Ako opatrovať
blízku osobu
v domácom prostredí
Kódex opatrujúceho
Mám právo:
Obsah
Starť sa sám o seba. Starostlivosť o samého seba nie je akt sebectva. Starostlivosť
o samého seba mi pomôže lepšie sa postarať o môjho blízkeho.
Opatera blízkej osoby
Mám právo:
Zásady domáceho opatrovateľstva4
3
Hľadať pomoc u druhých aj v prípade, že môj blízky môže mať námietky.
Uvedomujem si hranice svojej vlastnej odolnosti a sily.
Náhle alebo postupne? Ľahšia cesta neexistuje4
Zmena rolí a vzťahov. Dôstojnosť na prvom mieste4
Mám právo:
Človek a jeho choroba6
Udržovať aj tie stránky svojho súkromného života, ktoré nezahrňujú osobu,
o ktorú sa starám. Viem, že pre svojho blízkeho robím všetko, čo môžem, a mám
právo urobiť to isté sám pre seba.
Mám právo:
Nahnevať sa, byť v depresii a občas vyjadriť nepríjemné emócie.
Mám právo:
Odmietnuť akékoľvek snahy svojho blízkeho (či už vedomé alebo nevedomé)
vyvolať vo mne pocit viny, zlosť či depresiu.
Mám právo:
Prijímať úctu, lásku, zhovievavosť od svojho blízkeho rovnako dlho ako ja mu
tieto hodnoty poskytujem.
Mám právo:
Byť hrdý na to, čo robím, obzvlášť v situáciách, kedy vyhovenie potrebám môjho
blízkeho vyžaduje moju odvahu.
Mám právo:
Chrániť svoju osobnosť a právo na svoj život, ktorý mi zostane, keď už môj blízky
nebude potrebovať moju trvalú pomoc.
Mám právo:
Očakávať a požadovať rovnakú pomoc a podporu opatrujúcich ako je poskytovaná
fyzicky a mentálne postihnutým ľuďom.
Jo Horne: Caregiving: Helping and Aging Loved One (AART Books, 1985).
Každodenná starostlivosť7
Strava a pitný režim7
Komplikácie pri stravovaní7
Hygiena
Dýchanie
12
Preležaniny
14
8
Zápcha
15
Hnačka
20
TENA produkty starostlivosti o pokožku21
Únik moču
Pomôcky na inkontinenciu27
Rad výrobkov TENA30
Starostlivosť o seba samého
26
35
Emocionálna výzva opatrovateľa36
Zármutok a strata37
Pomoc z okolia39
Vytvorte optimálne podmienky a bezpečné prostredie 43
Ako prinútiť chorých k aktivite?44
Úpravy bývania46
Zabezpečenie financií48
Úvodné slovo
Sekcia sestier pracujúcich v ADOS Slovenskej komory sestier a pôrodných
asistentiek združuje poskytovateľov domácej ošetrovateľskej starostlivosti v SR.
Sestry, ktoré pracujú v ADOS sú špeciálne vyškolené pre poskytovanie
domácej ošetrovateľskej starostlivosti a to im umožňuje poskytovať
vysoký štandard komplexnej starostlivosti chorému v jeho vlastnom
domácom prostredí. Odborníci na základe vedeckých výskumov overili, že liečba v domácom prostredí je pre chorého nielen príjemnejšia,
ale aj preukázateľné účinnejšia.
Sestra z ADOS sa tak automaticky stáva členom multidisciplinárného
tímu, ktorý sa o chorého stará. Bremeno starostlivosti však vždy spočíva najmä na rodinných príslušníkoch, ktorí nie vždy majú dostatok
vedomosti a zručnosti na to, aby prevzali celú zodpovednosť za chorého na seba. Preto potrebujú mať neustály prísun informácií o tom,
ako sa starať o chorého a pomáhať mu získať čo najviac sebestačnosti,
aby nebol závislý na pomoci druhej osoby. Hoci je jednou z dôležitých
úloh sestry aj poradenstvo, nie vždy je poruke, aby usmernila chod
starostlivosti. Potrebujú mať naporúdzi informácie o ktoré sa môžu
oprieť. Takáto príručka je pre nich neoceniteľným pomocníkom, lebo
obsahuje nielen mnoho praktických rád a odporúčaní, ale dáva im
tiež komplexný pohľad na problematiku všetkých oblasti, ktoré sú spojené so starostlivosťou tak o dospelého chorého ako aj o zdravotne
postihnuté dieťa.
PhDr. Mária Cibulková
predsedníčka sekcie sestier pracujúcich v ADOS
Opatera
blízkej
osoby
Zásady domáceho opatrovateľstva
„Stalo sa to z ničoho nič. S manželom radi hubárčime a kliešte sme čas od času mali,
rovnako ako všetci. A tak keď sme prišli domov, nerobili sme si z tých dvoch, čo si manžel
doniesol z lesa, ťažkú hlavu, a vôbec sme si ich nespojili s neskoršími príznakmi, ktoré vyzerali
spočiatku skôr ako chrípka. Inými slovami sme chorobu absolútne podcenili a ja som teraz
nakoniec vlastne rada, že to nedopadlo horšie, a že si manžel ako trvalý následok odniesol
„len“ obrnu horných končatín.“
Katarína, 42 rokov
Náhle alebo postupne? L’ahšia cesta neexistuje
V zásade existujú dva druhy starostlivosti o blízku osobu. Prvý je naznačený v našom
príbehu. Všetko príde skôr, než si ktokoľvek dokáže uvedomiť. Stane sa nehoda alebo
príde vážna choroba a následky potom človek a jeho rodina nesú po celý zvyšok života. Druhým prípadom je postupný príchod bezmocnosti a s tým spojená postupná
strata predtým prirodzených schopností.
