Adresár verejných knižníc okresu Nové Zámky
Typ
Vk
Názov
Adresa
Prevádzkové hodiny
Verejná regionálna knižnica :
Funkcia
Meno knihovníka
Utorok až
piatok:
Sobota:
Hlavné nám.
č.10
(budova
Msú NZ)
Mestské knižnice ( 2 + 1 pobočka )
akvizicia@abkniznica.sk
9.00 - 18.00
8.00 14.00
Útvar
bibliografie a
regionalistiky
Pondelok:
Utorok:
Štúrove
nám. Sv.
94301
Imricha 33
Štúrovo
Streda:
Štvrtok:
Piatok:
Vojtech Kecskés
spravca@abkniznica.sk
035/ 6 400 385
www.abkniznica.sk
ukis@abkniznica.sk
Mária Feldinszká
Ondrej Trepáč, ved.
Alena
Odd.
Melichárová
odbornej
Adriana Godová
lit./OOL
Zuzana
Hižnayová
Vedúca
MsK
Mestká
www
director@abkniznica.sk
Oddelenie František Vereš, ved.
doplňovania
Gertrúda
a
spracovania Schlichtingová,
Tatiana Jacková
KF
Gizela Kovačicová,
ved.
Marta
Hamarová, zást. ved.,
Antónia Cviková,
Eva Pintérová,
Bc. Silvia
rodinná
Zámbóvá
knižnica
13.00 - 18.00
035/ 6 400 386
metodika@abkniznica.sk
Útvar
knižnično
inf.
služieb /
ÚKIS -
Nové
Zámky
Pondelok:
MsK knižnica v
E - mail
Metodička Mgr. Ildikó Kecskés
Pracovisko
technického
zabezpečenia
Turecká 36
940 01
Telefón
Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch
Riaditeľka Mgr. Ľubica Červená
Knižnica
RK- Antona
Bernoláka v
KAB Nových
Zámkoch
Štatu
tár
rok 2012
Zsuzsanna Csiffáry
bibliografia@abkniznica.sk
035/ 6 400 237
036/ 7 510 161
ool@abkniznica.sk
mestska.kniznica@msksturovo.sk,
Oddelenie
doplňovania a
13.00-17.00
Mária Barnová
spracovania
10.00KF
12.00;13.00-17.00
10.00-12.00;13.00- Oddelenie
odbornej
17.00
Bc. Andrea Tóthová
10.00-12.00;13.00-17.00 literatúry,
študovňa
10.0012.00;13.00-17.00
Oddelenie
krásnej
literatúry pre
dospelých
Oddelenie pre
deti a mládež
kniznica.naucne@msksturovo
Eva Lelóczka
036/ 7 510 160
Erika Árendásová
www.msksturovo.sk
Pondelok: 8.00 - 12.00
Šurany
Mestská
knižnica
Msk Michala
Matunáka
Šurany
SNP 16
94201
Nitr.
Hrádok/
pobočka
Msk
Šurany
Utorok až
piatok
9.00-12.00;12.30-17.00
Sobota:
8.00 - 12.00
Utorok a
streda:
Vedúca
Msk
Helena Gužalová
Oddelenie
doplňovania a
spracovania
KF
Helena Gužalová,
Viera Flotischlerová
Oddelenie
odbornej
literatúry,
študovňa
Tatiana Martišová
Oddelenie
krásnej
literatúry pre
dospelých
Libuša Strigačová
Oddelenie pre
deti a mládež
Jana Kuruczová
Oddelenie
bibliografie,
rešerše a
Medziknižničn
á výpožičná
služba (MVS)
Božena Hrušková
14.00- 16.00
Helena Gužalová
Obecné knižnice s profesionálnymi zamestnancami (počet Ok s pz od r. 2012: 11 knižníc )
Hviezdoslavo
13.00 - 17.00
Pondelok
va 34
Ok s Obecná
vedúca
941 01 Bánov
13.00 knižnica
pz
knižnica
(Budova
Štrvrtok
17.00
Ocú)
Obecná
Ok s knižnica
Dvory nad
pz
Žitavou
Ok s Obecná
knižnica
pz
Gbelce
Ok s Obecná
knižnica
pz
Kolta
Hlavné nám.
Dvory nad Pondelok
č.6 (budova 941 31
Žitavou
až piatok:
Ocú )
Novozámock
943 42 Gbelce
á č. 4.
