Zápisnica
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Malé Leváre, konaného dňa 6.6. 2013 na
Obecnom úrade Malé Leváre
Zasadnutie obecného zastupiteľstva bob zvolané v zmysle zákona NR SR 369/92 Zb.
o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
Prítomní:
Neprítomní:
Ro kova ni a!
Pernecký, Kopiar, JUDr. Gúčik, Kupkovič, Ing. Mrázová, Červenka,
Ing. Gúth, Maxian /z dóvodu prac. povinnostĺ odišiel ešte pred zah.
Zasadnutie zahájil starosta obce Adrian Pernecký, za zapisovatelku určil p. Hujsovú,
za overovateľov p. Červenku a p. Kopiara
Hiasovanie: za 5 poslanci
Starosta obce predložil prítomným nasledovný program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Volba zástupcu starostu
Zmluva odjelo na vybudovanie revitalizácie školského dvora v Materskej škólke
Volba prísediaceho Okresného súdu Malacky
Pokračovanie v mimosúdnom vyrovnaní v spores pani Gauliderovou
BOZP a Po
Zriadenie vecného bremena
Pozemky v ATC a RO znalecký posudek a GP
Projektová dokumentácia na zberný dvor
Cyklotrasa
Odmena za vykonané právne služby
Žiadosť riaditeľky materskej školy o vyplatenie odmien zamestnancom MŠ pri
príležitosti Dňa
učiteľov v roku 35. Výročia MŠ
Internetová stránka obce
Stavebné pozemky v bokalite cigánska jama
Žiadosť o odkúpenie podielu na pozemku Zuzana Kuková a Stanislav Kuka
Odpredaj pozemku v obci —Jolana Paškové
Odpredaj pozemkov v obci Katarína Bučkové
Schválenie preplatenia faktúry vystavenej ZOEP
Zmena rozpočtu
—
—
-
O predloženom programe zasadnutia nechal hlasovať.
Hiasovanie: za 5 poslanci
K bodu 1
-
Volba zástupcu starostu
Starosta obce na náklade práva, ktoré mu ako starostovi obce prináležia, navrhol za
svojho zástupcu pána Milana Kopiara. Nakoľko nikto z prítomných nemal pripomienky nechal
o návrhu hlasovať.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiterstvo súhlasí s vymenovanim poslancci Milana Kopiara do funkcie
zástupcu starostu.
Hiasovanie:
za 4 poslanci
Zdržal sa 1 poslanec /Kopiar/
K bodu 2 Zmluva o dielo na
-
budovanie revitalizácie školského dvora v Materskť škólke
Obec Malé Leváre dostala dotáciu od predsedu vlády na revitalizáciu školského dvora
v materskej škole v hodnote 10.000,- C Po rokovaniach s riaditeflou školy a školskou radou sa
dospelo k záveru, že finančné prostriedky sa použijú na vybudovanie detského dopravného
ihriska 140 m2 chodníka, nákup peg perego autíčok, osadenie zelene a vybudovanie altánku.
Na základe predložených ponúk bola vybratá najlacnejšia ponuka od spoločnosti Ing.
Peter Kotlík Computer Service & Solutions. Návrh zmluvy o dielo tvorí rílohu Č. 1
—
—
Dopad na rozpočet:
Program S
školstvo
podprogram 1.
Materská škola
09 11
717001
Realizácia nov.st.
I.
rozpočet
Rozp.po
l.zmene
Navýšenie
oproti II
Čerpanie
_________J_~piena
J1mene
10 000
10000
O
111
f~F°
I
Finančné prostriedky sa použijú z účelovej dotácie štátneho rozpočtu pripísané na účet
obce v decembri 2012
JUDr. Gúčik poznamenal, že v zmluve nieje vyšpecifikované dielo a zmluva je pre obec
nevýhodné.
Starosta obce navrhol uhrádzať faktúry za dielo Po častiach a to vždy za vykonanú prku.
Po krátkej diskusii sa prítomní dohodli na nasledovnom uznesení:
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupiterstvo súhlasís uzatvorením zmluvy o dlelos dodávatel‘orn Ing. Peter
Kotlík Computer service & Solutions na revitalizá clu školského dvora v maters ke] škole za
cenu, ktorá nepresiahne výšku dotácle v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácie z rozpočtove]
rezervy predsedu vlády SR, UVSR-2019/2012 a to podl‘a pokynu starostu obce
a priloženého náčrtu.
—
Hlasovanie:
za 5 poslanci
K bodu 3- Volba prísediaceho Okresného súdu Malacky
Dňom 28.09.2013 končí štvorročné funkčné obdobie prísediacemu Okresného súdu
Malacky pánovi Ing. Milanovi Kopiarovi. Ked2e vo svojej funkcii sa osvedčil a zjeho strany je
záujem v danej funkcii pokračovať aj nad‘alej, navrhujem volbu prísediaceho Okresného súdu
Malacky, kde navrhujem za člena pána Ing Milana Kopiara na obdobie od 29.09.2013 do
28.09.2017.
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupitel‘stvo vol/do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky,
na obdobie od 29.09.2013 do 28.09.2017 pána Ing. Milana Kopiara, nar. 13.7.
1944, bytom Malé Leváre č. 140.
Hlasovanie:
za S poslanci
K bodu 4- Pokračovanie v mimosúdnom vyrovnaní v spores pani Gauliderovou
Starosta obce na základe rokovaní s protistranou vo veci mimosúdneho vyrovnania sp.
Gauliderovou dal návrh, aby obecné zastupiterstvo rozhodlo o tom, či mám ako štatutárny
zástupca obce Malé Leváre nad‘alej pokračovať v rokovaniach o mimosúdne vyrovnanie sporu
s pani Gauliderovou a to za podmienok, že mimosúdne vyrovnanie bude vysporiadané do výšky
istmy s príslušenstvom.
.
.
P. Kopiar sa spýtal, či chceme ísť do súdneho sporu.
JUDr. Gúčik poznamenal, že obec jev súdnom spore, vysvetlil prítomným, že ak budeme
pokračovať v súdnom spore, móže to trvať cca 3 roky i viac, čím nám náklady na
„príslušenstvo“ narastajú. Pri mimosúdnom vysporiadaní nám Správa katastra záložné
právo zruší hned‘.
•
Starosta hovoru ešte a ďalšej možností a to o zložení zábezpeky do depozitu súdu
a požiadať súd o zrušenie záložného práva, stým že v prípade zloženia zábezpeky nám pri
akomkoľvek rozhodnutí súdu, táto zábezpeka nám nebude vrátená. Istina
s príslušenstvom v súčasnosti predstavuje cca 3,9 mil. Sk
Sk.
Po krátkej diskusii sa pritomni dohodli na nasledovnom uznesení
Návrh uznesenia
.
Obecné zastupiterstvo poveruje starostu obce vedením rokovaní o mimosúdnom
vysporiadaní ktorého výška nesmie presiahnuť hodnotu istmy s príslušenstvom.
Hiasovanie:
za 5 poslanci
Kbodu5- BOZPaPO
Obec Malé Leváre nemá vypracované projekty požiarnej ochrany na budovách, ktoré
má vo vlastnictve. Na základe predložených ponúk ohľadom BOZP a PO bola vybraná
spoločnosť BEZTECH, s.r.o., ktorá si účtuje mesačný paušálny poplatok za vykonávanie
bezpečnostno technických služieb a služieb technika požiarnej ochrany v sume 59,- € bez
DPH a jednorazový poplatok 290,- € za vykonanie vstupného auditu a vypracovanie
dokumentácie BOZP, OPP a analýzy rizik. Cenová ponuka tvorí rílohu Č. 2 a návrh zmluvy
tvorí prílohu Č. 3.
