Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb
INFORMAČNÝ BULLETIN č. 45
www.sozzass.sk
JANUÁR 2011
KZVS pre rok 2011. Vzhľadom
na situáciu v spoločnosti, hospodársku a ekonomickú krízu,
s tým spojených opatrení vlády, ako i znížene platieb štátu
za svojich poistencov do zdravotných poisťovní môžeme
predpokladať, že rokovania
nebudú jednoduché. V tejto
situácii je iste prioritou minimálne udržanie dosiahnutej zárobkovej úrovne zamestnancov,
ako i udržanie ďalších benefitov, akými sú kratšia pracovná
doba, dlhšia výmera dovolenky, tvorba sociálneho fondu,
príspevky zamestnávateľov do
tretieho dôchodkového piliera
a ďalšie. Opäť sa nachádzame v prvých dňoch roka, kedy
si kladieme otázky typu, aký
bude tento rok? Prinesie nám
lepšiu životnú úroveň? Spokojnosť? Otázky jednoduché, ale
odpovede na ne ťažšie.
Obsah
Príhovor predsedu SOZ ZaSS
Mgr. Anton Szalay...............str. 1
Stalo sa
..............................................str. 1
Informácia o 39. rokovaní
Výkonného výboru SOZ ZaSS
PhDr. Andrej Kučinský
..............................................str. 2
Ing. Vincent Janošťák v oblasti
BOZP pre Vás pripravil
..............................................str. 3
Štatistika
JUDr. Magdaléna Laufiková
..............................................str. 4
Zoznam ZO SOZ ZaSS, ktoré sú
odberateľmi
Zdravotníckych
novín
Bc. Jarmila Halinárová.......str. 5
Mgr. Ľudmila Pazderová pre
Vás preložila
..............................................str. 6
Petičná akcia KOZ SR
..............................................str. 8
Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa pre Verejnú službu
..............................................str. 9
Vážení čitatelia,
náš Informačný bulletin,
ktorý sa Vám dostáva do rúk
i na začiatku roka 2011 bude
i v nasledujúcom období komunikačnou cestou k členskej
základni. Je to o to dôležitejšie,
že sa nachádzame v období
intenzívnych príprav VI. zjazdu
nášho odborového zväzu,
ktorý sa uskutoční v máji v Bratislave. Predchádzať mu budú
však ešte krajské konferencie
v marci. Účasť zástupcov základných odborových organizácií na týchto rokovaniach
je potrebná a veľmi dôležitá.
V rámci schváleného Volebného poriadku sa budú voliť
členovia Výkonného výboru za
jednotlivé kraje pre ďalšie volebné obdobie práve na krajských konferenciách. Okrem
prípravy zjazdu očakávame
intenzívne rokovania s obidvomi asociáciami zamestnávateľov (ANS a AFN SR) o textoch
Odborári vo výboroch základných organizácií, ktorí sú
ochotní niesť zodpovednosť
nielen za svojich členov, ale
aj za zamestnancov, budú
v tomto roku potrebovať väčšiu podporu pri vyjednávaní
nových kolektívnych zmlúv.
Prajeme im úspešné vyjednávanie, veľa osobnej odvahy,
pevné zdravie, šťastie, dobre
Prečítali sme za Vás
............................................str. 20
Dočítate sa aj na webovej stránke nášho zväzu
http://www.sozzass.sk/
Kolegyne, kolegovia, čitatelia,
nie slová, ale činy budú
i v tomto roku rozhodujúce.
Dosiahnutie
stanovených
cieľov nebýva jednoduché,
vytrvajte vo svojej práci, vzdelávajte svojich nasledovníkov,
nestrácajte dôveru vo svoje
sily a rozhodne nerezignujte.
Prekonali sme rôzne ťažšie obdobia, verme, že prekonáme
i najbližšie mesiace, v ktorých
bude potrebná vzájomná
podpora pri obhajobe práv
ľudí práce. Spoločne sa podieľajme na realizácii krokov
Konfederácie OZ SR a zabráňme narušeniu vyváženosti vzťahov medzi zamestnávateľmi
a zamestnancami. Slovenský
odborový zväz zdravotníctva
a sociálnych služieb je na vašej
strane.
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS
[email protected]
Stalo sa
Kolektívna zmluva vyššieho
stupňa pre Štátnu službu
............................................str. 15
Kto povedal, že sporiť sa dá len
vo veľkom?
ČSOB..................................str. 24
pripravenú
argumentáciu,
súdržnosť vyjednávacích tímov a porozumenie u svojich
blízkych.
kríze“ kolektívne vyjednávanie
a sociálny dialóg vo verejných
službách.
3. december
* Zástupcovia vyjednávačov za vládu a KOZ SR sa
stretli na MPSVR k prerokovaniu otvorených a neuzatvorených oblastí v KZVS pre VS a
ŠS na rok 2011. Otázka kratšej
pracovnej doby a vyššej výmery dovolenky o jeden týždeň
nad rozsah ustanovený ZP boli
predmetom diskusie ministra
práce a štátneho tajomníka MF
a za stranu KOZ sa ho zúčastnili
predsedovia OZ SLOVES a SOZ
ZaSS.
7. december
* Predseda zväzu sa zúčastnil dvojdňovej konferencie
EPSU v Bruseli - „Vyhnutie sa
1
8. december
* Uskutočnili sa prvé rokovania pracovných komisií k príprave VI. Zjazdu nášho zväzu.
9. december
* Rokovanie VV SOZ ZaSS
sa
zaoberalo
kolektívnym
vyjednávaním KZVS pre rok
2011. Minister zdravotníctva
od prezentoval pripravované
kroky vedenia rezortu. Uviedol,
že musí nastať obdobie úsporných opatrení a zavedenie
transparentnosti v nákupe
zdravotníckej techniky, služieb,
ale i k špecializovaniu jednotlivých nemocníc. Ďalej uviedol,
že objem financií pre rezort
bude v roku 2011 vyšší i cez
skutočnosť nižšieho odvodu
za poistencov štátu. Zabezpečiť to majú zdroje zavedené
zmenami zákonov, ktoré sa
zatiaľ neplatili. Predpokladá, že
transformácia fakultných nemocníc na akciové spoločnosti prinesie so sebou finančnú
disciplínu manažmentov týchto zariadení. K úrovni platom
zamestnancov sa veľmi nevyjadroval, ale spomenul, že bez
personálu i najlepšie prístrojovo
vybavená nemocnica a v
nových priestoroch je bez zamestnancov zbytočná. Zodpovedal otázky členov VV a
vyjadril očakávanie, že dialóg
a diskusia budú pokračovať i v
budúcnosti. VV schválil objednávku Zdravotníckych novín
pre ZO na rok 2011. Obdobne
ako v tomto roku ich budú
dostávať ZO s vyšším počtom
členov ako 100. Schválil sa
plán zasadaní VV do VI. Zjazdu
i obsahová náplň rokovaní. Na
základe obdržaných žiadostí
o sociálnu pomoc bola jedna
žiadosť schválená a jedna
zamietnutá pre nespĺňanie
schválených kritérií. Prerokovaný bol i návrh Nájomnej zmluvy
RZ Opál v obci Dubovica
šia situácia je v súčasnosti v
Rakúsku. Zástupcovia zamestnancov v ČR a SR sa stretávajú
so snahou vlád o obdobný
postup redukcie práv odborov
a „zpružnenie podmienok“ zamestnávania v ZP.
15. december
* V Bratislave sa stretli
členovia Predstavenstva KOZ
SR na svojom zasadaní. Do
programu boli zaradené mimo
iného i Analýza dopadov z výkonu práce na základe dohôd,
ale aj návrh časových plánov
rokovaní orgánov KOZ v roku
2011. Vyhodnotené boli i regionálne konferencie „ Podpora
rastu zamestnanosti a rozvoj
sociálneho dialógu...“ Aktivity
k „úspornému balíčku vlády“
budú ďalšou témou k diskusii.
* Na Úrade vlády SR sa
uskutočnil podpis KZVS pre ŠS a
VS na rok 2011. KZVS sú zverejnené na našej stránke v podkapitole KZ vyššieho stupňa.
* V zariadení sociálnych
služieb „Svetlo“ v Olichove sa
uskutočnilo rokovanie vedenia
ZSS a zástupcov VÚC Nitra so
zástupcami zamestnancov o
13. december
* Uskutočnili sa rokovania
zástupcov Nevýrobných OZ
KOZ SR, ktorí sa zaoberali výsledkami KV pred sprostredkovateľom o KZVS na rok 2011 pre
zamestnancov pracujúcich vo
verejnom záujme a v štátnej
službe. Diskutovali aj o pripravovaných okruhoch zmien v
Zákonníku práce.
14. december
* KOZ SR a OGB v rámci
projektu ZUWINBAT usporiadali
konferenciu na tému Pracovné právo a zastupovanie
zamestnancov v euroregióne
Rakúsko, Česká republika a SR.
Odzneli prednášky k aktuálnemu zneniu pracovného práva
a zámery jednotlivých vlád k
jeho novelizácii. Najstabilnej-
preraďovaní sestier do iných
pracovných pozícií. Za zväz
sa ho zúčastnili podpredseda
PhDr. A. Kučinský a JUDr. M.
Laufiková.
16. december
* Uskutočnili sa rokovania
Valných zhromaždení obchodných spoločností JMF a rokovala i Rada členov JMF. Schválil
sa finančný a investičný plán
na rok 2011.
20. december
* Rokovala HSR SR na Úrade
vlády v Bratislave. Prerokovala
návrhy noviel zákonov č.309/
2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie...; č. 355/
2007 z. z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia....;
č. 572/2004 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami....; a
návrh na daň z alokácie emisných kvót. Vzala na vedomie
Štatistickú správu o základných
vývojových tendenciách v
hospodárstve SR do konca 3.
štvrťroka 2010. Diskutovalo sa i
o ďalšom postupe sociálnych
partnerov pri rokovaniach o
zmenách v ZP.
Informácia o 39. rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS
39. rokovanie Výkonného
výboru SOZ ZaSS sa konalo
9.decembra v Bratislave. Rokovanie otvoril a viedol predseda zväzu Mgr. Anton Szalay
podľa schváleného programu.
Hosťom rokovania bol minister
zdravotníctva MUDr. Ivan Uhliarik.
Program:
Zdravotníctvo po voľbách
v roku 2010 - MUDr. I. Uhliarik
1. Kontrola uznesení z 38.rokovania výkonného výboru
2. Informácia z rokovaní
odborových a iných orgánov,
informácie z regiónov
3. Žiadosti členov o sociálnu pomoc
4. Informácia o príprave VI.
zjazdu SOZ ZaSS
5. Programové úlohy SOZ
ZaSS na rok 2011
6. Návrh plánu akcií SOZ
ZaSS do konania VI. zjazdu
SOZ ZaSS
7. Obsahová náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS
na prvý polrok 2011
8. Informácia z rokovania
Revíznej komisie SOZ ZaSS
9. Rôzne
9.1. Nájomná zmluva na
prenájom RZ OPÁL Dubovica
medzi SOZ ZaSS a Ing. Jozefom
Filičkom, konateľom spoločnosti One Group s.r.o. Lipany
9.2. SANOMA MAGAZINES
SLOVAKIA, s.r.o. Správa nezávislého audítora o overení
výkazu „Hospodársky výsledok
titulu Zdravotnícke noviny“
9.3. Karol Tóth – Stavreal
Košice
Minister
zdravotníctva
MUDr. Ivan Uhliarik v úvode
svojho vystúpenia poďakoval
vyjednávačom za stranu odborov za korektný prístup pri
kolektívnom vyjednávaní KZVS
pre ŠS a VS na rok 2011. Zdôraznil, že systém zdravotníctva
vyžaduje štrukturálne zmeny,
medzi ktoré možno zarátať
transformáciu nemocníc na
akciové spoločnosti. Upozornil
na finančnú stratu Všeobecnej
zdravotnej poisťovne ( 55 mil. €
), ktorá musí prijímať razantné
ozdravné opatrenia. V tejto
súvislosti pripomenul, že dlh
nemocníc v zriaďovateľskej
pôsobnosti štátu je na úrovni
170 mil. €.
