PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MPC
1
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ
PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MPC
V nasledujúcej tabuľke vám aj touto formou dávame do pozornosti programy kontinuálneho vzdelávania MPC
akreditované počas obdobia september 2012 - apríl 2013. V prípade záujmu o podrobnejšie informácie, tieto nájdete na www.mpc-edu.sk. Uvedené akreditované vzdelávacie programy sú v súčasnosti poskytované
v rámci Národného projektu ESF Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.
Zoznam vzdelávacích programov akreditovaných za obdobie september 2012 - apríl 2013
Druh
Číslo
rozhodnutia
Počet
hodín
inovačné
787/2012-KV
110
aktualizačné
856/2012-KV
20
inovačné
855/2012-KV
60
aktualizačné
956/2012-KV
40
5 Inovácie v sebahodnotení školy
inovačné
959/2012-KV
90
Tvorba banky úloh z francúzskeho jazyka na
6 základe formátu úloh skúšky DELF
a maturitnej skúšky
inovačné
957/2012-KV
60
kresťanského východu v predmete
7 Spiritualita
náboženstvo/náboženská výchova
aktualizačné
745/2012-KV
40
8 Nové trendy v studenej kuchyni
interpretácie výtvarného diela
9 Využitie
v edukačných procesoch
aktualizačné
881/2012-KV
20
aktualizačné
958/2012-KV
40
10 Dekoratívne vyrezávanie do ovocia a zeleniny
aktualizačné
966/2012-KV
20
964/2012-KV
20
963/2012-KV
90
974/012-KV
60
P.č. Názov
ekonomického softvéru vo vyučovaní
1 Využitie
účtovníctva na stredných školách
2 Etika podnikania
Učenie sa na stanovištiach ako nástroj rozvoja
3 kľúčových kompetencií v kompetencii otvoreného vyučovania v predmete nemecký jazyk
komunikácia a asertívne riešenie
4 Efektívna
konfliktov v škole
Plánovanie edukačných procesov - rozvoj kom11 petencií pedagogického zamestnanca
aktualizačné
súvisiacich s plánovaním edukačných procesov
niektorých sociálno-patologických
12 Prevencia
inovačné
javov
13 Zážitkové učenie v environmentálnej výchove aktualizačné
čitateľskej gramotnosti do výučby
14 Integrácia
na strednej škole
inovačné
733/2012-KV
60
v riadení pre vedúcich odborných
15 Inovácie
zamestnancov školských zariadení
funkčné
inovačné
878/2012-KV
60
www.rozhlady.pedagog.sk
2
PEDAGOGICKÉ ROZHĽADY 2/2013
metódy a formy v práci
16 Aktivizujúce
pedagogického asistenta
čitateľskej gramotnosti žiakov
17 Podpora
v základnej škole
aktualizačné
973/2012-KV
20
inovačné
976/2012-KV
60
pohybové hry v školskej telesnej
18 Netradičné
výchove a voľno-časových aktivitách
aktualizačné
977/2012-KV
20
19 Premena školy (Schule im Wandel)
aktualizačné
978/2012-KV
30
Funkčné inovačné vzdelávanie pre riadiacich
20 zamestnancov škôl a školských zariadení pre
deti a žiakov so zdravotným znevýhodnením
funkčné
inovačné
879/2012-KV
60
21 Inovácie v riadení základných umeleckých škôl
funkčné
inovačné
961/2012-KV
60
Posilňovanie komunikačných kompetencií vo
jazyka pre učiteľov
22 vyučovaní slovenského
prvého stupňa základných škôl s vyučovacím
jazykom maďarským
inovačné
965/2012-KV
90
v riadení neplnoorganizovaných
23 Inovácie
základných škôl
funkčné
inovačné
962/2012-KV
60
profesijné kompetencie učiteľa
24 Rozvíjame
náboženstva/náboženskej výchovy
aktualizačné
986/2012-KV
20
inštalácie v pedagogickom procese
25 Formy
výtvarnej výchovy
a motivujúce stratégie
26 Aktivizujúce
vo vyučovaní fyziky
zážitkových programov
27 Využitie
vo voľnočasových aktivitách
aktualizačné
984/2012-KV
60
aktualizačné
985/2012-KV
60
aktualizačné
991/2012-KV
40
funkčné
inovačné
960/2012-KV
60
28 Inovácie v riadení odborného výcviku
vzdelávanie a jeho aplikácia
29 Globálne
v edukačnom procese
a riešenie agresivity a šikanovania
30 Prevencia
v základných školách
aktualizačné
917/2012-KV
60
aktualizačné
992/2012-KV
20
31 Komunikácia so žiakmi s poruchami sluchu
aktualizačné
995/2012-KV
60
rozvoja pedagogických zručností pre
32 Program
prácu so žiakmi s ADHD v triede
aktualizačné
945/2012-KV
60
33 Moderná výučba účtovníctva
aktualizačné
1015/2012-KV
40
hra vo vyučovaní matematiky
34 Didaktická
v primárnom vzdelávaní
v módnom priemysle - módne
35 Marketing
trendy v odevníctve I.
aktualizačné
1017/2012-KV
40
aktualizačné
942/2012-KV
30
inovačné
1018/2012-KV
110
aktualizačné
1014/2012-KV
20
Rozvoj komunikatívnych kompetencií
36 pomocou textov rozličných jazykových štýlov
na hodinách ukrajinského jazyka
v módnom priemysle - módne
37 Marketing
trendy v odevníctve II.
