ročník IX.
číslo 2/2011
Aktuálne
o sčítaní
obyvateľov
Ako sme Vás už v minulom čísle novinečiek informovali, sčítanie
obyvateľov, domov a bytov v Slovenskej republike sa uskutoční v čase
od 13. mája do 6. júna 2011. Údaje
sa budú zisťovať k rozhodujúcemu
okamihu sčítania, ktorým je polnoc
z piatku 20. mája na sobotu 21.
mája 2011. Po prvý raz v histórii
dostanú obyvatelia možnosť vybrať
si, či vyplnia sčítacie formuláre v
listinnej podobe alebo v elektronickej forme. Sčítacie formuláre v listinnej podobe bude možné vyplniť
od 21. mája do 6. júna 2011. Čas
na elektronické sčítanie bude kratší, od 21. mája do 29. mája 2011.
Starosta MČ Košice-Šaca zriadil komisiu mestskej časti KošiceŠaca pre sčítanie obyvateľov, domov
a bytov v roku 2011 a určil gestorov sčítania mestskej časti KošiceŠaca za účelom zabezpečovať úlohy spojené s prípravou, priebehom
a vykonaním sčítania v Mestskej
časti Košice-Šaca v nasledovnom
zložení:
Komisia mestskej časti:
Bc. Danka Cuperová, Mgr. Ľudmila
Semaniková, JUDr. Irena Dubíková,
Anna Holováčová, Ing. Jana Ižolová, Ing. Štefan Bokor a Mgr. Štefan
Piga.
Gestori sčítania mestskej časti:
JUDr. Miriam Vargová
t. č.: 055/726 08 16
[email protected]
Magdaléna Kolodžejová
t. č.: 055/726 08 18
[email protected]
Irena Ižolová
t. č.: 055/726 08 21
[email protected]
V mestskej časti Košice-Šaca
bolo vytvorených 22 sčítacích obvodov.
1. Obvod č. 803194 – počet obyvateľov 420
Šemšianska ul., Jarková ul., Nemessányiho ul., Na záhumní ul., Pod
stavencom ul., Hospodársky dvor,
Kaveko s.r.o. – VSH a.s.
2. Obvod č. 803195 – počet obyvateľov 449
Mierová ul., Ubytovňa Jánošík – na
Mierovej ul., Kaštieľna ul., Jabloňová ul., Ranná ul., Ku mlynu ul., Kamenná ul.
3. Obvod č. 803196 – počet obyvateľov 403
Dúbravská ul., Smreková ul., Maloidanská ul., Borovicová ul., Kvetná ul., Nám. Oceliarov č. 7, Zelený
dvor – Kvetná ul.
4. Obvod č. 803032 – počet obyvateľov 431
Lúčna ul., Nám. Oceliarov č. 19 –
Metalurg I., Nám. Oceliarov č. 21 –
Metalurg II.
5. Obvod č. 803198 – počet obyvateľov 0
Lúčna ul. č. 57 – Nemocnica Košice-Šaca 1. súkromná nemocnica
6. Obvod č. 803199 – počet obyvateľov 24
Zdravotné stredisko – Nám. Oceliarov č. 23, Prodomont – M. Kapák –
Mládežnícka č. 7, FRO – Mládežnícka č. 14, bazén č. 14 A, Vydrepa
s.r.o. – Stará jedáleň – p. Šupinský
– Nám. Oceliarov č. 17, Športový
areál Šaca – Mládežnícka č. 5, Garáže
7. Obvod č. 803064 / Osobitný sčítací obvod /– počet obyvateľov 0 –
ÚVTOS
8. Obvod č. 803147 – počet obyvateľov 414
Námestie oceliarov č. 1, Námestie
oceliarov č. 2, Mládežnícka ul. č.
30, 32, 34; Mládežnícka ul. č. 18,
20, 22, 24, 26, 28; Základná škola,
Mládežnícka č. 3; Spoločenský
dom, Mládežnícka č. 1 – 3 bytové
jednotky; Potrubie a. s., Mládežnícka č. 2; 3 priemyselné budovy, Mládežnícka č. 2; Budova Bowlingu p.
Tkáč – Mládežnícka č. 36
9. Obvod č. 803148 – počet obyvateľov 427
Námestie oceliarov č. 9, Námestie
oceliarov č. 11, 13, 15, Námestie
oceliarov č. 10
10. Obvod č. 803197 – počet obyvateľov 423
Námestie oceliarov č. 3, 4, 5, 6, 8;
Železiarenská č. 1, 3, 5; Kultúrne
stredisko, Železiarenská 7; Polyfunkčný objekt, Železiarenská č. 7/
A
11. Obvod č. 803202 – počet obyvateľov 364
Dom služieb, Mládežnícka č. 4; Mlá-
dežnícka č. 6, 8, 10, 12, 14, 16;
Miestny úrad MČK-Š, Železiarenská
č. 9; Hotel Metal, Železiarenská 11;
Železiarenská č. 27, 29, 31; Železiarenská č. 13,15; Materská škola, Mládežnícka č. 2
12. Obvod č. 803203 – počet obyvateľov 332
Námestie oceliarov č. 12, 14; Železiarenská č. 2, 4, 6
13. Obvod č. 803204 – počet obyvateľov 454
Železiarenská č. 8, 10, 12; Železiarenská č. 16, 18, 20; Budova Zauhľovňa – Železiarenská; Železiarenská č. 22, 24, 26, 28; Budova HS
Service, s.r.o. – Železiarenská
14. Obvod č. 803206 – počet obyvateľov 345
Železiarenská č. 32, 34, 36; Železiarenská ul. č. 38 (byty ÚVTOS) – 33
obyv.; Železiarenská č. 40, 42, 44,
46, 48, 50, 52, 54; Garáže – stavby
(lokalita pri ÚVTOS)
15. Obvod č. 803207 – počet obyvateľov 292
Železiarenská č. 56, 58, 60; Železiarenská č. 62, 64, 66, 68, 70, 72,
74, 76; Učňovská ul. č. 2, 4, 6, 8, 10,
12 – ubytovacie objekty + podnikateľské centrá; Železiarenská č. 82
– SOŠ Hutnícka
16. Obvod č. 803208 – počet obyvateľov 408
Železiarenská č. 17, 19, 21, 23, 25;
Železiarenská č. 33, 35, 37, 39, 41,
43; Požiarna zbrojnica ul. Ranná č.