Dopad na rozpočet:
rogram 1
podprogram 1
Správa obecného úradu
Výdavky vnútornej správy
01 116
Finančné prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupitel‘stvo súhiasís uzatvorením zmiuvy o die/o a o poskytovaní siužieb so
spoločnosfou Beztech, s.r.o. ktorá tvor! prflohu Č. 3 na základe pred/oženej cenovej
ponuky, ktoró tvor! prflohu Č. 2 a spolu tvoria neoddeiiteľnú súČasť tohto uznesenia.
Hiasovanie:
za 5 poslanci
K bodu 6- Zriadenie vecného bremena
Na základe žiadosti spoločnosti ENERMONT ‚ s.r.o. o súhlas so zriadením vecných
bremien na pozemkoch s parc. č. 11917, 12264, evidovaných na LV 4064, reg C a parcely č.
631/6 evidovanej na LV Č. 904, reg E na priznanie práva uloženia inžinierskych sletí
v prospech Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava starosta obce požiadal
o odsúhlasenie tohto vecného bremena. Rozsah vecného bremena a vzor zmluvy o zriadení
vecných bremien tvorí prílohu Č. 4 tohto pracovného materiálu.
Stanovisko stavebného úradu:
Vedenia sú uložené ma pozemkoch, ktoré sú vo vlastníctve obce a budú slúžiť pre
pripojenia k novostavbám RD. Nie je možné ich zatial‘skolaudovať, kým nebudú uzatvorené
zmluvy o zriadení VB.
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupitei‘stvo súhlasís uzatvorením zm/uvy o zriadení vecných bremien v rozsahu
a za podmienok, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy o zriadení vecných bremien, ktorá tvor!
príiohu Č. 4 oje neoddeíiteľnou súčasťou tohto uznesenia
Hlasovanie:
K bodu 7
-
za 5 poslanci
Pozemky v ATC a RO
—
znalecký posudok a GP
Starosta obce naa základe poverenia vyplývajúceho z posledného zasadnutia OZ som
požiad o preclloženie cenových ponúk na vypracovanie GP na 9 pozemkov (13 ks GP)
nachádzajúcich sav ATC (zadná Časť) a cenovej ponuky na vypracovanie 3 znaleckých posudkov
na pozemky okolo chát pri vode, pozemky okolo chát kde hranica pozemku netvorí pobrežný
pozemok a znalecký posudok na pozemky nachádzajúce sav zadnej Časti ATC.
Najvýhodnejšia cenová ponuka na vypracovanie GP je v hodnote 1400,- €. O túto sumu bude
navýšená hodnota pozemku pri jeho predaji.
Najvýhodnejšia ponuka na vypracovanie znaleckého posudku je 90,- € za jeden znalecký
posudok.
Dopad na rozpočet:
Program i
správa obecného úradu
podprogram 1
Výdavky vnútornej správy
01 116
rozpočet
637011 Študie,exper.,posu 0
Rozp.po
I.zmene
0
Čerpaniei
Navysenie
II
oproti II
zmena zmene
1670
1670
Finančné prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Návrh uznesenia:
.
.
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce aby zabezpečil vypracovanie Geometrického
plánu na 9 stavebných pozemkov nachádzajúcich so v zadnej časti ATC
Obecné zastupiterstvo poveruje starostu obce aby zabezpečil vypracovanie 3 znaleckých
posudkov na pozemky nachádzajúce sa okolo chát pri vode, okolo chaty kde hranica
pozemku netvorípobrežný pozemok a na pozemok nachádzajúceho so v zodnej časti ATC
Hlasovanie: za 5 poslanci
K bodu 8 - Proektová dokumentácia na zbern‘ dvor
Vzhľadom k tornu, že je vyhlásená výzva na predkladanie žiadostĺ o nenávratné finančně
prostriedky v rámci OP Životné prostredie starosta obce požiadal o cenovú ponuku na
vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie zberného dvora a nákup materiálno
technického zabezpečenia. Spoločnost Envirotrend spol. s.r.o., Košice.
Suma ktorú vyžadujú je vo výške 2800,- € bez DPH a dá sa splácat v mesačných splátkach
Po 300,- €. V tejto cene je zahrnuté:
.
Zabezpečenie vypracovania Projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora v
rozsahu Zadania stavby (DUR) a Projektu stavby (DSP)
.
Zabezpečenie vypracovania sútažných podkladov, priebeh vyhodnotenia verejného
.
.
obstarávania na zhotoviteľa stavby
Komplexně služby externého manažmentu
Zabezpečenie podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáciu nenávratných finančných
prostriedkov z dotačných zdrojov Slovenskej republiky a Európskej únie
Nakoľko máme rozbehnuté rokovania ohľadom prenájmu silážnych jám od spoločnosti
MORAVA AGRO, s.r.o., vedeli by sme ušetriť na vybudovaní zberného dvora, pretože tieto jamy
sú z celej plochy vybetónované a zároveň sú do značnej miery aj oplotené. Z toho důvodu vjeme
značnú časť finančných prostriedkov žiadať na materiálno technické zabezpečenie ako napríklad:
.
mulčovač, kompostovač, štiepkovač,kontajnerové boxy na rózny odpad ako je plast, železo,
sklo atd‘., traktor (s vlečkou, radlicou, prípadne mými príslušenstvami), hydraulická páka
na kosenie trávy, bagrová lyžica a pod.
P. Kupkovič požiadal k zápisnici priložif všetky cenové ponuky k tomuto bodu ako
i k ostatným bodom, kde sa vyžaduje výberové konanie.
Dopad na rozpočet:
Program S
Odpadové hospociérstvo
podprogram 3
Zberny dvor
05 300
Finančné prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupiterstvo súhlasíso zámerom vybudavania Zberného dvora a vypracovania
Projektovej dokumentácle na výstavbu zberného dvora na parcele č. .11759 alebo 11760
potrebnej na vypracovanie žiadosti v rozsahu Zadania stavby (DUR) a Projektu stavby
(DSP), Zabezpečenie vypracovania súťažných podkladov, priebeh vyhodnotenia verejného
obstará vania na zhotoviteľa stavby, Komplexné služby externého manažmentu,
Zabezpečenie podkladov pre spracovanie žiadosti o dotáclu nenávratných finančných
prostriedkov z dotačných zdrojov Slovenskej republiky a Eurápskej únie v hodnote 2.800,- €
bez DPH so spoločnosfou Envirotrend spol. s.r.o.
Hlasovanie:
Za
Proti
4 poslanci
1. poslanec /Kupkovič/
K bodu 9
-
Cyklotrasa
Starosta obce navrhol, aby sa Obec uchádzala o NFP zo zdojov Envirofondu na budovanie
cyklistických chodníkov. Návrh cyklistického chodníka je od obce Vellé Leváre (jehličky), kde by
sa od hlavnej cesty vybudoval cyklistický chodník s verejným osvetlením až po asfaltovú cestu
v obci. Chodník by Značením pokračoval cez obec až po lávku cez Rudavu, kde by sme budovali
premostenie pre cyklistov. Trasa by ďalej pokračovala až po ATC. Predpokladané náklady sú cca
10.000,- € bez DPH na vypracovanie projektovej dokumentácie, kde by sa 5.000,- € bez DPH
vyplatilo po odovzdaní diela a 5.000,- € bez DPH po schválení projektu. Ďalej je potreba počítat
s nákladmi na geodeta, ktorý zameria cyklotrasu v hodnote 500,- €bez DPH a 900,- € bez DPH na
vypracovanie a podanie žiadosti na Envirofond. V Prípade schválenia žiadosti si spoločnost, ktorá
vypracuje a podá žiadost nárokuje odmenu v hodnote 6.500,- € bez DPH. Spoluúčast je 5%
z celkovej hodnoty diela. Uchádzali by sme sa o cca 300.000,- € kde 5% spoluúčast tvor‘ 15.000,€. bez DPH.
o Náklady pred schválením:
.
