Družstevné
Noviny
Naše finančné družstvo
československé vydanie
7.
vydanie
júl 2014
„Sme priekopníci.
Zbabelci sa nevydali na cestu, slaboši sa
postrácali cestou. napredujme!“
Tomáš Baťa
Appka pod lupou
Návrat k tradičným
hodnotám. Časť siedma, O sociálnej zodpovednosti
a starostlivosti o iných
aj v tomto prázdninovom horúcom období sa k
Vám prihovárame článkom, v ktorom pokračujeme v odhaľovaní základov tradičného družstevníctva. Pochopiť pravú podstatu družstevníctva by si mal dať za cieľ každý družstevník.
Iba tak zistí, že jeho čas a energia, ktorú venuje
tomuto obchodnému modelu, sú jeho dobrou
investíciou.
Vymeňte Marínu za inú
Príbeh družstevníka —
— Ostrov Hvar, Chorvátsko
Začalo sa to snom. A samozrejme tiež prvým
kreditom z DAE, cez náš družstevný dovolenkový program NFD PV. Ako správna družstevníčka som na 100 % vedela, že ak pôjdem tento rok
na dovolenku, tak určite iba cez NFD PV...
/ viac na strane 4
Družstevníctvo vždy malo jeden zo základných cieľov sociálnu zodpovednosť a starostlivosť o svojich členov. Bolo to zakotvené
už samotným faktom, keď družstvá vznikali
práve v časoch, kedy bolo ľuďom najťažšie a to
ich motivovalo sa spojiť a snažili sa pomôcť si
navzájom. Družstvá vznikali vždy...
/ viac na strane 2
Zlaté možnosti
NFD Gold — nástroj ako zachovať bohatstvo pre seba a
svojich najbližších
V súčasnosti nájdeme na finančnom trhu
viacero produktov, vďaka ktorým dokážeme
zhodnotiť svoje úspory. Pri väčšine z nich však
nedokážeme zachovať aj hodnotu...
/ viac na strane 5
Mano’s Pexeso je prvá hra awaboom určená špeciálne pre deti. Vaše deti si na princípe pexesa vedia rýchlo a jednoducho precvičovať svoju pamäť. Hra je urobená jednoducho,
aby ju pochopili aj deti predškolského veku.
Hra je zadarmo a obsahuje tri základné herné
sady: psy, zvieratká z Afriky a čísla. Po zvolení
hernej sady máte možnosť výberu zo štyroch
spôsobov usporiadania pexesa (2x2, 3x2, 4x3
a 4x4). Hru hrajete pomocou dotykov zvolením vždy dvoch kartičiek a zobrazením ich
obsahu. Pokiaľ sa obsah zvolených kartičiek
zhoduje, uložia sa na bok hracej plochy. Keď
sa obsah nezhoduje, tak volíte znova.
Hra končí nájdením všetkých párov. Aktuálne
sa pripravuje pre hru update v podobe troch
nových herných sád na témy: les, farma a oceán.
Aplikácia je aktuálne publikovaná pre
platformy Android a iOS a stiahnuť si ju môžete z obchodov Google Play a App Store vo
Vašich smartfónoch a tabletoch.
Príjemnú zábavu s Mano’s Pexeso Vám
praje tím Awaboom Games :)
Ing. Martin Kapinos / awaboom CTO
júl 2014
československé vydanie
družstevné noviny / strana 2
O sociálnej zodpovednosti
a starostlivosti o iných
„Nepýtajte sa, čo môže vaša krajina urobiť pre vás.
Pýtajte sa, čo vy sami môžete urobiť pre svoju krajinu.“ John F. Kennedy
Milí družstevníci,
aj v tomto prázdninovom horúcom období sa
k Vám prihovárame článkom, v ktorom pokračujeme v odhaľovaní základov tradičného družstevníctva. Pochopiť pravú podstatu družstevníctva by si mal dať za cieľ každý
družstevník. Iba tak zistí, že jeho čas a energia, ktorú venuje tomuto obchodnému modelu, sú jeho dobrou investíciou.
