Noviny obce Horná Súča – ročník XVI. – číslo 2 – júl 2012 – 0,40 €/12,05 Sk
Súčanský
www.hornasuca.sk
HLÁSNIK
Odovzdanie pamätných predmetov z rúk predstaviteľov obce
DH Hradčovjanka
MÁME DIAKONA
15. júna 2012 bol pre našu farnosť slávnostný deň. Pomocný
biskup Marián Chovanec vysvätil
v nitrianskej katedrále sv. Emeráma
nášho farníka - bohoslovca Tomáša
Gračku z Dúbravy.
str.3
DH Chabovienka
DISKUTOVALI TAKMER ŠESŤDESIAT MINÚT
Naša obec mala možnosť ako prvá z obcí trenčianskeho
samosprávneho kraja predstaviť svoju tradičnú kultúru,
folklór, zvyky. Do štúdia boli pozvaní zástupcovia z oblasti
folklóru. Začítajte sa do príspevku, ktorý Vám priblíži dianie
v štúdiu.
str. 4
ŠLÁGER PARÁDA
Naše
hornosúčanské
kapely
a skupiny sa reprezentujú doma
i v zahraničí. O čom svedčí nakrúcanie v Stil TV.
str. 8
júl 2012
2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
2
VYBERÁME Z OBSAHU ČÍSLA:
Máme diakona
3
MAS Vršatec v objektíve
10
Z rokovaní obecného zastupiteľstva
3
Horúce lúče sa na náš usmievali
11
Diskutovali takmer šesťdesiat minút
4
ZŠ – živá, aktívna, moderná, úspešná
11
Pestrofarebné popoludnie
5
Rozpis jesennej časti sezóny
13
Májový pochod zdravia
6
Vítame nových občiankov
14
Opäť sme pomáhali
7
Gratulovali sme jubilantom
15
Šláger paráda
8
Knihy nám robia radosť
15
Mladícke zlato v Hornom Lieskove
9
Burza kníh
16
Členovia DFS Čajky na cestách
9
Inzertné okienko
16
EUCHARISTIA - ZÁRUKA VEČNÉHO ŽIVOTA
Keď sa lúčime s niekým, koho dlho neuvidíme, podarujeme mu
fotografiu. Aj keď milovanú osobu nebudeme mať pri sebe, pozrieme sa
na fotografiu a hneď sme si bližšie, aj keď dotyčná osoba môže byť
vzdialená stovky kilometrov.
Keď Pán Ježiš odchádzal z tejto zeme, lúčil sa so svojimi
apoštolmi. Utešoval ich: „Odchádzam, ale prídem k vám a vaše srdce sa
bude radovať. Odchádzam, ale pošlem vám iného Tešiteľa - Ducha
Pravdy, Ducha Svätého.“ Ježiš zoslal Ducha Svätého na svoju Cirkev,
ktorá bola v deň Turíc založená.
No Ježiš nám zanechal ešte iný dar. Deň pred svojím
umučením zhromaždil svojich apoštolov a pri večeri, ktorá do dejín vošla
ako Posledná večera, zanechal nám sám seba. V spôsobe chleba
zanechal svoje Telo, ktoré na druhý deň obetoval na kríži pre spásu
sveta a v spôsobe vína zanechal svoju Krv, ktorá bola pre nás všetkých
na kríži vyliata.
Eucharistia alebo Sviatosť Oltárna je najväčší dar, aký nám
Ježiš mohol na tejto zemi darovať. Veď v tejto sviatosti je prítomný On
sám. Nemusíme závidieť ľuďom žijúcim pred 2000 rokmi, ľuďom žijúcim
v Ježišovej krajine. On je tu prítomný v týchto daroch chleba a vína.
Potrebná je len veľká viera v jeho skutočnú prítomnosť v tejto sviatosti.
Keď Pán Ježiš hovoril v kafarnaumskej synagóge tieto hlboké pravdy o
sebe, mnohí sa pohoršovali nad týmito slovami a odchádzali: "Tvrdá je
to reč! Kto to môže počúvať?!" /Jn 6, 59 - 60/ Ježiš však nič nezľavil na
tejto svojej tvrdej reči: "Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a
ja ho vzkriesim v posledný deň." /Jn 6, 54/
Pre mnohých je to aj dnes "tvrdá reč" - kto ju môže počúvať?
Azda aj preto mnohí v západných krajinách opúšťajú Eucharistiu.
Neveria v skutočnú prítomnosť Krista v nej. Azda by sa nás aj dnes
chcel Kristus opýtať, podobne ako vtedy svojich apoštolov: "Aj vy chcete
odísť?" /Jn 6, 67/ Odpovedzme ako apoštol Peter: "Pane a ku komu by
sme šli? Ty máš slová večného života." /Jn 6,68/
Táto "tvrdá reč" rezonuje stáročiami a tisícročiami
kresťanských dejín a každý k nej musí zaujať nejaké stanovisko, či už
kladné alebo záporné. Kňaz nás neustále vyzýva: "... blažení tí, čo sú
pozvaní na hostinu baránkovu." Je len na každom z nás, či zareagujeme
na túto Ježišovu výzvu, alebo nie.
Pod Sviatosťou Oltárnou alebo Eucharistiou rozumieme
jednak svätú omšu, to je sprítomnenie obety Pána Ježiša na kríži, ďalej
je to sväté prijímanie, to je hostina, na ktorú nás Ježiš pozýva a napokon
je to trvalá prítomnosť Ježiša Krista v bohostánku. Aj keď sa neslúži
svätá omša, aj keď sa nepodáva sväté prijímanie, Ježiš Kristus je stále
prítomný v bohostánku. Je to jeho reálna prítomnosť. "On je tu!" - takto
hovoril a ustavične to opakoval svätý arský farár Ján Mária Vianney. Bol
o tom pevne presvedčený. Hlboko v túto pravdu svojej viery veril. Veríme
v ňu aj my? Sme o tom presvedčení, že Ježiš Kristus je tam skutočne
prítomný? V dnešnej dobe akoby ľudia stratili túto vieru. Veď keby sme v
to verili, naše kostoly by boli plné. Žiaľ nie je tak. "Aj vy chcete odísť?" pýta sa nás Ježiš aj dnes po 2000 rokoch.
Oživujme túto vieru. Cirkev nám na to dáva dostatok
príležitostí aj v liturgii. Nielen na Zelený štvrtok, v deň ustanovenia
Sviatosti Oltárnej, ale najmä v mesiaci jún, ktorý je typickým
Eucharistickým mesiacom. V ňom slávime sviatok Božieho Tela, čiže
Najsvätejšieho Tela a Krvi Krista Pána, v ktorom Kristus prechádza
našimi ulicami a ukazuje sa: "Hľa, to som ja váš Pán a Spasiteľ, váš
Záchranca - verte vo mňa." Ďalším krásnym sviatkom je prvé sväté
prijímanie našich detí, keď deti môžu po prvýkrát pristúpiť k svätému
prijímaniu a prijať ho v spôsobe chleba a to už vo svojich ôsmich alebo
deviatich rokoch. Kedysi v dávnych dobách to nebolo možné. Mohlo sa
pristúpiť až v dvanástich rokoch. Taktiež sa nemohlo pristupovať
každodenne na sväté prijímanie. Toto všetko zaviedol pred 100 rokmi,
začiatkom dvadsiateho storočia svätý pápež Pius X. Napokon v tomto
mesiaci jún slávime aj diakonské a kňazské vysviacky a primičné sväté
omše, ktoré slávia novokňazi vo svojich rodiskách. Buďme vďační Pánu
Bohu za nové duchovné povolania, aj keď ich je stále málo.
Modlime sa:
Ježišu, Veľkňaz novej zmluvy, posilňuj v nás vieru v tvoju
reálnu prítomnosť vo Sviatosti Oltárnej, udeľ našim prvoprijímajúcim
deťom milosti, aby ťa čím častejšie prijímali do svojich duší, obdarúvaj
nás novými kňazskými a rehoľnými povolaniami, aby sme ťa mohli
chváliť v tomto pozemskom živote, kým raz nespočinieme v
tvojom blaženom náručí. Amen.
(Váš duchovný otec Jaroslav Ondráš)
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
júl 2012
3
MÁME DIAKONA
15. júna v tomto roku nebol len krásny sviatok Božského
Srdca Ježišovho, ale pre našu farnosť to bol aj slávnostný deň.
Pomocný biskup našej nitrianskej diecézy Mons. Marián Chovanec
vysvätil v nitrianskej katedrále sv. Emeráma štyroch nových diakonov
pre našu diecézu, medzi nimi aj nášho farníka - bohoslovca Tomáša
Gračku z Dúbravy.
Kto sú vlastne diakoni? Služba diakonov vznikla už v prvotnej
Cirkvi. Skutky apoštolov opisujú: „V tých dňoch, keď počet učeníkov
rástol, Helenisti začali šomrať na Hebrejov, že pri každodennom
obsluhovaní zanedbávajú ich vdovy. Preto Dvanásti zvolali
zhromaždenie učeníkov a povedali: -Nie je správne, aby sme my
zanedbávali Božie slovo a obsluhovali pri stoloch. Preto si bratia
vyhliadnite spomedzi seba sedem osvedčených mužov, plných Ducha a
múdrosti, a na túto úlohu ustanovíme ich. My sa budeme celkom
venovať modlitbe a službe slova.- Táto reč sa páčila celému
zhromaždeniu a vyvolili si Štefana, muža plného viery a Ducha Svätého,
ďalej Filipa, Prochora, Nikanora, Timona, Parmenáša a Mikuláša,
Prozelitu z Antiochie. Postavili ich pred apoštolov a oni sa modlili a
vložili na nich ruky. Božie slovo sa šírilo a počet učeníkov v Jeruzaleme
veľmi rástol. Aj veľa kňazov poslušne prijalo vieru.“ /Sk 6, 1 - 7/ Toľko zo
Skutkov apoštolov.
Diakon je prvý stupeň kňazstva. Je to služba, ktorú diakon
vykonáva pri oltári alebo vo vonkajšej činnosti pre Cirkev. Nie je to ešte
samotné kňazstvo, ale diakon už nie je laikom Cirkvi, ale patrí do
hierarchického kňazstva, to znamená, že je už klerikom a je viazaný
modlitbou breviára /kňazská modlitba/ a celibátom /bezženstvom/.
Diakon môže podávať sv. prijímanie a roznášať ho chorým, môže čítať
pri sv. omši evanjelium a prednášať homíliu /kázať/. Môže krstiť, sobášiť
a pochovávať. Diakon ešte nemôže slúžiť sv. omšu, spovedať a
vysluhovať pomazanie chorých. To je vyhradené až kňazom.
Starobylá Nitra nás zaliala slnečným jasom, zvony slávnostne
vyzváňali a tým predpovedali vzácnu chvíľu pre štyroch kandidátov
diakonátu. Slávnostnou procesiou sme vstúpili do starobylej katedrály,
kde začal samotný priebeh slávnosti. Kandidátom diakonátu sa prihovoril
ich svätiteľ - biskup Marián Chovanec. V homílii zdôraznil, aká potrebná
je služba diakonátu a ich úloha pre službu Cirkvi. Pokračoval samotný
obrad vysviacky vkladaním rúk biskupa na hlavu kandidátov a
konsekračnou modlitbou. Potom nasledovala obliečka novovysvätených
diakonov do dalmatiky, to je vlastné rúcho diakona, veľmi podobné
kňazskému ornátu, len dalmatika má aj rukávy. Štólu nosí diakon
prevesenú len na jedno plece, čo znamená ešte neúplnosť kňazstva.
Nasledoval obrad odovzdávania evanjelia, čo má hlboký význam, že
diakon má Kristovo evanjelium ohlasovať. Napokon novovysvätení
diakoni prijímali znak pokoja od svojich starších spolubratov - diakonov.
Pri bohoslužbe Eucharistie noví diakoni posluhovali pánu biskupovi.
Buďme vďační Pánovi za dar nových diakonov i novokňazov
pre našu nitriansku diecézu, ale i pre celé naše Slovensko. Osobitne
však ďakujme, že si Pán povoláva do svojej služby opäť z našej
farnosti.
(váš duchovný otec Jaroslav Ondráš)
Z ROKOVANÍ OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Hornej Súči,
ktoré sa konalo dňa 15. marca 2012
1) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 1/03/2012-OZ
berie na vedomie kontrolu
plnenia uznesení zo dňa 9.
