Slovenská gerontologická a geriatrická spoločnosť
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku
Nemocnica Poprad, a.s.
Spolok spišských lekárov v Poprade
usporiadajú
pod záštitou prezidenta SR
Andreja Kisku
XIV. SLOVENSKÝ
GERIATRICKÝ KONGRES
s medzinárodnou účasťou
a
41. GRESSNEROVE DNI
Hlavná téma
OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU
V GERIATRII
15. – 17. apríla 2015
Hotel PATRIA, Štrbské Pleso
PROGRAM
SACCME kredity: pasívny účastník – 20 kreditov,
prvý autor – 30 kreditov, spoluautor – 25 kreditov
SLOVENSKÁ
GERONTOLOGICKÁ
A GERIATRICKÁ SPOLOČNOSŤ
Doc. MUDr. Silvester Krčméry, CSc.
prezident
Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti
Doc. MUDr. František Németh, PhD.
vedecký sekretár
Slovenskej gerontologickej
a geriatrickej spoločnosti
PROGRAMOVÁ KOMISIA
Prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc.
Prof. MUDr. L. Hegyi, DrSc.
Prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc.
Prof. MUDr. Š. Koval, PhD.
Prim. MUDr. K. Soláriková
Prim. MUDr. K. Stracová
Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
Doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Doc. MUDr. F. Németh, PhD.
Prim. MUDr. L. Gerlich, MPH
Prim. MUDr. T. Drobná
ORGANIZAČNÝ VÝBOR
Doc. MUDr. F. Németh, PhD.
Prim. MUDr. P. Bárta
Prim. MUDr. Ch. Schweitzer
Prim. MUDr. P. Jonáš
Doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
Doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Z. Filčíková
PROGRAM
Streda
15. 4. 2015
SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE KONGRESU
OCENENIA JUBILANTOV
GRESSNEROVA PREDNÁŠKA
13:00
13:30
Predsedajúci: doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
Koval Š. (Košice)
Selfageizmus a ageizmus v nás a medzi nami
OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU
U SENIOROV I.
PANELOVÁ DISKUSIA
14:00 – 15:45
Predsedajúci – moderátor: doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc.
Členovia panelu: Popracová Z. (reumatologička), Dúbravová E.
(rehabilitačná lekárka), Gogolák I. (neurológ), Michalko P. (ortopéd)
◗
◗
◗
Prestávka
SYMPÓZIUM FIRMY HARTMANN
15:45 – 16:00
16:00 – 16:30
Marko P. (Veľká Lomnica)
Pravidlá predpisovania inkontinenčných pomôcok pre seniorov
v praxi všeobecného lekára
OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU
U SENIOROV II.
16:30 – 17:45
Predsedajúci: prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc., doc. MUDr. F. Németh, PhD.
◗
1.
Bárta P. (Kežmarok)
Geriatria pod Tatrami – včera, dnes a zajtra
2.
Mikeš Z., Mikeš P., Holčíková Z., Bačková D. (Bratislava)
Pohybová aktivita v strednom veku a kardiovaskulárne ochorenia v starobe
3.
Németh F., Kiško A., Babčák M. (Prešov)
Hodnotenie pohybovej aktivity seniorov akcelerometriou
4.
Jacko Ľ., Németh F., Babčák M. (Prešov)
Operačná liečba degeneratívnych zmien kolenného kĺbu u seniorov
– špecifiká implantácie totálnej endoprotézy
5.
Leitmann T., Polóni M. (Bratislava)
Totálna endoprotéza kolenného kĺbu u pacientov starších ako 80 rokov
◗
◗
Prestávka
OCHORENIA POHYBOVÉHO APARÁTU
U SENIOROV III.
17:45 – 18:00
18:00 – 19:15
Predsedajúci: prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc., prof. MUDr. Š. Koval, PhD.
1.
Krajčík Š., Mikus P., Hoozová J. (Bratislava)
Prevencia pádov u seniorov
2.
Olexa P., Koval Š. (Košice)
Senior s opakovanými pádmi a synkopami nejasnej genézy
3.
Mikus P., Hoozová J., Krajčík Š. (Bratislava)
Zmeny svalov v starobe
4.
Hoozová J., Mikus P., Krajčík Š. (Bratislava)
Sarkopenická obezita seniorov
Klimčíková J., Križanová M., Koval Š. (Košice)
Špecifiká medikamentóznej liečby osteoartrózy
u geriatrických pacientov
Žuková D., Jánošiová J., Dúbrava M. (Bratislava)
Závažné internistické komplikácie pri zlomeninách seniorov
5.
