SPU 053654/2013
r
,
r
r
v
STATNI POZEMKOVY URAD
1111111111111111111111111111111111111111111111111
Sídlo: Husinecká 1024/1 Ia, 130 00 Praha 3, fČ: 01312774, DIČ: CZO1312774
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín 1,28002 Kolín 2
Váš dopis zn.:
Ze dne:
aše značka:
Spisová zn.:
000007265300
SPU 053654/2013
2RP43674/20 12-130705/04/0 I
Vyřizuje: Bc. Veronika Petrová
Tel: 321744250
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 8.3.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení
o vystavení
plánu společných
zařízení
na úřední
desce
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Kladně, pobočka Kolín (dále jen pobočka
Kolín) provádí v katastrálním území Ohaře, v části kat. území Polní Chrčice a v části kat. území Něrnčice u
Kolína komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ). V souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona Č. 13912002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl zpracovatelem návrhu KPÚ firmou AGROPLANspol.
s r.o. vyhotoven
plán společných zařízení. Zpracování a náležitosti plánu společných zařízení jsou upraveny v § 9 vyhlášky
Č. 545/2002 Sb.
Podle ustanovení § 9 odst. 10 cit. zákona pobočka Kolín zašle k vyjádření
zpracovaný
plán
společných
zařízení dotčeným orgánům státní správy, které se k němu do 30 dnů písemně vyjádří,
jejich
souhlasné
stanovisko
nahrazuje
opatření
(rozhodnutí,
souhlas,
povolení
výjimky)
podle
zvláštních předpisů. Tento krok byl již učiněn výzvou ze dne 27.2.2013. Podle ustanovení § 9 odst. 11 cit.
zákona plán společných zařízení posoudí a schválí sbor zástupců (proběhlo dne 7.1.2013 ) a schválí jej
zastupitelstvo
obce na veřejném zasedání. Zastupitelstvu obce bude plán společných zařízení předložen
k odsouhlasení po ukončení jeho vystavení.
Na základě výše uvedených skutečností Vám oznamujeme,
že ode dne 11.3.2013 bude toto
oznámeni vyvěšeno na úřední desce Obce Ohaře, Polní Chrčice a Něrnčice a úřední desce pobočky Kolín.
Zpracovaný návrh společných zařízení bude k nahlédnutí na Pobočce Kolín a na Obecním úřadě v Ohařích.
V elektronické podobě bude vyvěšen na elektronické úřední desce pobočky Kolín, kterou naleznete na adrese
WWW.spucr.cz.
Podněty k vystavenému
návrhu plánu společných zařízení mohou na základě tohoto oznámení
uplatnit všichni vlastníci v k.ú. Ohaře, v části kat. území Polní Chrčice a v části kat. území Němčice u
Kolína, jejichž pozemky jsou zahrnuty do obvodu komplexní pozemkové úpravy Ohaře. Dotčené orgány
státní správy dotčené organizace, sousední obce a sbor zástupců pro KPÚ Ohaře obdrží toto oznámení na
doručenku, ostatním účastnikům se doručuje touto veřejnou vyhláškou.
/
Ing.
ZaJlcová
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
Přílohy:
1. Návrh plánu společných
zařízení
V elektronické podobě
Zveřejněno dne:
V písemné podobě
Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:
Sejmuto dne:
SPU 053654/2013
r
r
,
r
'\JI
STATNI POZEMKOVY URAD
1111111111111111111111111111111111111111111111111
Sídlo: Husinecká 1024/lla, l30 00 Praha 3, IČ: 013 I2774, DIČ: CZ01312774
000007265300
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kolín
Adresa: Karlovo náměstí 45, Kolín 1,280 02 Kolín 2
Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka:
Spisová zn.:
SPU 053654/2013
2RP43674/2012-l30705/04/01
Vyřizuje: Bc. Veronika Petrová
Tel: 321744250
E-mail: [email protected]
ID DS: z49per3
DATUM: 8.3.2013
VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Oznámení o vystavení plánu společných zařízení na úřední desce
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj se sídlem v Kladně, pobočka Kolín (dále jen pobočka
Kolín) provádí v katastrálním území Ohaře, v části kat. území Polní Chrčice a v části kat. území Němčice u
Kolína komplexní pozemkovou úpravu (KPÚ). V souladu s ustanovením § 9 odst. 11 zákona Č. 139/2002
Sb., ve znění pozdějších předpisů, byl zpracovatelem návrhu KPÚ firmou AGROPLANspol. s r.o. vyhotoven
plán společných zařízení. Zpracování a náležitosti plánu společných zařízení jsou upraveny v § 9 vyhlášky
Č. 545/2002 Sb.
