RE: Žiadost o poskytnutie informácie - odpoveď - 55/2014
Subject: RE: Žiadost o poskytnutie informácie - odpoveď - 55/2014
From: "Mgr. Maria Novysedlakova" <[email protected]>
Date: 14/02/14 08:53
To: Jan Hrcka <[email protected]>
Váž. p. Hrčka,
ospravedlňujeme sa Vám za nepresnosti v odpovediach. Tieto opravujeme nasledovne:
2. z akého počtu znalcov sa vyberalo pri jednotlivých losovaniach
- počet znalcov, z ktorých sa vyberá je 9, pôvodný počet bol 10.
3.menný zoznam všetkých znalcov, z ktorých sa pri jednotlivých výberoch vyberalo:
1.Ing. Igor Kropáč
2.Ing. Jozef Fajnor
3.Ing. Viliam Antal
4.JUDr. Ing. Marián Raiter (následne spoluprácu s hlavným mestom odmietol)
5.Doc. Ing. Michal Holík, PhD.
6.Ing. Silvia Gerčáková
7.Ing. Iveta Grebáčová
8.Ing. Miloš Golian
9.Ing. Peter Vinklér
10.Ing. Dušan Holík
Mária Novysedláková
referent oddelenia správy nehnuteľností
Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
Primaciálne nám. 1
814 99 Bratislava
Kontakt
t.č.02/59 356 678
e-mail: [email protected]
Dňa 13. 2. 2014 16:00 Jan Hrcka wrote / napísal(a):
Dobrý deň,
na základe Vašej odpovede, ktorú evidujete pod číslom Ev. 4. 55/2014, žiadam o
správne odpovede na moje otázky:
2) Z akého počtu znalcov sa vyberalo
3) Menný zoznam všetkých znalcov, z ktorých sa v tomto období vyberalo
Vami uvedená odpoveď je zjavne nesprávna a preto žiadam o pravdivú a presnú odpoveď
S pozdravom
Ján Hrčka
On 12/02/14 09:40, Mgr. Maria Novysedlakova wrote:
Vážený p. Hrčka,
v zmysle Vašej žiadosti zo dňa 03.02.2014 o poskytnutie informácií v
zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. Vám v prílohe pripájam odpoveď o
poskytnutí informácie elektronickou formou.
1 of 2
05/03/14 02:23
MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Materiál na rokovanie
Mestského zastupiteľstva
hlavného mesta SR Bratislavy
dňa 27.3.2013
Informácia
o spôsobe náhodného výberu súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri
predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Predkladateľ:
Materiál obsahuje:
Mgr. Rastislav Gajarský, v. r.
riaditeľ magistrátu
1. Informáciu
2. Fotokópiu tabuľky znalcov
3. Uznesenie Mestského zastupiteľstva hl. m.
SR Bratislavy č. 639/2012 zo dňa 27.6.2012
Zodpovedný:
Ing. Ivan Krištof, v. r.
vedúci oddelenia správy nehnuteľností
poverený vedením oddelenia nájmov
nehnuteľností
Spracovateľ:
Alexandra Viziová, v. r.
oddelenie nájmov nehnuteľností
marec 2013
Informácia
Na rokovanie Mestského zastupiteľstva hl. m. SR Bratislavy dňa 27.6 a 28.6.2012 bol
predložený materiál : „Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy“. V zmysle predloženého materiálu bolo prijaté uznesenie Mestského zastupiteľstva hl.
m. SR Bratislavy č. 639/2012, ktoré žiada primátora hlavného mesta SR Bratislavy zabezpečiť
elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých posudkov pri
predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy.
Oddelenie správy nehnuteľností na základe predmetného uznesenia vypracovali
databázu súdnych znalcov, ktorým je zadávanie vypracovania znaleckých posudkov prideľované
náhodným elektronický výberom.
V tabuľke programu excel je evidovaná databáza znalcov, v ktorej sa výber realizuje
pomocou matematického vzorca generujúceho náhodné číslo z databázy (v tomto prípade poradové
číslo znalca) .
V prípade, že je z databázy vygenerovaný súdny znalec, ktorý nemôže z objektívnych
dôvodov znalecký posudok vyhotoviť (dovolenka, časové obmedzenie a iné) vygeneruje sa znovu
náhodným elektronickým výberom ďalší súdny znalec.
p.č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Meno znalca
Ing. Igor Kropáč
Ing. Jozef Fajnor
Ing. Viliam Antal
JUDr. Ing. Marián Raiter
Doc. Ing. Michal Holík, PhD.
Ing. Silvia Gerčáková
Ing. Iveta Grebáčová
Ing. Miloš Golian
Ing. Peter Vinklér
Ing. Dušan Holík
Telefónne číslo, adresa, mail
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
kontakt, mobil, adresa
1
Pre vygenerovanie dalsieho cisla stlacte F9
Ing. Igor Kropáč
kontakt, mobil, adresa
Návrh na elektronický náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie znaleckých
posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta SR
Bratislavy
Kód uzn.: 1.5.2
2.1
Uznesenie č. 639/2012
zo dňa 27. - 28. 06. 2012
Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu
žiada
primátora hlavného mesta SR Bratislavy
zabezpečiť elektronickou formou náhodný výber súdnych znalcov na vypracovávanie
znaleckých posudkov pri predajoch a nájmoch nehnuteľností vo vlastníctve hlavného mesta
SR Bratislavy.
T: úloha trvalá,
od 1. 1. 2013
TK: raz ročne k 31. 12.
---
Download

Subject: RE: Žiadost o poskytnutie informácie - odpoveď