Noviny
občanov mesta
Šurany
3. ročník
1. číslo
január 2012
mesačník
nepredajné!
Nájdete nás aj na webovej stránke www.watson.sk alebo www.izamky.sk
Novoročný príhovor predsedu OZ
“Vráťme mestu život”
Vážení a milí Šuranci!
Opäť sme prežívali prvé hodiny
nového roka, podávali sme si ruky
s priateľmi a známymi, vyslovovali svoje želania na rok 2012, do
ktorého sme vstúpili.
Uplynulý rok, ktorý sme prežili
v každodenných radostiach i starostiach, zostane už len v našich
spomienkach a činoch. Určite sa
ho každý z nás snažil naplniť tak,
ako najlepšie vedel, či už v oblasti
pracovnej, rodinnej alebo osobnej.
Spätne, pri pohľade na vlaňajší
rok, ale najmä na dni, ktoré sú pred
nami treba povedať, že nadchádzajúce obdobie nebude o nič ľahšie
ako predchádzajúce obdobia.
Mne dnes prichodí obzrieť sa
späť za prežitým rokom a aspoň
v krátkosti zhodnotiť to, čo sa
nášmu Občianskemu združeniu
„Vráťme mestu život“ podarilo.
V mesiaci marec sme zorganizovali v spolupráci s majiteľom
Šport klub Fero pri príležitosti
Medzinárodného dňa žien stretnutie žien, v rámci ktorého boli
všetky ženy (či už tie, ktoré sa stretnutia priamo zúčastnili alebo tie,
ktoré len prechádzali okolo miesta,
kde sa akcia konala) obdarované
kvietkom, čím sme prejavili našu
úctu a obdiv všetkým ženám. Pri
dobrej hudbe a chutnom guláši
sme sa porozprávali, zaspievali si a
zatancovali. O zábavu sa postarala
kapela Duo rytmo.
Ďalšou peknou akciou nášho
Občianskeho združenia (opäť
v spolupráci s majiteľom Šport
klub Fero) bol už II. ročník zachovania tradícií „Stavanie mája“ kde
na počúvanie a do tanca na MDŽtke pri Šport klube Fero, hral
Brilant orchester Milana Olšiaka.
V tradíciách sme nepoľavili a
v spolupráci s Rybníkom Mederčina
a MsK Nitriansky Hrádok sme
zorganizovali prekrásny, už druhý
ročník Medzinárodného dňa detí.
Toto podujatie sa uskutočnilo
v areáli Rybníka Mederčina, kde
boli pre deti pripravené rôzne
atrakcie a súťaže. Najviac však asi
deti zaujal let vzdušným balónom
a tiež historická vodná striekačka,
ktorú sprevádzkovali a pre deti
pripravili členovia dobrovoľného
hasičského zboru z Nitrianskeho
Hrádku, na čele ktorého je Pavol Cvik, poslanec mestského
zastupiteľstva.
Ďalším významným podujatím
bola súťaž vo varení guláša na Rybníku Mederčina, kde sa zúčastnilo
aj naše občianske združenie. Tu
sme dosiahli pekný úspech, a to 3.
miesto z 27. súťažiacich družstiev.
O tento úspech sa pričinili
„kuchári“ Martin Haluza a Ivan
Veselka a svojim dielom som trocha prispel ja ako pomocný kuchár.
Krásnym zavŕšením našich
podujatí v roku 2011, bola akcia, ktorú sme pripravili v spolupráci s Domom Matice slovenskej a Občianskym združením
KPOL21 pod názvom „Zabíjačkové
hody alebo Šuranci Šuranom“.
Zúčastnilo sa na nej odhadom
približne 2000 ľudí. Túto našu
akciu, ktorá bola takpovediac vrcholom jesene, prišli podporiť
aj primátori miest z Vrábiel a
zo Zlatých Moraviec a starostovia
z obcí Dedinka, Svätý Peter a tiež
bývalí vrcholoví funkcionári Prezídia Policajného zboru SR gen. Packa
a gen. Jankovič. Na tomto podujatí
boli prezentované ukážky domácej
zabíjačky a chutné zabíjačkové
výrobky. V rámci kultúrneho programu sa prezentovali šurianske
hudobné súbory, spevokoly a
speváčky. V priestoroch vestibulu
Spoločenského domu bolo možné
prezrieť si výstavu krásnych výsledkov prác šikovných rúk našich
mamičiek, ako i detí z cirkevnej
školy. Nechýbalo ani stretnutie
s Mikulášom, ktorý deti odmeňoval
za pekné básničky a pesničky.
Naše Občianske združenie
nezaháľalo ani v oblasti spracovania projektov na základe vypísania
výziev VÚC Nitra, ktoré by sme
v prípade schválenia využili
na šport a kultúru v meste a jeho
častiach. Oba projekty spracovala
Mgr. Dominika Strigáčová, v súčasnosti sú v štádiu vyhodnocovania
(pokračovanie na str. 2)
Všetko najlepšie
v novom roku praje
čitateľom redakcia!
Akcia, ktorá možno pohla nielen myslením,
ale i túžbami občanov
Zaujímavá koncoročná rozlúčka
s vlaňajšou sezónou
V ten deň, už „od rána bieleho“ bolo na šurianskom námestí,
konkrétne
pred
šurianskym
Spoločenským domom a v jeho
priestoroch, rušno. Všade vôkol,
takmer po celom meste už od skorých ranných hodín rozvoniavalo
pečené mäso z čerstvej zabíjačky,
čo postupne prilákalo veľa záujemcov z radov návštevníkov, ale i
zvedavcov. Veď ktože by si nechal
ujsť takú príležitosť stretnúť sa
so známymi, vypočuť si zaujímavý
kultúrny program a v neposlednej miere spoločne si pochutnať
na čerstvých mäsových výrobkoch?