Podle ustanovení § 9 odst. 10 cit. zákona pobočka Kolín zašle k vyjádření zpracovaný plán
společných zařízení dotčeným orgánům státní správy, které se k němu do 30 dnů písemně vyjádří,
jejich souhlasné stanovisko nahrazuje opatření (rozhodnutí, souhlas, povolení výjimky) podle
zvláštních předpisů. Tento krok byl již učiněn výzvou ze dne 27.2.2013. Podle ustanovení § 9 odst. 11 cit.
zákona plán společných zařízení posoudí a schválí sbor zástupců (proběhlo dne 7.1.2013 ) a schválí jej
zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Zastupitelstvu obce bude plán společných zařízení předložen
k odsouhlasení po ukončení jeho vystavení.
Na základě výše uvedených skutečností Vám oznamujeme, že ode dne 11.3.2013 bude toto
oznámení vyvěšeno na úřední desce Obce Ohaře, Polní Chrčice a Něrnčice a úřední desce pobočky Kolín.
Zpracovaný návrh společných zařízení bude k nahlédnutí na Pobočce Kolín a na Obecním úřadě v Ohařích.
V elektronické podobě bude vyvěšen na elektronické úřední desce pobočky Kolín, kterou naleznete na adrese
www.spucr.cz.
Podněty k vystavenému návrhu plánu společných zařízení mohou na základě tohoto oznámení
uplatnit všichni vlastníci v k.ú. Ohaře, v části kat. území Polní Chrčice a v části kat.. území Němčice u
Kolína, jejichž pozemky jsou zahrnuty do obvodu komplexní pozemkové úpravy Ohaře. Dotčené orgány
státní správy dotčené organizace, sousední obce a sbor zástupců pro KPÚ Ohaře obdrží toto oznámení na
doručenku, ostatním účastníkům se doručuje touto veřejnou vyhláškou.
t/H I
~em~
/
Ing.' Jáfa 'Za]ková
vedoucí Pobočky Kolín
Státní pozemkový úřad
"
_,;"
i
..:.)~
~
~.
~
~~.q: \ l(
" .:P:;i':
,,I
Přílohy:
"'.
1. Návrh plánu společných zařízení
V elektronické podobě
Zveřejněno dne:
V písemné podobě
Zveřejněno dne:
Sejmuto dne:
Sejmuto dne:
Seznam vlastníků
k.ú. Ohaře
AGRO Radovesnice II spol. s r.o.,Radovesnice II 110,281 28
Arnoštova Zdeňka, DOrerova 2172/8, Praha-Strašnice, 108
00
Bartáková Miloslava, Dobšická 51,289 06 Sány
(LV 506)
(LV 591)
(LV 466)
Beneš Josef, Tavolníková 1845/13, Praha-Krč, 14200
(LV 527)
Beneš Václav, Němčice 2, 280 02
(LV 143)
Beneš Vladimír,Křečhoř
(LV 527)
117, 28002
Beran Josef, Kostelní 88, Sadská, 289 12
Bílá Jaroslava, Na Louži 5, Ovčáry, 280 02
Bišková Dana, Benešova 180, Kolin 11,28002
(LV 147,365)
(LV 100,391,654,712,)
Bláhová Věra, Josefa Suka 208, Kolin III, 28002
(LV 609)
Brejšová Romana, Na Magistrále 740, Kolín II, 28002
(LV 483)
Březina Petr, Ohaře 95, 281 30
Březinová Květa, Ohaře 95, 281 30
(LV305)
(LV 515)
(LV 305)
(LV 357 )
Břichnáčová Jana, Bezručova 395, Kolín III, 28002
Bubeník Jiří, Volárna 48, 28002
(LV 55 )
adresa
neznámá
adresa
neznámá
BUBENIK VACLAV
BUBENIKOvA FRANTI$KA
Bubeníková Jaroslava, Jetřichovická
19000
Bukač Jan, Ohaře 41, 281 30
Bulíčková Jiřina, Ohaře 4, 281 30
740/4, Praha-Prosek,
(LV 498)