12. 2011, 20. 1. 2012 a 22. 2.
2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
2) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 2/03/2012-OZ
schvaľuje zápisky Obecnej
kroniky za rok 2011 s pripomienkami (oprava a dopísanie
člena DŠBand a zmena roku
výročia HS HORSUS)
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/ Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
3) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 3/03/2012-OZ
schvaľuje Plán zasadnutí
komisií na rok 2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
4) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 4/03/2012-OZ
berie na vedomie Zmeny
rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 4/2011
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/ Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
5) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 5/03/2012-OZ
berie na vedomie Čerpanie
rozpočtu obce a rozpočtovej
organizácie k 31. 12. 2011
Poslanci:
Počet/Prítomní/
Potrebné kvórum 10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/ Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
6) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 6/03/2012-OZ
berie na vedomie
Inventarizačný zápis UIK o
výsledku inventarizácie k 31.
12. 2011 Obce Horná Súča a
rozpočtovej organizácie
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
7) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 7/03/2012-OZ
schvaľuje
Zmeny rozpočtu rozpočtovým
opatrením č. 1/2012
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
8) Obecné zastupiteľstvo
uznesením č. 8/03/2012-OZ
a)schvaľuje podľa §9a ods. 8
písm. e) zákona č. 138/1991
Zb o majetku obcí osobitný
zreteľ, ktorým je usporiadanie
vlastníctva
pozemku
pod
stavbou rodinného domu súp.
č. 605 v obci Horná Súča, na
pozemkoch parc. č. 5246/4 vo
vlastníctve Ivety Hammouche,
bytom Kaiser-Ebersdorfer Str.
79/9/2, Wien a parc. č.
15127/14 CKN vo vlastníctve
Obce Horná Súča. Uvedený
pozemok je zastavaný stavbou rodinného domu.
b)schvaľuje odpredaj obecného pozemku parcelné číslo
15127/14 CKN zastavané
plochy a nádvoria vo výmere
65 m2 v k. ú. Horná Súča,
odčleneného podľa geometrického plánu č. 31041833061-11 z 9. 9. 2011, overeného Správou katastra pod č.
1003/11 dňa 27. 9. 2011 a na
základe znaleckého posudku
vypracovaného Ing. Dušanom
Matejkom, za cenu 2,48 eur/1
m2, t. j. 65 m2 za cenu 161,20
EUR pre Ivetu Hammouche,
bytom Kaiser-Ebersdorfer Str.
79/9/2, Wien. Poplatky súvisiace s prevodom hradí kupujúci.
Poslanci:
Počet/Prítomní/Potrebné kvórum
10/10/6
Hlasovanie: Za/Proti/Zdržal
sa hlasovania 10/0/0
Za: Buček, Ing. Čapák, Ing.
Guga, Kako, Mrázik, Štefánek, Ing. Švajda, Vrba, Zemanovič, Čičák
(zapisovateľka Margaréta
Dohnanová)
4
júl 2012
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
4
DISKUTOVALI TAKMER ŠESŤDESIAT MINÚT
Obec Horná Súča dostala ako prvá z obcí trenčianskeho
samosprávneho kraja možnosť predstaviť časť zo svojho tradičného
folklóru, zvykov a krojov vo voľnom cykle predstavovania rázovitých
obcí TSK. Relácia bola odvysielaná počas veľkonočného týždňa od 10. apríla
2012.
Za
obec
boli
vybraní zástupcovia z oblasti
folklóru
(Mgr.
Júlia Čajová –
zakladateľka DFS
Čajka
a Júlia
Orságová
–
zakladateľka FS
Kukulienka
z Vlčieho Vrchu),
z oblasti tradičnej
dychovej hudby
(Jozef Čapák –
zakladateľ viaceJúlia Orságová, Júlia Čajová, Peter Hlucháň,
rých DH v obci)
a z oblasti organizovania kultúrnych aktivít a ich financovania z dotácií (Ing. Ľubica
Ondračková – vedúca kultúry, momentálne na materskej dovolenke),
ktorí boli pozvaní do štúdia Trenčianskej Televízie na nahrávanie
diskusnej relácie Fórum TSK.
Cieľom diskutujúcich a moderátora Petra Hlucháňa bolo za necelú
hodinku priblížiť divákom zvyky, ktoré sa v obci udržiavali v minulosti
ale aj tie, ktoré stále pretrvali a sú vyhľadávanou atrakciou nielen pre
domácich obyvateľov ale aj pre návštevníkov z okolitých obcí a miest.
Prinášame vám výber z dialógov a komentárov takmer hodinovej
relácie.
V úvode relácie popísala Mgr. Júlia Čajová priebeh zvykov
v období Veľkej Noci a pred ňou, to znamená aké zvyky boli a sú
spojené s ukončením zimy a privítaním jari napríklad pôvodne pohanský zvyk pálenia Kyselice-Moreny. Tento jarný zvyk sa stal súčasťou
aktivít detí v školskom klube pod vedením pani učiteľky Mgr. Evy
Veber. Ukážku pálenia a topenia Moreny robili deti zo školského klubu
v tomto roku už druhýkrát.
„Kyselicou označovali ľudia v obci ženu, ktorá mala zlé vlastnosti
a ktorá ostatným znepríjemňovala život. Ďalším zvykom, ktorý pretrval
aj do súčasnosti je pálenie Ďura, ktorým sa otvárala jar a polia. Je to
obdoba Jánskych ohňov. Vypátrať odkedy sa to začalo, sa mi nepodarilo. Bola to potreba mladých po dlhej zime ísť von a ukázať ako pekne
vedia spievať a tiež potreba niekde sa stretnúť mimo očí dospelých
a rodičov. A toto viedlo hlavne k spievaniu vo voľnej prírode. Tento
zvyk udržiava hlavne mládež kladením ohňov v kopcoch v období
týždeň pred Jurajom a spievaním tradičných piesní spojených s týmto
zvykom. Najznámejšia je Ďurská pieseň Ďuríčko, Ďuríčko otváraj
políčko. Pálenie Ďura vyvrcholilo presne na Juraja kladením veľkej
vatry, ktorú potom mládenci preskakovali. Dlho bolo s pálením Ďura
spojené aj vyčíňanie mládencov, ktorí počas Ďurskej noci rozoberali a
prevracali gazdom vozy a schovávali pracovné náradie.“ povedala J.
Čajová.
Moderátora ďalej zaujímalo, aká hudba a aký hudobný štýl je
najviac populárny v obci. S touto otázkou sa obrátil na zakladateľa
viacerých dychových hudieb v obci, Jozefa Čapáka. „Ľudia v Hornej
Súči boli celý život úzko spätý s dychovkou, aj sú.“ povedal J. Čapák.
„Dychovka musela nutne byť na každej svadbe, lebo bez dychovky by
nebol folklór družiny, ktorá spievala krásne piesne, či už uvítacie alebo
pýtacie. Družina predspievala a dychovka odohrala.“
„Keď sa vrátim k obdobiu pred Veľkou Nocou, vtedy v období pôstu
dychovka len nacvičovala nielen ľudové piesne ale aj sakrálne, ktoré
hrávala na v procesii okolo kostola a na Veľkonočnú nedeľu. A na
Veľkonočný pondelok išli mládenci so spevom pooblievať dievčence,
u nás sa nešibalo, len polievalo.“ dodal J. Čapák.
„Pre mňa je fantastické zistenie, že celá Horná Súča má takú
aktívnu folklórnu mládežnícku obec, čoho dôkazom je aj pani Júlia
Orságová, ktorá založila FS s poetickým názvom Kukulienka. Ako
vznikol tento názov?“ zaujímalo moderátora.
„Sme z kopanice Vlčí Vrch, ktorá patrí pod Hornú Súču. Ako súbor
fungujeme už 10 rokov. Na začiatku sa zišla skupina mamičiek
a rozprávali sa, že sa ich deti nudia, nemajú sa kde zaradiť. Tak sme
si povedali, že by
sme mohli naše
deti naučiť piesne,
ktoré sme my
vedeli a tiež im
ukázať
tradičný
folklór. Raz sme
stáli
vonku
a
rozmýšľali,
aký
názov by sme dali
tomuto
súboru
a vtedy
sme
začuli
kukať
kukučku a tak nás
napadlo, že by
sme mu mohli dať
meno
podľa
kukučky. A keďže
tam boli malé
detičky, tak sme
sa rozhodli pre
Ing. Ľubica Ondračková, Jozef Čapák
názov kukulienka.
Som hrdá a pyšná
na tie naše deti že ešte majú záujem sa naučiť piesne a zvyky a tiež
že sa pôvodné kroje zachovávajú aj vďaka pani Márii Malychovej,
ktorá stále šije súčanské kroje nielen pre dospelých a deti, ale tiež na
krojované bábiky.“ povedala J. Orságová.
„Aké zvyky nasledovali po pálení Ďura?“ spýtal sa moderátor.
„Po pálení Ďura nasledovalo stavanie mája, ktoré sa v súčasnosti robí
centrálne v strede obce aj po jednotlivých kopaniciach.“ povedala Ľ.
Ondračková.
„Voľakedy v minulosti stavali mládenci máje pred domom dievčatám,
ktoré sa im páčili, alebo aj kamarátkam ale to boli malé májiky.“ doplnila J. Čajová
„V 70-tych a 80-tych rokoch sa stavali centrálne 3 máje, na námestí,
pred kostolom a pred farou. Dychovka samozrejme nemohla chýbať
ani tu. Máj sa vtedy staval ručne. Muzikanti začali hrať a ľudia, ktorí sa
prišli pozrieť začali spievať a potom si aj potancovali. Na námestí
poulieval starosta, vtedy predseda MNV, na fare pán farár a taká to
bola radosť, nielen pozerať na stavanie mája, ale to aj prežívať. Aj
muzikanti mali z toho dobrý dojem, že urobia niečo pre obec, pre
všetkých občanov, ktorí odchádzali zo stavania mája s príjemným
pocitom. Bez dychovky si neviem predstaviť tieto akcie, keby tam
chýbala tak sa nebojím povedať, že by to bolo polomŕtve.“ povedal J.
Čapák.
„Pani Čajová, ja na vás prezradím, že ste zakladateľkou
detského folklórneho súboru Čajka. Zaujímalo by ma prečo opäť ten
vtáčí názov?“ zaujímal sa moderátor.
„Robili sme folklór, ale neboli sme súbor, boli sme len partia ľudí,
obvykle to boli všetko divadelníci. Chceli sme zapojiť aj deti, najskôr
len malá skupinka dievčat, tá sa potom začala rozrastať. Postupne ako
sme chodili vystupovať, nastala potreba názvu súboru a vtedy jeden
z oteckov povedal, že nech sa volá súbor po mne, lebo mňa prezývajú
Čajová – Čajka. Súčasná vedúca Bernarda Nagyová si tento názov
ponechala.“ odpovedala J. Čajová.
„Ako pokračujú folklórne tradície a zvyky ďalej v priebehu
roka?“ moderátor smeroval otázku na Ľ. Ondračkovú.
„Je potrebné povedať, že v akomkoľvek ročnom období a pri akejkoľvek aktivite pri ktorej sa to len dá sa to vždy zakončí tanečnou zábavou pri dychovke. Dychovka je všadeprítomná a bez nej by sa mnohé
aktivity ani nedali robiť. Keď sa presúvame kalendárne tak na konci
leta prichádza dožinková slávnosť ako poďakovanie za úrodu.
V jesennom období, keď sa zhoršuje počasie a na poli sa už nedá
toľko robiť sa folklórne aktivity presúvajú do domov. V minulosti to boli
hlavne aktivity ako driapanie peria, varenie lekváru, sušenie ovocia,
trepanie konopí. V období adventu sa udržiavali zvyky chodenia Lucií,
Betlehemcov, Koledníci – Traja Králi, Mikuláš a po novom roku aj
svätá Dorota.“ dodala Ľ. Ondračková
(ĽO)
Pokračovanie v ďalšom čísle Súčanského Hlásnika!
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
júl 2012
5
PESTROFAREBNÉ POPOLUDNIE
Pravidelne sa posledný deň v mesiaci apríl nesie v znamení
pestrosti farieb, rôznorodosti zvučných piesní a tancov.
Obloha bez jedného mráčika, po ktorej sa rozliehajú slnečné lúče.
Stavanie mája sa tradične konalo 30. apríla 2012 so začiatkom
o 18 – tej hodine na námestí v našej obci. Podujatie otvorila mládežnícka hudobná skupina Mladík. Všetko bolo pripravené, strom prichystaný.