6.
RECEPCIA A SPOLOČENSKÝ VEČER
v hoteli Patria
20:00 – 22:30
Vystúpenie folklórneho súboru MAGURA z Kežmarku
Štvrtok
16. 4. 2015
BLOK ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV I.
– BLOK PREDNÁŠOK Z ČR
8:15 – 10:15
Predsedajúci: prof. MUDr. H. Matějovská Kubešová, CSc.
doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
1.
Matějovská Kubešová H. (Brno)
Úskalí analgetické terapie u seniorů
2.
Holmerová I. (Praha)
Pohyb ve vyšším věku
3.
Jurašková B. (Hradec Králové)
Imunologické aspekty neurodegenerativních onemocnění
– výsledky studie u Alzheimerovy demence
Weber P., Meluzínová H., Weberová D., Matějovská Kubešová H. (Brno)
Jak optimalizovat průsečíky polymorbidity a polyfarmakoterapie
4.
◗
◗
◗
Prestávka
SYMPÓZIUM FIRMY SCHWABE SLOVAKIA
1.
Minár M. (Bratislava)
Prevencia a podporná liečba začínajúcich demencií
2.
Staníková A. (Bratislava)
Fytofarmaká v liečbe ORL infekcií seniorov
◗
◗
VARIA I.
◗
Prestávka
10:15 – 10:20
10:20 – 11:20
11:20 – 11:30
11:30 – 13:15
Predsedajúci: prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc., prof. MUDr. Š. Koval, PhD.
1.
2.
Pella D. (Košice)
Budúcnosť hypolipidemickej liečby vo svetle nových informácií
(z vedeckého grantu spoločnosti Merck Sharp & Dohme)
Dúbrava M., Drobná T., Németh F., Gerlich L., Krčméry S.
Odporúčania na manažment seniorov s fibriláciou predsiení
v Slovenskej republike
◗
3.
Sninčák M., Zain El-Abdin M.H., Pella J., Hrabčáková P.,
Kolesár K., Arendáš J. (Košice)
Liečba artériovej hypertenzie vo vzťahu k poruchám kognitívnych funkcií
4.
Križanová M., Jonáš P.. (Košice)
Prínos domáceho merania krvného tlaku v liečbe seniorov
5.
Olexa P., Koval Š. (Košice)
Možnosti, intenzita a limitácia fyzickej aktivity a rehabilitácie
v liečbe seniorov s kardiovaskulárnymi ochoreniami
6.
Leško - Andraščíková J., Németh F., Vargová M. (Prešov)
Hyperkoagulačný stav pri diabetes mellitus
◗
◗
Obed
13:15 – 14:00
SYMPÓZIUM FIRMY NOVARTIS
14:00 – 15:30
GERIATRICKÝ PACIENT A JEHO KOMORBIDITY
Predsedajúci: doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
1.
Slanina M. (Prešov)
Dýchavica z pohľadu kardiológa
2.
Kavková D. (Poprad)
Dýchavica z pohľadu pneumológa
3.
Martinásková K. (Prešov)
Chronická spontánna urtikária – neznáma známa
SYMPÓZIUM FIRMY BAYER Health Care
1.
2.
15:30 – 17:00
Slanina M. (Prešov)
Je manažment seniorov s fibriláciou predsiení na antikoagulačnej liečbe
jednoduchý?
Kmecová D. (Košice)
Praktické skúsenosti v liečbe hlbokej žilovej trombózy jedným liekom
◗
◗
◗
Prestávka
VARIA II.
17:00 – 17:15
17:15 – 18:45
Predsedajúci: prim. MUDr. P. Jonáš, doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
1.
Bučková E. (Brezno)
Význam proteínov u seniorov
(z vedeckého grantu spoločnosti NUTRICIA)
2.
Hromec J., Krčméry S. (Bratislava)
Bakteriálne imunomodulátory pri respiračných ochoreniach seniorov
– štúdie LUIGER I. a II. po 10 rokoch
(z vedeckého grantu spoločnosti DAIICHI – SANKYO)
3.
Lesný P. (Bratislava)
Srdcové zlyhávanie - ochorenie vyššieho veku?
(z vedeckého grantu spoločnosti SERVIER)
4.
Jonáš P., Križanová M. (Košice)
Polyfarmácia artériovej hypertenzie v geriatrickej populácii
(z vedeckého grantu spoločnosti BERLIN CHEMIE)
5.
