičky,
ručičky, 3.3.JaJati tinesiem
2.2.JaJati tinesiem
nímsasamôžeš
môžešhrávať,
hrávať,veselo
veselozabávať.
zabávať.
zasmliečka
mliečkamálo,
málo,bybyťaťalíčko
líčkohrialo.
hrialo.
me.
s sním
jajazas
da - ry ti skla-dá - me.
mybiedni,
biedni,čočoti tidáme,
dáme,darovať
darovaťti tinič
ničnemáme?
nemáme?
4.4.AAmy
3.
Ja
ti
nesiem
veselého
baránka
zo
stáda
svojho,
čičky,
Myti titutuzahráme,
zahráme,piesne
piesnezaspievame.
zaspievame.
3. Ja
ti nesiem veselého
baránka zo stáda svojho,
ve kozičky, by ti zohriali ručičky, My
s ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať.
s ním sa môžeš hrávať, veselo zabávať.
álo, by ťa líčko hrialo.
ti dáme, darovať ti nič nemáme?
4. A my biedni, čo ti dáme, darovať ti nič nemáme?
piesne zaspievame.
My ti tu zahráme, piesne zaspievame.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 17
Ježiš še narodzil
Ježiš še narodzil
F
D‹
2
& b4 œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ œJ œ
C
F
˙˙
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
1.Je - žiš še na - ro - dzil, Je - žiš ma - lý,
2.Vi - taj me - dzi na - mi, syn-ku ma - lý,
9
C7
F
G‹
G7
D‹
G‹
& b ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
F D‹
slá - va mu, chvá -la mu
Ježiš še narodzil
le - ží Je - žiš ma-lý
E‹
D
3.Za - hraj-ce na har- fe, na ci - ta - re,
#
& ™™ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙
9
D7
G
A‹
A7
D
Chvá -la mu, slá -va mu za -špi -vaj - me,
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
G‹
C
F
œœ #œœ œ œœ œ œ œ œ œ
œJ
œ œ œ
J
še kla-ňa - jú
Pa - stí - re, va - la - si
V ma - štaľ -ke, v ja - slič-koch u - lo - že - ný
G
˙˙
z lás - ky še na - ro -dzil nám je da - ný
pri - by-tek sme ci už pri -chys -ta - li
C
#2
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ ˙˙
J
C
G
˙
™™
za -špi -va - jú.
na - ro -dze - ný
E‹
D
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ ˙˙
na tru - boch, na bub - noch, na fu - ja - re.
A‹
G E‹
A‹
D
G
œœ #œœ œ œœ œœ œ œ œ œœ ˙
œ œ
J
J
™™
že še nám na - ro-dzil ra -dosc maj - me.
strana 18
Ježiško
A
Dmaličký
### 3
Ježiško maličký
Œ
& 4 œ œ œA œ œ œ œ œ œE7 ˙ Œ A œ œ œD œ œ œ œ œ Eœ
˙ A
#
o maličký
#
Je -žiš3-ko ma-lič - ký čo -že Ti dám
ťaž-ko mi vy -be- rať, keď má-lo mám.
&#4œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
Fisdm A
hmi
9
E
E7
A
E7
A
Je -žiš-ko maE-lič - ký čo A
ťaž-ko mi vy -be- rať, keď má-lo mám.
-že Ti dám
###D
œ œ œ œ œ nœ ˙Œ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
˙ &Œ 9œœ œ œœœE œ œ œE7
Fisdm A
hmi
A
E7
A
Hmi
# Ti da- ru-jem œlás-œka œ je ˙v nňom.
Srd#-ce
Dá
vam
Ti
do
da
ru
ce
lý
náš
dom.
œ má
œ œ ˙ Œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
m
ťaž
&-ko#mi œ vyœ-beœ- rať,œ keď
œ -loœmám.
A
hmi
E7
Srd-ce Ti
E7-jem lás-A
da - ru
ka
je v ňom. Dá -vam Ti
˙ Œ
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ
œ
2. Za seba prosím a za všetkých tiež,
A
čo -sú
dnes
vieš.
ňom. Dá
vam
Ti ďaleko
do da -od
ru Teba
ce - lý
náš dom.
Ježiško2.maličký
môj
Boh aa Pán,
Za seba
prosím
za všetkých tiež,
radostné
Vianoce
daj
všetkým
nám.vieš.
čo sú dnes ďaleko od Teba
Ježiško maličký môj Boh a Pán,
3. Požehnaj
Ježiško
i celýdaj
svet,
radostné
Vianoce
všetkým nám.
lásky nech bratskej už rozkvitne kvet.
Nech všetky národy velebia Ťa,
ochráň a žehnaj nás Božie dieťa.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
E
do da - ru
A
ce - lý náš dom.
3. Požehnaj Ježiško i celý svet,
lásky nech bratskej už rozkvitne kvet.
Nech všetky
národy Ježiško
velebia iŤa,
3. Požehnaj
celý svet,
ochráň lásky
a žehnaj
nás
Božie už
dieťa.
nech
bratskej
rozkvitne kvet.
Nech všetky národy velebia Ťa,
ochráň a žehnaj nás Božie dieťa.
strana 19
K Ježiškovi do Betlema pôjdeme
K
vi Ježiškovi
do Betlema
dopôjdeme
pôjdeme
KBetlema
Ježiškovi
do Betlema pôjdeme
K Ježiškovi do Betlema
D‹ G7
C
D‹ G7
C
D‹ G7 2C
C D‹ G7
D‹ CG7
CD‹D‹G7G7
CC
D‹ G7
C
œ œ
™™
Œ
4
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
2
œ 4œ œ œ pôjdeme
œ œ œœ
Œ œ™™ œ œ Œœœ ™™ œ œ œ œ Œ ™™
do Betlema
œœ &
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Ježiškovi
do
Betlema
pôjdeme
œ œK Je-žiš
œ - ko - viœ œ do œBeœ- tle
œ œ hej, pôjœ- œde - œme
œ -ma œ pôjœ-œœdeœ - œme
C
Je
mu
JeBe
mu
trú
bu- --dede
me hej,
hej,
de- --me
-kať
- biť
pôj
me
ia
do
pôjBe
tle
me
pôj
me
de
hej,
--ma
-pôj
- - tle
- mepôj
- -de
- de do
K Je
vi
-žiš
- kopís
-hej,
-ma
G7mu
D‹
G7me
C me
bu
bu
me
ťť D‹Je
bu
trúJe
biť
bu
hej,
de
hej,
de
de
-G
-C
- 7 de
mume
pís
kať
Je
mu
trú
biť
bu
me
hej,
de
D‹ G7 C
C G
D‹ CG7
CC
G
C
C7 G G C
CG C
C FCG C G G CC FC C
CG
G C
C
- de - -meme
pôjbu
- de
bu
de
C F
C - Gme
C
F
C
G
C
Œ ™
œœ œ œ œœ&œ œœœ œœœ œœ œ œœ œœœ œ œœ œœ œœ œœ™ œŒ œ œœ œŒ œ ™™ Œœ œ œ œ œ œ Œ Œ
œœ œ œ œ
œ
œœ œœ œ œœœœ œ
œœœpôj
œ œœœ hej,
œ -œœdeœœœ œœ- œ me
œtle
œ
œ
œ
œ œœdopôjœBe
œ- -&
œ-œœTaœme
œ
œ
œ
de
œ -ma
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
nô--tudeve-se lú
dáv-no ne
cha-nú
že sa nám na - ro - dil vmes -te Be -tle - me.
-kú pôj
pôj- slý
me ahej,
- -de
- me
bu - de - me
bu - de - me hej,
Je- lú
mu
trú
bu
hej,
de
de
-ro
- -ve
oene
slý-cha
a -dáv
ne
sa
nám
slý
na
nám
Be---bu
ro
Be
nú
cha
dil
žeavsa
mes
tle
vmes
tle - na
me.
-se
-biť
--nú
-tena
- me.
Ta -no
kúženô
lú -me
dáv
ne
slý- -dil
sa-nám
cha
žeme
--tu
-se
-no
-nú --te
- ro - dil vmes -te Be -tle - me.
C
C
G
C F
C
G
C
G
C
C
G
C F
C
G
C
2. K Ježiškovi do Betlema pôjdeme, hej, pôjdeme. 3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme.
ema
pôjdeme.
pôjdeme,
hej,
pôjdeme.
2. Mlieka,
K Ježiškovi
dona
Betlema
hej,
pôjdeme.
3. K
Ježiškovi
do Betlema
3. pôjdeme,
Kvenujeme,
Ježiškovi
spechajme,
do
Betlema
hej, spechajme.
spechajme,
hej, do
spechajme.
3. Dobrý
K Ježiškovi
Betlema nasledujme,
spechajme, hej,
medu
kašičku
hej,
venujeme.
príklad
pastierov
hej, spechajme.
sledujme.
venujeme.
ku
venujeme,
hej,
venujeme.
Mlieka,
medu
na
kašičku
venujeme,
hej,
venujeme.
Dobrý
príklad
pastierov
príklad
pastierov
hej,- sledujme.
nasledujme,
hej,
sledujme.
nám spalo,
na
Beohrialo,
že sa
vnasledujme,
mes
me.
Dobrý
príklad
pastierov
nasledujme,
hej,
sledujme.
- slý-chaBy
-núdieťa
- roDobrý
- dil
-tesa
-tle
sladko
v
jasličkách
AleBečo-tle
mu- my
e lú
a dáv-no ne - slý-cha-nú že sa nám na - ro - dil vmes -te
me.dáme, keď ničoho nemáme,
rialo,
v jasličkách
sa
ohrialo,
Bylebo
dieťa
sladko
spalo,
jasličkách
sa ohrialo,
Ale
čo
mu
my dáme,
keď
čo
mu
ničoho
my
dáme,
nemáme,
keď ničoho
nemáme,
Alenaše
čo
mu
my
ničoho
nemáme,
prišiel
z neba,
tov Ale
mu
zanesme.
detskédáme,
srdcia,keď
tie mu
darujme.
mu zanesme.
lebo prišiel
z neba,srdcia,
to munaše
zanesme.
naše detské
tie mu
detské
darujme.
srdcia, tie mu darujme.
naše detské srdcia, tie mu darujme.
deme. 3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme.
pôjdeme, hej, pôjdeme. 3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme.
ujeme. Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, sledujme.
venujeme, hej, venujeme. Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, sledujme.
o,
mu my dáme, keď ničoho nemáme,
asličkáchAle
sa čo
ohrialo,
Ale čo mu my dáme, keď ničoho nemáme,
naše detské srdcia, tie mu darujme.
zanesme.
naše detské srdcia, tie mu darujme.
Œ
œ
œ œœ œœ œœ œœœœ œœ œœ œœ œ œ œ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
œ
Œ
strana 20
K Ježiškovi do Betlema pôjdeme
Kde sa rozchodíte,
vy rozchodíte,
valasi
sa
Kde Kde
sa rozchodíte,
vy valasi vy valasi
C
D
D
D
## 2 œ & 42 œ œŒ œ ™ œ™ œ œ œ œ
œBetlema
œ4 œ œœpôjdeme
œœ œœ œ ™ ™ œ œœ œ œ œ œ Œœ
viœdo &
œ
K Je -žiš - ko - vi
do Be - tle -ma
G
A
G
D
A
D‹ G7
D A
C
D‹ G7
œ œœ
™™œ ™™ œœ œ œ œ œ
œ
œpôj - de - œ me
œ hej,œ œ pôj - de
D
A
C
D
vy roz
va --la
mes
ta Be
-cho - dí - te Kde sa
- tlé - ma
pís-kať Do
Je-lamu
biť
bu -Dode
cho - -Jesi,
dímu
vy va
mes-ta me
Be -hej,
tlé - ma bu - de
- te
-trú -si,
ne - D‹
cháG7
na
sa
la
ši?
- te ba - ču
tu
ne
chá
te
na
sa
la
ši?
C
C
G D‹ G7 C
G
C
C
G
C F
C
7
D
A
D
7 A E‹ D A
D
A E‹ D A
A
E‹
A
D
œ
- m
- m
G
Œ ™
œ œ Œ œ&œ#œ# œ œœ œ&œ œŒœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œ Œœœ™ œ œ œ œ œ œ™™ œ œŒ œ œ œ œ œ™™ œ œ œ
œ œœ œ œ pôjnô- -œtudeœve-œseœme
œ -nú žeœ sa nám na - ro - dil vmes -te Be -t
œa dáv-no ne - slýœ-cha
ma
pôj - de - me hej, Ta -kú
lú
na
še da
ry.-niesť
za
-kde
-iť vi, bu - ide
-me
- za
de
-žišme
-mume
ko -hej,
Je
vi,-niesťbu i - de
-mu
-me
C
na-še da
-
ry.
C
G
C F
C
G
C
2. A ty starý bača,2.čo
ty 2.
dáš?
K mu
Ježiškovi
Betlema
pôjdeme,
pôjdeme.
A do
ty starý
bača,
čo mu tyhej,
dáš?
3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, he
Œ
œ
œ œvieme,
œ
œ œ œVeďœ myœ dobre
œ
œ
œ vieme,
tyœVeď
dosťna
máš.
Mlieka,
kašičku
venujeme,
venujeme.
my
dobre
dosť
máš.
œže medu
œ œže tyhej,
Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej,
Dám
syra
bryndze
By dieťa
sladko
spalo,
vBe
jasličkách
sa
/:
Dám
mu-te
syra
bryndze
od ohrialo,
radosti,
o ne - slý/:-cha
sa nám
na -od
ro
dil
vmes
-númuže
-radosti,
-tle - me.
nech sa on nasýtilebo
do sýtosti:/
prišielnech
z neba,
to
mu
zanesme.
sa on nasýti do sýtosti:/
Ale čo mu my dáme, keď ničoho nemám
naše detské srdcia, tie mu darujme.
, pôjdeme. 3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme.
, venujeme. Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, sledujme.
hrialo,
Ale čo mu my dáme, keď ničoho nemáme,
naše detské srdcia, tie mu darujme.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 21
Keby som
peniažteky
Keby
som
mal peniažteky
Kebymal
som
mal
peniažteky
## 2
œ œ œ& 4œœ œœ œœ œ œ
by som mal
pe-niaž-te- ky,
œ
pil
AD
Ke -by som mal
D
E‹
A7
DA
E‹ E7
D
œ œœ œœ œ œ œ œœ œ œ˙ œ
œ
by
som
kú - pil Je - žišby-
E‹ E7
ko - vi
som
Je -na
žiššnú
ko-ke
- vi
- -roč
A
™
œ œ ™ ˙
kepe
som-tebol
tý, bol
-by-niaž
ke-by- som
bo -ha
- ky, bo -ha
Hm
E‹
A7
Hm
D
E‹ D
Hm
## ™
œ œ œœ œ
œ
œ
& œ™ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ œ
œœ
6A7
A
-
œ œœ œ˙ œ œ™™
du -na
ká šnú
- ty.
-roč-ke
™™
tý,
A7
D
œ œ ˙
™™
du -ká - ty.