Podujatie malo byť aj ukážkou
pre mladých, ako sa kedysi robili
domáce zabíjačky, nielen na vidieku, ale i v Šuranoch. Toto veľmi
vydarené kultúrno-spoločenské,
ale v mnohom i poučné podujatie
sa konalo koncom uplynulého
roka, presne v sobotu 10. decembra
pod názvom Zabíjačkové hody
(pokračovanie na str. 2)
Prípravy začali už od skorého rána...
2
Noviny občanov mesta Šurany
Novoročný príhovor predsedu...
Zaujímavá koncoročná rozlúčka s vlaňajšou sezónou
(dokončenie zo str. 1)
na VÚC Nitra.
Žiada sa tiež pripomenúť, že
naše občianske združenie opäť,
od novembra 2011 pokračuje
vo vydávaní našich novín s titulkom „Noviny občanov mesta
Šurany“. Prostredníctvom nich
Vás chceme informovať o dianí
a najmä o rôznych podujatiach
v Šuranoch. Veríme, že budete
do nich prispievať svojimi článkami, postrehmi a podnetmi, aby
boli noviny čo najčítanejšie a ich
obsah bol zaujímavý a rozmanitý.
V tomto roku by sme chceli
nadviazať
spoluprácu
aj
s ďalšími, konkrétne s občianskymi
združeniami, klubmi dôchodcov, podnikateľskými subjektami
a spoločne organizovať rôzne
akcie na poli spoločenskom,
kultúrnom a športovom. Našim
cieľom je tiež snaha byť nápomocný mestu a mestským organizáciám, spolupracovať s nimi
napríklad v oblasti životného prostredia, kultúry, športu a v mnohých
ďalších.
(dokončenie zo str. 1)
alebo Šuranci Šuranom. Zorganizovalo ho Občianske združenie
„Vráťme mestu život“, v spolupráci
s Domom Matice slovenskej a
Občianskym združením KPOL21.
Akciu, ktorá bola takpovediac
vrcholom jesene, prišli podporiť
aj primátori miest z Vrábeľ a
zo Zlatých Moraviec, konkrétne Peter Lednár a Tibor Tóth, ako aj starostka obce Viera Belanová z Dedinky a Jozef Jobbágy zo Svätého
So želaním úspešného vykročenia do nového roku sa chcem
zároveň poďakovať všetkým čo
sa pričinili o úspechy združenia a
boli mu nápomocní akýmkoľvek
spôsobom, a prispeli tak v rámci
organizovania podujatí k pekným
a nezabudnuteľným zážitkom.
Poďakovanie však patrí nielen im,
ale aj všetkým občanom, ktorým
záleží na napredovaní a rozvoji
nášho mesta.
Milí Šuranci, spoluobčania! Prajem Vám, aby bol pre Vás všetkých
nastávajúci rok, z ktorého si čas už
zopár dní ukrojil rokom úspešným!
Aj keď treba podčiarknuť, že to
určite nebude rok ľahký. Želám
Vám preto predovšetkým prácu a
za ňu adekvátnu odmenu, aby sme
spoločne dokázali prežiť zložité obdobie, ktoré nás čaká. Prajem Vám
z celého srdca veľa zdravia, šťastia,
lásky, kresťanskej nehy, tolerancie,
a vzájomného porozumenia v rodinách, a tiež úspechy v pracovnom
a v osobnom živote.
JUDr. Ján Štark, predseda
OZ „Vráťme mestu život“
Šurian), Hudobná skupina AUZA
(vokálno inštrumentálna kapela).
Zlatým klincom programu boli
vystúpenia Martiny Zajíčkovej a
Petra Popadiča zo Šurian a mladej
talentovanej a nádejnej šurianskej
speváčky Veroniky Šebeňovej
(s kapelou Happy rice z Nových
Zámkov). Hosťami programu boli
- Brillant orchester Milana Olšiaka
z Banskej Bystrice a známy ženský
súbor Mrchane z Bánova.
V priestoroch vestibulu Spolo-
Pekné sviatočné chvíle medzi deťmi s mentálnym postihnutým
Navštívili detský domov a rehabilitačné zariadenie
Tam, kde účinkujú bánovské
Mrchane, tam je vždy veselo.
Ináč tomu nebolo ani v Detskom
domove Dediny mládeže, kam tento známy bánovský súbor zavítal
koncom roka, medzi sviatkami,
spolu s predsedom šurianskeho
Občianskeho združenia Vráťme
mestu život Jánom Štarkom. Ten
pri tejto príležitosti odovzdal deťom darčeky a sladkosti. V krátkom kultúrnom programe, ktorý
bol venovaný deťom s mentálnym
postihnutým, predviedli
Mrchane krátku ukážku v podaní
spevu a veselého tanca z ich bohatého repertoáru. Prezentovalo
sa päť členiek súboru - Miroslava
Kozárová, Zuzana Kozárová, Eva
Palacková, Emília Čelková a Anna
Výberová. Program sa páčil nielen
deťom, ale aj pánovi riaditeľovi Jaroslavovi Szaboovi a jeho zástupkyni Ivete Rebrošovej, ktorá sa
zvlášť poďakovala za návštevu
účinkujúcim i pánovi Štarkovi.
