ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ V ELEKTROTECHNIKE
Vyhláška č. 718/2002 Z. z., na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení, určuje stupne odbornej spôsobilosti pracovníkov, ktorí sa zaoberajú činnosťou na elektrických zariadeniach, konštrukciou, projektovaním týchto zariadení, riadením
činnosti a prevádzkovaním, meraním, skúšaním, montážou, opravami a údržbou, alebo vykonávajú činnosť dodávateľským spôsobom; tiež určuje podmienky na získanie odbornej spôsobilosti.
Vyhláška ustanovuje:
a) Technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia,
b) Rozsah a podrobnosti zaistenia bezpečnosti technických zariadení
c) Bližšie podmienky zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zaistenia bezpečnosti
technických zariadení vrátane požiadaviek na odbornú spôsobilosť zamestnancov v oblasti
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení.
Podľa Vyhlášky č. 718/2002 Z. z. sa za technické zariadenia považujú tlakové, zdvíhacie,
elektrické a plynové zariadenia. Ich časti sa zaraďujú podľa ohrozenia do nasledovných
skupín :
a) s vysokou mierou ohrozenia – skupina A
b) s vyššou mierou ohrozenia – skupina B
c) s nižšou mierou ohrozenia – skupina C
Vyhradené elektrické zariadenia sú elektrické zariadenia skupiny A a skupiny B. Elektrické
zariadenia sú zaradené do skupín podľa miery ohrozenia spôsobeného vlastnosťami elektrickej energie a jej schopnosťami dostať sa vodivými časťami strojov, zariadení a budov aj na
miesta, na ktorých sa bežne nepredpokladá jej výskyt.
Vyhradenými elektrickými zariadeniami skupiny A sú:
d) technické zariadenia na výrobu elektrickej energie s menovitým výkonom väčším ako
3 MW vrátane,
e) technické zariadenia na premenu elektrickej energie s príkonom nad 250 kVA vrátane,
f) prenosové a distribučné siete elektrizačnej sústavy,
g) technické zariadenia v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu,
h) technické zariadenia v prostredí s trvalým vplyvom korozívnych látok alebo znečisťujúcich
látok,
i) technické zariadenia elektrické v priestoroch z hľadiska úrazu elektrickým prúdom
osobitne nebezpečných,
j) elektrické rozvody v miestnostiach na lekárske účely a v zdravotníckych zariadeniach,
k) technické zariadenia elektrické v objektoch určených na zhromažďovanie viac ako 250
osôb,
l) technické zariadenia slúžiace na ochranu pred účinkami atmosférickej a statickej elektriny,
ktoré sú súčasťou zariadení uvedených pod písmenami a/ až h/.
Poznámka: Vyhradenými elektrickými zariadeniami skupiny B sú elektrické zariadenia
s prúdom a napätím prevyšujúcim bezpečné hodnoty, ktoré nie sú zaradené do skupiny A.
Elektrické zariadenia skupiny C sú elektrické zariadenia nezahrnuté do skupín elektrických
zariadení A a B. Pod pojmom „technické zariadenie elektrické“ sa rozumie „elektrická inštalácia“, ktorá zahŕňa všetky inštalované technické zariadenia vrátane elektrických roz1
vodov.
Vyhláška sa nevzťahuje na technické zariadenia v rozsahu v akom sú upravené osobitnými
predpismi a na technické zariadenia, ktoré sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu
pri uvedení na trh alebo uvedení do prevádzky. Vyhláška ďalej ustanovuje všeobecné požiadavky z hľadiska bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci na elektrických zariadeniach
a inštaláciách:
oprávnenie, technickú dokumentáciu,
výrobu a dodávku technického zariadenia,
sprievodnú technickú dokumentáciu,
prevádzku elektrotechnického zariadenia,
prehliadku a skúšku technického zariadenia,
typovú skúšku,
prvú úradnú skúšku a opakovanú úradnú skúšku,
odbornú prehliadku a odbornú skúšku,
označenie vyhradeného technického zariadenia,
odbornú spôsobilosť.