2./: Ale že som ja chudobný,
čo ti dám?:/
2./: AleJežiško
že som môj,
ja chudobný,
Ježiško môj, čo ti dám?:/
/: Poviem ti ja zo srdiečka:
Ježiško
môj,
rád
ťa
mám:/
/: Poviem ti ja zo srdiečka: Ježiško môj, rád ťa mám:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 22
Keďtá
tájasná
jasnáhviezda
hviezda
Keď tá Keď
jasná
hviezda
C C
á jasná
3 3hviezda
G GC C
A7 A7
D‹ D‹
G G
4 4 œ œœ œœ œ œ œ Œ Œ œ œœ œœ œœ œ œ œœ œŒ Œ ™™ œ™™ œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ
&&
œœ
œœ
œ
A7
D‹
G - ba za svie - ti - la,
KeďKeď
tá jas
ná-ná
hviez
dy-Pa
nen
vte-vte
MáMá
-da-daz ne
- ka
- ri - ria - a
tá -jas
hviez
dy -Pa
z ne - ba za svie - ti - la,
-nen
- ka
œ œ7 7 œG Gœ Œ ™™ œ œ œC œC œ œ œ œ
™™ - ri - a
Œ ™™ Má
&-&tiœ- la,
œ œ œœ vte
za svie
œ -dyœPaœœ-nenœ -Œka
sy-na
po -po
ro- rosy-na
la.- la.
-di - di
2. Keď
ho položila,
tak tak
ho povinula
2. Keď
ho položila,
ho povinula
/: a/:do
Betlehema
ta ho
a mesta
do mesta
Betlehema
ta uložila:/
ho uložila:/
3. Keď
ho povinula,
tak tak
mumu
zaspievala:
3. Keď
ho povinula,
zaspievala:
/: Hajaj,
búvaj,
môj
synáčik,
aj
ja
spala:/
/: Hajaj, búvaj, môj synáčik, ajby
ja som
by som
spala:/
3. Keď ho povinula, tak mu zaspievala:
/: Hajaj, búvaj, môj synáčik, aj ja by som spala:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 23
Koledovať
chodíme
Koledovať
chodíme
Koledovať
Koledovať chodíme chodíme
A A
D D
D D
G G
A A
### 3# D D
vať
chodíme
™
vať &
chodíme
# 443 # 43 œ œ ˙ œ ˙™ ˙ ŒŒ Œ™™™ ˙™™™ ˙™ ŒŒ œŒ œ œ˙˙ ™™ ˙ ™ ˙˙ ˙œ ˙ œ
&&
˙™
œ œœ
œ œ˙ ˙œ œ
œœ œœ œœ œ˙G ˙œ œ˙™ ˙™ ˙A ˙
D
Ko - le - do - vať
ko - le da
a - by sme
R:Éj
- dí - me
D
G cho cho
le --do
ko - le - da da
- dí
-A me
Ko --Ko
le ---do
vať- vať
ko - le
a - aby- by
cho
R:ÉjR:Éj
smesme
- dí
- me
Svä
tos
ti
vám
že
lá
me.
ŒŒ ™™™ ˙™ Sv䌌Svä
tos
ti
vám
že
lá
me.
™
-tos tiœ vám
œœ œD ˙˙ ™ že -˙˙lá œœ- me.
˙˙ Gœœ G
10 ˙™
A
D
D
10 10
D
G
A A
D D
#
ko - le da
a - by sme
R:Éj # #
#
R:Éj
&
˙˙ ™™ ˙ ™ ˙˙ ˙œ ˙ œ ˙ œ ˙™ ˙™
# ˙# œko - le˙™- ˙™da˙™˙™ ˙™ŒŒa -œŒbyœ sme
&&
œ
˙ ˙ œ˙™ ˙™˙™ ˙™ D œ œœ
œ ˙œ ˙œ ˙œ ˙œ œ˙™ ˙™ ˙™ ˙™
G
svä tíœA bo
li
Éj
ko le
da
a Bo
hu ďa ko va
D
D
D
- ko - le - da da
- tíbo bo
svä svä
- tí A
- li - liÉj ÉjD ko - le
G
˙˙ ™™
A
G
a -Bohu- ďa
hu -ďako- -ko
a Bo
va- va
-
A
li.
li.
li.
˙˙ œ ˙ œ ˙ œ ˙™ ˙™
œ každá
œ ˙ œveľmi˙™ľúbi tatíčka.
˙™ R: 4. Aby nenarodení, neboli odsúdení. R:
˙ - humamička
2. A nech
Bo každá
ďa
li. tatíčka. R:
- ko - va
4. Aby nenarodení, neboli odsúdení. R:
2. Aanech
mamička
veľmi- ľúbi
da 2. A nech každá mamička veľmi ľúbi tatíčka. R:
4. Aby nenarodení, neboli odsúdení. R:
da 3. Milosti
a nám
Bo -tuhu
ďa a- po
ko smrti
li.
- va do- neba.R:
5. Tak ako traja králi k Bohu sa ponáhľali. R:
treba
5. Tak
k Bohu
sa ponáhľali.
3. Milosti
tu treba
po smrti
do neba.R: 5. Tak
ako ako
trajatraja
králikráli
k Bohu
sa ponáhľali.
R: R:
3. Milosti
námnám
tu treba
a poasmrti
do neba.R:
a. R:
a. R:
.R:
.R:
4. Aby nenarodení, neboli odsúdení. R:
4. Aby nenarodení, neboli odsúdení. R:
5. Tak ako traja králi k Bohu sa ponáhľali. R:
5. Tak ako traja králi k Bohu sa ponáhľali. R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 24
My sa odberáme
My sa odberáme
2 œj ™
&4 œ
C
j
œ
Ϫ
œ œœ œ
G
C
G
C
C
œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙
™™
œ œœ œ
My sa
od - be-rá-me veľ-kú
ces - tu má-me za hvie - zda - mi.
Čo ja - som ja -sa - jú a hla - som hlá-sa - jú mier nad
na - mi.
8
C
G
& œ œœ œ
zat -vá -ra-me
C
G
œœ œ œ
a za da-ry
C
G
C
œ œœ œ
D‹
G
Kap -su na -šu
G
C
œ œ
œœœ œ œ
œ œœœ œ
ďa-ku -je - me. Dob -re sa tu maj- te, zdra-ví os -tá - vaj - te.
Foto: Michal Pekara, Rajec, 2012
a za dary
ĎAKUJEME!
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 25
My
traja
králi
ideme
My
traja
králi
ideme
My
traja
králi
Myideme
traja králi ideme
My
traja
králi
My
traja
králi
ideme
E Fism
A
D
Hm
E
My traja
králi ideme
ideme
j
jj œ œjjj œ œœjj
œœj œœœ##œœœ#j6œœœ œœJj
œjj &œ JœJj8œ œJœJj
œœ traœ- jaœJ krá
œ -- liliœJ
My
My
traœ- ja
krá
J
œ
œ - liJ 1.
My tra - ja
krá
J
My tra - ja krá- li
A
A
A
A
A
1.
1.
1.
1.
1. My tra - ja krá- li
A
Hm
jj ‰ DD E Fism
jj D EE
Hm
‰‰
A
E
œ
Fism
œœ œœj œ ‰ jDœ œ œ j Hm
œœ œœj E œ œ AAœ Hm
j
‰
‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
jœœœ œœJœjjœœœœ œj‰‰‰ œ œDœœœ œœœ œ œœœœ Hm
œœœœ ‰ œJœJjj œEœœœ œœœœ œœœ Aœœ ‰‰‰œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œœœ œ‰‰ œ šťa
œ
‰
‰
œiœ- deJœJœ- me
œJœœœ-stie
œ
œ
œ
‰
œœ œœ œœœ-œme
œœœ œzdra
J pra-je
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
‰
J
œ
vie
vám
œ
œ
J
J
œœ -vie
œ vám
œJ pra-je
J ‰ šťaœ-stie
‰
œ zdra
œœ œœ œ- me
iœ- de
œJJ -- me
œ
i
de
me
me
šťa
stie
zdra
vie
vám
pra-je
My tra - ja krá- li
i - de - me
šťa -stie zdra- vie vám
pra-je - me
i - de - me
šťa -stie zdra
pra-je - me
- vie vám
E
E
E
E
Fism
Fism
A
Fism
Fism
i - de - me
šťa -stie zdra- vie vám
pra-je - me
2. /: Šťastie, zdravie dobré časy, my z ďaleka sme k vám prišli:/
2. /: Šťastie, zdravie dobré časy, my z ďaleka sme k vám prišli:/
3. /: Šťastie,
Z ďalekazdravie
je cestadobré
naša,
do Betlema
myseľ
naša:/
2.
časy,
myzdravie
z ďaleka
sme
k vám
2.
/: Šťastie,
dobré
časy,
myprišli:/
z ďaleka sme k vám prišli:/
3.
ďalekazdravie
je cestadobré
naša,
do Betlema
myseľ
naša:/
2. /: Z
Šťastie,
časy,
my z ďaleka
sme
k vám prišli:/
4.
Čo
ty
čierny
stojíš
v
zadu,
vystrkuješ
na
mňa
bradu:/
3.
/:
Z
ďaleka
je
cesta
naša,
do
Betlema
myseľ
naša:/
2.
Šťastie,
zdravie
dobré
my je
z ďaleka
smebradu:/
k vám
prišli:/myseľ naša:/
3.
/: Zčasy,
ďaleka
cesta
do
Betlema
4.
ty čierny
stojíš
v zadu,
na naša,
mňa
3. /: Čo
Z ďaleka
je cesta
naša,
dovystrkuješ
Betlema myseľ
naša:/
5. /:
/: A
a do
Nový
rok vám
4.
Čoja
tyčierny
čierny
stojíš4.
v zadu,
navinšujem:/
mňa
bradu:/
3.
Z
ďaleka
jevystrkujem
cesta
naša,
Betlema
myseľ
naša:/
/: Čo
tyvystrkuješ
čierny
stojíš
v zadu,
vystrkuješ na mňa bradu:/
5. /: A
a Nový
rok vám
4.
Čojatyčierny
čiernyvystrkujem
stojíš v zadu,
vystrkuješ
navinšujem:/
mňa bradu:/
6. /:
/: A
my
tiež
vystupujeme
a
Nový
rok
vám
vinšujeme:/
5.
ja
čierny
vystrkujem
a
Nový
rok
vám
vinšujem:/
4.
Čo
ty
čierny
stojíš
v
zadu,
vystrkuješ
na
mňa
bradu:/
5. /: A jaNový
čierny
a Nový rok vám vinšujem:/
6. /: A ja
myčierny
tiež vystupujeme
rokvystrkujem
vámvinšujem:/
vinšujeme:/
5.
vystrkujem aaNový
rok
vám
6.
/:
A
my
tiež
vystupujeme
a
Nový
rok
vám
vinšujeme:/
5.
ja čierny vystrkujem
a my
Nový
rok
vám vinšujem:/
6. /: A
tiež
vystupujeme
a Nový rok vám vinšujeme:/
6. /: A my tiež vystupujeme a Nový rok vám vinšujeme:/
6. /: A my tiež vystupujeme a Nový rok vám vinšujeme:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 26
™™
A D
œ
#
œ œ2 œ
œ
™™ ™™ œ œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
DMy
A
D
Hm
&tre4 krá
œ
œ -œli priœ-šli sme k vám, šče- sťa, zdra-via œ vin šo - vaťœ vám. œ œ
™™ ™™ œ œ Myœtre kráœ- li pri-šli sme k vám, ™™ šče- sťa, zdra-via vin šo - vať vám.
œ
œ
œ œ
šče- sťa, zdra-via
vin šo - vať vám.
2. /: Šťastia, zdravia, dlhé letá:/
/: My sme
k vámzdravia,
zďaleka:/
2. prišli
/: Šťastia,
dlhé letá:/
/: My sme prišli k vám zďaleka:/
3. /: Ďaleká je cesta naša:/
/: do Betlema myseľ naša:/
™™
3. /: Ďaleká je cesta naša:/
/: do Betlema
myseľ je
naša:/
3. /: Ďaleká
cesta naša:/
/: do Betlema myseľ naša:/
vinšovať vám
Foto: Michal Pekara, Rajec, 2012
,
My tre králi prišli sme k vám
My
treprišli
králisme
prišli
sme kHmvám
tré
králi
k vám
D
G My
D
D
A D
#
2
prišli
™™ ™™ œ œ œD œ
Hm
D k
œ vám
œ œG D œ œ
œ œ Hm
4 sme
&
ŠČESŤA
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 27
Na nebesiach nad Betlemom
Na nebesiach
nad Betlemom
Na nebesiach
nad Betlemom
C
F
C
C
2
œ
œ
œ
œ
œ
& 4 2œ œ œ œ œ œ œ
œ œ
œ œ œ œ œ
&œ 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
Na neœ
-be-siach nad Be-tle-mom svie-ti krás-na hviez-di-čka a v jasœ-lič-kách hľa us -pá -va
C
F
Na ne-be-siach nad Be-tle-mom svie-ti krás-na hviez-di-čka
7
G
7
G
C
G
C
C
14
Je-zu-liat-ko ma-mič - ka. Spi len
G7
C
C
G7
C
F
a v jas-lič-kách hľa us -pá -va
C
G
& œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
& œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ
Je-zu-liat-ko ma-mič - ka. Spi len
slad - ko Je-zu-liat- ko, spi len slad-ko spi len
14
C
G
C
slad - ko
F
C
G
Je-zu-liat- ko, spi len slad-ko spi len
& œœœ œ œ œ œ œ Œ Œ
& œœœ œ œ œ œ
slad - ko Je-zu-liat-koœ spi.
slad - ko
Je-zu-liat-ko spi.
2. Svätá Matka Synáčkovi krásnu pieseň spievala, na tváričku Božské Dieťa, Jezuliatko,
Svätá
spievala,
na tváričku
Božskéspi.
Dieťa, Jezuliatko,
ľúbala.2.Spi
len Matka
sladko,Synáčkovi
Jezuliatko,krásnu
spi lenpieseň
sladko,
spi len sladko,
Jezuliatko
ľúbala. Spi len sladko, Jezuliatko, spi len sladko, spi len sladko, Jezuliatko spi.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 28
Ježiškovi doNa
Betlema
nebíčkupôjdeme
Na nebíčku
G
D‹ G
NaD‹Cnebíčku
D‹ G7
C
G7
C
C
œœ œ œ œ œ œ œG Œ ˙ ™™ C™™
œ œœ œœ œœ 2œœ C œ œœ œ ˙
œ œ œœ œ œ œœ œ
œ ky, œ krás
ku za zvo&
-ni -4li zvon- œče œ- œ
- ne hla
œ - sy˙ spie -va - li œ œ œ
œ- œmeœ œslá
hej,- va pôj
de spie
- me
a do
rozBe
te--ma
li œveœ- pôj
se- -de lí,
Bo-- hu
- le--tle
-va - li.
zvon- če
-bí-čkude za-zvo
-ni - lihej,
bu - -ky,
Je mu trú - biťNa nebu
me
de
An F- je - li saG roz - le - te - li ve - se - lí,
G
C
C
G
C F
C
9
C
F
G
D‹ G
C
œ œ
˙
™™
krás - ne hla - sy spie -va - li
- me
Cslá - va
Bo - hu spie -va - li.
G
C
C
œ œ œ œ œ œ œ œ ˙œ œ œ œ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ Œ ˙
œ œ™™ œœ œ œœœ œ œœ œœ œ œ
œ œ œ œœ
œ
&
y,
poď -te aj vy do
de -œtiBetlema
Je -žiš
vi zas
-œčky.
