ZHADZUJE
1. Odleteli lastovičky
LISTY STROM
3.Čo tie rúčky vedia
2. Plody našej záhrady
4.Zvieratá v lese
5.Jeseň a jej kamaráti – Zima, Jar, Leto
Október
Odleteli lastovičky
Tematický Vzdelávacia
Obsahové štandardy
okruh
oblasť
Ja som
Ja som
PerceptuálnoHrubá motorika.
motorická
PerceptuálnoGrafomotorika.
motorická
Pasívna a aktívna
slovná zásoba.
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Vedieť udržať rovnováhu.
Kompetencie
Psychomotorické
Kresliť uvoľnenou rukou, plynulo
a smelo.
Psychomotorické,
učebné
Sociálne,
Rozširovať si pasívnu a aktívnu
komunikatívne,
slovnú zásobu.
učebné, informačné
Stvárniť hudobno-dramaticky textovú Psychomotorické,
časť hry.
učebné
Zostaviť z puzzle, rozstrihaných
obrázkov alebo geometrických tvarov Kognitívne, učebné,
obrazce podľa fantázie, predlohy
informačné
a slovných inštrukcií.
Vyjadriť elementárne hodnotiace
Sociálne,
postoje k správaniu iných.
komunikatívne
Rozlíšiť podľa typických znakov
Kognitívna a), b).
ročné obdobia.
Sociálne,
komunikatívne,
Prejaviť vzťah a ochranárske postoje
kognitívne b),
k prírodnému prostrediu.
informačné
Ja som
Sociálnoemocionálna
Ľudia
Perceptuálno- Súlad pohybu, hudby
motorická
a textu hry.
Ľudia
Kognitívna
Plošná a priestorová
tvorivosť.
Ľudia
Sociálnoemocionálna
Riešenie konfliktov.
Príroda
Kognitívna
Ročné obdobia.
Príroda
Sociálnoemocionálna
Ochranárske postoje
k prírode.
Kultúra
Kognitívna
Umelecké stvárnenie
dojmov z pozorovania
sveta okolo nás.
Výtvarne vyjadriť pocity, dojmy
z pozorovania sveta okolo nás.
Kultúra
Sociálnoemocionálna
Voľná reprodukcia
literárnych textov.
Zapamätať si a prednášať krátke
literárne útvary( riekanky, básne).
Psychomotorické,
kognitívne c),
Sociálne,
komunikatívne
Plody našej záhrady
Ja som
Základné lokomočné
Perceptuálnopohyby(lezenie,
motorická
hádzanie a chytanie).
Ovládať základné lokomočné
pohyby.
Psychomotorické
Ja som
PerceptuálnoJemná motorika.
motorická
Zhotoviť výtvory z rozmanitého
materiálu.
Psychomotorické,
osobnostné,
kognitívne c
učebné
Tematický Vzdelávacia
Obsahové štandardy
okruh
oblasť
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Ja som
Kognitívna
Zdravé potraviny.
Poznať, rozlíšiť zdravé potraviny.
Ja som
Kognitívna
Zdravé potraviny.
Triediť a vyberať si zdravé
potraviny.
Ja som
Sociálnoemocionálna
Ľudia
Ľudia
Príroda
Príroda
Kultúra
Kultúra
Uplatniť aktívnu slovnú zásobu
Zmysluplnosť rečového vzhľadom na obsahový
prejavu.
kontext(zmysluplne rozprávať o
svojich pocitoch, zážitkoch)
Pravidlá a spolupráca v Uplatňovať spoluprácu skupinovej
Perceptuálnohudobno-pohybových
hudobno-pohybovej alebo hudobnomotorická
hrách.
dramatickej hre.
SociálnoRozhodovanie sa.
Rozhodovať sa pre určitú činnosť.
emocionálna
Prejaviť zručnosti a praktickú
Perceptuálno- Výtvarná, pracovná a
tvorivosť v práci výtvarným
motorická
technická tvorivosť.
materiálom.
SociálnoHodnotenie prírodného
Hodnotiť prírodné prostredie.
emocionálna prostredia.
Vyjadrenie charakteru
SociálnoVyjadriť charakter piesne hrou na
piesne na detských
emocionálna
detských hudobných nástrojoch.
hudobných nástrojoch.