(LV 498)
(LV 618)
(LV 361)
(LV 731)
Bulíčková Jiřina, Ohaře 4, 281 30
(LV 731)
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
BURE$ FRANTI$EK
BUREŠ FRANTiŠEK
BURE$ FRANTI$EK
(LV 398)
(LV 467)
(LV 725)
Burianová Marie, Kladrubská 316, Praha-Letňany, 19900
(LV 595)
Čech Václav, Za Kovárnou 68, Sány, 289 06
(LV 486)
Čejka Jiří, Barákova 680, Kolin IV, 280 02
(LV 100,150,712)
Čejka Josef, U Borků 777, Kolín V, 28002
(LV 100,150)
Čerepušťáková Marcela, Vančurova 695, Neratovice, 277 11
(LV 417)
Čermák František, Polní Chrčice 41,28002
(LV 476)
adresa
neznámá
ČERMAKJOSEF
Černá Marie, Hluboká 206/10, Plzeň-Doudlevce, 326 00
Černý Miloslav Ing., Jeseniova 1167/57, Praha 3-Žižkov, 130
00
Čutová Ivanka , Mlýnská 1083, Strakonice I, 38601
Deršák Miroslav, třída Edvarda Beneše 1546/40, Hradec
Králové, 500 12
Dobiáš Michal, Preslova 2213/5, Praha 5-Smíchov, 15000
(LV 497)
(LV 100,186)
(LV 703)
(LV 435)
(LV 113)
(LV 87)
Doležal Jaroslav, Němčice 97, 28002
(LV 127)
Doležalová Irma, Polní Chrčice 36, 28002
Dostál Bohuslav, Ohaře 75, 281 30
(LV 231)
(LV 600)
adresa
neznámá
adresa
neznámá
DOSTAL FRANTI$EK
DOSTALJOSEF
(LV 463)
(LV 463)
Drahovzal Václav, Němčice 73, 280 02
(LV 189)
Drahovzalová Hedvika, Býchory 128, 280 02
Drahovzalová Jana, Němčice 73, 280 02
(LV 587,589)
(LV 189)
Dušek Jaroslav, Dlouhá 87, Radovesnice I, 28002
Dušková Jarmila, Venušina 4506/1 b, Jablonec nad NisouVrkoslavice, 466 06
SPU 053654/2013
2
(LV 39)
(LV 422)
Dvořák Jaroslav, Záboří nad Labem 36, 285 74
Vlastník Miroslav,Jerevanská
1065/5, 100 00 Praha 10Vršovice
Fess Miroslav Ing., Ve Střešovičkách 2288/60, Praha 6, 162
00
Fessová Irena, Ve Střešovičkách 2288/60, Praha 6,16200
(LV 637)
(LV 619)
(LV 40,399,528,679 )
(LV 528)
Fidlerová Marta, Potoční 1985/2a, -Nymburk, 28802
(LV 421 )
Fischerová Marie, Na Suchých 323, Vestec, 252 42
Forejt Josef, Ohaře 5, 281 30
(LV 592 )
(LV 696)
Forejtová Věra, Ohaře 5, 281 30
GLANZ JAN, Kolín IV Tuliského Čp 354
Hájek Jan Ing., Černá 1549/7,Praha 1- 11000
Hájková Eliška, Jateční 800,280 02 Kolín IV
(LV 696)
(LV 152)
(LV 356)
Hanková Gabriela, Volárna 53, 280 02
Hanzlíková Miluše, Zakouřilova 99/75, Praha 4-Chodov, 149
00
Havelová Ilona, Na Výsluní 139, Kolln-Štítary, 28002
Havllnová Jitka, Veletov 77,28002
(LV 62)
(LV 215)
(LV 643)
(LV 426)
(LV 138)
(LV173)
Havlůjová Marie, Dobšická 217, Sány, 28906
(LV 362)
Havrda Jaroslav, Ohaře 43, 281 30
Hejduk Václav Ing, Sudoměřská 185/10, Praha 3-Žižkov, 130
00
Hejná Marie,$títarská 174, Kolín II, 28002
Helebrandová Marie, Studentská 585, Týnec Nad Labem,
28126
Hlavatý Josef, Ohaře 6,281 30
(LV 100,383)
(LV 21)
(LV 488)
(LV 352)
Hochmanová Zdeňka, Kuks 37,544 43
(LV 697)
Holan Bohumil, Polní Chrčice 38, 280 02
(LV 575)
(LV 575)
Holanová Irena, Polní Chrčice 38, 28002
Holubová Eva, Horní Zájezd 238, Konárovice, 281 25
(LV 435)