4; Budova DPMK a garáže, Železiarenská č. 45; Kostol Kalvínsky,ul.
Jabloňová; Dom smútku, ul. Jabloňová – ekumenický dom; Solarclima s.r.o. – Železiarenská č. 47;
Hotel Ferum – Železiarenská č. 49;
Budovy za Ferumom – Železiarenská č. 51, 53 (bývalý TREND); Čerpacia stanica pohonných hmôt, benzínka – ul. Buzinská č. 7
17. Obvod č. 803223 – počet obyvateľov 44
Buzinská ul. č. 8, 10, 12, 14; Phoenix Zeppelin, Železiarenská č. 96;
Tempus s.r.o., Železiarenská č. 49;
BUBIGOLD s.r.o., Buzinská č. 16A;
MOLDTRADE s.r.o., Buzinská č. 16;
Buzinská ul. č. 18,20,22/A, 22, 24,
28, 26, 26/A, 30, 32, 34, 36, 38;
Objekty bývalých hutných stavieb,
Železiarenská ul. č. 59
18. Obvod č. 803289 – Šaca Juh –
čistička odpadových vôd, počet
obyvateľov 0
19. Obvod č. 803286 – Pastviská,
počet obyvateľov 5
20. Obvod č. 803126 – Ľudvikov
Dvor, počet obyvateľov 148
21. Obvod č. 803282 – Priemyselný obvod Bočiar, počet obyvateľov 0
22. Obvod č. 803285 – Priemyselný obvod II. , počet obyvateľov 0
Foto: J. T.
Veselú Veľkú noc Vám praje
redakcia Šačanských novinečiek
marec-apríl 2011
Povinnosti návštevníkov pohrebísk
a nájomcov hrobových miest
na pohrebiskách v MČ Košice-Šaca
v zmysle prevádzkového poriadku pohrebísk v MČ
a zákona č. 131/2010 o pohrebníctve:
V zmysle prevádzkového poriadku pohrebísk v MČ Košice-Šaca,
podľa § 21 zákona č. 131 /2010
o pohrebníctve – právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy.
Uzavretím nájomnej zmluvy,
prevádzkovateľ pohrebísk/cintorínov, MČ Košice-Šaca, prenecháva
za nájomné nájomcovi hrobové
miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.
Nájomná zmluva sa uzatvára na
dobu neurčitú, nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby
a doby, na ktorú bolo vyplatené
nájomné.
Pri úmrtí nájomcu hrobového
miesta má prednostné právo na
uzavretie novej nájomnej zmluvy na
hrobové miesto osoba blízka, ak je
blízkych osôb viac – tá blízka osoba, ktorá sa prihlási ako prvá. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia
nájomcu hrobového miesta.
Podľa § 24 zákona o pohrebníctve nájomca hrobového miesta
je povinný:
a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa
týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,
b) uzatvoriť s prevádzkovateľom
cintorína nájomnú zmluvu a hrobové miesto užívať podľa nájomnej zmluvy,
c) udržiavať prenajaté hrobové
miesto v poriadku na vlastné náklady,
d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na
vedenie evidencie,
e) udržiavať poriadok na pohrebisku.
Upozorňujeme na skutočnosť,
že aj napriek viacerým výzvam na
uzatvorenie nájomných zmlúv, zverejneným na úradných tabuliach priamo na pohrebiskách v MČ KošiceŠaca, do dnešného dňa niektorí
nájomcovia hrobových miest túto
povinnosť nesplnili a nájomnú
zmluvu neuzatvorili.
Pretrvávajúcim problémom je
udržiavanie poriadku na pohrebiskách v MČ Košice-Šaca, hlavne na
pohrebisku na Šemšianskej ulici.
Aj napriek tomu, že na obidvoch
pohrebiskách v MČ Košice-Šaca sú
na likvidáciu zvyškov kvetinovej
výzdoby, nádob od sviečok a poškodených ozdobných predmetov
umiestnené veľkokapacitné kontajnery, ktorých vyprázdňovanie
zabezpečuje prevádzkovateľ pohrebiska podľa potreby, neustále
sa pri plote a za plotom na cintoríne na Šemšianskej ul. vytvárajú skládky odpadu.
Povinnosťou nájomcov a návštevníkov pohrebiska je dodržiavanie povinností vyplývajúcich z
prevádzkového poriadku pohrebiska, vrátane spôsobu nakladania s odpadmi a zachovávanie
dôstojnosti pohrebiska.
Nájomca, ktorý nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku
pohrebiska a:
– nemá uzatvorenú nájomnú
zmluvu,
– neužíva hrobové miesto podľa
nájomnej zmluvy ,
– neudržiava prenajaté hrobové
miesto v poriadku na vlastné
náklady,
– neudržiava poriadok na pohrebisku,
– písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky
zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie,
– nezachováva dôstojnosť pohrebiska
podľa § 32 zákona o pohrebníctve dopúšťa sa priestupku, za
ktorý mu MČ môže uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.
Prevádzkovateľ pohrebiska
nájomnú zmluvu podľa § 22 ods.