Minister komentoval aj
zníženie platieb za poistencov
štátu – 4,32%. Je však presvedčený, že schválenie ďalších odvodov prinesie do systému cca
50 mil. € a v roku 2011 bude
v zdravotníctve o 2,28% viac
financií, než v roku 2010.
V závere odpovedal aj
na otázky členov výkonného
výboru a kladne sa vyjadril
aj k ďalším pozvaniam na
rokovanie výkonného výboru
v budúcnosti.
Kontrolu uznesení z predchádzajúceho
rokovania
výkonného výboru vykonal
podpredseda zväzu PhDr. Andrej Kučinský. Konštatoval, že
okrem uznesení s trvalou platnosťou termínované uznesenia
boli splnené.
V druhom bode programu
informovali o svojej činnosti od
posledného rokovania predseda a podpredseda zväzu
(podrobnejšie
informácie
nawww.sozzass.sk).
Predseda:
– VI .zjazd OS zdravotnictví
a sociálni péče ČR v Hradci
Králové
– rokovanie o KZVS pre ŠS
a VS na rok 2011. Kolektívna
zmluva má byť podpísaná
2
15.12.1010
– rokovanie HSR o úprave
ZP
– rokovanie Predstavenstva
JMF, hospodárske výsledky
spoločnosti za prvých 10 mesiacov roka
– rokovanie Konferencie
EPSU
Podpredseda:
– účasť na školení funkcionárov ZO v dňoch 22.24.11.1010 v Sládkovičove
– účasť na konferencii
„Podpora rastu zamestnanosti
a rozvoj sociálneho dialógu
v kontexte úprav pracovného
práva od roku 2011“
– účasť na rokovaní Snemu
KOZ SR. Materiály na rokovanie
Snemu neboli zo strany predkladateľa a Predstavenstva
KOZ SR zodpovedne pripravené
– účasť na zasadnutiach
pracovných skupín k príprave
VI .zjazdu SOZ ZaSS
Výkonný
výbor
uložil
predsedovi zväzu opätovne
listom osloviť predsedov samosprávnych krajov ( okrem
bratislavského) a požiadať ich
o stanoviská k stavu príprav
transformácie nemocníc na
akciové spoločnosti.
V treťom bode programu
predložil členom výkonného
výboru podpredseda zväzu
žiadosti o sociálnu pomoc
členom . Jedna žiadosť bola
schválená, jedna, nespĺňajúca vnútorné kritéria schválená
nebola.
V ďalšom bode programu
– Príprava VI zjazdu SOZ ZaSS
– bolo konštatované že dve
komisie spracovali pripomienky
k Programu SOZ a k Rokovaciemu poriadku a zhodli sa na
znení materiálov. Zároveň konštatovali, že ďalšie stretnutie
týchto komisií nie je potrebné.
Výkonný výbor zobral na
vedomie ďalší postup a predloženú informáciu.
V piatom bode programu rokovania bolo uložené
členom výkonného výboru
predložiť do 31.12.2010 návrhy
Programových úloh SOZ ZaSS.
V šiestom bode programu
predseda zväzu predložil Návrh
plánu akcií SOZ ZaSS do konania VI. zjazdu SOZ ZaSS. Výkonný výbor tento plán schválil.
V siedmom bode rokovania Výkonný výbor schválil
obsahovú náplň rokovaní Výkonného výboru SOZ ZaSS do
konania VI.zjazdu SOZ ZaSS bez
pripomienok.
O záveroch rokovania
Revíznej komisie SOZ
ZaSS
informovala Výkonný výbor
predsedníčka RK. Výkonný
výbor zobral informáciu na
vedomie.
V bode Rôzne Výkonný výbor a/ uložil členom
VV
– zaslať písomné stanovisko
k návrhu Nájomnej zmluvy s Ing.
Jozefom Filičkom, konateľom
spoločnosti One Group s. r. o.,
Lipany do 15.12.2010
b/ schválil
– nákup Zdravotníckych
novín z prostriedkov SOZ ZaSS
pre odborové organizácie, ktoré majú nad 100 členov a pre
členov Výkonného výboru
– preplatenie len preukázateľnej finančnej čiastky
súvisiacej s podaním vkladu do
Katastra nehnuteľnosti v Sabinove, pánom Karolom Tóthom
( STAVREAL Košice )
c/ zobral na vedomie
– aktuálny stav financií SOZ
ZaSS v bankových inštitúciách
– zoznam neplatičov odvodov
– písomnú správu o VI. zjazde OS ZaSP v ČR
– písomnú správu o Kongrese Vida - Viedeň
– prehľad doručenej zahraničnej pošty
Rokovanie Výkonného výboru ukončil predseda zväzu.
PhDr. Andrej KUČINSKÝ
podpredseda SOZ ZaSS
[email protected]
Ing. Vincent JANOŠŤÁK v oblasti BOZP pre Vás pripravil
PODPORA ZDRAVIA NA PRACOVISKU PRE ZAMESTNANCOV
Prečo je zdravie dôležité?
Zdravie nie je všetko, ale
keď nie je zdravie, všetko
neznamená nič
(Schopenhauer, 1788 – 1860,
nemecký filozof)
Schopenhauer nie je jediný, kto si uvedomil, v čom
vlastne spočíva hodnota zdravia. Štyria z piatich Európanov
tvrdia, že dobré zdravie má
rozhodujúci význam pre kvalitu
ich života (1).
Chronická choroba má veľký vplyv na kvalitu života. Mnohým chronickým chorobám,
napr. srdcovým chorobám,
cukrovke typu 2 a rakovine,
možno zväčša predchádzať
zdravou životosprávou.
Tieto zmeny zahŕňajú kvalitnejšie stravovanie, zlepšenie
telesnej zdatnosti a skoncovanie s fajčením (2).
Čo je podpora zdravia na
pracovisku?
Podpora zdravia na pracovisku (PZP) sa vzťahuje na všetko, čo robia zamestnávatelia,
ich zamestnanci a spoločnosť
pre to, aby sa zlepšilo zdravie
a pocit spokojnosti pri práci.
Zahŕňa:
1. Lepšiu organizáciu práce, napríklad:
— umožnením pružného
pracovného času,
— zavedením pružných
pracovísk, ako napríklad práca doma
(práca na diaľku – teleworking),
— umožnením celoživotného vzdelávania, napríklad
rotáciou
v práci a rozšírením pracovnej náplne.
2. Zlepšenie pracovného
prostredia, napríklad:
— nabádaním spolupracovníkov k poskytovaniu pomoci,
— podporovaním účasti
zamestnancov na procese
zlepšovania
pracovného
prostredia,
— ponúkaním zdravého
závodného stravovania.
3. Podporovanie účasti zamestnancov na aktivitách prospešných zdraviu, napríklad:
— ponúkaním účasti v športových triedach,
— poskytovaním bicyklov
na prekonávanie krátkych
vzdialeností na veľkoplošných
pracoviskách.
4. Podporovanie osobného
rozvoja, napríklad:
— ponúkaním kurzov spoločenských kompetencií, ako
napríklad zvládanie stresových
situácií,
— podporovaním zamestnancov v ich úsilí prestať fajčiť.
Program PZP neznamená
len splniť zákonné požiadavky
na bezpečnosť a ochranu
zdravia pri práci; znamená tiež,
že zamestnávatelia aktívne
pomáhajú svojim zamestnancom zlepšiť ich celkový zdravotný stav a pocit spokojnosti
(3). V rámci tohto procesu má
zásadný význam zaangažovať zamestnancov a vziať do
úvahy ich potreby a názory na
spôsob organizácie práce na
pracovisku.
Zapamätajte si!
— Spôsob života je vaša
osobná vec. K zmene správania vás možno nabádať, ale
nie prinútiť – pokiaľ ním nespôsobujete ujmu iným.
— Účasť na každej aktivite
zameranej na podporu zdravia
pri práci je dobrovoľná. Avšak
žiť zdravo je predovšetkým vo
vašom vlastnom záujme.
— Program PZP si vyžaduje aktívnu účasť oboch strán:
zamestnávateľov, ktorí zabezpečujú vhodnú organizáciu
práce, pracovné prostredie a
zamestnancov, ktorí sa aktívne
zúčastňujú na programe PZP.
Príklady aktivít v rámci
programu WHP:
1. Zosúladenie práce so
súkromným životom
— poskytovanie sociálnej
pomoci, napríklad predškolských zariadení.
2. Zlepšovanie a udržiavanie
duševného
zdravia,
napríklad:
— formou účasti na riadení,
zohľadňovaním názorov za-
3
mestnancov,
— poskytovaním stresových programov na zníženie
stresu relaxačných kurzov a
dôverného psychologického
poradenstva.
3. Starostlivosť o zdravie
— ponúkanie pravidelných
zdravotných kontrol zameraných na sledovanie krvného
tlaku, hladiny cholesterolu a
cukru v krvi.
4. Fyzická aktivita
— finančné príspevky na
fyzické aktivity mimo pracoviska, ako napríklad športovanie
alebo členstvo v strediskách
voľného času,
— organizovanie športových podujatí v rámci organizácie,
— nabádanie zamestnancov, aby namiesto výťahu
používali schody.
5. Podporovanie zdravého
spôsobu života
— ponúkanie diskrétnej pomoci a informácií o alkohole a
drogách,
— podporovanie informovanosti o zdravom stravovaní
a poskytovanie vhodných
zariadení umožňujúcich, aby
sa rady náležite premietli do
praxe (napr. zabezpečenie
zdravého závodného stravovania a dostatočného času na
konzumáciu).
Čo môžete urobiť v záujme
zlepšenia vášho zdravia
Prečo
neprimäť
vášho
zamestnávateľa, aby zlepšil
(alebo vôbec začal) činnosti
súvisiace s podporou zdravia
tým, že jeho a vašich zástupcov oboznámite so svojimi
predstavami? Svoje argumenty doložte naším informačným
materiálom o podpore zdravia
na pracovisku.
Nezabudnite, že s iniciatívou nemusí prísť len váš
zamestnávateľ, každý môže
zlepšiť svoje zdravie a pocit
spokojnosti. Nižšie uvádzame
niekoľko príkladov:
Strava na pracovisku
Zdravé stravovanie môže
byť jednoduché. Na tomto
mieste
uvádzame niekoľko tipov
(4):
■ konzumujte rozmanitú
stravu a veľa ovocia a zeleniny;
■ konzumujte skôr menšie porcie a nezabudnite, že
lepšie je obmedziť množstvo
menej zdravých potravín vo
vašej strave než ich z nej úplne
vylúčiť;
■ jedzte pravidelne;
■ začnite hneď teraz a
zmeny zavádzajte postupne.