(LV 695)
Honzák Vladimír, Resslova 1056/24, Nymburk, 28802
Honzáková Eva, Resslova 1056/24, Nymburk, 28802
HONZÁKOvA
(LV 695)
adresa
neznámá
MARIE
(LV 499)
Horynová Marie, Žiželice-Končice 87,281 29
(LV 66,590)
Hrubeš Vít, Tři Dvory 212,28002
Hrůza Jindřich, Polní Chrčice 53, 28002
(LV 657 )
(LV 245 )
Janák Josef, Ohaře 130, 281 30
Janásková Marie, Příční 37, Kolín-Sendražice, 28002
(LV 546)
(LV 614)
Janglová Věra, Havelcova 123, Kolin III, 28002
(LV 169)
(LV 179)
Jehlička Aleš, Němčice 35, 280 02
Jehlička Martin, Ohaře 123, 28130
(LV 578)
adresa
neznámá
adresa
neznámá
JEHLIČKA VACLAV
JEHLlČKOvA
KATEŘINA
Jelínek Jaroslav, Martinice u Onšova 8, 394 22
Jeřábek Bohumil, Maříkova 9, 16200 Praha6- Veleslavín
(LV 461)
(LV 483)
(LV 638)
adresa
neznámá
JEŘABEKJOSEF
(LV 396,461)
(LV 6)
Jeřábek Josef, Němčice 66, 280 02
(LV 61)
Jeřábek Josef, Němčice 66, 280 03
Jeřábek Petr, Němčice 94, 28002
(LV 61)
(LV 7)
Jeřábek Václav, 9.Května 13, Sány, 28906
JEŘABKOvA
(LV 514)
adresa
neznámá
KATEŘINA
(LV 6)
Jilková Marie, Odřepsy 7, 28907
(LV 582,727)
Jirásek Josef, Pečky-Velké Chvalovice 68, 289 11
(LV 4)
(LV 4)
(LV 645)
Jirásek Luboš, Pečky-Velké Chvalovice 7,28911
Jirásková Jana, Bartoňova 840, Pardubice-Studánka,
Jiroudek Josef, Ohaře 88, 281 30
SPU 053654/2013
530 12
(LV 593)
3
Mach Vladimír,
Málek Josef,
Masarykova
Jestřabí
Málek Václav,
MAREK
BOŽENA,
Martínek
Milan,
26, Sány, 28906
Čp 102
118, Chlumec
nad Cidlinou
Pavel Mgr., U Starého
Mazura
Petr Mgr, Ohaře 28, 281 30.
Dagmar,
Miiíkovský
Josef Ing., Němčice
Petr, Kostrínská
Ohaře,
František,
Moravec
Jan, Na Skalkách
Morávek
Václav,
Otakar,
Muchová
Navrátil
Praha
5-Radotfn,
Krakovany
Praha-Bohnice,
181 00
160, 281 27
917,Neratovice,
Ohaře
16, 281 30
Radnícké
schody
Macharova
277 11
17217, Praha
131, Kutná Hora-Šipšl,
1 -Hradčany,
28401
Josef,
Němeček
Miroslav,
Němeček
Bernartice
Vlastislav,
Němečková
23, 542 04
Horní Olešnice
2, 543 71
Zlatá Olešnice
Netík Jaromír,
Netik Ladislav,
Ohaře
15, 285 03
152, 281 30
adresa
neznámá
NETIK STANISLAV
Netík TomM,
Ohaře
NETIK ZDEN~K
Netolický
Dan, Zdiměřická
Novák Petr, Ohaře
NOVOTNA
Novotná
1437/29,
Ohaře 62,281
Praha 4-Chodov,
1230, Kolín V, 28002
NOVOTNÝJOSEF
Petr, Dománovice
Petr, Nýrsko-Hodousice
Novotný
Vladimír,
Tovární
Obec Dománovice,
Obec Jestřabí
Obec Ohaře,
Ohaře,
9, 28002
Lhota, 28002
František
Obešlo
František,
281 30
OJGAR,
Ing., Ohaře 46, 281 30
Ohaře 46,281
s.r.o., Křížová
1018/6,
Opasek
Václav,
Polní Chrčice
Paleček
Václav,
Němčice
Palečková
Pařfková
Jaroslava,
Libuše,
Paulová
Klára, Zličská
Pekárek
Jaroslav,
15000
19, 28002
(LV
595)
(LV
467)
(LV
207)
(LV
96)
(LV
379)
(LV
581)
(LV
512)
(LV
698)
(LV
483)
(LV
483)
(LV
29)
(LV
29)
(LV
390)
(LV 433)
(LV 439)
(LV 481)
(LV
387)
(LV
624)
(LV
10001)
(LV
511)
(LV
156)
(LV
594)
(LV
136)
(LV 445)
14, 28002
(LV 422)
400, Kolín III, 28002
02 Kolín