č. 1
941 33 Kolta
7.30 - 16.30
Pondelok: 9.30 - 12.30,13.00-16.00
13.00Utorok:
16.00
Streda:
9.30Piatok:
12.30,13.00-17.00
Sobota:
13.00-17.00
Pondelok:
8.008.30- 12.00 12.30- 16.30
12.00
8.30- 12.30
Streda:
8.30-12.00 12.30-16.30
Štvrtok:
Oto Rehor
(Mestské
kultúrne
stredisko
Šurany, SNP 16)
pracovníčky
knižnice,
služba v
Obecnom
múzeu
msks-surany@szm.sk,
www.surany.sk
035/ 6 500 077
Ocú:
Blažena Jančovičová
PhDr.Helena
Juríková
Edita Slamová,
Eva
Vadkertyová
Ing. Jozef
Kálazi
Anita Dudásová
Gabriel
Mihálik
Ok:036/ 7 531
190
Ocú: 036/ 7
592 212
Darina Olvecká
Ida
Krnčarová
Ocú:035/ 6 479101obeckolta@stonline.sk
vedúca
knižnice
vedúca
knižnice
035/ 6 500 077
www.banov.sk
035/ oubanov@banov.sk jancovicova.blazena@zoznam.sk
6 571 142
Ok: 035/ 6 484
296
kniznica@dvory.sk
www.dvory.sk
ocudvory@stonline.sk
Ocú: 035/ 6 484
079
kniznica@gbelce.sk
www.gbelce.sk
starosta@gbelce.sk, se
*
Pondelok:
Ok s Obecná
knižnica
pz
Komjatice
Námestie
A.Cabana
(Kultúrny
dom)
Knižnica
Námestie
Maňa
M.R.
Štefánika 1
Ok s Vševlada
J.Gajdoša
pz
voľný deň
10.00 - 17.00
Utorok až
941 06 Komjatice štvrtok:
10-00Piatok:
Pondelok: 13.30
8.00 - 12.30
Sobota:
Utorok
7.30 - 12.00
voľný deň
Streda a
941 45 Maňa
štvrtok:
12.00 - 16.30
11.30 - 18.00
Piatok:
Pondelok,
a Utorok
Ok s
Knižnica
pz
Knižnica
Ok s Villebalda
Dancziho
pz
Strekov
Ok s Obecná
knižnica
pz
Svodín
Obecná
Poštová 11
(Kultúrny
dom)
Ok s Knižnica
Veľký kýr
pz
Palárikovo
Hlavná 53
(Ocú,
kultúrny
dom)
941 37 Strekov
Hlavná ulica
1 (budova
943 54 Svodín
Ocú, kultúrny
dom)
nám Sv.
Ok s knižnica v Štefana 1
Tvrdošovci (Kultúrny
pz
ach
941 11
dom)
Námestie
sv.Jána 1
Tvrdo941 10
šovce
Streda:
Štvrtok a
Piatok:
Utorok:
8.00 -12.00;
13.00 -16.00
Štvrtok:
8.00 -12.00; 13.0017.00
8.00 -12.00; 13.00 -16.00
Piatok:
8.00 - 12.00
14.00 - 17.00
14.00 -
Piatok:
17.00
Pondelok: 14.00 -16.00
Utorok:
Streda:
vedúca
knižnice,
kultúrna
referentka
Jarmila Trungelová
Ing. Igor
Sádovský
035 / 6 595 103
kl.42
kniznica@obecmana.sk ocumana@stonline.sk
www.obecmana.sk
Mária Slažanská
RSDr.