- čky,
-ko-œ
ežiškovi
pôjdeme
œ -pie-vaj-meœ pestle- ni- me.
œ œ œ œ œ œ ˙
e lú
a dáv-no ne - slý
-cha-nú žeœsa nám na - ro - dil v˙mes -te Be -œ
Poď-te aj vy, poď -te aj vy de - ti - čky,
Je -žiš-ko-vi zas -pie -vaj-me pes- ni - čky.
F
C
G
C G
C
D‹ G7
C
D‹ G7
C
17hej, pôjdeme. 3. K Ježiškovi do Betlema
F
C hej, spechajme.
G
C G
C
pôjdeme,
spechajme,
venujeme, hej, venujeme. Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, sledujme.
e, za tlie -skaj
ra-dos-tne Ho ví-taj-me me - dzi na - mi
-me rú -čka - mi,
asličkách
sa-ma
ohrialo,
Ale -čo mu
dáme, keď
pôjničoho
do Be - tle
pôj - de
memyhej,
- de nemáme,
- me
zanesme.
bu
me -tne Ho ví-taj-me me - dzi na - mi
Je mu trú - biť
me
hej,
de
de
- -dos
Zas-pie-bu
vaj-- me,
za
tlie
skaj
me
rú
čka
mi,
- mu- darujme.ra
naše detské
srdcia,
tie
™™
œœ œœ œœ œ œ œ œ ˙
œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œŒ ™™
˙
œ
œ
&œ œ œ œ œœ œ œ œœ œœ œ œ œ œ˙ œ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
G
C
C
G
C F
C
G
™™
C
Sláva Bohu na výsostiach spievajme,
œ œ œ2.s anjelmi
œ œ česť
œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ Œ
œ vzdávajme.
2. Sláva Bohu na výsostiach spievajme,
Spevom
Ježiška
privítajme,
a dáv
nám na česť
že sa
vmes -te Be -tle - me.
-no ne vrúcnym
- slý-cha-nú
- ro - dil
s anjelmi
vzdávajme.
všetkých k nemu volajme.
Spevom vrúcnym Ježiška privítajme,
R: Poďte aj vy.....
všetkých k nemu volajme.
pôjdeme, hej, pôjdeme. 3. K Ježiškovi do Betlema spechajme, hej, spechajme.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
R: Poďte aj vy.....
enujeme, hej, venujeme. Dobrý príklad pastierov nasledujme, hej, sledujme.
lú
strana 29
Narodil sa Kristus Pán
Kristus Pán
NarodilNarodil
sa Kristussa
Pán
G
D A
## 2 D
& #42œ œ œ œ œ œ
& # 4Naœ-roœ- dilœsaœ Krisœ-tusœ
D
Na-ro- dil sa
#
8 # A
&
##œ œ œ œ
& čviœ-ri-œkaœ- jú,œ
8
A
čvi-ri-kaD- jú,
D A
## D A D
& #œ œ ˙
& #Boœ- žíœ Syn.˙
15
15
Bo - ží Syn.
D
Kris -tus
˙
˙
Pán,
G
Pán,
Pán,
A
œG œ œ œ
œ œœ œ
dob -re bu -de
dob -re bu -de
D
A
D
œD œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ - kaœví-œta-œjúœ
Pá -na Jeœ
-žiš
D
A tá so -va
œ œ
œ
ľuœ
- ďom
D
A
˙
nám.
˙
D
ľu - ďom
nám.
a sý-kor -ka čin, čin, čin,
A
D
œ œ œ œ œD œ ˙
œ œ -beœ hú,œhú,œ hú,˙
na tom duœ
na tom du -be
2. Narodený v Betleheme na slame a na sene
tenNarodený
Ježiško náš
dobrý v potrebe
vždy
pri sene
nás stojí
a 2.
v Betleheme
na slame
a na
a asláviček
trilkuje,
ďakuje vždy pri nás stojí
ten Ježiško
nášJežiškovi
dobrý v potrebe
a akravička
tej maštaľke
mú, ďakuje
mú, mú, Ďakuje Bohu.
slávičekv trilkuje,
Ježiškovi
D
A
œœ œ œ œ œ ˙
œœ
œ œ čin,˙
a sý-korœ-kaœ čin, čin,
Pá -na Je -žiš - A ka ví-ta-jú
D
A
œœ œ œ
œœ œ
A tá soœ
-va
D
hú, hú, hú,
œœ œ œ
œœ
A tie vtáœ-čkyœ
A tie vtá -čky
G
G
œœœœ
œœœœ
na-ro- dil sa
na-ro
- dil sa
D
D
œ œ œA œ
œ œ œ œ ˙
chvá -la buď Bo - hu.˙
chvá -la buď Bo - hu.
3. Dieťa krásne ako kvet, čo miluje celý svet
tá Dieťa
Panenka
Mária,
porodila,
a 3.
krásne
akoJežiška
kvet, čonám
miluje
celý svet
svätý
Jozef
pestuje,
Ježiško
sa
raduje
a tá Panenka Mária, Ježiška nám porodila,
a svätý
celý Betlehem
spieva
lá, lá, lá,
Bohu sláva!
Jozef pestuje,
Ježiško
sa Buď
raduje
a kravička v tej maštaľke mú, mú, mú, Ďakuje Bohu. a celý Betlehem spieva lá, lá, lá, Buď Bohu sláva!
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 30
Narodil sa Kristus Pán v Betléme
Narodil
sa Kristus
v Betléme
Narodil
sa Kristus
Pán
v Pán
Betléme
Narodil
sa
Kristus
v
Betléme
Narodil sa Kristus
Pán
v Betléme H
E
A(H7)
E
E
A(H7) E
H
### 2 A # A
E
EH
A(H7)EE A(H7)
H
Œ
œ
œ
Œ
#
œ
œ
& ### 42 A #œ 2œ œ œ œ œ E A(H7) Eœ œ œ Œ
œœ œœ Eœ
H
œ
œ
Œ
œ
œ
4
&
œ
œ
œ
œ
œ
#
& ## 24 œ œ œ œ œœœ œ œœ œ œœ œ œœ œ œ œ œ
œ œ œœ Œ œ œ Œ
œ Kris
loœ
že -œný vœjas œ
kách na
sla
me,Œ po - œ
-tus Pán vBetœ
-œ
- lič -œ
-lé - œ
- me, Œ
œ -roœ-dil sa
& 4 Na
œ
œ
œ
œ
œ
œna sla - me,
œNa-Kris
œ vBet
ro-dil
vBetpo
pov- lo
v jasna
- že
- ný
- ličsla
- kách
-lé--lome,
œ-tusœ-léPán
Na
jas
-tussaPánKris
- že - ný
- lič
- kách
- me,
- me,
œD-roœ -dilœ sa
A
D
Aœ
D
A
E
A
-tus PánAvBet-lé - Dme, po -Alo - že - nýDv jas - lič - kách
A E na sla A-Eme,
A
9D-ro-dil sa DKris
### Na
A
D
A
D
A
™
™
#
Œ
Œ
œ
™
& ### ™™ Dœ #œ# œ™™ œAœ œ Dœ œ Aœ
D œŒ œ A
E
A
œ
œ
Œ ™™
œ
œ
œ
Œ
Œ
&
œ
œ
œ
& ### ™™ œ œ œ œ œ œœ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ™™™
œ - boœ - la.
œ
tak šťast-ná ne
nik
œ - dy
™ej,œ slaœ- ma,œ slaœ- maœ pre
- mi
- lá, Œ
œne -Œbo ™- la.
&
œ siœ nik
œ
œ
œ
œ
œ
œ
ej,
sla
ma,
sla
ma
pre
mi
lá,
dy
si
tak
šťast
ná
œ - bo
œ - la.
ej, sla - ma, sla - maœ pre - mi - lá,
nik - dy si tak šťast-ná ne
œ
A
E
ej, sla - ma, sla - ma
pre - mi - lá,
nik - dy si tak šťast-ná ne - bo - la.
2. Prorokovali nám tak proroci, že sa narodí iste v polnoci
2. Prorokovali
nám tak
proroci,
sa vnarodí
iste v polnoci
2. /:
Prorokovali
nám
takpremilá,
proroci,
že sa
narodí
iste
polnoci
ej, polnoc,
polnoc
nikdy
si
tak že
šťastná
nebola:/
/:nám
ej,
polnoc,
polnoc
premilá,
tak
šťastná
nebola:/
2.
tak premilá,
proroci,
že
sa si
narodí
iste vsipolnoci
/:
polnoc,
polnoc
nikdy
tak nikdy
šťastná
nebola:/
3. Prorokovali
Naej,nebi
jasná
hviezda
svietila,
národom
všetkým
Dieťa
zjavila,
3. Na
nebi jasná
hviezda
svietila,
národom
všetkým
Dieťa zjavila,
ej,
polnoc,
polnoc
premilá,
nikdy
si tak
šťastná
3. /:
Na
jasná
hviezda
svietila,
národom
všetkým
Dieťa
zjavila,
/:
ej,nebi
hviezda,
hviezda
premilá,
nikdy
si tak
jasná nebola:/
nebola:/
/:jeej,
hviezda,
hviezda
premilá,
nikdy
tak jasná
nebola:/
3.
jasná
hviezda
svietila,
národom
všetkým
Dieťa
zjavila,
/:
ej,nebi
hviezda,
hviezda
premilá,
nikdy
si
jasná si
nebola:/
4. Na
Sláva
nech
tiež
Bohu
na
nebi,
ako
aj tak
všetkým
ľuďom
na zemi,
4. Sláva
jenatiež
Bohu
akonebola:/
aj
všetkým
ľuďom na zemi,
ej,
hviezda
premilá,
nikdy
si
tak
jasná
nebola:/
4. /:
Sláva
nech
jepieseň
tiežnech
Bohu
nebi,
ako
ajnebi,
všetkým
ľuďom
na zemi,
/:
ej, hviezda,
pieseň,
premilá,
nikdy
sina
tak
krásna
ej,
pieseň,
pieseň
premilá,
nikdy
si nebola:/
tak
krásna
nebola:/
4. Sláva
nech /:jepieseň
tiež
Bohu
na
nebi,
ako
aj všetkým
ľuďom
na zemi,
/: ej, pieseň,
premilá,
nikdy
si tak
krásna
/: ej, pieseň, pieseň premilá, nikdy si tak krásna nebola:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 31
Narodil sa nám
Spasiteľ
Narodil
sa nám Spasiteľ
Narodil sa nám Spasiteľ
œ œ
- dil sa
sve -ta
D7
G
G
D
# 2 œœ œ
œ œ œ œ œ Œ œ ™™ œœ œœ œ œ œŒ Œ ™ œ œ œ œ
œ
œ
œ
™
œ
œ œ
œ Œ
œ
& 4
œ œ œœ
nám Spa -si - teľ
v ten - to noč -ný čas.
Naj -svä-tej -ší sám
G
D7
G
Na--pi
ro- teľ
nám-tus
SpaJe
- dil sa Kris
-si- žiš
- teľ náš.v ten - to noč -ný čas.
Vy - ku
Pri -šiel sve -ta
Vy - ku - pi - teľ
Kris -tus Je - žiš náš.
D
G
D7
G
7
G
D
G
G
Naj -svä-tej -ší sám
œ œ Œ#
œ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œ Œ œ œ œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
& œœœ
œ œœœ
œ
sa
k nám.
Ó, nech ti je več -ná chvá - la,moc - ný ne - bies Pán.
po-ní -žil sa
k nám.
Ó, nech ti je
D
D7
več -ná chvá - la,moc - ný ne - bies
G
œ Œ
Pán.
2. Veľké svetlo ožiarilo polia betlemské.
2. Veľké svetlo ožiarilo polia betlemské.
Na zem biednu zostúpilo vojsko nebeské.
Na zem biednu zostúpilo vojsko nebeské.
Krásne spievali, chválu vzdávali.
Krásne spievali, chválu vzdávali.
Príchod Kráľa nášho Pána oznamovali.
Príchod Kráľa nášho Pána oznamovali.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 32
Nesiem
Nesiem vám
noviny vám noviny
## 3
& 4 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ ˙ Œ ™™ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ
D
G
D
G
D
A
D
D
Ne- siem vám no - vi - ny po - čú - vaj - te
z bet - lem skej do - li - ny po - zor daj - te
##
&
7
D
Fism
Fism
Hm
Hm
A
D
A
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
D
A
Čuj -te ich pil - ne, sú ne-o -myl - né,
D
œ œ œ
œ œœœœ
œ œœ œ
œ œ œ
˙
čuj - te ich pil- ne, sú ne-o-myl- né,
A
Œ
ro -zjí - maj - te!
strana 33
Pán JežišPán
jePán
láska
Ježiš
láska
Ježiš
je je
láska
2 42 œ œ œ œ œ œ œ
&
œ œ œœ œœœ
žiš &
je4láska
pastieri
G
G
Je - žiš je
lá - ska
láska PánPán
G - žiš je
G
D
Je
ska
On
nám dá va lá - vie
- ru
C
CG 7
G
má nás všet -kých
rád.
E‹
má nás
je všet
náš-kých
ka - ma rád.
- rát.
je náš ka - ma - rát.
C
OnGnám dá
D
G A‹
Œ va D™™ G vieœG - Gœru E‹ œ œ
œ
G
D
œ œ™
™™
œœ œœ œ œ œ œœ œ œ
œ&Œœœœœ ™™rád.
œ-œkých
œsœvšet™ &
nás
rád,
œœ œ œR:Boh
œœ œjeœ Pán má
œ œ œ
œ
œ
7
G
G
D
E‹
Œ ™ ™™ œ œ œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ œœ œ
™
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
œ
C
G
D
E‹
R:Boh je Pán má nás rád,
R:Boh je Pán má nás rád,
náš ka - ma - rát.
ty chceš
lá-má
sku
dá.rád,
z ne
chvá
hu
a an-jeak
- li R:Boh
- linás
-lu Bo-hu
h
rád.
je-ba
Pánvzda
ak ty chceš
lá-sku dá.
ma - rát.
3. Prinášame do domu Dobrú novinu,
2. V jubileu kráčame s láskou do rodín
3. Prinášame do domu Dobrú novinu,
V jubileu kráčame
s láskou
do rodín
3. 2.
Oznamujeme
vám všetkým
vesele,
že sa Ježiš narodil vravme každému. R:
Mama, otec, sestra, brat veď ja vás ľúbim. R:
že sa Ježiš narodil vravme každému. R:
Mama,
otec,
sestra,
bratčlovek
veď jav vás
ľúbim. R:
/: že
sa nám
narodil,
Boh
Betleme:/
3. Prinášame do domu Dobrú novinu,
že sa
R:
Prinášame
do Ježiš
domunarodil
Dobrú vravme
novinu, každému. R:
sa Ježiš narodil vravme každému. R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 34
& 4 œ œ™
li pastieri
2
C
8
œ œ œ œ œ œ™
œ œ œ œ #œ œ œ œ ˙
Pásli
My sa
od - be-rá-me
veľ-kú pastieri
ces - tu má-me za hvie - zda - mi.
pastieri
Čo ja Pásli
na - mi.
hla - sompastieri
hlá-sa - jú mier nad
-sa - jú a Pásli
- som ja
A‹
C
C
C G
A‹
G
A‹
™ œ œ
œ œ
Kap -su na -šu
C
G
CC
™
™™
& 4 œ œ2 œ œ œ œ œ œ œ œ œœ ™ œ œ ™™œ œœ œ œ œ œœ œ œ
™™
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
4
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
C
C
A‹
G
œœ C
œ
œœ œ œœ
œ
Pá-sli pas - tie - ri sta-tok na prie - lo - hu
z ne -ba vzda- li chvá-lu Bo-hu œ
a an-je - li
zat--sli
vápas
ďa--ku
zdra--livíchvá
os -tá
-ryna prie
-re
- te,vzda
-ra-me
- me. aDob
stada
lo--™je
an-je
ne -ba
Bo--te.
hu
hu
- tie - ria za
-tok
- lisa tuz maj
-lu- vaj
™
œ œ ™™ œ œ œPá
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ
C
C
G
C A‹G
C
C C
D‹
G
o - hu
2.