3 vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za
užívanie hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebísk – Mestská
časť Košice-Šaca od roku 2006
viac-krát písomne – na úradnej
tabuli upozornila nájomcov hrobových miest, že uplynula lehota, na ktorú bolo nájomné zaplatené a na povinnosť uzatvorenia
nájomnej zmluvy.
Zoznam hrobových miest,
kde doba nájmu skončila a zoznam hrobových miest, kde doba
nájmu skončí v roku 2011 je zverejnený na úradných tabuliach
priamo na pohrebiskách v MČ
Košice-Šaca a bude zverejnený aj
na www.saca.sk.
V zmysle informácie Východoslovenskej distribučnej, a. s. Košice – podľa zákona č. 656/2004
Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, zo dňa 23. 03.
2011 Vám oznamujeme, že pre
odberné miesto v mestskej časti
2
cie elektriny nebude vo vyššie uvedenom termíne realizovaná distribúcia elektriny do vyššie uvedeného
odberného miesta.
V tejto súvislosti Vás upozorňujeme na potrebu vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody.
Prerušenie distribúcie
elektriny – oznámenie
Košice-Šaca: celá záhradkárska
lokalita A – B (Pod lesom a Strelnica) bude v termíne 11. apríla
2011 – 17. apríla 2011 v čase od
07.00 do 19.00 hod. prerušená
distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého napätia.
Z dôvodu prerušenia distribú-
Podľa §24 ods. 1, písm. e/, bodu
5 zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov
odberateľom nevzniká nárok na náhradu škody spôsobenej v dôsledku
prerušenia distribúcie elektriny.
Východoslovenská distribučná,
a. s. Košice Vám za porozumenie
a spoluprácu ďakuje.
Foto: Z. Franková
Aktuality
z Denného centra seniorov
* Na Medzinárodný deň žien sa v našej mestskej časti nikdy nezabúda.
Starosta Rudolf Reštei, aj tohto roku zavítal v marci medzi naše seniorky, aby im k ich sviatku zablahoželal.
* Vedúca miestnej pobočky Verejnej knižnice J. Bocatia – pani Agnesa
Dvorová – v spolupráci so svojimi kolegyňami pripravila pre seniorov
prednášku a prezentačný film o histórii košických budov z 18. a 19.
storočia.
* Keďže sa blíži Veľká noc, stretli sa seniorky s dieťmi zo základnej
školy a spolu s učiteľkou ZŠ – Ing. Evou Palkovou – učili dievčatá
vyfúknuť vajíčko zo škrupinky a maľovať kraslice. Stretnutie malo veľký
úspech, deti sa zo svojich výtvorov veľmi tešili.
* O pripravovanej výstave s veľkonočnou tématikou ste v týchto novinečkách už určite čítali. Pripomeniem len, že sa koná za spolupráce
s Denným centrom seniorov a že na nej budú nielen kraslice, ale aj
ručné práce a trvanlivé pečivo, dokonca bude táto výstava aj predajná
a kraslice, ktoré vytvorili šikovné ruky našich senioriek si budete
môcť aj kúpiť.
Margita Lechnerová
PREDAJ SUDOVÉHO VÍNA, VÍNO LEVICE
DRUHY VÍN: * RIZLING VLAŠSKÝ 1,46 €
* TRAMÍNOV MOK
1,46 €
* HRADNÉ BIELE
1,26 €
* VAVRINEC
1,66 €
* FRANKOVKA
1,66 €
ŽELEZIARENSKÁ 11 (HOTEL METAL,
PRI BANKOMATE TARTRABANKY)
OTVORENÉ: PO-PI 10.00–18.00 hod.
SO
8.00–15.00 hod.
3
marec-apríl 2011
Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru
UPOZORNENIE
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach
na základe § 21 písm. n) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a na základe § 2 ods. 1) vyhlášky
MV SR č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
v y h l a s u j e
čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na pozemkoch s porastom
v územnom obvode okresov Košice I až IV
od 10. 03. 2011 do odvolania.
V čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru je každý povinný
dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Fyzickým osobám sa podľa § 14 zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov na pozemkoch s porastom
z a k a z u j e najmä:
– zakladať ohne na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho šírenia,
– používať otvorený oheň, na miestach, kde hrozí nebezpečenstvo jeho
šírenia,
– fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety v prírodnom
prostredí,
– spaľovať zvyšky porastov a stromov pri jarnom upratovaní pozemkov.
Obzvlášť je potrebné dodržiavať ustanovenia zakazujúce vypaľovanie
porastov bylín, krovia a stromov.
Vlastníci, správcovia alebo obhospodarovatelia pozemkov v súvislosti
s ochranou pred požiarom sú podľa § 4 písm. b) a podľa § 8 písm. a (až
c) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov p o v i n n í najmä:
– zabezpečiť plnenie opatrení na ochranu pred požiarmi na miestach
so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru,
– dohliadať, aby na ich pozemkoch nedochádzalo k vypaľovaniu porastov, bylín, kríkov a stromov, a k zakladaniu ohňa na miestach, kde by
mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu,
– zdržať sa v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru spaľovania, na ktoré bol okresným riaditeľstvom HaZZ vydaný súhlas.
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach
Z iniciatívy starostu Mestskej
časti nám Mesto Košice zverilo
v septembri roku 2010 majetok mesta do správy zmluvou č.
2010000908.
Predmetom zmluvy sú nehnuteľnosti, nachádzajúce sa v katastrálnom území Šaca a to: záhrady,
trvalé trávnaté porasty, chodníky pre
peších, parky pred kostolom zastavané pozemky a iné.
V zmysle ustanovení tejto zmluvy je potrebné usporiadať nájomné, prípadne vlastnícke vzťahy medzi užívateľmi pozemkov a MČ.