www.rozhlady.pedagog.sk
PONUKA VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MPC
3
textového editora v práci pedagogic38 Využitie
kých zamestnancov a odborných zamestnancov aktualizačné
893/2012-KV
20
aktualizačné
1028/2013_KV
30
Metodika práce s učebnicami na vyučovacích
40 hodinách ruského jazyka v základnej a strednej aktualizačné
škole
1032/2013-KV
60
písomnej formy internej časti Ma- aktualizačné
41 Hodnotenie
turitnej skúšky z anglického jazyka
výchova vo výchove mimo
42 Mediálna
inovačné
vyučovania
životný štýl ako výsledok zážitkového
43 Zdravý
inovačné
umenia
1031/2013-KV
20
1033/2013-KV
90
1038/2013-KV
90
44 Základy lezenia na skalách a umelých stenách
aktualizačné
1029/2013-KV
20
Tvorba pracovných listov využiteľných v anglic45 kom bilingválnom vzdelávaní pri uplatňovaní
aktualizačné
metódy CLIL
1035/2013-KV
30
s týranými, zneužívanými a zanedbanými aktualizačné
46 Práca
deťmi
1034/2013-KV
60
Implementácia nových jazykovedných poznat47 kov do vyučovania jazyka na základnej a strednej škole
inovačné
1039/2013-KV
110
špecializačné
891/2013-KV
120
inovačné
1045/2013-KV
90
atestačné vzdelávanie k prvej ates50 Prípravné
tácii pre majstra odbornej výchovy
aktualizačné
- prípravné
atestačné I
918/2013-KV
60
51 Grafy ako súčasť prezentačného prejavu
aktualizačné
892/2013-KV
20
52 Hromadná korešpondencia
aktualizačné
894/2013-KV
30
prístup k zvyšovaniu kvality riadenia
53 Procesný
školy
funkčné
aktualizačné
1111/2013-KV
60
54 Základy hrnčiarstva a keramickej tvorby
aktualizačné
1108/2013-KV
60
55 Tvorba maturitných zadaní z anglického jazyka aktualizačné
1110/2013-KV
30
problémy v prevencii sociálno56 Aktuálne
patologických javov
vo vyučovaní fyziky na strednej
57 Experimenty
škole
58 Nové témy vo vyučovaní biológie
aktualizačné
1112/2013-KV
60
aktualizačné
1107/2013-KV
60
aktualizačné
1057/2013-KV
20
zamestnanci a edukácia detí a žiakov
59 Odborní
so zdravotným znevýhodnením
inovačné
1055/2013-KV
60
aktualizačné
1052/2013-KV
40
inovačné
1109/2013-KV
60
športy na hodinách telesnej
39 Gymnastické
výchovy v primárnom vzdelávaní
48 Kariérový poradca
49 Komunikačné zručnosti vychovávateľov
hry - efektívny prostriedok
60 Pohybové
zvyšovania pohybovej aktivity v škole
61 Tvorivá dramatika ako vyučovacie médium
www.rozhlady.pedagog.sk
4
PEDAGOGICKÉ ROZHĽADY 2/2013
62 Vidiecky cestovný ruch
aktualizačné
1059/2013-KV
40
63 Moderný marketing pre stredné školy
inovačné
1058/2013-KV
60
a Metod ako tvorcovia osobitnej a národ64 Cyril
nej identity
inovačné
1030/2013-KV
100
sv. Cyrila a Metoda a jeho implementá65 Odkaz
cia v edukačnom procese
aktualizačné
1037/2013-KV
40
projekt s aplikáciou misie sv. Cyrila a
66 Školský
Metoda
prevencie závislostí a sociálno67 Koordinátor
patologických javov
aktualizačné
1056/2013-KV
20
špecializačné
1061/2013-KV
120
inovačné
1060/2013-KV
11
aktualizačné
1105/2013-KV
20
aktualizačné
aktualizačné
1106/2013-KV
1103/2013-KV
40
20
Praktické uplatňovanie kreativizujúcich a
metód a kompetencií v edukácii
68 aktivizujúcich
so zacielením na rozvíjanie kooperatívnych
zručností žiakov
ústnej formy internej časti matu69 Hodnotenie
ritnej skúšky z anglického jazyka
70 Tvorba úloh pre odborný výcvik
71 Výtvarná tvorba v krajine
filozofie v občianskej náuke podľa
72 Vyučovanie
novej koncepcie
kvality v hodnotení pedagogických
73 Indikátory
zamestnancov
aktualizačné
1104/2013-KV
60
funkčné
aktualizačné
1102/2013-KV
60
74 Kariérová výchova a poradenstvo v školách
špecializačné
1046/2013-KV
160
75 Video experiment vo vyučovaní fyziky
aktualizačné
76 Dramatická výchova v školách
aktualizačné
porovnávania pri sebahodnotení školy
funkčné
77 Využitie
(benčmarking)
aktualizačné
1048/2013-KV
1118/2013-KV
20
20
846/2013-KV
60
zvyky, tradície a remeslá vo výchove
78 Ľudové
mimo vyučovania
1071/2013-KV
60
aktualizačné
www.rozhlady.pedagog.sk
Download

ponuka vzdelávacích programov mpc