Cestou späť sa všetci zastavili na
skok v detskej organizácii Úsmev
v Nových Zámkoch, kde ich
privítala jej riaditeľka Klaudia Kukanová. Aj tu Ján Štark odovzdal
darček, ako milú pozornosť deťom
ku koncoročným sviatkom.
text a foto: Milan Kupecký
Aj o výrobky šikovných rúk bol veľký záujem
Petra. Medzi vzácnymi hosaťmi
boli aj bývalí vrcholoví funkcionári
Prezídia Policajného zboru SR a
predseda OZ KPOL21, konkrétne
generál Ján Packa a generál Stanislav Jankovič. Na tomto veľmi
vydarenom podujatí, ktorému
prialo i počasie, boli prezentované
ukážky domácej zabíjačky a chutné zabíjačkové výrobky. V rámci
kultúrneho programu sa prezentovali šurianske hudobné súbory,
spevokoly a speváčky, konkrétne
- Detský tamburášsky súbor Jozefa Šutku, Ženský spevokol klubu
dôchodcov Šurany, Detský spevokol pri farskom úrade Šurany
- Kosťové deti, Ženský spevokol
Kostolný Sek, Šurianski tamburáši,
Ženský spevácky zbor Kantáta pri
miestnom Dome Matice slovenskej, Weekend (Country kapela zo
čenského domu bolo možné prezrieť si aj výstavu výsledkov prác
šikovných rúk našich babičiek, ich
vnúčat, mamičiek a ich ratolestí,
vrátane detí z cirkevnej školy pod
vedením učiteliek Lucie Deákovej
a Anežky Šimunkovej. Samostatný
kút tu mali vyhradení aj - najstaršia
amatérska umelkyňa pani Irma
Barusová z Kostolného Seku, ďalej
Anna Lutišanová, ktorá sa prezentovala ručnými prácami z výšiviek
a háčkovania, Štefánia Nagyová
s iba dvanásťročnou dcérkou
Ivanou, ktorá ako vidieť kráča
v šľapajách svojej mamičky v snahe
uchovať aj v Šuranoch takého pekné
Ukážku domácej zabíjačky
prezentuje Oto Kasperkevič
Noviny občanov mesta Šurany
3
ľudové umelecké tradície. Obe
prezentovali maľovanie na tričká, paličkovanie a Ivana sa zvlášť
pýšila šitými bábikami. Vo vestibule sme zhliadli aj ďalších umelcov, či umelkyne, ako Bernardínu
Valachovú a Máriu Panisovú, ktoré
priniesli so sebou ako ukážku i
Pózujú Oto Kasperkevič, Ján
Štark a Alexander Gilan
na predaj, okrem iného háčkované
dečky, šité bábiky, fimošperky, ďalej
prezentovali ukážky z maľovania
na hodváb a papierového pletenia.
Mnohé z týchto ručne, prácne a
umelecky vyrobených vecí boli aktuálne a vhodné aj ako dekorácia, či
ozdoba na vianočný stromček.
- Takýchto akcií je žiaľ čoraz
pomenej a preto si zvlášť vážime
takúto príležitosť ukázať na takom-
dopĺňa ju Eleonóra Révayová, ktorá
sa zaoberá ozdobnými výrobkami
z drôtu. Vie vyhotoviť napríklad
drôtikové šperky.
Pri ďalšom, pekne dekoračne
upravenom stole sme zahliadli prihovárať sa návštevníkom Annu
Bartovičovú s jej patchworkovými
šitými dekami a Jarmilu Mellenovú
s patchworkovými guľami. Táto
technika, zručnosť a odborná termi-nológia však nám laikom veľa
nepovie.
A... aby sme boli spravodliví,
na prezentácii nechýbal ani umelec
mužského pohlavia, Igor Lastovka
z Nitrianskeho Hrádku, známy to
odborník a na prútené košíky.
A tak, ako to už na takýchto
predvianočných podujatiach býva,
nechýbal ani tradičný Mikuláš,
ktorý bol v neustálej permanencii,
pútal pozornosť najmä detí, ktoré
odmeňoval za prednesené básničky
a pesničky rôznymi sladkosťami.
A to podstatné uvedieme na záver. Podujatie si prišlo pozrieť
a zároveň pochutnať si na rôznych zabíjačkových špecialitách i
tradičných domácich mäsových
výrobkov približne dvetisíc ľudí.
Čiže vydarenosť podujatia netreba
zvlášť zvýrazňovať a nepotrebuje
ďalší komentár.
Milan Kupecký,
snímky: autor a Jaroslav Šrámek
K domácej zabíjačke patrili aj pohoda a dobrá nálada
Pre konzumentov bolo vyhradené samostatné miesto
Ako vidieť, zabíjačkové špeciality chutili
Ďalšie zručné dievčatá Jarmila Mellenová a Eleonóra Révayová
predstavili výrobky zo širokého sortimentu ručných prác
to masovejšom podujatí svoje
umelecké výtvory, - vraví jedna
z umelkýň Štefánia Naďová a
dopĺňa ju pani Irma Barusová: Podujatia takéhoto charakteru treba len uvítať a zaželať si, aby boli čo
najčastejšie v našom meste.
A čo konkurencia medzi vami? –
pýtame sa. – Existuje iba ak zdravé
súťaženie medzi nami, pretože sa
všetky dobre poznáme a ak treba
aj si pomáhame. Veď nejde o biznis, ale o prezentáciu krásy, práce
šikovných rúk a ľudského umu,-
O stretnutie s Mikulásom javili
záujem najmä tí skôr narodení
Záujemcov a hostí postupne pribúdalo
4
Noviny občanov mesta Šurany
Zaznamenali sme...
V Mestskej knižnici M. Matunáka v Šuranoch pripravili knihovníčky predvianočné stretnutie
s hovoreným slovom, básňami a
vianočnou hudbou. Zaspomínali si na Vianoce svojho detstva,
na koledovanie starých mám,
vianočné zvyky a tradície. Posedenie spríjemnila svojím vystúpením
spevácka
skupina
Šurianka.