Pesnička
ju prespevujme
z ne -bamy
vzda
a an
-je - li slávna,
- li chvá-lu Bo-hu 3. Oznamujeme vám všetkým vesele,
2.
Pesnička
slávna,
my ju prespevujme
Oznamujeme
vám
všetkým
vesele,
/: a tú radosť novú, ľudu oznamujme:/
/: že sa3.nám
narodil, Boh
človek
v Betleme:/
/: a tú radosť novú, ľudu oznamujme:/
/: že sa nám narodil, Boh človek v Betleme:/
e
3. Oznamujeme vám všetkým vesele,
/: že sa nám narodil, Boh človek v Betleme:/
Foto: archív DN, Nižný Hrušov, 2013
PASTIERI
pásli
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 35
Pastieri,
pastieri
Pastieri,
Pastieri,
Pastieri,
pastieripastieri
pastieri
Pastieri, pastieri
2
œ
œ
2
&&442œ œœ&
œœ&
4 42œ œ œœœ œœ œœœœ œœœœ œœ ŒœŒ œœœœ œœœ œŒ Œ œœœœ œœœœ œ œœœœœœœœœœœ œœœœŒ œŒœ œœ œ œ
œ œœ Plesajte
œ œ všetci
œœ
œ
œ ľudia
CC
D‹
D‹
C C
GG
CCD‹
DD G
D‹
GG G C C
D DG G
A‹
A‹
DD GA‹
G A‹
D DG
Pas
pas
tietie
ri,
re
dodo
Be
tle
ná
hľaj
-tie
- ri,
-pas
-ma
-he
- -te,
ri,
pas
ri,- ri,- -te,
ho
re -vstaň
Be
tlesa
ma
sa
po
ná--ná
hľaj
-tie
-tie
-ho
-he
- -te,
- te,
Pas
pas
Pas
ho
revstaň
vstaň
te,
re
vstaň
Be
te, - -dohe
do
he
ma
sa-popo
sa
te,-po
-tie
- ri, Pas
---tie
- -ri,ri, ho
-tie
-tle
--Be
-tle
-ná
-ma
-hľaj
-hľaj
-
99
CC
F
A‹
9 9 C C
D
G
D‹
D‹
GGD‹D‹CC
GF G
C C
F
D‹
D‹
GGC CD‹
C D‹ G G C C
3 œœœ œœœœ& œœ œœ œ œ œœ
Œ Œœ œ œ œ˙ œŒ œŒ ™™ œ œœœœ œœ œœœ œ œ œœ œ ŒœŒ
Œ
bœ&
&
œ
4
&
œ
œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œœ œ œœœ
œœ œ
œ œ œ œœ
œ
œ
œ
œ
-
C
a a--by
Je
pri
ko
po
kľa
--žiš
--ví
-ta
- le
-ná
-le
-ka
- --li.po
aJe
by
ste
Je
žiš
ka
pri -pri
ta
li,
ním
na- na
ná
kľa-kľa
--pred
-ko
-ním
-ka-ka
- li.- li.
Ple
te všet
ci--ka
ľuste
nje
li ko
zas
pie
vaj
R:A
te,
na
ro
ný.
-ste
-a
-ním
-ka
- dia,
-vípred
byste
žiš
by
pri
Je
ví
ta-je
ví- de
li,napred
ko
ním
po
le
pred
li. -po
-saj
-ka
-už
--žiš
-ka
-ta
- -le
-ná
--kľa
--ná
-li,li,
- na
he-ma sa
-ná
-hľajskrz
- te,pro-ro - kov bol pred-po - ve -da - ný.
Ten,po
kto
- rý
pastierov
budia,
3.sna
ododnás,
2.GAnjeli
sna
budia,
4.4.
Bez
tme
všetci,
3.Ježiško,
Buď
nás,
Ježiško,
privítaný,
D‹
C
Anjeli
2.zo
Anjeli
zosna
sna
pastierov
budia,
budia,
4. Bez
teba
blúdili
vo vtm
3.Buď
Buď
nás,
3.
Ježiško,
Buď
od
privítaný,
nás,
Ježiško,
Bezteba
teba
blúdili
4.vo
Bez
vo
tme
teba
všetci,
blúdili
7 2.2.Anjeli
Bpastierov
Cpastierov
F zo zo
D‹
G‹
C od privítaný,
G‹
Cprivítaný,
F blúdili
nech
počujú
všetci
ľudia.
ktorý
sisizrodil
nech
spev
ichich
počujú
všetci
ľudia.
nemohli
Božie
veci.
ktorý
sičistej
zrodil
sa sa
z čistej
Panny.
nechspev
spevich
ich
počujú
nech
spev
všetci
ľudia.
počujú
všetci
ľudia.
nemohli
pochopiť
ktorý
zrodilsa
sazktorý
zčistej
si Panny.
zrodil
Panny.
z čistej
Panny.pochopiť
nemohli
pochopiť
nemohli
Božie
pochopiť
veci. Boži
B
/: /:Sláva
buď
Otcovi
na
výsosti
/:
Nech
tebe
slúži
vždy
celý
náš
svet,
/:
Sláva
buď
Otcovi
na
výsosti
/:celý
sisvet,
zjavil
Nech
tebe
slúži
vždy
celý
Sláva buď Otcovi
/: Sláva
na výsosti
buď Otcovi na/:výsosti
/:zjavil
A/:tyAvieru
sity
nám
zjavil
vierv
Nech tebe /:slúži
/: Nech
vždy
tebe
celý
náš
slúži
svet,
vždy
náš
svet,
/:Anáš
Atyty
sinám
nám
vieru
sipravú,
nám
pravú,
zjavil
a
pokoj
buď
ľuďom
živým
v
čnosti:/
veďv tys´
nám
doniesol
útechy
kvet:/
akapokoj
buďbuď
ľuďom
živým
čnosti:/
preto
ti-tispievame
tutu
nám
doniesol
kvet:/
buď
a- pokoj
živým
čnosti:/
ľuďom
živým
preto
tina
spievame
nám
doniesol
veď
útechy
nám
doniesol
kvet:/
útechy
kvet:/
o - le-ná a pokoj
li.hraj
preto
spievame
preto
na
tislávu:/
spievame
slávu:/ tu na
tu
-kľa
paspo
aj veď
krá vtys´
te tys´
svo
mu.
klaveď
sa,
jak
Pá
-te vmu,
-ňaj
- nuútechy
-je
-tie
- ri-ľuďom
- ličnosti:/
-tys´
œ b œœ œœ œ œŒ nœ ˙
œ&
œ
œ
œ
œ œ œ œ œ œ
œ œ ˙
œ œ œ
ý,
4. Bez teba blúdili vo tme všetci,
2. nemohli
Rúčky má
roztvorené,
svet chce objať.
pochopiť
Božiecelý
veci.
sa mu
k jasliam,
všetci vyžalovať. R:
svet,Nuž
/: Apoďme
ty si nám
zjavil
vieru pravú,
Vás chudobných
vet:/ 3. preto
ti spievame atubiednych
na slávu:/to iste poteší,
Vidiac, že aj Pán svet v biednych jasliach leží. R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
4. Aj vy, boháči sveta, príďte sa podívať,
Ježiška chudobného berte si za príklad. R:
5. Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce. R:
strana 36
Pieseň
o
Dobrej
novine
Pieseň
o
Dobrej novine
Pieseň
o
Dobrej
novine
Pieseň
o oDobrej
novine
Pieseň
Dobrej novine
HmD
Hm
Hm
#
œ œ&
œ œ# 44œ œ œ œ œ œ œœ ˙
œœ œœ œœ œœ œœ œ
˙˙œ
œœ - viœœ- nu,
:Zve
brú
no
-stu-je-me Do
œ
R:Zve
brú
:Zve-stu-je-me Do
no -Do
vi --nu,
- brú-stu-je-me
D
D
D
E‹7Hm
A
E‹7Hm A
E‹7
A
D
E‹7
D
D
A
Hm D
Hm
Hm
E‹7 Hm
A D
E‹7 Hm
A D
E‹7 A D
œœ œ
œœœ œœœ ˙œœ œœ œœ œœœœ œ œœ œœœ ˙˙ œ
œ vœkaždú
ko chce
roœ- divœ-každú
Je -žiš
nu.
œ -ko chce
˙
no
vi ---nu,
Je žiš
ko chce v každú
ro - di - nu.
Je žiš
:Zve-stu-je-me Do - brú
no - vi - nu,
Je žiš -ko chce v každú
Hm D
Hm
D
E‹7 Hm
A
D
Hm
5
E‹7
A
D
Hm
Hm
D
E‹7
A
D
Hm
Hm
D
E‹7
A
D
##
œ œ œ œ&œ œœ œ œ œœ œœ ˙˙œ
œœt -v᜜-rajœœ -teœœ dve
œœ -reœœ
œœ- rán,
œœte-ko
˙
do
Ot
vá
raj
dve
-re
t -vá-raj-te dve-re
do -ko- rán,
Ot -vá-raj-te dve-re
do -ko- rán,
E‹7 A D
-
™™
ro - di - nu.
ro - di - nu.
E‹7Hm
A D
E‹7Hm
A D
E‹7 A D
œ œœ˙ œ œ œœ œ œ œ œœ œ ˙
œœœ œ œœ œ œ œ
œ˙
œpoz
œœ-me
œ
œ
drav
z
Kene
pri
ná
ša
vám.
œ
œ
˙
œ -ná
dopoz
rán, z Kene pri
pri
poz-ná
-ko--drav
-drav z- Kene
ša-me
vám.
poz-drav z Kene pri -ná
™™
™™
™ œ œ ˙
E‹7 A
-
D
™™
™™
™ œ œ ˙
™™
ša-me vám.
ša-me vám.
2. Pozdrav z Kene2.ten
je od detí,
tátoten
prosba
vám
zaletí.dnes
R:
Pozdrav
z Kene
je oddnes
detí, ktáto
prosba
2. Pozdrav z Kene ten
je od detí,
táto prosba
dnes
k vám
zaletí. R: k vám zaletí. R:
3.
všetko
odplatí,
u neho
saodplatí,
toliardnes
nestratí.
R:
2. Ježiško
Pozdravvám
z Kene
je od vám
detí,
táto prosba
k vám
3.ten
Ježiško
všetko
u neho
sazaletí.
toliar R:
nestratí. R:
3. Ježiško vám všetko
odplatí,
u neho
sa toliar nestratí.
R:
4.
Pokoj,
radosť,
lásku
On
dáva,
v
dome
požehnanie
necháva.
R:
3. Ježiško vám všetko
odplatí,
u
neho
sa
toliar
nestratí.
R:
4. Pokoj,
radosť,v lásku
dáva, v dome
požehnanie
necháva. R:
4. Pokoj, radosť, lásku
On dáva,
dome On
požehnanie
necháva.
R:
4. Pokoj, radosť, lásku On dáva, v dome požehnanie necháva. R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 37
Plesajte
všetci
ľudia
Plesajte
všetci
ľudia
Plesajte
Plesajte
všetci
všetci
ľudia
ľudia
Plesajte všetci ľudia
bb 433
œœ œ ˙ ™™™
œœ œœ œœ œœ œ œ
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
4
&
œ
œ
œ
œ
œœ œ œ œ œ œ œ œ œœ œ œœ œ œ œ œ ˙ ™™ ™™ œœ œ œœ œ œ œœ œœ œœœ œœ
b 43 b 43ľudia
e
všetci
&
&
œ- sajœœ- teœ všetœ- ciœœľuœ-œdia,œ œužœ je na - ro -de˙- ný.˙ R:A
Ple
e všetci œľudia
- li zas -pie -vaj - te,
œ
œ œ-- nje
Ple
saj -- te
ci -ro
ľu -- kov
nje - li zas -pie -vaj - te,
R:A
dia, bol
už pred
je -na
ro --de
Ten,- kto
rý všet
skrz -pro
po -- ve
da -- ný.
ný.
F
F
F F
C
C
C C
F
F
F F
Ple
Ple
všet
ľu-ro
dia,
užjepred
jena
na
ro-da
ný.
- sajkto
- saj
- te- -rýtevšet
- cipro
- ci
- ný.
- ľu
- dia,užbol
- ro
- de
--de
Ten,
skrz
- ný.
- kov
-po
- -ve
Fkto kto
F skrz
C
Ten,Ten,
rý
rý
skrz
pro
pro
ro
ro
kov
kov
bol
bol
pred
pred
po
po
ve
ve
da
da
ný.
ný.
FB
F C
C D‹ G‹
F
C B
C
F
D‹ G‹
C
B B
C C F F
D‹ D‹G‹ G‹ C C
F
F
F F
C
C
C C
vaj--vaj
R:AR:A
te,- te,
- nje
- nje
- li - lizaszas
-pie--pie
G‹
C
F
œœ bœœ ˙œ œœ ™™™
œœ nœœ ˙œœ œœ œœœ œœœ œ œ
G‹ G‹
C C F F
œœ œœ &
b œ ˙œœ œ œœ œ œœnœ˙ ˙˙ œ œ œ œ œ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ ˙˙
&
b --de
b œ-- ný.
œ œ R:A
nœ-- lilinœ zas
e na &
- nje
-pieœ-vaj
- ro
œkrá--œœte,
œ œklaœœ-ňajœ-teœœsa,œ jak
œœP᜜-nuœ œsvoœ-jeœ-˙mu.˙
&
nje
zas
pie
vaj
R:A
te,
eed-na
ro
de
ný.
pas
tie
te
mu,
aj
li
ri
hraj
po - ve -da
ný.
œ
œ
œ
œ
œ
pas
aj krá - li kla-ňaj -te sa, jakœ Pá - nu svo -je- mu.
hraj -te mu,
-tie - ri
ed-po - ve -da
- ný.
7
7
7 7
G‹
C
F
paspas
te mu, aj krá
aj krá
ňaj--ňaj
te -te
nu- nusvosvo
je- mu.
ri - ri
hrajhraj
sa, sa,
jak jak
Pá -Pá
-te -mu,
-je--mu.
-tie--tie
- li - likla-kla
C
G‹
C
F
C
G‹
C
F
2. Rúčky má roztvorené, celý svet chce objať.
4. Aj vy, boháči sveta, príďte sa podívať,
2. Rúčky má roztvorené, celý svet chce objať.
4. Aj vy, boháči sveta, príďte sa podívať,
Nuž
poďme
sa
mu
k
jasliam,
všetci
vyžalovať.