Družstevníctvo vždy malo jeden zo základných cieľov sociálnu zodpovednosť a starostlivosť o svojich členov. Bolo to zakotvené
už samotným faktom, keď družstvá vznikali práve v časoch, kedy bolo ľuďom najťažšie
a to ich motivovalo sa spojiť a snažili sa pomôcť si navzájom. Družstvá vznikali vždy
v čase krízy, či už hospodárskej, ekonomickej, alebo ako v prípade nášho družstva NFD,
to bola skôr sociálna a morálna kríza… NFD tému hospodárenia štvor-ročného volebného vytýčený cieľ.
vzniklo v čase, keď vstúpili do praxe ekono- obdobia, počas ktorého sa chcú politici „blys- Aby Rada riaditeľov CLUBu NFD vykonávala
mické rozhodnutia politikov, ktoré predpove- núť“ v tom najlepšom svetle a na rozumné zodpovedne pokyny predstavenstva.
dajú, že dôchodkový systém bude za pár rokov a profesionálne spôsoby hospodárenia a bu- Aby leadri sa riadili a vzdelávali v zmysle pona pokraji zrútenia a vláda bude musieť predl- dovania aktív nie je čas.
kynov Rady riaditeľov.
žovať dôchodkový vek.
Preto vážení členovia, máme v rukách Aby členovia využívali CreditPay, tržnicu
Dnešná situácia v EU v oblasti sociálnych neoceniteľnú príležitosť, vybudujme si silné družstva a kupovali si NFD PV.
istôt je udržiavaná len cez pôžičky a štátne
Aby pracovníci helpdesku a Customer
„Ak si nepocítil radosť z vykonania care si plnili svoje pracovné povinnosti.
dlhy, ktoré budú musieť splácať naše deti…
pričom navyše náš problém je, že pomer dobrého skutku, veľa si zanedbal a zo Aby všetci zamestnanci družstva zodpovšetkého najviac seba...“
narodených detí a ľudí v produktívnom
vedne odovzdávali výkon v práci.
veku je výrazne nižší ako by mal byť, aby sa
Úspech je závislý od toho, či budeme
A. Neilen
dlhy a sociálny systém mohol financovať.
zodpovední sami za svoju časť „práce“. Ak
Dnes je priam naivné veriť, že vláda doká- družstvo a bez ohľadu ako hospodári vláda so si to rozoberiete na „drobné diely“, nie je to
že zabezpečiť dostatok finančných zdrojov štátnym majetkom, my si zabezpečíme vlast- také ťažké, celok sa skladá z detailov.
na sociálne potreby, bez úverov. Pričom pri ný ekonomický model, ktorý každému členovi Ak sa rozhodnete, že budete zodpovedne
zdravej ekonomike je možné platiť sociálne rieši otázku dôchodku, ako aj otázku aktív- vykonávať svoju úlohu, potom ste prevzali
potreby iba z finančných zdrojov získaných nych príjmov počas tvorby našich vlastných sociálnu zodpovednosť, lebo svojou prácou
z aktív štátu a nie zadlžovaním sa. Ak sa štát vernostných dôchodkov.
pomôžete vybudovať silné družstvo, ktoré
chce zdĺžiť, tak tieto zdroje by mal použiť na Staňte sa v prvom rade užívateľom a spo- sa o vás postará v čase, keď to budete najviac
„podnikanie“ a na tvorbu nových príjmov, ale luvlastníkom súčasne! Družstvo funguje ako potrebovať! A tak si vytvoríte sociálne istonie na dôchodky či na riešenie sociálny poty bez ohľadu na tom, ako to bude zvládať
„Najnešťastnejšími smrteľníkmi naša vláda. A nie len to… lebo vďaka silnému
trieb.