500,-€ Geodet
.
5.000,- € vypracovanie projektu
.
450,- € pri podpise zmluvy o dielo na vypracovanie a podanie žiadosti
.
450,- € Po odovzdaní žiadosti
o Náklady po schválení:
• 5.000,- € doplatenie projektovej dokumentácie
.
6.500,- € odmena za vypracovanie a podanie žiadosti v prípade úspechu projektu
.
15.000,- € 5% spoluúčast
Mapa cyklo chodníka je znázornená v prílohe Č. 5.
Dopad na rozpočet:
Program 2
S užby občanorn
podprogram
Sprava a udržba verej. Priestr
062000
Rozp.po
____________________________
637005 Špeciálne služby
Projektová
716000 dokum.
Realizácia
717000 nov.stav.
II
rozpočet
l.zmene
15300
15300
Čerpanie zmene
O
0
0
21 000
21000
0
8138
Na výše n je
oproti II
zmene
24780 9 480
12000
12000
39 18 000
000
Finančné prostriedky na špeciálne služby sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka,
na projektovú dokumentáciu a realizác. nových stavieb z rezervného fondu.
•
•
P. Kopiar poznamenal, že z rozpočtu obce by sa minulo veľa finančných prostriedkov
a prvoradá je kanalizácia a vodovod.
P. Kupkovič poznamenal, že obec má rozbehnutých veľa akcií a je proti realizovaní
cyklotrasy.
Návrh uznesenia:
.
Obecné zastupiterstvo poveruje starostu obce aby zabezpečil dodávateľa projektovej
dokumentócla na vybudovanie cyklotrasy, dodóvateľa ktorý vypracuje a podá žiadosf
O NFP a dodóvatera geodetického zamerania cykiochodnika v súiade s navrhnutou trasou
cyklochodníka, ktorý znázornený v príiohe Č. 5 a tvorí neoddeiiteľnú čas!‘ tohto uznesenia.
Hiasovanie:
Za
Proti
2 poslanci /JUDr. Gúčik, Ing. Mrázová!
3 poslanci /Kupkovič, Kopiar, Červenka!
K bodu 10- Odmena za
konané rávne služb
Dňa 09.01.2013 vyúčtoval advokát JUDr. Martin (3účik, Advokátska kancelária JUDr.
Martin Gúčik, s.r.o. so sídlom Panenská 26, 81103 Bratislava, IČO 35 856 355 úkony právnej
služby vykonané vo veci záložného práva Zuzany Gauliederovej na majetok obce na 50 hodin
a zároveň požiadal o ich uhradenie, a to pri hodinovej sadzbe v súlade so zmluvou
o poskytovaní právnej pomoci uzavretej medzi obcou a uvedenou advokátskou kanceláriou
dňa 01.03.2008. Suma požadovanej odmeny predstavuje 1.000 eur bez DPH.
JUDr. Martin Gúčik zároveň požiadal o zvýšenie hodinovej sadzbe výlučne pri riešení
predmetnej právnej veci do budúcnosti s ohľadom na právnu náročnosťveci stým, že
zvýšená odmena by mala byť na sumu 40 eur bez DPH! hodina.
Všeobecná komisia OZ na svojom zasadnutí prerokovala vyplatenie odmeny za úkony
právnej služby vykonané v minulosti (1.000 eur bez DPH) ako aj zvýšenie hodinovej sadzby na
40 eur bez DPH, a to bez výhrad.
Dopad na rozpočet:
Program 1
Sprava obecneho radu
podprogram 1
Vydavkyvnutorne spravy
01 116
637005 Špecíálne služby
4
Navýšen je
Rozp.po
rozpočet
f
Čerpaniei
I oproti II
zmenaj~p~ne
zmene
Tento rozpočet sa priráta k bodu programu 6— bude v návrhu na zmenu rozpočtu
Finančné prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Vyplatenie hodinovej odmeny za právne služby vykonané v minulosti zaťaží rozpočet
obce sumou 1.200 eur, ktorej súčasfou je už aj DPH v sadzbe 20%.
Odmenu za poskytovanie právnych služieb vo veci záložného práva Zuzany
Gauliederovej na majetok obce odhaduje JUDr. Martin Gúčik najmenej na 400 eur bez DPH
za 10 hodin právnych služieb účelne vynaložených na riešenie predmetnej právnej ved, a to
všetko v roku 2013. Spolu s DPH uvedená odmena predstavuje 480 eur.
Návrh uznesenia:
•
OZ súhlasí s vyplatením odmeny za právne služby, ktoré obci v čase do 31.01.2013
poskytla Advokátska kancelória JUDr. Martin Gúčik, s.r.o. so sídlom Panenská 26, 811
03 Bratislava, Ičo 35 856 355 (ďalej len ako „AKMG“) na základe pínej moci zo dňa
18.02.2008, a to pri použití hodinovej sadzby 20 eur bez DPH účtovanej za 50 hodín
účelne vynaložených na poskytovanie právnych služieb v uve-denej veci. Celková suma
odmeny za právne služby poskytnuté v dane] právnej ved do 31.01.2013 predstavuje
1.000,- eur bez DPH. Použitá hodinová sadzba je v súlade s článkom Ill zmluvy
o posky-tovaní právnej pomoci uzavrete] medzi obcou a AKMG dňa 01.03.2010 (ďalej
len ako „Zmluva‘9.
OZ súhlasí s tým, aby sa pre účely súdneho olebo aj mimosúdneho usporiadania práv
a povinností týkajúcich sa záložného práva Zuzany Gauliederovej zapísaného na
majetok obce v katastri nehnutel‘ností do budúcnosti dohodla medzi obcou a AKMG
v zmysle článku III, druhý odsek Zmluvy zvýšená hodinová sadzba, a to v sume 40 eur
bez DPH.
Hlasovanie:
K
za 5 poslanci
bodu 11- Žiadosť riaditelky materskej školy o vyplatenie odmien zamestnancom MŠ pri
príležitosti Diía učiteľov v roku 35. Výročia MŠ
Riaditeľka MŠ žiada o vyplatenie odmien pre učiteľov MŠ pri príležitosti dňa učiteľov
a 35. Výročia MŠ v našej obci a priznania osobného ohodnotenia 2 pracovníčkam /Wolfova
15,4 a Gajdová Vacíková 10,- mesačne/ za pranie prádla v MŠ.
—
Prítomní poslanci sa dohodli, že riaditelle MŠ z důvodu dlhoročnej působnosti vo
funkcii a dobré výsledky pri riadení MŠ pri príležitosti 35. výročia založenia MŠ sa vyplatí
odmena 350,-. C Zároveň sa požiada riaditeľka MŠ a vedúca školskej jedálne o predloženie
návrhu výšky vyplatenia odmien ostatným zamestnancom materskej školy a školskej
jedálne. Zároveň súhlasili o zvýšenie osobného ohodnotenia 2 pracovníčok za pranie prádla.
Dopad na rozpočet:
Progdram 8
školstvo
podprogram 1
Mš
09
111
614000
odmeny
0
0
0
350
350
612001
osobně
246
246
52
600
354
Finančné prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Návrh uznesenia:
•
•
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením odmeny riaditelke MŠz důvodu
dlhoročnej působnosti vo fun kcii a dobré výsledky pri riadení
a to pri príležitosti
35. výročia založenia MŠ vo výške 350,-. €
Zároveň súhlasízo zvýšením osobného ohodnotenio 2 pracovníčok za pranie prádla.