Po príjemne strávenom popoludní a krásnych spomienkach si
knihovníčky navzájom zaželali
šťastné a veselé Vianoce a šťastný
Nový rok! Zároveň otvorili výstavu
„Vianočné variácie“.
***
S predstavením Lásky hra osudná autorov bratov Čapkovcov,
v preklade Ľubomíra Feldeka, zavítal do Šurian divadelný súbor Divadlo mladých, ktorý vstúpil tento
rok do jubilejnej dvadsiatej divadelnej sezóny práve s touto hrou.
Zamotaná komédia o láske,
s prvkami commedie dell árte
v réžii Jozefa Palacku, prilákala
do šurianskej Spoločenskej haly
milovníkov ochotníckeho divadla. Súbor od svojho vzniku patrí
pod Mestské kultúrne stredisko.
Členovia divadelného súboru sú
väčšinou mladí ľudia, študenti stredných a vysokých škôl, ale aj starší
herci. Pravidelne sa zúčastňujú
na rôznych súťažiach a prehliadkach
neprofesionálnych divadiel, kde
získali viacero ocenení za herecké
výkony, réžiu alebo dramaturgiu.
Vystupujú aj mimo domácej scény
v okolitých mestách a dedinách,
občas i v zahraničí.
***
V šurianskej synagóge, v závere roka otvorili výstavu fotografií s názvom Rodný môj kraj,
zo všetkých najkrajší. Tento projekt bol zároveň fotosúťažou pre
amatérov – neprofesionálov. Zapojilo sa doň 42 autorov s viac ako
100 fotografiami. Je potešujúce, že
do súťaže sa zapojila najmä mládež
a to nielen zo Šurian, ale i z viacerých miest Slovenska.
Vzácnym hosťom programu bol
sólista opery SND maestro Ivan
Ožvát, ktorý svojim tenorom predstavil päť krásnych slovenských
piesní.
Komisárom výstavy bol profesionálny fotograf
Marián
Manduch, spolu s Miroslavom
Eliášom, správcom šurianskeho
Mestského múzea. Výstava trvá
až do 29. februára tohto roku. Vyhodnotenie: v kategórii Junior
(študenti) 1.miesto Daniela Kišová,
za fotografiu Farebný čas, 2.miesto
Dárius Dúchaj, za fotografiu Západ
slnka, 3.miesto Katarína Vachová,
za fotografiu Jeseň. Čestné uznanie
získala Nataša Findrová, za fotografiu Nad Manínom sa blýska.
V kategórii Klasik kategórie (starší
autori): 1.miesto Otto Malík, za
fotografiu Dúha, 2. miesto Rudolf
Daňo, za fotografiu Zvečerievanie
sa v šurianskej Tone a 3.miesto:
Miloslav Jalec, za fotografiu Šurany
/kostol v nočnej zime/. Čestné uznanie v tejto kategórii získala Silvia
Sádecká, za fotografiu Spln.
Zaznamenal: (kup)
Užitočná beseda s manželmi Križanovými, odborníkmi
na onkologické ochorenia
Paliatívna medicína
Onkologické ochorenie sa stále
vníma ako vstupenka na cintorín,
väčšmi ako srdcové zlyhanie alebo
zlyhanie pečene. A to aj napriek
tomu, že moderná protinádorová
liečba vie zaistiť aj vyliečenie alebo
prechod ochorenia do dlhodobej chronicity. Dnes existuje veľa
rozmanitých protinádorových liekov a môžu sa podávať v rôznych
kombináciách tak, aby to vyhovovalo aj pacientovi, aj likvidovalo
rakovinu.
Všeobecný lekár sa vo svojej
praxi stretne za rok priemerne s 5
zomierajúcimi onkologickými pacientmi. Podľa štatistík odchádza
zo života asi 80 percent ľudí v ústavoch - zdravotníckych alebo sociálnych... Možno len polovicu z nich
niekto držal v tej chvíli za ruku...
Len malá časť umiera doma vo svojej posteli.
Aktuálnym trendom je víťazné
zdravotníctvo. Človek s diagnózou
terminálneho (nevyliečiteľného)
ochorenia, u ktorého je predpoklad, že v krátkej dobe zomrie,
je pre zdravotníctvo zlou vizitkou.
Avšak aj takémuto pacientovi treba pomôcť. Zmierniť jeho bolesť,
pomôcť mu, aby žil čo najaktívnejší
život až do konca. Práve toto
je predmetom tzv. paliatívnej
medicíny.
Na prvom mieste je šetrné
oboznámenie pacienta s jeho zdravotným stavom. V medicínskej
praxi na Slovensku sa veľa necháva
nevypovedaného a mnohokrát sa
prognóza prikrášľuje aj v situácii,
ktorá je aj pre chorého jednoznačne
nepriaznivá. Právo na informácie
o svojom zdravotnom stave má
pacient zo zákona. Onkologické
ochorenia sú v takých prípadoch
na oznamovanie zrejme najhoršie.
Na rozhovor o diagnostikovanom ochorení si treba nájsť čas.
Na to, ako rozhovor viesť neexistuje žiaden „grif “. Informácia musí
byť pre chorého žiaduca. Stáva sa,
že až v momente keď príde pacient
na onkologické pracovisko, uvedomí si, že má pravdepodobne
rakovinu. Žiaľ. Napriek tomu je tu
možnosť zvládnutia symptómov
choroby a bolesti práve prostredníctvom paliatívnej starostlivosti.
Cieľom nie je liečiť, ale poskytnúť
človeku pohodlie a dosiahnuť
maximálne
možnú
kvalitu
života, kým život trvá. Pozornosť
sa nesústreďuje na smrť, ale
na špecializovanú starostlivosť
o kvalitu života zomierajúceho.