Všetci vieme, že vláda netvorí aktíva, ale sú tí, ktorí za svoje služby nedosta- družstvu pomôžeme sa postarať aj o iných.
skôr naopak, predáva majetok a dokonca
Spôsob akým chceme riešiť sociálne istoty
nú nič viac ako mzdu“
to predáva zahraničným investorom, ktorí
a pomoc iným, nie je formou finančných príNapoleon Hill
potom zisky si sťahujú do vlastnej krajiny
spevkov, ale formou vytvorenia prostredia,
a tak my sme stále chudobnejší a zdĺženejší živý organizmus. A aby sme dosiahli želaný v ktorom sociálne istoty vedia ľahko dosiahnuť
a bohaté štáty bohatnú ešte rýchlejšie…
úspech, je nutné aby fungovali všetky „orgány všetci zdraví ľudia, ktorí budú mať finančnú
Investovanie a tvorba aktív je dôvodom tohto organizmu“.
istotu a dokážu tak pomáhať chorým, či inak
prečo bohatí bohatnú a chudobní chudobnejú. Aby predstavenstvo a kontrolná komisia „hendikepovaným“. Družstvo vytvára nové
Táto situácia je pod silným vplyvom sys- zodpovedne riadili činnosť družstva a držali pracovné miesta a pomáha tak prežiť mno-
júl 2014
československé vydanie
hým rodinám. Družstvo vytvára vzde„Život vyžaduje, aby k nemu každý
lávací program, ktorý pomáha porásť
jedinec prispel svojim dielom, a je na
a stať sa úspešným mnohým leadrom
dotyčnom
jedincovi, aby si sám zistil,
a zabezpečiť tak finančnú nezávislosť
z našej obchodnej príležitosti. Družčo by to malo byť.“ Viktor Frankl
stvo tvorí obchodnú príležitosť pre
subdodávateľov, ktorí zásobujú družstvo pomáhajú štátu, ako aj družstvo vytvorilo Nadáciu,
produktmi a službami. Družstvo platí dane, ktoré ktorá podporuje talenty a vzdelávanie detí.
družstevné noviny / strana 3
Ak vybudujeme spoločne silné družstvo, potom zabezpečíme sociálne istoty
aj svojim potomkom, za čo vám budú vďačné celé generácie. To je skutočná sociálna
zodpovednosť a starostlivosť o iných!
Martin Cigánek / predseda družstva NFD
Novinky z dielne awaboom
Chytré aplikácie pre vašu prácu, rodinu i súkromie. Jednoducho Awaboom!
www.awaboom.com
Prvý polrok máme za sebou a je čas na rekapituláciu. NOVÉ APP: Od začiatku roka sme
publikovali 10 nových aplikácií NFD, konkrétne Družstevné výroky NFD v troch jazykových mutáciách (SK, CZ a PL) pre platformu
Android a iOS (Apple), Lampa NFD a Družstevný Zápisník NFD pre platformu Android,
Družstevné Noviny NFD a Prezentácie NFD
pre iPhone a iPad. UPDATE APP: Aktualizáciu
dostali aplikácie Club NFD, Prezentácie NFD,
Družstevné Noviny a Družstevný Zápisník
NFD. WEB APP: Cestovný portál s rezervačným systémom Holiday Travel NFD,
Multi-Vendor E-shop Tržnica NFD, webstrán-
ka nadácie Uśmiech Ucznia, spravodajský
portál Biztweet.eu, aktualizácia členskej zóny
— Customer Care. TABLETY NFD: Tiež sme
upravili a nainštalovali aplikácie už do 300 tabletov NFD špeciálne určených pre Program
Vacation. AWA GAMES: Od otvorenia divízie
sme publikovali hry Save the Blowfish!, Mano’s
Pexeso, Defend Ukraine a aktualizáciu pre hru
o číslach Guess My Number! Taktiež sme spustili vývoj dvoch dlhodobých herných projektov:
Veneterra a Rockets.