Stres pri práci
Existuje veľa spôsobov, ako
minimalizovať stres. Najskôr si
musíte uvedomiť, čo na vás
pôsobí stresujúco. Potom sa s
tým môžete vyrovnať, napríklad tak,
■ že sa budete vyhýbať
stresovým situáciám, ako napríklad rannému dopravnému
ruchu: prečo radšej necestovať metrom?
■ že sa naučíte povedať
„nie“, ak máte pocit, že určitá
úloha je nad vaše sily;
■ že do vášho pracovného
programu zakomponujete prestávky na oddych;
■ že sa so svojím nadriadeným porozprávate o svojej
situácii;
■ že si uvedomíte symptómy stresu, napríklad poruchy
spánku alebo problémy s koncentráciou. Načúvajte, aké
signály vysiela vaše telo;
■ že sa pozhovárate so
svojím praktickým lekárom, ak
symptómy
pretrvávajú.
Ostaňte aktívny
Dospelí potrebujú po väčšinu dní v týždni vyvinúť aspoň 30
minút miernej fyzickej aktivity.
Posilňuje to ich fyzické a duševné zdravie a zabraňuje priberaniu na telesnej hmotnosti.
Telesné cvičenie je tiež dôležité
z hľadiska zníženia rizika vzniku
rakoviny, srdcových ochorení
a depresie (5).
Ďalej uvádzame niekoľko
jednoduchých návodov, ako
zvýšiť objem cvičenia, ktoré
vykonávate:
■ vždy keď je to možné,
používajte schody: pokúste
sa prejsť po schodoch aspoň
jedno podlažie a až potom
použite výťah;
■ kratšie vzdialenosti prekonávajte radšej peši a nie autobusom alebo autom: pokúste
sa prejsť úsek od prvej zastávky
po druhú peši;
■ zvážte, či na cestu do
práce nepoužijete bicykel;
■ ak pracujete v kancelárii, umiestnite tlačiareň v
určitej vzdialenosti od vášho
pracovného stola. Vzrastie tak
vzdialenosť, ktorú každý deň
prejdete peši;
■ zúčastňujte sa na športovaní a iných fyzických aktivitách, ktorým sa možno venovať na vašom pracovisku.
Existuje tisíc iných spôsobov, ako zvýšiť vašu fyzickú
aktivitu, napríklad individuálnym cvičením alebo cvičením
v športových triedach.
Niekoľko údajov o fajčení
Tabak je prvou príčinou
úmrtí vo svete, ktorým možno
zabrániť.
Tabak je príčinou smrti
každého druhého dlhodobého
fajčiara v strednom veku. V EÚ
zomrie každoročne na následky fajčenia viac ako 650 000
ľudí (6).
Existuje veľa iných dôvodov, prečo prestať s fajčením:
■ budete sa cítiť lepšie,
lebo váš dych sa stane pravidelnejším a prirodzenejším;
■ len čo pominie úzkosť,
stres a podráždenosť, ktorá je
dôsledkom toho, že ste prestali
fajčiť, vráti sa vám pokoj mysle
a chuť do života;
■ ušetríte peniaze;
■ vaša pokožka, vlasy, zuby
a prsty budú vyzerať zdravšie a
váš dych bude sviežejší;
■ keďže počet nefajčiarskych priestorov naďalej rastie,
znova si nájdete svoje miesto v
spoločnosti. Z praktickejšieho
hľadiska to znamená, že bude
čoraz ľahšie odolať pokušeniu
znova začať fajčiť.
Ing. Vincent JANOŠTÁK
úsek BOZP
[email protected]
Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb, Vajnorská č. 1, 815 70 Bratislava
Slovenský
odborový o
zväzpočte
zdravotníctva
a sociálnych
služieb, Vajnorská
�. 1, 815 70 Bratislava
Štatistický
prehľad
hodín
práce
nadčas
a pracovnej
pohotovosti
– lekári
Štatistický preh�ad
o po�te hodín prácemimo
nad�as apracoviska
pracovnej pohotovosti
mimo pracoviska-lekári
����������������������
����������������������
�������������������������
���������������������
�������������
������������������
����������������������������
����������������������������
1998
1999
*
*
2 937 736 3 049 930
2000
2001
2002
2003
2004
21 291 170 20 695 553 17 830 152
15 746 128 14 821 002
2009
3.Q2010
13 409 810 12 768 201
2005
2006
13 588 559 15 064 867
2007
2008
15 240 712
11 571 640
1 536 194 1 490 833
3 042 701
2 751 369
1 847 626
1 822 040
1 705 666
1 642 533 1 853 706
1 901 959
1 452 438
*
2 377 641
2 452 381
2 311 764
1 590 496
1 573 115
1 513 322
1 158 320
1 375 615
1 486 579 1 681 419
1 712 237
1 299 484
*
5 199 279
5 132 309
5 201 180
5 608 175
10 117 679
5 613 997
5 725 387
5 460 685
5 410 277 3 340 073
3 517 055
2 666 957
10 090
10 080
9 932
9 666
8 816
8 472
7 686
7 090
6 791
6 954
7 183
7 264
7 386
19 457
19 452
20 050
23 837
28 323
28 973
29 862
31 345
34 585
40 587
46 316
291
302
306
285
210
215
222
217
220
236
258
262
197
*
516
517
538
636
** 1194
730
807
804
778
693
693
514
1600/48202 1660/50009
* štatistický výkaz tieto údaje neeviduje
** nárast počtu hodín v pracovnej pohotovosti môže byť spôsobený zmenou platových predpisov
Od 1.4.2002 za pracovnú pohotovosť nebolo možné čerpať náhradné voľno.
�������������������������������������������
***
od 1.9.2007 naktívna časť pracovnej pohotovosti na pracovisku sa považuje za pracovný čas je možné čerpať za hodinu pracovnej
��������������������������������������������������������������������������������������������
pohotovosti
hodinu náhradného voľna
��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
ZDROJ:
Národné centrum zdravotníckych informácií, Bratislava
����������������������������������������������������������������������������
Výpočet: SOZ zdravotníctva a sociálnych služieb, Bratislava
Bratislava,
január 2011
�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
������������������������
4
Zoznam ZO SOZ ZaSS, ktoré sú odberateľmi
Zdravotníckych novín v roku 2011
Zoznam ZO SOZ ZaSS, ktoré sú odberate�mi Zdravotníckych novín v roku 2011
P. � .
Org. �.
P. �l.
Základná odborová organizácia
Titul
1
0111-10104
119 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Staré mesto
2
0111-10201
297 Univerzitná nemocnica s poliklinikou Ružinov
Mgr.
Bc.
3
0111-10202
167 Záchranná dopravná zdrav.služba
4
0111-10301
323 Univerzitná NsP akademíka L.Dérera
5
0111-10302
323 Detská fakultná nemocnica s poliklin.
MUDr.
Meno
Priezvisko
Ulica
Angela
Chovancová
Mickiewiczova 13
PS� Mesto
811 07 Bratislava 1
Zuzana
Špa�ková
Ružinovská 6
826 01 Bratislava 2
Antonín
Chlup
P.O.Box 15, Antolská 11 850 07 Bratislava 57
Anna
Luberdová
Limbova 5
833 05 Bratislava 37
Daniela
Sejnová
Limbova 1
833 40 Bratislava 37
833 48 Bratislava 37
6
0100-10306
316 Národný ústav srdcových a ciev.chor.a.s.
Mgr.
Marta
Hartonová
Pod krásnou hôrkou 1
7
0111-10307
107 NÚSCH, a.s. Detské kardiocentrum SR
MUDr.
Michal
Šagát
Limbova 1
833 51 Bratislava
8
0111-10501
301 Univerzitná NsP sv.Cyrila a Metoda
Ján
Vitek
Antolská 11
851 07 Bratislava 5
9
0111-20101
So�a
Fedorková
Ve�koblahovská 1098/11 929 23 Dunajská Streda 1
10 0111-20201
265 Nemocnica s poliklinikou sv.Lukáša
MUDr.
Július
Muranský
Hodská 373/38
11 0115-20403
562 Slovenské lie�ebné kúpele, a.s.
Mgr.
Iveta
Jezerská
Winterova 29
921 29 Pieš�any 1
12 0111-20601
216 Nemocnica s poliklinikou
MUDr.
Stanislav
Vojt
Koreszkova 7
909 82 Skalica 1
13 0111-20701
250 Fakultná nemocnica
MUDr.
Ondrej
Lachký
A. Žarnova 11
917 75 Trnava 1
14 0111-30301
116 Nemocnica s poliklinikou
Katarína
Holánová
Staromyjavská 59
907 01 Myjava 1
15 0111-30601
202 Nemocnica s poliklinikou
Katarína
Briestenská
Nemocni�ná 986
017 01 Považská Bystrica 1
16 0111-30701
174 Nemocnica s poliklinikou
Marian
Kr�ik
Nemocni�ná 2
972 01 Bojnice
17 0111-30901
309 Fakultná nemocnica
Mgr.
�udmila
Koval�íková
Legionárska 28
911 71 Tren�ín 1
18 0111-40101
370 FORLIFE n.o. nemocnica Komárno
MUDr.
Eduard
Šebo
Meder�ská 39
945 75 Komárno 1
19 0111-40201
302 Nemocnica s poliklinikou Levice, n.o.
MUDr.
Peter
Puškár
SNP �. 19
934 24 Levice 1
950 01 Nitra 1
411 Nemocnica s poliklinikou D.Streda,a.s.
Mgr.
924 22 Galanta 1
20 0111-40301
407 Fakultná nemocnica
Elena
Geršiová
Špitálska 6
21 0111-40302
108 Psychiatrická nemocnica
Dana
Luká�ová
Rínok 334
951 35 Ve�ké Zálužie
22 0111-40401
753 Fakultná NsP Nové Zámky
Dagmar
Kozárová
Slovenská 11/A
940 34 Nové Zámky 1
23 0111-40601
348 Nemocnice s poliklinikami, n.o.
24 0111-50201
420 Kysucká NsP �adca
25 0111-50301
26 0111-50501
27 0111-50601
674 Univerzitná nemocnica Martin
28 0111-51001
213 Nemocnica s poliklinikou
MUDr.
Anna
29 0111-51101
303 Fakultná Nsp v Žiline
MUDr.
Robert
30 0111-60101
693
Mária
31 0111-60105
217 Národná transfúzna služba SR
32 0111-60109
103 Stredoslov.ústav srdcovocievnych chor.
33 0111-60301
122 Nemocnica s poliklinikou, n.o.
34 0111-60601
194 Všeobecná NsP Lu�enec, n.o.
Kvetoslava Markovi�ová
Pavlovova 17
955 20 Topo��any 1
Milan
Galgánek
Palárikova 2311
022 04 �adca 4
179 Dolnooravská NsP MUDr.L.Nadaši Jégého
Mária
Buknová
Nemocni�ná 1944/10
026 14 Dolný Kubín 1
265 Nemocnica s poliklinikou
Jozef
Ivan
Palú�anská 25
031 23 Liptovský Mikulᚠ1
Anton
Malicher
Kollárova 2
036 59 Martin 1
Gallová
Mieru 549/16
028 01 Trstená
Ficek
V. Spanyola 43
012 01 Žilina 1
Husar�íková
Nám.L.Svobodu �. 1
975 17 Banská Bystrica 1
Milena
Star�oková
L.Svobodu 1
975 17 Banská Bystrica 1
Mgr.
