OKRESNY
URAD
KEZMAROK
POZEMKOVY a LESNY ODBOR
Mucenikov 4, 060 01 Kezmarok
V Kezmarku dfla: 08.11.2013
C.j.:L/2013/0031-4-AJ
Zapis spolocenstva do registra pozemkovych spolocenstiev
Okresny urad Kezmarok, Pozemkovy alesny odbor, ako miestne avecne prislusny
organ statnej spravy lesneho hospodarstva podl'a § 22, zakona c. 97/2013 Z. z.,
o pozemkovych spolocenstvach /d'alej len zakon/, vykonal zapis do registra
a. nazov spolocenstva:
Pozemkove spolocenstvo - spolocnosf byvalych
urbarialistov Maly Slavkov
b. sidlo spolocenstva:
060 01 Maly Slavkov
c. identifikacne cislo:
po prideleni statistickym uradom
d. spolocna nehnutel'nost': k. u. Tatranska Lomnica, LV c. 343
k. u. Maly Slavkov, L V c. 490, 510, 511, 512, 647, 756
e. voleni clenovia organov:
Vybor:
nar. 03.05.1954
- Frantisek Bies, Lucna 18, 060 01 Maly Slavkov
nar. 16.05.1969
- Jozef Hreberiar, Druzstevna 34, 060 01 Maly Slavkov
nar. 23.10.1950
- Jan Groman, Druzstevna 42, 060 01 Maly Slavkov
nar. 17.12.1951
- Jan Stancel, Lucna 35, 060 01 Maly Slavkov
nar. 23.04.1973
- Maros Kredatus, Gerlachovska 31, 060 01 Maly Slavkov
Dozorna rada:
- Doc. Ing. Pavol Lizak PhD, Pod hradom 259, 034 95 Likavka
nar. 28.07.1960
predseda
nar. 28.05.1946
- Stefan Majercak, Lucna 42, 060 01 Maly Slavkov
- Martin Perignat, Huncovska 1389/11, 060 01 Kezmarok
nar. 16.04.1971
f. konatelia spolocenstva:
nar. 03.05.1954
- Frantisek Bies, Lucna 18, 060 01 Maly Slavkov
predseda spolocenstva
nar. 16.05.1969
- Jozef Hrebenar, Druzstevna 34, 060 01 Maly Slavkov
podpredseda spolocenstva
Vybor je vykonnym a statutarnym organom spolocenstva /§ 16 zakona/.
Za vybor kona navonok predseda spolocenstva. Ak je na pravny ukon, ktory robi
vybor, predpisana pisomna forma, je potrebny podpis predsedu a aspon jedneho d'alsieho
clena vyboru.
g. spolocenstvo vykonava podnikatel'sku cinnosf podl'a § 19, ods. 3 zakona
h. datum zapisu: 08. 11. 2013
Ckresny urad Kezmarc!i
Pozemkovy a lesny oclbor
Mucenikov 4, 0S0 01 Kezmarok
ladimir Harabin
iuci odboru
NDordc^
Pozemkove spolocenstvo - spolocnosf byvalych urbarialistov Maly Slavkov
Statisticky urad Slovenskej republiky, P. O. Box 16, Plzenska 2, 080 16 PreSov
Dafiovy urad, Huncovska 1, 060 26 Kezmarok
Slovensky pozemkovy fond, Partizanska 704/31, 058 01 Poprad
Download

OKRESNY URAD KEZMAROK