Miesto konania: seminárna miestnosť B3-19
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Radlinského 11, Bratislava
Účastnícky poplatok:
25 € zahrňuje vložné na seminár, konferenčné poplatky, občerstvenie,
zborník;
15 € zvýhodnené pre členov SSGK
bezplatná účasť na prednáškach pre dôchodcov a študentov
Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU Bratislava
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Registrácia a úhrada vložného po 20.01.2014 (alebo na mieste) sa zvyšuje
na 30 €.
- potvrdenie o zaplatení (daňový doklad) dostanú účastníci pri prezentácii na
seminári,
- cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
Ako sa prihlásiť na seminár:
Prihlásenie účastníkov je zabezpečené elektronicky:
on-line do 31.01.2014 na http://www.ssgk.sk alebo písomne na
adrese sekretariátu konferencie:
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Koceľova 15, 815 94 Bratislava;
alebo e-mailom na adresu: [email protected]
Údaje na úhradu vložného:
VÚB – Bratislava – Dulovo nám.
názov účtu: SSGK číslo účtu: 12133062 / 0200 Var. symbol: IČO
zo zahraničia: VÚB – Bratislava – Ružinov, Dulovo nám. 1,
SWIFT CODE: SUBASKBX IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
si Vás dovoľujú pozvať na seminár
Pozemkové spoločenstvá –
história a súčasnosť
5. 2. 2014
Stavebná fakulta, STU v Bratislave
Ciele semináru
Odbornej verejnosti priblížiť problematiku osobitného druhu podielového
spoluvlastníctva, kedy predmetom vlastníctva nie je jeden konkrétny
pozemok, ale viaceré pozemky - tzv. spoločné nehnuteľnosti.
Aktuálnym problémom je rôznorodosť zápisov tohto osobitného druhu
vlastníckych vzťahov v katastri nehnuteľností. Zväčša sú to zápisy vykonané
pri spracovaní registrov obnovenej evidencie pozemkov. Jednu z možných
ciest rozdelenia „nedeliteľnej“ spoločnej nehnuteľnosti ponúkajú postupy v
konaní o pozemkových úpravách.
Horizont zmien a zákonných obmedzení vlastníckych vzťahov v spoločných
nehnuteľnostiach uzatvára zákon NR SR č. 97/2013 Z. z. o pozemkových
spoločenstvách účinný od 1.mája 2013. Upravuje vznik, právne postavenie,
hospodárenie a zánik pozemkových spoločenstiev, práva, povinnosti členov
spoločenstva, podmienky nakladania a postupy konania o zápise
spoločenstiev do registra pozemkových spoločností .
Pracovné názvy vystúpení:
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.: Vývoj pozemkovej držby na území Slovenska
(Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU)
JUDr. Jaroslav Puškáč: Dôvody prijatia zákona NR SR č. 97/2013 Z. z.
o pozemkových spoločenstvách a základné odlišnosti od predchádzajúcej
právnej úpravy (Sekcia legislatívy MPRV SR)
Ing. Jozef Bujňák: Spoločné nehnuteľnosti v horizonte zmien a zákonných
obmedzení (Pozemkový a lesný odbor OÚ Prešov)
JUDr. Odeta Poldaufová: Pozemkové spoločenstvá a kataster
nehnuteľností (Legislatívno-právny odbor ÚGKK SR)
Mgr. Martin Illáš: Spôsoby nakladania so spoločnou nehnuteľnosťou
(Odbor legislatívy MPRV SR)
Mgr. Ing. Ivana Zemková, Ing. Jozef Kolesár: Rozdielnosti v evidovaní
spoločných nehnuteľností v operátoch katastra nehnuteľností (Odbor
katastrálnej inšpekcie ÚGKK SR)
Ing. Pavel Lauko, Ing. Jozef Urban: Spoločné nehnuteľnosti v konaní
o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom
(geodeti)
Ing. Peter Repáň: Delenie spoločných nehnuteľností v konaní
o pozemkových úpravách (geodet)
Plánovaný program
09:00
10:15
12:00 – 13:00
13:00
15:30
registrácia účastníkov
otvorenie
prednášky
prestávka - obed
prednášky
diskusia
záver
Odborný garant
Organizačný garant
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
STU - KMPÚ
Radlinského 11
813 68 Bratislava
02-59274530
e-mail: [email protected]
Ing. Elena Beňová
VV SSGK
Koceľova 15
815 94 Bratislava
0902 906 611
e-mail: [email protected]
Download

Pozemkové spoločenstvá – história a súčasnosť