Dňa 15. 3. 2011 sa konalo v
zasadačke Miestneho úradu stretnutie dotknutých občanov so starostom. Ako prvých pozval na stretnutie starosta MČ občanov ulíc Kvetná a Ranná z dôvodu uzatvorenia
nájomných zmlúv, prípadne možnosti odkúpenia parciel, ktoré v súčasnej dobe užívajú. Na ulici Kvetná sa jedná o pozemky, ktoré občania užívajú ako časti záhrad. Zo strany občanov bola vyslovená požiadavka zriadenia prístupovej komunikácie na daných parcelách. S uvedeným riešením súhlasili všetci. Starosta MČ navrhol vypracovanie geo-
Štvrtý ročník celoštátnej a medzinárodne koordinovanej kampane na zvýšenie
pohybovej aktivity dospelej populácie
"Vyzvi srdce k pohybu".
Gestorom kampane na národnej úrovni je Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej
Bystrici a SZO – CINDI program SR.
Súťaž prebieha v čase od 14.
3. do 22. 5. 2011. Jej účastníci
majú možnosť byť zaradení do
žrebovania a vyhrať atraktívne
ceny.
Základnou podmienkou je venovať sa pohybu minimálne počas 4 za sebou nasledujúcich týždňov, aspoň 4-krát týždenne, v
rozsahu 210 a viac minút v týždni.
Každý súťažiaci (nad 18 rokov)
musí mať dospelého svedka
a môže (ale nemusí) mať jedného detského podporovateľa
vo veku 7 – 18 rokov.
Úlohou detského podporovateľa je zorganizovať pre seba
a dospelého účastníka aspoň 4
podujatia spojené s pohybom. Napísať o tom pár riadkov a priložiť
záznam o aktivitách k účastníckemu listu dospelého súťažiaceho.
Jedno dieťa môže podporovať aj
viacerých „dospelákov“ a organizovať pre nich spoločné aktivity.
Propozície kampane a účastnícky list – prihláška sú dostupné na
internet. stránkach www.ruvzke.sk
(v položke Aktuality) a www.vzbb.sk,
resp. je možné ich obdržať na RÚVZ
v Košiciach, Odbor podpory zdravia,
Oddelenie výchovy k zdraviu, Senný trh 4 (v prac. dňoch od 8.00 do
15.30 h.). Bližšie informácie v prípade potreby Vám budú poskytnuté na t. č.: 055/622 73 55.
Vyplnený účastnícky list po
ukončení účasti v súťaži je potrebné poslať poštou na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Odbor podpory zdravia, Cesta
k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica, resp. osobne odovzdať na
RÚVZ v Košiciach.
Inštitút vzdelávania Mateja Korvína
ponúka akreditované kurzy podľa Euronormy
Kurzy opatrovania, Jazykové kurzy, Kurzy manažérskych zručností
www.ivmk.sk
0904 371 740
Stretnutie občanov so starostom MČ
Foto: J. Jaššová
metrickej štúdie, ktorá podrobnejšie
priblíži rozsah stavby, a zároveň
poukázal na nutnosť zmeny územného plánu. Užívatelia pozemkov
na ulici Ranná prejavili záujem o odkúpenie parciel, ktoré užívajú. Za tým
účelom starosta MČ zabezpečí súdneho znalca, ktorý určí cenu pozemkov.
Postupne bude potrebné takýmto spôsobom usporiadať aj všetky
ostatné dotknuté pozemky.
JUDr. Irena Dubíková
marec-apríl 2011
4
Kam sme Vás pozvali . . .
Jarnoprázdninové matiné...
Jarné prázdniny deti z Košického kraja absolvovali na prelome
februára a marca. Ako každý rok
sme pre ne pripravili dopoludňajšie programy pod názvom Prázdninové matiné.
Pod dohľadom dvoch vedúcich
a jednej vedúcej absolvovali deti tri
výlety do mesta a dve dopoludnia
strávili na domácej pôde. Okrem
toho, že si pozreli predstavenie Aucassin a Nicoleta v bábkovom divadle, navštívili aj dve centrá voľného
času, kde sa naučili vyrábať panáčikov z vlny – „kofoláčikov“ a tiež
sa zahrali na keramikárov. Výrobky z keramickej hliny im v CVČ vypália a potom si ich deti môžu zobrať domov. Pod vedením skúsených
kuchárok z Únie žien Slovenska,
s ktorými túto aktivitu dohodla ich
predsedníčka, pani Viktória Raslavská, sa deti naučili pripravovať zaujímavé nátierky a nepečené múčniky, vyskúšali si slávnostné stolovanie a čo si navarili, to si nakoniec zjedli. Rada by som za Mestskú časť poďakovala ženám, ktoré
tu s deťmi strávili dopoludnie, konkrétne pani Marte Borošovej, Eme
Takáčovej, Anne Gajdošovej a Anne
Ivaneckej. Posledný deň si všetci
zahrali bowling v novom bowlingovom bare v Šaci. Srdečná vďaka p.
Jane Tkáčovej, šéfke bowlingového
baru za ochotu otvoriť prevádzku
mimo návštevných hodín.
jj
Vydarená plesová sezóna
Táto fašiangová sezóna bola na plesy v Šaci dosť štedrá, napriek tomu
bolo plno aj na záverečnom plese sezóny, ktorým bol prvú marcovú sobotu deviaty Reprezentačný ples mestskej časti.
Ples otvorili slávnostným waltzom Karolína Majerníková so svojim
tanečným partnerom Karolom Majerníkom (mimochodom, Karolínu
si pamätáte zo Superstar, alebo vlaňajšiej českej Let´s Dance).
Foto: Z. Franková, J. Jaššová
Silnejšiemu pohlaviu urobili radosť vzrušujúcou brazílskou sambou
tri tanečnice z klubu Salsa Caliente.
5
marec-apríl 2011
Coververziami svetových i domácich hitov doplnili program dvaja košickí muzikanti, ktorí sú známi ako Duo Capricorns.