Paliatívna medicína je zameraná
nielen na pacienta, ale aj na celú
jeho rodinu. Cieľom je poskytovať
rodine podporný systém, aby sa
vedela vyrovnať s pacientovým
ochorením a pocitom straty.
O aktuálnych otázkach a problémoch paliatívnej starostlivosti na
Slovensku, o tom ako najčastejšie
pacienti prijímajú svoju diagnózu,
zvládajú liečbu, aké sú súvislosti
ľudskej genetiky a zriedkavých či
rizikových ochorení, ako aj o tom,
že diagnóza rakoviny nie je vopred
prehratým bojom a vstupenkou
na cintorín, sme diskutovali v závere uplynulého roka v priestoroch
šurianskej fary s MUDr. Kristínou
Križanovou, primárkou Oddelenia
paliatívnej starostlivosti Národného onkologického ústavu v Bratislave a MUDr. Petrom Križanom,
CSc., predsedom Etickej komisie Ministerstva zdravotníctva,
špecialistom na genetiku a onkologickú genetiku.
Manželom Križanovým ďakujeme za to, že prijali pozvanie na
besedu, a že sa s nami podelili
o svoje cenné skúsenosti z praxe.
Mgr. Dominika Strigáčová
Inz e ruj t e u nás!
Naše novinové stránky môžete využívať aj na oslovenie svojich potencionálnych klientov!
Firmy, podnikatelia, organizácie, občania, odteraz sú
Vám k dispozícii naše noviny na plošnú reklamu, drobnú
riadkovú inzerciu, formou platenej reportáže, rozhovoru
a podobne. Svoje objednávky zasielajte buď telefonicky
na čísla, mob.: 0907 905 537, 0905 405 312 alebo na email: [email protected], [email protected]
(kolektív redakcie)
Noviny občanov mesta Šurany
5
Naša anketa
Ako vnímali návštevníci zabíjačkové hody? A... na čom sa rozhodli pochutnať si?
Tieto dve otázky sme položili
zopár návštevníkom tohto koncoročného, podľa mnohých respondentov, veľmi vydareného podujatia... Prinášame ich odpovede.
Irma Barusová, dôchodkyňa
Patrím medzi tých skôr narodených, no na veľa takýchto
pekných akcií v Šuranoch si
nepamätám. Sú tu aj moji vnuci
a pravnuci, ktorí ma sem prišli
pozrieť. Mám tu vlastnú výstavku.
Žiaľ, nikto z nich nechce kráčať
v mojich šľapajách, a pokračovať
v tomto ušľachtilom koníčkovi.
Rada ochutnám čerstvé pečené
mäso.
Tomáš Kočiš, študent
Je to podujatie nielen pre juniorov
a treba v ňom pokračovať. My
sme sem prišli zo šurianskej cirkevnej školy pomáhať našim pani
učiteľkám inštalovať výstavku,
ktorou sa tu prezentujeme. Mám
rád takéto podujatia. V Šuranoch
je to po prvý raz, veľmi ma to
prekvapilo a potešilo zároveň.
Na čom si pochutnám? Nuž skúsim
jaternice, klobásu a veľmi rád mám
čerstvé oškvarky.
Mário Vereš, študent
To chce iba čas a dobrých organizátorov, aby vznikla v meste z takéhoto podujatia tradícia. Osobne som
rád, že zabíjačka je spojená so spri-
evodnými akciami, ako sú hudba a
výstavky.
Oči by mi jedli, no či niečo ochutnám, rozhodnem sa neskôr. Pani
učiteľka, ktorá už jedla, vravela,
že zabíjačkové výrobky sú nielen
chutne pripravené, čerstvé, ale aj
relatívne lacné.
Lucia Tináková, študentka
Som z Podhájskej, kde ako viete,
máme Termálne kúpalisko. Nášmu
starostovi sa podobnú akciu doteraz nepodarilo zorganizovať. A ani
nemá záujem. Všetko sa sústreďuje
iba na kúpanie, cudzinecký ruch a
biznis. Jesť nebudem nič, som vegetariánka.
Jaroslav Mucha, podnikateľ
Takéto niečo chýba mestu už
desaťročia. Cením si snahu organizátorov tohto podujatia. Kiež by
bolo viac takýchto akcií v Šuranoch.
Nedalo mi neprísť sa aspoň podívať
a keďže vôňa čerstvého pečeného
mäsa sa šíri okolím, neodolal som
a ochutnám aj nejakú zabíjačkovú
špecialitu. Chuť mám na čerstvé
pečené mäso.
Veronika Šebeňová, speváčka
Som rada, že pred veľa ľuďmi sa
môžem prezentovať ako mladá nádejná speváčka v rámci
kultúrneho programu. Prišli ma
povzbudiť aj rodičia i starí rodičia a
staršia sestra, ktorá mi veľmi fandí.
Jesť nebudem, pretože ak vidím
zabíjať živé zvieratá, pohne sa
vo mne akási ľútosť, hoci nie som
vegetariánka.
Ondrej Galás, študent
Sprevádzam Veroniku Šebeňovú,
ktorá je mojou priateľkou a užívam
si najmä hudbu. Dobre, že dnešná
akcia je spojená a sprevádzaná
aj umením v zručnosti. Oceniť
treba najmä snahu organizátorov
priblížiť nám mladým, aké boli
kedysi zabíjačky na dedinách.
Samozrejme, ochutnám čerstvú
sviečkovú, prípadne srnčí guláš.
Gabriel Dome, hudobník
Zaujímavé
podujatie,
ktoré
umožňuje najmä nám mladým,
konkrétne hudobníkom, prezentovať sa takto na verejnosti a
preveriť si tak svoje možnosti. Je
to zároveň šanca najmä pre mladé
začínajúce hudobné i spevácke talenty na zviditeľnenie sa. Na jedlo
zatiaľ nepomýšľam.