Deti z folklórneho súboru Čajka v sprievode priniesli farebné stužky,
s ktorými spoločne ozdobili strom. Zo zeleného stromu sa stal krásny
pestrofarebný máj. O chvíľu sa zaplnil farebnými stužkami. Máj ozdobený, žeriav pripravený na zodvihnutie. Po chvíli máj stúpal do výšky.
Po úspešnom osadení pestrofarebného máju, do nálady
a tanca opäť zanôtili muzikanti a speváci z hudobnej skupiny Mladík.
(LM)
DETI UVILI KRÁSNE PREKVAPENIA PRE SVOJE
MAMIČKY A BABIČKY
Sviatok všetkých mamičiek a starých babičiek. V nedeľu
13. mája 2012 o 14-tej hodine sa kultúrny dom naplnil mamičkami,
babičkami, rodičmi. Samozrejme nemohli chýbať všetci účinkujúci, ktorí
si pre svojich rodičov, ale hlavne pre svoje mamy pripravili krásny program v podobe rôznych piesní, básní a tancov. Program bol naozaj bohatý, deti si ho prichystali spolu s ich pani učiteľkami a vychovávateľkami.
Moderátorka privítala všetkých účinkujúcich, vyzvala pána starostu
o slávnostný príhovor. V príhovore sa starosta obce prihovoril všetkým
mamičkám, babičkám, ale i všetkých ratolestiam.
Po príhovore mohli otvoriť program žiaci zo školského klubu.
Pripravili si tanček s názvom Opice, ktorý pripravili s pani vychovávateľkami. Žiakom nemohli chýbať ani masky v podobe opíc. Žiakov ZŠ
vystriedali naši najmenší účinkujúci z materskej školy, ktorí mali bohatí
program. Od tančekov, básničiek až po futbalistickú hymnu. Tento rok
sme medzi sebou privítali i žiačky zo základnej školy, ktoré nám zatancovali zumbu.
Mládežnícka hudobná skupina Mladík, svojimi rezkými a zvučnými
piesňami roztancovala nejedného diváka, no najmä deti. Samozrejme na
podujatí nemohlo chýbať trocha folklóru, ktorí nám predviedol detský
folklórny súbor Čajka. Všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám
starosta obce odovzdal kytice. Nielen tento sviatok dávame našim mamám najavo, že si ich vážime a máme ich radi, ale malo by to tak byť,
každý deň v roku. Šťastní sú tí, ktorí majú mamu, pretože sa majú ku
komu vrátiť.
Až človek mamu stratí, potom pochopí pravý význam tohto
slova. Keď hovoríme o mamách, musíme hovoriť aj o deťoch a otcoch.
Všetci spolu tvoria rodinu.
(LM)
TAK TROCHU ZASNÚBENÍ
Divadelný súbor Giovanni z Dolnej Súče predstavil divákom novú divadelnú komédiu
TAK TROCHU ZASNÚBENÍ. Dej príbehu sa
odohráva na chátrajúcom zámku rodiny Veselých. Starší brat chce riešiť svoje finančné problémy výhodným vydajom jednej zo svojich sestier. Situácia sa však skomplikuje. O vydaji má
každý svoju vlastnú predstavu, ženích sa javí ako
nepekný a čudácky mladík a nevesta pred ním
predstiera, že je malé dieťa, ktoré sa hrá
s bábikami. Akoby starostí v rodine nebolo dosť,
objaví sa ešte záhadný zlodej, zvedavá suseda,
popletený detektív a dvaja vydierači.
Okrem výborných hereckých výkonov
si mohli diváci vychutnať krásny spev a tanec
v rytme swingu. Atmosféru 30.rokov dotvárali
pestré kostýmy a nápadité účesy.
6
júl 2012
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
6
MÁJOVÝ „POCHOD ZDRAVIA“
SÚČANSKOU PRÍRODOU
Obce Horná Súča a Dolná Súča
v mesiaci MÁJ - čas lásky, z príležitosti
Mariánskeho mesiaca máj a pri príležitosti
š sviatkov: „Deň víťazstva nad fašizmom“
a „Deň matiek“ usporiadali dňa 5. mája
2012 už dvakrát Pochod zdravia so
stretnutím oboch obcí pri Kaplnke Fatimskej Panny Márie u Repov.
Štart bol v Hornej Súči z námestia
a v Dolnej Súči od ihriska súčasne o 14,30
hod. Smer pochodu z Hornej Súče bol
prírodou cez lokalitu Dedinská, odkiaľ sme
sa z kopca rozhliadli na našu dedinku
Horná Súča s rozsiahlymi osadami, pookrial nás výhľad na jarnú prebúdzajúcu sa
prírodu, na rozkvitnuté kríky a stromy,
jarné kvietky v čerstvej trávičke na lúkach,
schádzajúce oziminy na poliach, omladzujúce lesy hýrili pestrou zeleňou, vrchy kopcov presahovali do žiarivej
slnečnej oblohy. A tá vôňa čerstvého vzduchu! Proste nádhera. Takto
s optimizmom a v dobrej nálade sme prišli na posvätné miesto, ku Kaplnke Fatimskej Panny Márie. S úsmevom na perách a tichou modlitbou
v myšlienkach nás uvítali miestni osadníci. Putujúcich z Dolnej Súče
ešte nebolo, mali o niečo dlhšiu trasu, takže sme mali čas zahĺbiť sa do
seba. Tento čas sme využili pri tabuľkách umiestnených pri kaplnke,
ktoré nás viedli k zamysleniu, od čoho sa treba chrániť, aby sme dosiahli
milosti Ducha Svätého. Takto povzbudení sme uzreli zástup pochodujúcich z Dolnej Súče. Už zďaleka sme sa zdravili kývaním. Pochod vyšiel,
bolo nás neúrekom. Dopochodovala k nám i 105-ročná babička na
vlastných nohách v sprievode príbuzných, taktiež zdravotne postihnuté
deti v sprievode rodičov, batoľatá v kočíku s rodinami... Bolo to úžasné!
Už pri stretnutí bolo vidieť, že táto akcia má zmysel.
Úvodné slovo na privítanie mal predseda sociálnej komisie Ing. Alojz
Švajda. Privítal prítomných, oboznámil ich s ďalším programom
a odovzdal slovo p. farárovi Hornej Súče ThLic, Jaroslavovi Ondrášovi.
Modlitbou a príhovorom z úcty k našej Matke - Panne Márii Fatimskej,
Kráľovnej mája, ktorá sa pred 95-imi rokmi zjavila vo Fatime trom deťom
Ferkovi, Hyacintke a Lucii otvoril naše srdcia k zamysleniu sa nad láskou
našej nebeskej Matky ku nám. Aký bol jej odkaz: “Modlite sa denne sv.
ruženec za obrátenie hriešnikov“. Tak ochránime svet od neprávostí
a vojen. Po piesni k Panne Márii od členiek Senior Hornosúčan nasledovalo uvítanie našej najstaršej 105-ročnej občianky - matky, babky, prababky a praprababky, ktorá prežila obidve svetové vojny v rodnej
dedinke.
Ďalej duchovní otcovia – p. farár a p. kaplán pôsobiaci
v Hornej Súči, misionár v Hondurase rodák z Hornej Súče a p. farár
z Dolnej Súče požehnali dary - chlieb a soľ od občanov Dolnej Súče na znak súdržnosti oboch obcí . Ako poďakovanie za duchovné vedenie
nás farníkov sme duchovným otcom odovzdali pozornosť vo forme
cukrárskych výrobkov – „ Nepoškvrnené Srdce Panny Márie“ a „Božské
Srdce Pána Ježiša“ na znak nekonečnej lásky a ochrany z nebies.
Cesta pokračovala programom pre deti k hranici medzi Dolnou
a Hornou Súčou, do zamínovaného lesíka s pripomenutím si ťažkých
chvíľ, keď matky vystrájali do vojny svojich synov, manželov - otcov detí.
Takže deti s heslom „Pochodom vchod, ľavá, pravá“ odpochodovali do
zamínovanej hory, kde ich miesto mín čakali ukryté poklady: peračníky
s úmyslom, aby sa dobre učili, kľúčenky so sv. Krištofom, ochrancom
motoristov a cestovateľov s úmyslom, aby ich
svätý Krištof ochraňoval od všetkých zlých
skutkov
a nebezpečenstiev
a darčeky
s logom ZOBER LOPTU, NIE DROGY,
venované od Občianskeho združenia, Košice, s usmernením k predchádzaniu závislosti
k miernym opiátom, k alkoholu, tabaku,
gamblingu. /Protidrogová prevencia nešpecifická učí zvládnuť stresové situácie, učí
asertívnemu správaniu a sebaúcte. Športom
realizujú preventívne opatrenie: vlastným
príkladom byť nositeľom hodnôt.., snaha
o získanie dôvery žiakov, snaha počúvať
žiaka, keď má problém alebo úspech...,
predchádzať nude športom, krúžkovou činnosťou..., otvorené informácie o drogách...,
naučiť žiakov ako odmietnuť drogu, poradiť./
S takto rozšantenými deťmi sme prešli cez
hranicu do Dolnej Súče, kde sme sa z príležitosti pamätného dňa: „Deň
víťazstva nad fašizmom“ dostali k pamätnej tabuli u Repov, kde sa nám
prihovoril starosta obce Dolná Súča, Ing. Pavol Kvasnica. Pripomenul
nám tragickú udalosť, ktorá sa odohrala cez II. svetovú vojnu v rodinnom
dome 6.11.1944, kedy prepadli ozbrojení gardisti a gestapáci slovenských a sovietskych partizánov a za ich prechovávanie zastrelili majiteľa
domu Jozefa Cverenkára a jeho 14-ročnú dcéru Helenku a štyroch
partizánov. Dolná Súča bola oslobodená 30.apríla 1945 jednotkami
Rumunskej armády bez bojov. Minútou ticha a položením venca predstaviteľmi obce Dolná Súča sme všetci zúčastnení prejavili úctu
k zosnulým. Pri tónoch vojenských piesní mužských speváckych skupín
Chotár a Latovec, pridaním sa senioriek z oboch obcí, sa sprievod
účastníkov premiestnil ku chate AGROSÚČA, a.s. Horná Súča, kde bola
hasičmi zo Závrskej prichystaná vatra k opekačke, občerstvenie od obce
Dolná Súča s pochúťkou - mastný chlieb s cibuľou, pohostením rôznych
koláčikov od členiek sociálnej komisie z Hornej Súče a dobrodincov,
samozrejme nechýbal ani zákvas a syr z akciovej spoločnosti Agrosúča
Horná Súča.
Po posilnení sa deti vrhli na kolísky, zobrali lopty a hrám po
celej rozľahlej lúke nebolo konca do večerných hodín. V programe upútali dlhé drevené lyže, na ktorých súťažili predstavitelia oboch obcí
súčasne i ostatní aktívni muži /zopakovali si ako sa pochoduje, nakoľko
ak sa nezosúladili v dvíhaní nôh nepohli sa z miesta/. Sprevádzal ich
potlesk, radosť, smiech, povzbudzovanie. Následne sa predstavili svojim
programom Báječné ženy zo Senior klubu Dolná Súča v kovbojských
širákoch. Bola to paráda. Ten pohyb, úsmev na tvári. Škoda, že
k takému aktívnemu pohybu sa nepripojili všetci prítomní.
Nastal čas osláviť „Deň matiek“, venovať sa rodinám s deťmi. Zúčastnení teraz už neváhali a zapojili sa na veľkej zelenej lúke do rozprávkových
hier:
„O dvanástich
mesiačikoch“,
O medovníkovej
chalúpke, „Snehulienke a siedmych trpaslíkoch“, keď deti oblečené členkami
sociálnej komisie z Hornej Súče za 12 mesiačikov, Janka a Marienku a 7
trpaslíkov vyvolali do kruhu k pohybu všetkých známych a takto hravým
spôsobom, kde dobro víťazí nad zlom, zúčastnených obdarovali spomienkovým darčekom – kytičkou fialiek, jahôdok a dvoch jabĺk, ktoré
Maruška v rozprávke získala z dôvodu poslušnosti, poprosenia
a poďakovania. Tak poslušnosť a pokora zvíťazila nad pýchou. Ďalej
Janko a Marienka z príležitosti „Dňa matiek“ rozdávali medovníkové
srdiečka
mamičkám s poďakovaním za výchovu a starostlivosť
a Sedem trpaslíkov – Šťastko, Kýblik, Dudroš, Hapčí, Spachtoš, Hanblivec a Vedko ukázali svojou šikovnosťou pomoc blízkym, pretože každá
vlastnosť je na niečo dobrá, nikto nie je bez chyby, no keď si vieme
pomôcť, všetko hravo zvládneme. Ochránili i Snehulienku od zlej macochy, ktorá si myslela, že je najkrajšia na svete, no ubližovaním macocha
nevyhrala.