Bernard
Roštecký
035/ 6 493 427
dkpalarikovo@nextra.sk ocupal@post.sk
www.obecpalarikovo.sk
Ján Téglás
Ok: 035/ 6 497
560, 0910 981
868
Ocú: 035/ 6 491
101
danczi.monika1@gmail.com
JUDR.Attila
Szász
Ok: 036/ 7 566
009,
kultura@svodin.sk,
0908 883 756
Ocú: 36/
7 594 101
vedúca
knižnice
voľný deň,
Streda:
Sobota:
kniznica@komjatice.sk, starosta@komjatice.sk
www.komjatice.sk
035/ 6 591 213
8.00-12, 12.30-16.00
8.00 - 12.00,12.30-17.00
8.0012, 12.30-16.00
Pondelok:
Streda:
Kamila Nosianová
vedúca
knižnice
Ok:035/ 6 591
046
OcúPeter Hlavatý
sekretariát :
vedúca
knižnice,
kultúrna
referentka, má
na
starosti:poštu,
podateľňu,
miestny
rozhlas
vedúca
knižnice,
kultúrna
referentka
Monika Dancziová
Mgr. Veronika Smidt
9.00 -
12.00
14.00-17.00
14.00
-16.00
14.00 -18.00
Štvrtok:
Pondelok: 10.00 - 17.00,
12.00 - 17.00
Piatok:
10.00 Utorok:
941 07 Veľký Kýr
17.00
Sobota:
voľný deň
Streda:
vedúca
knižnice
Katarína Ružik (MD)
Ing. Marián
zastupuje: Mgr. Csilla
Tóth
Rybárová a ...
Ing. Silvia Cilling
Miroslav
Dojčan
vedúca
č. 86
943 65
Bajtava
ved. Ok, prac.
Ocú
Tünde Antalík
Jozef Struhár
ocu(at)strekov.sk
www.svodin.sk
svodin@ba.telecom.sk
OK 035 6 492
213,
0905
kniznica@tvrdosovce.sk starosta@tvrdosovce.sk
www.tvrdošovce.sk
451 105
OCÚ:
035/6 492 413
Ok:
035/ 6 593 076,
0907 171 186
Ocú:
035/ 6 925
083
silvia.cilling@gmaill.com
Ocú 036/ 7 575
128
starosta@velkykyr.sk, vkyr.urad
www.velkykyr.sk
knižnice
14.00 - 18.00
Štvrtok:
Obecné knižnice s neprofesionálnymi zamestnancami ( 39 Vk FUNGUJÚCICH + 1 pobočka, 6 Vk STAGNUJÚCICH, 1 Vk zlúčená so školskou knižnicou, 1 Vk zrušená)
Piatok:
Knižnica
Ok: 0907 424 428
Pondelok
Mária
Ok s Gergelya
č. 4
941 23 Andovce Sobota:
Ocú:
starostka@konfer.eu
15.00- 17.00
Mária Mojzešová
Czuczora,
nz
Czuczor
až piatok:
035/6 483 165
Andovce
Ok s Obecná
knižnica
nz
*
oubajtava@mail.t-com.sk
*
*
referent.oubajtava
Ok s Obecná
knižnica
nz
941 49
Bardoňovo
Piatok:
17.00 - 19.00
ved. Ok,
riaditeľ SŠ
PhDr. Béla Hajtman
Tibor Černák
Ocú 035/ 6 517
117
*
oubaracka@nextra.sk,
hajtman94@gma
*
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 97
943 53
Belá
Streda:
15.30 - 17.30
Piatok:
ved. Ok, prac.
Ocú
Erika Kollárová
Michal Varga 036/ 7 586 111
kniznicabela@gmail.com, oubela@mail.viapvt.sk
Obecná
knižnica
Bešeňov
č. 33
941 41
Bešeňov
Utorok a
štvrtok:
13.00 - 15.30
ved. Ok, prac.
Ocú
Pileková Mária
Ing. Gabriel
Timoranský
Ok s
nz
pilekova@panelnet.sk, obec.besenov@stonline.sk
č. 107
943 56
Bíňa
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 156
941 31
Branovo
Streda:
15.00 - 17.00
Ing. Vladimír 035/ 6 485 126
Demo
obecbranovo@konfer.eu
*
Katalin Koncsek
Ing.
Alexander
Hubač
036/ 7 591 111
oubruty@stonline.sk
*
Alena Pálinkásová
Ing. Jozef
Baranovič
035/ 6 470 125
obec.cechy@komnet.sk
Katarína Rajčanová
Ľudovít
Kuťka
035/ 6 578 105
obec.cernik@datagate.sk
?
Viera
Belanová
Ocú: 035 6 518
111
ocudedinka@zoznam.sk
Jana Demová
Ivan Solár
035/ 6 582 202
oudolnyohaj@stonline.sk
Zuzana Fülöpová
14.00 - 16.00
č. 148
943 55
Bruty
Sobota:
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 135
941 32
Čechy
Piatok:
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 145
941 05
Černík
Utorok
Ok s Obecná
knižnica
nz
Dedinka
č. 97
941 50
Dedinka
Piatok:
Šarkan, časť:
941 42
14.00 - 16 00
ved. Ok, prac.