Kouty 55, 290 01
SPV 053654/2013
304)
(LV 445)
14, 28002
1364,280
(LV
(LV 607)
30
Praha 5-Smfchov,
Němčice
Grégrova
135)
(LV 414)
Obec Sány, Sány, 28906
Obešlo
135)
(LV
(LV 18)
1, 340 22
1230, Kolín V, 28002
Lhota, Jestřabí
394)
(LV
(LV 577)
6, 280 02
Dománovice
389,390,434)
(LV
(LV 387)
adresa
neznámá
Novotný
(LV
(LV 373)
adresa
neznámá
Novotný
389,390,434)
(LV 37)
144, 281 30
Tovární
(LV
(LV 608)
14900
30
ANTONIE
Ludmila,
690)
(LV 362)
152, 28130
adresa
neznámá
Novák František,
471)
(LV
(LV 483)
135, 54204
Rašovice-Mančice
435)
(LV
(LV 483)
72, 541 01
Marie, Zlatá Olešnice
435)
(LV
(LV 456)
1124, 280 02 Kolín V
Aleií Ing., Říční 590, Kolín V, 28002
Němeček
604)
(LV
(LV 427)
121, 28002
578/4,
Jana, Opletalova
Najbrt Josef,
1264/22,
28802
281 30
Moravec
Moťka
11800
Labe 2154,Nymburk,
Zderazská
Miiíkovský
MNV Ohaře,
I, 50351
100, 281 30
Mazura
(LV
(LV 471)
Lipec 12, 281 26
Jiřf, Ohaře
Michálková
15300
I, 38501
Čp 102
Němčice
Jiřl, 9.května
Martínek
Maiíek
Němčice
Iveta, 9.května
MARKOvA
II, 28002
1/12, Vimperk
Steinbrenerova
JOSEF,
Marešová
869,Kolín
Lhota 4, 280 02
5
(LV
155)
(LV
73)
Pernt Jan, Vrchlického 600,Chlumec nad Cidlinou IV, 50351
(LV 117)
Petránková Zdeňka, Zahradní 284, Červené Pečky, 281 21
(LV 573)
adresa
neznámá
adresa
neznámá
PILAŘ ALOIS
PILAŘ FRANTiŠEK
(LV 408)
(LV 468)
Pilař Jaroslav, Ohaře 26,281 30
(LV 214,494)
Pilař Oldřich, U Mlýna 1432, Nový Bydžov, 50401
(LV 494)
Pilařová Zdeňka, Ohaře 26, 281 30
(LV 214,648)
Pokorný Josef, Jestřabí Lhota 142, 28002
(LV 512)
(LV 421)
Poláková Jitka, Ludmanova 536/3, Poděbrady III, 29001
Popková Jaroslava, Bavlnářská 539, Semily-Podmoklice, 513
01
Posejpalová Blanka, Továmí 1231, Kolín V, 28002
Posltová Milena, Biskupcova 1654/29, Praha 3-Žižkov, 130
00
Povodí Labe st.podnik, Víta Nejedlého 951/8,500 03 Hradec
Králové
(LV 4)
(LV 503)
(LV 12)
(LV 398)
Pozemkový fond ČR, Husinecká 1024/11 a, Praha3-Žižkov,
13000
adresa
neznámá
adresa
neznámá
PROCHÁZKA JOSEF
PROCHÁZKOvA
(LV 399,382,389,454,725,125,10002)
MARIE
(LV 470)
(LV 470)
Prokůpek David, Uhlířská Lhota 63,281 26
(LV 192)
Prokůpková
PROTECO
PROTECO
16900
Převrátilová
(LV 192)
(LV 656)
Jana, Uhlířská Lhota 63, 281 26
AGRO s.r.o.,Ohaře 160, 281 30
PRAHA, spol. s r.o., Bělohorská 250/59, Praha -6
(LV 462)
(LV 431,727)
Marie, Ohaře 157, 28130
Rambousková Zdeňka, Moravcova 872,Kolín II, 280 02
(LV 494)
Rašinová
Rašinová
n/LabemREJFEK
(LV 359,437)
Viola, Ohaře 32, 28130
Viola, Svatopluka Čecha 265/5,250
Stará Boleslav
JOSEF, Němčice Čp 68
01 Brandýs
(LV 359)
(LV 35)
Rejfek Miloš, Týnec nad Labem-Lžovice 62,281 26
Robovská Stanislava, Čapkova 472, Kolin-Sendražice, 280
02
Robovský Bedřich, Čapkova 472, Kolin-Sendražice, 28002
(LV 100,186)
(LV 711)
(LV 711)
Robovský Jiří, Ohaře 42,281 30
(LV 431,596)
Robovský Milan, Tyršova 1300, Bělá pod Bezdězem, 29421
(LV 183)