R:
2. Rúčky
2. Rúčky
mámá
roztvorené,
roztvorené,
celýcelý
svetsvet
chce
chce
objať.
objať.
chudobného
berte
si za
Aj
4.vy,
Aj vy,
boháči
boháči
sveta,
sveta,
príďte
príďte
sa
podívať,
sapríklad.
podívať,R:
Nuž poďme sa mu k jasliam, všetci vyžalovať. R: 4. Ježiška
Ježiška chudobného berte si za príklad. R:
3.
Vás
chudobných
a
biednych
to
iste
poteší,
svovšetci
mu.
sa,sajak
Nuž
Nuž
poďme
mu
sa Pá
mu
k jasliam,
k jasliam,
vyžalovať.
vyžalovať.
R: R:Ježiška
-ňaj
- nu
-je-všetci
- li kla
-tepoďme
5.Ježiška
Ó, Ježiško
spanilý,
čo
Ťaza
i svet
nechce,
chudobného
chudobného
berte
berte
si
si
príklad.
za príklad.
R: R:
iste poteší,
ňajVás
nubiednych
svo -je-to
mu.
sa, jak Pá -a
- li kla-3.
-te chudobných
5. Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
že
aj Pán svet
biednych
leží. R:
3. Vidiac,
Vás
3. Vás
chudobných
chudobných
a biednych
avbiednych
to iste
tojasliach
iste
poteší,
poteší,
s radosťou
Ti dáme
každý
srdce. R:
Ó,
5. Ježiško
Ó,
Ježiško
spanilý,
spanilý,
čo Ťa
čo
Ťa
i svet
i svoje
svet
nechce,
nechce,
Vidiac, že aj Pán svet v biednych jasliach leží. R: 5. my
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce. R:
Vidiac,
Vidiac,
že aj
žePán
aj Pán
svetsvet
v biednych
v biednych
jasliach
jasliach
leží.leží.
R: R: my my
s radosťou
s radosťou
Ti dáme
Ti dáme
každý
každý
svoje
svoje
srdce.
srdce.
R: R:
ať.
4.
Aj
vy,
boháči
sveta,
príďte
sa
podívať,
ať.
4. Aj vy, boháči sveta, príďte sa podívať,
ať. R: Ježiška chudobného berte si za príklad. R:
ať. R: Ježiška chudobného berte si za príklad. R:
í,
5. Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
í,
5. Ó, Ježiško spanilý, čo Ťa i svet nechce,
ží. R:
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce. R:
ží. R:
my s radosťou Ti dáme každý svoje srdce. R:
D‹ G‹
D‹ G‹
œœ œœ œœ œœ œœ
œ
œœ œœ œœ œ œœ ˙˙
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 38
C
C
Počúvajťe, braťia
Počúvajťe,
braťia braťia
Počúvajťe,
Počúvajte
bratia
G7
C
C
G
C
G
G
Œ œ Cœ G œ C
œ
œ
œ œ 2 œœ œ
Œœ œ˙
œ
œ
4
&
œ
pre - ďiv - nú no
tia,
œ- viœ- nuœ
C
C
G
C
G
G7
C
C
G
C
G
™™ C™™ G7
‰
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ Œœœ œœ œ œ ˙ œ™™ œ™™ œ œ œ ™™œ ™™ œ œ œœ œ œ œ œ ™œ‰ œ œ œ ™ ‰
œ To je ňe-slí - cha-nᜠvec
œ œ œ
œ veľ
˙ - mi noœ -œváœ
nočbra
ho-ďi -pre
nu- ďiv - nú no- vi - nu
ojú-čú - vpol
vaj --ťe,
To je ňe - slí - cha-ná vec veľ- mi no - vá
- nú- tia,
Po
čú
vaj
ťe,
bra
To je ňe - slí - cha-ná vec veľ- mi no - vá
- tia,- nú pre
- nú no- vi - nu
a - nje - li spie-va - jú
vpol-noč
ho--ďiďiv
- nu
a - nje - li spie-va - jú
vpol-noč - nú ho-ďi - nu
G
C
G
C
C
G
C
G
C
C
G
C
G
C
œ &œ œ
œ œ œ œ œ œ ˙
œ
œ
&
œ
všet - ci
œ œ do œœ Betœ-œle -œhe œ- œmaœ
- me sa
™™
œœ œœ œ˙
œ
˙
™™
™™
zo - ber - me sa
všet - ci
do Bet - le - he - ma
zo - ber - me sa
všet - ci
do Bet - le - he - ma
2. Janko, ťebe dobrie, krpce si naťiahňi,
2. Janko,
ťebe dobrie, krpce si naťiahňi,
a ti Kubo starí, uťekaj
za nami,
2. Janko, ťebe dobrie, krpce si naťiahňi,
ti Kubo starí,
uťekaj za nami,
naroďiu sa Pán Boh,anaroďiu
bača,
a ti Kubo starí, uťekaj za nami,
sa Pán Boh, naroďiu bača,
čo nám buďe pánomnaroďiu
nášho salaša.
naroďiu sa Pán Boh, naroďiu bača,
čo nám buďe pánom nášho salaša.
čo nám buďe pánom nášho salaša.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 39
Počúvajte nové
nové chýry
chýry
Počúvajte
Počúvajte
nové chýry
4
e nové&4chýry
4
o
CC
GG
CC
GG
CC
CC
™
& 4 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ŒŒ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ŒŒ ™™ ™œœ™ ™
œ C
œœ
G œ
C
Po- -čú
čú- -vaj
vaj- -tete no
no-vé
ry,
chví- -li.li.
čo sa
sa sta
sta- -lolo vvtej
tej-to
Čo
-vé chý- -ry,
-tochví
Po
čo
Čo
j
™™ œchý
œ
Œ
™ œCCœ
A‹
D‹
A‹
D‹
GG
CC
66 œ
œ œ œ œGG
œ
œ
™ -to chvíœjj- li.œœ
sa sta &
lo œvœ™tej
Čo sa sta - lo
-&
œ
œ œ œœ œœ
œœ
œœ œœ œœ œœ
œ
œve bo - lo
A‹
G
C
tej -D‹
no
ci,
prá - - ve
pol- -no
no - - ci.
ci.
- toto no
vvtej
prá
bo - lo
oo pol
- - ci,
™™
Œ
œ
œ
œ
œ œ
œ
jjœœ œœ
œ
œ
sasta
sta- -lolo
sa
ŒŒ
™™ ™™
2. Pastierkoviaovce
ovce pásli,od
od strachusa
salen
lentak
taktriasli.
triasli. 3.3.Narodil
Narodilsa
satam
tamSpasiteľ,
Spasiteľ,všeho
všehosveta
svetaVykupiteľ.
Vykupiteľ.
bo 2.- Pastierkovia
lo
o pol pásli,
ci.
- no - strachu
Riekli,riekli
rieklianjelkovia,
anjelkovia,nebojte
nebojtesa
sapastierkovia:/
pastierkovia:/
Ležímedzi
medzizvieratkami,
zvieratkami,ovinutý
ovinutýplienočkami:/
plienočkami:/
/:/:Riekli,
/:/:Leží
triasli. 3. Narodil sa tam Spasiteľ, všeho sveta Vykupiteľ.
a:/
/: Leží medzi zvieratkami, ovinutý plienočkami:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 40
oďme bratia do Betlehema
Poďme bratia do Betlehema
Poďme bratia
2
4
&
œ œ œ œœ œ œ Œ œ œœ œ œ œ œ œœ œ œ Œœ œœ œŒ œ œ œ œ œ œ œ Œ
C
G
C
C
G A‹
D‹
C
GC
C
G
A‹
C
D‹
C
G
C
do Be-tle-he
Poď-me
tia tá žia
do -Be
ra -tle
nad
ná?tá žia - ra nad ním zna -me - ná?
ma, bra-čo
ma,-me - čo
-hením
- zna
C
9
C
D‹
G
G
A‹
C D‹
C D‹
GG
A‹C
D‹
C
G
C
œ œ œ&œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œœ œœ œœ œ œœ œœ œ œ˙ œ œ œ œ œ œ œ ˙
2. Narodil sa malý Ježiško,
ako dar mu dáme srdiečko.
Naše malé srdiečko
bije preňho tichúčko,
pripraví mu teplé miestečko.
2. Narodil sa malý Ježiško,
ako dar mu dáme srdiečko.
Naše malé srdiečko
bije preňho tichúčko,
pripraví mu teplé miestečko.
veď nám ký -va - jú.
poďme
Foto: archív DN, Spišská Belá
ú, veľ- mi krás
An-ne
li tam
jú.-taHľaď
veľ-hľaď
mi krás
veď
spie
nám
jú.-vaHľaď
-je -spie
-va-lie
- jú, - te,
-te -ne
-va-ký
- jú.- te, hľaď -te
DO BETLEHEMA
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 41
Poďme
Poďme
všetci dovšetci
Betlemado Betlema
A
D A D
A
A
D A D
A
D
E
j
### 4
j
j
™
j
j
& 4 œ ™ œœ œ œœ œ ™ œ œœ œ œ ™ œœ œ œœ œ ™ œ œœ œ œœ™ œœ œœ œœ
œ™ J œ
œ ™ œJ
œ œ™ J œ
œ ™ œJ
œ
J
Poď - me všet - ci
### Ϫ
& Ϫ
j
œ œ œ
œJ œ œ
A
ma - ľuč - ké - ho
### Ϫ
& Ϫ
A
ma
-
j
œ œ
œJ œ
Be- tle- ma, pri - ví - tať na - še - ho Pá- na. Pri - ví - taj - me
do
E
A
œœ œœ œœ œœ
aj
pre - mi - lú
Ϫ
Ϫ
j
œ œ œ
œJ œ œ
mat - ku je - ho.
E
œ
œ
œœ
ľuč - ke - ho
aj
Ϫ
Ϫ
D
Pri - ví - taj - me
A
œœ
Ϫ
Ϫ
pre - mi - lú
mat
œœ
œœ
j E
œ œ œ
œJ œ œ
-
j
œ œ
œJ œ
ku
2. Vitaj, drahý náš Mesiáš, veríme, že si ty Boh náš.
/: Čo sa narodil tej noci, by nás vyrval diablu z moci:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
3. Vitaj, Ježiško mileny, od patriarchov vyčkavany.
œ
œ
je - ho
strana 42
F
Poďte všetci k nám
Poďte
kF nám
CPoďte všetci
F
k námvšetci
C
œ œ œ œ
™™F œ œ œ F œ œ œ œ C œ
& bC œ œ œ F œ ˙
C
˙
™™ œ- ku,œpo œja -œbĺč œ- ku œ œ œ
C œ- ci œ k nám,
bvšet
- te
œ œ ˙ko - le - du œvámœdám.
œ œ ˙ Po o - rieš
etciPoďk&
nám
FF
CF- te všet - ci
Poď
F
kC
nám,
ko - le C
- du vám dám.
Po Fo - rieš- ku, po ja - bĺč - ku
œœ œ œ
œœœ œ ˙
b
œ˙
&
C
F
œ œ˙ œ4 œ œF™™ œ œ œC œ œœ œœ œ Fœ
œ- ku,
œ po
œ dám.
œ -jaœte- všet
œœ œ ˙
ob-leč&
poď
ci kœnám,
-tebsaœdo
- ku,
œkoœ-ožuš
œ œ ˙ko -le-du vám
ám dám.
Po
bĺč --œ
ku
-œrieš
C
œ˙
ob-leč-te sa do koF-žuš- ku,
œœœ œ ˙
2. Už je zima, mráz, čujte divný hlas,
poď -te všet-ci k nám,
ko -le - du vám dám.
3. V oblakoch krásnych anjel sa vznáša,
dám.
-ci k nám,
-le - du vám
/: vtáci ko
k polnoci
spievajú,
/:ľúbnym hlasom predspevuje,
2.
Už
je
zima,
mráz,
čujte
divný
hlas,
3. Voznamuje:
oblakoch krásnych anjel sa vznáša,
pastierovia vytrubujú,
ľuďom radosť
/: vtáci
k polnoci spievajú,
hlasom
čo to nového,
neslýchaného?:/
Narodil sa /:ľúbnym
nám Ježiš
Kristuspredspevuje,
Pán:/
pastierovia vytrubujú,
ľuďom radosť oznamuje:
čo tokrásnych
nového, anjel
neslýchaného?:/
Narodil sa nám Ježiš Kristus Pán:/
3. V oblakoch
sa vznáša,
/:ľúbnym hlasom predspevuje,
ľuďom radosť oznamuje:
Narodil sa nám Ježiš Kristus Pán:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 43
Pospiechali
do Betléma
Pospiechali
do
Betléma
Pospiechali
do Betléma
Pospiechali
do
Betléma
C
F
C C
C
A7 C
A7
A7
2
& œ4 œ œ œ œœœ œ œ œœ œœ œ œ œŒŒ œ ™™™ ™™™ œœ œœ Œ œ ™™ œ™™ œœ œœ œœ œ œ œ œ
™ ™ œ œ œœ œ œ
œ œ œ œ œœ œ œ œ
œ œ
œ
œo- spie
œ - li Po- spie
œ -cha
cha
li
do
Be
tlé
ma
pas
tie
va- siach,
buď na ne -be - siach,
R:Slá
- -ri,va buď na
do Be-tlé-ma
pas tie - ri,
ne --be
R:Slá
C
C
F
F
C
C
hra
li na-- ry.
-Beko
- -ry.va buď na ne -be - siach,
o- -žiš
spie--cha
li Je -žiš
do
ri, fu - ja R:Slá
--tlé
Je
ko --vi
za -hra
li- vi-ma
na za -pas
fu ---tie
ja
Je -žiš - ko - vi
za -hra - li na
fu - ja - ry.
7
D‹
G C
G7
C G7
G7
C
G
G7
CC
C
G
C
G7
C
G7
C
œ œ& œœœ œœ œœ œ œ œœ œœ œ œœœ ŒŒ œ
œ œ
œva buď
œ œna ne
œa - bepoœ-siach
po
va buď slá
na - ne
- be -siach
- koja
- va buď
na ne - be -siach
a
po - koj
Œ
œœ œ
œ œ
- nakoj ze
na
ze -
™™
Œ
œ
™™ œ
œ
Œ
œ
œna ze - mi.
mi.
Œ
™™
mi.
2. ním
Sklonili
sa pokorne,
pred ním srdcia
ticho, pokorne,
srdcia
oddali
2. Sklonili sa pred
ticho,
svoje oddali
mu svoje
ochotne.
R: mu ochotne. R:
2.
Sklonili
sa
pred
ním
ticho,
pokorne,
srdcia
svoje
oddali
mu
ochotne.
Poznali pravého,
v ňom Mesiáša
ľuďom daného.
naR:
svet Bohom
daného. R:
3. Poznali v ňom3.Mesiáša
z láskypravého,
k ľuďom znalásky
svetkBohom
R:
3. Poznali v ňom Mesiáša pravého, z lásky k ľuďom na svet Bohom daného. R:
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 44
Povedzte
nám
Povedzte
námpastierovia
pastierovia
Povedzte
nám pastierovia
čo ste videli
C C
D‹ D‹ G G
C C
C C
C C
œ œœ œœ œ œœ œœ œ œ œ Œ ŒÓ Ó œ œ œ œ œ œœ œœ œœ
&&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ
Po-Po
vedz
te nám
paspas
tie -tie
ro -- via,
čo čo
ste ste
vi - de
- li,- li,
te nám
ro - via,
vi - de
-vedz
7
7 D‹ D‹
G G
C C
F F
G G
C C
ste ste
sa sa
tak tako pol
no--no
ci - ci
keďkeď
o -pol
D‹ D‹ G G
C C
& &œ œœ œœ œ œ œ œŒ ŒÓ Ó˙ ˙ œ œ œ œœ œ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œœ œ˙ ˙
œ
œ œ
œ œ
všetvšet
roz-roz
beh
- ci - ci
- li?