Ocú
12.00 - 16.00
?
zrušená / zlúčenie Ok s nz
Šarkan v r. 2008
Diva
Dolný
941 43
Ohaj
Ok s Obecná
knižnica
nz
*
zrušená (od 1.1.2011)
Ok s Obecná
knižnica
nz
Ok s
nz
Ocú:035/ 6 487
121
Pondelok
17.30 - 19.30
*
*
*
viď. OK s NZ Šarkan
ved.Ok
*
referent@obecdolnyohaj.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 244
941 35
Dubník
Utorok a
streda:
13.00 - 16.00
13.00 - 16.00
ved. Ok, prac.
Ocú
Judita Lévárdyová
Ing. Jozef
Ostrodický
Ocú: 035/6 495
301
obec.dubnik@post.sk sekretariat@obecdubnik.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 435
941 44
Hul
Pondelok
14.00 - 16.00
ved. Ok, prac.
Ocú
Mária Cviková
Ing.
František
Golha
Ocú: 035/6 585
141, 035/ 6 585
112,
m.cvikova@hul.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
Chľaba
č. 196
943 66
Chľaba
Štvrtok:
14.00 - 16. 00
ved. Ok, prac.
Ocú
Otília Pecková
Henrieta
Ocú: 036/7 573
Kosznovszka 162
chlaba.kniznica@atlas.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
Jasová
č. 303
941 34
Jasová
Streda:
15.00 - 18.00
ved. Ok, prac.
Ocú
Bc. Dáša Hriňová
Ing. Miroslav Ocú: 035/6 448
Habara
507
obecjasova@stonline.sk, hrinova.ocujasova@panelnet.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
Jatov
č. 190
941 09
Jatov
Pondelok a
13.00 - 16.00
štvrtok:
ved. Ok, prac.
Ocú
Adriana Matúšeková
Jozef
Dubovský
035/6 482 121
adri.m@centrum.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 29 (budova
Ocú)
Ladislav
Magát
Ok:0919 283 983
Ocú: 036/
7 598
a.p.rudas@gmail.com
201, 0905 442
335
Ok s Miestna
knižnica
nz
Ok s
nz
č. 207
943 58
Kamenný
Most
943 65
Kamenica
nad
Hronom
943 57
Kamenín
Utorok a
štvrtok:
13.00 - 17. 00
vedúca
knižnice,
kultúrna
referentka
Pondelok a
13.00 - 17.00
streda:
Piatok:
15.00 - 17.00
nefunkčná
vedúca
knižnice,
kultúrna
referentka
Andrea Rudasová
Bc. Gizela Párkanská Ján Elzer
Eva Benefiová (prac. Ocú,
zodpovedná za Ok s nz)
Tibor Dávid
*
obechul@hul.skwww.hul.sk
*
Ok: 0908 151 678
Ocú:
036/ 7 534 271, kniznica@kamenicanadhronom.sk,
036/ 7 588 102
Ocú: 036/ 7 596 169
*
chlaba@atlas.sk
oukamenin@mail.t-com.sk
obecjatov@gmail.com
www.jatov.sk
http://parkany.sk/
magat@parkany.sk
kohidgyarmat
*
*
h
Ok s Obecná
knižnica
nz
Ok s
nz
Obecná
knižnica
Ok s Obecná
knižnica
nz
Leľa
č. 77
941 62
Kmeťovo Streda:
14.30 - 16.30
č. 429
941 21
Komoča
nefunkčná
č. 154
943 65
Leľa
Sobota:
15.00 - 17.00
ved. Ok, prac.
Ocú
Lýdia Kmeťová
Pavol Toman
Ok: 0907/415664
Ocú: 035/6
obec.kmetovo@inetnz.sk kancelaria@obeckmetovo.sk
598 123
Ok personálne neobsadená
Valéria
Lukácsová
035/ 6 481 101
komoca@azet.sk
*
Ok: 036/7 575
222
Ocú:
ocu.lela@mail.t-com.sk
*
obecnyurad.lipova@zoznam.sk
www.lipova.eu http://www.lipova
ved.Ok,
Helena Verešová
riaditeľka MŠ
Ing.