SociálnoVoľná reprodukcia
Reprodukovať voľne ľudové a
emocionálna literárnych textov.
autorské rozprávky a príbehy.
Kompetencie
Komunikatívne,
kognitívne c), učebne
Komunikatívne,
kognitívne a), c),
učebné
Sociálne,
komunikatívne,
učebné, informačné
Psychomotorické,
sociálne
Sociálne,
komunikatívne
Psychomotorické
Sociálne,
komunikatívne
Psychomotorické,
sociálne
Komunikatívne,
sociálne
Čo tie rúčky vedia
Ja som
Ja som
Perceptuálno- Práca s rôznym
motorická
materiálom.
PerceptuálnoGrafomotorika.
motorická
SociálnoSebahodnotenie.
emocionálna
Zhotoviť výtvory na jesennú
Psychomotorické
výstavku rôznymi technikami(strihať, kognitívne c)
lepiť, tvarovať atď.)
Kresliť veľkými grafickými pohybmi. Psychomotorické
Hodnotiť svoje vlastné schopnosti v
rôznych činnostiach.
Sociálne,
komunikatívne
SociálnoPočúvanie s
emocionálne
porozumením.
Počúvať s porozumením.
Sociálne,
komunikatívne
Kognitívna
Význam práce.
Pochopiť význam práce na
základe rozmanitých pracovných
činnosti.
Komunikatívne,
kognitívne b),
informačne
Ľudia
Kognitívna
Priraďovanie,
triedenie,
usporadúvanie,
zostavovanie podľa
kritérií.
Priradiť, triediť a usporiadať
predmety podľa tvaru a veľkosti.
Psychomotorické,
komunikatívne,
kognitívne, učebné
Ľudia
SociálnoDelenie, pomoc
emocionálna
obdarovanie.
Rozdeliť sa obdarovať niekoho a
pomôcť inému.
Osobnostné,
sociálne,
komunikatívne
Príroda
Perceptuálno
Pohyb v prírode.
-motorické
Psychomotorické,
Zvládnuť turistickú vychádzku do sociálne, kognitívne
blízkeho prírodného okolia.
b), učebné,
informačné
Príroda
Perceptuálno Výtvarná, pracovná a Tvoriť produkty z prírodnín na
-motorická
technická tvorivosť. jesennú výstavku..
Ja som
Ja som
Ľudia
Psychomotorické
Tematický Vzdelávacia
Obsahové štandardy
okruh
oblasť
Význam prírodného
prostredia.
Príroda
Kognitívna
Príroda
Sociálnoemocionálna Krásy prírody.
Výkonové štandardy
Kompetencie
(špecifické ciele)
Zdôvodniť význam prírodného
Komunikatívne,
prostredia na základe pozorovania kognitívne
a zážitkov z prírody.
Citlivo vnímať krásu prírody, jej
čaro a jedinečnosť.
Sociálne, informačné
komunikatívne,
Psychomotorické
Kultúra
Perceptuálno Reakcie na zmenu
-motorická
tempa hudby.
Pohotovo reagovať na zmenu
tempa hudobného doprovodu.
Kultúra
Sociálnoemocionálna
Zapojiť sa do skupinovej hry a vedieť
Osobnostné, sociálne
spolupracovať v nej.
Ja som
PerceptuálnoPohyb na náradí.
motorická
Napodobňovať pohyb v rôznych
podmienkach(s náčiním, náradím).
Ja som
PerceptuálnoTechnická tvorivosť.
motorická
Zhotoviť výtvori zo skladačiek a
stavebníc podľa vlastnej fantázie.
Ja som
Sociálnoemocionálna
Ja som
Sociálnoemocionálna
Sociabilita v hre.
Zvieratká v lese
Ľudia
Príroda
Príroda
Základné pravidlá
kultúrneho správania.
Uplatňovať a rešpektovať návyky
kultúrneho správania a
Osobnostné, sociálne
spoločenských pravidiel.
Vyslovovať správne a zreteľne všetky Sociálne a
hlásky a hláskové skupiny.
komunikatívne
Artikulácia hlások a
hláskových skupín
Priraďovanie, triedenie,
usporadúvanie,
Určiť rovnaké alebo rozdielne
Kognitívna
zostavovanie podľa
množstvo prvkov v skupine.
kritérií.
