2
y
h
lo
Ú
a
l
o
k
.
1
ka
í
n
ro
v oly
o
k
ia ej šk
ž
pre ladn
zák
2.
Veká matemacká súaž pre všetky bystré hlavy
Šk. rok 2014/15
www.maksik.sk
AHOJ, Maksáčik!
Volám sa Maksík a s kamošmi Maksáikmi tvoríme výbornú partu. Ja im vymýšam zaujímavé
úlohy a hlavolamy, oni ich riešia, kreslia mi obrázky a píšu príbehy. Chceš aj ty patri do našej
party, dokáza svoju bystros a nakoniec sa teši z diplomu a dareka? Pozri si úlohy, ktoré som poslal, a skús ich vyrieši. Ak sa páia, prihlás sa u svojej pani uiteky a zapla štartovné 9,50 €.
Kto si netrúfa súaži sám, môže si nájs kamaráta a rieši s ním úlohy vo dvojici. Ale pozor! Dvojicu
môžu tvori len dvaja druháci z tej istej školy.
Ak sa nebudeš môc prihlási cez školu, popros rodiov, aby vyplnili prihlášku na stránke
www. maksik.sk. Zapojím a do súaže samostatne.
Všetkým Maksáikom posielam na konci školského roka krásne diplomy. Mnohým pribalím aj
darek, ktorý sa nikde inde nedá získa. Tak neváhaj!
Prezradím , ako bude súaž vyzera:
f
Päkrát za školský rok pošlem pä úloh.
f
Ty úlohy vyriešiš, napíšeš odpovede do Odpovedníka a ten odovzdáš pani uiteke.
Dodrž termín odovzdania odpovedí! Pripomenie ho moja verná kamoška stonožka Božka.
Odpovedník k úlohám 1. kola musíš odovzda 6. 10. 2014.
Ak Odpovedník nebudeš môc odovzda pani uiteke (napr. pre chorobu), pošli mi ho na adresu:
MAKSÍK, Talenda, n. o., P. O. Box 65, 850 00 Braslava 5.
Po každom kole posielam darčeky šikovným spisovateľom a maliarom
O chvíu sa dozvieš, o som zažil v lete. Môj príbeh však neskoní, pokraovanie sa dozvieš v 2. kole.
Ako sa môj príbeh bude vyvíja, môžeš rozhodnú aj ty. Najšikovnejším autorom príbehov pošlem dareky. Ten najlepší nájdeš pri úlohách 2. kola. Ak nechceš písa, môžeš kresli. Nakresli na
samostatný papier lietajúce taniere, rakety, hviezdy, mimozemšanov... Pripíš svoje meno a školu
a pošli príbeh alebo obrázok spolu s Odpovedníkom alebo na adresu [email protected] Ak sa
tvoj obrázok dostane do zadaní, ež pošlem darek. Príbehy aj obrázky zverejním na stránke
www.maksik.sk. o všetko nakreslili Maksáikovia vlani, si môžeš pozrie v Tvorbe Maksáikov.
Za obrázky v tomto kole získavajú dareky Samuel Zeman, Karolína Petríková, Emma Koršová,
Mária Kollárová, Slavomíra Pipasíková, Sabina Obrtancová, Zuzana Szudarová, Olívia Staviarska,
Sabina Sekmanová, Karin Kavuová, Petra upcová, Milan Bilec a Jakub Leo Bree.
Ako to všetko začalo
Tak dlho som sa na ten výlet tešil a nakoniec všetko dopadlo inak.
Nieo do nás narazilo a už som padal...
1
Prekvapenie
„A toto už o má by?“ prekvapil som sa, ke som
otvoril oi. „o za tvory to mám okolo seba?“
Zis, koho Maksík uvidel. Vyfarbi v Odpovedníku
f ervenou kruhy s íslami väšími ako 4 a menšími ako 20,
f zelenou trojuholníky s íslami väšími ako 8
a menšími ako 30,
f modrou štvorce s íslami väšími ako 7 a menšími ako 24.
ervenou pospájaj vyfarbené kruhy tak, aby
ísla v nich boli zoradené od najmenšieho po
najväšie. To isté urob zelenou s vyfarbenými
trojuholníkmi a modrou so štvorcami.
23
1
9
20
19 5
10
7
13
11
29 9
15
24
28
7
24
22
5
7
19
6
13
9
18
4
17
14
8
26
17
21
24
19
21
3
25
30
2
26
21
6
17
3
3
12
12
22
16
15
29
33
23
Panika
„Nevadí, celkom sa mi tu pái,“ povedal som si a obdivoval
farebné koraly. Zrazu sa dorúl vydesený deln Fin. „Morskú vílu Lilu uniesol arodejník. Premenil ju na rybku pásovku. Hrozí jej veké nebezpeenstvo. Môže sa sta korisou dravej barakudy. Musíme ju zachráni!“ sypal zo seba. „Ale ako ju spoznáme medzi tokými pásovkami?“ opýtal som sa. Fin vedel, že
f je maliká,
f má ervené oko,
f tri pásiky,
f žltý chvosk,
f a zelené plutvy.
Nájdi vílu Lilu a zakrúžkuj ju v Odpovedníku.
3
Hotel Sasanka
Ke sme objavili Lilu, Fin ma povozil na chrbte a spokojne odplával.
Ja som sa vrál naspä ku koralom. Okolo m
a krúžilo 5 morských
koníkov, 3 hviezdice, 2 klauni a 4 medúzy. Zrazu sa priblížil žralok.
Kam sa schováme? Našase som zbadal obrovskú morskú sasanku.
Rozhrnula niekoko chápadiel a povedala: „Už tu síce ukrývam 2 koníkov, 1 hviezdicu a 3 klaunov, ale schovám aj pre vás.“
a) Koko morských živoíchov spolu bolo schovaných u sasanky?
Po chvíli sa všetky morské koníky rozhodli, že idú preskúma, i už je terén bezpený. Za nimi
odplávali aj 2 hviezdice a 4 medúzy.
b) Koko morských živoíchov zostalo schovaných u sasanky?
4
Raja
Ke nebezpeenstvo pominulo, objavili
sa rybky sieovky. Sú to nerozluné kamošky – vždy plávajú v 64-lennom húfe.
V každom riadku aj stpci je 8 rybiek. Dodržiavajú pravidlo, že za a pod ervenou
rybkou pláva vždy modrá, potom nasleduje zas modrá, potom zelená, znova
ervená, modrá, modrá, zelená.
Kým som ich sledoval, objavila sa pred
nimi raja a niekoko rybiek svojím telom
úplne zakryla – tak, že z nich netrala ani
len plutvika (obrázok).
Koko raja úplne zakryla
a) ervených rybiek?
b) modrých rybiek?
c) zelených rybiek?
5
Objav
Na dne ležali nádherné staroveké vázy. Rozhodol som sa,
že jednu popraskanú vázu (obrázok 1) vyahnem nad hladinu a opravím. Ale ktoré úlomky (obrázok 2) k nej patria?
Zakrúžkuj v Odpovedníku, ktoré dva úlomky potrebuje
Maksík na opravenie vázy.
obrázok 2
obrázok 1
Opravenú vázu som venoval Lile a tešil som sa domov na poriadnu
poste, kamošov a poíta. Ke som vkroil na dvor nášho domu,
skoro som spadol z nôh. Oslepilo ma silné svetlo, nad zemou sa
vznášal obrovský tanier a v tanieri... Ak chceš, dokoni príbeh
a pošli mi ho. Už teraz som zvedavý na to, o vymyslíš.
Download

Zadanie - MAKSÍK