AKTUÁLNE PROJEKTY: Aktuálne pracujeme na 9 projektoch. NFD: Konkrétne na webových aplikáciách Platobnej Inštitúcií / Cre-
ditPay, redizajn Klientskej zóny NFD, Update
Customer Care, Univerzita NFD. AWA APPS:
Pre iPhone a iPad pripravujeme žiadané motivačné aplikácie Devita a Fortuna v SK a EN
jazykoch. AWA GAMES: Tiež finišujeme s aktualizáciou hry Mano’s Pexeso a s novými hrami
Escapator a Mano’s Juice, ktoré budú zverejnené koncom Augusta, začiatkom Septembra. Pre
hru Veneterra pripravujeme Crowdfoundingovú kampaň pre anglo-saský trh. O vývoji tohto
dlhodobého projektu Vás budeme priebežne
informovať na našich sociálnych sieťach a v samostatnej rubrike Družstevných novín NFD.
Michal Diňa / awaboom CEO
júl 2014
československé vydanie
družstevné noviny / strana 4
„Vymeňte Marínu za inú.“
Príbeh družstevníka — Ostrov Hvar, Chorvátsko
Začalo sa to snom. A samozrejme tiež prvým
kreditom z DAE, cez náš družstevný dovolenkový program NFD PV. Ako správna družstevníčka som na 100 % vedela, že ak pôjdem
tento rok na dovolenku, tak určite iba cez
NFD PV. Inú možnosť som nepripúšťala. Kam
ale ísť? Kde zameniť svoj týždeň? Ak máte sen,
iba choďte za ním...
Mám dve malé deti (9 a 11), preto sú ešte
stále pre mňa prioritné dovolenky pri mori.
More, plávanie, potápanie, usmievavý Oskar....to je to, čo všetci potrebujeme k radosti.
Zvažovali sme Bulharsko, alebo Chorvátsko.
Hlavne preto, že sme chceli ísť vlastným autom a tieto destinácie sa nám zdali prijateľné,
čo sa týka dĺžky cesty.
V ponuke DAE na začiatku roku nebol vložený
žiaden týždeň v Chorvátsku, preto som si zadala „request“. Začiatkom prázdnin to prišlo.
Apartmán pre 6 osôb, na ostrove Hvar v Chorvátsku. Ako pre mňa a moju rodinu, povedala
som si. Niekto vložil môj vysnívaný týždeň.
Tu som si iba potvrdila moju životnú filozofiu,
že ak po niečom úprimne túžim, s čistým srdcom, určite to dostanem. Bolo to na poslednú
chvíľu, ale prišlo to...
Hneď som si urobila priamo cez stránku
DAE rezerváciu, tzv. „booking“, a týždeň bol
môj. Poplatok som zaplatila platobnou kartou.
Pri platení výmenného poplatku 99 eur som
si už iba potvrdila, aký skvelý je náš program
NFD PV. Ak máte malé deti tak mi dáte za
pravdu, že s nimi je dovolenkovanie, hlavne
v zahraničí pri mori, vždy finančne náročnejšie. Neplatí to však v prípade, ak dovolenkuje-
te s NFD PV, kedy už nikdy neriešite náklady
na ubytovanie!
Cesta autom bola pohodová. Vyštartovali sme vo štvrtok niečo pred polnocou. Deti
väčšinu cesty prespali, spolu s manželom sme
sa prestriedali pri šoférovaní. Mali sme dve
zastávky po ceste, ktorá bola na naše počudovanie skoro vždy prázdna. Bolo to asi preto, že
bol ešte len piatok a nával na diaľnice sa deje
až v sobotu, kedy sú kolóny áut pred vstupom
na chorvátsku diaľnicu aj 2 km dlhé. Cestu na
záver nám spríjemnila plavba trajektom na
ostrov Hvar. Deti mali krásny zážitok z plavby
loďou. Počasie bolo krásne, more priezračné.
Keď sme vystúpili na ostrov Hvar, ešte sme si
prešli pár kilometrov po ostrove, až kým sme
prišli do mestečka Jelsa do Rezortu Fontana.
