Hotel*** Sorea Sĺňava
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Katastrálny úrad v Trnave
Vás pozývajú na
3. Slovenské právnické dni so zameraním na
kataster nehnuteľností
Partneri konferencie:
14. – 15. apríla 2011
Hotel*** Sorea Sĺňava
Piešťany
Zameranie konferencie:
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky organizuje v spolupráci
s Katastrálnym úradom v Trnave a Slovenskou spoločnosťou geodetov
a kartografov pre Vás tretí ročník konferencie so zameraním na kataster
nehnuteľností.
Na konferencii budú prezentované právne názory odborníkov z rôznych
odvetví práva a odborníkov z rezortu katastra.
Odborný garant:
JUDr. Odeta Poldaufová – ÚGKK SR
15. apríla 2011 (piatok)
07.00 – 09.30
Raňajky
10.00 – 12.00
Blok prednášok D
Martina Behuliaková - ÚGKK SR
Vladimír Ľupták – KÚ v Žiline
Jana Krekovičová, Zuzana Vargová – SK pre hl. mesto Bratislava
Ján Benko – KÚ v Košiciach
Róbert Baran – KÚ v Prešove
Róbert Jakubač – ÚGKK SR
12.00 – 14.00
obed
Program konferencie:
14. apríla 2011 (štvrtok)
08.00 – 10.00
Prezentácia účastníkov
10.00 – 10.30
Otvorenie konferencie
10.30 – 12.30
Blok prednášok A
Odeta Poldaufová – ÚGKK SR
Eva Barešová – ČUZK Praha
Slovenský pozemkový fond
Marián Fečík – Generálna prokuratúra
Martin Maliar - MS SR
12.30 – 14.00
14.30 – 16.00
obed
Blok prednášok B
Jozef Vlček - ÚGKK SR
Vladimír Ludvík – GESTUM legal v.o.s.
Tatiana Mihályová – KÚ v Prešove
Drahomíra Hanesová – KÚ v Banskej Bystrici
16.00 – 16.30
16.30 – 17.30
prestávka
Blok prednášok C
Adela Zvardoňová – KÚ v Nitre
Andrej Polák – KÚ v Trnave
Ľubomír Svitek – SK Myjava
20.00
21.00 – 0.00
večera
spoločenský večer
Miesto konania:
Vložné:
Hotel *** SOREA Sĺňava
55 € zahrňuje konferenčné poplatky a stravovanie. Vložné
je potrebné uhradiť do 20.3.2011.
Registrácia a úhrada vložného po 20.3.2011 sa zvyšuje na
75 €.
Prihlášku je potrebné vyplniť najneskoršie do 20.3.2011 na adrese
http://www.ssgk.sk/piestany2011.htm , alebo zaslať písomne na adresu:
SSGK, Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava, alebo e-mail: [email protected]
Údaje na úhradu vložného:
VÚB – Bratislava – Ružinov
názov účtu: SSGK číslo účtu: 12133062 / 0200 Var. symbol: IČO
Odporúčané ubytovanie:
Hotel *** SOREA Sĺňava, ubytovanie v dvojľôžkovej izbe za 29,-€ rezervácia
s heslom „kataster“ – na [email protected] , 033/79 80 111
3. Slovenské právnické dni so zameraním na
kataster nehnuteľností
3. Slovenské právnické dni so zameraním na
kataster nehnuteľností
14. – 15. apríla 2011,Hotel*** Sorea Sĺňava, Piešťany
14. – 15. apríla 2011,Hotel*** Sorea Sĺňava, Piešťany
Záväzná prihláška
Záväzná prihláška
Meno:
..........................................
Meno:
..........................................
..........................................
..........................................
Zamestnávateľ:
...........................................
Zamestnávateľ:
...........................................
IČO
...........................................
IČO
...........................................
e-mail:
...........................................
e-mail:
...........................................
Vegetariánka strava
ÁNO
Vegetariánka strava
ÁNO
Úhrada vo výške ............... vložného bola vykonaná dňa.................
Úhrada vo výške ............... vložného bola vykonaná dňa.................
V , dňa .....................................
V , dňa .....................................
Podpis:
Podpis:
(Ubytovanie je potrebné si rezervovať individuálne)
(Ubytovanie je potrebné si rezervovať individuálne)
Download

Pozvánka (pdf) - Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov