C E N N Í K EPS a XPS
str. 1 z 2
ve koobchodný predaj
platný od 01.05.2010
Obchodné ozna
Hrúbka
dosky
(mm)
10
20
30
40
50
60
70
80
90
enie dosiek
EPS 70 F
EPS 80 F
EPS 50 S
EPS 70 S
EPS 100 S
EPS 150 S
EPS 200 S
EPS T 3500
EPS T 5000
EPS 200
EPS 70
fasádny
fasádny
stabilizovaný
stabilizovaný
stabilizovaný
stabilizovaný
stabilizovaný
kro ajový útlm
kro ajový útlm
Perimeter P*,R**
NEOFORM
EUR/m2
0,480
0,490
0,420
0,470
0,570
0,710
0,820
0,690
SKK/m2
14,5
14,8
12,7
14,2
17,2
21,4
24,7
20,8
EUR/m2
0,960
0,980
0,840
0,940
1,140
1,420
1,640
1,140
1,420
ROOFFORM
100 P*,R**
3,800
1,380
SKK/m2
28,9
29,5
25,3
28,3
34,3
42,8
49,4
34,3
42,8
EUR/m2
1,440
1,470
1,260
1,410
1,710
2,130
2,460
1,710
2,130
3,900
117,5
XPS
extrudovaný
114,5
41,6
2,070
1,740
5,700
62,4
52,4
171,7
SKK/m2
43,4
44,3
38,0
42,5
51,5
64,2
74,1
51,5
64,2
EUR/m2
1,920
1,960
1,680
1,880
2,280
2,840
3,280
2,280
2,840
2,760
7,600
85,6
98,8
68,7
85,6
83,1
229,0
SKK/m2
57,8
59,0
50,6
56,6
68,7
EUR/m2
2,400
2,450
2,100
2,350
2,850
3,550
4,100
2,850
3,550
6,500
3,450
2,900
9,500
SKK/m2
72,3
73,8
63,3
70,8
85,9
106,9
123,5
85,9
106,9
195,8
103,9
87,4
286,2
EUR/m2
2,880
2,940
2,520
2,820
3,420
4,260
4,920
7,800
4,140
3,480
11,400
SKK/m2
86,8
88,6
75,9
85,0
103,0
128,3
148,2
235,0
124,7
104,8
343,4
EUR/m2
2,940
3,290
3,990
4,970
5,740
5,520
4,640
15,200
166,3
139,8
457,9
3,360
3,430
SKK/m2
101,2
103,3
88,6
99,1
120,2
149,7
172,9
EUR/m2
3,840
3,920
3,360
3,760
4,560
5,680
6,560
10,400
313,3
4,830
145,5
SKK/m2
115,7
118,1
101,2
113,3
137,4
171,1
197,6
EUR/m2
4,320
4,410
3,780
4,230
5,130
6,390
7,380
6,210
SKK/m2
113,9
127,4
154,5
192,5
222,3
187,1
130,1
132,9
EUR/m2
4,800
4,900
4,200
4,700
5,700
7,100
8,200
13,000
6,900
5,800
19,000
SKK/m2
144,6
147,6
126,5
141,6
171,7
213,9
247,0
391,6
207,9
174,7
572,4
EUR/m2
5,760
5,880
5,040
5,640
6,840
8,520
9,840
15,600
8,280
6,960
22,800
SKK/m2
173,5
177,1
151,8
169,9
206,1
256,7
296,4
470,0
249,4
209,7
686,9
EUR/m3
48,000
49,000
42,000
47,000
57,000
71,000
82,000
1446,0
1476,2
1265,3
1415,9
1717,2
2138,9
2470,3
vyrába sa
do 160 mm
69,000
SKK/m3
2078,7
vyrába sa
do 160 mm
vyrába sa
do 160 mm
CENA
(EUR / m3 )
48,000
49,000
42,000
47,000
57,000
71,000
82,000
57,000
71,000
130,000
69,000
58,000
190,000
CENA
( SKK / m3 )
1446,0
1476,2
1265,3
1415,9
1717,2
2138,9
2470,3
1717,2
2138,9
3916,4
2078,7
1747,3
5723,9
100
120
130-600
Konverzný kurz : 1 EUR = 30,1260 SKK
Uvedené ceny sú bez 19% DPH
str. 2 z 2
Z
AVY
EPS 70F,
80F, 70S
ZAKLADNÁ Z AVA
EPS 70 NEO
%
%
Kamiónový odber 50 - 100 m3
EPS T3500,
T5000
EPS 50S
EPS 150S,
200S
%
%
%
EPS 200
Perimeter
%
EPS 100S
ROOFFORM
100
%
XPS Styrodur
%
XPS 30
Synthos
%
%
Platba do 10 dní - z ava 4% z ceny po základnej z ave, zú tované raz mesa ne dobropisom !!!
