Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
Hubeného 25, 831 53 Bratislava, t.č. 44 88 23 96
Interná doložka k aktualizačnému vzdelávaciemu programu
Krok za krokom v práci so skupinou na základnej škole a strednej škole
(MODUL 1 – určený pre pedagogických zamestnancov; MODUL 2určený pre odborných zamestnancov)
Krok za krokom v práci so skupinou na základnej
škole a strednej škole
Autorka VP:
Kolektív zamestnancov CPPPaP
Sociálny pedagóg: Mgr. Martina
Lukáčová
Psychológ: Mgr. Lucia Lenická
Frekventanti tohto aktualizačného vzdelávania budú prezentovať záverečnú prácu
pred účastníkmi a lektormi programu, ktorá bude mať formu eseje a bude sa týkať
jednej z tém vzdelávania. Práca by mala pozostávať z dvoch častí, z teoretickej, kde
by mal absolvent preukázať znalosť ním vybranej odbornej témy. Druhá časť by mala
pozostávať z prípadovej štúdie frekventanta, ako riešil nejaký problém, prípadne ako
Číslo akreditácie:
531/2011-KV
Druh VP:
Aktualizačný
by riešil problém, keby sa v jeho praxi vyskytol. Súčasťou práce bude zoznam použitej
literatúry. Rozsah práce – 12 strán, zoznam literatúry – minimálne 6 titulov.
Pre pripustenie k záverečnej prezentácii musí absolvent napísať vyššie opísanú
záverečnú
prácu a absolvovať 80 percent
hodín výučby. Výnimkou je
Forma VP:
Prezenčná
ospravedlnenie pre chorobu, kedy môže chýbajúce hodiny ( nemôže ich byť viac ako
Rozsah VP:
20 hodín
však neskôr ako do roku od začatia vzdelávania.
25 percent) absolvovať v paralelnom či nasledujúcom kurze tohto vzdelávania, nie
Cieľová skupina: pedagogickí
zamestnanci podľa § 12 a,c,d a
odborní zamestnanci podľa § 19
a, c
Poplatok za vzdelávanie
Témy záverečnej práce sú totožné s obsahom vzdelávacích modulov:
I.
Teoretický úvod do problematiky práce so skupinou - I. časť
1.1.Úvod do teórie práce so skupinou
- základné vymedzenie pojmov, špecifikácia pojmu skupina (aké druhy skupín
existujú, homogénna a heterogénna skupina, prečo vznikajú skupiny, význam skupiny
vo vzťahu k veku žiakov, ako zmotivovať skupinu).
1.2. Nadviazanie vzťahu so skupinou
- špecifiká vzťahu, ako nadviazať vzťah so skupinou, prečo je vzťah dôležitým prvkom
vo výchovno – vzdelávacom procese, ako treba udržať vzťah.
1.3. Riešenie problémov z praxe
- problémy pri nadväzovaní vzťahu so skupinou a jednotlivcom v skupine, vzťahové
problémy v aktuálnom konflikte, problémy s nemotivovanou, nesústredenou
a deštruktívnou skupinou.
II.
Teoretický úvod do problematiky práce so skupinou - II. časť
2.1.Skupinová dynamika, skupinové role
- využitie práce so skupinovou dynamikou vo vzdelávacom procese, využívanie
skupinového potenciálu a skupinového tlaku vo vzdelávacom procese.
- sociálna atmosféra v triede – role v triede (formálny a neformálny vodca, hviezda
triedy, silné skupiny, outsider, samotár, agresor, obeť, špecifiká prístupu
k jednotlivým triednym rolám).
2.2. Riešenie problémov z praxe
- problémy so začlenením do skupiny/kolektívu, problémy so silným
jedincom/skupinou, diferenciácia triedy podľa rodovosti, problematika labelingu
medzi žiakmi a učiteľmi.
III.
Riešenie konfliktov, mediácia
3.1 Riešenie konfliktov
- etapy vzniku konfliktu, prevencia konfliktného správania učiteľa a žiaka, efektívne
riešenie konfliktov, rozdiel medzi sporom, hádkou, kompromisom, konsenzom .
3.2. Mediácia – spôsob riešenia konfliktov
- čo je to mediácia, zásady mediácie, nácvik mediácie.
3.3 Riešenie problémov z praxe
- riešenie aktuálnych konfliktov, problémov a ťažkostí z praxe frekventantov
prostredníctvom mediácie.
IV.
Špecifiká v skupine, narábanie s hranicami v skupine
4.1 Špecifiká v skupine /skupina verzus jednotlivec/
- špecifiká práce so skupinou, v ktorej sú žiaci so špecifickými ťažkosťami mimo
majoritnej časti skupiny (zdravotne znevýhodnené deti, deti so špecifickými
vývinovými poruchami, deti s poruchami učenia, deti z minoritného etnika), výber
vhodných metód a foriem práce s týmto typom skupiny.
4.2. Práca s hranicami v skupine
- dôležitosť hraníc, zadanie, vytváranie a udržanie hraníc v skupine, druhy hraníc.
4.3 Riešenie problémov z praxe
- problémy so zdávaním hraníc, ťažkosti s individuálnym prístupom k dieťaťu vo
vzťahu k skupine ako celku.
Metódy výučby: V rámci vzdelávania využívame odborné prednášky, diskusie,
skupinovú, modelové situácie. Využívať budeme interakívne aktivity pri práci s celou
skupinou, ako aj s menšími skupinami, prípadne prácu v dyádach. V rámci projektu
budeme využívať rôznu didaktickú techniku (CD – prehrávač, dataprojektor,
videokamera). Vzdelávacia aktivita je maximálne pre 20 uchádzačov.
Pedagogický zamestnanec (podľa §12 a,c,d) alebo odborný zamestnanec (podľa § 19
a,c) v súlade s § 12 vyhlášky č.445/2009 Z.z., získa spolu 6 kreditov. Za 20 hodín
vzdelávacích aktivít prezenčnej časti programu - 4 kredity a po úspešnej obhajobe
záverečnej práce - 2 kredity.
Odporúčaná literatúra:
1. Riefová, S. R.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole. Praha, Portál
1999. ISBN 80-7178-287-4
2. Stuchlíková, I.: Zvládaní emočných problému školáku. Portál 2007. ISBN
80- 7178-534-2
3. Auger, M.T., Boucharlat, Ch.: Učitel a problémový žák. Portál 2005.
4. Cangelosi, J.S.: Strategie řízení třídy. Portál. ISBN 80-7367-118-2
5. Smith, Ch.: Třída plná pohody. Praha, Portál 1994.
ISBN 80-7178-601-2
6. Petlák, E.: Klíma školy a klíma triedy. IRIS. ISBN 80-89018-97-1
7. Bednařík, A.: Riešenie konfliktov. Centrum prevencie a pracovníkov s
mládežou, 2001. ISBN 80-968095-4-7
8. Holá, L.: Mediace. Grada, 2003.
9. Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál 1997.
ISBN 8071783188
Download

Kontinuálne vzdelávanie krok za krokom ku skupine.pdf