Klinické návody na diagnostiku
a liečbu inkontinencie moču
Ján Švihra
Urologická klinika
JLF UK a UNM Martin
Definícia inkontinencie moču
((The Standardisation of Terminology
gy of Lower Urinaryy Tract Function,, I.C.S. 2002))
• Nedobrovoľný únik moču
Abrams et al., ICI 2009
Charakteristika inkontinencie moču
(The Standardisation of Terminology of Lower Urinary Tract Function,
Function I.C.S.
I C S 2002)
•
Typ
•
Frekvencia
•
Závažnosť
•
Sprievodné javy
•
Sociálny vplyv
•
Hygiena
•
Kvalita života
•
Zberné prostriedky
Abrams et al., ICI 2009
Geriatrický pacient s inkontinenciou moču
•
Starší ako 65 rokov
•
Inkontinencia moču
•
Komplexná komorbidita
•
Často vyžaduje každodennú pomoc
•
Doma alebo inštitucionalizovanýý
Abrams et al., ICI 2009
Klinické hodnotenie
•
Podobná liečba u mladých aj seniorov !
•
Starnutie orgánov
•
Individualizácia vyšetrenia a liečby
•
Stupeň záťaže, motiváciu a spoluprácu seniora
•
Celková prognóza a prežívanie
•
Inkontinencia moču je liečiteľná v každom veku
Abrams et al., ICI 2009
Systematická liečba UI v geriatrii
•
D
D li i
Delirium
•
I
Infekcia
•
A
Atrofická vulvitída
•
P
Psychologická (depresia)
•
P
Farmakologická
a a o og c á
•
E
Excesívna tvorba moču
•
R
Reštrikcia pohybu
•
S
Stolica
Abrams et al., ICI 2009
Základné hodnotenie UI
•
anamnéza a fyzikálne vyšetrenie, DIAPPERS
•
kvalita života a preferencie
•
neurologický stav
•
vyšetrenie moču
•
mikčný denník
•
test kašľom
•
reziduálny moč
Abrams et al., ICI 2009
Klinická diagnóza inkontinencie moču
•
Komplikovaná inkontinencia moču
•
Nekomplikovaná inkontinencia moču
– Stresová UI
– Urgentná UI
– Zmiešané formy UI
– Chronická retencia moču s UI
Abrams et al., ICI 2009
Základná liečba inkontinencie moču
•
Úprava životného štýlu
•
Rehabilitácia
– Nácvik močenia
– Časované močenie
– Rehabilitácia panvového dna
•
Liečba obstipácie
•
Medikamentózna liečba (kategorizácia liekov MZ SR)
•
–
Alfa-blokátory (BPH)
–
Duloxetín
–
Anticholinergiká (1.,2. línia)
Zberné pomôcky,
pomôcky katetrizácia (kategorizácia pomôcok MZ SR)
Abrams et al., ICI 2009
Kedy špecializované hodnotenie UI ?
•
zlyhanie konzervatívnej liečby
•
recidíva inkontinencie moču
•
hyperaktívny močový mechúr
•
bolesti, hematúria, fistuly
•
reziduálny moč
•
poruchy vyprázdňovania, prolaps
•
chirurgická liečba
Abrams et al., ICI 2009
Špecializované
p
hodnotenie UI
•
Uretrocystoskopia
•
Urodynamika
•
Cystografia
•
Ultrasonografia
Abrams et al., ICI 2009
Špecializovaná liečba inkontinencie moču
Vyhláška MZ SR
•
Suburetrálna
Subu
e á a pás
páska,
a, p
plniace
ace látky
á y
•
Chirurgická liečba panvového dna
•
Aplikácia onabotulinumtoxinuA
•
Neuromodulácia
•
Augmentácia močového mechúra, derivácia moču
Abrams et al., ICI 2009
ONABOTULINUMTOXINA
Aplikácia
p
Botoxu do detruzora
P ifé
Periférna
tibiál nervová
tibiálna
á stimulácia
ti
lá i
(PTNS)
PTNS ihlová elektróda
• 10 Hz
• 10 mA
• 100 V
• 10 k
Neuromodulácia
Neuromodulácia S3
Fixácia elektródy
Implantácia
p
neurostimulátora
18
Implantácia
p
elektródy
y
Stimulačná ihla
Vonkajšia elektróda
Implantácia
p
elektródy
y
Implantácia
p
elektródy
y
Vodič dilatátora
Stimulačná ihla
Implantácia
p
elektródy
y
Dilatátor
Implantácia
p
elektródy
y
Vloženie elektródy
Dilatátor
Implantácia
p
elektródy
y
Oblasť stimulácie sakrálnych koreňov S3
Stimulácia
Elektróda
Interná stimulácia Interstim II
Interná stimulácia Interstim II
Klinické návody v SR podľa EAU
• Klinické návody v Európe
– podľa ICI - WHO
• Klinické návody v SR
– podľa EAU / ICI - WHO
Hodnotenie a liečba inkontinencie moču u geriatrických pacientov
Anamnéza a fyzikálne vyšetrenie
vyšetrenie, DIAPPERS
Kvalita života a preferencie, neurologický stav, vyšetrenie moču,
mikčný denník, test kašľom, reziduálny moč, liečba možnej príčiny
Komplikovaná UI
• Bolesť
Stresová
inkontinencia
Chronická retencia moču
- inkontinencia
Urgentná
inkontinencia (OAB)
• Hematúria
• Recidivujúce infekcie
• Panvová rádioterapia
• Zmena životného štýlu
• Rehabilitácia panv. dna
• Duloxetín ?
• Zberné pomôcky
• Liečba obstipácie
• Úprava medikácie
• Časované močenie
• Alfa-blokátory (BPH)
• Zavedenie cievky
• Panvová chirurgia
• Zmena životného štýlu
• Nácvik močenia
• Anticholinergiká (1.,2. línia)
• Zberné pomôcky
y
• Fistuly
• Pooperačné recidívy UI
• Panvový prolaps
• Podozrenie na malignitu
• Stav po operácii prostaty
Zlyhanie liečby
Špecializované hodnotenie
Špecializované hodnotenie inkontinencie moču u žien
Abrams et al., ICI 2009
Špecializované hodnotenie inkontinencie moču u mužov
Abrams et al., ICI 2009
Záver
• Vek nie je kontraindikáciou medikamentóznej alebo
chirurgickej liečby UI
• Liečba vyžaduje pravidelné sledovanie
• Kombinácia liekov nie je u seniorov vhodná
• Indikácia liečby vyžaduje prísne individuálny prístup
Download

Klinické návody na diagnostiku a liečbu inkontinencie moču