Prvý kontakt s recepciou v rezorte Fontana bol príjemný, už nás tam čakali. Deň predtým som si pre istotu zavolala na recepciu, či
je všetko v poriadku a či nás očakávajú. Ten
jeden telefonát alebo mail „pre istotu“ stojí
za to. Zložili sme zálohu 100 eur, dostali kľúče
od apartmánu a tiež parkovacieho miesta, pár
metrov od apartmánu.
Čakal na nás krásny priestranný zrekonštruovaný apartmán s dvoma izbami, obývačkou a s velikánskym balkónom. Balkón bol
chránený odťahovacími žalúziami, čo sme
ocenili hlavne dopoludnia, keď sme si vychutnávali raňajky a kávu pri príjemnomzátiší.
Výhľad bol smerom na more, tienili ho stromy
ktoré robili príjemný chládok, ale miestami
sme videli aj na hladinu a na pláž. Tu sa určite
„neuvaríte“ a neunavíte zo slnka. Počas celé-
ho pobytu som nikdy nemala pocit, že je príliš
horúco a že sa nedá vydržať na slnku, aj keď
vonku bolo 30 stupňov.
Obývačka bola spolu s kuchyňou. Bol tu
rozkladací gauč ešte pre ďalšie dve osoby,
kreslá, jedálenský stôl, TV, DVD, chladnička s mrazničkou, mikrovlnka. Kuchyňa plne
vybavená so všetkým čo potrebujete. Ocenila som také detaily ako je chlebník, kávovar,
hriankovač. Všetky súpravy na kávu, vodu
a víno, taniere, príbory, riady, boli nové. Vraví
sa, že na dovolenke si treba užívať a veľa žien
nerado varí na dovolenke. V takejto krásnej
a priestrannej kuchyni, s takýmto vybavením
je však radosť čokoľvek pripravovať. Ja som
deťom robila aj palacinky a raz aj domáce halušky. Až som sa sama čudovala, s akou radosťou tu niečo chystám.
Samozrejme v každej izbe, aj v obývačke bola
klimatizácia. Ani raz sme ju však nepoužili,
pretože klíma v apartmáne bola práve vďaka
stromom v celom rezorte veľmi príjemná.
Súčasťou apartmánu boli dve kúpeľne.
Jedna veľká kúpeľňa bola komplet vybavená
(vaňa, WC, bidet) a bol tam aj nástenný fén.
Dávkovače s úžasne voňajúcim mydlom boli
pri každom umývadle aj sprche. Osušky a ručníky nám vymenili v strede pobytu.
V rezorte sú bezplatne k dispozícii hosťom
apartmánov hneď pri reštaurácii dva bazény
s morskou vodou. Jeden je pre malé deti. Pri
bazéne si svoju útratu za drinky môžete nechať písať priamo na apartmán a zaplatiť všetko naraz pri odchode. Ceny v bare boli prívetivé. Hlavne v „Happy hour“ kedy sa do ponuky
dostával 1 liter Mochita.
Každý večer o 20:30 sa pri reštaurácii robili mini diskotéky pre deti. Boli to „ukazovačky“ a bolo jedno z akej krajiny ste, všetci tomu
rozumeli. Diskotéky sa robili 2 x do týždňa aj
pre dospelých. Pre tých akčnejších sa každý
deň robilo cvičenie jogy a iných „disciplín“.
Večer sa raz robila aj súťaž pre bystré hlavy,
kde sa púšťali pesničky a filmy a hádali sa ich
názvy a hlavné postavy. K dispozícii pre hostí
apartmánov bolo zdarma aj fitness.
Neďaleko, krátkou prechádzkou pozdĺž
pobrežia sa dostanete do centra Jelsy, s reštauráciami, obchodmi, stánkami. Sú tu banky,
pošta, infocentrum, kostol, a rôzne iné obchody. Predávajú tu aj sudové hvarské vína.
Supermarkety sú s tovarom ako u nás, cítila
som sa v nich ako v našom Tesco alebo v Hypernove. Ceny v týchto supermarketoch sú
prívetivé aj pre nás Slovákov. V reštauráciách
si viete vychutnať dobrú rybu, či iné morské
júl 2014
tvory, pizzu....dobré víno, či pivo.