-beh
- li?
13 13
C CG G
ko- ko kráskrás
Vi Vi
Pa Pa
ko- ko
-ťat--ťat
- de
- ne
- cho
- liat--liat
- -deli - liDieDie
- ne
- cho
C C
& &œ œœ œ œ œ˙ ˙ ˙ ˙ Ó Ó
˙ ˙
na -na
ro --de
né-névBet
- lé- lé
- me
ro --de
vBet
- me
2. Ktože
vámvám
čo očoDieťati
tomto
povedal?
2. Ktože
o Dieťati
tomto
povedal?
Ja by
som
bol
s
vami
ta
šiel,
keby
som
bol bol
znal.
Ja by som bol s vami ta šiel, keby som
znal.
Anjeli
spievali,
nám
oznamovali,
Anjeli spievali, nám oznamovali,
že sa
narodil.
že Kristus
sa Kristus
narodil.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
3. A3.kdeže
je na
s Matkou
sveta
Kráľ,
A kdeže
je hospode
na hospode
s Matkou
sveta
Kráľ,
by som
i
ja
ta
šiel
s
vami
a
ho
privítal.
by som i ja ta šiel s vami a ho privítal.
V chudobnej
maštali,
tamtam
mu mu
aj postlali,
V chudobnej
maštali,
aj postlali,
tamtam
je jeho
hospoda.
je jeho hospoda.
strana 45
C
C
C
C
C
aj
aj
D‹
D‹
C
D‹
D‹
G
G
G
G
ÓÓ
œ œ
œÓÓÓ œ œœœœœ œœœœœ œœœ˙ œœœœ Ó ˙˙˙˙
œ - že
po
ply
œ -nie
œ - hna
˙ ply
nie po
po -- že
že -- hna
hna -ply--nie
jj no
no - vi
vi
j no -- viG- nyC
‹
‹
G
C
‹
G
‹
G7 C
CA‹
‹
G
C
œœ
œœ
aj
œ
aj
aj
A‹
A‹
F
A‹
A‹
C
C
A‹
C
C
C
D‹C
C
C
F
F
G
F
F
C
C
C C
C
C
ŒŒ œ œ œœ œœ œ
œœ œŒŒŒ œœœœ œœœœ œœœ œœœ œœœŒ
œœ
˙ --sie
œ -- ré
œ ne
œ
œ-- me
nie,
kto
ré
ne
sie
me
nie,
kto
œ
ré
ne
sie
me
nie,
kto
-- ny
ny- že - hna - ply
- že
- nie,
ny Z Dob - rej no
nie- po
ne -sie
ply--vi
nie,-nie pokto
- ré- hna
- me
œœ œœ ˙˙ 4
œœ œœ &˙˙ 4
œ œ - ny
˙
jj no
no -- vi
vi - ny
C
ply-nie po - že - hna - nie,
G
G
G
D‹
G
C
G
G
G
Œ
˙˙ & œœ ŒŒŒŒ œ œœ œœ œœœ œœœ Œ
˙˙ - me.
œœ -œjelœœ zve
œœœ 1.An
œœ˙ --sto
œœ œ -ma
˙
œ
œ
me.
jel
zve
sto
ma
1.An
œ
jel
ma
1.An
ot - co
ma--sto
- vi --aj
- me. -me.
jel zve
zve
sto
ma -- me.
1.An
ma - me.
1.An - jel zve -sto
ŒŒ
ŒŒ
Œœ
ktoG- ré ne -sie - me
G
G
G
G
ÓÓ œ œ œ œœ
ÓÓ œœ œœ œœ Œœœ
œœ -stie
œœ œ-rom
œœ ajœ
Óœ œ pa
œœ
œœœ
val
œ
val
--rom
val - jel zve -stopa
pa ---stie
stieval
rom aj
aj
1.An
val
- val
ŒŒ
ŒŒ
Œ
C
ÓÓ F
œÓÓÓ œ œ œ œ Œ Ó
C
kto - ré ne -sie - me
˙
Ó ˙˙˙˙
nám.
ÓÓ
œÓÓÓ œ œ œ ˙
G
nám.
pa -stie-rom aj nám.
nám. pa -stie-rom aj nám.
pa -stie-rom aj nám.
2.
Sláva
Bohu
na
nebi,
pokoj
ľuďom
na
zemi.
R:
2.
Sláva
Bohu
na
nebi,
pokoj
ľuďom
na
zemi.
R:
2.
Sláva
Bohu
na
nebi,
pokoj
ľuďom
na
zemi.
R:
2.
Sláva
Bohu
na
nebi,
pokoj ľuďom na zemi. R:
2.
Sláva
Bohu
na
nebi,
pokoj
ľuďom
na
zemi.
R:
3.
V
meste
Betléme,
v
jasliach
na
slame.
R:
2.
Sláva
Bohu
na nebi,
pokoj ľuďom
na zemi.
R:
3.
V
meste
Betléme,
v
jasliach
na
slame.
R:
3.
V
meste
Betléme,
v
jasliach
na
slame.
R:
V meste
Betléme,
na slame. R:
3.
V
mestesa
Betléme,
vz3.
jasliach
na
slame.
R:v jasliach
4.
Ježiško
narodil,
hriechu
nás
vyslobodil.
R:
3.
V
mestesa
Betléme,
vzjasliach
na
slame.
R:
4.
Ježiško
narodil,
hriechu
nás
vyslobodil.
R:
4.
Ježiško
sa
narodil,
z
hriechu
nás
vyslobodil.
R:
Ježiško
sa vyslobodil.
narodil, domov
z hriechu
nás vyslobodil. R:
4.
Ježiško
sa narodil,
z4.hriechu
nás
R: má.
5.
Stále
u
nás
prebýva,
v
ľudských
4.
Ježiško
sa narodil,
z hriechu
nássrdciach
vyslobodil.
R: má. R:
5.
Stále
u
nás
prebýva,
v
ľudských
srdciach
domov
R:
5.
Stále
u
prebýva,
ľudských
srdciach
domov
má.
5.v
u dá
nás
prebýva,
v ľudských
5.
Stále
u nás
nás
prebýva,
v Stále
ľudských
srdciach
domov
má. R:
R:srdciach domov má. R:
6.
Všetkým
rodinám,
lásku
nech
Pán.
R:
5.
Stále
u nás
prebýva,
v ľudských
srdciach
domov má. R:
6.
Všetkým
rodinám,
lásku
nech
dá
Pán.
R:
6.
nech
Pán.
6. Všetkým
6. Všetkým
Všetkým rodinám,
rodinám, lásku
lásku
nech dá
dárodinám,
Pán. R:
R: lásku nech dá Pán. R:
6. Všetkým rodinám, lásku nech dá Pán. R:
prinášame
POŽEHNANIE
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
Ó
Foto: archív DN, Hronské Kľačany
F
F
F
F
F
Požehnanie
Požehnanie
Požehnanie
Požehnanie
Požehnanie Požehnanie
Požehnanie
A‹
D‹
G
C
C
F
strana 46
C
FC
C
Radujme sa valasi
Radujme sa
valasi sa valasi
Radujme
Radujme
savalasi
valasi
Radujme sa
F
F
F
œ œ œ b 2 œ œœ œ
œ œœ œ
œ
œ
4
&
œ
œ
œ
œ
œ
œœ
œ sa va
œ všetœ - ciœ vœtomto
œ
œ
a-duj
me
la
si
œ
œ œ saœ Ra
œ F œ - va
œ œtomto
œ
a-duj -me
vaC--duj
la - -sime savšet
ci -vla
- si B
F - ciCv tomto
B
a-duj -me 7sa
všet
C7vaC-la - si
œ
™
œ
œ œ œ
œ
C
F
B
˙
œ
œ œ œ& b œ ˙œ œ œ œ œ ˙ œ ™™
œ œzdraœ - ví˙
œ sta - rýœ
om
ten
om
om
zdra vdob
ví
- -rom
zdra ví
C
zdra ten- staví ten sta -
F
rý
rý
j
C
B
œ ™ œFj
œ œœ
j
œœœ
™
œ
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
j
œ
œœ œ œ ™
œ -œlaœ -œœši,œ œ že
œ sme
všet - œ
ci
sa
la -vši,tomto
sa -- ci
že sme
C7
všet - ci
všet
sa - la -Fši,všet - ci
že sme
F saj - la -ši,C7 B že sme F všet
C7 - ci
F
œj œ C7œ œ™ œ j ˙F
œ œ œœ ˙ œ œ œ
œœj
˙
œ -koœ -naœ - li.˙
œ
rok
do
roksta -do -ko
rý -narok- li. do -ko -na - li.
ten
C
C
C
rok
F
F
F
F
F
F
do -ko -na
-
B
F B
B
li.
2. A dožili zas nový nech sa každý pristrojí,
2.
A dožilimy
zasdonový
sa každý
pristrojí,
2.nech
A dožili
zas nášho
nový
nech
sa každý pristrojí,
pôjdeme
Betléma
privítati
Pána.
2.
A dožilimy
zasdonový
nech privítati
sa my
každý
pristrojí,
pôjdeme
Betléma
nášho
Pána.
pôjdeme
do
Betléma
privítati nášho Pána.
3. Budeme
mu ďakovať
by nás
ráčil
varovať,
pôjdeme
my
do
Betléma
privítati
nášho
Pána.
3.
Budemepo
muvše
ďakovať
by nás
ráčil
varovať,
3. Budeme
mu
ďakovať
by nás ráčil varovať,
aj živnosti
časy,
kým
budeme
na salaši.
3.
Budeme
mu
ďakovať
by
nás
ráčil
varovať,
aj
po vše
kým
budeme
na
salaši.
aj živnosti
po mor,
vše časy,
kým
budeme na salaši.
4. živnosti
Dajže Bože
rokčasy,
hojný,
odvráť
hlad
aj
vojny,
aj
živnosti
po
vše
časy,
kým
budeme
na
salaši.
4.
Dajže
Bože
hojný,
odvráť
mor,
hlad
ajodvráť
vojny, mor, hlad aj vojny,
4. Dajže
Bože
rok hojný,
zažeň
vĺčka
odrok
salaša,
nech
sa ovce
nepoplašia.
4.
Dajže
Bože
hojný,
odvráť
mor,
hlad
aj vojny,
zažeň
vĺčka
odrok
salaša,
nech
saod
ovce
nepoplašia.
zažeň
vĺčka
salaša,
nech
sa ovce nepoplašia.
zažeň vĺčka od salaša, nech sa ovce nepoplašia.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 47
œ œ
œ œ
œ
œ
Sem
pastieri
pospiechajte
Sem pastieri pospiechajte
Sem, pas-tie - ri po -spie -chaj - te,
Sem
pastieri
pospiechajte
7
D
A
D
D
Sem
pastieri
pospiechajte
A
D
A
D
A D
A
D
A
D
A
œ œ œ œ
čuj -te tú - to
E
A
D
D
A
D
A
D
A D #A
D
A
D
A
#
#
4
## 4# 4 D
A
D
A
D
A&D
A
Œ œœD œœ œAw œD œœ œAœ #œ œ ˙
œ
&
œ
œ
œ
Œ
œ
œ
œ
œ
œ
™
& #4# 4œ œ œ œœ œ œ œ œœ œ œœœœœœ ˙˙™
œ œœ œ œ œ œœ
œ œ-kých
Œ
hviez
da
všet
po - ča - l
& 4Sem,
œDsaœ v Be
œ-na
œ pasœ-tieœ- ri poœ-spieœ -chajœ - te, čujœ-tetútú-œ13
œ-viœ- lahviezd.
œA-tleœPan
Zja
- to zvesť:
-he
-me
˙D ™ Zja
ri pospiechajte
A - vi - la sa
E‹
Sem, pas-tie - ri œpo -spie -chaj - te, œčuj -te œ
to œ
zvesť:
v Be-tle
-he -meœHm
7
D
A
D
D
E
A
D
E
A
A7
#
7
A -tie - ri D po -spie -chaj
D - te, Ečuj -te túA- to zvesť:
he -me
- viE- la sa vABe-tle -A7
# D Sem, pas
# Ó Dœ Zja
A 7D# #A D
D
A D D
A
&
œ
A
D
E
A
D
E
A
œ œ œ œœ #œœ œœ ˙™˙™ œ nœA7 œ œ œ
˙
#
&
#
œ
œ
Ó
œ
œ
œ
˙
œ
œ
& ##œ œŒœ œ œ ww
nœ
œ œœ #œ œ
œ œ #œ œ- mluv-niat
Ó
Pan
-na krás-ne #ne
-ko nœna svet zro
˙
˙™
œ
&
#
œ
œ
œ
œ
™
œ
œ
œ
œ
œ-da-daœvšet
œ-na-na
œ -naœ no - si - la,
˙hviez
œw Pan
œœpopo- ča- ča- -la,la,
všet
hviezd.
Pan
Pan
-kých
œ-kých
œhviezd.
œ œ œ hviez
Pan -na no - si - la,
13
Hm
D
A
D
A
E‹ A
D
he -me
j -te tú
sa v Be
- vi-kých
- laDhviezd.
13- to zvesť:
D hviez -da
A Zja
A-tle -Pan
E‹ -Ala,
D
všet
na po - ča
Pan
-Hm
-na no
- si neboli,
- la,
4.
#
2. Nikdy také divy
veľké,
nikdy
E
A
D
E
A
A7
#
#
13
Hm
D
A
D
A
E‹
A
D
Hm
V
# # œ œ œœ œ œ œ œœ œ œ œ œnestali
saw
dosiaľ ešte v zemskom údolí.
œ
&&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
Óœ œ œœ œ #œ œœ œ ˙™œ nœ œœ Moc Božia
w
P
œ œ ˙& #Pan
-na krás-ne
œ ne - mluv-niat-koœ na svetœ zroœ- diœ - la.wdivná to učinila,
Pan -na krás-ne ne - mluv-niat-ko na svet zro -by
di Ježiša
- la. nám zrodila Panna Mária.
po - ča - la,
na
no
si
la,
Pan
Pan -na krás-ne ne - mluv-niat-ko na svet zro - di - la.
4. Tak je všetko, už vidíme - leží na slame.
m
E‹ 2.ANikdy Dtaké divy veľké, nikdy neboli,
4.3.Tak
je všetko, užteda
vidíme
- ležímy,
na slame.
2. Nikdy také divy veľké, nikdy neboli,
Pospiechajme
k nemu
pastuškovia,
V4.malej,
biednej,
chladnej
stajni,
tu
mu
spievame.
nestali
sa
dosiaľ
ešte
v
zemskom
údolí.
Tak
je
všetko,
už
vidíme
leží
na
slame.
V
malej,
biednej,
chladnej
stajni,
tu
mu
spievame.
2.
Nikdy
také
divy
veľké,
nikdy
neboli,
nestali sa dosiaľ ešte v zemskom údolí.
a
zistíme
náležite
pravdivosť
slova.
