CENNÍK VZDELÁVACÍCH AKTIVÍT
CENTRA CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA
PEDAGOGICKEJ FAKULTY KATOLÍCKEJ UNIVERZITY V RUŽOMBERKU
V súlade s Prílohou č. 1 k Smernici č. 4/2013 dekana Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku
o postupe stanovenia cien za druhy kontinuálneho vzdelávania poskytované Centrom celoživotného vzdelávania
Pedagogickej fakulty Katolíckej Univerzity v Ružomberku je od januára 2014 platný nižšie uvedený cenník
vzdelávacích aktivít.
Kontinuálne vzdelávanie – funkčné vzdelávanie (Školský manažment).......................159 €
Kontinuálne vzdelávanie ( Inovácie v manažovaní školy a školského
zariadenia)......................................................................................................................129 €
Edukačné prípravy pre prvú alebo druhú atestáciu vrátane vykonania atestačnej
skúšky........................................................................................................................... 129 €
Poplatok za vykonanie atestačnej skúšky ( bez edukačnej prípravy ):
Prvá atestačná skúška...................................................................................................... 50 €
Druhá atestačná skúška................................................................................................... 50 €
Nové trendy v hudobnej edukácii...................................................................................129 €
Nový model predprimárneho prírodovedného vzdelávania............................................ 90 €
Inovatívne matematické vzdelávanie na prvom stupni základnej školy......................... 90 €
Inovatívne matematické vzdelávanie na druhom stupni základnej školy....................... 90 €
Inovatívne matematické vzdelávanie na stredných školách.......................................... 129 €
Aktuálne otázky pedagogiky a psychológie v európskom vzdelávacom priestore....... 129 €
Nové trendy v didaktike náboženskej výchovy.............................................................. 85 €
Prevencia drogových závislostí v školskom prostredí................................................. 129 €
CELOŽIVOTNÉ VZDELÁVANIE – nie kontinuálne
Postupy komunitného plánovania sociálnych služieb....................................................110 €
Komunitné plánovanie sociálnych služieb..................................................................... 55 €
Implementácia komunitného plánu sociálnych služieb do praxe................................... 50 €
Aktivizácia osôb s ochorením demencie...................................................................... 200 €
Poplatky za vyššie uvedené vzdelávacie aktivity je potrebné uhrádzať na bankový účet :
Banka: Štátna pokladnica (8180)
Účet IBAN: SK86 8180 0000 0070 0022 4305
Variabilný symbol:
603 904 (Ružomberok), 603 908 (Levoča) - Atestačné práce
115 904 (Ružomberok), 115 908 (Levoča) - Funkčné vzdelávanie (Školský manažment),
116 904 (Ružomberok), 116 908 (Levoča) - Inovačno-funkčné vzdelávanie
116 904 (Ružomberok), 116 908 (Levoča) - Ostatné druhy vzdelávania
Adresa inštitúcie :
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, Centrum celoživotného vzdelávania, Hrabovská
cesta 1, 034 01 Ružomberok
V Ružomberku, dňa 14. februára 2014
PaedDr. Ján Kamoďa, PhD.
riaditeľ CCV PF KU v Ružomberku
Download

cenník vzdelávacích aktivít centra celoživotného