Hiasovanie:
K bodu 12
-
za 5 poslanci
Internetová stránka obce
Starosta obce informoval o tom, že Obec Malé Leváre má už dlhšiu dobu zaregistrovanú
doménu www.malelevare.sk a s prechodom na túto doménu navrhujem, aby sme vytvorili
novú internetovú stránku s novým a predovšetkým prehľadným redakčným systémom. Boll
oslovené viaceré spoločnosti, ktoré ponúkali služby ako vytvorenie webovej stránky,
zriadenie redakčného systému a grafickej podoby stránky. Najvýhodnejšia ponuka je od
spoločnosti AMEDIAL Progressive marketing. Táto spoločnosť má najprehľadnejší redakčný
systém, ktorý je zároveň najviac variabilný a dajú sav ňom robiť neobmedzené úpravy.
V ponuke je aj úprava na mieru Po dobu dvoch kalendárnych rokov od podpisu zmluvy
o dielo. Na stránke bude vytvorená mapa, na ktorej bude vytvorených 5 miest s virtuálnymi
prehliadkami obce, podľa požiadaviek obce. (pr. htt : virtualnezahorie.sk virtualne
rehliadk malack -okres male-levare item rekreacna oblast-rudava.html?cate o id=106
Cena je stanovená na jednorazový poplatok vo výške 1100,- € bez DPH.
Dopad na rozpočet:
Program 2
Služby občanom
podprogram 5
M estny rozhlas
08 300
V rozpočte sú v programe 2.5 Miestny rozhlas, podprogram služby, kapitola 637 004 na
túto investíciu alokované finančné zdroje.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiteľstvo súhlasís podpisom zmluvy o dlelo na vytvorenie intern etovej
stránky za podmienok uvedených v bode,, Důvodová správa“so spoločnosfou
AMEDIAL Progresive Marketing, s.r.o. v hodnote 1100,- € bez DPH
Hiosovanie:
za 5 poslanci
K bodu 13- Stavebné pozemky v lokalite cigánska lama
Starosta obce hovoru o torn, že Obec Malé Leváre vlastní pozemky v lokalite cigánska
jama. Navrhol aby obec časťtýchto pozemkov využila na výstavbu Bytového domu
o rozmere 6 bytových jednotiek za finančnej spoluúčasti Štátneho fondu rozvoja bývania
a zvyšnú časť predali ako stavebné pozemky. Byty sa dopredu zazmluvnia, kde záujemca
zaplatí dopredu 20% hodnoty bytu, ktorá sa bude skladať z hodnoty stavby pomernej kbytu
a hodnoty stavebného pozemku pomernej k bytu ohodnotenej znaleckým posudkom. Zbytok
by nájomca splácal po dobu dvadsiatich rokov v pravidelných mesačných splátkach. Stavbu
zafinancuje ŠFRB a obecju bude po dobu 20 rokov splácaťtaktiež v pravidelných mesačných
splátkach. Výstavbu bytového domu navrhujem z toho důvodu, že máme veľa mladých rodín,
ktoré odchádzajú do susedných dedín do podnájmov, pretože nemajú dostatočnú finančnú
hotovosť na stavbu vlastného domu. Výstavbou bytového domu zabezpečíme že mladé
rodiny v našej obci zostanú. Navrhol, aby sa obecné zastupiteľstvo rozhodlo schváliť,
respektíve neschváliť zámer výstavby bytového domu na pozemkoch v lokalite cigánska
jama. V prípade záujmu výstavby bytového domu zabezpečím všetky potrebné poklady
a dokumenty potrebné na schválenie už samotného projektu a realizácie výstavby bytového
domu. Pred týmto schválením bude snaha o zazmluvnenie nájomníkov ešte pred samotnou
realizáciou, aby bob zabezpečené 100% využitie bytového domu a obec Malé Leváre
nemusela na neobsadené byty doplácať.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupitel‘stvo súhlasíso zámerom vybudovaťna obecných pozemkov
v lokalite cigánska jama bytový dom.
Obecné zastupitel‘stvo poveruje starostu obce aby zabezpečil všetky potrebné
informácie a podklady potrebné na schválenie somotnej realizácie výstavby bytového
domu.
Hiasovanie:
Za
Proti
3 poslanci
2 poslanci
K bodu 14- Žiadosťo odkúpenie podielu na pozemku — Zuzana Kuková a Stanislav Kuka
P. Kuka a p. Kuková podali žiadosť o odkúpenie podielu na pozemku s p.č.: 11685
nachádzajúceho sa v katastri obce Malé Leváre (lokalita pri cintoríne). Snímka z katastra tvorí
prílohu Č. 6.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupitel‘stvo súhlasíso zámerom odpredat‘ podle! na parcele s Č.: 11685
a poveruje starostu obce aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na náklady
žiadateľa a pripravil podklady pre rozhodovanie na ďalšie zasadnutie OZ.
Hlasovanie:
za 0
Proti 5 poslancov
K bodu 15- Odpredai pozemku v obci — Jolana Paškové
Obecné zastupiteľstvo svojím uznesením Č. 6/2007 zo dňa 11.6.2007 schválilo
odpredaj pozemkov, Parcela registra „C“, číslo parcely 194/5 o výmere 342 m2, Parcela
registra „C“, Číslo parcely 194/6 o výmere 36 m2, Parcela registra „C“, číslo parcely 211
o výmere 370 m2, za cenu 10,- SK za meter štvorcový, čo dnes činní 0,33 €. Nakolko ale
nebola uzatvorená zmluva v roku 2007, ale až v roku 2013, správa katastra konanie o návrhu
na vklad prerušilo a vyžaduje opätovné schválenie odpredaja uvedených pozemkov v súlade
so zákonom 138/1991 Zb. Snímka z katastra tvorí prílohu Č. 7 tohto pracovného materiálu.
.
~
Prítomní poslanci hovorili o tom, že pozemky by sa mali odpredať minimálne za cenu
určenú znaleckým posudkom, pretože by to bob nespravodlivé vo občanom, ktorí už
pozemky, ktoré tvoria súčasť rodinných domov odkupovali.
Na konštatovanje, že cenu už schválilo OZ v roku 2007 hovorili o tom, že k cene by sa
mali pripoČítať aspoň úroky, ktoré by obec mohla mať za dobu od kedy zmluva
nebola podpísaná.
K tomuto bodu sa neprijalo žiadne uznesenie.
K bodu 16 -Odpredai pozemkov v obci
-
Katarína Bučkové
Dňa 25.4.2012 podala žiadosť o odpredaj časti pozemku pani Katarĺna Bučkové
s parcelným číslom 748/lv k.ú. Malé Leváre. Dňa 29.5.2013 bol na obecný úrad Malé Leváre
doručený geometrický plán a znalecký posudok. Geometrickým plánom bol z parcely 748/1,
ktorá je vo vlastníctve obce Malé Leváre odčlenený diel o výmere 185 m2, ktorému bob
pridelené nové parcelné číslo 748/123, ktorý žiada Katarína Bučková odkúpiť. Cena bola
znaleckým posudkom stanovená vo výške 1470,- € za 185 m2. Snímka mapy tvorí rílohu Č.
8, Znalecký posudok tvorí rílohu Č. 9 a Geometrický plán Prílohu Č. 10.
