Ústav zemských zdrojov
Oddelenie spracovania surovín
Utorok
21.4.2015
Čas
8.30 -
9.15
Harmonogram bakalárskych štátnych skúšok
Mineralurgia a environmentálne technológie
Meno
Predmety
Dienes Róbert
FSP MP TÚV
Vedúci
Konzultant
Oponent
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
Ing. Štefan Sabo
doc. Ing. Tomáš Bakalár, PhD.
9.15 - 10.00
Drevický Peter
FSP MP TÚV
doc. Ing. Milan Búgel, CSc.
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
10.00 - 10.45
Fabian Matej
FSP MP TÚV
Ing. Štefan Sabo
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
10.45 - 11.30
Ivanová Zuzana
FSP MP TÚV
doc. Ing. Martin Sisol, PhD.
11.30 - 12.15
Lukáčová Simona
FSP MP TÚV
Akademický rok 2014/2015
Miesto konania: Zasadacia miestnosť OSS, PK19
Názov témy
Posúdenie možnosti eliminácie znečisťujúcich látok z vôd
Evaluation of pollutants removal from water
Posúdenie možnosti eliminácie zvolených ťažkých kovov z vôd
membránovými procesmi
Evaluation of selected heavy metals removal from water by
membrane processes
Posúdenie možnosti stabilizácie popolčeka z TKO prírodnými
materiálmi
Evaluation of MSWI fly-ash stabilisation by natural materials
Možnosti získavania strategických surovín
Possibilities of strategic raw materials obtaining
doc. Ing. Martin Sisol, PhD.
Možnosti spracovania mastencovej suroviny
Ing. Ivan Brezáni, PhD.
doc. Ing. Ľubica Kozáková, PhD.
Possibilities of processing of talc ore
Predmety:
TÚV - Technológie úpravy vôd
MP - Mechanické procesy
FSP - Fyzikálne separačné procesy
Strana 1 z 1
Download

MET