Kamiónový odber 35 - 50 m3
- 1% zo základnej z avy
Kamiónový odber 20 - 35 m3
- 2% zo základnej z avy
Kamiónový odber 10 - 20 m3
- 3% zo základnej z avy
- 1% zo základnej z avy, za každú vykládku pod 50 m3
Dvoj a viac vykládka
do 5 m3 - cena po z ave + 40 EUR/m3
do 10 m3 - cena po z ave + 30 EUR/m3
nad 10 m3 - cena po z ave + 25 EUR/m3
Spádové dosky: sklony 1 až 12 %,
rozmer 1000x1000 alebo 1000x500 mm
Atikové kliny
0918 695 326 - Ing. HRN ÁR - pre Západ SR
0907 924 701 - p. LEŠKO
- pre Stred SR
0915 942 098 - p. FERENCKO - pre Východ SR
0905 258 416 - p. ZAJAC
- obchodný riadite
ODBYT:
tel.: 052 4391214, klapka 33 alebo 13
fax: 052 4391216
mail: [email protected]
p. SUCHÝ
mobil: 0907 283 118
p. KUBIS
mobil: 0905 917 827
SEKRETARIÁT : tel.:
fax:
mail:
cena jednospádových dosiek + 100%
Dvojspádové dosky z EPS
a
EXPEDÍCIA :
tel.:
052 4391214, klapka 28
mobil: 0905 919 829
+ 3% k základnej z ave
Odber vlastnou dopravou
Z avy a technické informácie je možné konzultova
na telefónnych íslach :
052 4391214
052 4391215
[email protected]
cena po z ave + 30 EUR/m3
Vyrábané rozmery EPS dosiek : 1000x500, 1000x1000, 1000x2000, 500x2000 mm v hrúbkach od 10 do 600 mm
BALENIE
Typ EPS
EPS F, 50, 70, 80, 100, 150, 200, T3500, T5000, NEO
ks
m2
10
60
30
20
30
15
ks
m2
30
16
12
50
10
7,5
Hrúbka dosiek (mm)
Obsah balenia
1000x500 mm
30
20
10
40
15
7,5
50
12
6
60
10
5
70
8
4
80
7
3,5
140
3
2,25
160
3
2,25
90
6
3
100
6
3
110
5
2,5
120
5
2,5
EPS 200 Perimeter, Roofform 100
Typ EPS
Hrúbka dosiek (mm)
Obsah balenia
1250x600 mm
DOSIEK
60
8
6
80
6
4,5
100
5
3,75
120
4
3
Vysvetlivky :
POLYFORM, s.r.o., Terézie Vansovej 10, SK - 065 03 Podolínec, e-mail: [email protected], www.polyform.sk
I O: 31679137, DI : 2020525562, I DPH: SK2020525562, OR: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sro, vložka .: 1322/P
VÚB, a.s. Stará ubov a, .ú.: 9309-602/0200
* P - polodrážka
** R - rovná hrana
Download

Cenník - Dextram sro