(LV 404)
Rochová Jaroslava, Kremličkova 965, Kolín II, 28002
Rosická Zdeňka, Sídliště 1465/46, Lysá nad Labem, 28922
Růžička Jan Ing., Nám. Mládežníků 676, Kralupy nad
Vltavou-Lobeček, 27801
Růžička Vlastislav, Kolínská 152, Ovčáry, 280 02
Ryčl Jiří, Hálkova 675/10, Nymburk, 28802
(LV 637)
(LV 483)
(LV 483,626)
Rychlíková Lenka, Břežany I-Chocenice 7,28002
(LV 457)
(LV 364)
Rys Jiří, Vraný 207,27373
(LV 462,650)
Rytinová Naděžda Mgr., Březinova 971, Kolín II, 28002
Řeháčková Anna, Husova 58, Týnec nad Labem, 281 26
(LV 637)
(LV 662)
Řeháková Věra, Býchory 121, 280 02
Říha Vladimír, Lužická 1403/25, Praha 2-Vinohrady, 12000
(LV 130)
(LV 400)
Sandtnerová Zdeňka, Písečná 687,Kolín V, 28002
(LV 205)
Sasková Zdeňka, Třídvorská 521,Kolfn V, 28002
(LV 638)
Sedláková Ludmila, Jelen 23, Konárovice, 281 25
(LV 472)
(LV 426)
Sejkorová Dita, Funkeho 911,Kolin II, 28002
Severa Richard Ing., Býchory 115, 28002
Sixta Václav, Ohaře 110, 281 30
(LV 502)
(LV 109)
Sixtová Věra, Ohaře 110,28130
SPD 053654/2013
(LV 109)
6
(LV 65,590)
Skalická Jarmila, K Železnici 482, Praha 9-Běchovice, 190 11
Skalníková Ludmila, Souběžná 220, Záboří nad Labem, 285
74
Skohoutil Václav, U Cihelny 451/10, 503 11 Hradec Králové Svobodné Dvory
Smolíková Světluše, Ohaře 149, 281 30
(LV 88 )
(LV 431,517)
(LV 585)
adresa
neznámá
SODOMA JOSEF
Souček Dalibor, Čechova 1446, 290 01 Podébrady III
(LV 480)
(LV 663)
adresa
neznámá
SOUČEK FRANTiŠEK
Součková Ludmila, Čechova 1446,Poděbrady 111,29001
Správa a údržba silnic Kutná Hora, Cihlářská 445, Kutná
Hora-Sedlec, 284 80
Staněk Jiřl Ing., Čechovo nábřeží 515, Pardubice-Bflé
Předměstí, 53003
Steklý Alois, Ohaře 38,281 30
(LV 504)
(LV 134)
(LV 307)
(LV 704)
(LV 76,173)
Steklý František, Polní Chrčice 67, 28002
Steklý Jiří, Dětochova 309, Žiželice, 281 29
(LV 173)
Steklý Josef Mgr., Želivského 805, Kolín IV, 28002
(LV 173)
(LV 173)
Steklý Václav, Čechova 1446, Poděbrady 111,29001
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5-Smíchov, 150
00
Strejcius Vladimír, Ohaře 80, 281 30
Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Praha 5-Smíchov, 150
00
Střepinová Anna, Volárna 8, 280 02
(LV 173)
(LV 490)
(LV 111)
(LV 307,712)
(LV 644)
(LV 484)
Stupka Jiří, Havířská 342/39,Duchcov, 41901
Stupka Ladislav, Duchcovská 2379/78, Teplice, 41501
(LV 484)
(LV 128)
Suchánek Miloš, Ohaře 58, 281 30
Suchánek Tomáš, Ohaře 14, 281 30
(LV 705)
Suchánková Ivana Mgr., Trnková 2959, Česká Lípa, 47001
(LV
(LV
(LV
(LV
Svatá Libuše, Revoluční 1279, 54301 Vrchlabí
Světinská Marie, Ohaře 102, 281 30
Svoboda Jiří Ing. CSc., Žehuň 258, 28905
adresa
neznámá
SVOBODA VÁCLAV
705)
431,517)
138,586)
723)
(LV 513)
Svoboda Václav, Ohaře 155, 281 30
Svoboda Vít, Ohaře 155, 281 30
(LV 311)
(LV 311,617)
Svoboda Vit, Ohaře 155, 28130
(LV 16)
Svoboda Zdeněk, Ohaře 10, 281 30
Svobodová Jana,
Ganghoferstr.
