1.
2.
3.
4.
5
5.
6.
7.
Typ inkontinencie(urgentná, stresová, zmiešaná)stanovuje urológ
K
Komplexná
l
á gynekologická,
k l i ká urologická
l i ká anamnéza
é
Vyšetrenie funkčných porúch v súvislosti so
y
kostrče a p
panvového dna
syndrómom
Vyšetrenie vložkovým testom, mikčný denník,
stanovenie závažnosti úniku moču
Využitie štandardizovaných dotazníkov vzhľadom k
typu inkontinencie (Contlife, ICIQ – UI – SF a ďalšie )
Objektívne vyšetrenie sily svalov panvového dna
prostredníct om povrchovej
prostredníctvom
po rcho ej EMG,
EMG alebo palpačne
podľa Perfect schémy , vyšetrenie perineometrom.
Vyšetrenie svalov panvového dna ultrazvukom
Izolovaná kontrakcia svalov PD
 Zmeny polohy
l h tela
l prii tréningu
é i
 Po nacvičení správnej
p
j funkcie
panvových svalov v ľahu, sede, stoji a
v kľaku
 nutné je precvičovanie svalov PD v ADL
( napr. prii pohybe,
h b k
kašli
šli a pod).
d)

Svalová
S
l á sila
il sa zvyšuje
š j prii menšom
š
počte
č
opakovania cvikov so submaximálnou
záťažou.
 Vytrvalosť je najlepšie dosiahnutá vyšším
počtom opakovania cvikov s menšou
záťažou.
záťažou

Odporúča sa cvičiť dvakrát týždenne
(Pollock 1998)
(Pollock,
1998).
 Ak sú ženy spojené do organizovaného,
udržiavacieho cvičenia, sú dlhodobé
dosiahnuté výsledky
ý
y výrazne
ý
lepšie,
p
ako
v skupine individuálne cvičiacich žien
((Bo,, 2001).
)



1. uvedomovanie si
svalov panvového
dna
2. získanie istoty
2
o aktivácii
požadovaných
p
ý
svalov, zvyšovanie
sily a koordinácie.





doporučuje sa zahájiť
cvičenie s počtom cvikov 20
krát, dvakrát denne.
Nacvičujeme dlhé kontrakcie
– doporučuje sa kontrahovať
svaly rýchle, maximálne
s výdržou 10 sekúnd.
Dlhé kkontrakcie
t k i slúžia
lúži na
zlepšenie vytrvalosti, napr.
udržanie moču pri nákupoch,
prechádzkach a pod.
Krátke kontrakciekontrahujeme svaly rýchle
a silne s výdržou 1-2 sekundy.
Krátke kontrakcie sú dôležité
pre nácvik schopnosti ich
rýchlej kontrakcie pri náhlom
kašli, kýchaní, behu, tanci
a pod.
pod
3. fáza regeneračná
 Dochádza
hád k čiastočnému
či
č é
ústupu
ú
ťažkostí, zreteľnému nárastu svalovej sily
 Cviky sú vykonané s menšou námahou ,
svaly sú menej unavené a pevnejšie.
 V tejto fáze sa zvyšuje frekvencia
cvičenia na 3 krát denne.
denne

1.
2
2.
3.
Dodržanie zásad
správneho držania tela!
Naučiť pacienta držať
panvu v neutrálnej
polohe!
Ak je panva v správnej
polohe, brušné svaly sú
dostatočne silné,
netlačia vnútorné
orgány na panvové
dno, ale tlak sa prenáša
na kostené časti panvy.
1.
2
2.
3.
Možné korigovať
nesprávny sklon panvy.
Nesprávny sklon panvy
má za následok aj
určitú zmenu polohy
vnútorných
út
ý h orgánov.
á
Prekrvenie orgánov
malejj p
panvy
y a zlepšenie
p
ich funkcie




Pronačný test na
m.transverzus
abdominis a m.
internus obliquus
Stabilizér uložíme pod
brucho nasýtime na
brucho,
70mmHg, tlak by mal
klesnúť o 10 mmHg,
V d ží
Vydržíme
10 -15
15 sek,
k
Pacient sploští brušnú
stenu – stiahne jju ku
chrbtici bez súhybu
chrbtice a panvy.