Jozef Jobbágy, starosta
Umožniť takto ľuďom spoločne
sa stretnúť, na obecnej či mestskej
úrovni je vec vítaná. Takéto aktivity treba podporiť. U nás v obci
organizujeme podobné podujatia,
no Šurany sú predsa len mesto. Akcia je vydarená, veľmi dobre pripravená aj po organizačnej stránke.
Veľkú chuť mám na žobrácku kašu.
Peter Lednár primátor
Veľmi rád som uvítal pozvánku
od pána Štarka na toto podujatie
doplnené sprievodnými kultúrnospoločenskými akciami. Som
príjemne prekvapený. Klobúk dolu,
pretože viem čo je to zorganizovať
takéto niečo. U nás máme po celý
rok podobné akcie, no viac-menej iba kultúrno-spoločenské a
športové. Čo ochutnám? Už som
jedol, takpovediac „z každého
rožka troška“ zo zabíjačkovej misy.
Jedlo bolo starostlivo pripravené
zvlášť aj pre hostí.
Ivanka Nagyová, žiačka
Som tu s mamičkou a spolu vystavujeme ručné práce. Rada maľujem
a šijem. Teší ma, že majú ľudia
záujem aj o naše umelecké práce.
Takéto akcie treba len uvítať, páči
sa mi tu.
Najesť sa pôjdem s mamou,
uvidíme aká bude ponuka a na čo
budeme mať chuť.
Jaroslav Spišiak, kostolník
Som tu s našim mladým detským
spevokolom, ktorý patrí pod farský úrad. Sme radi, že sme mali
príležitosť účinkovať v kultúrnom
programe. Na jedlo nepomýšľam,
som tu spolu s deťmi a musím to
zvládnuť najmä organizačne a dôstojne.
(red)
6
Noviny občanov mesta Šurany
Koncoročné vianočné posedenie dôchodcov v Kostolnom Seku
V miestnosti sálalo teplo, láska a napokon bola i dobrá nálada
Koncoročné posedenia dôchodcov pri vianočnom stromčeku
bývajú zvykom takmer v každom
meste či v obci. Nebolo tomu inak
ani v priľahlej časti mesta Šurian,
v Kostolnom Seku, kde sa v závere
roka uskutočnilo spoločné posedenie tamojších skôr narodených v ich
spoločnom zariadení. Zavítal medzi nich aj predseda Občianskeho
združenia Vráťme mestu život
Ján Štark, ktorý ochotne prijal ich
pozvanie. Svoju prítomnosť využil
na to, aby ich v krátkosti informoval o bezpečnostných rizikách
a krádežiach pri vianočných
nákupoch, ako i podvodných konaniach pri podomových predajoch ,
ktoré sa stávajú najmä počas sviatkov. Pri rozžiarenom vianočnom
stromčeku predniesla báseň členka
šurianskeho spevokolu a členka
klubu dôchodcov Kostolný Sek
Anna Sládkovičová, ktorú si dovolíme odcitovať:
Najkrajšie sú Vianoce
ako cukrom obalené
v snehu.
Najšťastnejší človek je
zahalený
v teplú ľudskú nehu.
Preto želám všetkým nám:
Nech Tichá svätá noc je
v každom jednom z nás,
šťastia a zdravia moc
v tento štedrý vianočný čas.
Nech ľudské srdcia sú
ako z perníka,
nech sa radosť zračí
v detských očkách,
nie bolesť a strach, ale
rozprávočka,
nech naši starkí nie sú
sami,
nech je lásky a porozumenie medzi nami,
nech sme rovní bratia sebe,
čo si želám ja,
nech je dané tebe,
nech sa šťastím každá
slza ligoce,
nech sú v každom z nás tie
pravé Vianoce.
Potom, po krátkom príhovore
predsedníčky Klubu dôchodcov
a pohostení nasledoval ľubovoľný
program. Keďže tamojšia organ-
izácia má približne 80 členov, obe
miestnosti boli zaplnené takmer
do posledného miesta. A samozrejme bolo o čom medzi sebou
hovoriť, debatovať, veď tých udalostí sa denne okolo nás odohráva
neúrekom.
Dôchodcovia si so záujmom vypočuli aj príhovor o bezpečnosti
Pani Anna Sládkovičová a
Júlia Nováková sa dali spolu
zvečniť na pamiatku
- Takýchto slávnostných posedení máme v dňoch významných
výročí počas roka až päť. Na Deň
matiek a Medzinárodný deň žien a
Deň mužov a samozrejme na Veľkú
noc a Vianoce,- vraví predsedníčka
pani Júlia Nováková, ktorá
tamojším dôchodcom „šéfuje“
už 13-ty rok. A dodáva: - Okrem
toho, viacerí z nás, podľa ľubovôle
a času sa stretávame dva razy
v týždni, vo štvrtok a v piatok dopoludnia. Navaríme si z prinesených
surovín, napečieme, prípadne
niekedy si prinesieme hotové jedlá
z domu, najeme sa, ochutnáme, a
podebatujeme. Snažíme sa využiť
Ďalej sme sa dozvedeli, že každý
rok organizujú spoločné zájazdy, či
už do slovenskej metropoly, ale i
do zahraničia, mimochodom tento
rok navštívili Viedeň. Autobusové
výlety využívajú podľa možností
aj na spoznávanie prírodných, his-
všetci dobre, podobne ako v rodinnom prostredí. Navyše, na pestovanie zeleniny využívajú prilľahlú
záhradu, kde ošetrujú aj zopár
koreňov viniča.
O čistotu a poriadok Domu
dôchodcov
sa
starajú
dve
Ján Štark v kruhu členiek výboru klubu dôchodcov
torických i iných krás Slovenska.