PerceptuálnoOtužovať sa prostredníctvom
Otužovanie
motorická
vzduchu, vetra.
Perceptuálno- Výtvarná, pracovná a
Vytvárať produkty(zvieratá) z
motorická
technická tvorivosť.
prírodnín.
Kognitívna
Zvieratá
Kultúra
Sociálnoemocionálna
Rôznorodosť hier.
Chápať rôznorodosť hier.
Spievať s radosťou piesne o
zvieratách (v rozsahu kvinty c1-g1,
sexty)
Sociálnoemocionálna
Spev piesní.
Kultúra
Sociálnoemocionálna
Rozprávky o
zvieratách-bájky.
Psychomotorické,
komunikatívne,
kognitívne, učebné
Psychomotorické,
osobnostné
Psychomotorické,
učebné
Sociálne,
Poznať, rozlíšiť a určiť lesné zvieratá
komunikatívne,
na základe sprostredkovaného
kognitívne, učebné,
pozorovania.
informačné
Príroda
Kultúra
Psychomotorické
učebné
Psychomotorické,
osobnostné, sociálne,
učebné
Osobnostné, sociálne
Psychomotorické,
sociálne,
Komunikatívne,
učebné
Sociálne,
Citlivo vnímať rozprávky a príbehy o
komunikatívne,
zvieratách.
učebné
Jeseň a jej kamaráti – Zima, Jar, Leto
5. Ja som
PerceptuálnoOrientácia v priestore.
motorická
Ja som
Perceptuálno- Základné grafické
motorická
tvary.
Ja som
Sociálnoemocionálna
Komunikácia emócií.
Ja som
Sociálnoemocionálna
Spisovná reč.
Orientovať sa v priestore (vo vzťahu
k vlastnej osobe).
Znázorňovať grafický motivovaný
pohyb vychádzajúci z ramenného
kĺbu, (kývanie, mletie, hojdanie,
navíjanie).
Komunikovať prijateľným spôsobom
pozitívne a negatívne emócie a
vyjadriť pocity.
Uplatňovať spisovnú podobu
materinského jazyka.
Psychomotorické,
učebné
Psychomotorické
Osobnostné, sociálne,
komunikatívne
Osobnostné, sociálne,
komunikatívne,
kognitívne b)
Tematický Vzdelávacia
Obsahové štandardy
okruh
oblasť
Farby, farebná
rozmanitosť v okolí.
Rovinné(kruh,
trojuholník, štvorec,
Kognitívna
obdĺžnik)geometrické
tvary.
Perceptuálno- Pohyb s rôznymi
motorická
pomôckami.
Ľudia
Kognitívna
Ľudia
Príroda
Výkonové štandardy
(špecifické ciele)
Uplatňovať individuálne farebné
videnie.
Osobnostné,
kognitívne, učebné
Poznať, rozlíšiť, priradiť, triediť a
určiť niektoré rovinné geometrické
tvary.
Psychomotorické,
kognitívne c), učebné
Využívať na pohyb rôzne pomôcky.
Psychomotorické
Psychomotorické,
sociálne
Príroda
Perceptuálno- Výtvarná, pracovná a
motorická
technická tvorivosť.
Prejaviť zručnosti a technickú
tvorivosť s využitím rôznych
výtvarných technik.
Príroda
Kognitívna
Ročné obdobia..
Rozlíšiť podľa typických znakov
ročné obdobia.
Príroda
Sociálnoemocionálne
Krásy prírody.
Perceptuálnomotorická
Sociálnoemocionálna
Sociálnoemocionálna
Sociálnoemocionálna
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Kultúra
Pohybové stvárnenie
charakteru hudby.
Tvorivosť v hre.
Počúvanie piesní a
hudby.
Čítanie jednoduchého
príbehu.
Kompetencie
Komunikatívne,
kognitívne, učebné,
informačné
Sociálne,
Citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro
komunikatívne,
a jedinečnosť.
učebné
Vyjadriť náladu piesne a hudby
Psychomotorické,
prirodzeným kultivovaným pohybom. osobnostné, sociálne
Psychomotorické,
Uplatňovať tvorivosť v hre.
osobnostné, sociálne
Počúvať detské hudobné skladby s
Sociálne
citovým zaangažovaním.
Sociálne,
Čítať kreslený príbeh.
komunikatívne
Poznámky: Poldenná turistická vychádzka k rodinným domom a záhradkárskej osade, príprava ovocných
desiat, Deň zdravej výživy, plavecký výcvik, jesenná úprava školského dvora, upratovanie (použitím
detského záhradného náradia), exkurzia.
Charakteristika obsahového celku
Obsahový celok „ Zhadzuje listy strom “ nadväzuje na obsahový celok „Vitajte v MŠ“.
Lastovičky a iné sťahovavé vtáky sa lúčia so slniečkom a s deťmi. Pozveme zvedavé slniečko na jesennú
vychádzku do okolia MŠ, spolu s ním pozorujeme zmeny v prírode(typické znaky ročného obdobia), plody
v záhradkách a zvieratá v lese. Šikovné rúčky detí MŠ zhotovia z prírodnín pre slniečko prekvapenie –
jesennú výstavku.
Obsahový celok „ Zhadzuje listy strom “ sa skladá z týchto tém:
● Odleteli
lastovičky – upozorniť na zmeny v počasí a sním súvisiaci odlet vtákov do teplých krajín.
● Plody našej
záhrady – utvárať predstavu o jesenných prácach v záhrade, zber ovocia a zeleniny.
● Čo
tie rúčky vedia – z prírodnín zhotoviť rôzne praktické a umelecké výtvory, rozvíjať detskú
predstavivosť, fantáziu, tvorivosť a drobné svalstvo rúk.
● Zvieratá
v lese – poznávať zvieratá v lese, ich základné vlastnosti, miesto ich výskytu a utvárať si k ním
pozitívny vzťah.
● Jeseň
a jej kamaráti – rozlišovať hlavné znaky jednotlivých ročných období.
Dôvod zaradenia obsahového celku:
 Uvedomovať si príchod jesene a jej vplyv na prírodu – odlet sťahovavých vtákov, dozrievanie a zber
úrody.
 Poukázať na využitie prírodnín vo výtvarných a pracovných činnostiach.
 Utvárať si citový vzťah ku zvieratám v lese, poznať ich rozmanitosť.
Vzájomné vzťahy, súvislosti:
Chápať vplyv ročného obdobia na život v prírode.
Stratégie výchovno – vzdelávacej činnosti
● pohybovo
relaxačné cvičenia
● grafomotorické
● hra
cvičenia
so slovami
● pohybová
hra
● vychádzka
do okolia MŠ
● počúvanie
hudby – zvuky vtákov
● zostrojovanie
knihy - leporela - Setový deň zvierat
● vystrihovanie
makiet, obrázkov: vtákov, zvierat, ovocie, zelenina
● spevácke
činnosti
● modelovanie
● zostavovanie
vtákov a zvierat
● obrázkové
čítanie
● rozprávka
O repe
● Sutejev:
Jabĺčko
● maľovanky
● upratovanie
školského dvora
● skladanie
● napodobňovanie
● dramatické
●
vyjadrenie pohybu
metódy- pozorovanie, demonštrovanie, rozprávanie, opis, heuristická, výskumná, fixačná, práca
s knihou, kooperatívne, problémové, projektové učenie
● formy
práce – individuálna, skupinová, frontálna
Učebné zdroje
● pracovné
zošity- Písanka predškoláka
● výtvarný
materiál
● encyklopédia
● PC
– Alenka
● detské
časopisy
● obrázkový
materiál – vtáky, zvieratá, ovocie, zelenina
● audiovizuálna
● geometrické
technika – kazety, CD, DVD
tvary
● puzzle
● knihy:
Hry, piesne, riekanky, Zrkadielka, Nezábudky, Podhradská: Malí muzikanti, Naším deťom:
O repe, Sutejev: Obrázky a zvieratá, Rok v prírode
● Včielka
● odborná
● lupa,
literatúra
mikroskop
● prírodniny
● stavebnice
● edukačné
pomôcky – figúrky zvierat
Uvedené činnosti budú nástrojom na plnenie konkrétnych výchovno - vzdelávacích cieľoch spracovaných
v plánoch výchovno – vzdelávacej činnosti v konkrétnej triede.
Download

Zhadzuje listy strom - Materská škola Hemerkova 26, Košice