Spokojní návštevníci
Srdečné poďakovanie všetkým sponzorom plesu (v abecednom poradí)
Do pol piatej rána bol parket takmer plný a mnohí odchádzali zároveň s hudobnou skupinou Halogen, ktorá plesajúcich celú noc zabávala.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
AGENTÚRA EXIMA STIX, TOMÁŠ GÁLL, KOŠICE-ŠACA
ALEZAR, S.R.O., KOŠICE, DOPRAVNÉ ZNAČENIE
BOWLING BAR, MLÁDEŽNÍCKA 36, KOŠICE-ŠACA
KVIETKY – DARČEKY, ZLATICA SENČÁKOVÁ, ŽELEZIARENSKÁ 22, KOŠICE-ŠACA
LADISLAV BUNDA, KOŠICE-ŠACA
LADISLAV HIBLAR, ELEKTROMONTÁŽE, ČEČEJOVCE
LOACKER RECYCKLING S.R.O., CESTA DO HANISKY 11
NECHTOVÝ DIZAJN – VIZÁŽ, JANKA HERBERTOVÁ, 0905993907, KOŠICE-ŠACA
OBČERSTVENIE NA NÁMESTÍ, KOŠICE-ŠACA
OPRAVA OBUVI A KOŽENÝCH VÝROBKOV, OĽGA PETRÍKOVÁ, KOŠICE-ŠACA
PAPIERNÍCTVO – DROGÉRIA, PETER KRAUS, KOŠICE-ŠACA
POTRAVINY SMORADA, MLÁDEŽNÍCKA 2, KOŠICE-ŠACA
RM TRADE KOŠICE, RICHARD JAŠŠO, MATEJ VARHALÍK
SERVIS AKUMULÁTOROV, MLÁDEŽNÍCKA 36, KOŠICE-ŠACA
SOLÁRFIT, RELAXAČNÉ ŠTÚDIO, AREÁL SOŠ, KOŠICE-ŠACA
SPOLOČNOSŤ ROGALU, ĽUBOMÍR JURAŠKO, KOŠICE-ŠACA
STABILITA, DOPLNKOVÁ DÔCHODKOVÁ SPOLOČNOSŤ, A. S. KOŠICE
ZEMNÉ PRÁCE, ŠTEFAN TARHANIČ, BUKOVEC
ŽELEZIARSTVO MAKY, ŽELEZIARENSKÁ 28, KOŠICE-ŠACA
Šačanský kros detí a mládeže
3. ročník
MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ŠACA
a BEŽECKÝ KLUB KOŠICE-ŠACA
29. APRÍL 2011 (PIATOK) ŠTART: 14.00 HOD.
ZÁHRADKÁRSKA LOKALITA VINIČKY
PREZENTÁCIA OD 13.00 HOD.
V BUDOVE ŠPORTOVÉHO AREÁLU V KOŠICIACH-ŠACI
(FUTBALOVÉ IHRISKO FK ŠACA)
Staršie žiačky 1996-1997 14-15 rokov
Starší žiaci 1996-1997 14-15 rokov
dĺžka trate 500 m
Dorastenky 1994-1995 16-17 rokov
Dorastenci 1994-1995 16-17 rokov
dĺžka trate 1 000 m
KATEGÓRIE
Juniori a juniorky
Roky narodenia 1992-1993
dĺžka trate 3 000 m
Dievčatá 2004-2006 5-7 rokov
Chlapci 2004-2006 5-7 rokov
dĺžka trate 50 m
Juniori a juniorky
Roky narodenia 1992-1993
dĺžka trate: 3 000 m
Dievčatá 2002-2003 8-9 rokov
Chlapci 2002-2003 8-9 rokov
dĺžka trate 100 m
TRAŤ:
PRÍRODNÝ TERÉN – BEZ ASFALTU
Najmladšie žiačky 2000-2001 10-11 rokov
Najmladší žiaci 2000-2001 10-11 rokov
dĺžka trate 200 m
Mladšie žiačky 1998-1999 12-13 rokov
Mladší žiaci 1998-1999 12-13 rokov
dĺžka trate 300 m
OCENENIA:
ŽIACKÉ KATEGÓRIE:
PRVÍ TRAJA – MEDAILY, DIPLOMY, VECNÉ CENY,
DORASTENECKÉ KATEGÓRIE:
PRVÍ TRAJA - POHÁRE, VECNÉ CENY
JUNIORSKÉ KATEGÓRIE – FINANČNÉ ODMENY:
20 €, 15 €, 10 €
INFORMÁCIE: 055/726 08 15 alebo 055/726 08 11 – JANKA JAŠŠOVÁ, e-mail: [email protected]
Pripravujeme
Únia žien Slovenska
v spolupráci s MČ Košice-Šaca
a Denným centrom pre seniorov
pripravuje výstavu s veľkonočnou
tématikou
Veľká noc ide...
Výstava bude otvorená
10. 4. 2011 o 14.30 hod.
v Spoločenskom dome a potrvá
do 17. 4. 2011
každý deň od 10.00 do 18.00 hod.
ZZ
Máj, máj, máj zelený...
Stavanie mája s FS Šačanka
1. mája 2011 o 15.00 hod.
Námestie pred budovou MÚ
ZZ
Maľované na skle
Hudobný recitál piesní z legendárneho predstavenia
Kočovné divadlo Drak z Prešova
8. mája 2011 o 15.00 hod.
v Spoločenskom dome
určené všetkým mamičkám
pri príležitosti Dňa matiek
marec-apríl 2011
6
Okienko pre deti
Milé deti,
v minulom čísle ste v morzeovke hľadali dokončenie vtipu:
Učiteľ: Jožko, čo tam gumuješ?