Čo pokračovalo ďalej? Už len dobrá nálada so spevom pri
harmonikách, heligónke a ozembuchoch z oboch obcí.
Veľká „RODINA SÚČANOV“ pri splne mesiaca, ktorý bol presne v tento
deň mimoriadnej veľkosti a svetlosti sa pomaly rozchádzala.
Sociálna komisia z Hornej Súče a Kultúrna komisia z Dolnej Súče za
podpory predstaviteľov z oboch obcí, p. starostov a samozrejme za
podpory duchovných otcov z farností.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom zapojili do
duchovno-športovo-sociálno-kultúrnej akcie. Práve preto, že sme sa
v takom veľkom počte dokázali stretnúť, pomôcť si a zabaviť sa, malo
toto stretnutie zmysel.
(VM, členka soc., zdrav. a byt. komisie)
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
júl 2012
7
OPÄŤ SME POMÁHALI...
Obec Horná Súča v spolupráci s občianskym združením Diakonie Broumov, ktoré poskytuje sociálne služby pre občanov v núdzi
na Slovensku, v Českej republike, ale aj v zahraničí, zorganizovala
v roku 2012 opäť zbierku, ktorej sa naši občania veľmi potešili, pretože
radi pomôžu ľudom, ktorí to naozaj potrebujú.
V našej obci sa konala humanitárna zbierka v dňoch 28. mája
až 7. júna 2012. Všetky veci, ktoré sa zbierali, sme uskladňovali
v zasadačke kultúrneho domu v našej obci.
Do zbierky sa mohlo priniesť:
Letné a zimné oblečenie (dámske, pánske, detské)
Povliečky, plachty, uteráky, osušky, záclony
Perie, perové a vatové prikrývky, podušky, deky
Látky (minimálne 1m2, žiadne odrezky a zbytky látok)
Obuv – nepoškodenú, vhodnú na nosenie
Domáce potreby – riad, taniere, hrnce, nádoby, poháre, šálky
– všetko nepoškodené
Hračky
Konzervy v záručnej dobe
Veci bolo potrebné zabaliť do igelitových vriec alebo do papierových
krabíc, aby sa pri transporte nepoškodili. Oblečenie získané zo zbierky
sa ďalej roztriedi a poskytne ľudom v sociálnej núdzi a nepoužiteľné sa
ďalej spracuje. Týmto prispievame i k ochrane životného prostredia.
Do zbierky nepatria:

Chladničky, televízory, počítače a iná elektronika

Koberce – z ekologických dôvodov

Nábytok, bicykle, kočíky

Znečistený a vlhký textil
Zbierkou sa v našej obci Horná Súča vyzbieralo približne 130
igelitových vriec a 30 papierových krabíc textilu, hračiek, obuvi.
Ďakujem všetkým, ktorí sa zapojili do humanitárnej zbierky a prispeli, či
už oblečením alebo hračkami.
(LM)
ZÁHADNÉ KONTAJNERY V NAŠEJ OBCI
V mesiaci máj boli v našej obci umiestnené kontajnery s názvom ECO TEXTIL. Kontajnery boli umiestnené na námestí, ale i na osadách. Veľa ľudí bolo zmätených, pretože v tom čase prebiehala i humanitárna zbierka
Diakonie Broumov. Veľa občanom Hornej Súče bolo zvedavých, odkiaľ sa kontajnery zobrali a kto má za ne zodpovednosť. Tieto kontajnery nemali s humanitárnou zbierkou Diakonie Broumov nič spoločné, ale vyzbierané oblečenie
z nich ide taktiež na správnu vec. Podľa informácii zozbierané šatstvo ide na charitu, organizácie ako: Červený kríž,
Detské domovy.
Oblečenie, ktoré nebude použiteľné, tak sa spracuje na stavebné účely. Podľa inštrukcií je možné do nich
vhadzovať nepoužívanú, prípadne starú obuv, oblečenie, textil, či hračky. S firmou je uzatvorená zmluva o spolupráci
pri zbere použitého oblečenia. Oprávnená osoba musí na vlastné náklady zabezpečiť zber, prepravu alebo zneškodnenie komunálneho odpadu.
(LM)
VYŠANTILI SA DETI, ALE I DOSPELÍ
3. júla 2012 sa uskutočnilo športové popoludnie z príležitosti
Medzinárodného dňa detí a dňa otcov. Športovú akciu organizoval FK
Starí páni Horná Súča, Dobrovoľný hasičský zbor . Organizátori pripravili
pre deti rôzne súťaže, kde si deti mohli otestovať svoju športovú úroveň.
Za každú absolvovanú prekážku ich čakala sladká odmena.
Spestrením popoludnia bolo vystúpenie kynologického krúžku
z Trenčína. Členovia tohto krúžku nám predviedli prvky poslušnosti
a obrany svojich štvornohých zverencov. Vyvrcholením podujatia bol
futbalový zápas medzi FK Horná Súča a výberom súčanských muzikantov. Tu sa nepotvrdilo, že muzikanti stále vyhrávajú. Starí páni porazili
muzikantov. V predzápase si zmerali sily miešaný výber ZŠ s MŠ Michala Rešetku v Hornej Súči s členmi hudobnej skupiny Mladík. Počas
celého popoludnia koncertovala hudobná skupina Mladík, ktorých vystriedala i dychová hudba Chabovienka, ktorá zároveň zastrešovala
výber súčanských muzikantov.
Ďakujem v mene organizátorov všetkým sponzorov, ktorí
podporili vydarené športové popoludnie. Verím, že nadšenie organizátorov neopadne a v tejto tradícii budú pokračovať naďalej.
(Marián Guga)
VYHODNOTENIE FUTBALOVEJ SEZÓNY 2011 - 2012
DOSPELÍ : Konečné umiestnenie : 7.miesto – 44 bodov –
skóre 53 : 51
Najlepšími strelcami mužstva boli : Bartek Martin - 9 gólov, Guga František – 8 gólov, Dohnan Jozef a Blaho Dominik po 5 gólov .
V konečnej tabuľke FAIR-PLAY sme sa umiestnili na výbornom 2.
mieste, za čo patrí vďaka celému hráčskemu aj realizačnému tímu a tiež
našim divákom za slušné správanie sa počas celej uplynulej sezóny .
DORAST – dosiahol opäť výnimočný úspech, keď tretí krát po
sebe vyhral svoju súťaž !!! Obsadili 1. miesto s počtom bodov 62 so
skóre 90 : 32.
Najlepším strelcom súťaže sa stal Panák Marian, keď dal 35 gólov.
Ďalšie poradie strelcov : Dohnan Ján – 12 gólov, Repa Jakub – 11
gólov.
Tu patrí poďakovanie trénerom mužstva Panákovi Mariánovi st., Dohnanovi Pavlovi st. a samozrejme všetkým hráčom, ktorí sa o tento spomínaný úspech pričinili.
ŽIACI : Konečné umiestnenie : 8.miesto – 34 bodov – skóre 62 : 60
Najlepšími strelcami mužstva boli : Zvolenský Dávid – 12 gólov, Ranko
Juraj – 11 gólov, Coník Adam – 9 gólov, Machara Marek – 8 gólov,
Kučerák Marek – 8 gólov ........
I tu patrí poďakovanie trénerovi mužstva Coníkovi Dušanovi,
ktorý sa už niekoľko rokov venuje výchove tých najmladších futbalových
nádejí .
Záverom chcem poďakovať všetkým našim mužstvám za výbornú reprezentáciu futbalového klubu a našej obce a zároveň im zaželať veľa
športových úspechov v nadchádzajúcej sezóne 2012/2013 .
(JM)
8
júl 2012
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
8
ŠLÁGER PARÁDA
Po vystúpení MSS CHOTÁR v STIL TV som bol oslovený
napísať niečo o tejto udalosti do nášho „Súčanského Hlásnika“. No
myslím si, že nie všetci naši spoluobčania zaznamenali skutočnosť, že
takáto televízia existuje, preto najskôr niekoľko slov o nej.
Česká televízia STIL TV vysiela na satelitnej pozícii ASTRA 3B (23,5°E).
Svoje nekódované vysielanie tak sprístupnila všetkým majiteľom digitálnych satelitných prijímačov, ako aj zákazníkom satelitných platforiem
Skylink a CS LINK.
STIL TV je nová televízia, ktorá je programovo založená na
lifestylových programoch spolu s teleshoppingovou prezentáciou produktov a služieb. Svojim divákom ponúka programy o cestovaní, prírode,
zdraví a životnom štýle. Okrem toho chce ponúkať aj dokumenty BBC,
interaktívne formáty a hudobné bloky, z ktorých jeden je práve Šláger
TV. Je to projekt vydavateľstva Česká Muzika. STIL TV je prvá televízia, ktorá hrá pravidelne pesničky, čo máme radi: ľudovky, dychovky,
harmoniky, trampské a iné osvedčené šlágre.
A teraz k samotnému natáčaniu MSS Chotár. Na úvod treba
spomenúť, že nielen MSS Chotár, ale i DH Chabovienka a DH Vlčovanka už účinkovali v Šlágri TV. Práve po natáčaní DH Vlčovanka prišiel
náš spevák Peter Orságh (ktorý už absolvoval natáčanie s DH Vlčovanka) s návrhom a možnosťou prezentácie i MSS Chotár v STIL TV. Dohodli sme podmienky, dopravu, termín a vyrazili sme plní očakávania, čo
nás v Dubném čaká. Dubné je malá dedina neďaleko Českých Budějovíc, kde má STIL TV nahrávacie štúdio. V programe sme účinkovali ako
hudobný hosť novej kapely NOVÁ GALÁNEČKA a prezentovali sme
v ňom pesničky z nášho zatiaľ jediného CD „Šuhaji z CHOTÁRA“. Vy-
stúpenie bolo sprevádzané hovoreným slovom s moderátormi programu
speváčkou a spevákom NOVEJ GALÁNEČKY Markétou Luskačovou
a Kamilom Bártom, ktorý je zároveň i kapelníkom tejto novej kapely. Boli
predstavení jednotliví členovia MSS Chotár, opísaný súčanský kroj a náš
región. Niektorí z členov MSS Chotár už majú početné skúsenosti
s televíznym natáčaním, no pre väčšinu to bola po natáčaní programu
KAPURA v STV druhá skúška ohňom. Ako to dopadlo, môže posúdiť
každý divák individuálne. Úľavu po natáčaní bolo však poznať i z nášho
ďalšieho hudobného prejavu. Po ceste domov sme sa totiž zastavili
hneď medzi Dubným a Českými Budějovicami v dedinke Branišov. Býva
tam bratranec nášho harmonikára Martina Bariša s mamou (sestrou
Martina Bariša st.). No kde nenájdeš Súčana? Keď sme zahrali
a zaspievali Horenku Chabovú, rodená Súčanka sa neubránila slzám.
Chlapi z CHOTÁRA ju pri tanci povykrúcali a na to, že má už požehnaný
vek, zvŕtala sa ako mladica. Súčanské pesničky sa niesli vzduchom a na
návsi (ako by Česi povedali), bola celá dedina. Dobrá nálada nás sprevádzala po celej ceste domov. Ďalšia skúsenosť z natáčania je teda za
nami. Pozitívne na tom je i to, že nám STIL TV ponúkla ďalšiu spoluprácu s možnosťou využitia ich nahrávacieho štúdia. Či túto možnosť
v budúcnosti využijeme je však otázne. Predsa len je to od ruky a samotná doprava nie je lacná záležitosť.
Blíži sa malé výročie MSS Chotár. V novembri to bude päť rokov, čo táto
spevácka skupina existuje. Možno, že by bolo vhodné zbilancovať, čo sa
nám za ten čas podarilo, ale to asi až v budúcom čísle „Hlásnika“.