Miroslava
Baloghová
Nám.L.Svobodu �. 1
974 01 Banská Bystrica 1
Ing.
Elena
Gabo�ová
Banisko 1
977 01 Brezno
Laura
Šárová
Nám. Republiky 14
984 39 Lu�enec 1
Dana
Dragijská
Šrobárova 1
979 01 Rimavská Sobota 1
Helena
Kur�íková
Sládkovi�ova 3/311
962 37 Ková�ová
�ubica
Debnárová
Sládkovi�ova 11
965 01 Žiar nad Hronom 1
Ján
Nagajda
Sv. Jakuba 21
085 21 Bardejov 1
MUDr.
MUDr.
Fakultná nemocnica s poliklinikou FDR
35 0111-60901
376 NaP, n.o. Všeobecná nemocnica
36 0100-61105
120 Špecializovaný lie�eb. ústav MARÍNA,š.p.
MUDr.
37 0111-61301
285 NaP n.o., Všeobecná nemocnica Žiar n/H.
38 0111-70101
122 Nemocnica s poliklinikou sv.Jakuba, n.o.
39 0111-70401
123 Všeobecná NsP, a.s.
Mgr.
Gabriela
Bajzátová
Probstnerova cesta 12 054 35 Levo�a
40 0111-70601
318 Nemocnica Poprad, a.s.
MUDr.
Daniel
Surgent
Banícka 803/28
41 0111-70701
821 Fakultná NsP J.A.Reimana
MUDr.
Štefan
Huda�ko
Hollého 16
080 01 Prešov 1
42 0111-71001
230 �ubovnianska nemocnica n.o.
Mgr.
Pavol
Jankura
Obrancov mieru 3
064 01 Stará �ubov�a
43 0111-71201
121 Nemocnica arm.gen.L.Svobodu Svidník, n.o.
Branislav
Ko�iš
MUDr.Pribulu 412/4
089 01 Svidník
44 0111-80201
224 Detská fakultná nemocnica s poliklin.
MUDr.
Eva
Zavadilíková
Trieda SNP 1
041 11 Košice 1
45 0111-80203
311 Nemocnica Košice-Šaca a.s. 1.súkr.nemoc.
MUDr.
Ján
Stanecký
Lú�na 57
040 15 Košice-Šaca
46 0111-80301
847 Univerzitná nemocnica L.P.pracov.Tr.SNP 1
PhDr.
Agnesa
Stojni�ová
Rastislavova 43
041 90 Košice 11
47 0111-80501
823 Univerzitná nemocnica L. Pasteura
Alžbeta
Sidorová
Rastislavova 43
041 90 Košice 1
48 0111-80701
356 Nemocnica s poliklinikou Š.Kukuru,a.s.
MUDr.
Ján
Kasinec
Špitálska 1
071 01 Michalovce 1
49 0111-80702
105 Psychiatrická nemocnica, n.o.
Bc.
�udmila
Hubinaková
Strá�any
071 01 Michalovce 1
50 0111-80801
348 Nemocnica s poliklinikou sv. Barbory,a.s.
MUDr.
�ubica
Batoriová
Špitálska 1
048 01 Rož�ava 1
51 0111-81001
132 Nemocnica s poliklinikou, a.s.
052 01 Spišská Nová Ves 1
52 0111-81101
598 Nemocnica s poliklinikou, a.s.
Mgr.
056 01 Poprad 1
Alena
Svobodová
Jánskeho 1
MUDr.
František
Michal�ík
SNP 1079/76
075 01 Trebišov 1
Anton
Andrej
Szalay
Ku�inský
Vajnorská 1
Vajnorská 1
815 70 Bratislava 1
815 70 Bratislava 1
908 77 Borský Mikuláš
53 �
54 �
Úrad SOZ ZaSS
Úrad SOZ ZaSS
Mgr.
PhDr.
55 �
Domov dôchodcov
Mgr.
Mária
Büngerová
Štúrova 1081
MUDr.
Ján
Hajaš
Hrobo�ova 27
031 01 Liptovský Mikulᚠ1
Mgr.
Dagmar
Hrn�iarová
Nám. L. Svobodu 1
974 01 Banská Bystrica 1
56 �
57 �
FNsP F.D.R.
58 �
59 �
Detská fakultná nemocnica s poliklin.
�
Peter
Popelár
Limbová 1
833 40 Bratislava 37
Reg. úrad verejného zdravotníctva
Ing.
Daniela
Pochybová
Kuzmányho 27
036 01 Martin 1
Blažej
Rezdovi�
Zdravotnícka �.6
940 52 Nové Zámky 1
61 �
Fakultná NsP J.A.Reimana
PhDr.
Božena
Sokolová
Hollého 14
080 75 Prešov 1
62 �
Domov dôchodcov a DSS
�
Stanislav
Tichý
Karpatská �.6
010 08 Žilina 1
60 �
Bc. Jarmila HALINÁROVÁ
hospodársky úsek
[email protected]
5
Mgr. Ľudmila PAZDEROVÁ pre Vás preložila
Správa od Petra Waldorffa, generálneho tajomníka PSI
Vážení kolegovia, žiadam
vás, aby ste si našli čas na
čítanie a posunuli do obehu
„Prečo potrebujeme verejné výdavky“ – touto novou
dôležitou správou; naša globálna odborová federácia
PSI poverila PSI nezávislú výskumnú jednotku Univerzity v
Greenwich, aby sme pomohli
našim odborom proti „spoločnosť - ničiacej“ ideológii,
ktorá vedie škrty vo verejných
službách a privatizáciu kľúčových služieb, ako je zdravotná
starostlivosť. Vezmite prosím na
vedomie, že v tomto okamihu
je zatiaľ iba anglická verzia k
dispozícii na internetovej stránke www.world-psi.org. Apelujem na všetky pobočky PSI
používať túto publikáciu ako
nástroj v boji na zabránenie
ďalšieho ničenia pracovných
miest cezhraničnými škrtmi
vo verejných službách počas
zotavovania sa z globálnej
recesie. Predkladaná analýza
je silnou pripomienkou toho,
že verejné investície do verejných služieb a sociálnych
dávok sú ústredné pre sociálny
a hospodársky rozvoj, a je to
účinnejšie ako nechať tieto
služby poskytovať trhom. Ukazuje sa ekonomická efektívnosť
využitia zdanenia na financovanie verejných výdavkov na
infraštruktúru a služby, ktoré
umožňujú a podporujú všetky
ostatné hospodárske činnosti.
Zároveň, že vyššie zdanenie
je ekonomicky účinné, a že
najmä korporácie platia príliš
nízke dane. Táto publikácia
nevyžaduje špeciálne záujmy
pracovníkov verejných služieb.
Verejné výdavky podporujú
polovicu všetkých pracovných
miest na celom svete. Ďalej,
kvalitné verejné služby sú životne dôležité pre demokratické
a udržateľné spoločnosti. Masívne celosvetové stimulačné
balíky v roku 2009 spôsobili
vzrast verejných pôžičiek na
záchranu svetovej ekonomiky,
ktorý bol narušený excesmi
súkromných bánk - výsledok
vlády, deregulácie a liberalizácie finančného sektora, a
nie dôsledkom nadmerného
deficitu verejných výdavkov
a pôžičiek. Na severe, kombinácia trhových špekulácií
a regresívnych podmienok
stanovených Medzinárodným
menovým fondom (MMF),
prinútila krajiny ako Lotyšsko
a Grécko k drastickým škrtom,
ktoré poškodzujú celú ekonomiku, rovnako ako aj verejné
služby. V niektorých krajinách
ako Spojené kráľovstvo (Veľká Británia) a Kanada, budú
vlády znižovať deficit znížením
výdavkov na verejné služby
a výhody, aj keď nezamestnanosť zostáva vysoká a nie
je tam žiadna možnosť, že by
oživenie viedol súkromný sektor. Na juhu naďalej Svetová
banka a MMF odrádza verejné
výdavky na životne dôležité
infraštruktúry, ako sú voda a
energia, a ešte podporuje
privatizáciu v týchto odvetviach, aj keď je známe, že táto
stratégia nie je úspešná. Všade
čelíme pretrvávajúcemu útoku na verejné zdravotníctvo
a verejné dôchodky na čele
s MMF a podporovaný Svetovou bankou, Organizáciou
pre hospodársku spoluprácu
a rozvoj a Európskou komisiou.
Zvyšujúci sa počet starších
obyvateľov v severných krajinách je používaný ako výhovorka na zníženie verejných
výdavkov na sociálne dávky
a pretrváva snaha nahradiť ich
menej efektívnou súkromnou
zdravotnou starostlivosťou a
súkromnými dôchodkami. Odbory musia mobilizovať našich
členov k budovaniu a posilňovaniu koalície s organizáciami
občianskej spoločnosti a vykonávať obhajobu kampaní
zameraných na boj proti predpokladu, že „neexistuje žiadna
alternatíva“. Ekonomická alternatíva existuje: je založená na
spravodlivom daňovom systéme, vhodnom financovaní
kľúčových verejných služieb,
vytváraní pracovných miest
a cezhraničnom zlepšovaní
podmienok práce. Sociálny a
ekonomický pokrok musí zahŕňať vhodné verejné politiky,
ktoré zabezpečia dôstojný
život pre všetkých, nielen pre
malé elity, ktoré si vezmú vzrastajúci podiel na globálnom
bohatstve. Silne povzbudzujem
všetky odborové zväzy, aby
využili túto analýzu, a zdieľali
s PSI vaše aktivity, vaše úlohy
a vaše úspechy. Musíme ťahať za jeden povraz v týchto
ťažkých časoch a vytvoriť silný
a jednotný štít so všetkými
občanmi, ktorí sú závislí na
verejných službách (vyššie spomenutá vypracovaná správa
má 82 strán)
Zamestnanci verejných služieb a verejnej správy ČR štrajkovali
v stredu 8.12.2010 a usporiadali verejné zhromaždenia
Na protest proti znižovaniu
platov zamestnancov verej-
ných služieb a verejnej správy
a proti chystaným vládnym
reformám, ktoré by sociálne
nespravodlivo dopadli na plecia zamestnancov, sa v stredu 8. decembra 2010 konal
na pracoviskách verejných
služieb a verejnej správy po
celej Českej republike jednodenný výstražný štrajk. Odbory
usporiadali na podporu tohto
štrajku verejné protestné zhro-
maždenia v 21 mestách. Podľa
Českomoravskej konfederácie
odborových zväzov sa štrajku
na základe údajov poskytnutých odborovými zväzmi
priamo zúčastnilo 148 tisíc ľudí.
Štrajk podporilo viac ako 190
tisíc ľudí z ďalších OZ, ktoré
patria do výrobnej sféry alebo
ich členovia majú štrajk zakázaný zákonom (OZ hasičov,
OZ polície, Väzenská služba,
colníci, OZ KOVO, OZ STAVBA,
OZ ECHO, OZ pracovníkov
drevo spracujúcich odvetví,
lesného a vodného hospodárstva v ČR, OZ pracovníkov baníctva, geológie a naftového
priemyslu, OZ dopravy, UNIOS,
Vysokoškolský OZ a ďalšie).
Sympatizujúcu verejnosť tvorilo
viac ako 90 tisíc ľudí. Na protestných zhromaždeniach sa
zišlo 15 825 ľudí.
EPSU
Koniec roka – správa všetkým pobočkám
Tento rok bol obzvlášť
ťažký pre mnoho našich
členských
organizácií
a
pracovníkov, ktoré zastupujú.