Dom dôchodcov, mimochodom
ktorý sídli neďaleko futbalového
ihriska, získali prerobením starého
rodinného domu. Toto nové moderné zariadenie využívajú už vyše
dvadsať rokov, keď sa presťahovali
do týchto nových, veľmi vyhovujúcich priestorov, kde sa cítia
upratovačky a zamestnávajú aj
jednu sociálnu pracovníčku, konkrétne Johanu Vankovú. Šesťčlenný
výbor pracuje v zložení: Júlia
Nováková, predsedníčka, členky:
Anna Lutišanová, Júlia Klučková,
Júlia Gubricová, Veronika Banásová, Albína Ondrušková a Karol
Bartovič
Recituje Anna Sládkovičová
aj sociálne zariadenie, myslím sprchy na telesnú očistu. Tá duševná
je výraznejšie vtedy, ak niektorá, či
niektorý z nás má meniny, či narodeniny, využívame na spoločné
stretnutie aj túto príležitosť.
Nechýbalo ani vianočné posedenie a pohostenie
Noviny občanov mesta Šurany
7
Najmladšia sloven- Krajské majstrovstvá v karate dorastencov a juniorov
ská europoslankyňa Ojedinelé podujatie svojho druhu
medzi študentmi
V Športovej hale v Šuranoch sa Pálinkášová, (nad 40 kg) 1. miesDvadsiaty december v roku 2011
sa stal jedným z dní, na ktorý budú
študenti Obchodnej akadémie
v Šuranoch dlho spomínať. V tento
deň sa v ich škole uskutočnilo zaujímavé podujatie, ktoré sa konalo
v rámci plnenia úloh súťažného
projektu EUROSCOLA 2012 . Bola
to beseda s najmladšou slovenskou europoslankyňou Katarínou
Neveďalovou, ktorá priblížila
študentom činnosť Európskeho
parlamentu, ako i prácu europoslancov. Medzi europoslankyňou
a študentmi vznikla priateľská,
spontánna atmosféra, dýchajúca
mladým elánom a tvorivým duchom. Študenti sa dozvedeli veľa
nového. Na záver besedy čakalo
na študentov veľké prekvapenie.
Europoslankyňa im dala možnosť
vybrať si spomedzi seba dvoch
Na snímke Lucia Brezíková a
Peter Rosival s poslankyňou
študentov (dievča a chlapca), pre
ktorých v mesiaci január tohto roku
(spolu s ďalšími 28-mi študentami
ďalších škôl), pre ktorých zabezpečí
trojdňový pobyt v Bruseli. Dôveru
študentov z vlastných radov dostali
Lucia Brezíková a Peter Rosival.
Obaja verejne sľúbili spolužiakom
i pedagogické-mu zboru, že budú
školu dôstojne reprezentovať a
o svojich zážitkoch sa s nimi po
návrate, podelia. Stretnutie obohatila
prezentácia
vybraných
krajín Európskej únie spojená s
kultúrnym programom – spevom
hrou na hudobnom nástroji a
spoločenskými tancami.
PaedDr. Helena Rusnáková
V hladovej doline je každý
obézny občan podozrivý.
Rada: Ak chcete manžela, ktorý
seká dobrotu, vydajte sa za mäsiara.
Z pohľadu vší je osobná hygiena
obmedzovaním osobnej slobody.
Lídrov by mali balzamovať, aby
sa nerozpadli skôr, ako politické
strany.
Ján Heinrich
v závere roka konalo ojedinelé
podujatie svojho druhu -Majstrovstvá Západoslovenského zväzu
karate dorastencov a juniorov a
to Viktória Sepešiová, juniorky
(16.-17. rokov do 59 kg) 3. miesto
Michaela Mrváňová, mladší dorastenci (12.-13.rokov nad 50 kg) 2.
Odovzdávanie cien víťazom
miesto Andrej Skočka, kadeti (14.15. rokov do 70 kg) 3. miesto Roman Olah, juniori (16.-17. rokov,
do 61 kg) 1. miesto Matúš Frnda,
(nad 76 kg) a tiež 1.miesto získal
Richard Čuvala, (bez rozdielu
hmotnosti) 2. miesto Matúš Frnda
a 3.miesto Richard Čuvala
Dominika Strigačová,
foto: autor
Víťazi boli odmeňovaní v rôznych kategóriách
2. kolo Pohára mládeže. Športová
hala bola doslova zaplnená divákmi. Súťaž zorganizoval Západoslovenský zväz karate v spolupráci s domácim karate klubom
– GOJU RYU Šurany a mestom
Šurany. Domáci karate klub získal
celkom 11 medailí (3 zlaté, 5 strieborných a 3 bronzové). Z výsledkov: kategória KATA (staršie žiačky
10.- 11.rokov), 2. miesto Viktória
Sepešiová, kadetky (14.-15. rokov),
2.miesto Katarína Banásová, kategória KUMITE (staršie žiačky 10.11. rokov, do 40 kg ) 2 miesto Laura
Preteky prebehli pod prísnym dohľadom odborníkov
Rozpis pohotovostných služieb lekární
na mesiac január 2012
Deň
Dátum
Lekáreň
Adresa
Telefón
NE
1.1.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
Pi
6.1.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
SO
7.1.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
NE
8.1.
TILIA pharm
SNP 1, Šurany
035-6402 887
SO
14.1.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
NE
15.1.
Zdravie
Družstevná 5, Šurany
035-6503 172
SO
21.1.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
NE
22.1.
U milosrdného srdca
SNP 2, Šurany
035-6500 083
SO
28.1.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
NE
29.1.