(Jozef Ranko)
DYCHOVÁ HUDBA CHABOVIENKA V STIL TV
Ráno o deviatej sme sadli do áut, s dobrou náladou, ale
pomysleli sme si, že veď nás to prejde, keď zdoláme tých 350 kilometrov a povedia nám: „ Prvý apríl“. Práve v nedeľu 1.apríla 2012 prišiel
rad na nás a našťastie to nebol prvoaprílový žart. Prišli sme troška
v predstihu. Pred nami nahrávala dychová hudba z Moravy. My sme
sa oťukali v priestoroch, pozreli sme si okolie a čakali, kým nás zavolajú do štúdia.
Nahrávanie išlo ako po masle a následne v utorok 3. apríla
2012 sa uskutočnilo odvysielanie nášho programu.
(Zuzana Orságová)
MLADÍCI V LEVOČI V NOVOM ŠATE
Poslednú májovú stredu by ste žiadneho z členov HS Mladík v škole
nenašli. Naša mládežnícka skupina bola totižto vybraná MAS Vršatec,
ktorej členom je i naša obec, aby bola jedným z reprezentantov nášho
regiónu na medzinárodnom podujatí LeaderFEST 2012 v pôvabnom
podtatranskom meste Levoča. A keďže toto mesto nie je „za rohom“,
museli sme vyraziť už v skorých ranných hodinách. Okolo 10tej hodiny
nás privítala slnečná Levoča. V centre mesta sme sa hneď stali účastníkmi jarmoku, na ktorom sa remeselnými výrobkami i regionálnymi
produktmi prezentovalo 47 remeselníkov z miestnych akčných skupín
na území celého Slovensku. LeaderFEST trval celkovo 3 dni
a zúčastnilo sa na ňom nielen okolo 250 členov MASiek zo Slovenska,
ale i ďalší aktéri rozvoja vidieka z 10 krajín Európskej únie.
Celé podujatie bolo sprevádzané bohatým kultúrnym programom s 455 účinkujúcimi, medzi ktorými bolo i našich 18 Mladíkov.
Po výdatnom obede sa Mladíci presunuli na pódium blízko Chrámu sv.
Jakuba a svojím hodinovým programom bavili nielen Levočanov, ale
i účastníkov a ostatných účinkujúcich celého podujatia. Prvé Mladícke
vystúpenie na východe našej krajiny bolo výnimočné i novým slávnostným ošatením celej kapely.
Publikum si Mladíkov obľúbilo i napriek tomu, že sme
v tomto kraji neznámi. Rovnako sme dostali pochvalné slová aj od
zástupcov našej MAS Vršatec, ktorým by sme chceli poďakovať za
možnosť vystúpiť na tomto milom podujatí. LeaderFEST nám ukázal
nielen šikovných remeselníkov, ale ponúkol i porovnanie, či zoznámenie sa s ďalšími folklórnymi či dychovými skupinami na Slovensku.
Jednou z možností, ktorú sme ako účastníci programu využili bola
návšteva Chrámu sv. Jakuba so známym dreveným oltárom Majstra
Pavla, jeho múzea či levočskej radnice. Z Levoče sme odchádzali
veľmi spokojní s úspešným štartom HS Mladík v novej letnej muzikantskej sezóne.
(AD)
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
júl 2012
9
MLADÍCKE ZLATO V HORNOM LIESKOVE
Horný Lieskov – malá obec blízko Považskej Bystrice bola
10.6.2012 organizátorom krajskej súťažnej prehliadky malých dychových
hudieb pod názvom „Memoriál Jozefa Baroša“. O tom, že DH Mladík si
dáva neľahké ciele, sme sa presvedčili už na minuloročnej súťaži „Dychovky v Preši“, keďže sa opäť rozhodla súťažiť s „dospeláckymi“ kapelami. Po upršanej noci však mali všetci strach ani nie tak zo súťaženia,
ako z toho, či podujatie nepokazí počasie, keďže súťažná prehliadka sa
konala na verejnom priestranstve „Pod Smriečím“.
V konkurencii 3 ďalším dychoviek sa Mladíci chceli pobiť o čo
najlepšie umiestnenie. Tomu samozrejme predchádzala tvrdá príprava,
ktorú vystihujú slová speváka Miša: „A čo sa tu toľko skúša? Čo ideme
na nejakú súťaž?“ 
Kapely okrem skladieb, ktoré si sami vybrali, museli zahrať
i jednu povinnú orchestrálnu skladbu, z ktorých si Mladíci vybrali moderne napísanú polku J. Jamrišku s názvom „YES polka“. Odborná porota
hodnotila nielen zvládnutie a náročnosť skladieb podľa kritérií CISM,
časový limit 20 min., ale aj moderátorský či dirigentský výkon. Poradie
súťažiacich kapiel určilo žrebovanie, v ktorom dirigent Vladko Chovanec
vylosoval č. 4 a viacerí členovia Mladíka si povedali: „Žeby to najlepšie
na koniec?...“ Mali sme teda možnosť vypočuť si všetkých našich súperov. Najskôr domácu DH Lieskovanka, potom novovzniknutú DH Považská Veselka, ale i favoritov súťaže DH Bojnická kapela. I napriek tomu,
že sme vystupovali po favoritoch, Mladíci sa tešili, že to súperom ukážu.
Prezentovali sa skladbami slovenských autorov, i nášho verného upravovateľa ľudových piesní i autora tzv. hymny Mladíka, Jozefa
Čapáka, ale siahli i po skladbách z oblasti Moravy. Vystúpenie v celku
vydarené trošku pokazili technici, ktorí miestami „zabudli“ zapnúť kde
ktorý mikrofón a nepomohla ani pomoc nášho zvukára. Ale tak, niekde
sa ozvučovať musia naučiť, škoda, že si na to vybrali práve súťažnú
prehliadku. Situáciu zachraňovali naše šikovné sólistky klarinetistky.
A tak sme po vystúpení už len čakali, ktoré z miest nám porota udelí.
Odborná trojica na čele s predsedom ZDHS Mgr. art. Jozefom
Balážom udelila všetkým zúčastneným kapelám ZLATÉ pásmo, keďže
všetky dosiahli dostatočný počet bodov na jeho získanie. Celkovo sa DH
Mladík umiestnila na krásnom 3. mieste v zlatom pásme, iba 1 bodík za
DH Považská Veselka. Celkovým víťazom sa stala DH Bojnická kapela,
ktorá bude náš región reprezentovať aj budúci rok na celoštátnom kole
prehliadky malých dychových hudieb v Lednických Rovniach. Zlaté
pásmo však nebolo všetko, čo Mladíci získali. Klarinetisky Marianna
Čapáková a Barbora Chovancová si vytrilkovali Cenu za pozoruhodný
sólistický výkon v skladbe Amselbrüder. Naprázdno neodišiel ani dirigent
Vladko Chovanec, ktorý bol ocenený za prínos pri výchove mladej generácie.
Mladíci teda zasa odchádzali zo súťaže s najvyšším počtom cien zo
všetkých kapiel a ďalším zlatým pásmom, ktoré získali v konkurencii
s dychovkármi – dospelákmi.
Želáme im veľa chuti do ďalšej práce a úspechov nielen na
súťažiach, ale i na domácich či zahraničných koncertoch, na ktoré sa
pripravujú.
(AD)
ČLENOVIA DFS ČAJKY NA CESTÁCH...
Okrem toho, že DFS Čajka sa pravidelne zúčastňuje na akciách organizovaných obcou Horná Súča, máme aj iné aktivity.
V tomto roku sme 30.marca 2012 v neďalekom zahraničí, konkrétne v
Slavičíne dotvárali atmosféru jarnej výstavy "Valašský kumšt".
Predviedli sme naše nové "čísla", ktoré sme cez zimu poctivo cvičili
(dokonca aj na sústredení na Opatovskej chate) a konečne sme mohli
vidieť, čo je to ten "kumšt".
Obdivovali sme rôzne techniky výroby kraslíc, pštrosie vajce,
cukrové kuriatka zo zapekaného snehu, krásne výrobky zo skla, prútia,
keramiky, dreva a mnoho iného. Taktiež spolu s našimi členmi sa
v Slavičíne zúčastnili aj dôchodkyne, ktoré opäť priniesli k našim susedom tradičnú ochutnávku pecových koláčov a prezentáciu svojich výrobkov. Tie tvoria z rôznych materiálov, ktoré majú k dispozícii. Výrobkom sa venujú v zimnom období, keď nie je práca na poliach.
Týždeň po sviatkoch Veľkej noci (15.apríla) sa naši členovia
zúčastnili Regionálnej súťažnej prehliadky detských ľudových hudieb,
speváckych skupín, sólistov spevákov a inštrumentalistov.
Zuzka Juricová a Danka Birasová súťažili v kategórií sólisti speváci a
získali strieborné pásmo. Heligónkár Ondrej Panák v kategórií sólisti
inštrumentalisti získal zlaté pásmo s postupom do krajského kola. Kraj-
ské kolo sa uskutočnilo v Zemianskych Kostoľanoch a Ondrej znovu
získal zlaté pásmo s postupom do celoslovenského kola, kde vo veľkej
konkurencii získal strieborné pásmo.
V Dubnici nad Váhom sa zrodil nápad zorganizovať nové podujatie pod
holým nebom „Svätojurské slávnosti spojené s pálením Ďura“. Pôvodne
sa malo uskutočniť 21.apríla, avšak pre nepriazeň počasia organizátori
zmenili termín na 27.apríla. Oplatilo sa počkať . Akcia bola veľmi vydarená. Spolu s nami účinkovali FS Latovec, FS Mladosť, FS Ľuborčan.
V prekrásnej prírode sme zažili úžasnú atmosféru otvárania polí.
Prvý krát vo svojej 15.ročnej histórií sme sa zúčastnili charitatívneho koncertu organizovaného Základnou umeleckou školou v Piešťanoch. Výťažok koncertu, ktorý sa konal 16.mája 2012 v Dome kultúry v
Piešťanoch bol venovaný ľuďom v hmotnej núdzi. Spolu s nami sa prezentovali základné umelecké školy z Trenčianskej Teplej, Brezovej pod
Bradlom a Vrbového. Tešíme sa, že sme mohli pomôcť dobrej veci.
Dňa 9.júna 2012 na Mierovom námestí účinkovali jubilujúce
FS. Vzhľadom k tomu, že tento rok oslávime 15. výročie nášho vzniku,
pozvali aj náš DFS Čajka. Predviedli sme sa našimi tradičnými pásmami
a pomáhali nám pri tom aj naši prípravkári.
(Anna Birasová)
10
júl 2012
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
10
MAS VRŠATEC V OBJEKTÍVE
V januári tohto roku miestna akčná skupina vyhlásila prvý
ročník fotografickej súťaže s názvom „MAS Vršatec v objektíve“. Zasielať fotky mohli všetci obyvatelia Slovenskej republiky, podmienkami
boli veková hranica od 15 rokov a minimálna veľkosť fotiek 1 MB. Fotografie mali zachytávať územie MASky, ktoré je naozaj rozsiahle a pestré.
Súťažiaci sa mohli realizovať v štyroch kategóriách: I. fotografia prírody
v každom ročnom období, II. historická fotografia, III. fotografia na tému
život v obci, IV. fotografia kultúrnych a historických pamiatok. Uzávierka
súťaže sa stanovila na 20. apríla 2012. Prijalo sa krásnych, takmer 300
fotografií, pričom na základe vyššie uvedených podmienok sa do výberového hodnotenia zaradilo 268 fotiek. Počet zapojených fotografov bol
44. Po zaradení a roztriedení všetkých fotografií nastal pre pracovný tím
a odbornú porotu ťažký čas rozhodovania, vybrať totiž tie najlepšie
fotografie nebolo vôbec ľahké.
Porotu tvorili mladí a šikovní ľudia, ktorí sa fotografovaniu venujú na
profesionálnej úrovni a kancelária MAS Vršatec s podpredsedníčkou
MASky Evkou Hejdukovou. Hodnotenie fotografií prebiehalo v Dolnej
Súči. Každej fotografii sa prideľovali body od 0 do 5. Taktiež na hodnotiacom hárku bol priestor pre určenie prvých troch miest v každej kategórii zvlášť, takže porota navrhovala fotografie umiestnené na prvých troch
miestach, za čo boli udeľované extra body.
Keďže sa doteraz žiadne podujatie organizované MAS Vršatec
v Dolnej Súči doposiaľ nekonalo, vybral sa ich kultúrny dom ako centrum
pripravovanej vernisáže. Hlavným cieľom bolo nielen pripraviť zaujímavý program, zabezpečiť chutné občerstvenie, oceniť čo najviac zapojených a každého zapojeného obdarovať malou pozornosťou, ale taktiež
spojiť čo najviac ľudí, motivovať ich a prezentovať ich zaujímavú tvorbu.
