TLAČOVÁ SPRÁVA
Prešov, 8. apríl 2015
NOVÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV
Psychológovia, logopédi, špeciálni, liečební či sociálni pedagógovia sa už môžu
vzdelávať v jedinom vzdelávacom programe, ktorý rozšíri ich vedomosti v odbornej
a poradenskej práci s deťmi a rodičmi z marginalizovaných rómskych komunít.
Vzdelávanie poskytuje Metodicko-pedagogické centrum v rámci národného projektu
„Inkluzívny model vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy (MRK2).“
Nedostatočná spolupráca rodičov s materskou školou, zanedbávanie detí rodičmi, či
komunikačné bariéry. To sú najčastejšie problémy, s ktorými sa pri práci s deťmi
z marginalizovaných rómskych komunít stretávajú odborníci. Vyplýva to z analýzy projektu,
ktorá skúmala, v čom by si chceli pedagogickí a odborní zamestnanci zlepšiť svoje
kompetencie v súvislosti so vzdelávaním detí z MRK. „Z analýzy vyplýva aj potreba
spolupráce učiteliek materských škôl s odbornými zamestnancami, najmä čo sa týka
poradenstva a intervencie k rodinám zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. MRK,“
hovorí manažérka projektu Ivana Kirkov.
Nový vzdelávací program reflektuje všetky tieto požiadavky a jeho absolvent spozná
moderné prostriedky odbornej činnosti a prevencie problémov týchto detí. Záujemcovia
o vzdelávanie v programe „Odborné poradenstvo v predprimárnom vzdelávaní detí
z marginalizovaných rómskych komunít“ sa ešte stále môžu prihlásiť prostredníctvom
webového sídla projektu: http://www.npmrk2.sk/vzdelavanie-pre-oz. Rozsah vzdelávacieho
programu je 20 hodín prezenčnou formou a za jeho absolvovanie je možné získať 6 kreditov.
Predpokladaný začiatok vzdelávania je druhá polovica apríla 2015.
Kontakt pre médiá – Komunik. odbor Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu:
Monika Hucáková, mobil: 0915 835 841, [email protected]
Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum:
Terézia Smaržiková, mobil: 0907 937 991, [email protected]
Metodicko-pedagogické centrum je priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Vykonáva metodickú činnosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov
škôl a školských zariadení. Metodicko-pedagogické centrum má tri regionálne a šesť detašovaných pracovísk,
pričom implementuje viaceré Národné projekty v rámci Operačného programu Vzdelávanie, Prioritná os 2 –
Ďalšie vzdelávanie ako nástroj rozvoja ľudských zdrojov www.mpc-edu.sk.
Download

nový vzdelávací program pre odborných zamestnancov