Asi 100 m po schodoch pod našim apartmánom bol špeciálne upravený prístup do
mora. Je to celkom veľká plocha, nikdy som
nemala pocit, že je tam veľa ľudí. Mohli ste
sa tu zložiť a celý deň sa slniť, plávať, potápať
sa. My sme mali so sebou aj nafukovací čln.
Dobrá zábavka. Ak máte deti vo veku od 6—15
rokov, odporúčam im zobrať plutvy a okuliare. Neskutočný zážitok pre ne pri spoznávaní
morského sveta. Ja som si šnorchlovanie tiež
užila. Obrovskou výhodou keď idete na dovolenku vlastným autom je to, že si so sebou
zoberiete čo chcete. Člny, veslá, nafukovačky,
vesty, kolesá, plutvy, okuliare, udice....jednoducho všetko, čo vám spríjemní pobyt na vode.
Toto si so sebou do lietadla asi nezoberiete.
A ak máte viac detí, tak si to všetko násobte.
Ak máte deti do 6 rokov a uprednostňujete pieskovú pláž, tak neďaleko asi 2-4 km sú
kempy a pri nich je aj piesková pláž s plynulým prechodom do mora.
Ak sa Vám chce, a nám sa chcelo, tak si môžete autom prejsť na druhú stranu ostrova,
kde sú tiež pieskové pláže. Niektoré hvarské
cesty nie sú ideálne pre začiatočníkov, jazda
na nich si vyžaduje istý stupeň zručnosti.
Hlavne ak ide oproti vám niečo väčšie ako ste
vy. Tiež si treba dávať pozor na angličanov,
občas v aute zabudnú, že nie sú doma. Výhľad
na more z tej druhej strany je naozaj úžasný,
ale aj ceny apartmánov tomu zodpovedajú.
Vraj aj klientela je tu iná, v prístavoch kotví
veľa nemeckých jácht.
Tu sme sa zoznámili s jednou rodinkou
z CZ, ktorí za ubytovanie v apartmáne zaplatili 130 EUR/noc. Boli tam na 7 dní. Bez stravy.
Keď sme im ukazovali fotografie nášho apart-
československé vydanie
mánu, povedali, že ten náš je krajší. Nedalo
mi, aby som pri tej príležitosti nespomenula
náš NFD PV a vymenili sme si kontakty. Žeby
potencionálny družstevník?
Ak by počasie nebolo práve najlepšie a bolo
by pod mrakom, takmer všade si môžete nachytať ryby. Ak máte šťastie, niečo ulovíte. My
sme ho v tomto nemali a pri chytaní rýb sme
ryby vlastne iba kŕmili. Ak chcete, môžete si
požičať skúter a pojazdiť si po ostrove. Ja som
videla na oblohe aj paraglajdistov, odkiaľ ale
prileteli, neviem. Možno oproti z Makarskej
riviéry.
Tých 7 dní ubehlo ako voda. Keď je vám
niekde dobre, ani to inak nemôže byť.
Pri odchode nám na recepcii vrátili zálohu 100 EUR. Iba letmo som si pozrela cenník ubytovania, ktorý bol položený na pulte.
družstevné noviny / strana 5
Apartmán v ktorom sme boli my sa ponúka za
189 eur/ noc.
Po odchode z Hvaru sme si predĺžili dovolenku a zostali sme na pobreží Chorvátska
pri našich priateľoch ešte tri dni. Tu sme si
ubytovanie už ale museli platiť. Celkovo sme
teda strávili v Chorvátsku plných 10 dní.