Olexa P. (Košice)
Liečba hypercholesterolémie včera, dnes a zajtra
(z vedeckého grantu spoločnosti AMGEN)
6.
Potocký P. (Michalovce)
Chronické ochorenia – príčiny odkázanosti a nesebestačnosti seniorov
GERIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO I.
18:45 – 19:30
Predsedajúci: prim. MUDr. L. Gerlich, MPH, prim. MUDr. T. Drobná
1.
Šarkoziová D. (Banská Bystrica)
Geriatrické ošerovateľstvo - priority a problémy súčasnej doby
2.
Vojanská E. (Košice)
Komplexné geriatrické hodnotenie a hospitalizovaný pacient
3.
Lásková M. (Košice)
Syndróm vyhorenia v pomáhajúcich profesiách
4.
Zrubáková K. (Ružomberok)
Ageizmus a jeho výskyt u sestier v zariadeniach sociálnych služieb
ČLENSKÁ SCHÔDZA SGGS
19:35
SPOLOČENSKÝ VEČER V KOLIBE
20:30 – 23:00
Piatok
17. 4. 2015
BLOK ZAHRANIČNÝCH ÚČASTNÍKOV II. 8:15 – 9:45
Predsedajúci: prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc., prof. MUDr. Z. Mikeš, DrSc.
◗
1.
Van der Cammen T. (Netherlands)
How to manage medication in older fallers
2.
Mehling B. (U.S.A.)
Safety study of intravenously administered human cord blood stem
cells in the treatment of chronic inflammation and aging
3.
Fru¨hwald T. (Austria)
Frequent geriatric syndromes
4.
Székács B., Molnár A., Jonásné Sztuhár I., Ferencz Cs. (Hungary)
Muscle protective and antisarcopenic efficacy of physical excercise
with or without special medical nutrition in elderly
◗
◗
Prestávka
SYMPÓZIUM FIRMY RICHTER GEDEON
9:45 – 10:00
10:00 – 11:00
1.
Lišková A. (Nitra)
Postavenie cefalosporínov 3. generácie v geriatrickej praxi
2.
Krčméry S. (Bratislava)
Cefixim a jeho miesto v liečbe uroinfekcií
VAKCINÁCIA SENIOROV
11:00 – 11:30
Predsedajúci: prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc., prof. MUDr. P. Jarčuška, PhD.
Jarčuška P. (Košice)
Prvá reálna možnosť prevencie herpes zoster
(z vedeckého grantu spoločnosti Merck Sharp & Dohme)
◗
◗
◗
Prestávka
11:30 – 11:40
SYMPÓZIUM FIRMY GLAXOSmithKline
11:40 – 13:10
MANAŽMENT EXACERBÁCIE
CHRONICKEJ OBŠTRUKČNEJ CHOROBY PĽÚC
V AMBULANCII INTERNISTU A V NEMOCNICI
◗
◗
◗
Obed
SYMPÓZIUM FIRMY ABBOTT
13:00 – 13:30
13:30 – 14:30
Predsedajúci: prof. MUDr. Š. Krajčík, CSc.
◗
1.
Leitmann T. (Bratislava)
Význam enterálnej výživy u pacientov so zlomeninou krčku a endoprotézou
2.
Čechová M. (Hlohovec)
Najčastejšie stavy a diagnózy spojené so stratou svalovej hmoty a sily
3.
Krajčík Š. (Bratislava)
Výživové faktory ovplyvňujúce metabolizmus proteínov
a svalovú silu u seniorov
◗
◗
Prestávka
GERIATRICKÉ OŠETROVATEĽSTVO II.
14:30 – 14:35
14:35 – 15:15
Predsedajúci: prim. MUDr. K. Stracová, doc. MUDr. F. Németh, PhD.
1.
Palúchová D., Hegyi L. (Bratislava)
Prienik zdravotnej a sociálnej starostlivosti v zariadeniach pre seniorov
2.
Jašňáková M., Čižiková V. (Kežmarok)
Špecifiká chorôb v séniu, geriatrické syndrómy
a podpora pohybového aparátu
3.
Sušinková J. (Košice)
Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta
z pohľadu rizika pádu
4.
Sováriová Soósová M., Macejová Ž. (Košice)
Prevalencia depresie a úzkosti u seniorov s reumatoidnou artritídou
KLINICKÉ KAZUISTIKY
15:15 – 16:00
Predsedajúci: doc. MUDr. M. Dúbrava, CSc., prof. MUDr. Š. Koval, PhD.
1.