Návrh uznesenia:
Obecné zastupiterstvo schvaľuje odpredaj pozemku s parcelným číslom 748/123
odčleneného od parcely 748/1 geometrickým plúnom číslo 14023679-6/2013 ktorý
vyhotovil Miroslav Žigo 20.03.2013, úradne overeným Ing. Alexandra Žigová,
22.3 .2013 pod číslom 293/13 vo výmere 185 m2 za sumu 1.470,- €‚ ktorú hola určená
znaleckým posudkom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Kalužák, Olšovského ul. 1/2 784,
90101 MALACKY pod číslom 67/2013 pani Kataríne Bučkovej, bytom Na Riadku č. 250,
90061 Gajory. Odpredaj pozemkov sa uskutoční v zmysle ~ 9a ods. 8, pís. b) zák. Č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení. Kupujúca Katarína Bučková, bytom Na
Riadku Č. 250, 90061 Gajary nie je osobou podia ~ 9 a ods. 6 cit. zák. Ide o prevod
pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane priľahle]
plochy, ktorá svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu v k.u. Malé Leváre Č. s. 173, ktorej vlastníkom Katarína Bučková.
Hlasovanie:
za 5 poslanci
K bodu 17- Schválenie preplatenia faktúrv vvstavenei ZOEP
Na obecný úrad bola doručená faktúra Č. 201350 od Združenia obcí Enviropark
Pomoravie na sumu 372,11 C Táto faktúra je vystavená za odstránenie poruchy na
výtlačnom potrubí z PČS 1 Veľké Leváre v hodnote 2160,82 € a za výmenu motora spúšťača,
demontáž, montáž a zapojenie čerpadla na PČS 1 Veľké Leváre v hodnote 319,90 €. Na
týchto nákladoch sa obec podieľa 15 % na základe kľúČa, ktorý bol po niekoľkých rokovaniach
dohodnutý a odráža skutočný počet pripojených obyvateľov v našej obci na kanalizáciu.
Kópia faktúry tvorí prílohu Č. 11
Dopad na rozpočet:
Program 5
Odpadove hospodárstvo
Podpro ram 2
Nak adame s odpad Vodamy
05 200
Finančně prostriedky sa použijú z prebytku hospodárenia bežného roka
Starosta obce hovoril o torn, že na obec boli doručené i ďalšie faktúry a to
2013004
2013008
2013012
2013018
2013022
2013025
141,60
141,60
141,60
25,81
141,60
25,81
2013032
2013033
2013039
2013046
2013050
2013054
75,59
815,00
613,92
25.81
372,11
613,92
3 134,37
Prítomnĺ poslanci hovorili o torn, že zmluva o podmienkach na úhradu nákladov
prevádzky a údržby, ktorá hovorí o vysporiadaní minulých rokov nie je podpĺsaná.
JUDr. Gúčik navrhol, by sa ZOEP znovu vyplatila záloha, ktorá bude vyúčtovaná až po
podpise novej zrnluvy z ktorej bude vyplývať, že staré roky sa nebudú riešiť a rok 2012
preddavkom 6 700, ktorý už Obec Malé Leváre zaslala ZOEP v roku 2012 bude vysporiadaný
s predošlými záv~zkami Po podpise tejto zmluvy obec bude riadne uhrádzať faktúry.
.
Dopad na rozpočet po podpísaní zmluvy:
Program 5
Odpadové hospodárstvo
Podprogram 2
Nak adame s odpad. voda
05 200
Rozp.po
zmene
rozpočet
I
642002~Tranf.-záIoha
lo
0
II
zmena
Čerpaniei
I
°~
Navýšenie
oproti II
zmene
3135~3135
Návrh uznesenia:
•
Obecné zastupiterstvo súhlasís vyplatením preddavku ZOEP v sume 3134,37 € /
doručené faktúry na OcU/ za podmienky, že z preddavku sa započítajú zóväzky za rok
2013
Hiasovanie: za 5 poslanci
K bodu 18- Druhá zmena rozpočtu
Program 1
podprogram
1
Správa obecného úradu
Vydavky verejnej správy
01 116
637005
špec. Služby
rozpočet upravený Čerpanie zmena
navýšenie
2500
6500
6000
7290
790
1680
1680
2500
6500
6000
8970
2470
I 6370111štúd.,exp.p.
10
lo
1°
11670 11670
4140
Program 8
podprogram
1
0
sko stvo
MŠ
11
614000 odmeny
0
0
0
350
350
612001 osobně
246
246
52
600
354
704
Prog am 5
podprogram
3
05
300
Šeda lne
637005 služby
Program 5
podprogram
2
05
300
Transf. 642002 záloha
Odpadové hospodárstvo
zbernýdvor
0
0
0
3360
3360
3135
3135
Odpadové hospo árstvo
Nakladan es odpadov vodam
0
0
Navýšenie celkom
11339
Rozpočet
na rok
2013
I. zmena
to.
II.
zmena
ro.
(
€
€
Bežné prQmy spolu:
422 779
422 179
422 779
Betné výdavky spolu:
399 003
406 026
411 365
Program 1 : výdavky verejnej správy
96 236
100 676
104816
Program 2 : Služby občanom
64 882
64 882
64882
Program 3 : Rekreácia
15 100
17 683
17 683
Program 4: Záuimové združenia
20 124
20 124
20 124
Program 5 : odpadové hospodárstvo
41 300
41 300
47 795
Program 6 : správa obecného majetku
2 550
2 550
2
Program 7: Sociálna pomoc a sociálne služby
9 773
9 773
9 773
Program 8 :vzdelávanie
149038
149038
149742
~ Prebytok
~ bežného rozpoČtu
23 776
16 753
5 414
Kapitálové ~1Jmy spolu:
7 850
7 850
7 850
~pltálovévýdri4cyspdu:
31000
34000
34000
0,00
3000,00
3 000,00
21000
Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet
- sumarizácla
z toho
550
~
~‘
z toho:
~
Program 1 : Výdavky verejnej správy
~
Program 2: Služby občanom
21000,00
21000,00
~
Program 3: Rekreácia
O
O
~
Program 4 Záujmové združenia
Program 5 odpadové hospodárstvo
Program 6 : správa obecného majetku
Program 7 : Sociálna pomoc a sociálne služby
0
0
Program 8 :vzdelávanie
10000
10000
10000
Schodek
kapitálového rozpočtu
-23 150
-26 150
-26 150
430 629
430 629
430 629
VÝDAVKY SPOLU : ( bežné • kapitálové)
430 003
440 026
451 365
FINAN ČNĚ OPERÁCIE
31000
31000
31000
Prljmy
31 000
31 000
31 000
Rezervný fond
21000
21000
21000
dotácia MŠ
10000
10000
10000
O
O
PRÍJMY SPOLU : ( bežné
+
kapitálové)
Návrh na uznesenie:
Obecné zastupitel~tvo schvaľuje 2. zmenu rozpočtu na rok 2013 s celkovým
navýšením 11 339,- €.
Hlasovanie: za 5 poslanci
K bodu 19— návrh uznesenia
UZNESENIE
zo zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 6.6.2013
..
Uznesenie Č. 39
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje overovaterov zápisnice p. Červenku a p. Kpiara
a zapisovateľku p. Hujsovú.
Hiasovanie: za
5 poslanci
Uznesenie Č. 40
.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje program zasadnutia.
Hlasovanie: za
5 poslanci
Uznesenie Č. 41
Obecné zastupiterstvo súhlasís vymenovaním poslanca Milana Kopiara dofunkcie
zústupcu starostu.
Hiasovanie: za 4 poslanci
Zdržal sa 1 poslanec /Kopiar/
Uznesenie Č. 42
•
Obecné zastupitel‘stvo súhlasís uzatvorením zmluvy o dlelos dodávatel‘om Ing. Peter
Kotlík Computer service & Solutions na revitalizáclu školského dvora v materske]
škole za cenu,ktorá nepresiahne výšku dotácie v zmysle Zmluvy o poskytnutí dotácle
z rozpočtove] rezervy predsedu vlády SR, UVSR-2019/2012 a to podlá pokynu starostu
obce a pr/loženého náčrtu.