Alexander
Mezei
*
036/ 7 575 011
Obecná
Ok s knižnica
Lipová,
nz
pobočka
941 02
Lipová
Streda:
15.00 - 17.00
ved. Ok, prac.
Ocú
941 02
Ondrochov
Streda:
15.00 - 17.00
ved.Ok
Eva Bolchová
Tatiana
Olvecká
Ocú: 035/6 507
010
Veronika Mikulcová
Tatiana
Olvecká
Ok: 0915 721 989 obecnyurad.lipova@zoznam.sk
Ondrochov
Ok s
nz
Ocú: 036/
7 520 660,
esilvi@inmail.sk,
obecluba@mail.t-com.sk
7 520
661
Ok: 036/7 590
196 Ocú: 036/
oumala@mail.viapvt.sk, kicsind@parkany.sk
7 534
260
Ok s Obecná
knižnica
nz
Ľubá
č. 79
943 53
Ľubá
Streda:
18.00 - 19.00
ved. Ok, prac.
Ocú
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 2
943 65
Malá nad
Sobota:
Hronom
15.00 - 17.00
ved.Ok
Iveta Sáska
Ing. Rita
Pásztorová
Ok s Obecná
knižnica
č. 3
nz
Malé Kosihy
943 61
Malé
Kosihy
13.00 - 15.00
ved.Ok
Gabriela Kiľárová
Anna
Molnárová
Ocú:
obecmkosihy@mail.t-com.sk, danemkosihy@mail.t-com.sk
7 584 133 - 19
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 160
Michal
941 61 nad
Žitavou
13.00 - 17.00
Výpožičné
služby majú na
starosti
prac.Ocú
Jana Zrubková a
Alena Jurkáčková
Helena
Nagyová
Ocú :035/ 6 596
122,
ou.michal@gmail.com
035/
6 596 126
*
Ok s
nz
č. 1
941 04
Mojzesovo
Ok s Obecná
knižnica
nz
Mužla
č. 711
943 52
Mužla
Streda:
Ervín Gróf
Ing. Károly
Drapák
Ocú: 036/ 7 583
102
*
Ok s Obecná
knižnica
nz
Madáchová č.
943 60
32
Nána
Pondelok a
15.00 - 17.00
piatok:
vedúca Ok,
Bc. Gyekes Boglárka
pedagóg MŠ
Zuzana
Matusková
Ok s Obecná
knižnica
nz
č.294
Nová
Vieska
Piatok:
vedúca Ok, Mgr. Mészáros
riaditeľka ZŠ Zsuzsanna
Ing. Róbert
Kis
943 41
Sobota:
Streda:
*
*
*
zrušená/ Ok zlúčená so ŠK v r.2010
Pondelok:
Ok s Obecná
knižnica
nz
v Obide
u.Kráľa
Štefana 32
943 04
Obid
Utorok:
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 153
943 51
Pavlová
Sobota:
Piatok:
Ok s Obecná
knižnica
nz
Podhájska
Zdravotnícka
322/2
941 48
Podhájska Nedeľa:
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 225
941 51
Pozba
Ing. Imrich
Silvia Esztergályosová
Gőz
Utorok a
štvrtok:
14.00 - 16.00
16.00 - 18. 00
9.00-12.00
14.00 - 17.00
14.00 17 30
ved. Ok,
prac. Ocú
ved. Ok
Mária Nagyová
Tibor Nagy
16.00 - 18.00
ved.Ok
Márta Csókás
Bc. Monika
Górová
13.30 - 15.30
ved. Ok
Magdaléna
Svobodová
Ing. Vladimír
Bakoš
10.30 - 15.30
13.00 - 15.30
ved. Ok,
prac. Ocú
Eva Moravská
Zlatica
Valentová
Ok: 0910 176 001
Ocú:
036/
7 597 006 / 007
Ok: 036/ 7 593
124
Ok: 036/ 7 593
210
Ok: 0915 702 403
Ocú: 036/
7 582 187
Ocú: 036/7 587
121, 0915 577
396 035/6 586
Ok:
205
Ocú:035/ 6 586
Ok:
106 0908 658 227
Ocú:035/
6 515 122, 6
506 965
grofe@muzla.sk,
nana.kniznica@zoznam.sk
konyvtar@novavieksa.sk,
sekretariat@muzla.sk
*
starosta.ounana@stonline.sk
