ponúka v akademickom roku 2012/2013 akreditované programy
kontinuálneho vzdelávania pre učiteľov s možnosťou získať kredity.
Vybrané vzdelávacie programy sa budú pilotne realizovať s finančnou
podporou projektu 7RP „PRIMAS - Predstavujeme Európe objavné
vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov“, a preto sú pre
učiteľov bezplatné.
Bezplatné programy kontinuálneho vzdelávania
pre učiteľov s možnosťou získať kredity
Aktualizačný kurz pre učiteľov fyziky 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ
Fyzika mikrosveta a fyzika životného prostredia (10 kreditov)
Inovačný kurz pre učiteľov 1. stupňa ZŠ
Inovácia metód a foriem vyučovania matematiky
a prírodovedy na primárnom stupni vzdelávania (25 kreditov)
Inovačný kurz pre vychovávateľov, učiteľov 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ
vo vzdelávacej oblasti človek a príroda alebo človek a hodnoty
Zvyšovanie kompetencií pedagogických zamestnancov pri práci s talentami
so zameraním na mimoškolské aktivity (25 kreditov)
Inovačný kurz pre učiteľov chémie 2. stupňa ZŠ a učiteľov SŠ
Chémia v praxi (25 kreditov)
Inovačný kurz pre učiteľov matematiky 2. stupňa ZŠ
Inovácia metód a foriem vyučovania geometrie, kombinatoriky,
pravdepodobnosti a štatistiky (25 kreditov)
www.primas-project.eu
Prihlášky posielajte do 21. septembra 2012. Formulár prihlášky, kvalifikačné
predpoklady a podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke FPV:
http://www.fpv.ukf.sk/studium/dalsie-vzdelavanie
Aktuálna ponuka ďalšieho vzdelávania je zverejnená na webovej stránke UKF:
http://www.ukf.sk/dalsie-vzdelavanie/aktualna-ponuka-alieho-vzdelavania
Download

Prezentácia programu PowerPoint