UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Jesenské,
zo dňa 22.01.2015
Uznesenie č. 17/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
a/ berie na vedomie správu o činnosti OcÚ, starostu a samosprávy obce Jesenské od
posledného zasadnutia OZ 18.12.2014
b/ berie na vedomie plnenie uznesení od posledného zasadnutia OZ
c/ berie na vedomie stav investičných aktivít a financovania
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
9
-
Jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 18/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom poveruje starostu a poslancov p. Slováka a Ing. Pála aby
prerokovali a pripravili z dotknutými poskytovateľmi služieb (UPC a iné) riešenie ďalšieho
fungovania káblovej televízie, Internetu a Info -kanálu v obci Jesenské – možné alternatívy.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
9
-
Jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 19/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie prípravu plánu investícií a iných
rozvojových aktivít obce Jesenské za obdobie 2014-2018.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
9
-
Jednohlasne
Uznesenie č. 20/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje zber návrhov na prípravu nového pasportu
dopravných značiek a informačných tabúľ obce Jesenské. Do termínu najbližšieho zasadnutia
OZ t.j. 26.3.2015 kedy sa odsúhlasí.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
9
-
Jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 21/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom poveruje komisiu životného prostredia za účasti
zaangažovaných obyvateľov obce na vyriešenie problému znečistenie ovzdušia, ktoré
spôsobuje firma Gemernákup a.s. pre obyvateľov na najmä na ul. Novej, 1. Mája.
Pripomienky a návrhy budú prerokované na marcovom zastupiteľstve , dňa 26.3.2015.
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 22/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie na vedomie rozhodnutie starostu obce o poverení
zástupcu starostu poslanca Ladislava Bartu na funkčné obdobie 2014-2018 v písomne
určenom rozsahu bez pripomienok.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
9
Jednohlasne
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 23/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom
1. b e r i e n a v e d o m i e
a) že, boli doručené 2 ponuky na uzavretie nájomnej zmluvy na prenájom
majetku obce
b) že nasledovné predložené ponuky spĺňajú podmienky obchodnej verejnej
súťaže
- Attila Bencs, SHR, Janka Jesenského č. 294, Jesenské, IČO 37831658
- Pigagro s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, IČO 36046272
2. s c h v a ľ u j e
a) nasledovné poradie ponúk vo verejnej obchodnej súťaži na prenájom majetku
obce Jesenské (v súlade s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa
02.01.2015):
č. 1./ Attila Bencs, SHR, Janka Jesenského č. 294, Jesenské, IČO : 37831658
č. 2./ Pigagro s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, IČO 36046272
prenájom majetku obce Jesenské podľa návrhu nájomnej zmluvy, na dobu
určitú 5 rokov na základe výsledkov obchodnej verejnej súťaže v súlade
s Podmienkami obchodnej verejnej súťaže zo dňa 02.01.2015 pre :
- Attila Bencs, SHR, Janka Jesenského č. 294, Jesenské, IČO : 37831658,
označenie nehnuteľnosti, kat. ú. Jesenské, vedená ne LV č. 2132, parc. Č. 3582,
výmera 36235m2 za cenu 130€/ha
- Pigagro s.r.o., Ipeľský Sokolec 360, IČO 36046272, označenie nehnuteľnosti,
kat. ú. Jesenské, vedená ne LV č. 2132, parc. č. 3384, 3387, 3394, 3395, 3407,
3413, 3452 výmera 26 571 m2 za cenu 100 €/ha
3. p o v e r u j e obecný úrad, aby spracoval všetky potrebné právne, ekonomické
a organizačné opatrenia k zabezpečeniu realizácie zhora uvedeného uznesenia t.j. aj
zverejnenie zmluvy
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 24/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom berie ne vedomie zvýšenie rozpočtu o 42 903,20 EUR.
Sú to nevyčerpané prostriedky z roku 2013 pre školy /31 245,96 Eur/ a dotácia za projekt
HUSK./11657,24 Eur/. Tieto finančné prostriedky treba rozpočtovať na príjmovej aj na
výdavkovej časti bežného rozpočtu.
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje zvýšenie rozpočtu Futbalového klubu Jesenské
o 2000 Eur.
Hlasovanie:
Za :
9
Jednohlasne
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 25/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom zamieta žiadosť miestneho podnikateľa Petra Vinczeho
o schválenie resp. zmenu prevádzkového času na NON-STOP /0:00hod. 24:00hod./
v prevádzke Casablanca bar na ulicu Mieru.
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
4
2
3
Czene, Ing. Pál, Mgr. Veres, Csobová
Ing. Feledy, Slovák
Barta, Vargová, MVDr. Éli
Mgr. Gabriel Mihályi
Uznesenie č. 26/2015
Obecné zastupiteľstvo v Jesenskom schvaľuje žiadosť pre žiadateľa : Štefan Balogh, ktorý
splnil kritériá VZN č. 7/2011 o nakladaní s nájomnými bytmi pre občanov 2 x 4 b. j., čl. 2
o pridelenie štandardných nájomných bytov. Nájomný vzťah začína dňom 01.03.2015
Hlasovanie:
Za :
Proti :
Zdržal sa :
Neprítomní :
V Jesenskom, dňa 18.12.2014
6
2
Tajné hlasovanie
Mgr. Gabriel Mihályi
Download

si môžete stiahnuť kliknutím na túto linku