—
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 43
.
Obecné zastupitel‘stvo volí do funkcie prísediaceho Okresného súdu Malacky, na
obdobie od 29.09.2013 do 28.09.2017 pána Ing. Milana Kop/ara, nar. 13.7. 1944,
bytom Malé Leváre č. 140.
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 44
Obecné zastupiterstvo poveruje starostu obce vedením rokovcinío mimosúdnom
vysporiadaníktorého výška nesmie presiahnuf hodnotu /stinys príslušenstvom.
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 45
.
Obecné zastupitel‘stvo súhlasís uzatvorením zmluvy o dlelo a o poskytovaní služieb so
spoločnosfou Beztech, s.r.o. ktoró tvor‘ prílohu Č. 3 na základe predloženej cenovef
ponuky,
ktorá tvoríprílohu č. 2 a spolu tvoria neoddelitel‘nú súČast‘tohto uznesenia.
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 46
.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s uzatvorením zmluvy o zr/aden‘ vecných bremien
v rozsahu a za podmienok, ktoré sú uvedené v návrhu zmluvy o zriadení vecných
hrem/en, ktorá tvoríprílohu č. 4 a]e neoddelitel‘nou súčasťou tohto uznesenia
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 47
.
Obecné zastupiterstvo poveru]e starostu obce aby zabezpečil vypracovanie Geometrického
.
plánu na 9 stavebných pozemkov nachádzajúcich sa v zadnej časti ATC.
Obecné zastupitel‘stvo poveruje starostu obce, aby zabezpečil vypracovanie 3 znaleckých
posudkov na pozemky nachádzajúce sa okolo chát pri vode, okolo chaty kde hranico
pozemku netvor‘ pobrežný pozemok a na pozemok nachádzajúceho sa v zadnej časti ATC
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 48
•
Obecné zastupitel‘stvo súhlasíso zámerom vybudovania Zberného dvora a
vypracovania Projektovej dokumentácie na výstavbu zberného dvora na parcele č..
11759 alebo 11760 potrebnej na vypracovonie žiadosti v rozsahu Zadania stavby
(DUR) a Projektu stavby (DSP), Zabezpečenie vypracovania súťažných podkladov,
priebeh vyhodnotenia verejného obstará van/a na zhotoviteľa stavby, Komplexné
služby externého manažmentu, Zabezpečenie podkladov pre spracovanie žiadosti o
dotá clu nenávratných f/nan čných prostriedkov z dotačných zdrojov Slovenskej
republiky a Európskej únie v hodnote 2.800,- € bez DPH so spoločnosťou Envirotrend
spol. s.r.o.
Hlasovanie:
za 4 poslanci
Proti 1 poslanec /Kupkovič/
Uznesenie Č. 49
.
Obecné zastupitel‘stvo poveruje starostu obce aby zabezpečil dodávatel‘a projektovej
dokumen tác/a na vybudovanie cyklotrasy, dodávoteľa ktorý vypracuje a podá žiadost‘
o NFP a dodá vateľa geodetického zamerania cyklochodníko v súlade s navrhnutou
trasou cyklochodníka, ktorý znázornený v prílohe č. 5 a tvor‘ neoddeliteľnú čast‘ tohto
uznesenia.
Hlasovanie:
za 2 poslanci /JUDr. Gúčik, Ing. Mrázová!
Proti 3 poslanci /Kupkovič, Kopiar, Červenka/
Uznesenie Č. 50
.
•
OZsúhlasís vyplatením odmeny za právne služby, ktoré obci v čase do 31.01.2013
poskytla Advokátska kancelária JUDr. Martin Gúčik, s.r.o. so sídlom Panenská 26,
811 03 Bratislava, IČO 35 856 355 (d‘alej len ako „AKMG“) na základe plnej moci
zo dňa 18.02.2008, a to pri použití hodinovej sadzby 20 eur bez DPH účtovanej za
50 hodín účelne vynaložených na poskytovanie právnych služieb v uve-denej veci.
Celková suma odmeny za právne služby poskytnuté v danej právnej veci do
31.01.2013 predstavuje 1.000,- eur bez DPH. Použitá hodinová sadzba je v súlade
s článkom Ill zmluvy o posky-tovaníprávnej pomoci uzavretej medzi obcou a
AKMG dňa 01.03.2010 (ďalej len ako „Zmluva“).
OZsúhlosís tým, aby sa pre účely súdneho alebo aj mimosúdneho usporiadania
práv a povinností týkajúcich sa záložného práva Zuzany Gauliederovej zapísaného
na majetok obce v katastri nehnuteľností do budúcnosti dohodla medzi obcou
a AKMG v zmysle článku Ill, druhý odsek Zmluvy zvýšená hodinová sadzba, a to
v sume 40 eur bez DPH.
Hiasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 51
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením odmeny riaditel‘ke MŠz dóvodu
d/ho ročnej pósobnosti vofunkcii a dobré výsledky pri riadení MŠ a to pri príležitosti
35. výročia založenia MŠ vo výške 350,- (. Zároveň súhlasízo zvýšením osobného
ohodnotenia 2 pracovníčok za pranie prádla.
Hiasovanie: za 5 poslanci
Uznesenie Č. 52
Obecné zastupiteístvo súhlasís podpisom zmluvy o die/o na vytvorenie intern etove]
stránky za podmienok uvedených v bode,, Dóvodová správcť‘so spoločnosfou
AMEDIAL Progresive Marketing, s.r.o. v hodnote 1100,- € bez DPH
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 53
•
•
Obecné zastupitel‘stvo súhlasíso zámerom vybudovaťna obecných pozemkov
v lokalite cigánska jama bytový dom.
Obecné zastupiteKstvo poveruje starostu obce aby zabezpečil všetky potrebné
informácie a podklady potrebné na schválenie samotnej realizácie výstavby
bytového domu.
Hlasovanie: za 3 poslanci
Proti 2 poslanci
Uznesenie Č. 54
.
Obecné zastupiteístvo súhlasíso zámerom odpredaťpodiel na parcele s Č.: 11685
a poveruje starostu obce aby zabezpečil vypracovanie znaleckého posudku na
náklady žiadatel‘a a pripravil podklady pre rozhodovanie na d‘alšie zasadnutie 01
Hlasovanie:
za O
Proti 5 poslancov
Uznesenie Č. 55
•
Obecné zastupitel‘stvo schvalUje odpredaj pozemku s parcelným číslom 748/123
odčleneného od parcely 748/1 geometrickým plúnom číslo 14023679-6/2013 ktorý
vyhotovil Miroslav Žigo 20.03.2013, úradne overeným Ing. Alexandra Žigová,
22.3.2013 pod číslom 293/13 vo výmere 185 m2 za sumu 1.470,-f, ktoró hola určená
znaleckým posudkom, ktorý vypracoval Ing. Vladimír Kalužák, Olšavského ul. 1/2 784,
90101 MALACKY pod číslom 67/2013 pani Kataríne Bučkovej, bytom Na Riadku č.
250, 90061 Gajary. Odpredaj pozemkov sa uskutoční v zmysle ~ 9a ods. 8, pís. b) zák.
č. 138/1991 Zb. a majetku obcí v platnom znení Kupujúca Katarína Bučková, bytom
Na Riadku č. 250, 90061 Gajary nic je osobou padla s~ 9 a ods. 6 cit. zák. Ide o prevod
pozemkov zastavaných stavbou vo vlastníctve nadobúdateľky vrátane pril‘ahlej
plochy, ktoró svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou
rodinného domu v ku. Malé Leváre č. s. 173, ktorej vlastníkom Katarína Bučková.