Poďme
pred neho,chladnej
Kráľa večného
Moc
Božia dosiaľ
divná to
učinila,
V malej,
stajni, tu mu spievame.
Poďme
predbiednej,
neho,
Kráľa
večného
nestali
v zemskom údolí.
Moc
Božiasadivná
to ešte
učinila,
Či
to
Kristus
Pán
z
neba
stúpil sám,
a
kľaknime
na
kolená,
privítajme
ho.
zrodila
Panna Mária.
a svet zro by
la.nám
- diJežiša
-Božia
Poďme pred
neho, Kráľa
večného
a ktorý
kľaknime
kolená,
ho. veku k nám.
to Panna
učinila,
by Moc
Ježiša
námdivná
zrodila
Mária.
prísťna
mal
podľa privítajme
Písma v tomto
a kľaknime na kolená, privítajme ho.
by Ježiša nám zrodila Panna Mária.
5. Spievajme už s veselosťou, milí pastieri,
Pospiechajme
k nemu
4.3.Tak
je všetko, užteda
vidíme
- ležímy,
na pastuškovia,
slame.
5. Spievajme už s veselosťou, milí pastieri,
3. Pospiechajme teda k nemu my, pastuškovia,
že sme
hosťa prevzácneho
všetci videli.
zistíme
náležite
pravdivosť
slova.
Va3.
malej,
biednej,
chladnej
stajni,
tu
mu
spievame.
Spievajme
už s veselosťou,
pastieri,
Pospiechajme
teda k nemu
my, pastuškovia,
že 5.
sme
hosťa prevzácneho
všetcimilí
videli.
a zistíme
náležite pravdivosť
slova.
Chvály
si
hodný,
Boh
trojjediný:
Či
to
Kristus
Pán
z
neba
stúpil
sám,
Poďme
pred
neho,
Kráľa
večného
že sme
hosťa prevzácneho
pravdivosť
slova.
Chvály
si hodný,
Boh trojjediný:všetci videli.
Či a
tozistíme
Kristus náležite
Pán z neba
stúpil sám,
Boh
Otec,
Syn
i
Duch
svätý
na veky. Amen
prísť
mal
podľa
Písma
v
tomto
veku
k
nám.
aktorý
kľaknime
na
kolená,
privítajme
ho.
Chvály
hodný,
Boh
trojjediný:
Či to
Kristus
Pán z Písma
neba stúpil
sám,
Boh
Otec, si
Syn
i Duch
svätý
na veky. Amen
ktorý
prísť
mal podľa
v tomto
veku k nám.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 48
Boh Otec, Syn i Duch svätý na veky. Amen
ktorý prísť mal podľa Písma v tomto veku k nám.
œ œ œ œ
w
a
5.
že
C
B
Spasiteľ náš
Ježiš
Kristus
Spasiteľ
Ježiš Kristus
Spasiteľ
náš Ježišnáš
Kristus
œœ œœ &œœ## 44œœ œœ œ œœœœ œœœœ œœ œœœ œœ ˙œœ ˙œ
œ ˙ œ
œ œ
E‹
D D
E‹
AD D
A
AD D
A
A
D
A
œœ™™ œœ œœ œ œ ˙ œ œ ˙™™
œ ˙ ˙
œ œ œ œ œ œ ˙
náš, Je - žiš KrisSpa
sa- žiš
v no
Z -Pan
ny sa
čis-vtejnozro
- tus,
- dilJe
teľ- ro
náš,
Kris--citus, na
ro - -dil
Z Pan -ny čis-tej zro-de - ný,
-si -na
- ci-de - ný,
sa Pís-mo sväSpl
ra
duj
me
sa
všet
ci.
- té,
- ni - lo sa Pís-mo svä - té, ra- duj -me sa všet - ci.
D7
A
D
AD D
D E‹ A D D
E‹
A
D
##
œ
œ œ&
œ ˙ œ œœ œœ œœœ œœœ œœœ ˙œ œœ œœœ œœœœ œœœœ œœ œœ œœ œœ œœ ˙˙œœ œœ˙ œœ œœ œœ œœ ˙ ˙
˙
me-niTem
ný. Bo-hom nám je
Bonoc
-ná noc
- la, -ná
-homsanám
h u - lo - že - ný.
v jasTem
u -salo -pre
preje-meda
že --ný.
- li -čkách
-ni -- la,
da - ný.
2. Anjel Pána zvestoval nám
tozvestoval
slávne. nám posolstvo to slávne.
2. posolstvo
Anjel Pána
Verný Boh už naplnil dnes sľuby
dávne.
Vernýsvoje
Boh už
naplnil dnes sľuby svoje dávne.
S nebeskými anjelmi všetkoSnech
sa
veselí.
nebeskými anjelmi všetko nech sa veselí.
Do Betléma ponáhľajme, aby
sa klaňali.
Dosa
Betléma
ponáhľajme, aby sa sa klaňali.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 49
Svetlo svetu dnes nastalo
Svetlo
svetu
dnes
nastalo
Svetlo
svetu
dnes
nastalo
Svetlo
svetu dnes
nastalo
###c#c
&
& & #œcœ œ œ œ œ œ œœ
œ œ œ
DD
D
6
- de
- ný
nana
- ro- ro
- de
- ný
na
ro
de
- ný
D
D
D
####
&&& ˙#˙ ˙ ˙
˙ ˙
1212
12
œ œœœ œœœ œœœ œœ œ œœœ œœœ œœœ œœ
DD
D
www
Sve
sve
dnes
Bohje jepopo
-tlosve
- sta
- lo, Boh
- sla - - ný,ný,
Sve
dnes
nana
-tlo
- tu- tu
- sta
- lo,
- sla
Sve
tlo
sve
tu
dnes
na
sta
lo,
Boh
je
po
- sla E‹
- E‹ný,
DD
A7A7
DD
D
A7
D
E‹
####
&
& & œ#œœœ œœœ œœ œœ
œ
66
GG
G
vzdaj
- me,
vzdaj
- me,
vzdaj - me,
œ œœœ œœ œ œ ww
œ œ
œ
œ
w
Má
Pan- - ny.ny.
z zMá
- ri- ri- e- ePan
z Má - ri - e Pan -
ny.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
-stus
- žiš
JeJe
KriKri
-stus
- žiš
stus
Je
Kri
- žiš
A7A7
A7
chvá
mu
spie
me, česť,
česť,chvá
- vaj- -me,
JeJe- -mu
spie
-lu-lu
- vaj
chvá
Je -A7mu
česť,
-lu
A7 spie - vaj - me,
D
D
A7
D
Pa-cho- liat - ko
Anjel
Boží
z neba
letí,
pokoj
zvestuje,
2. 2.
Anjel
Boží
z neba
letí,
pokoj
zvestuje,
2. Anjel Boží z neba letí, pokoj zvestuje,
neľakajte
pastieri,
nám
oznamuje.
neľakajte
sasa
pastieri,
nám
oznamuje.
neľakajte sa pastieri, nám oznamuje.
Vám
v Betleheme,
slame
v zime,
Vám
v Betleheme,
nana
slame
v zime,
Vám v Betleheme, na slame v zime,
leží
malé
Dieťa
milé,
panovník
zeme.
leží
malé
Dieťa
milé,
panovník
zeme.
leží malé Dieťa milé, panovník zeme.
œ œœœ œ œ œ œ œœ
œ œ
˙ ˙˙ œ œ œ œœ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ ˙ œ œ œ œ
˙ ˙
˙ œ œ
œ
œ œœœ œœœ œœ œ œ œœœ œœœ œœ œ
Die
-ťat
- koœ PaPa
-cho
- liat
- koœ
to toDie
-ťat
- ko
-cho
- liat
- ko
to Die -ťat - ko
GG
G
œ œœœ œœ œœ œ ww
œ œ œ
w
všet ci ví taj
me.
- - - me.
všet-ci- ví - taj
všet-ci ví - taj - me.
Iďte
k nemu
s čistým
srdcom,
nohy
ľúbajte,
3. 3.
Iďte
k nemu
s čistým
srdcom,
nohy
ľúbajte,
3. Iďte k nemu s čistým srdcom, nohy ľúbajte,
nebeské
Dieťatka
dary
žiadajte.
nebeské
si si
odod
Dieťatka
dary
žiadajte.
nebeské si od Dieťatka dary žiadajte.
Ježiško
milý,
prišlý
v tej
chvíli,
Ježiško
milý,
prišlý
v tej
chvíli,
Ježiško milý, prišlý v tej chvíli,
udeľ
radosť
a veselosť,
zdravie
a sily.
udeľ
radosť
a veselosť,
zdravie
a sily.
udeľ radosť a veselosť, zdravie a sily.
strana 50
Šťastie, zdravie, pokoj svätý
Šťastie zdravie
##C
œ œ œ œ
&
D
Šťas- tie, zdra-vie
A
D
œ œ œ œ
œ œ œ œ
po - koj svä - tý
#
&#œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
6
A
D
le - bo de - ti
A
D
G
D
ne-sie - me. Čo sa sta - lo
Ó
A
Ó
˙
G
œ œ œ œ œ œ ˙
Z ďa - le - ka sa
D
A
be - rie - me,
D
˙
œ œ œ œ
či ste sta - rí,
vám,
D
œ œ œ œ œ œ œ œ
D
œ œ œ œ
no - vi - nu vám
Ó
dneš -nej no - ci v mes-te Bet -lé - me.
2. Narodil sa chlapček malý, posiela nás k vám,
aby ste mu niečo dali, zaniesť mu to mám.
Chlebík ten už nechce brať, nakŕmila ho už mať,
radšej toliar, lebo dukát, ráčte mu poslať.
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
D
vin - šu - je - me
ne - zá - le - ží nám.
#
&#œ œ ˙ œ œ œ œ
12
D
A
3. Prosím pekne vybavte nás, nieto času stáť,
veď nám treba do Betléma ísť ho kolísať.
On je veľmi bohatý, všetko štedro odplatí,
uložte si k nemu poklad, tam sa nestratí.
strana 51
Štestia,
hodne
zdravia,
vám prajeme
Štestia,zdravia,
hodne
zdravia,
vám
prajeme
Štestia, hodne
vám
prajeme
##3
œ œ &œ 8 œœ œœ œ
œ
D
D
A
œ
œ œ œœ
Štes
hod -vám
ne zdra
- tia,- via,
- via,Štes- tia, hod - ne
zdra
pra -je
Bo
žie
po
žeh
na
Bo - žie po - žeh -na - nie
vin - šu -jenie 7A
E‹
A
E‹
D
##
œ œ œœ œ œ œ œœ œœ
œœœ &
ne-sie
me, -vi -nu vám
no-vi -nu ne-sie-no
me,
po--vie
DA
E‹ D
AE‹
A
zi ďa
-ka
- de-le
- me,
i - de- me,
j ‰ œ‰ œ™™ ™™ œ œœj ‰œ ‰ ™™ œ™™ œœ œ œœ
œ
œ
vám pra -je z- ďame,
me,
-le -ka
vin - šu -je - me,
me,
D
œj ‰ œ‰ ™™œ
œ
vám po-vie me.
œœ œ
j ‰ ‰ ™™
œ
me.
2. Bolitejto
smenoci,
v Betléme
tejto Dieťa
noci, videli
sme
Dieťa z Božej moci.
2. Boli sme v Betléme
videli sme
z Božej
moci.
/: Matka
hoho
kolembá,
ho zohrieva
/: Matka ho kolembá,
Jozef
zohrievaJozef
v svätej
noci:/ v svätej noci:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 52
Už Ježiško zostupuje
Už Ježiško zostupuje
Už Ježiško zostupuje
G
C
G
F
œ œ œ œœ
œ œ œ
F
Už Je -žiš - ko zos- tu - pu - je z ne - bes -ké - ho
- tu - pu - je z ne - bes
6
C Už Je -žiš - ko zosG
C -ké - ho
6
C
G
C
& œ œ œœ œ
& œ
œ œ
me-dzi diet -ky
me-dzi diet -ky
œœ œ œ
œœ œ œ
do na -še-ho
do na -še-ho
už Ježiško
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
œ œ
œ œ
C
ra - ja,
ra - ja,
F
F
œ œ œ œœ
œ œ
œ
do iz - biet -ky
do iz - biet -ky
œ œ
kraœ
- ja.œ
kra- ja.
2. Na cestu mu chválospevy odznievajú všade,
2. Na cestupod
munožičky,
chválospevy
všade,
a hviezdičky
všetkyodznievajú
svietia v rade.
a hviezdičky pod nožičky, všetky svietia v rade.
ZOSTUPUJE
C
3. Otvárajte rýchle dvierka na srdiečku celé!
3. Otvárajte
rýchle
dvierka
na srdiečku
chválu
vzdajte,
Jezuliatku
vrele!celé!
Privítajte,
Privítajte, chválu vzdajte, Jezuliatku vrele!
Foto: archív DN, Podolínec
2
& 4 2œ œ œ œ œ œ œ œ
&4 œ œ œ œ œ œ œ œ
C
strana 53
VV V
hlbokej
hlbokej
doline,
doline,
v cudzej
v krajine
cudzej
krajine
krajine
hlbokej
doline,
v krajine
cudzej
V hlbokej doline,
v cudzej
## 2## 2
Œ
œ œ&&
œ 4œ œ4 œœ œœ œ œœœœœœ œ œ œ
D D E
A E
E
E‹
A A
A E‹ E‹
A A
™ ™™ ™
™ ™
œœ™ ™œœœ œœ œœ œ Œ Œ™œ ™ ™ œ ™ œ œœœ œœ œ œ œœ œ œœ œ
œ œ
hlv-kej
ďa
ďa
ko--via,
ko- via,
bo
kej
do do
li --ne,ne,
v cuv-dzej
cu-dzej
kra
ne,
-ko
-le-ko paspas
-tuš--tuš
-krali --jine,
- ne, pas -Ne
tuš--Ne
ko-le
via,
kej do - li - V
ne,hlV- bo
cu -dzej
Ne-kra
-jiďa--jile-ko
pa
pa
sú
sa
sú
tam
sa
tam
ov
ce
ov
ce
pri
pri
Be
Be
tle
he
tle
he
me.
me.
sa tam ov -ce
pri Be - tle-he
me.
D D
D D
7 H7
7
H7
E‹
AH7 H7
D E‹ E‹ A A
## ##
œ &œ&œœœ œœ œ œœœœ œœœ œœœ œœ œœœ œŒœ œœ œ ™™ œœ œ œ Œœ Œ
a nich
™™ ™™
kri
čiašli
nich
nado
nich
an-šta
an-lo
lole.
šli do
šli ma
do -ma
šta-šta
-na
-je
-je
- via,
- le.
- le.
an -jekri
ma
-lo-čia
- via,
---via,
2. Išli
2.
do
Išli maštale,
do maštale,
krásna
krásna
panenka
panenka
Hrudu
3. Hrudu
syra,
syra,
masla,
masla,
sladkej
sladkej
žinčice,
žinčice,
tale, krásna
panenka
3. Hrudu syra, masla, 3.
sladkej
žinčice,
kolíše
kolíše
synáčka
synáčka
akoako
anjelka.
anjelka. dáme Ježiškovi zo dvedáme
dáme
Ježiškovi
Ježiškovi
zo dve
zo dve
ľagvice.
ľagvice.
ka ako anjelka.
ľagvice.