Čo dodať na záver. Vyjadrujem v mene celej rodiny maximálnu spokojnosť s výmenou
svojho týždňa v Marina d´Or za týždeň v Rezorte Pinus Apartments v Jelse na ostrove
Hvar. Ďakujem svojmu NFD, že vďaka tomu,
že som družstevníčka, som si s rodinou mohla
užiť pobyt v nádhernom apartmáne pri mori
bez nákladu na ubytovanie. Tešíme sa už teraz
na ďalšiu dovolenku. :-)
Zuzana Lukáčová / podpredsedníčka predstavenstva NFD
Zlaté možnosti — NFD Gold
NFD Gold — nástroj ako zachovať bohatstvo pre seba a svojich najbližších
V súčasnosti nájdeme na finančnom trhu
viacero produktov, vďaka ktorým dokážeme
zhodnotiť svoje úspory. Pri väčšine z nich však
nedokážeme zachovať aj hodnotu nášho majetku do budúcnosti. Väčšie zhodnotenia spravidla
prinášajú produkty, pri ktorých sme nútení podstupovať vyššiu mieru rizika. Ideálne riešenie
predstavuje vlastníctvo zlato, ktoré nepodlieha vplyvu inflácie, a teda aj náš majetok v tejto
forme nestratí svoju hodnotu ani v budúcnosti.
Pravidelným mesačným prikupovaním zlata tak
môžeme získať storočiami overenú poistku voči
nestabilnému bankovému systému.
Aktuálny vývoj zlata je zobrazený na nižšie
uvedenom grafe.
Môžeme vidieť, že koncom júna cena zlata sa
viackrát priblížila k hranici odporu, ktorá bola
na úrovni cca 1320 USD/uncu. Začiatkom júla
došlo k jej prelomeniu, čo predstavuje dobré
predpoklady pre ďalšie zhodnocovanie.
Peter Zágora / office manager NFD
90 Day Spot Gold in USD per ounce
júl 2014
československé vydanie
Tlačové správy z NFD
•Dňa 28. 6. došlo k rozšíreniu Rady Riaditeľov CLUBu NFD pre ČR a SR. Rada
bude vo finále mať okolo 36 členov, čím
družstvo sleduje to aby sa zabezpečil plynulý informačný tok v rámci celej siete.
•Dňa 15. 7. sa spustila činnosť nového
oddelenia starostlivosti o členov — oddelenie Customer Care. Jeho cieľom je
prevziať v plnej miere kompletnú starostlivosť o členov.
Dňa 17. 7. sme oficiálne privítali
v centrále NFD zástupcov Western Union
( Western Union International Bank
GmbH, organizační složka). Navštívila
nás pani riaditeľka Jitka Kunstová a náš
Key account manager Helena Musilová.
Odkonzultovali sme vzájomnú spoluprá-
družstevné noviny / strana 6
cu ako aj budúce príležitosti. Hodnotili
sa kvalita poskytovaných služieb, pričom
sa dohodli možnosti zvýhodnenia kurzov
a poplatkov. NFD si váži záujem a spoluprácu, svojím spôsobom s najväčšou bankou sveta.
Dňa 21. 7. sa oficiálne spustil nový projekt
Tržnica družstva, ktorý zabezpečuje možnosť
nákupu produktov dennej potreby, či iných
produktov členov družstva sopoločne s možnosťou získania zľavových bodov, ktoré preplatia náklady na bankových poplatkov.
Motivácie — bonusy
Zadarmo 33 dovolenkových týždňov TERMÍN VYHODNOTENIA: vždy raz týždenne do 30. 9. 2014
OPIS: Prvé tri najlepšie zmluvy NFD PV (v celosti alebo na splátky) za uplynulý týždeň, budú začiatkom nasledujúceho týždňa
odmenené BEZPLATNÝM TÝŽDŇOM V DAE (môžu si vybrať do
3 rokov dovolenku kdekoľvek na svete z ponuky DAE).
PODMIENKY: Výhercovia sú tí, ktorí v tomto poradí budú mať:
- najvyššiu akontáciu
- najnižšie obdobie splácania
- najrýchlejšie pripísanú splátku odo dňa vygenerovania zmluvy
Kde už družstevníci dovolenkovali...
