Termíny:
Registrácia všetkých záujemcov on-line do 7.10.2011 na http://www.ssgk.sk/
alebo písomne na adrese Výkonného výboru seminára:
VV SSGK; Chlumeckého 4, 827 45 Bratislava;
e-mail: [email protected]
Trasa: na miesto konania DK CULTUS Bratislava – Ružinov je na stránke akcie
http://www.ssgk.sk/znalci2011.htm
Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov
Katedra mapovania a pozemkových úprav SvF STU Bratislava
Ústav súdneho znalectva SvF STU Bratislava
Účastnícky poplatok:
5 € zahrňuje vložné na seminár, pracovné materiály a občerstvenie
Registrácia a úhrada vložného po 2.10.2011 (alebo na mieste) sa zvyšuje na 10 €.
 potvrdenie o zaplatení (daňový doklad) obdržia účastníci pri prezentácii
na seminári,
 cena účastníckeho poplatku je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
si vás dovoľujú pozvať na seminár
Znalectvo v odbore geodézia a kartografia
2. POZVÁNKA
Údaje na úhradu vložného:
VÚB – Bratislava – Ružinov
názov účtu: SSGK číslo účtu: 12133062 / 0200
Var.symbol: IČO
zo zahraničia:
VÚB – Bratislava – Ružinov,
SWIFT CODE: SUBASKBX IBAN: SK18 0200 0000 0000 1213 3062
13.10.2011
Bratislava
Ústredné motto:
15:00 II. blok prednášok, diskusia
„Byť či nebyť znalcom v odbore Geodézia a kartografia“
-
Cieľom seminára je prezentovať aktuálny stav výkonu znaleckej činnosti
v odbore geodézia a kartografia. Zvýšiť záujem o túto činnosť a garantovať
vysokú kvalitu služieb znalcov vyžaduje problémy jednoznačne pomenovať
a následne smerovať ku kompetentným.
-
Otvorený dialóg má priniesť námety k postupom absolvovania odbornej
skúšky, priebežného vzdelávania znalcov ako aj výkonu znalectva
a odmeňovaniu znalca, ktoré chceme riešiť legislatívnymi, koncepčnými, resp.
inými podpornými krokmi.
-
Záujemcovia o znalectvo z radov geodetov a kartografov majú príležitosť
diskutovať a rozhodnúť sa v otázke „byť či nebyť znalcom v odbore GaK“.
Program:
12:30 – 13:00 registrácia účastníkov
13:00 I. blok prednášok
-
Aktuálne otázky znaleckej činnosti
JUDr. Martin Maliar (Ministerstvo spravodlivosti SR)
-
Návrhy na zefektívnenie znaleckej činnosti
Doc. Milan Nič (Znalecký ústav, SvF STU)
-
Znalečné - vyúčtovanie a náhrada
Ing. Jozef Bujňák, znalec
-
Prečo som skončil s činnosťou znalca v odbore GaK
Ing. Vladimír Kupčo
Zhrnutie problémov znaleckej činnosti v odbore GaK, námety do diskusie
Ing. Ľubica Hudecová, PhD. (Katedra MPÚ SvF STU)
-
Zhrnutia záverov zo seminára
Prof. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
17:00 záver
Odborný garant
Ing. Ľubica Hudecová, PhD.
STU - KMPÚ
Radlinského 11
813 68 Bratislava
02-59274530
e-mail: [email protected]
Organizačný garant
Ing. Elena Beňová
VV SSGK
Chlumeckého 4
827 45 Bratislava
0902 906 611
e-mail: [email protected]
NOVÉ miesto konania: Malá sála DK CULTUS
Ružinovská 28
Bratislava
Návrhy na zabezpečenie znaleckej činnosti v odbore GaK
Doc. Ing. Horňanský, PhD. (Znalecký ústav, SvF STU)
-
Ing. Štefan Špaček, znalec v odbore GaK
Znalecká činnosť v ČR
Doc. Ing. Vlastimil Hanzl, CSc. (VUT Brno)
-
Znalecké dokazovanie
Ako sa stať znalcom
Ing. Veronika Sojková, Ing. Silvia Gregušová (Znalecký ústav, SvF STU)
prestávka
Ako sa prihlásiť na seminár:
prihlásenie účastníkov a príspevkov na seminár je zabezpečené
elektronicky dostupné na web stránke SSGK, www.ssgk.sk , alebo
e-mailom na adresu [email protected] .
Download

Znalectvo v odbore geodézia a kartografia