Videli sme bezprecedentné
útoky na stovky tisíc pracov-
níkov vo verejnom sektore
po celej Európe. Nábor pracovných miest zamrzol a bol
často sprevádzaný zmrazením
platov v mnohých krajinách.
Ale niektorí zamestnávatelia
vo verejnom sektore sa tu
nezastavili. Často ignorovali
postupy kolektívneho vyjednávania a jednoducho uložili
zníženie platov svojich pracovníkov. V niektorých prípadoch
6
tam bolo niekoľko kôl zníženia
platov. Videli sme vlnu štrajkov
po celej Európe: v posledných
3 mesiacoch pracovníci štrajkovali vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Rumunsku,
Českej republike, ale aj na
Ukrajine a v Rusku. Masové demonštrácie sa konali v Bruseli,
Madride, Ríme, Bukurešti, Paríži,
Lisabone, Dubline ... zoznam je
nekonečný. Včera odborové
hnutie v Grécku vyzvalo svojich
členov na generálny štrajk.
V Španielsku sme tiež zaznamenali odborovú akciu. Požiarnici
demonštrovali v uliciach Prahy,
tak ako aj v Talinn. Dnes budú
pracovníci verejného sektora
štrajkovať na Cypre. Preto
máme veľmi jasné posolstvo
pre európskych predsedov
vlád počas dnešného a zajtrajšieho stretnutia: „Bijete zlý cieľ!
Nútite platiť pracovníkov vo verejnom sektore za riešenie krízy,
ktorú nevytvorili.“ EPSU ukazuje
politikom ‚červenú kartu‘ a hovorí: „Vaša politika je nečistá
hra s pracovníkmi vo verejnom
sektore, pričom by ste mali ísť
po chamtivom bankárovi.“
Môžem uviesť len jeden príklad pre ilustráciu podvodu
súčasnej debaty: Náklady na
záchranu zlyhávania bánk v
posledných 2 rokoch sa rovnajú tržbám za 30 rokov celosvetovej privatizácie! Mala som
dnes príležitosť zúčastniť sa na
stretnutí s predsedom eurozóny, Jean - Claude Juncker, ktorý podporuje zavedenie euro
fondov ako spôsobu podpory
pre krajiny eurozóny na prekonanie súčasných rozpočtových
problémov a správne uvádza:
mali by sme byť schopní podporovať krajiny v ťažkostiach,
keď sme boli schopní podporovať banky v ťažkostiach, ktoré
zahŕňali oveľa väčšie čiastky.
Nemôžeme ale súhlasiť s touto
pozíciou, ale bohužiaľ, chýba
na toto väčšina politickej podpory. EPSU kampaň na podporu verejných služieb bude pokračovať. Sme proti úsporným
plánom uloženým národnými
vládami a Európskou komisiou. Tieto opatrenia sú hlboko
asociálne, bezdôvodné. Oni
udreli na živobytie tisícom rodín
po celej Európe, ktoré majú
problémy platiť nájom, platiť za
vykurovanie, dopravu, nakŕmiť
svoje deti. Je tu reálne riziko, že
veľa sociálnych výdobytkov v
posledných desaťročiach pre
pracujúce ženy bude anulovaných týmito hrubými úspornými
opatreniami. Máme tiež pochybnosti o ekonomickej múdrosti týchto škrtov vo výdavkoch. Verejné výdavky smerujú
ako investície do infraštruktúry,
ochrany životného prostredia,
a investície do pracovných
miest vo verejnom, ale aj v
súkromnom sektore. Dňa 10.
decembra bol EPSU schopný
sa dohodnúť s zamestnávateľskou platformou miestnych a
regionálnych samospráv v spoločnom vyhlásení vyzývajúcom
Európsku radu prijať dlhodobú
perspektívu pri koordinácii svojej reakcie na krízu a na poskytovanie verejných investícií na
zmiernenie jej účinku. Musíme
si stáť za svojím – a to spravodlivejší medzinárodný daňový
systém, podporu dane z finančných transakcií, zavádzanie progresívnych daňových
režimov, daňovú efektívnosť a
prijať účinné opatrenia proti daňovým únikom, daňovým podvodom, a zrušiť daňové raje.
Existujú aj ďalšie aspekty, ktoré
poskytujú určitú nádej, že pokrok v našej práci je aj naďalej
možný. Dovoľte mi uviesť niekoľko príkladov: Zajtra formálne začíname sociálny dialóg
so správou centrálnej vlády. To
bude znamenať hrdý úspech
po dlhých rokoch spoločnej
práce, niekedy zahŕňajúcej zložité rokovania a nezdary. Tento
Výbor sociálneho dialógu sa
bude týkať 7 miliónov pracovníkov a štátnych zamestnancov v štátnych správach.
Pre zdravotný a nemocničný sektor sme boli schopní
dohodnúť rámcovú dohodu
na prevenciu poranení ostrými predmetmi. Táto rámcová
smernica sa stala účinnou od
1. júna 2010 a tak sa stala záväzným právnym predpisom
pre výkon v členských štátoch EÚ a krajiny Európskeho
hospodárskeho priestoru. To
je skutočne významný medzník. Ďalšie organizácie, ako
sú WHO (Svetová zdravotnícka
organizácia) a ILO (MOP) ho
privítali, rovnako ako dobrý
príklad toho, čo sa dá dosiahnuť prostredníctvom sociálneho dialógu. Na 23 septembra
2010 sme zorganizovali našu
prvú celo-európsku odvetvovú
konferenciu pre sektor verejných služieb. Európsky komisár
pre energetiku Günther H. Oettinger zdôraznil, že „vytváranie
pracovných miest v sektore
energetiky je kľúčové pre budúcnosť zamestnanosti“ Rok
2010 znamenal rok 1 v splynutí
medzi EPSU a PSI do praxe a
o upevnenie jednotnej európskej federácie odborových
zväzov verejných služieb. EPSU
je aktívna v práci vo verejnom
sektore, či už sa jedná o agendu verejnej služby vo všeobecnej alebo špecifickej oblasti
– ako je migrácia. Mala som
možnosť zúčastniť sa Interamericas – regionálnej konferencie
PSI začiatkom septembra. Bola
to veľmi zaujímavá skúsenosť
byť svedkom, ako sa naše
sesterské odbory z Interamericas vyrovnávajú s výzvami,
ktorým čelia. S potešením Vám
oznamujeme, že budeme teraz
schopní pracovať s plným stavom EPSU zamestnancov ako
v Bruseli tak aj v regionálnych
kanceláriách v Prahe, Bukurešti, Kyjeve a Moskve. Rovnako ako v priebehu tohto roka
budeme pokračovať v práci s
vami všetkými v roku 2011 smerom k naplneniu nášho spoločného úsilia v záujme zamestnancov, ktorých zastupujeme.
Prajem vám pokojné sviatky.
V solidarite Carola Fischbach
– Pyttel.
EPSU a HOSPEEM podpísali Rámec aktivít, nábor a udržanie
Tento rámec tvorí dôležitý
základ pre sociálnych partnerov na európskej a národnej úrovni a na vytvorenie
konkrétneho opatrenia na
riešenie nedostatku personálu
a kvalifikačných potrieb teraz
i v budúcnosti. „Náš rámec
ukazuje, že sociálni partneri
môžu priniesť praktické výsledky, ktoré zlepšia poskytovanie
zdravotnej
starostlivosti
v
záujme pacientov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
a pracovníkov. Mať správne
mechanizmy na plánovanie
pracovnej sily na mieste je
kľúčové z pohľadu zamestnávateľov v oblasti zdra-
votníctva a nemocničného
sektora. Inovačné konštrukcie
pracovísk môžu byť podporované ICT - nástrojmi, aktívnym
zapojením zamestnancov v
zdravotníctve a ich zástupcov „hovorí Godfrey Perera,
generálny tajomník HOSPEEM.
Výkonný riaditeľ HOSPEEM tiež
varoval pred krátkozrakým krátením výdavkov na zdravotníctvo v súvislosti so súčasnou krízou. „Nielenže trvá dlhú dobu
vycvičenie
kvalifikovaného
personálu, ale to tiež vyžaduje potrebné zdroje. Preto by
sa mali zaoberať dôkladne s
týmito prostriedkami.“ „Naše
systémy zdravotnej starostli-
vosti nemôžu riadne fungovať
bez dobre vyškolenej a motivovanej pracovnej sily. Ich príspevok musí byť uznaný aj v ich
pracovných
podmienkach“
zdôrazňuje Carola Fischbach
- Pyttel, generálna tajomníčka EPSU. Podčiarkuje pridanú
hodnotu, a zaradenie práce
na plný úväzok a integráciu
agentúrnych pracovníkov do
riadnej pracovnej sily. „Tento
cieľ je potrebné sledovať v
priebehu času prostredníctvom
konkrétnych
krokov.
Vidíme to ako našu úlohu, aby
sa zdravotný a nemocničný
sektor stal atraktívnym pracoviskom pre ženy a mužov.
7
Potrebujeme preto opatrenia
pre zlepšenie pracovného
života v tomto odvetví.“
Sociálni partneri sa dohodli
na rozvoji modelu spoločných
iniciatív, podporované tiež
zbierkou prípadových štúdií a
príkladov dobrej praxe. Tiež sa
zaviazali, že spoločne budú
monitorovať príslušnú európsku
legislatívu a politiku, a pustia
sa do následnej akcie o vykonávaní etického kódexu správania pre etický cezhraničný
nábor a udržanie pracovníkov
v nemocničnom sektore.
Petičná akcia KOZ SR
Obsahové a organizačné zabezpečenie petičnej akcie - súhrnná informácia pre odborové zväzy, regionálne rady a poradné orgány KOZ SR
„Kto bojuje, má šancu vyhrať, kto nebojuje, už prehral!“
Dokážme vláde SR a Národnej rade SR , že my odborári sme schopní zmobilizovať
verejnosť. Je to naša veľká
príležitosť.
„Každý má právo sám alebo spoločne s inými obracať
sa vo veciach verejného alebo iného spoločného záujmu
na štátne orgány ...“ – článok
27 odst. 1 Ústavy Slovenskej
republiky.
Dňom 10. januára 2011 KOZ
SR
vyhlasuje petičnú akciu
za zachovanie práv zamestnancov.
I. Cieľ
Cieľom petičnej akcie je
nazbierať čo najviac platných
podpisov občanov SR (minimálne však 350 000) a následné vyhlásenie referenda.
Každý člen odborov získa
ďalšie dva popisy a preto pre
kampaň platí „1=3“
Petičná akcia je reakciou
na pripravované zmeny v Zákonníku práce, ktoré majú za
cieľ spochybniť podobu a zmysel Zákonníka práce, zneužívanie „statusu“ zamestnanca
a okliešťovanie odborárskych
práv. Súčasne prináša nové
prvky k humanizácii práce a to
35 hodinový týždeň bez zníženia mzdy a ohraničenie nadčasovej práce na maximálne
80 hodín v kalendárnom roku.
Prečo r e f e r e n d u m?
REFERENDUM je legitímny, zákonný postup ako dosiahnuť
výsledok, ktorý bude pre vládu
SR a poslancov NR SR záväzný.
Motto: „Lepší pracovný život, viac pracovných miest !“
Motív kampane:
logo
„Váhy“ (obrázok na stiahnutie
v prílohe, alebo na www.kozsr.sk)
II. Petičný výbor
C.