Záhumenská J., Petrovská M. (Zvolen)
Naše skúsenosti s diagnostikou a liečbou spondylodiscitíd
2.
Stančíková V. (Zvolen)
Myopatie po statíne – aj u geriatrického pacienta
3.
Berežná L. (Kežmarok)
Úrazy seniorov – vlastné päťročné skúsenosti
4.
Stegura I., Kandriková M. (Poprad)
Temporálna arteritída – neznáme a zriedkavé ochorenie seniorov
UKONČENIE KONGRESU SGGS
16:00
PARTNERI KONGRESU
SLOVENSKEJ GERONTOLOGICKEJ A GERIATRICKEJ SPOLOČNOSTI
GENERÁLNI PARTNERI
NOVARTIS
MERCK SHARP & DOHME
PARTNERI
ABBOTT
AbbVie
AMGEN
BAYER HealthCare
BELLA
BERLIN CHEMIE
DAIICHI - SANKYO
GlaxoSmithKline
HARTMANN
IMUNA PHARM
KIMBERLY – CLARK
NUTRICIA
PANMED
PFIZER
PROM.MEDIC.SK
RICHTER GEDEON
SCA HYGIENE PRODUCTS
SCHWABE SLOVAKIA
SERVIER
ORGANIZAČNÉ POKYNY
❑ Miesto a čas konania:
Kongresová sála Hotela PATRIA****, Štrbské Pleso v dňoch 15.-17. apríla 2015.
❑ Prihlášky na pasívnu účasť:
Zasielajte poštou na adresu: I. klinika geriatrie LF UK, Limbová 5, 831 01 Bratislava,
faxom na číslo 02/5954 6263 alebo e-mailom na adresu: [email protected]
do 31. 3. 2015. Registrácia priamo na mieste je možná 15. 4. 2015 od 12.00 hod.,
16. 4. 2015 od 8.00 - 18.00 hod. a 17. 4. 2015 od 8.00 hod.
❑ Prihlášky na ubytovanie:
Záväzné prihlášky na ubytovanie posielajte e-mailom na [email protected],
pri rezervácii je nevyhnutné, aby ste uviedli názov kongresu ako rezervačný kód.
Podrobnejšie telefonické informácie môžete získať priamo v Hoteli PATRIA
na tel. č. 052-7848999.
Cena ubytovania v dvojpoteľovej izbe je 95 Eur na noc pre dve osoby s raňajkami,
v jednoposteľovej izbe 67 Eur na noc pre jednu osobu s raňajkami.
V cene je zahrnuté ubytovanie, raňajky podávané švédskymi stolmi,
vstup do bazéna, fitness, stolný tenis a parkovné.
Organizačný výbor upozorňuje, že ubytovacia kapacita hotela je limitovaná
a po jej naplnení nebudú organizátori ďalej ubytovanie zabezpečovať.
Preto Vás prosíme o včasnú rezerváciu Vášho ubytovania.
Informácie o iných možnostiach ubytovania na Štrbskom Plese poskytuje internet.
❑ Kongresový poplatok:
Hradia účastníci pri registrácii (členovia SGGS 15,- Eur, nečlenovia 25,- Eur,
jednodňová registrácia 10,- Eur, zdravotné sestry 5,- Eur).
Aktívni účastníci (1. autor), dôchodcovia a študenti bez poplatku.
❑ Forma prezentácie:
Prednášky: projekcia z počítača – formát ppt.
Postery: podrobnosti o rozmere a príprave posterov budú autorom
prijatých prác včas oznámené.
❑ Prihlášky farmaceutických firiem:
(expozícia formou stánku, firemné prednášky a sympóziá, iné formy),
kontakt:
Doc. MUDr. S. Krčméry, CSc.
tel: 02 – 5788 7631, e-mail: [email protected]
II. klinika geriatrie LF UK a UNsP Milosrdní bratia, Nám SNP 10, 814 65 Bratislava.
Doc. MUDr. F. Németh, PhD.
tel: 051 – 7011 310, e-mail: [email protected],
Klinika geriatrie, FNsP J. A. Reimana, Hollého 14, 080 01 Prešov.
❑ Certifikáty:
Účasť na kongrese je zaradená do systému postgraduálneho vzdelávania SACCME.
Pridelený počet kreditov: pasívny účastník – 20 kreditov, prvý autor – 30 kreditov,
spoluautor – 25 kreditov.
HOTEL PATRIA
Download

PROGRAM kongresu - Slovenská Gerontologická a Geriatrická