L’udia, ktorí sa musia starať o chorých alebo hendikepovaných, sú potom bez rozdielu
vystavení mnohým negatívnym vplyvom:
• starostlivosť je fyzicky i psychicky namáhavá,
• rodinám sa často nevyhnú finančné problémy,
• opatrovateľovi sa veľmi obmedzí možnosť odchádzať od chorého a úplne
sa mu tak zmení rytmus života,
• objavujú sa problémy v práci,
• lieky a ošetrovateľské prostriedky sú málokedy dostačujúce objavujú sa
pochybnosti, strach, bezmocnosť.
Tento jednoduchý zoznam vplyvov je navyše len náznakom skutočnosti a aj zdanlivo
silnejší jedinci zvádzajú každodenný boj s únavou, s ďalšími členmi rodiny, s chorými
a zvlášť sami so sebou.
„Keď manžel začal strácať povedomie o svete, zrazu sa u nás všetko zmenilo. Rodinná atmosféra, naše možnosti bežných každodenných činností, ale hlavne vzťahy. Dovtedy starostlivý
človek, ktorý mne aj našim dvom dcéram pomáhal, kde sa dalo, radil a bol skutočnou hlavou
rodiny, sa zrazu menil v neistého človeka, ktorý nás potrebuje. Veľmi ma to desilo.“
Mária, 38 rokov
Zmena rolí a vzťahov. Dôstojnosť na prvom mieste
Ešte než začneme podrobnejšie rozoberať celkom praktické veci starostlivosti o človeka, je
potrebné aspoň čiastočne naznačiť, že jedným z hlavných prvkov starostlivosti o chorého
by mala byť snaha udržať jeho dôstojnosť. Ide možno aj o vôbec najzložitejšiu skúšku v celej problematike starostlivosti. Pomoc s príjmom potravy, zvládanie ťažkostí s hygienou,
transport z miesta na miesto a všetky ostatné podobné činnosti sa dajú naučiť a kvalitne
4
vykonávať, psychická podpora a náš samotný prístup k chorému sa však naučiť nedá.
Existuje ale niekoľko poučiek, pravidiel či rád, ktorých uvedomenie si vám môže pomôcť vyriešiť aj túto neľahkú otázku.
1) Pri rozhodovaní o poskytovaní starostlivosti blízkemu si položte niekoľko otázok,
ktoré vám pomôžu ujasniť si či a ako sa o neho starať, a navyše vám pomôžu vytvoriť
ošetrovateľský plán, ktorý bude zodpovedať potrebám vášho blízkeho, vašim a vašej rodiny. Odpovede na ne samozrejme nie sú jednoduché.
• Čo príjemca starostlivosti potrebuje?
• Aká opatera je potrebná, aby starý alebo postihnutý človek mohol zostať
doma? Má chorý vôbec doma zostávať?
• Kto bude poskytovať opateru? Kedy? Ako? Pomôže opatrovateľská služba?
• Je možné upraviť bývanie tak, aby sa zvýšila nezávislosť od opatrovateľa?
• Ak sú potrebné externé služby, má príjemca opatery finančné zdroje na
ich zaplatenie? Ako ich môže získať?
• Ako je možné poskytnúť opateru osobe, ktorá ju potrebuje, bez toho, aby
bola odmietnutá pozornosť iným (manželovi, deťom), za ktorých opatrovník tiež nesie zodpovednosť?
2) Každý človek má základnú ľudskú potrebu a právo, aby sa s ním zaobchádzalo s úctou
a rešpektom a táto potreba sa nemení ani v situácii, keď človek ochorie alebo sa
stane postihnutým. Práve naopak. Preto predovšetkým nesmiete skĺznuť do role
ochrancu a spasiteľa.
• Nerozhodujte za chorého. Má vlastnú hlavu a často dokáže vyberať správne. Maximalizujte preto toto jeho privilégium.
• Snažte sa pozerať na svet jeho očami. Aj keď vám niektoré veci prídu nezmyselné, chorý v nich môže vidieť zmysel.
• Vždy sa k nemu správajte s úctou.
• Načúvajte jeho obavám.
• Zaujímajte sa o jeho názor, musí byť pre vás dôležitý.
• Komunikujte s ním.
• Aj keď vyžaduje viac opatery, je stále dospelý, a určite si nepraje, aby sa
s ním zaobchádzalo ako s dieťaťom.