Úlohy/zodpovednosť
v pôsobnosti Kancelárie KOZ
SR
– zvolať rokovania Regionálnych rád KOZ SR, poradných orgánov:
Termín do 14. 1. 2011
– uskutočniť stretnutia s JDS
a inými občianskymi združeniami.
Termín do 20. 1. 2011
– zvolať poradu určených
zamestnancov OZ zodpovedných za petičnú akciu.
Termín 19. 1. 2011
– volať poradu určených
zamestnancov k využitiu osobných vozidiel pre účely petičnej akcie .
Termín do 25. 1. 2011
– predkladať pravidelné
informácie stave získaných
podpisov petičnému výboru,
OZ RR a poradným orgánom
KOZ SR o stave získaných podpisov.
Termín: 26. 1., 9. 2., 23. 2.,
1. 3. 2011
– zabezpečiť zriadenie stálych stanovíšť pre získavanie
podpisov a rozpis harmonogramu v rámci „Týždňa stálych
stanovíšť“.
Termín: v týždni od 14 do
20. 2. 2011.
–
zabezpečiť
konečnú
kontrolu petičných hárkov
a verifikovať počet platných
podpisov.
Termín: do 3 dní po odovzdaní všetkých petičných
hárkov.
– predložiť návrh kampane
„Účasť na referende“.
Termín do 10. 3. 2011
Uznesením Predstavenstva
KOZ SR č. 244/31 zo dňa 15.12.
2010 bol schválený petičný výbor v zložení: Miroslav Gazdík,
Vladimír Mojš, Daniela Žuffová,
Dušan Barčík, Emil Machyna.
III. Vyhlásenie petičnej akcie, jej priebeh ....
Vyhlásenie začiatku petičnej akcie: 10. 1. 2011
Mobilizácia zberu podpisov:
A.
Úlohy/zodpovednosť
v pôsobnosti petičného výboru
– Koordinovať priebeh
petičnej akcie na základe aktuálnych informácií a spätnej
väzby z odborových zväzov.
B.
Úlohy/zodpovednosť
v
pôsobnosti
odborových
zväzov
– Nahlásiť zodpovedného
zamestnanca pre petičnú akciu za svoj OZ na KOZ SR ([email protected]) vrátanie kontaktu.
Termín: do 14. 1. 2011
– možnosť poskytnúť osobné vozidlo odborového zväzu.
K tomu nahlásiť zodpovednú
osobu vrátane kontaktu.
Termín: do 20. 1. 2011.
– zabezpečiť organizáciu
zberu podpisov na petičné
hárky v svojich základných organizáciách a na verejnosti
Termín: priebežne, počas
trvania petičnej akcie
– pravidelne v týždňových
intervaloch zasielať na KOZ
SR (Úsek odborovej politiky,
Odborárske nám. 3, 815 70
Bratislava) podpísané petičné
hárky.
Termíny: 17. 1., 24. 1., 31. 1.,
7. 2., 14. 2., 21. 2, 28. 2. ...
Podporné
marketingové
aktivity:
Mediálna podpora:
– uskutočnenie dvoch tlačových konferencií KOZ SR
– pri vyhlásení začiatku
petičnej akcie – 10. 1. 2011,
o 11,00 hod.
– po ukončení zberu podpisov faktografia o kampani
– pravidelné (týždenne)
publikovanie informácií – web
stránka KOZ SR a OZ, Facebook – diskusné fórum, Informačný spravodajca KOZ SR,
periodiká OZ.
– fotografický materiál
z kampane, podpisovania petičných listín.
– propagačné materiály.
Spôsob zberu podpisov:
– schôdze ZO, konferencie,
rokovania orgánov OZ, stretnutia ...
– elektronická kampaň
„snehová guľa“ – rozosielanie
petičných hárkov sociálnej sieti
známym.
– spolupráca s Jednotou
dôchodcov Slovenska a občianskymi združeniami.
– verejné priestranstva:
pred obchodnými centrami,
železničnými a autobusovými
stanicami a podobne v rámci
„Týždňa stálych stanovíšť“.
Konkrétna informácia pre stanovísk bude doručená na OZ
do 25. 1. 2011. K tomu budú
využité osobné autá.
Postup po ukončení petičnej akcie
Kontrola a prepočítanie
petičných hárkov Kanceláriou
KOZ SR a následné zabezpečenie odovzdania petičných
hárkov
zmysle
zákonného
postupu.
Petičné hárky, Vám boli
doručené poštou. Tiež si ich
môžete vytlačiť z webovej
stránky zväzu www.sozzass.sk
na jeden hárok obojstranne,
inak je petícia neplatná.
Odborári!
Zamestnanci! Občania!
Vláda nás „potešila“ balíčkom opatrení. Z rodinného rozpočtu zaplatíme minimálne o 500 € ročne viac. To však nestačí, vláda SR pripravuje:
zmeny v Zákonníku práce, v Zákone o kolektívnom vyjednávaní, v Zákone o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Pripravované zmeny výrazne oslabia právne
a sociálne istoty zamestnancov!
Zabráňme tomu všetkými dostupnými prostriedkami odborárskeho boja!
Verejne vyjadrime nespokojnosť!
Týka sa to každého zamestnanca!
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Prečítali sme za Vás
Diskusia s ministrom bude pokračovať
ZDRAVOTNÍCKE
NOVINY
1/2011. Odborári na rokovaní
Výkonného výboru SOZ zdravotníctva a sociálnej práce
v decembri riešili s ministrom
zdravotníctva Ivanom Uhliarikom predovšetkým sporné
otázky financovania rezortu
a s tým súvisiace odmeňovanie zamestnancov. Minister
zdôraznil, že zdravotníctvo
vyžaduje štrukturálne zmeny
a pripomenul pripravované
zmeny - transformácia nemocníc, platby za diagnózu,
razantné ozdravné opatrenia
vo VšZP, venoval sa zdrojom
v systéme. Odborári kriticky
poukázali na plánované príjmy pre rezort - sú teoretické,
nemusia sa naplniť a príjmy z
odvodov z dividend by mali
prísť dokonca až v roku 2012.
Zníženie platieb štátu za jeho
poistencov spôsobí podľa SOZ
zadlžovanie
zdravotníckych
zariadení a zhoršenie pracovných podmienok i finančného
ohodnotenia zamestnancov.
Diskusia smerovala aj k prí-
padnému znižovaniu stavov
zamestnancov, čo minister
jednoznačne neodmietol, skôr
však hovoril o potrebe redukcie technicko-hospodárskych
pracovníkov. I. Uhliarik pripustil
začatie hľadania špecializácie
jednotlivých
poskytovateľov
s cieľom usporiť náklady na
poskytovanie
starostlivosti.
Predstavitelia
SOZ
ministra
informovali o uskutočňujúcom
sa kolektívnom vyjednávaní s
Asociáciou nemocníc Slovenska a Asociáciou fakultných
nemocníc SR, ktoré odmietli
predložené návrhy kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa, hlavne v časti zvyšovania platov v
roku 2011. Zároveň ministra požiadali o prerokovávanie zmien
zákonov v odvetvovej tripartite
pred začiatkom ich legislatívneho procesu. Mnoho otázky
ostali nezodpovedané... I.
Uhliarik na záver uviedol, že
očakáva aj podporu odborov,
stretnutia a diskusiu víta a bude
v nej pokračovať.
Mgr. Anton SZALAY
predseda SOZ ZaSS
Ak lekárom nepridajú, odídu
PRAVDA, 17. január 2011.
O pár mesiacov sa môže stať,
že pacientov nebude mať kto
ošetrovať. Odborári hrozia, že
ak zdravotnícke zariadenia odmietnu zvýšiť lekárom mzdy, tí
začnú odchádzať za hranice.
Zdravotníckym zamestnancom sa zvyšovali platy naposledy minulý rok v priemerne
o 2,4 až 4 percentá. Dnes
žiadajú odborári päťpercentné
zvýšenie. Asociácia nemocníc
Slovenska však o tom nechce
ani počuť. Lekári žiadajú zvýšenie platov o päť percent, ale
nemocnice hovoria skôr o ich
znižovaní. Argumentujú, že na
platy nebude peňazí, pretože
zdravotné poisťovne šetria a
škrtajú zmluvné ceny a obje-
že v prihraničných nemocniciach, napríklad v Skalici, už
české nemocnice robia nábor,“ tvrdí. Situáciu môže ešte
zhoršiť otvorenie pracovného
trhu v Rakúsku a Nemecku.
Zdravotníckym zamestnancom
sa zvyšovali platy naposledy
minulý rok v priemerne o 2,4
až 4 percentá. Dnes žiadajú
odborári päťpercentné zvýšenie. Asociácia nemocníc
Slovenska o tom nechce ani
počuť. „Poisťovne nás tlačia
do nižších objemov a cien, preto môžu lekári rátať tak akurát
so znížením miezd, a nie s ich
zvýšením,“ reagoval na požiadavky odborárov viceprezident asociácie Peter Ottinger.
Zároveň dodal, že odborári
sa majú obrátiť na zdravotné
poisťovne, ktoré by mohli navýšením zdrojov pre nemocnice
vyriešiť ich problém s nízkymi
platmi. V poisťovniach by však
pravdepodobne odborári nepochodili. Tie podľa informácií
Pravdy plánujú pre nemocnice
buď zachovať pôvodne limity,
alebo ich ešte znížiť. Napríklad
zdravotná poisťovňa Dôvera
priznáva, že vplyvom hospodárskej krízy a nižšej platby
štátu za jeho poistencov bude
zmluvy s nemocnicami upra-
my. Predseda Slovenského
odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb Anton
Szalay varuje, že ak zdravotnícke zariadenia nevyhovejú
slovenským lekárom, tí odídu
do Česka, kde majú momentálne v dôsledku hromadných
výpovedí nedostatok lekárov.
„Kto potom bude ošetrovať
pacientov?“ pýta sa Szalay.
Odchod by mohol byť podľa
neho finančne zaujímavý najmä pre mladších lekárov, ktorí
na Slovensku nedosahujú ani
priemerný plat a nemajú tu
zatiaľ nijaké záväzky. Hovorí, že
prvých lekárov už začali lákať v
Trenčianskom a Žilinskom kraji,
ktoré sú najbližšie k severnej
Morave. „Máme informácie,
20
vovať. „Ako problematické sa
ukazujú aj očakávané náklady
na lieky, ktoré by mali aj v roku
2011 rásť o niekoľko percent.
To spôsobí, že zostane menej
zdrojov na výkony a hospitalizácie. Rokovania sa teda
budú týkať úpravy cien,“ informovala hovorkyňa poisťovne
Zuzana Horníková. Všeobecná
zdravotná poisťovňa o konečných cenách a objemoch s
nemocnicami zatiaľ rokuje. „O
výsledkoch budeme informovať až po skončení rokovaní,“
povedala hovorkyňa poisťovne Petra Balážová. Ottinger
však tvrdí, že rokovania so
štátnou poisťovňou sa ešte ani
nezačali. „Opakovane sme
žiadali o stretnutie, ale pozvanie na rokovanie sme zatiaľ nedostali.“ Podľa neho poisťovňa
asociácii zaslala iba návrhy
zmluvy, ktoré znižujú sumy o tri
až päť percent. „To bude znamenať zhoršenie podmienok
pre liečbu pacientov. My sme
od poisťovne žiadali reálne
ceny, teda minimálne o štyridsať percent vyššie,“ dodal
Ottinger.