*
*
kniznicaobid@centrum.sk, starosta@obid.sk
obec.pavlova@zoznam.sk
*
obecnyurad@obecpodhajska.sk
*
ocupozba@itanex.sk
*
obec@novavieska.sk
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 439
941 47
941 08
Ok s Obecná
knižnica
nz
941 36
Ok s Obecná
knižnica
nz
18.00 - 19.00
Streda a
piatok:
16.00 - 19.00
Rúbaň
Utorok:
14.00 - 18.00
Salka
Piatok:
Sobota: 9.00 - 15.00
9:00 - 13:00
ved. Ok,
štud.VŠ
Semerovo
Utorok a
štvrtok:
ved. Ok,
prac. Ocú
lavice
č. 61
(Budova 943 61
ZŠ)
č. 345
941 32
13.00 - 17.00
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 210
943 59
Sikenička Sobota:
14.00 - 16.00
Ok s Obecná
knižnica
nz
č. 38
943 42
Šarkan
14.00 - 16.00
Hlavná 541,
941 03
941 46
Trávnica
nefunkčná
941 03
Úľany nad
Žitavou
nefunkčná
Ok s
nz
Obecná
knižnica
Obecná
knižnica
Obecná
č. 99
knižnica
Obecná
č. 81
knižnica
Obecná
Ok s knižnica
č. 268
Á.Jedlika
nz
v Zemnom
Ok s
nz
Ok s
nz
Ok s
nz
Pondelok:
941 42
Veľké Lovce
nefunkčná
941 44
Vlkas
nefunkčná
941 22
Zemné
Utorok a
štvrtok:
16.00 - 18.00
Ocú:035/
radava@stonline.sk
6 582 331
Ok: 0907 229 751
Ocú: 035/ 6
478 102
ou.rastislavice@stonline.sk
*
Ing.
Štěpánka
Zacharová
Ocú: 035/ 6 426
876
kniznica.ruban@gmail.com, obecruban@gmail.com
*
Erzsébet Izrael
Ján Józsa
Ocú: 036/ 6 585
101
salka@stonline.sk
Soňa Slobodníková
Imrich
Hrabovský
ved.Ok, prac
Božena Hrušková
MsK Šurany
Utorok:
Rastis-
Ok s Obecná
knižnica
č. 11
nz
Rastislavice
Ok s Obecná
knižnica
nz
Radava
ved. Ok
Viliam Šágy
Mgr. Margaréta
ved. Ok,
pedagóg MŠ Jávorka
ved. Ok,
prac. Ocú
Marian
Chrenko
Ing. Peter
Békéni
Ocú: 035/6
474101,
*
*
semerovo.sona@mail.t-com.sk,
obec.semerovo@stonline.
035/6 450 080
Rozália Nagyová
Mgr.
Katarína
Grófová
036 7 589 121
ocu.sikenicka@gmail.com
*
Mária Gulaiová, Ing
Beáta
Székelyová
Ocú: 036/ 7 592
391
ou.sarkan@stonline.sk
*
Anna Mičíková (prac. Ocú,
zodpovedná za Ok s nz)
Ing. Emil Ivan
Ocú: 035/6 584 101
travnica@post.sk
Juraj Ostrožlík
Ocú: 035/6 575 144
ulanynadzitavou@ulanynadzitavou.sk
Ing. Libor Kráľ
Ocú: 035/6 589 121
obecnyurad@velkelovce.sk
Imrich Slovák
Ocú: 035/6 597 110
vlkas@stonline.sk
Ing. János
Bób
035/ 6 476 101,
6 476
116
obecny.urad@zemne.sk, vikikutak@gmail.com
Ing Ivana Vallová, prac Ocú,
zodp. za Ok
ved. Ok,
Bc. Viktória Kutak
pedagóg ZŠ
*
*
*
*
*
Poznámky:
*
na www stránke obce sa nenachádzajú informácie o
službách poskytnutých v daných Ok
Vypracovala : Mgr. Ildikó Kecskés
Prameň: Ročná štatistika o knižnici za rok 2011, Dotazník k RŠ.
metodička KAB NZ, 13.6.2012
Dotazník: Zisťovanie počtu prevádzkových hodín - zmeny r.2012
Aktualizovaný: 23. 10.2012
Download

Adresár verejných knižníc okresu Nové Zámky