Německo
(LV 433,606 )
28,
83052
Heufeld,
(LV 651)
adresa
neznámá
SVOBODOVÁ MARIE
(LV 458,513)
Šafařík Jaroslav, Komořanská 826/17, Most, 434 01
(LV 484)
Šafařik Ladislav, Havířská 342/39, Duchcov, 41901
(LV 484)
(LV 484)
Šafařlk Tomáš, Josefa Ševčíka 854/10, Most, 434 01
adresa
neznámá
ŠANC JOSEF
(LV 690)
Šanc Josef, Polepy 159, 280 02
adresa
neznámá
SANCOVÁ MARIE
Šaroch David, Janovského 1252/20, Praha 7-Holešovice,
17000
Saroch Petr, Na Dolinách 181/24, Praha 4-Podolí, 14700
Šedová Hana, Tyršova 976, Kolln II, 28002
Šmldová Zdeňka, Dolní Branná 124, 54362
Špička Jiří, Na Kohoutě 146, Týn nad Vltavou-Malá Strana,
37501
Špičková Božena, Jelen 218, Konárovice, 281 25
Špinka Alois, U Hřiště 1227, Kolín V, 28002
SPU 053654/2013
(LV 620)
7
(LV 620 )
(LV417)
(LV 417)
(LV 483)
(LV 483)
(LV 125)
(LV 125)
(LV 158)
Špinka Jiří, Ohaře 154, 281 30
Špinka Josef, Novostavby 132/4, Lorn-Loučná, 435 11
(LV 357)
Špinka Miroslav, Polepy 199, 280 02
(LV 654)
Špinková Božena, Jestřabí Lhota 115, 280 02
Štellová Jana, Horského 1080, Kolín V, 28002
(LV 146)
(LV 647)
(LV 155)
adresa
neznámá
ŠTĚRBOvA MARIE
(LV 619)
Šupíková Marie, Zlatá Olešnice 45, 541 01
(LV 23)
(LV 483)
Šturzová Jaroslava, Masarykova 863, Kolín II, 28002
Švanda Václav, Volárna 161, 280 02
(LV 62)
Švandová Vendula, Volárna 161, 28002
(LV 62)
Tatíček Miloslav, Italská 833/32, Praha-Vinohrady, 12000
(LV 591)
Tatíčková Zdeňka, Polní Chrčice 47,28002
(LV 482)
Tlučhoř Miloš Ing., Němčice 10, 28002
Tlučhoř Vladimír
MVDr.,
Bartoňova
890, PardubiceStudánka, 530 12
Tlučhoř Zdeněk Ing., Pštrossova 1508/35, Praha-1,11 O 00
(LV 54)
(LV 54)
Tlučhořová Helena, Ohaře 37, 281 30
(LV 54)
(LV 19)
Tomášek Josef, Ohaře 22,28130
Tomášková Dobřena, Jateční 353, Kolín III, 28002
(LV 102)
(LV 658)
Tomková Věra, Němčice 111, 280 02
(LV 127)
Trnková Eliška, Na Návsi 4, Veltruby, 280 02
(LV 146)
Tuláček Jan, Ohaře 133, 281 30
(LV 380,395)
(LV 5,6,380)
Tuláček Josef, Němčice 34, 280 02
Tuláček Josef, Ohaře 128, 281 30
(LV 25)
(LV 378,605)
Tuláček Ladislav, Moravanů 2283/83, Praha-Břevnov, 16900
TULAČKovA
adresa
neznámá
ANNA
(LV 378)
Tuláčková Božena, Ohaře 21,281 30
(LV 605)
Tuláčková Jana, Němčice 34, 280 02
(LV 5,6)
Turková Svatava, U Hájovny 683/2b, Praha-Ďáblice, 182 00
Tyma Leoš, Na Patnácti kopách 767, Kolín IV, 28002
Typltová Marie,Třída SNP 854/60, Hradec Králové-Slezské
Předměstí, 50003
Urbanová Blanka, Malotice 95, 28163
Urbanová Blanka,Malotice 95,281 63 Malotice
(LV 658)
Vacková Alena, Němčice 103, 280 02
Valášek Michal, Ohaře 90,28130
Vančurová Marie, Benešova 968,Kolín II, 280 02