Slovenští lékaři už také hrozí odchodem, pokud jim nezvýší mzdy
PRÁVO, 13. leden 2011.
Uprázdněná místa po českých
lékařích v rámci akce Děkujeme, odcházíme, by mohli zaplnit jejich kolegové ze Slovenska. Také žádají zvýšení mezd
a hrozí, že odejdou pracovat
do zahraničí. Předseda Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb
ho trhu také v Rakousku a Německu. Szalay vyloučil, že by se
na Slovensku odehrál obdobný
scénář jako v České republice.
Odborový svaz předložil návrhy kolektivních smluv Asociaci
nemocnic, která sdružuje 60
slovenských nemocnic a Asociaci fakultních nemocnic,
kde je 28 koncových zařízení.
„Předložili jsme návrh s tím, že
by se měly upravovat platy
všem zaměstnancům, nejen
lékařům, o pět procent. Tento
požadavek zohledňuje vývoj
inflace, růst cen a letošní zvýšení daně z přidané hodnoty z 19
na 20 procent,“ uvedl Szalay.
Průměrný tarifní plat začínajícího lékaře na Slovensku se
pohybuje na úrovni 754 eur (asi
18 800 Kč). Jednání odborářů
s nemocnicemi se zatím neuskutečnilo, protože probíhají
výběrová řízení na obsazení
Anton Szalay Právu potvrdil, že
o odchodu za hranice uvažují
především mladší lékaři.
„Může se to stát individuálně, ale neočekávám hromadný odchod slovenských lékařů do zahraničí,“ řekl Szalay.
Slovenští lékaři mohou hledat
práci v České republice a po
květnovém uvolnění pracovní-
postů ředitelů některých nemocnic. „Minulý týden se například uskutečnilo výběrové
řízení na post ředitele Univerzitní nemocnice v Košicích,
kde bylo přihlášeno sedmnáct
zájemců,“ dodal Sazaly. Až po
volbách ředitelů se zvolí nové
vedení Asociace fakultních
nemocnic a následně mohou
být zahájena jednání s odbory.
Podle expertů je nepravděpodobné, že nemocnice na
požadavky lékařů přistoupí.
Pojišťovny je totiž tlačí k nižším
výdajům. To se může odrazit
nikoliv na zvýšení, ale na snížení
mezd. Slovenským lékařům se
naposledy zvýšily platy loni o
2,4 procenta. Lékaři na Slovensku vydělávají o čtvrtinu méně,
než jejich čeští kolegové.
České nemocnice lákají slovenské lékaře
PRÁVO, 13. leden 2011. Přijďte k nám a vyděláte víc, než
na Slovensku. Podobnými náborovými slogany lákají české
nemocnice slovenské lékaře.
Náborem se snaží nahradit
české lékaře, kteří dali hromadnou výpověď. Deník Sme
upozorňuje, že náborové akce
českých nemocnic nejsou bez
šance, protože slovenští lékaři
vydělávají méně a pracují v
horších podmínkách.
Nemocnice s poliklinikou
ve městě Skalica, která leží blíz-
Asociace soukromých lékařů
Ladislava Pásztora může v moravských nemocnicích nastat
krizový stav. Údajně to pocítí
slovenské nemocnice poblíž
společné hranice například v
Čadci, Trenčíně, Myjavě nebo
v Malackách. „Lékaři z těchto
nemocnic se nemusí do Česka
ani přestěhovat. Sednou do
auta a za půl hodiny jsou v české nemocnici za dvojnásobný
příjem,“ uvedl Pásztor. Náměstkyně ředitele nemocnice v
Trenčíně potvrzuje, že už dnes
dojíždí několik lékařů do 60 kilometrů vzdáleného Vsetína. V
současnosti však zvýšený zájem
trenčínských lékařů pracovat v
Česku nezaznamenala.
ko u hranic, už dostala nabídku
na výpomoc od sousedů.
Potvrdil to ředitel nemocnice
Ivan Medlen. Nechtěl upřesnit,
kdo je oslovil. „Měli zájem na
zapůjčení chirurgů na jeden
až dva dny v týdnu, protože z
nemocnice u hranic odchází
operační tým,“ řekl náměstek
pro léčebně-preventivní starostlivost skalické nemocnice
Patrik Fiala.
Nahradí je Ukrajinci
Ředitel skalické nemocnice
předpokládá, že po případném odchodu slovenských
lékařů je mohou nahradit lékaři
z Ukrajiny. „Už máme v nemocnici Ukrajince a v následujících
měsících by měli nastoupit
další dva až tři Ukrajinci,“ říká
Ani stěhovat se nemusí
Podle prezidenta slovenské
21
Medlen. Bývalý slovenský ministr zdravotnictví Rudolf Zajac
se však domnívá, že rozdíl v
platech slovenského a českého lékaře už není tak velký, aby
Slováci hromadně odcházeli
do Česka. Mluvčí slovenského
ministerstva zdravotnictví Katarína Zollerová upřesnila, že
za poslední čtyři roky vzrostli
platy slovenských lékařů o 43
procent. Rozdíl v platech všeobecných lékařů však stále činí
20 až 30 procent ve prospěch
Česka. Děkan Lékařské fakulty
v Bratislavě Peter Labaš říká,
že 35 procent absolventů ani
nehledá práci na Slovensku a
odcházejí hned po studiích do
zahraničí.
Komentár: Veľké sťahovanie lekárov
BRATISLAVA, 18. 1. 2011
- Dlhé chodby bez ľudí. Prázdne čakárne bez nervóznych
pacientov. Žiadne rady na vyšetrenie zraku alebo boľavej
nohy. Krásna predstava? Môže
sa naplniť. Nie preto, že nebude chorých alebo postavíme
moderné nemocnice. Nebude
lekárov. Slovenskí lekári s blížiacim sa rozhodnutím o osude
tých českých začínajú podobnú pesničku. „Ak nebudeme
zaplatení, nahradíme našich
kolegov v českých nemocniciach. Odídeme!“ Zdravotnícki
odborári žiadajú päťpercentné
zvýšenie platov, nemocnice
o tom nechcú ani počuť.
Čakajú nás diskusie a emócie
Téma platového ohodnotenie lekárov (a ďalších vecí
s tým spojených) sa ako vlna
valí raz zo západu na východ
tie myšlienky. Hoci je úroveň
slovenských lekárskych platov
(podobne ako v iných odvetviach) nižšia ako tých českých,
je to veľmi relatívne. Mnohí
lekári vraj zarábajú menej než
remeselníci s učňovkou. To je
fakt. Ale tak ako je medzi lekármi potrebné rozlišovať medzi
absolventom bez atestácie
slúžiacim na oddelení a uznávaným špecialistom po dvoch
atestáciách, tak je potrebné
rozlíšiť známeho obkladača
bratislavských kúpeľní od maliara pracujúceho na klasickú
zmluvu pre miestnu stavebnú
firmu.
Vždy sa nájde nejaký lekár,
ktorý na kameru vytiahne výplatnú pásku a bude na nej vytlačených: čistý príjem 500 EUR.
Divák však hneď na to pozrie
z okna a uvidí niekoľko luxusných viliek miestnych gynekológov, ortopédov a imunológov.
Rozlišovanie detailov nebolo
nikdy silnou stránkou verejnosti.
A tí, čo chcú verejnosť získať,
sa o to ani veľmi neusilujú...
a potom opačne. Najskôr sa
diskutuje - táto fáza začala
v Čechách. Časom je hádam
aj posledný občan donútený
formulovať svoj postoj od pochopenia a podpory až po nenávisť voči ďalším nenažraným,
ktorí sa vlastne až tak zle
nemajú. Po najnovších vyjadreniach Slovenského odborového zväzu zdravotníctva
a sociálnych služieb a Asociácie nemocníc sa táto diskusná
vlna prevalí aj na Slovensko.
V ďalšej fáze sa už nebudú
presúvať myšlienky, ale konkrétni ľudia. Opačným smerom – z východu na západ.
Českí lekári obsadia bavorské
a saské ústavy, slovenských
bude počuť v českých nemocniciach a my sa pomaly
môžeme chystať na prapodivné, ešte východnejšie prízvuky
v ordináciách a nemocničných oddeleniach. Tak najprv
Niektoré zmeny sú zadarmo
Teraz k presunu ľudí. Čo
môžeme namietať? Každý má
právo hľadať prácu v inej krajine. Lekári sú vo výhode, majú
vyššie ambície než len baliť
tovar v anglických veľkoskladoch. Na druhej strane prežívajú predsa tie isté dilemy ako
všetci ostatní: Je životný pocit
len o výške výplaty a peniazoch? Žijem len prácou a ničím
iným? Patrím do tejto krajiny
tak ako všetci – aj s jej biedou
a mínusmi? Alebo som vyvolený mať sa na rozdiel od iných
a historického vývoja ihneď
dobre? Odsťahovať sa kvôli
práci (aj keď len do susedného
Česka) nie je úplná maličkosť.
Vyššia výplata a kvalitnejšie
pracovné prostredie poteší,
ale už menej „potešia“ starosti
s kúpou nehnuteľnosti alebo
prvý diktát z češtiny – tak blízkej, a práve preto záludnej
- ktorý budú musieť ich deti
v škole napísať. Pri debatách
o odchode lekárov sa zdá,
akoby títo ľudia non -stop žili
len v nemocnici (čo je síce
žiaľ skoro pravda), a už nemali
žiadnu inú existenciu. Ak je
niekto frustrovaný zo Slovenska, slobodne ho môže opustiť.
Ale žeby ho niekto inteligentný
a vzdelaný opúšťal len a len
kvôli 200-300 eurám navyše
k platu?
Určite máme pred
sebou niekoľko mesiacov živých debát o zdravotníctve
a lekároch. Mnohí nakoniec
nehovoria len o peniazoch,
ale aj o vzťahoch alebo
profesnom raste. Nie každé
zlepšenie je závislé od peňazí,
ktoré štát či zdravotné poisťovne nemajú. Niektoré zmeny sú
„len“ v zmene prístupu, ochote
kultúrnejšie sa chovať, v kvalite
manažérskeho rozhodovania
alebo otvorenejšej mysle tých,
čo šéfujú. Aspoň v týchto veciach by sa konečne mohlo
Slovensko stať aj z pohľadu
lekárov konkurencieschopné.
Potom „rozchodia“ aj nižší
plat...
Zdroj:
Aktuality.sk, Ľubomír Jaško
Kto má šťastie a kto smolu
Českí lekári sa zjednotili,
masovo protestujú a podávajú
výpovede. Nemajú výhrady
len proti svojmu platovému
ohodnoteniu, ako to najčastejšie počuť z médií, ale aj proti
systému, v ktorom pracujú. Nedodržiavanie Zákonníka práce,
prekračovanie
nadčasov,
málo oddychu, veľa práce...