V supinačnej polohe
Stabilizér uložíme do
úrovne pása, nasýtime
na 40 mmHg,
Stiahneme brušnú
stenu bez pohybu
chrbtice a panvy,
panvy
Vydržíme 10 – 15
sekúnd dýchame
sekúnd,
pokojne, opakujeme
10 krát.
Stabilizér uložíme do
úrovne pása,
ýti
nasýtime
na 40
mmHg,
 Stiahneme brušnú
stenu bez pohybu
p
y,
chrbtice a panvy,
 Striedavo dvíhame
obe dolné
končatiny, vydržíme
10 – 15 sekúnd,


Rovnaký cvik
vykonáme v stoji.
Tlak sa môže zvýšiť
maximálne o 6 – 10
mmHg.





Test na:
Flexory
y bedra
M. rectus femoris
M latissimus dorsi
M.
dorsi, M
M.
pectoralis major
M tensor fasciae
M.
latae
Stabilizér nasýtime
na 70 mmHg.
 Stiahneme brušnú
stenu, dvihneme
jednu hornú
končatinu
a ťaháme lopatku
dole k chrbtici.
 Vydržíme 5 sekúnd,
opakujeme 10 krát.




Sedíme, položíme
stabilizér do úrovne
pásu nasýtime na 40
pásu,
mmHg.
Stiahneme brušnú
stenu bez pohybu
hrudníka a panvy.
D íh
Dvíhame
striedavo
ti d
dolné končatiny,
zmeny
y tlaku nesmú byť
y
vyššie ako 10 mmHg,
opakujeme 10 krát.



Stabilizér uložíme pod
brucho, nasýtime na
mmHg
70 mmHg.
Stiahneme brušnú
j
stenu,, flektujeme
dolnú končatinu
v kolene a striedavo
extendujeme v bedre
5 cm nad podložku.
Vydržíme
y
5 sekúnd bez
zmien tlaku,
opakujeme 10 krát.
Metóda Cantienica je založená na
princípe centrácie kĺbov celého tela ,
 posilňovania svalstva panvy
a panvového dna
dna, všetkých troch
vrstiev, najmä m. levator ani,
 chrbtového
h bt éh svalstva,
lt
brušného
b š éh svalstva,
lt
medzirebrových svalov a svalov hrudníka
a ramien,
ramien
 pozitívne ovplyvňuje vzpriamené držanie
t l
tela.

1. Pacientka sa nadychuje cez hrboly sedacích kostí
a vydýchne do oblasti crista iliaca.
2. Nádych je následne lokalizovaný do oblastí pupka,
smeruje ku slabinám a výdych je lokalizovaný do
oblasti dolných rebier.
rebier
3. Lokalizácia nádychu môže byť do stredu hrudnej
kosti, pokračuje ďalej k ramenám a cez ramená je
l k li
lokalizovaný
ý výdych.
ýd h
4. Diagonálne dýchanie zlepšuje koordináciu vyššie
uvedených
ý
svalových
ý
skupín,
p rovnováhu
a vzpriamený stoj.
5. Dýchanie je následne lokalizované zdola nahor, od
sedacích hrbolov a do oblasti temena hlavy.
hlavy



Správne dýchanie ochraňuje a podopiera
orgány dutiny brušnej, zabraňuje poklesu
orgánov a pomáha pri liečení už
diagnostikovaného
g
poklesu
p
orgánov
g
panvy.
p
y
Dochádza k zníženiu tlaku zhora na m.
levator ani. Tréning
g prostredníctvom
p
metódy Cantienica odľahčuje m. levator
ani zdola posilnením a zhora uvoľnením.
Bránica pri nádychu netlačí nadol, ale
rozťahuje sa nahor a do strán (Cantieni,
2007).
2007)
Cvičenie pôsobí preventívne aj proti
vzniku šikmého postavenia panvy
a nešpecifických bolestí chrbta.
 Zapojenie svalov panvového dna má
pozitívny vplyv na svaly dolných
končatín čo pôsobí pozitívne pri
končatín,
varixoch na dolných končatinách.
 Pravidelný tréning svalov a vzpriamené
držanie tela podporuje prácu
lymfatických ciev.
ciev