Odborná spôsobilosť pracovníkov na činnosť na elektrických zariadeniach
Pracovníci na činnosť na elektrických zariadeniach sa podľa odbornej spôsobilosti delia na:
1) Laik (podľa STN P ENV 50 110-1) môže:
samostatne obsluhovať jednoduché elektrické zariadenia (inštalácie) mn, nn, ktoré sú
zhotovené tak, že pri ich obsluhe nemôže nastať úraz elektrickým prúdom;
pracovať v blízkosti živých a neživých častí pod napätím pri dodržiavaní bezpečných
vzdialeností stanovených STN 34 3108, v ostatných prípadoch môže laik na elektrickej
inštalácii pracovať pod dozorom osoby zodpovednej za prevádzku elektrickej inštalácie,
ktorá vykoná potrebné bezpečnostné opatrenia (napr. odpojí inštaláciu od napájania alebo
zaistí dozor).
Poznámka: Podrobnejšie ustanovenia pre laikov obsahuje norma STN 34 3108. Vyhláška
č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti
technických zariadení pojem laik nedefinuje.
2) Poučený pracovník (§ 20) je osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá v rámci svojej
činnosti prichádza do styku s elektrickým zariadením, ktoré obsluhuje, a ktorá bola preukázateľne poučená v rozsahu vykonávanej činnosti na tomto druhu technického zariadenia a
vycvičená v poskytovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Poučenie a vycvičenie
môže vykonávať osoba s odbornou spôsobilosťou podľa § 21, 22, 23 alebo § 24. V prípade
obsluhy nn technického o zariadenia elektrického môže poučenie vykonať aj poučený pracovník. O poučení treba vykonať zápis, ktorý poučený pracovník potvrdí svojím podpisom.
Poučený pracovník môže:
samostatne obsluhovať jednoduché zariadenia (inštalácie) všetkých napätí,
pracovať na elektrickej inštalácii nn bez napätia, v blízkosti živých častí vo vzdialenosti
väčšej ako 20 cm s dohľadom.
3) Elektrotechnik (§ 21) je osoba, ktorá má odborné vzdelanie elektrotechnického učebného
alebo študijného odboru (stredné, úplné stredné alebo vysokoškolské) a jeho odborná spôso-
2
bilosť bola overená podľa § 25. Elektrotechnik môže vykonávať činnosť na vyhradených
technických zariadeniach elektrických v rozsahu osvedčenia.
Elektrotechnik môže:
samostatne obsluhovať elektrické zariadenia, inštalácie,
samostatne pracovať na elektrickej inštalácii nn bez napätia, v blízkosti elektrickej inštalácie pod napätím, ako aj na elektrickej inštalácii pod napätím (STN 34 31 00).
4) Samostatný elektrotechnik (§ 22) je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti
elektrotechnika, má príslušnú odbornú prax, ktorá je stanovená v prílohe č. 11, písm. c), jeho
odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1. Samostatný elektrotechnik môže vykonávať samostatne činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom v rozsahu
osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými
požiadavkami. Môže riadiť činnosť poučených pracovníkov bez obmedzenia ich počtu,
najviac však dvoch elektrotechnikov.
Absolventi vysokých škôl elektrotechnických študijných odborov, ktorí pracujú vo vedeckých, výskumných a vývojových ústavoch a v laboratóriách všetkých stupňov, sa po splnení
požiadaviek na odbornú prax uvedenú v prílohe 11, písm. c). považujú za samostatných
elektrotechnikov. Overenie ich odbornej spôsobilosti sa podľa § 25 nevyžaduje.
5) Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky (§ 23) je osoba, ktorá spĺňa
požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe č. 11,
písm. d) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa § 25 ods. 1. Môže riadiť činnosť
poučených pracovníkov, elektrotechnikov bez obmedzenia ich počtu, alebo riadiť prevádzku
elektrotechnických zariadení v rozsahu osvedčenia pri dodržaní podmienok ustanovených na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami.
6) elektrotechnik špecialista (§ 24)
1. na projektovanie alebo konštruovanie vyhradeného technického zariadenia
elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má
odbornú prax podľa prílohy 11, písm. e) a jej odborná spôsobilosť bola overená podľa
§ 25 ods. 2.
2. na vykonávanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky vyhradeného technického
zariadenia elektrického je osoba, ktorá spĺňa požiadavky odbornej spôsobilosti elektrotechnika, má odbornú prax uvedenú v prílohe 11, písm. f) a jej odborná spôsobilosť bola
overená podľa § 25 ods. 2.
Elektrotechnik špecialista môže samostatne vykonávať a riadiť činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrotechnickom podľa § 15 ods. 1, písm. c) v rozsahu osvedčenia pri
dodržaní podmienok ustanovených predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, bezpečnosti technických zariadení a bezpečnostno-technickými požiadavkami.
3
Download

odborná spôsobilosť v elektrotechnike