Samotná vernisáž sa konala 7.mája v Kultúrnom dome v Dolnej Súči
o 17. hodine, pričom v úvode sa každý mohol oboznámiť so súťažnými
fotkami, ktoré boli umiestnené na výstavných paneloch a zoradené
podľa jednotlivých kategórii. Vystavené fotografie vytvárali skvelú atmosféru, miestnosť hýrila pestrými farbami a v takom istom duchu sa nieslo
aj občerstvenie, ktoré bolo pre hostí prichystané bufetovou formou.
Program sa začal o necelú hodinku a otváral ho pán starosta
Dolnej Súče Ing. Pavol Kvasnica, ktorý bol veľmi rád, že sa vernisáž
konala práve v ich obci. Privítal hostí a dal slovo predsedovi MAS Vršatec Ing. Jurajovi Ondračkovi, ktorý sa poďakoval za účasť a taktiež
privítal všetkých zúčastnených. Nasledovala prezentácia, v ktorej manažérka MAS Vršatec Petra Šupáková charakterizovala pôsobenie miestnej akčnej skupiny, jej aktivity, projekty a plány do budúcnosti, oboznámila tak prítomných s najdôležitejšími informáciami a poukázala na
výhody členstva v miestnej akčnej skupine. Po skončení prezentácie
nasledoval program, ktorým divákov sprevádzala Ing. Ľuboslava Sokolová. Zo základnej umeleckej školy sa husľovým duetom predstavili
učiteľ Jozef Polomský a žiak Martin Ráztočný. Dve krásne vystúpenia si
pripravili žiaci a učitelia zo Základnej umeleckej školy v Ilave. Prvé sa
predstavilo dychové trio a druhá zostava s učiteľmi a žiakmi zahrala dve
populárne piesne od Paula Simona. Ako jednotlivec vystúpil účastník
Talentmánie Filipko Žovinec, ktorý na flaute zahral pieseň „Lietajúci
Cyprián“. Po tomto zaujímavom programe sa spustila prezentácia všetkých súťažných fotografií dopĺňaná slovenskými piesňami, ktorú si môžete pozrieť na internete, pričom odkaz nájdete na našej stránke. Posledným bodom programu bolo dlho očakávané vyhlásenie výsledkov
spojené s odovzdávaním cien výhercom.
Vyhodnotenie začalo kategóriou „Historická fotografia“. Ceny
pre túto kategóriu prišiel odovzdať pán starosta Dolnej Súče Ing. Pavol
Absolútny víťaz súťaže – Roman Holý, Vršatec II.
Kvasnica . Na treťom mieste skončila pani Janka Veselá s fotografiou
„Kameničany“, na druhom mieste pán Miroslav Gabrhel s fotografiou
„Preteky
mieru 80.
roky“
a prvé
miesto
patrilo
Mirke
Mindárovej
za
fotografiu
„1944
alebo
2012?“.
V ďalšej
kategórii
„Fotografia na tému život v obci“ odovzdával ceny pán starosta obce Bolešov Ing.
Martin Rác. Tretie miesto získal pán Ivan Sprušanský s fotografiou „Beh
údolím Váhu 2011 fanúšik atletiky“, druhé miesto Juraj Štefanec za
fotografiu „Hody v Tuchyni“ a prvým miestom sme ocenili Teréziu Mikovú
za fotografiu „Nemá probléma“.
Pani starostka z Tuchyne Eva Hejduková odovzdávala ceny v kategórii
„Fotografia kultúrnych a historických pamiatok“. Na treťom mieste sa
umiestnil Peter Minárik s fotkou „Pruské pri východe slnka“, na druhom
mieste Marián Filipek za fotografiu s názvom „V inverzii sa stráca podstata hradu a tunelovanie štrukturálnych fondov“ a krásnym prvým miestom sa môže pýšiť pán Vladimír Ronec s fotografiu „Jarný kostolík“.
Najprestížnejšou kategóriou sa stala „Fotografia prírody
v každom ročnom období“, keďže v nej súťažilo neporovnateľne najviac
fotografií. Ceny výhercom odovzdával pán starosta obce Mikušovce
Viktor Buček. Za fotografiu s názvom „Zahmleným lesom“ získal tretie
miesto Jakub Cíbik, s ktorým MAS Vršatec spolupracuje už dlhší čas
a jeho fotky majú významnú pozíciu nielen pri tvorbe propagačných
materiálov. Na druhom mieste sa umiestnil pán Ivan Varga s fotografiou
„Rybník v septembri“. Prvé miesto získal Roman Holý s fotografiou
„Vršatec II.“, pričom táto fotka získala od poroty v celkovom hodnotení
najväčší počet bodov zo všetkých 268 zaradených fotiek. Pán Roman
Holý sa stal absolútnym víťazom celej fotografickej súťaže, keďže jeho
fotografie sa umiestnili na prvých miestach aj v kategórii kultúrne
a historické pamiatky konkrétne fotky s názvom „Ľavák“ a „Na ľade“
a v kategórii život v obci s fotkami s názvom „Železničná stanica“ a
„Mašinka“. Keďže našim zámerom bolo ohodnotiť čo najväčší možný
počet súťažiacich, udelili sme mu špeciálnu cenu ABSOLÚTNY VÍŤAZ.
Všetkým súťažiacim veľmi pekne ďakujeme nielen za zapojenie sa do
súťaže, ale aj za účasť na vernisáži. Pre každého bola pripravená menšia pozornosť, darčeková taška, ktorá okrem iného obsahovala aj náš
najnovší propagačný materiál - a to nádherné hracie karty. Oceneným
gratulujeme a prajeme radosť z výhry.
Tešíme sa na úspešnú spoluprácu a ďalší ročník súťaže.
Ak by ste chceli vyjadriť svoj názor na súťaž MAS Vršatec v objektíve,
podeľte sa s ním v našej Knihe návštev na internetovej stránke
www.masvrsatec.sk.
(kancelária MAS Vršatec)
Výstavné panely s fotografiami
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
júl 2012
11
HORÚCE LÚČE SA NA NÁS USMIEVALI POČAS CELÉHO FESTIVALU DYCHOVÝCH HUDIEB „OKOLO SÚČE“
Po minuloročnom upršanom festivale „Okolo Súče“ nás tento
rok jeho 22. ročník privítal opačným extrémom v podobe vysokoteplotnej
slnečnej prvojúlovej nedele. Tradične festival otvárala domáca mládežnícka hudobná skupina Mladík na čele s dirigentom Vladimírom Chovancom. Mladíci sa predviedli nielen v novom tyrkysovom oblečení, ale aj
s novinkami, ktoré súčanské publikum ešte nepočulo.
Po Mladíkoch nastúpili na
pódium prví hostia spoza hraníc,
konkrétne zo Starého Hrozenkova DH Hrozenčané, ktorým vypomáhali
i mnohé známe tváre od nás. Tým
sa len potvrdilo, že muzikanti sú
jedna veľká rodina a keď treba
vypomôže jeden druhému. Následne pódium ovládli opäť domáci,
konkrétne DH Komoranka so svojím
kapelníkom Milanom Poláčkom.
Komoranka sa stará o zábavu
v našej obci čoraz častejšie, keď
chlapci s radosťou prezentujú svoje
hudobné
zručnosti
v záhradnej
reštaurácii i na hudobnom lete.
Stredovým
medzníkom
v programe festivalu bol tento rok
DFS Čajka, ktorý krátkym vystúpením oživil dychovkárske hody. Čajkári sa pochválili najmä svojimi
úspešnými sólistami a strieborným
heligonkárom na celoslovenskej
súťaži – Ondrejom Panákom.
V poradí štvrtou hrajúcou kapelou boli hostia z Hradčovíc, ktorí sú pravidelnými účastníkom Zrazu traktoristov na Dúbrave. Komu sa DH Hradčovjanka zapáčila, môže sa s ňou stretnúť na tomto podujatí i tento rok
(11.8). Trojlístok domácich kapiel uzatvárala krojovaná DH Chabovienka.
No a po nej sa už na pódiu začali pripravovať muzikanti z DH Straňanka –
hlavného hosťa festivalu. Počas programu každej účinkujúcej dychovej
hudbe predstavitelia obce odovzdali pamätný list a pamätný pohár. Na
tohtoročnom festivale dychových hudieb boli pozvaní starostovia
z okolitých obcí spolu s manželkami. Po programe predstavitelia obce
odovzdali pamätné predmety šoltýsovi obce Pisarzowice Stanislawovi
Peszelovi, ktorý prišiel s delegáciou
z Poľska. Samozrejme so sebou
priniesli aj ochutnávku tradičných
poľských jedál. Pamätným pohárom
bol ocenený aj dôstojný pán farár
Jaroslav Ondráš za desaťročné
pôsobenie v našej obci.
DH Straňanka zo Strání je
uznávanou kapelou nielen v Českej
republike, ale aj v zahraničí. Ako
jediná kapela v Európe sa môže
pochváliť ziskom 2 najprestížnejších
ocenení, ktoré sa na tomto území
udeľujú a to: Zlatou krídlovkou 2008
a titulom absolútneho Majstra Európy 2009. „Straňáci“ príjemným koncertom pozvali návštevníkov festivalu na večernú zábavu, ktorá začínala
o 20:00. Tá sa od začiatku niesla v rezkom tempe a vo víre tanca, ktorý
prerušil krátky dážď okolo polnoci. S pribúdajúcim vetrom však mali technici obavu o aparatúru, a tak všetko elektricky fungujúce pobalili, no
zábava pokračovala vo veselom duchu.
Muzikanti hrali a spievali ako za starých čias bez vymožeností
modernej doby a veru ukázali, že sa nedajú počasím len tak odradiť.
Krátko pred druhou, ale už zazneli skutočne posledné tóny z nástrojov
hráčov DH Straňanka, ktoré boli bodkou za v skutku vydareným
22. ročníkom Festivalu dychových hudieb „Okolo Súče“.
(AD)
ZŠ S MŠ MICHALA REŠETKU HORNÁ SÚČA –
ŽIVÁ, AKTÍVNA, MODERNÁ A ÚSPEŠNÁ ŠKOLA
Výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov v 2. polroku
2011/2012
Počet žiakov: 304
Správanie:
1. Znížená známka zo správania - 0 žiakov
2. Pokarhanie od riaditeľa školy - 6 žiakov
3. Pokarhanie triedneho učiteľa - 6 žiakov
4. Napomenutie triedneho učiteľa - 4 žiaci
5. Pochvaly triedneho učiteľa - 66 žiakov
Za výborný prospech, správanie, reprezentáciu školy, zbery, vzornú
dochádzku)
Za výbornú reprezentáciu školy vo vedomostných a umeleckých
súťažiach boli najúspešnejší žiaci ocenení 65 knižnými cenami.
Najlepší športovci školy: Jozef Pariš (3.tr.),
Alžbeta Coníková (5.B)
Najlepší výtvarníci školy: Soňa Ondrušková (9.B)
Andrea Škundová (6.B)
Cenu a diplom riaditeľa školy pre najlepšieho žiaka končiaceho ZŠ
získal Patrik Hoťko, (9.B)
Prospech:
1.ročník
prospelo – 25 žiakov
2.- 4.ročník
prospelo s vyznamenaním – 64%
prospelo veľmi dobre – 23%
prospelo – 13%
5.- 9.ročník
prospelo s vyznamenaním – 35%
prospelo veľmi dobre – 32%
prospelo – 33%
samé jednotky – 56 žiakov – 20%
Umiestnenie žiakov 9. ročníka ( 36 žiakov)
SOŠ stavebná E. Belluša TN 4/2
Pedagogická a sociálna akadémia, TN – 3
SOŠ obchodu a služieb, TN – 5/2
Obchodná akadémia M. Hodžu, TN - 4
SOŠ Strojárska, TN – 2/1
Gymnázium Ľ. Štúra, TN – 5
Stredná zdravotnícka škola, TN – 2
SOŠ podnikania, TN – 4
OŠ internátna Ladce – 0/2
Maturitné odbory : 81%
3 – ročné odbory : 14%
2 – ročné odbory : 5%
Tvorivá brána - brána do života našich detí
V rámci modernizácie výchovno – vzdelávacieho procesu vypracovala
škola vzdelávací projekt s možnosťou poskytnutia nenávratného finančného príspevku z fondov Európskej únie.
Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ projekt ZŠ schválila.
Operačný program: Vzdelávanie
Spolufinancovanie: Európsky sociálny fond
Opatrenie: Premena tradičnej školy na modernú.
Názov projektu: Tvorivá škola – brána do života našich detí
Celková hodnota projektu: 108.351,97€
Európsky sociálny fond: 92.099,18€
Štátny rozpočet SR: 10.835,19€
Vlastné zdroje: 5.417,60€
Naša ZŠ je bohatšia o notebooky, projektory, interaktívne tabule
a najmodernejšie pomôcky na vyučovanie predmetov: prírodoveda, biológia, geografia, slovenský jazyk, anglický jazyk, ruský
jazyk, matematika, fyzika, technika, vzdelávacie materiály, knihy,
učebné a kompenzačné pomôcky.
Súčasťou projektu bolo množstvo vzdelávacích aktivít pre účiteľov.
Projekt začal od 1.10.2009 úspešne bol ukončený 31.12.2011.
Manažérom projektu bol Mgr. Vojtech Laurinec
12
júl 2012
SÚČANSKÝ
Vyhodnotenie základných škôl a osemročných
gymnázií okresu TN vo vedomostných olympiádach a záujmovo – umeleckých súťažiach
s školskom roku 2011/2012
1.miesto – ZŠ TN, Dlhé Hony – počet bodov - 317
2.miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku, H. Súča – počet bodov – 131
3.miesto – ZŠ TN, Novomeského, počet bodov – 97
4.miesto – ZŠ TN, Bezručova – počet bodov – 96
5.miesto – ZŠ TN, Kubranská – počet bodov – 81
6.miesto – ZŠ TN, Veľkomoravská – počet bodov 76
7.miesto – ZŠ TN, Hodžova – počet bodov – 70
8.miesto – ZŠ TN, Východná – počet bodov - 52
9.miesto – ZŠ s MŠ V. Mitúcha H. Sŕnie – počet bodov – 46
10.miesto – ZŠ s MŠ J. Smreka Mel. –Lieskové - počet bodov – 46
Hodnotených bolo 29 plnoorganizovaných škôl (26 a ZŠ 3 osemročné
gymnázia).
Body školy získali za 12 vedomostných olympiád a 6 záujmovo - umeleckých súťaží (2x recitácia, rétorika, spev, umel. činnosť a multimediálna tvorba).
Naši žiaci vynikli najmä v dejepisnej, biologickej a technickej olympiáde,
recitácii, rétorike, umeleckej činnosti a multimediálnej tvorbe.
ZŠ Horná Súča už dlhodobo patrí k najúspešnejším školám.
2008/2009 – 4.miesto, 2009/2010 – 4.miesto, 2010/2011 – 2.miesto
Vedomostné olympiády: 22 úspešných riešiteľov v okresnom
a krajskom kole
1.miesto – 2krát, 2.miesto – 1krát, 3.miesto – 5krát
Záujmové súťaže:
1.miesto – 15krát, 2.miesto – 14krát, 3.miesto – 5krát
Umelecké súťaže:
32 cien
Športové súťaže:
1.miesto – 15krát, 2.miesto- 15krát, 3.miesto – 8krát
OLYMPIÁDY
Biologická olympiáda – okresné kolo v botanike, zoológii
a geológii
1.miesto – Silvia Barteková – 8.B
2.miesto – Gabriela Barteková – 8.B
3.miesto – Matúš Remenár – 7.B
Fyzikálna olympiáda
Úspešný riešiteľ – Marek Šulhánek – 8.A
Biblická olympiáda – dekanátne kolo
3.miesto – Marek Guga,
Monika Michalíková, Dana
Birasová - 6.B
ZÁUJMOVO – UMELECKÉ
SÚŤAŽE
Štúrov a Dubčekov Uhrovec
– súťaž v rétorike
Veronika Gažiová
–
6.A
–
v okresnom kole
podala mimoriadny výkon a získala
1.miesto.
Výborný výkon zopakovala aj
v krajskom kole v Uhrovci –
odniesla si 2.miesto
Hviezdoslavov Kubín – súťaž
v prednese poézie a prózy
Okresné kolo:
1.miesto - Vojtech Laurinec – 4.A, (poézia)
2.miesto - Michal Zemanovič – 4.A, (próza)
Krajské kolo:
3.miesto - Vojtech Laurinec
EURÓPA V ŠKOLE – SÚŤAŽ V UMELECKEJ A MULTIMEDIÁLNEJ
TVORBE
Súťaž Európa v škole je dlhodobo našou parádnou disciplínou a sme
najlepší v okrese. Porota udelila 23 cien, z nich 13 získali naši žiaci.
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
Písomné práce:
Marcel Bartek – a kolektív – 7.A
Eliška Bulejková a kolektív – 4.B
Umelecké práce:
Michaela Dražkovcová, Adriana Koprivňanská – 5.A
Ema Mráziková – 5.B
Martin Chupáč – 8.B
Michaela Zúdorová – 8.A
Matúš Švajda, Ingrid Barteková – 9.B
Multimediálne práce:
Miroslava Mráziková, Karolína
Orságová – 8.A
Laura Bulejková – 5.B
Ráchel Zemeneová, Michaela
Lenošková – 7.A
Ema Mráziková – 5.B
Lenka Škundová, Barbora Bulejková – 4.A
Čestné uznanie v celoslovenskej súťaži: M. Mráziková,
K. Orságová, M. Chupáč, R. Zemeneová, M. Lenošková
LIDICE 2012 – medzinárodná výtvarná súťaž v ČR
Táto súťaž patrí k najstarším a najuznávanejším v Európe. Uskutočnil sa
už 40. ročník. V tomto roku sa zúčastnili žiaci zo 67 krajín celého sveta
a poslali 26 040 prác. Medzi ocenenými boli aj naši žiaci.
Medaila: Petra Gažiová – 3.trieda
Čestné uznanie: Aneta Ondračková – 1.tr., Denis Galko – 3.tr.,
Michaela Poláčková – 8.B
Zelený svet – medzinárodná výtvárná
súťaž v detskej tvoritosti v Banskej Bystrici
Súťaž s ekologickou tématikou. Porotu
zaujala svojou originálnou prácou Andrea
Škundová – 6.B
Získala jedno z celoslovenských ocenení Cena EEA Kodaň a jej práca
„Veterná elektráreň“ postúpila na výstavu do Dánska. Peknú cenu si
bola osobne prevziať.
Vršatec očami našich detí – regionálna výtvárná súťaž
MAS Vršatec tento rok uskutočnil 2. ročník výtvarnej súťaže. Vyhodnotenie bolo spojené s kultúrnym programom, v ktorom vystúpili i naši
žiaci:
2.miesto – Dominika Michalcová – 8.A
3.miesto – Matúš Guga – 4.A
3.miesto – Soňa Ondrušková 9.B, Monika Michalíková 6.B
ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
Okresné finále v minifutbale mladších žiakov
V Hornej Súči vyrastá nová generácia výborných futbalistov. Vynikajú
disciplinovanosťou v tréningu i zápasoch. Súťaže sa zúčastnilo 24 ZŠ.
Konečné poradie:
1.miesto – ZŠ TN, Novomeského
2.miesto – ZŠ TN, Hodžova
3.miesto – ZŠ s MŠ M.
Rešetku Horná Súča
Reprezentovali: D. Panák, M.
Machara, D. Zvolenský, A.
Coník, M. Kučerák, M. Guga,
T. Pariš, S. Gago, A. Zemanovič
MO Trenčín v ľahkej atletike
Podmienky na ľahkú atletiku (7 disciplín) máme iba priemerné. O to viac
naši chlapci prekvapili v konkurencii 16 ZŠ. Výborný kolektívny výkon
a vyrovnanosť výkonov vyniesli chlapcov krásne 2.miesto
Poradie škôl:
1.miesto – ZŠ Hodžova
2.miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
3.miesto – ZŠ TN, Na dolinách
Najlepšie umiestnenie v súťaži
jednotlivcov:
3.miesto – Jakub Palušný – hod kriketovou loptičkou
3.miesto - Martin Bulejko – vrh guľou
4.miesto - Martin Chupáč – vrh guľou
4.miesto – Tomáš Koprivňanský – skok do výšky
6.miesto – Matúš Švajda – skok do výšky
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
Kinderiáda 2012 – Dubnica n/V
Mimoriadne obľúbené a kvalitne obsadené atletické stretnutie žiakov
2.-5. ročníka ZŠ. Krajského kola 8- členných družstiev sa v Dubnici
n/V zúčastnilo 27 škôl. Naši žiaci 5 -krát vystúpili na stupeň víťazov
a odniesli si pekné ceny. V konečnom hodnotení obsadili pekné
4.miesto
Získali sme:
1.miesto – Jozef Pariš – hod
plnou loptou
1.miesto – Sára Barteková –
skok do diaľky
2.miesto – Jozef Pariš – beh
na 60 metrov
2.miesto – Sára Barteková –
beh na 60 metrov
2.miesto – Marianna Čapáková – beh na 60 metrov
Beh Hornej Súče
Po veľmi dobrej skúsenosti z minulého roka sme i tento rok beh
rozdelili na školský pretek a pretek s účasťou pozvaných škôl. Školského kola sa zúčastnilo 220 žiakov.
Víťazi školského kola:
1. ročník – Kristián Machara, Natália
Bulejková
2. ročník – Tomáš Repa, Sára Barteková
3. ročník – Jozef Pariš , Lea Cverenkárová
4. ročník – Jozef Chupáč – Eliška Bulejková
5. ročník – Adam Zemanovič, Alžbeta
Coníková
6. ročník – Dávid Zvolenský, Veronika
Gažiová
7. ročník – Jozef Čapák, Ráchel Zemeneová
8. ročník – Martin Chupáč, Gabriela Barteková
9. ročník – Matúš Mrázik, Kristína Zemanovičová
Dňa 18. mája sme v Hornej Súči privítali žiakov zo ZŠ TN – Kubranská, ZŠ Dolná Súča, ZŠ TN – Na dolinách, ZŠ Drietoma, ZŠ Soblahov.
Z našich žiakov sa najlepšie umiestnili:
1.miesto – Eliška Bulejková
2.miesto – Lea Cverenkárová
1.miesto – Jozef Chupáč
2.miesto – Alžbeta Coníková
1.miesto – Jozef Čapák
3.miesto – Dávid Zvolenský
2.miesto – Martin Blaho
3.miesto – Gabriela Barteková
HLÁSNIK
júl 2012
Konečné poradie škôl:
1. miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča – 17 bodov
2.miesto – ZŠ TN, Kubranská – 11 bodov
3.miesto – ZŠ TN, Na Dolinách – 7 bodov
Úprimné poďakovanie patrí Rodičovskému združeniu a Obecnému
úradu v Hornej Súči. Vďaka nim sme mohli všetkých na stupňoch
víťazov oceniť krásnymi medailami a športovými pohármi.
LADY CUP – futbalový turnaj dievčat v Dolnej Súči
Už po štvrtýkrát sme sa zúčastnili veľmi dobre organizovaného
turaja v Dolnej Súči. Po výnimočných úspechoch našich dievčat
v minulom roku začíname budovať nové družstvo zo žiačok 5. a 6.
ročníka.
Skúsenosti im odovzdáva Terézia Kaková, v súčasnosti najlepšia futbalistka. Príjemne prekvapili a bez problémov si so staršími súperkami poradili. Získali krásny pohár za 1.miesto.
Výsledky:
Horná Súča : Dolná Súča, 5 : 2
Horná Súča : Drietoma, 8 : 2
Najlepšou hráčkou sa stala Terézia
Kaková.
Reprezentovali: T. Kaková, V.
Gažiová, A. Coníková, S. Poláčková, M. Čapáková, N. Ondrušková,
G. Barteková, D. Žúžiová.
Beh Soblahova
Tradičného cestného behu sa v Soblahove zúčastnilo 7 základných škôl.
1.miesto – E. Bulejková
2.miesto – J. Pariš
1.miesto – A. Coníková
2.miesto – J. Chupáč
1.miesto – J. Čapák
Celkové hodnotenie škôl:
1.miesto – ZŠ TN, Hodžova
2.miesto – ZŠ TN, Kubranská
3.miesto – ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča
Milí záchranári civilnej obrany
V Trenčíne na Brezine sa v apríli uskutočnila veľmi zaujímavá regionálna súťaž Mladých záchranárov CO.