Jožko: Pán učiteľ, veď ste mi povedali, aby som si tú 5 opravil ☺
Zdá sa však, že morzeovka je pre vás buď príliš náročná, alebo sa
vám ju nechcelo hľadať na internete, pretože sme dostali len jednu jedinú
správnu odpoveď. Tú nám poslal Filip Kačmárik z Kvetnej 56.
V tomto čísle sme pre vás opäť niečo pripravili, tak to s nami skúste.
Držíme vám palce.
Príde Janko domov a hovori mamičke:
„Mami, dnes som sa v škole prvý prihlásil, keď sa učiteľka niečo pýtala.“
„A na čo sa pani učitelka pýtala?“.
Janko odpovie: „ Deti, - - - - - - - - - - - - -?“ .. .... dokončenie v krížovke.... (v niektorých políčkach Vám pomôžeme
písmenkami)
Tajnička:
Meno: .......................................................................................................
Adresa: ......................................................................................................
Tajnička znie: ............................................................................................
Šaca žila tancom
Zo správnych odpovedí budeme opäť žrebovať. Tešíme sa, že ste
s nami opäť strávili trocha času a čakáme na Vaše odpovede.
Stanoviská
pre VKK v mestskej časti
Košice-Šaca:
1. 24.02. – 03.03.2011 a 21.07. – 28.07. 2011
Ľudvíkov Dvor, medzi domom č.16 a 18
24.02. – 03.03.2011 a 21.07. – 28.07. 2011
ul. Železiarenská, parkovisko oproti hotelu Metal
Jarná únava, vyčerpanie a chuť
preležať v posteli celý deň. Charakteristické symptómy tohto ročného
obdobia boli v Šaci úspešne potlačené. O záplavu endorfínov a dobrej nálady sa postaralo tanečné dopoludnie s názvom: „Dance aerobic
party“. 5. 2. 2011 sa telocvičňa Základnej školy v Šaci zmenila na
horúci tanečný parket a horúčku sobotňajšieho dopoludnia si prišlo
vychutnať viac ako 50 prívržencov
hesla: „V zdravom tele, zdravý duch.“
Program pozostával z troch tanečných hodín pod vedením skúsených košických inštruktoriek. Jednou z nich bola aj moja maličkosť
a postarala som sa o prezentáciu
horúcich rytmov Zumby a zároveň
som sa podieľala na organizácii
celého podujatia. Druhým prezentérom bola Miroslava Barčáková,
ktorá svojim Folk aerobicom pripomenula všetkým existenciu ľudového tanca. Záverečnú bodku tvorila
hodina nového aerobic štýlu „Port
de bra“ pod vedením Katie de
Chimp. Po odcvičení, ale nikto nerelaxoval. Zmysly totiž vábivo zmámilo vystúpenie profesionálnej orientálnej tanečnej skupiny Šeherezáda, ktorá svojim vystúpením nedovolila nikomu oddychovať. Vlniace sa telá do rytmu sexi latina, tem-
peramentných ľudoviek, inšpirujúcich klasikov a omámujúcich orientálnych rytmov vytvorili skvelú
neopakovateľnú atmosféru, pomáhajúcej v boji proti nečinnosti po
dlhom zimnom „nič nerobení.“
Vďaka patrí firme Avon, starajúcej sa o krásu našich dám počas
celej akcie,
2. 24.03. – 31.03. 2011 a 18.08. – 25.08. 2011
nám. Oceliarov 19 (Metalurg)
24.03. – 31.03. 2011 a 18.08. – 25.08. 2011
ul. Lúčna, pri nemocnici
3. 28.04. – 05.05. 2011 a 15.09. – 22.09. 2011
ul. Kvetná, pri kostole
28.04. – 05.05. 2011 a 15.09. – 22.09. 2011
ul. Šemšianska
4. 26.05. – 02.06. 2011 a 13.10. – 20.10. 2011 ul. Mierová
26.05. – 02.06. 2011 a 13.10. – 20.10. 2011 ul. Ranná
5. 23.06. – 30.06. 2011 a 10.11. – 17.11. 2011
ul. Kaštielna
23.06. – 30.06. 2011 a 10.11. – 17.11. 2011
ul. Buzinská, parkovisko pri autobazári
DJ Mariánovi Bukovskému a
všetkým sponzorom, vďaka ktorým takmer každý účastník odišiel domov nielen s dobrým pocitom, ale aj s darčekom.
Pevne verím a dúfam, že tento prvý ročník nebol posledným
a našiel si svojich prívržencov pohybu. Môžem ticho prezradiť, že
už teraz sa chystá ešte lepší fitnes program popredkávaný prekvapeniami, množstvom darčekov a súťaží pre druhý ročník
Dance aerobic party.
Prajem všetkým, rok plný pohyhu a radosti z tanca.
Michaela Krišťáková
7
marec-apríl 2011
Pár viet o krajine lahodných
vín a nezvyčajnej prírody...
Čile. Prímorská západná krajina Južnej Ameriky. Zvláštna svojou rozlohou o dĺžke takmer
4 300 km v severojužnom smere pri šírke len 175
km z východu na západ. Zaujímavá rozmanitosťou
svojej prírody, kde sa púšť strieda s vodopádmi,
gejzírmi, jazerami i zasneženými vrcholkami Ánd.
Tichý oceán a Ohňová zem.
Vždy, keď sa niekto z našich krajanov zatúla
niekam doďaleka, prinesieme Vám o tom zopár
informácií. Tentoraz takmer mesiac po tejto vzdialenej krajine (kde však niekoľko rokov pôsobil aj
jeden zo známych Slovákov - Martin Kukučín) cestovali manželia Kundrátovci. Chceli sme vedieť,
ako sa im na juhozápade Latinskej Ameriky páčilo.
Boli ste tam práve v období pre väčšinu
Slovákov najkrajších sviatkov roka – Vianoc
a Nového roka. Ako vyzerajú čílske Vianoce?
