PROTOKOL O URČENÍ VONKAJŠÍCH VPLYVOV
vypracovaný odbornou komisiou podľa STN 33 200-5-51
Číslo protokolu : C1.2/2012
Zloženie komisie
Predseda :
Ing. Michal Kandala
Členovia :
Bc. Peter Kentoš
Ing. Michal Kandala ml.
Stavba:
Objekt:
Obec Višňov - Kanalizácia
SO 22 - Elektrická NN prípojka ku PČS Višňov
SO 22.2 – Odberné elektrické zariadenie
Podklady použité pre vypracovanie protokolu :
- podkladom pre určenie prostredia a vonkajších vplyvov bola obhliadka
skutkového
stavu, konzultácie so zástupcom prevádzkovateľa a investora.
- STN 33 2000–5-51, STN 33 23 10, STN 33 2000-3
Prílohy : príloha č. 1
Popis technologického procesu a zariadenia :
Elektrická kabelová NN prípojka pre napojenie PČS v obci Višňov
Rozhodnutie :
Komisia stanovuje určenie vonkajších vplyvov takto:
Pre celé zariadenie podľa STN 33 2000-5-51:2007
AB8, AC1, AD3, AE3, AF2, AG1, AH1, AK2, AL2, AM1, AN2, AP1, AQ3, AS2
BA1, BC3, BD1, BE1
CA1,CB1
Zdôvodnenie :
Komisia takto rozhodla na základe zistených skutočností.
Vo Vranove nad Topľou dňa 26. 01. 2012
Podpis predsedu komisie :
Podpis členov a účastníkov jednania:
Príloha č. 1 k protokolu č. C1.1/2012
Vysvetlenie jednotlivých kódových značení určených vonk. vplyvov
Vonkajšie vplyvy
Prostredia :
Teplota okolia
Atmosferické podmienky
Kód
Stanovené podmienky
AA5
AA4
AA7
(normálne)
(normálne)
(vyžadujú sa prídavné bezp.
AC1
AD1
AD2
AD3
AE2
AE3
+5 °C až +40 °C
-5 °C až +40 °C
-25 °C až +55 °C
opatrenia)
+5 °C až +40 °C
rel. vlhkosť 5-85 %obj.
-5 °C až +40 °C
rel. vlhkosť 5-95 %obj.
-50 °C až +44 °C,
rel. vlhkosť 10-100%obj.
 2000 m
krytie IP X0
krytie IP X1 alebo X2
krytie IP X3
krytie IP 3X
krytie IP 4X
AF1
AF2
AG1
AH1
AK1
AK2
AL1
AL2
zanedbateľný
skúška soľnou hmlou
mierny
mierny
bez nebezpečen.
nebezpečný
bez nebezpečenstva
nebezpečný
(normálne)
(atmosferický)
(normálne)
(normálne)
(normálne)
(zvláštna ochrana)
(normálny)
(prídavné opatrenia)
AM1
zanedbateľné
bez škodlivých účinkov
AN1
AN2
AP1
AQ1
AQ3
AR1
AR2
AS1
AS2
nízke
stredné
zanedbateľné
zanedbateľné ohrozenie
priame ohrozenie
pomalý
stredný
malý
stredný
(normálne)
(vhodné opatrenia)
(normálne)
(normálne)
(vhodné opatrenia)
(normálne vetranie)
( vhodné opatrenia)
(normálne opatrenia)
(vhodné opatrenia)
BA1
BC1
BC2
BC3
laici
žiadny
zriedkavý
častý
(neprístup. el. zar.)
BD1
BE1
BE2
normálne
bez významného neb.
(normálne)
nebezpečenstvo požiaru (zar. spomaľuje šírenie plam.)
CA1
CA2
CB1
CB2
nehorľavé
horľavé
zanedbateľné nebezp.
šírenie ohňa
AB5
AB4
AB8
Nadmorská výška
Výskyt vody
Výskyt cudzích pevných telies
Výskyt korozívnych alebo
znečisťujúcich telies
Mech. namáhanie-nárazy
Mech. namáhanie-vibrácie
Výskyt rastlín a plesní
Výskyt živočíchov
El. magn., el. statické alebo
ionizujúce vplyvy, resp. NF el.
magn. javy
Slnečné žiarenie
Seizmické účinky
Búrková činnosť
Pohyb vzduchu
Vietor
Využitie:
Schopnosť osôb
Kontakt osôb s potenciálom zeme
Podmienky úniku v prípade
nebezpečenstva
Povaha spracúvaných látok
Konštrukcia :
Stavebné materiály
Konštrukcia budovy
Charakteristika
(normálne )
(normálne )
(vyžadujú sa vhodné opatr. napr.
z konštr. hlad. a pod.)
(normálna)
(zanedbateľný)
(voľne padajúce kvap.)
(rozprašovanie)
(malé predmety)
(veľmi malé predmety)
kovové predmety v okolí
(normálne)
(vhodné opatr.)
(normálne)
(vhodné opatr.)
Download

Protokol o určení vonkajších vplyvov