/: My
/: My
mu mu
darydary
darujeme,
darujeme,
Sladkých
/: Sladkých
hrušiek
hrušiek
so slivkami,
so slivkami,
y darujeme,
/: Sladkých hrušiek so/:slivkami,
zo srdca
zočo
srdca
obetujeme
obetujeme
všetko
všetko
čo máme:/
čo
máme:/
sladkej
sladkej
kaše
kaše
s cukríkami
s cukríkami
na obživenie:/
na obživenie:/
tujeme všetko
máme:/
sladkej
kaše s cukríkami
na
obživenie:/
Ešte
4.veľkom
Ešte
somsom
ja
nebol
ja nebol
v tak
v tak
veľkom
veľkom
strachu,
strachu,
4. Ešte som ja nebol v4.tak
strachu,
spadol
somdachu.
som
z komína
z komína
zo samho
zo samho
dachu.
dachu.
spadol som z komína spadol
zo samho
/: Zatriasla
/: Zatriasla
sa maštalečka,
sa maštalečka,
/: Zatriasla sa maštalečka,
zasmiala
zasmiala
tá
sacha
ovečka,
tá ovečka,
chacha
chacha
chacha
cha.:/
cha.:/
zasmiala sa tá ovečka,
cha
chasa
cha
cha.:/chacha
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 54
V júdskom
meste
Betléme
V júdskom
meste
Betléme
V
júdskom
meste Betléme
D
G
A
D
## 2
œ
œ œ & œ 4œœœœ œ œ œ œœ œ˙ œœ œ œœ œ œ˙ œ œœ œœœœœ œœ ˙ œ œ œ œ œ œ ˙
œ
œ
mes - te
Be - tlé - me v bied - nych plien -kach na sla - me
- skom
D
œ
ží
V júd - skom
D
D
mes - te
G
G
Be - tlé - me v bied - nych plien -kach
A
D
G
A
A
na
D
sla - me
œ&œ## ™™ œœ œœ œ œœ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
œ œœ œ
œ
œ
œ
œ œ œ œ
œ
œ
ma lé
Je
zu
u te
še né Pa
cho
liat ko
liat ko
9
-
le -- ží
-ma - lé - Je - zu - D
- - koliat
u --te - - še - néA
D
D G
D
Pa - cho - liat - ko
##
˙ œ œœ œœ œ˙ œ œ œœ œœœ œ œ ™™ œ
œ œ œ &œ œ œ œœ œ œœ œœ
œ
œ ˙ œ œ œœ ˙
œ œ
œ
œ
chu - do - be
sám Boh v ľud - skej
po - do - be.
me, bie - de,
17
D
v zi - me, bie - de,
chu -
do - be
sám Boh
v ľud - skej
G
A
D
™™
po - do - be.
2. Poďme, chytro pospešme,
dieťa
darmi
potešme.dieťa darmi potešme.
2. Poďme,
chytro
pospešme,
/:Prinesieme lásku vrelú,
obetavú dušu
/:Prinesieme
láskucelú,
vrelú, obetavú dušu celú,
dáme srdca poklady, dáme
veď Ho
máme
tak
radi:/
srdca poklady, veď Ho máme tak radi:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 55
Veselej
vianočnej
doby
Veselej vianočnej
doby
Veselej
vianočnej
Veselej
vianočnej
doby doby
Veselej vianočnej doby
C
C
2
œ
œ
™
& 4 œœ œ2 œ œ œ 2œ œœ œ œ ˙ œ œœœ œ œ œ œ œ œ™™œ œœ ˙ œ ™œœ œ™™ œ œ
œianočnej
œ œ &
4œ œœ œœ œœ œœ œ ˙ œ œœœœœ˙ œ˙ œ œœ œœœ œœ œ ˙ œ œ œ˙ œ œ™™ œ œ
&
4 œdoby
œ
œ
œ
˙
œ
œ
œ ko - le - dy
œ
œ
Ve - se lej via - no - čnej do - by,
spie vaj-te bra- tia
o tom, čo sa
C
F
C
C
G
F
C
C G
C
C
F
C FC
C G F C F C CCG G C C
C G
C
C
C F C C G FC
C C
G
e lej via - no - čnej
vaj
ko
čo
spie
lej -te
via
by,
do- -le
- tia
--tedy braspie
- se
-te
- čnejspie
-- tia
Ve -do
se-lejby,viaVe
by,
vaj
ko -bra
le sa
do-bra
dy
- no
- čnej
-no
- tiaovajtom,
C10
G
C 10
F
C C G
G 10 C
G
C G
C G
C
CCG
C
G
ko - le
- dy čo sa o tom, č
o tom,
C
CG G
C G
C
C
œ
™
™
Œ
œ
™
™
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&œ œ œ œ œ œ œ œœ œ ˙ œ œ œŒ œœ™™ œ œ
œ
œ&œ œœœ œœ &
œœœœœœ œœ œ œœœœœœœ œ œœ œœ œ œœ Œ œ ™™ œ œ Œ ™™
œ
œspieœvvajno
œ
sta-- lo,
sa-ľu
diesa
- lo čo
-ťat - ko.
tia žeko
le- ďom
-te-ci bra
- dy na-roo- ditom,
G
a- lo, že sa ľu
ďom
na--lo,
rov- diže
ko.
sta
lo, - že
na-ťat
no
- losa
-ci die
-ťat
- ďom
-ro --diko.
- lo die-ťat - ko.
ľu
nasa
-ci sta
--ďom
-roľu- di
- lo die
v -no
C
G
C
3. Ježiško náš drahý zrodený,
2. Dnes sa Ježiš Kristus narodil,
3.
Ježiško
nášnarodil,
drahý zrodený,
Ježiško
náš drahý zrodený,
3. Ježiško náš3.drahý
zrodený,
sa Ježiš Kristus
2. Dnes
sanarodil,
Ježiš
Kristus
2. narodil,
Dnes sa Ježiš
Kristus
svet Ťa zvelebuje spasený.
aby nás z hriechu oslobodil.
svet Ťaoslobodil.
zvelebuje spasený.
svetspasený.
Ťa zvelebuje spasený.
svet Ťa zvelebuje
z hriechu oslobodil.
aby nás
z hriechu
aby nás z hriechu
oslobodil.
/: Božie, malé, drahé dieťa,
o die-ťat/:Poďme
- ko. bratia nemeškajme, /: Božie, malé, drahé
dieťa,
Božie,dieťa,
malé, drahé dieťa,
/: Božie, malé,/:drahé
e bratia nemeškajme,
bratia nemeškajme,
/:Poďme bratia/:Poďme
nemeškajme,
spievame Ti, prosíme Ťa, žehnaj nás:/
Ježiškovi sa klaňajme, malému:/
spievame
Ti,malému:/
prosíme Ťa,
žehnajTi,
nás:/
spievame
prosíme
Ťa, žehnaj nás:/
spievame
prosíme
Ťa,Ti,žehnaj
nás:/
vi sa klaňajme,Ježiškovi
malému:/sa klaňajme,
Ježiškovimalému:/
sa
klaňajme,
œ œ œ
Œ ™™
3. Ježiško náš drahý zrodený,
svet Ťa zvelebuje spasený.
/: Božie, malé, drahé dieťa,
spievame Ti, prosíme Ťa, žehnaj nás:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 56
Vitaj, náš Ježiško narodený
F
F
F
B B
B B
FB
Vitaj, náš
Ježiško
narodený
b
2 œ
‰F
b
Œ ™™ B™™ F Œ B™™ ™™ ‰ B
4
&
œ
Es
œœ œ Bœœ
Es
œ
œ
œ
™
œ
œ
œ
œ
œ
œœœ
œ œ œœ œ
œ
Ϫ
œ
b
2
™
™
ŒTe-ba™ chce
œ naœJe- ro- žiš
‰
Vi
nýchce - me
- -ba
™ - me
náš
Je-b- taj,
žiš
ko
-náš
-de- ko - œnýna - ro-de Te
4-kách
&
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
™
v
jas
lič
na
sla
me
po
lo
že
ný.
œ
œ
ách
na sla-me
po-lo -že - ný.
œ
B
Es
BEs
Vi - taj, náš
B -kách
v jas - lič
Je - žiš - ko
na - ro-de - ný
Es na sla-me B Espo-loF-že -B B ný.
Te -ba chce - me
B
™ ‰ B
bb œ7‰ œ Es
‰ B
&
F™
Es
Es
œœ œ œ™œ ‰ B œ œœ œœ œ œ œ œœ œœEs
œ œ™
œ
œ
œ
Ϫ
Ϫ
b
‰
b
‰
œ
lo - œvať.
-chva-a
-se--vo
- vať
- vať.
o - vať vy&
œ preveœ-spe
œľo pri
œ- tomœ œ™vea-sepri-lo- tom
œ pre
œ -spe-vo
œ œ œ
Ϫ
7
B
Es
vy-chva-ľo - vať
a pri - tom
ve -se-lo
F
™™
™™
pre -spe -vo - vať.
2. na
Ó, kolená,
vitaj, padáme na kolená,
3. Pastieri
pred Tebou pokľakli
j, padáme
3. Pastieri pred Tebou
pokľakli
vzývame
a Tvoje
božstvo tak uctievali,
veľkú moc
Tvojhoveľkú
mena,moc Tvojhoa mena,
Tvoje božstvo tak
uctievali,
2.
Ó,
vitaj,
padáme
na
kolená,
3. dnes
Pastieri
pred Tebou pokľakli
/:premilý
nášu Ježiško,
vítame
Teba
aj my Ti
tu spievame,
náš Ježiško,
vítame
Teba
/: ajumy
Ti dnes tu/:spievame,
vzývame veľkú moc Tvojho mena, chválu aačesť
Tvoje
tak uctievali,
Ti božstvo
takto vzdávame:/
čkou:/ aj s Matičkou:/
chválu a česť Ti takto vzdávame:/
/:premilý náš Ježiško, vítame u Teba
/: aj my Ti dnes tu spievame,
aj s Teba
Matičkou:/
chválu a česť Ti takto vzdávame:/
4. Prosíme
Teba
dnes, Božské dieťa,
4. Prosíme
dnes,
Božské
dieťa,
nech nám
vždy
pomáha milosť svätá,
nech nám vždy pomáha
milosť
svätá,
4.
Prosíme
Teba dnes, Božské dieťa,
/: prežiť život v pobožnosti,
/: prežiť život v pobožnosti,
nech
nám
vždy blaženosti:/
pomáha milosť svätá,
ráč nás
viesť do
večnej
ráč nás viesť do večnej
blaženosti:/
/: prežiť život v pobožnosti,
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY ráč nás viesť do večnej blaženosti:/
strana 57
Vstávajte
Vstávajte
pastieri pastieri
Vstávajte, pastieri
##3
j
œ
œ
œ
œ
œ#œ‰ œ‰ œ
œ œ œ& 8 œœ œœœœ #œ œ
D
D
Vstá-vaj-te
7
A
Vstá
passa
-vaj
-te ber-te
-tie- ri, horber-te sa
pas
-tie
- ri,
DD
AA
DA
DD
A
##
œ œ œ & œjœ‰ œ‰ œ
aj-te po
13
AE
E
daj-te po zor!
D
E
œœjœ‰ œ‰
œœ œœœ œ
zor!
A
- ké to
Azá- ké
-zrato-ky
A
D
j
œ ‰œ ‰
œœ
DA
ahor
- ká to
DD
D
œœ œ
œœ œœ œœ
A A
œ œœ œœ œ
-zra
jazá
sa-ky
-via
H D
E‹
a - -ká
no
vi-to
na,
DD A A
œ œœ œœ œ
no-vi- na,
D
A
œœ œ
ja-na
viane
sa- bi!
na ne- bi!
##
j‰ ‰ œ j‰ ‰
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
œ
&
#œ œœ œ œœ œ œ œ œœ œœ œ œœ œ œjœ‰ ‰œ œ œ œj ‰ ‰
œ œ œ#œ
œ œ œ
D
ik-dy som
A
E
ne-sta
vi- del,
rý,
nasta
neNik
del,som
jak som
ne-bi
- rý, jak som
-vi--dy
H
HA
D
E‹
A
D
ne-bi
kom ta-kej žia - ri.
-so- -ri.
vy-sona
ta-kejvy
žia
-kom
2. Lenpastuškovia,
sa ma nebojte,
pastuškovia,
prichádzam
k vám, ako anjel slova,
2. Len sa ma nebojte,
prichádzam
k vám,
ako anjel slova,
/: aby som
sa vám
narodil Mesiáš
Betléme, Ježiš malý,
/: aby som vám zvestil,
že savám
vámzvestil,
narodilžeMesiáš
v Betléme,
Ježiš vmalý,
oddávna ste čakali:/
ktorého oddávna ktorého
ste čakali:/
SPEVNÍK PRE KOLEDNÍKOV DOBREJ NOVINY
strana 58
Zoznam piesní
A vy milý pastuškovia, do Betlema poďte
Ach Bože roztomilý
Aký je to svit
Buďme všetci potešení
Búvaj dieťa krásne
Čo sa zjavilo v meste Betleme
Čujte, čujte, pastieri
Daj Boh šťastia tejto zemi
Daj Boh šťastia tomu domu
Dnes v Betleheme
Do hory, do lesa valasi
Dobrá novina, šťastná hodina
Dobre sa tu mávajte
Dobrý večer, pokoj svätý
Jak si krásne Jezuliatko
Ježiš se narodzil
Ježiško maličký
K Ježiškovi do Betlema
Kde sa rozchodíte, vy valasi
Keby som mal peniažteky
Keď tá jasná hviezda
Koledovať chodíme
My sa odberáme
My traja králi ideme
My tré králi prišli sme k vám
Na nebesiach nad Betlemom
Na nebíčku
Narodil sa Kristus Pán
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Narodil sa Kristus v Betléme
Narodil sa nám Spasiteľ
Nesiem vám noviny
Pán Ježiš je láska
Pásli pastieri
Pastieri, pastieri
Pieseň o Dobrej novine
Plesajte všetci I’udia
Počúvajte bratia
Počúvajte nové chýry
Poďme bratia
Poďme všetci do Betlema
Poďte všetci k nám
Pospiechali do Betléma
Povedzte nám pastierovia čo ste videli
Požehnanie
Radujme sa valasi
Sem pastieri pospiechajte
Spasiteľ náš Ježiš Kristus
Svetlo svetu dnes nastalo
Šťastie zdravie
Štestia, hodne zdravia, vám prajeme
Už Ježiško zostupuje
V hlbokej doline, v cudzej krajine
V júdskom meste Betléme
Veselej vianočnej doby
Vitaj, náš Ježiško narodený
Vstávajte, pastieri
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Texty piesní z Jednotného katolíckeho spevníka (str. 5, 6, 7, 13, 14, 36, 45, 58)
© Spolok sv. Vojtecha – VOJTECH spol. s r. o., Trnava 2014
Spracovala: Miroslava Hôrecká
Spolupracovali: Ján Grenčík, Zuzana Čaučíková, Peter Koma a Juraj Bubnáš
Fotografie na obálke: Michal Pekara, Rajec, 2012
Sadzba: Ján Grenčík
Tlač: Duprint s.r.o., Bratislava
Pre vnútornú potrebu vydalo eRko – Dobrá novina, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
www.dobranovina.sk
November 2014
Nepredajné
Download

SPEVNÍKpre koledníkov