No, možno sa budete čudovať, ale ich Vianoce sa podobajú naším. V Čile je takmer 80% katolíkov, takže aj u nich tieto sviatky vychádzajú
z kresťanskej podstaty. Je to tam cítiť na každom
kroku. Všade, kam sa len pohnete, môžete vidieť
nejaký Betlehem, vianočné stromčeky a výzdobu,
omše v kostoloch, ktorých je naozaj veľa. V Čile
nájdete osady, ktoré majú tri domy a kostol. Kostoly vás prekvapia aj na miestach, kde by ste to
naozaj nečakali a nie je nič netradičné stretnúť
Indiána s kresťanským krížom na krku. Zvláštnosťou pre Európana však je, že v čase Vianoc je
u nich leto a tiež je trocha prekvapením, že ich
vianočné stromčeky sú ozdobené naozaj všetkým.
Kým u nás pri vianočnej výzdobe staviame dosť
na tradičnosti, oni v tejto oblasti nie sú konzerva-
tívni, ich stromčeky sú vyzdobené napríklad aj reklamnými materiálmi veľkých nadnárodných spoločností.
Aj keď nemáme dosť priestoru na to, aby
ste nám porozprávali všetko, čo by sa dalo,
predsa len skúste povedať ako na Vás zapôsobila táto krajina ako celok a čo by ste vyzdvihli
– zo svojho pohľadu – ako pozitívum a ako
negatívum Čile...
Ťažko zhodnotiť nejakú krajinu niekoľkými
slovami, obzvlášť, keď je taká rôznorodá, akou Čile
rozhodne je, pokiaľ ide o prírodné krásy. Precestovali sme ju zo severu na juh a prešli sme vyspelými mestami i zaostalými oblasťami, videli sme
sopky, majestátne zasnežené hory Ánd i zelené
lány uprostred nehostinných pieskových hôr, nádherné národné parky i najvyššie položené gejzíry
na svete. Videli sme pozostatky indiánskych obydlí i moderné mrakodrapy. Pocítili sme dokonca na
vlastnej koži i dôsledky vlaňajšieho veľkého zemetrasenia, ktoré postihlo približne 80 % krajiny, lebo jednoducho zmenilo niektoré mapy, ktoré
sme mali k dispozícii. Pokiaľ ide o vyzdvihnutie
nejakých pozitív, tak samozrejme – do hĺbky nevidím, ale ako bežný turista môžem pozitívne zhodnotiť úžasne prepracovaný systém autobusovej dopravy, ktorá chodí presne a všade. Autobusy sú
pohodlné, je ich veľa, takže nie sú preplnené
a rozhodne sa na ne môžete spoľahnúť. Zaujímavosťou je sprievodca v každom autobuse, ktorý sa
o cestujúcich stará a dokonca registruje aj cieľ
vašej cesty. Keby sa stalo, že zaspíte, zobudí vás
a upozorní, že ste došli na cieľové miesto. Ďalej si
tam nemôžete nevšimnúť, že príroda je čistá,
úžasne sa starajú o parky, na turistických trasách nie sú žiadne odpadky, čisté sú reštaurácie
i ubytovacie zariadenia. Páči sa mi tam, že
v porovnaní s nami vedia spraviť reklamu úplne
všetkému a všetko vedia vo svojom turistickom
ruchu zužitkovať. O negatívach by som nerád hovoril, necítim sa na to povolaný, snáď len, že nám
tam mnohí domáci často pripomínali, že nemáme chodiť večer mimo hlavných ulíc a že si máme
dávať pozor. Kriminalita je vyššia hlavne vo väčších mestách. Dá sa to odhadnúť aj podľa toho, že
okná na domoch sú minimálne na prízemí zamrežované a na murovaných plotoch majú do betónu
vsadené rozbité sklenené fľaše. Pokiaľ ide o kultúru stravovania, tiež sme boli trocha zaskočení
vplyvom amerických fast foodov, reštaurácie ponúkajú predovšetkým hamburgery, hot dogy a send-
V deň Vašich vzácnych narodenín prišli sme k Vám s pozdravením.
Dvíhame oči nad oblohu, vznášame vrúcne prosby k Bohu,
aby po ďalšie dlhé roky s istotou viedol Vaše kroky,
nech Vás vždy jeho milosť chráni, nech splní každé z Vašich prianí.
V mesiacoch marec a apríl 2011 oslávili,
alebo oslávia svoje životné jubileá
♥ Ladislav Beneš ♥ Mária Sopčáková ♥ Eva Želinská ♥ František
Fabo ♥ Alžbeta Kavková ♥ Zlatica Starzyková ♥ Jozef Bačo ♥ Mária
Georgievská ♥ Ing. Gabriel Galeštok ♥ Viera Kováčová ♥ Rudolf
Baláž ♥ Paulína Salóciová ♥ Ing. Helena Kramaričová ♥ Helena
Bokorová ♥ Ján Čisár ♥ Jozef Veselý ♥ Kristína Horváthová ♥ Jozef
Šimon ♥ Milla Červená ♥ Jozef Fulop ♥ Jozef Filický ♥ Jn Volesko ♥
Katarína Kucková ♥ Mária Tokošová ♥ Anna Ivanecká ♥ Marta
Lejková ♥ Pavol Ďuráš ♥ Michal Uhrin ♥ Mária Farkašová ♥ Pavol
Lejko ♥ Mária Erdélyiová ♥ Jiří Drga ♥ Ľudovít Reštei ♥ Ján Cogan ♥
Mária Benešová ♥ Ján Runčák ♥ Vidosav Jovanovski ♥ Zuzana
Špaková ♥ Elemír Kopasz ♥ František Handžák ♥ Helena Čečková
♥ Regina Kozová ♥ Jozef Noga ♥ Juraj Stanko ♥ Ing. Vincent
Handžák ♥ Jozef Vlčej ♥ Ján Hamžík ♥ Helena Karaffová ♥ Verona
Drabová ♥ Jozef Kuzevič ♥
Srdečne blahoželáme!