Nastala dovolenková sezóna a mnohí členovia si
už začali vyčerpávať svoje bezplatné dovolenkové týždne. Je to priam až neuveriteľné, keď viete, že sa nachádzate v apartmáne dovolenkovej
destinácie, kde sa cena za pobyt pohybuje bežne
okolo 1.000 - 3.000 EUR a Vy tam ste za 99 EUR!!!
Po jednej
Jeden náš priateľ sa raz pri západe slnka prechádzal po prázdnej mexickej pláži. Ako tak šiel,
v diaľke uvidel iného muža. Keď bol pri ňom
trochu bližšie, všimol si, že je to miestny obyvateľ.
Stále sa zohýnal, niečo zbieral a hádzal to do vody.
Znova a znova odhadzoval tie predmety do mora.
Keď náš priateľ podišiel ešte bližšie, uvidel, že to, čo domorodec zbiera, sú morské hviezdice, ktoré more vyplavilo na pláž,
Vtip pre tých, čo vydržali
čítať Družstevné noviny
až na záver.
Takéto výhody môžete mať iba ako vlastník…
Medzi navštívené destinácie patria už Maďarsko, Španielsko, Malta, Sardínia, Chorvátsko…
Budeme radi, ak nám zašlete fotografie z navštívených destinácií cez náš dovolenkový
program NFD PV.
a muž ich po jednej hádže späť do vody.
Náš priateľ bol trocha v rozpakoch. Pristúpil
k mužovi a povedal: “Dobrý večer, priateľu.
Lámem si hlavu nad tým, čo robíte.”
“Hádžem tieto hviezdice späť do mora. Vidíte,
odliv práve vrcholí a more ich všetky vyplavilo na breh. Ak ich nehodím späť, nebudú mať
kyslík a zahynú.”
“Tomu rozumiem,” povedal náš priateľ, “ale
na pláži sú určite tisíce hviezdic. Je predsa absolútne nemožné, aby ste ich všetky pozbierali.
Je ich jednoducho príliš veľa. A neuvedomujete si, že toto isté sa pravdepodobne deje na
stovkách pláží po celom pobreží? Vari nevidíte,
že vy to nijako nemôžete zmeniť?”
Domorodec sa usmial, zohol sa, aby zdvihol
ďalšiu hviezdicu, a keď ju hodil späť do mora,
povedal: “Ale táto bude žiť.”
*neznámy autor
Viac myšlienok o živote nájdete v aplikácií
Devita Live Quotes v obchode Google Play
(Android) vo Vašich smartfónoch a tabletoch.
Je to skvelý pocit ak viete, že už na ubytovanie
na dovolenkách nebudete musieť vydávať peniaze (okrem zámenného poplatku) a pritom môžete navštíviť viac ako 2500 destinácii sveta…
Čakáme na vaše príspevky a zážitky z dovoleniek cez NFD PV :-)
Môžete ich posielať na [email protected]
Družstevné
výroky
„Rozkvet i úpadok každého družstva je v rukách jeho členov..“
* Citát družstevníka z kalendára r.1941
„Sporiť = pilne pracovať, rozumne
žiť, účelne vydávať..“
* Sedliacke múdrosti
„Kdykoliv něco děláte, dělejte
to tak, jakoby se na vás díval
celý svět.“ * Thomas Jefferson
Viac výrokov nájdete v aplikáciách Družstevné
výroky NFD (SK) a Družstevní výroky NFD (CZ) v oficiálnych obchodoch Google Play a App Store vo Vašich smartfónoch.
Amerika a Rusko, alebo zvoľte vždy tú najjednoduchšiu variantu :-)
Keď NASA poslala prvých kozmonantov do vesmíru, zistila, že perá na písanie nefungujú, keď
tam nie je gravitácia. Vyriešením tohto problému poverila jednu konzultantskú spoločnosť. Po
desiatich rokoch a 12 miliónoch dolárov majú Američania perá, ktoré sú schopné písať v akejkoľvek pozícii a v rozmedzí teplôt 0 až 300 Kelvinov. Rusi používajú ceruzky.
Download

Družstevné Noviny