1.
2
2.
3.
4.
5
5.
Zbaviť sa nadmerného tlaku pri vylučovaní.
Nadmerný tlak oslabuje svalstvo panvového
dna aj m. levator ani, má negatívny vplyv na
vznik alebo recidívu diskopatií.
Najvýhodnejšia poloha u žien je čupnutie drep, pri ktorom je panva nižšie ako kolená,
chrbát
h bát jje ttakmer
k
napriamený.
i
ý
Uvedenú polohu je možné simulovať
vyložením dolných končatín na stoličku,
stoličku
kolená sú následne vyššie ako panva.
Táto poloha je vhodná aj pri chronickej
zápche. Mechúr sa oveľa lepšie vyprázdňuje,
ak nie je stlačený, ale sa môže roztiahnuť.




ovplyvnenie m. levator
ani a strednej vrstvy
svalov panvového
é
dna,
zlepšenie
l š i pohyblivosti
h bli
ti
panvy, odľahčenie
krížovej kosti a bedra,
bedra
trakcia chrbtice,
ovplyvnenie
gluteálnych
ý
svalov.
a stehenných




zlepšenie stability,
napriamenia chrbtice,
aktivácia a prepojenie
svalstva trupu, svalstva
panvového
éh dna,
d
prepojenie m. levator
ani so svalmi bedra
a stehna,
mobilizácia krížovej
kosti .



M. rectus abdominis je
natiahnutý a uvoľnený,
pracujú hlboké svaly.
Intrarotácia
bedrových kĺbov
zabezpečuje
prepojenie svalstva
panvy a dolných
končatín.
končatín
Prepojenie svalov
chrbta s brušnými
svalmi.
l i



Dôležité je ťahať lakte
od seba, aktivuje sa
svalstvo hornej
polovice chrbta,
brucho je uvoľnené.
Cvičením aktivujeme
hlboké brušné svaly,
svalstvo panve
a panvového dna.
SSvaly
y chrbta,,
naťahujeme ramena
a zadné šijové svaly.



upraviť držanie tela,
uvoľniť bedrové kĺby,
č preventívne
čo
í
pôsobí
ô
í
proti artróze.
aktivujeme
kti j
svaly
l
panvového dna, m.
iliopsoas,
iliopsoas
naťahujeme driekovú
časť chrbtového
svalstva a dolnú časť
brucha.



Natiahnutie zabraňuje
poškodeniu platničiek
v lumbálnej
á j oblasti.i
Dochádza
k natiahnutiu
ti h ti svalov
l
brucha,
k natiahnutiu sterna
a kľúčnych kostí a
k uvoľneniu m.
trapezius.




Prepojenie svalstva
panvy, panvového dna
a dolnej časti brucha,
trupu a dolných
ý
končatín,
natiahnutie m. iliopsoas
p
a sedacieho svalstva.
Formovanie gluteálneho
svalstva,
centrované postavenie
dolných končatín,
natiahnutie m. iliopsoas
p
a sedacieho svalstva.
Pohyb vychádza
z prepojenia svalstva
panvy, brucha
a chrbta.
 Pohyb musí
vychádzať
z panvového dna
nie zo stehna.

Cvičenie aktivuje svalstvo trupu, dôležitá je
a a po
pohybu,
ybu, nie
e zvýšenie
ýše e poč
počtu
u opa
opakovaní.
o a .
kvalita
 Natiahnutie m. iliopsoas umožňuje vyrovnanie
panvy, natiahnutie svalov chrbta.
 Dochádza k významnému natiahnutiu m.
iliopsoas, mobilizácii os sacrum a bedrového
kĺbu.
kĺb
 Je potrebné nájsť primeranú hranicu medzi
primeraným zaťažením a preťažením.
preťažením Tento
cvik významne zvyšuje silu aktivovaných
svalov.


Názov: Problematika inkontinencie moču
u mužov a žien z pohľadu fyzioterapeuta

Autor: PhDr. Magdaléna Hagovská, PhD,
Cert.MDT

V d
Vydavateľ:
t ľ LF UPJŠ,
UPJŠ Košice,
K ši
2014
Download

1. uvedomovanie si svalov panvového dna