(LV 442)
(LV 382,543)
(LV 515)
Vávra Jindřich, Volárna 160,28002
(LV 431,727)
(LV 8)
(LV 637)
(LV 601)
(LV 294)
(LV 360)
Vávra Josef, Ohaře 65,281 30
(LV 46)
Vávra Vladimír, Hlavní 2730/149, Praha-Záběhlice, 141 00
adresa
neznámá
Vávrová Anna
Vávrová lva JUDr., U Dětské vesničky 387/20, Karlovy VaryDoubí, 36007
Vávrová Ludmila, Žehuň 247, 289 05
(LV 507)
(LV 503)
(LV 512)
Večeřová Jaroslava, Havllčkova 132, Kolín IV, 280 02
(LV 100)
Vejdovská Olga, Opolany-Opolánky 40, 289 06
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
VESELA ANEŽKA
Veselá Kateřina
Veselý Karel
Veselý Václav
VINDUŠKA VACLAV
Vlastník Jaroslav MVDr., Pernerova 1606, 53002 Pardubice
- Zelené Předměstí
SPV 05365412013
(LV 474)
8
(LV 450)
(LV 443)
(LV 443)
(LV 443)
(LV 489)
(LV 619)
Vlastníková
28401
Lenka,Sudoměřická
674,
Kutná
Hora-Žižkov,
(LV 378,605 )
adresa
neznámá
Vohnický Vlastimír
Vojtíšková Alena, Nad Alejí 1763/21, Praha-Břevnov, 16200
(LV 100,712)
Vokál Václav ,Ohaře 83,281 30
(LV 365)
(LV 148,448,475 )
Vokálová Hana, Ohaře 83, 28130
(LV 148,392)
Vokoun Karel, Volárna 114, 28002
(LV 440)
Vondrák Vladimír, Krakovany 2,28127
(LV 119)
(LV 215)
Vondrušková Libuše,Žehuň 24, 289 05
(LV 457)
Vorlíčková Eva,Hálkova 675/10,Nymburk, 288 02
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
adresa
neznámá
VOTAVA VACLAV
VOTAVOvA ANNA
Záhora František
Záhorová Aloisie
(LV 485)
(LV 485)
(LV 477,485)
(LV 477,485)
Zatloukal Václav RSDr., Býchory 106, 28002
(LV 438)
Zatloukalová Helena,Býchory 106, 28002
(LV 438)
(LV 306)
Zelená Dagmar, U Kulturního domu 349,Chvaletice, 533 12
Zemanová Štěpánka, Anglická 530/8, Praha-Vinohrady, 120
00
Zemědělská vodohospodářská správa,Hlinky 60/144, BrnoPisárky, 603 00
Zemědělské obchodní družstvo Zálabl, Na Františku 358,
Ovčáry, 28002
Zezulka
Ladislav, Sokolovská
2394, Pardubice-Zelené
Předměstí, 53002
Žaludová Hana,Pašinka 68, 280 02
k.ú. Němčice u Kolfna, Polní Chrčice
Fess Miroslav Ing.,Ve Střešovičkách
2288/60, PrahaBřevnov, 16200
Sušková Ludmila,Pertoldova
3316/13,143
00 Praha 4Modřany
Jeřábek Josef,Němčice 66,28002 Němčice
Sasková Zdeňka,Třídvorská 521,28002
Jeřábek Josef,Němčice 66,28002
Kolín V
(LV 197)
(LV 262)
(LV 683)
(LV 479,485)
(LV 515)
(LV 679 )
(LV 448)
(LV 84)
(LV 695)
(LV 84)
Němčice
Švandová Marie,Volárna 15, 280 02 Volárna
Švanda Václav,Volárna 15, 280 02 Volárna
(LV 703)
Jeřábek Bohumil,Maříkova 222/9,162 00 Praha - Veleslavín
(LV 695)
Obec Němčice, 280 02 Němčice
(LV 10001)
SPU 053654/2013
(LV 703)
9
Download

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vystavení plánu - ou