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 56
.
Obecné zastupitel‘stvo súhlasís vyplatením preddavku ZOEP v sume 3134,37 € /
doručené faktúry na OcU/ za podmienky, že z preddavku sa započítajú závazky za
rok 2013-
Hlasovanie:
za 5 poslanci
Uznesenie Č. 57
.
Obecné zastupitel‘stvo schvaľuje 2. zmenu rozpočtu na rok 2013 s celkovým
navýšením 11339,-f.
Hiasovanie: za 5 poslanci
Na záver všetkým prítomným starosta obce p. Pernecký poďakoval za účasť.
V Malých Levároch, 6.6.2013
Adrian Pernecký
starosta obce
Overovatelia:
Červenka
Kopiar
Prezenčná listina
Z riadneho
zasadnutia obecného zastupiteľstva,
6.6.2013
1. Adrian Pernecký
2. Milan Kopiar
3. Ing. Vlastislav Gúth
4. JUDr. Martin Gúčik
5. Branko Kupkovič
6. Ing. Anna Mrázová
‘7. Tomáš Červenka
8. Marian Maxian
9. Petr Hornof
10. Oľga Huj sová
11. Mária Volková
12. Magdaléna Michálková
13. /i~fl/CEt/9 ‘1O!Ou‘sk4
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
konaného
Prezenčná listina
Z riadneho
zasadnutja obecného zastupitelstva
6.6.2013
1. Adrian Pernecky
2. Milan Kopiar
3. Ing. Vlastislav Gúth
4. JUDr. Martin Gúčik
5. Branko Kupkovič
6. Ing. Anna Mrázová
7. Tomáš Červenka
8. Marian Maxian
9. Petr Hornof
10. Oľga Huj sová
11. Mária Volková
12. Magdaléna Michálková
13. ‚‚~~
14.
15.
16.
17.
18
19
20
21
22.
uo1d‘Js/cq
konaného
-
-.
--
A
()
/
V
—
-fl
—
a
“
:
Ý
fl
C
-.
Ž
‚
Sa.‘-.‘
—
a
‚—
-.‘.,
3.
-~
a
.
a
Sr
.--
.
‚
-
—
—
—
a
-4
‚4%
.-
:‚
A
‘—
.‚
4-
2013 Gooqle
Goo~Ie earth
.
Znale
~)
-pe% dek-é.6
fit
Ing. Vladimír Kalužák, Olšovského ul. I I 2784, 901 01 Malacky‘
znalec z odboru 37 00 OO stavebnictvo, odvetvie 37 09 01 odhad hodnoty nehnuternosti
~ ‚fax,odkazovač,mobil,mail; 034/7722011 0905/242873, vladimir.kaluzak(&zoznam.sk
.
Zadávater
-
Katarina Ručková, Na Riadku Č. 250, 90061
ajary.
—
Obecný úrad Malé
ČisIo objednávky :
Ústna objednávka zo dňa 17.5.2013.
Č~Io:
~3
__
~eii
ZNALECKÝ ÚKON
ZNALECKÝ POSUDOK
ČÍSL 6712013.
Vo ved
Stanovenia všeobecnej hodnoty nehnuternosti pre účely prevodu nehnuter
nosti, podra vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR Č. 605/2008 Z.z., kto
rou Sa meni vyhláška Č. 492/2004 Z.z., v znenl vyhl. Č. 626/2007 Z.z. a 254
‚2010 Z.z., podľa vyhlášky Č. 49212004 Z.z.,- pozemok v KU Malé Leváre,
v obci Malé Leváre, Časť parcely Č. 74811 (podra GP parc. Č. 748/123).
Posudok obsahuje : 42 strán textu vrátane krycieho listu, z toho 17 strán tvoria prilohy.
Počet vyhotoveni
Leváre
: 4 (3 vyhotovenia odovzdané zadávatel‘ovi, 1 vyhotovenie zostáva
v archíve znalca).
V Malackách, 25.5.2013.
Vyhotovenie Č. :
‘
Znalecký posudok Č. 67/2013
-.7-
F
Parcela
~4i/123
Druh pozemku
trvalý tráv. porast
Vzorec
.‚
Obec:
Východisková hodnota:
1jspoluvýmeia11
185~
185,00~1
Malé Leváre
VHMJ = 25,00% Z 66,39 C/Ri2
Označenie a názov koefi~
cientu
=
Podiel
Výmera ~m‘J
lili
185,OO~
16,60 ےm2
d
Ho notenie
;~
Hodnota
koe~clentu
3. stavebné ůzemie
obcia do
5 000
okrajové priemyslové a poľnokoe icien veo b ecnej Si LI- ‘hospodárske
Časti obcí
miest
do obyvateľov,
10 000 ob~ateľov
:;
k
~3. rodinné domy so štandardným vybavením, bežné bytové domy, bytové
koeficient intenzity vyuzitia ~ ~estormi nebytove stavby pra pnemysel a bežnym tech
k
tlcentdo ravn ch
vztah~v y
;~.
koeficient obchodnej a
prk~niy&neJpolohy
1 00
‘
“-‘~“--~-—‘—----~-••-~:
‘3. obytná alebo rekreačně poloha
1,00
..
~
koeficient technickej infra- 2. stredná vybavenost (riapriklad: miestne rozvody vody, elektriny)
štruktúry pozemku
.
.
‚
.
:
.
1,00
...~
koeficient kz šu~ ch
fak~or%v juci
‘4. obchodně pozemky v miestach so silným turistickým ruchom. ak to nebolo
koeficient rdukujúcich
faktorov
k2. Ině faktory (naprikiad: War pozemku, výmera pozemku, dwh možnej záS av y a po .)
1 ~
zohíadnené v koeficiente ks
‘
0,60
‚..
VŠEOBECNÁ HODNOTA POZEMKU
Názov
~výpočet
II
Hodnota
Koeficient polohovej diferenciácie
.‘kpo = 0,80 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 O,60j
O,480(
Jednotková hodnota pozemku
*
‚
Všeobecná hodnota pozemku
‚
1 00
:4. pozemky v tesnej blízkosti prostriedku hromadnej dopravy s dobrou ůpra:~vou cleat, cesta vlastným autom do centra (10 min), územie mesta
~.
0 ‘ 80
‚
*
VŠH~~ = VHMJ kpo
*
VŠHpoz
=
*
=
M VŠHMJ
*
*
*
*
16,8O€1rn2 0480
=
185,00 ~2 ~‚g~ €/m2
*
7,97 €/rn
I 474,45 ~
I. ZÁVER
1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE
NehnuteVnosť
Adresa
Vlastník
Uživatel‘
Výpis z KN
:
:
:
Pozemok, Časť parc. Č. 748/I, podľa GP parc. Č. 748/123.
Malé Leváre.
Obec Malé Leváre.
Ako vlastník.
LV Č. 904.
Pozemky:
~ Druh pozemku
IPozemok
2. VŠEOBECNÁ HODNOTA
.
.