V každom čísle novinečiek blahoželáme vždy všetkým jubilantom,
ktorí oslavujú svoje jubileum v konkrétnom mesiaci. Ak nemáte
záujem o takého blahoželanie, zavolajte vždy do 15. dňa mesiaca,
ktorý predchádza vášmu jubileu na číslo 726 08 15
viče. Možno to súvisí s turistickým ruchom, ale je
tam prekvapivo málo reštaurácií s možnosťou vychutnať si nejaké klasické juhoamerické jedlá.
Na fotkách máte nejaké zvláštne živočíchy, ktoré v Európe nepoznáme...
Áno, sú to vikune, ktoré žijú v Andách. Vikuňa
je malá divoká lama, ktorá dorastie len do výšky
zhruba jedného metra, je to veľmi milo vyzerajúce
zvieratko. Zvláštnosťou sú aj činčily, čo sú andské
hlodavce, žijú tam dva druhy, my sme stretávali
hlavne viskače, tých tam bolo naozaj veľa. Ďalej
tam môžete vidieť lamy, pelikány, veľkú škálu vodných živočíchov....
Keď sme pri zvieratách, nemôžem nespomenúť množstvo túlavých psov. Sú všade, chodia
po uliciach, spia v parkoch, cítia sa tam veľmi
dobre. Nikomu na uliciach neprekážajú, ľudia ich
kŕmia, deti hladia, dokonca sme videli psa spať aj
pod helikoptérou, ktorá bola súčasťou policajnej
prehliadky. Netuším, či to domáci pociťujú ako
nejaký problém, zdá sa, že skôr nie.
Uchvátilo Vás nejaké čilske mesto?
Nedá sa povedať, že uchvátilo. Ich mestá
majú všetky rovnaké urbanistické riešenie, každé
má La Plaza de Armas, čo je centrálne námestie
a ulice sú väčšinou v pravých uhloch, architektú-
ra rôznorodá, veľmi zmixovaná. Vo všeobecnosti
sa dá povedať, že prevládajú nízke, prízemné, najviac dvojpodlažné domy, obyčajne veľmi pestrých
farieb, vo veľkých mestách aj mrakodrapy. Vo
veľkomestách platí, že domy majetných ľudí sa
nachádzajú v centre a čím ďalej od centra mesta,
tým nižšia sociálna vrstva. Najchudobnejšie bývajú na periférii. Mestá sú postavené väčšinou
v kotlinách, rozpínajú sa do kopcov, prístup na
niektoré miesta je riešený pozemnými lanovkami. Zaujímavosťou sú parky, v ktorých sú všetky
lavičky vždy obsadené, ľudia v parkoch relaxujú
a väčšinou môžete všade vidieť zamilované páriky
všetkých vekových kategórií, ktoré sa v parkoch
do nekonečna objímajú a bozkávajú. Toto je niečo, čo u nás ešte tak tolerované nie je, sme
v tomto smere tak trocha puritánski.
My, Európania, máme taký zvyk hádzať
na dná studní, alebo fontán mince, aby sme sa
na navšítvené miesta vrátili. Hodili ste si niekde mincu na návrat?
Hovorí sa aj „všade dobre, doma najlepšie“
a musím priznať, že po návrate domov som si to
naplno uvedomil. Na všeličo sa tu doma sťažujeme. Ale... nemyslím, že je to až také zlé. Skôr naopak, môžeme byť radi, že sme sa tu narodili a že
marec-apríl 2011
tu žijeme, pretože pri takejto ceste človek zistí
ako vyzerá skutočná chudoba, bieda a „bezpečnosť na uliciach“. V každom systéme niečo fun-
guje viac, niečo menej. Len mám pocit, že by sme
mali byť na seba o niečo viac hrdí. Ak sa prejavuje
hĺbka národného povedomia aj vedomou prezen-
Ženy opäť na hokeji
8
táciou štátnych symbolov, tak v Čile nájdete štátne vlajky úplne všade. Každý turista si naveky zapamätá čilsku štátnu vlajku. A pokiaľ ide o mince
na dne fontán, tak... v Čile sa nám páčilo, ale mince do fontán nehádžeme.
S Ing. Slavomírom Kundrátom hovorila J. Jaššová
zápasov sa už stala tradíciou a okrem starostu mestskej časti, Rudolfa Rešteia a jeho zástupcu, Mariána Melichárka, prišli dámy pozdraviť aj generálny manažér Steel Aré-
ny Igor Havrilla a generálny manažér HC Košice Juraj Bakoš. Všetkým
pozvaným páni zablahoželali pri príležitosti ich medzinárodného sviatku.
jj
Foto: J. Jaššová
Na pozvanie starostu mestskej
časti si zápas HC Košice a Dukla
Trenčín v 2. semifinále play off Slov-
naft extraligy 14. marca v Steel Aréne vychutnali opäť samé ženy. Ženská lóža na jednom z marcových
Vydáva: Mestská časť Košice-Šaca, evidenčné číslo: EV 3125/09 v náklade 1 400 ks. Grafická úprava a tlač: OTA, a. s., Košice.
Adresa redakcie: Mestská časť Košice-Šaca, Železiarenská 9, 040 15. Kontakt pre čitateľov: Mgr. Janka Jaššová – 726 08 15, [email protected]
Redakčná rada: Rudolf Reštei, Bc. Danka Cuperová, JUDr. Miriam Vargová, Ing. Lucia Sotáková, Mgr. Janka Jaššová.
NEPREDAJNÉ
Download

Aktuálne o sčítaní obyvateľov