Rovnako ako na Slovensku,
hoci u nás štrajk zdravotníkov
nikdy neprerástol do takých
rozmerov ako u našich západných susedov. Prečo? Sú
Slováci azda väčšmi pohodlní
za seba zabojovať, väčšmi
skeptickí? Slovenská lekárska
komora vyzvala lekárov, aby
nerobili štrajkokazov a neobsadzovali uvoľnené miesta po
svojich českých kolegoch. No
nielen české zdravotníctvo by
slovenských lekárov prijalo. Za
vyšší plat a s lepšími pracovnými podmienkami ich lákajú
sprostredkovateľské agentúry
napríklad do Nemecka, kde
od 1. mája už nebudú platiť
obmedzenia pre pracovný trh
Európskej únie. V médiách sa
nedávno objavila informácia,
že prezident SLK zablokoval
niekoľko inzerátov, ktoré ponúkajú prácu pre lekárov v
Nemecku. Nemyslím si, že by
práve toto bolo riešením problému. Nečudujem sa žiadnemu
lekárovi, ktorý si vyberie lepšie
pracovné podmienky a lepšie
22
ohodnotenú prácu, hoci zbaliť
sa a odísť nemôže každý len
tak, zo dňa na deň. Ponuka
a dopyt budú diktovať ďalší
vývoj. Kto bude mať šťastie a
kto smolu? Exodus slovenských
lekárov zatiaľ nie je taký veľký.
Šťastie preto asi zatiaľ stojí na
strane slovenských pacientov.
Zdroj:
Zdravotnícke noviny č. 3/2011,
str. 4 (20.01.2011),
Eva Koperová
Rozhovor v Zdravotníckych novinách s predsedom
Slovenského odborového zväzu zdravotníctva a sociálnych služieb
Mgr. Antonom SZALAYOM
na zvýšenie miezd všetkým
zamestnancom vzhľadom na
platby zdravotných poisťovní.
ZdN: Ešte na jeseň váš zväz
poslal sociálnym partnerom
- Asociácii nemocníc Slovenska a Asociácii fakultných nemocníc SR, návrh kolektívnej
zmluvy vyššieho stupňa. Aké
boli ich reakcie?
- Okrem iných požiadaviek
sme v tomto návrhu, podanom
spoločne s Lekárskym odborovým združením, požiadali
sociálnych partnerov, aby od
januára 2011 zvýšili zdravotníckym aj
nezdravotníckym
zamestnancom mzdy o 5 %. V
písomných stanoviskách však
obidve asociácie našu požiadavku odmietli a argumentovali nedostatkom zdrojov
ZdN: Prvé rokovania mali
byť už koncom minulého roku.
Prečo sa nekonali?
- ANS mala mať 16. decembra 2010 rokovanie Rady
a predpokladali sme, že nadväzne sa stretneme na prvom
kole rokovaní. Rada ANS sa
však presunula až na tento
mesiac. Podobne aj rokovanie
s AFN SR by malo byť až v januári. Predpokladáme, že sa s
nimi stretneme na prvom kole
rokovaní budúci týždeň alebo
posledný januárový týždeň.
ZdN: Budete trvať na zvýšení miezd o 5 %?
- Ak zoberieme do úvahy
predpokladanú infláciu, ale aj
to, že sa zvýšila daň z pridanej
hodnoty a môžeme očakávať
ďalšie zvyšovanie cien, chceme našou požiadavkou na
5-percentné zvýšenie miezd
udržať aspoň úroveň roku
2010, aby sa reálny príjem zamestnancov
zdravotníckych
zariadení neprepadol - čo reálne hrozí. Preto budeme aj na
rokovaní s predstaviteľmi ANS a
AFN SR trvať na splnení našej
požiadavky.
lity poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a jej dostupnosti,
musí sa zasadiť za to, aby priemerný plat v zdravotníckych
zariadeniach išiel hore.
ZdN: Ste presvedčený, že
je reálna šanca, aby sociálni
partneri, zamestnávatelia, s
požiadavkou odborov súhlasili?
- Pripúšťam, že naša šanca
nie je veľká, veď vieme, v akej
finančnej situácii je najväčšia
zdravotná poisťovňa - VšZP,
vieme, že sadzba za poistencov štátu sa znížila na 4,32 %.
Minister zdravotníctva Ivan Uhliarik však avizoval, že v tomto
roku sa zdroje do zdravotníctva
zvýšia o 2,28 %, resp. o 85 mil.
€, takže nás zaujíma, kam tieto
prostriedky pôjdu. Upozorňujeme aj na situáciu v susednom
Česku, kde pre zlé finančné
ohodnotenie dávajú výpovede takmer štyri tisícky lekárov,
navyše od mája sa otvára pracovný trh Rakúska a Nemecka.
Ak chce zdravotníctvo udržať
našich lekárov doma, ak nechce dopustiť znižovanie kva-
ZdN: Aký bude ďalší postup, ak po prvom kole rozhovorov s asociáciami neuspejete? Skončí sa to zas až pred
rozhodkyňou a neuznaním jej
rozhodnutia a nerešpektovaním kolektívnej zmluvy?
- Ak sa nedohodneme, požiadame ministra zdravotníctva
o zvolanie odvetvovej tripartity,
aby sme situáciu prerokovali aj
na tomto fóre. Verím, že ak sa,
aspoň podľa ministrových slov,
majú prostriedky v systéme
zvýšiť, nájdu sa aj potrebné
prostriedky na päťpercentné
zvýšenie miezd zamestnancom
zdravotníckych zariadení.
Zdroj:
Zdravotnícke noviny č. 2/2011,
str.4 (13.1.2011),
Branislav Janík
Reformy zrútia mýty o zdravotníctve
Na trh so zdravím musí prísť
poriadok a súkromné peniaze.
Trhové zákony ponuky a dopytu by nemali v zdravotníctve
platiť. Tvrdia to idealisti, ktorí by
radi videli zdravotníctvo plne
solidárne. Realita je však iná.
Zákony trhu platia aj v tomto
zatiaľ neprehľadnom systéme.
Vysoký dopyt po kvalitnej
zdravotnej starostlivosti, ktorú
verejné zdravotníctvo nedokáže poskytnúť, kryjú súkromné zdravotné centrá a majú
zákazníkov. Napriek platbám
na ruku. Hospodárske noviny
si vybrali sedem najčastejšie
opakovaných mýtov, ktoré
kolujú o zdravotníctve.
Zdravotníctvo je bezplatné
Podľa ústavy má každý občan
právo na bezplatnú zdravotnú
starostlivosť. Realita je však iná.
Spoluúčasť už existuje. Súkromné zdroje obyvateľov tvoria
podľa Petra Pažitného z Health
Policy Institute asi 20 percent
výdavkov na zdravotnú starostlivosť. Priplácame si za lieky, za
prednostné úkony, za objednanie na čas. Kde teda naše
peniaze miznú? V neprehľadnom systéme platieb. Pacienti,
ale ani lekári dnes nevedia, čo
je základná zdravotná starostlivosť, na ktorú by mal nárok
každý, a čo už je nadštandard,
za ktorý by sa malo doplácať.
„Bolo by vhodné už konečne
povedať, že nie všetci majú
nárok na všetko, ale základ
musia dostať všetci,“ myslí si
lekárka Jana Striško Senčáková. Štát totiž nemá na to,
aby preplácal v zdravotníctve
všetko. Zúžiť rozsah zdravotnej
starostlivosti platenej zo zdravotného poistenia a odvodov
je však citlivá politická téma
a zatiaľ žiadna vláda sa na to
neodhodlala. Lekári aj poisťovne pritom volajú po vytvorení
katalógu diagnóz a terapeutických postupov, ktoré by do
zdravotníctva priniesli jasnejšie
pravidlá. Katarína Zollerová,
hovorkyňa ministerstva zdravotníctva, tvrdí, že rezort už s
dokončovaním tohto katalógu
finišuje
tenie. To by mohlo fungovať
až po tom, keď sa zúži rozsah
štátom preplácanej zdravotnej starostlivosti.Peter Pažitný
odporúča okrem pripoistenia
zaviesť aj nominálne poistenie
ako v Holandsku. Išlo by o regulovaný fixný poplatok, ktorý
by sa platil nad rámec zdravotných odvodov. „Poisťovne
by si mohli robiť rôzne poistné
plány ako mobilní operátori
a pomohlo by to konkurencii
medzi nimi,“ myslí si analytik.
Navyše nominálne poistenie
by bol ďalší dlhodobý zdroj
financovania
zdravotníctva.
Zuzana Horníkova z poisťovne
Dôvera by si vedela predstaviť,
že by sa tieto plány mohli líšiť
vo výške spoluúčasti alebo vo
veľkosti siete poskytovateľov,
čomu by bola prispôsobená
cena poistky.
Poisťovne neplatia dosť
Je pravda, že zdravotné poisťovne stanovujú lekárom
limity na úkony, a čo je nadlimit, nepreplatia. Podľa Jany
Striško Senčákovej nie sú limity
preto, že by poisťovne nemali
dosť peňazí, ale preto, že ich
neúčelne investujú. Poisťovne zase tvrdia, že preplácať
všetko nemôžu, pretože na
zdravotnom tmu nie sú jasné
pravidlá. Riešením nedostatku
peňazí z verejného zdravotného poistenia by mohlo byť
súkromné nepovinné pripois-
Úplatkárstvo v zdravotníctve je nutné. Podľa minuloročného barometra korupcie,
ktorý vydala Transparency International Slovensko, sa až 80
percent domácností priznalo,
že dalo úplatok v zdravotníctve. Dlhodobo vnímajú ľudia
tento rezort ako oblasť s najrozšírenejším úplatkárstvom. Je to
tak preto, lebo v zdravotníctve
chýbajú jasné pravidlá, za čo
sa platí a za čo nie. Podľa Petra Goliaša by transparentnosti
23
pomohlo zavedenie regulovanej spoluúčasti vrátane maximálnych limitov za zdravotné
úkony. „Neformálne platby
totiž strácajú zmysel, ak dokážeme nastoliť rovnováhu medzi
dopytom a ponukou cez oficiálny cenový mechanizmus,“
dodáva.
Za objednanie na čas sa u
lekára nemá platiť S objednávaním na konkrétny čas sa určite stretol každý pacient, ktorý
si chce ušetriť čas pri čakaní na
lekára. Poplatky za nečakanie
sú rôzne, ale pohybujú sa okolo
10 eura sú legálne. Pri ich určovaní majú lekári tiež obmedzenia. „Lekár môže požadovať
úhradu za prednostné poskytnutie ambulantnej starostlivosti
len v rámci na to vyhradených ordinačných hodín,“
informuje Katarína Zollerová
z ministerstva zdravotníctva.
Výšku poplatku za prednostné
objednanie si lekári neurčujú
sami, ale samosprávny kraj, v
ktorom pôsobia. Navyše lekár
musí mať o poplatkoch v ordinácii viditeľný cenník a mal by
vám dať o zaplatení aj príjmový doklad.
Pokračovanie v IB č. 46/2011
Zdroj: Hospodárske noviny
Vydáva Slovenský odborový zväz zdravotníctva
Vydáva
Slovenský
zväz
zdravotníctva
a sociálnych služieb pre vnútornú potrebu ZO
a sociálnych
služiebodborový
pre vnútornú
potrebu
ZO
Zodpovedá:
Bc.Eva
EvaSýkorová
Sýkorová
Zodpovedá: Bc.
81570
70 BRATISLAVA,
BRATISLAVA,
VAJNORSKÁ
� 815
VAJNORSKÁ
1 1
� 02/50240321
02/50240321
� 02/55425330
02/55425330
� 0902487116
0902487116
[email protected]
[email protected]
www.sozzass.sk
www.sozzass.sk
STU,
Bratislava
TLA�: Vydavate�stvo
TLAČ:
Nakladateľstvo
STU,
Bratislava
Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor.
Za obsah dodaného príspevku zodpovedá jeho autor
24
Download

Január 2011