1
Číslo parceiy]I
7481123“
Výmera (m2)~
ias,oc4
Znalecký posudek Č. 67/2013
-8-
I
Všeobecná hodnota
Pozemky
pozemok-parc. 6. 748/123 (185 m
1 474,4~
Spolu VŠH
I 474,4f
I
I
kaokrún~~ VŠH spolu
[SKK Konverzný kurz I E = 30,1260 SKK
I 470,OOj
44
285,221
Všeobecná hodnota stavieb a pozemkov je spolu: i 470,00 €
Jedentisícštyristosedemdesiat Eur
3. MIMORIADNE RIZIKÁ : Neboli zistené.
Pri spracovani znaleckého posudku bob prihliadnuté na tie okolnosti, ktoré móžu ovplyvniť všeobecnú
hodnotu nehnuternostl. Bob prihliadnuté na miestne okolnosti z titulu územnoplánovacich podmienok, vzá
jomných susedských vzťahov, z titulu kvality a druhu stavby, ako aj polohy nehnuteľnosti. Ďalej boli zohrad
neně a využité v čase ohodnotenia znalcovi dostupné podklady a údaje. Znalec nezodpovedá za skryté resp.
zamlčané nedostatky, ktoré sa nedalo zistiť počas obhliadky z technickej a právnej dokumentácie, alebo ktoré
vyplynuli z neuvedených, alebo zamlčaných skutočností. Po dodatočnom preukázanl vyššie uvedených sku
točnostI, abebo mých nedostatkov, sa všeobecná hodnota nehnuternostl stáva neplatnou.
V Malacky, dňa 25.5.2013.
ĺ‘~&
(‘rC~
1
‚
N
Ing. ~
znaCec
IV. PRÍLOHY
Fotodokumentácia.
Výpis z katastra nehnuteľnostl, výpis z listu vlastnlctva Č. 904, vytvorený cez katastrálny portál dňa 7.5.201 3.
lnfomiatívna kópia z mapy, vytvorená cez katastrálny portál dňa 7.5.2013.
Geometrický plán 6. 14023679-612013 na oddelenie pozemku parc 6. 748/123 vypracoval M Žigo, Bratisla
va, overený 22.3.2013 pod 6.293113 (kópia).
r
ČL
“~-
~
.
-
iM~é___
C
—
‚p“
p1
~-
C)p4Z1
~;
r
~
C ~) J.d
p
1-I
CO
Z
Spop~atnené v zrrysie
‘kona č 1~ % Z :
Geometrický pión je podpdooom na prdvne j‘miy
Vyhotovitef:
.
Red údaj. aot.rojSle“o stavu výkazu výmer sů zho&iě
Kroj:
Bratislavský
Miroslav ZIGO
Drotárska 41
81104 Bntislava
tcl.090W567 376
ičo 14023679
Malé Letoro
20320/3
Hově tronice boll
V
Či~Io
p1 nu
‚
Drlrodo oznoéené
20.3.20/3
Meno:
Ing. Peter Pisarwl‘~
Nddetltasloni a presnoslau zodpovedá pre®Isam
kr#.rúrkoml
Obec:
‚4023679-6/20/3
Autorlzočne overil
Mono:
Orio:
Miroslav 2! go
údajml platných výplsov a katostro nelnitelnosti
Malacky
GEOMETRICKYPLAN
Vyhotovil:
Orio;
Okres:
Malé Lettdre
Mcpový
list :
ZS XXI ‚7 /9
na oddelenie pozemku
p.č. 74W123.
Úrodne overil
Meno:
orIo:2z
MAR 2
ů~T /3
Oran overené
‚.21S/iS95 Z.:.
ar.“ z&ona trn
zli a
‚-
Canad“ pO~abMho eeronlo mročsxý nóčrt)‘a
<
E 0780
SCrooedce bodov označenýcn „slanila ostatně
roček‘ údaje cC. uioteně vo všeob dokirentdcP
Pečiotka a po
Is
4.
I
PečIa
tt‘ SO-199T
~.
VÝKAZ VÝMER
Ooterajši stav
Zrneny
Nový stav
Čtslo
pzkn.
vlo~ky
listu
vlastn.
PlC
LV
Výnoru
parcely
PlC
KN-E
KN-C
ha
Druh
DozeniRt
Dlel
R
Číslo parcele
Člslo
m2
od
parcely
čislo
in‘
ni
Číslo
parcely
.
Výrnera
ha
ni‘
Druh
pozemku
vlastník
(má opráv. osobo)
adresa, (sídlo)
RáCI
Stav Pr—
904
4478
748/l
tr.trdv.p.
748/!
4293
tr.trdv.p.)
doteraJSI
748/123
/85
zast~pl.
Katarina Budkovi, Malé Levdre
4478
4478
Spolu;
ta
5kw podía registra C KN;
748/i
Spa/u;
Legenda: ~dd spdsob
4997
zast43!.
4997
využfVan! 18 - poze o/C na klať ni Jo‘ Vor
22 -paz rnokna Ato arnie ~ostovend I ‚Žlnlerska tavba ;estnd. nile na a úd lovd)
748/J
4812
zast.p/.
748/123
/85
zastpí
4997
doteraJSJ
22
/8
.
Katarina Budkovd, Malé Levdre
748/Í
748/Í
(748/I)
d
748/120
d
748/121
)
d
748/122
-‘M
Združenie obci Enviropark Pomoravie
2013050
FaIctúra Č.
Objednávka Č.
Hlavná 67
900 61 Gajery
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
DodacT list Č.
IČO:
Obec Malé Leváre
36057725
DIČ :2021776174
Obecný úrad
90874 Malé Leváre 177
Vvstavu
Maxianová
Odberater
00309711
Dát. dod. tov.Isl.
27.05.2013
27.05.2013
Forma úhrady
___________
Spůsob
dopravy
Konštantný
symbol
____________
Banka
___________
Pobočka
C[slo účtu
SWIFT
IBAN
_____________
Dod. a plat. podm.
Obec Malé Leváre
Obecný úrad
90874 Malé Leváre 177
IČO:
Dátum vyhotovenia
DlČ:2021049536
I Dátum eolatnosll
j 05.06.2013
Prevodným prikazom
________________________
0308
Prima banka Slovensko, a.s.
Malacky
322742800515600
KOMA SK2X
SK66 5600 0000 0032 2742 8005
___________________________
__________________________
________________________
Fakturujeme Vám
P.Č.
Kód položky
Popis
Množstvo
bežné výdavky na kanalizáciu na trase mimo úseku
Gajery
Cena n J.
Jedn.
1,00
372,11
Spolu:
Centové vyrovnanie:
Zdruienle obci Enviropark Ponio:sv*
Hlavná 87
900 61 Gajery
iČO:k&36 067 725
DIČ 2021776174
Podpis a pečlatka
Spolu
372,11
372,11
0,00
Dodávater nieje plallterom DPH
celková fakturovaná suma:
EUR
372,11
/
.
‚
.
3“
.~.a..____.,
Óbecný Órtd kt&‘~t Leváro ~
-.—~.—n———-——---—-—-
!ct)~io,i~;n~.
!~9SrWl3
.
I
~.
——-1
!
~r—
Spracované v programe ALFA - jednoduché účtovnlctvo, výroba: KROS as., tel. 0411707 10 11, ~.kios.sk
I
Rozúčtovanie nákladov
Dodávateľ
Text
PAVOS Vodárenská spoločnost, s.r.o.
Malacky
odstránenie poruchy na výtlačnom
potrubí z PČS 1 Veľké Leváre
Faktúra
Suma v €
2013/124
2 160,82
Podjet obcí
%
Gajary
Závod
Veľké Leváre
Malé Leváre
spotu
Dodávatej‘
PAVOS Vodárenská spoločnosť, s.ro.
Malacky
5
48
32
15
Text
Faktúra
výmena motor. spúšfača, demontáž,
montáž a zapojenie Čerpadla na PČS 1
Veľké Leváre
2013/120
€
108,04
1037,19
691,46
324,12
2 160,82
Suma v €
319,90
Podjel obcí
9‘
5
48
32
15
Gajary
Závod
Veľké Leváre
Malé Leváre
spolu
Spotu
Ga jary
Závod
Veľké Levá re
Malé Levá re
124,04 €
1190,75€
793,83 €
372,11 C
€
16,00
153,55
102,37
47,99
319,90
Download

Zápisnica zo zasadnutia OZ 06.06.2013