Laudanum
M. R. Štefánika 7, Šurany
035-6501 522
Lekárenská pohotovostná služba sa poskytuje v meste Šurany
v sobotu, v nedeľu a vo sviatok od 8.00 hod. - 16.00 hod.
8
Noviny občanov mesta Šurany
Zostalo nám na redakčnom stole
Silvestrovské odrobinky
Kedysi a dnes
Kedysi čakali dievčatá princa na
bielom koni, dnes čakajú tunelára
na mercedese..
Povzdych: Ej, mať tak taký život,
ako životopis!
Najlepšími taxikármi sú bývalí
príslušníci ŠtB. Zákazník povie
len meno a adresu už vedia sami.
Slobodný dôchodca si v konzumnej
demokracii myslí čo chce a konzumuje na čo má.
L. Víťazka
(Ne)závislé myšlienky
Konečne sa zlepšila aspoň naša
budúcnosť.
Snaha po zjednotení spravidla
rozdeľuje.
Neexistuje dokonalý mier, sú
len dokonalejšie zbrane.
Na mnohých je pravdivé iba to,
že klamú.
Ľahko možno poblúdiť ak
všetci ukazujú cestu !
Napriek guľatosti Zeme ľudstvo
stojí na okraji.
Ľudstvo sa ponáhľa, aby
nezmeškalo svoj koniec!
Satirika počuť najmä potom,
ako bol umlčaný.
Jaroslav Liptay
Do cirkusu príde za riaditeľom
chlapík a žiada o prijatie do zamestnania.
- A čo viete? - pýta sa riaditeľ.
- Viem napodobňovať vtáky.
- To vie každý.
- Škoda, povedal chlapík a vyletel
von oknom.
***
Na pumpe visí tabuľa s textom:
„Voda nevhodná na pitie!
Opilec idúc popri nej si zamrmle:
- Konečne, že na to prišli...
Heurékááá...
Neslávne osudy slávnych
výrokov *
A predsa sa prekrúca!
***
Kocky sú prehodené.
***
Rušia ma Vaše kruhy.
***
Vyššie, rýchlejšie, silnejšie,
s dopingom.
***
Prišiel, videl, zvíťazil, bol diskvalifikovaný.
***
Dajte mi tak pevný bod,
aby už nebolo treba ničím
hýbať.
***
Vymeňte ich, prosím národ !
***
Viem, že lepšie je nič nevedieť.
***
Myslím, teda som. Nepochopený.
***
Nebuďte svine, hádžte perly !
* Povedali:
Kanibal, Demagokritos, Sakrates,
Andante, Archimedenko, B. Brebt,
Mufti, Ivan Ivanovič, Háclav
Wawel, Fr. Ringo Slovák.
Overte si to!
J. Liptay
NOVÉ ZÁMKY: Železná 20 (Výpalisko)
Tel.: 035/640 8840, 0908 713 576
e-mail: [email protected]
ŠURANY: Hasičská 29
Tel.: 035/650 1282, 0902 950 841
e-mail: [email protected]
- Susedia sa rozvádzajú!
- Z čej viny?
- Z manželovej.
- Ako to?
- Prišiel zo služobnej cesty
o deň skôr.
STVORENIE ČLOVEKA
Na siedmy deň Pán stvoril
človeka. Písmo hovorí, že ho z
hliny vytvaroval.
Najskôr hruď, potom brucho, horné a dolné končatiny a
nakoniec hlavu. Pozerá sa na
svoje dielo, v dlaniach kúsok
hliny šuľká, čo mu z tej roboty zvýšil. Škoda dobrého
materiálu, dumá. Nuž mu ten
šúľok pekne medzi nohy pod
brucho prilepil. Až potom mu
dušu vdýchol. Tak Pán stvoril
Adama.
Na Evu, ako je známe, Mu
hlina nezvýšila. Tak prišiel
Adam o rebro.
J. Žilinský
Vážne upozornenie!
Obvodné oddelenie PZ v Šuranoch
upozorňuje občanov najmä z radov
seniorov na narastajúci počet podvodných konaní zo strany neznámych páchateľov, ktorí pod zámienkou vý-meny odkvapových žľabov
a odvodových potrubí na rodinných
domoch, prípadne iných hospodárskych objektoch, podvodne lákajú
od nich rôzne finančné prostriedky
za vykonanie prác a dodanie materiálu. Pričom tieto osoby veľmi presvedčivo
vystupujúce skupiny páchateľov dodajú občanom, od ktorých už vopred
získali nemalé finančné prostriedky
ako zálohu nekvalitný materiál a
práce nedokončia čím dochádza
k nezákonnému obohateniu sa na
úkor poškodených.
Policajný zbor sa aj napriek vynaloženému úsiliu na úseku prijímania
preventívnych opatrení na zabránenie
tejto protiprávnej trestnej činnosti
ešte stále stretáva s prípadmi, kedy
boli takto občania uvedení do omylu
a neznámymi páchateľmi okradnutí.
Preto treba pri kontakte s cudzími
ľuďmi, ktorí by sa snažili od občanov
pod rôznymi zámienkami vylákať
finančné prostriedky oznámiť to na
známom telefónnom čísle 158, prípadne na ktoromkoľvekom útvare
Policajného zboru. Obvodné oddelenie PZ v Šuranoch ďakuje občanom
za eventuálnu spoluprácu!
(pz)
Noviny občanov mesta Šurian - Vráťme mestu život. Vydáva vydavateľstvo H+S, ul. SNP č. 42, 940 01 Nové Zámky.
Autorsky zostavil Milan Kupecký, e-mail: [email protected], alebo [email protected]
Graficky upravila: Erika Cserepesová. Povolené: Ministerstvom kultúry SR, pod registračným číslom 292/2010.
Download

si môžete stiahnuť odtiaľto