Súťaž je náročná na teoretické vedomosti z dopravnej výchovy,
ochrany zdravia, topografie a civilnej ochrany. Zaujímavé sú praktické úlohy – streľba zo vzduchovky, poskytovanie prvej pomoci,
hasenie požiarov, použitie ochranných masiek a improvizovaných
prostriedkov chemickej ochrany.
Naše družstvo v zložení Terézia Kaková, Barbora Chovancová,
Mário Stašák, Peter Mikušinec obsadilo výborné 2. miesto.
Konečné poradie:
1. miesto – ZŠ Dubnica n/Váhom, Centrum 1
2. miesto – ZŠ s MŠ Michala Rešetku, Horná Súča
3. miesto - ZŠ s MŠ Trenčianska Turná
(riaditeľ ZŠ s MŠ Mgr. Dušan Černek)
FK HORNÁ SÚČA – ROZPIS JESENNEJ ČASTI SEZÓNY
Kolo Dátum
Dospelí
Zač
1.
2.
3.
4.
15.
5.
5.8.
12.8.
19.8.
26.8.
29.8.
2.9.
H.S.- Soblahov
Očkov - H.S.
H.S.- Pobedim
Kálnica - H.S.
H.S.- Skalka n/V
H.S.- V.Hradná
17,00
17,00
17,00
17,00
17,00
16,00
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
16.
9.9.
16.9.
23.9.
30.9.
7.10.
14.10.
21.10.
28.10.
4.11.
11.11.
Jastrabie - H.S.
H.S.- Chcholná
Čachtice - H.S.
H.Súča - D.Súča
H.Srnie - H.S.
H.S.- Bošáca
Bierovce - H.S.
H.S.- Dubodiel
Tr.Turná- H.S.
Soblahov - H.S.
16,00
15,30
15,30
15,30
14,30
14,30
14,00
14,00
13,30
13,30
Aut.
15,30
15,45
14,45
14,00
13,15
13,15
12,15
Dorast
H.S.- Dolné Srnie
H.S.- Tr.Teplice
Omšenie - H.S.
H.S. - Selec
13
Zač.
Aut.
14,30
14,30
14,30
13,00
13,30
H.Srnie - H.S.
13,30
H.S.- Ľuborča
13,00
D.Súča - H.Súča
13,00
H.S. - Svinná
13,00
Záblatie - H.S.
S-12,00
H.S. - Tr.Teplá
12,00
Jastrabie - H.S.
11,30
H.S.- Kočovce
11,30
Dolné Srnie - H.S. 11,00
-
12,15
12,30
11,00
10,15
9,30
2012 – 2013
Žiaci
1. H.S.- Omšenie
2. Podolie - H.S.
13. Opatová - H.S.
3. H.S. - Selec
4. Stankovce - H.S.
5. H.Súča - D.Súča
6. H.Srnie - H.S.
7. H.S.- Bošáca
8. Záblatie - H.S.
9. H.S. - Krajné
10. H.S.- Drietoma
11. Tr.Turná - H.S.
12. H.S. - Melčice
-
Zač.
Aut.
N-10,30
N-10,30
N-10,30
N-10,30
9,00
9,30
N-10,30
N-10,00
N-10,00
N-10,00
N- 9,30
N- 9,30
N- 9,30
N- 9,30
N- 9,00
9,15
9,00
8,45
8,15
júl 2012
14
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
VÍTAME NOVÝCH OBČIANKOV
HORNEJ SÚČE 2012
Klára Orságová, Richard Bariš,
Alex Gračka, Patrik Bahno,
Marianna Horňáková, Viktória Vinková,
Patrícia Serišová, Matej Buček
Maxim Birás, Miroslav Machara,
Klára Orságová
Richard Bariš
Marianna
Horňáková
Patrícia Serišová
Martin Mrázik
Patrik Tomáš, Adam Ludvík,
Soňa Švajdová, Martin Mrázik,
Patrícia Štvrtecká, Adam Kašlík,
Milan Sádecký.
Alex Gračka
Patrik Bahno
Matej Buček
Maxim Birás
Adam Kašlík
Miroslav Machara
Adam Ludvík
Viktória Vinková
Milan Sádecký
Všetky deti srdečne vítame a prajeme, aby rodičia boli hrdí na svoje ratolesti a vychovali z nich takých občanov, ktorí budú pre svoju rodnú
obec prínosom a zároveň budú hrdí, v akej dedinke vyrástli. (LM)
www.hornasuca.sk
číslo 2
SÚČANSKÝ
NOVÉ KNIHY
NÁM ROBIA
RADOSŤ
V mesiaci december 2011 boli pre čitateľov zakúpené tieto
knihy:
Krásna literatúra pre dospelých:
1.Predátor – Cornwellová, P.
2.Turista – Steinhauer, O.
3.Travič – Schwartz, T.
4. Benátska zrada – Berry, S.
5. Lucrezia Borgia – Faunce, J.
6. Niečo na tých ženách je – Bielik, B.
7. Farár z Arsu – Hunermann, W.
8. Páter Pio – Schug, J.A.
9. Medžugorský zázrak - Emmanuela.
10.Medžugorie – Nebo na dosah - Emmanuela
11. Umenie startnúť – Grun, A.
12. Karolína, neblázni! – Riečanská, L.
13. Vianočné hodiny – Martinová, K.
14. Napoleonove pyramídy – Dietrich, W.
15.Zabiť paparazza – Eversz, R.
16. Zjavné čary – Malarkeyová, T.
17. Konečne sa rozhodni – Gillerová, K.
18. Prekonané výčitky –Hamzová, M.
19. Sviňa život – Chmelová, J.
HLÁSNIK
júl 2012
15
GRATULOVALI SME JUBILANTOM
V tomto roku 2012 navštívili členovia ZPOZ - u pri príležitosti úctyhodných deväťdesiatych narodenín nasledovné oslávenkyne:
Kristínu Bulejkovú
narodenú
29. marca 1922
Viktóriu Juricovú
narodenú
21. apríla 1922
Antóniu Šulhánkovú
narodenú
3. júla 1922
V mesiaci marec 2012 boli pre čitateľov zakúpené tieto knihy:
Krásna literatúra pre deti a mládež:
1. Domček, domček kto v tebe býva
2. Psia škola kocúra Červenochvosta – Futová, G.
3. Moje rozprávky
4. Už ho vezú! – Podjavorinská, Ľ.
5. Školáčikova čítanka – Mislovičová, S.
6. Klára a mátohy – Džerengová – Nagyová, P.
7. Budkáčik a Dubáčik – Hronský, J. C.
8. Trojruža – Dobšinský, P.
9. Krátke rozprávky o zvieratkách pred spaním – Gontier, J.
10. Veršované rozprávky – Mešťanová, T.
11. Stella, trlbietkavá víla – Meadows, D.
12. Manuela, salsová víla – Meadows, D.
13. Jazmína, darčeková víla – Meadows, D.
14.Nika, diskotéková víla – Meadows, D.
15. Moja sestra Jodie – Wilsonová, J.
16. Africkí draci – Petkaničová, K.
17. Prekvapenie na dostihoch – Batesová, M.
18. Deň, keď som vyrástla – Jacquet, S.
Náučná literatúra pre deti a mládež:
1. Dinosaury – Long, J.
2. Jazdci, kone a poníky – Prattová, L, Dickinsová, R.
Krásna literatúra pre dospelých:
1. Popol všetkých zrovná – Dán, D.
2. Sezóna potkanov – Banáš, J.
3. Nebo nie je výmysel – Burpo, T.
4. Liek – Cook, R.
5. Hriech prvej noci – Pronská, J.
6. Polnočná spoveď – Proctorová, C.
7. Skap! – Ďuranová, M.
8. Cudzie dcéry – Beckerová, Z.
9. Šiesta noc – Kučerová, I.
10. Upáliť Gretu Garbo – Eversz, R.
11. Vražda na golfovom ihrisku – Christie, A.
12. Detský plač v podkroví Ondriová, I.
Náučná literatúra pre dospelých:
1.Vojvodcovia – 111 osobností vojenských dejín Slovenska Dangl, V., Segeš, V.
Prajeme príjemné čítanie.
(Magdaléna Gugová)
Evu Zemanovičovú
narodenú
9. júla 1922
Rozlúčka s deviatakmi
Končiaci žiaci ZŠ si prevzali z rúk zástupcu starostu obce Jozefa Mrázika
a triednych učiteľov koncoročné vysvedčenia. Spoločne im všetci zaželali
veľa úspechov v ďalšom štúdiu na stredných školách, na ktoré žiakov
prijali.
(LM)
16
júl 2012
SÚČANSKÝ
HLÁSNIK
číslo 2
www.hornasuca.sk
INZERTNÉ OKIENKO
Kúpim, predám, hľadá sa, našiel sa, ...
PEŇAŽNÁ 2012
Srdečne Vás pozývame
na 12. ročník
Medzinárodného
česko – slovenského stretnutia.
Podujatie sa uskutoční
dňa 18. augusta 2012.
Ďalšie informácie budú dostupné pre všetkých občanov.
TEŠÍME SA NA VÁS!
Obec Horná Súča a Slovenský zväz
protifašistických bojovníkov
Vás pozýva na
Pamätný pochod
k pamätníku na Krásnom Dube
pri príležitosti 68. výročia SNP.
Pamätný pochod sa uskutoční
dňa 28. augusta 2012, v prípade nepriaznivého
počasia 31. augusta 2012.
Ďalšie informácie budú zverejnené.
ČO SA DEJE V NAŠEJ OBCI HORNÁ SÚČA
BURZA KNÍH
Dejiny sú svedkom času, svetlom pravdy, živou pamäťou, učiteľkou života a poslom minulosti.
(Cicero)
Niečo podobné by sa dalo povedať aj o knihe.
Milí čitatelia, vo februári 2012 sa uskutočnila v Obecnej knižnici generálna revízia knižničného
fondu, pri ktorej došlo k vyradeniu fyzicky opotrebovanej literatúry. Takto bolo pre zastaranosť, nevhodnosť, multipublicitu (mnohonásobnosť) z knižničného fondu vyradených viac než 700 kníh pre deti
a mládež asi 600 kníh pre dospelých.
Tieto boli ponúknuté verejnosti v jarnej burze kníh, konanej v dňoch 23. marca 2012 až 30.
apríla 2012 za symbolickú cenu. Keďže táto burza mnohých z Vás oslovila a tiež nebolo možné ponúknuť všetky knihy naraz, bude sa konať aj jesenná burza kníh, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní.
(LITTERA SCRIPTA MANET – TO, ČO JE NAPÍSANÉ, OSTÁVA.)
Vykupujem
pozemky
v katastri
Horná Súča.
Kontakt:
0903/181 207
(Magdaléna Gugová)
Inzeráty posielajte na [email protected] alebo prineste osobne do
kancelárie kultúrnej referentky do uzávierky čísla.
Inzeráty budú uverejňované bezplatne a v stanovenej frekvencii.
Pokiaľ nebude udaná frekvencia zverejnenia inzerátu, redakcia ho uverejní len v jednom čísle.
Redakcia si vyhradzuje právo uverejniť inzeráty podľa veľkosti voľnej
plochy.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov.
Kúpim malý pozemok na rekreačné účely v časti Krásny
Dub. Ponuky s m2 a cenou
prosím posielajte na email:
[email protected]
Noviny obce Horná Súča – ročník XVI. – číslo 2 – júl 2012 – cena 0,40 € / 12,05 Sk
Súčanský
www.hornasuca.sk
HLÁSNIK
Vydavateľ/tlač: Obec Horná Súča
Foto:
archív obce Horná Súča
uzávierka čísla 2/2012:
10.7.2012
uzávierka 3/2012:
20.9.2012
registrácia: EV 596/08
náklad tohto čísla: 800 kusov
Redakcia:
Ing. Ľubica Ondračková, Lucia Mráziková
starosta obce, zástupca starostu,
ZŠ s MŠ M. Rešetku Horná Súča,
Mgr. Anna Dohnanová
farský úrad, členovia komisií OZ
Príspevky posielajte na e-mail:
[email protected]
„V súlade s par. 6 ods. 3 zákona č. 167/2008 Z. z. uverejňujeme, že vlastníkom novín Súčanský Hlásnik je obec Horná Súča“
Download

Súčanský hlásnik 2012 číslo 2.pdf