• Podporujte jeho nezávislosť a samostatnosť. Čokoľvek bude schopný urobiť sám, nech to urobí. Vám sa uľaví, jeho schopnosti nezakrpatejú a navyše sa bude stále cítiť potrebný. Hľadajte pomôcky, ktoré by pomohli
vášmu blízkemu v samostatnosti.
• Snažte sa byť maximálne prispôsobivý.
• Oceňujte jeho snaženie. Úprimná pochvala vždy poteší.
• Radujte sa z maličkostí.
3) Opatera blízkej osoby prinesie zmeny do vašich vzťahov s ňou, s vašou rodinou,
priateľmi a môže tiež ovplyvniť váš pracovný život. Existuje len jediná cesta, jako
všetky tieto zmeny prekonávať. Zdvorilá, ale otvorená a úprimná komunikácia.
5
„Keď som mala 31 rokov, začala sa u mňa prejavovať roztrúsená skleróza. Vtedy som
sa začala do seba uzatvárať, nechcela som s nikým hovoriť, potrebovala som si to
v hlave urovnať sama. A to bola najväčšia chyba, akú som kedy urobila. Zbytočne som
tak pripravila o dva roky život seba a svojich blízkych.“
Anna, 40 rokov
Človek a jeho choroba
To, ako sa človek so svojou chorobou vyrovnáva, nie je vždy rovnaké. Takmer bez výnimky
ale platí, že ju sprevádza zlý subjektívny stav a emócie. Choroba je pre človeka stres, krízová
situácia, ktorá narušuje duševnú rovnováhu. A tak sa z pôvodne priateľského človeka môže
stať hundroš, ktorého podráždi akákoľvek maličkosť, alebo skĺzne do pesimizmu, prestane
ho baviť život, prestane sa o všetko zaujímať. Druhým extrémom potom je, keď sa človek
z dôvodu choroby zbaví nepríjemných povinností alebo sa mu dostáva viac pozornosti a starostlivosti. Potom sa mu môže taká situácia zapáčiť a on sa už ani nebude chcieť uzdraviť.
Každodenná starostlivosť
Strava a pitný režim
Okrem všeobecne známych pravidiel platných prakticky pre akékoľvek stravovanie,
ako je vyváženosť stravy, dostatok vitamínov, vlákniny, bielkovín... a energetická
hodnota primeraná pohlaviu, veku a aktivite ošetrovaného, je dôležité zamerať
sa na to, aby sa pacient cítil počas stravovania dobre. To často docielite tým, že
chorého nebudete separovať od zvyšku rodiny a budete dodržovať nasledujúce
pravidlá:
Prvý ani druhý prípad však nie je pre liečbu chorého optimálny. Prečo? Aby sa človek uzdravil, musí sa sám o seba náležite starať a namáhať sa. A pokiaľ dôjde k nevyliečiteľnej chorobe, je potrebné sa s ňou síce zmieriť, ale nestratiť chuť žiť, neuzatvárať sa do seba a snažiť
sa byť maximálne objektívny. V opačnom prípade psychika automaticky sugeruje, že je
situácia oveľa horšia než v skutočnosti je. Všetko v zmysle porekadla – strach má veľké oči.
Ďalším významným pocitom, ktorým chorý môže trpieť, je bezmocnosť, ktorá sa prejavuje
závislosťou. Človek, ktorý je v opatere druhého, už nemôže byť sám, je netrpezlivý, požaduje okamžité splnenie svojich prianí a chce, aby sa niekto stále zdržoval v jeho blízkosti.
Týmto požiadavkám treba čeliť pokojne a pevne, ale mierne. Je nutné preložiť časť starostí
na samotného chorého, čím si všetko podstatne uľahčíte. Okrem chorého je totiž ešte
minimálne jeden človek, na ktorého nesmiete zabúdať. A ním ste vy.
• Vyhýbajte sa kŕmeniu pacienta v posteli, vždy sa snažte počas jedla
zaistiť príjemné prostredie a maximalizujte pacientovu účasť na stravovaní.
• Používajte pomocné prostriedky (hrnčeky s viečkom so sacím
otvorom alebo slamky na pitie, špeciálne lyžičky a vidličky).
• Proces stravovania vyžaduje trpezlivosť a čas. Pokiaľ ošetrovaný pri
kŕmení potrebuje vašu pomoc, robte to s pokojom.
• Pokrm podávajte po malých sústach. A striedajte potraviny a tekutiny.
• Nekŕmte pacienta nasilu.
• Po dojedení urobte poriadok a odložte riady.
• Nekombinujte jedlo s liekmi.
• V prípade umierajúceho pacienta sa snažte plniť všetky jeho priania.
Aj také veci, ktoré má zakázané.
Komplikácie pri stravovaní
Existuje niekoľko možných komplikácií pri stravovaní, ktoré pozná viac-menej každý
z nás. U každej je potrebné starostlivo zvážiť, aké sú jej príčiny (psychologické, fyziologické, iné), pretože každej sa dá nejakým spôsobom predísť, prípadne ju potlačiť.
Nechutenstvo
Býva často spojené s ochorením pacienta alebo s konzumáciou liekov. Práve choroba
a stravovanie sú často navzájom veľmi úzko prepojené a jedno podmieňuje druhé.
Nezabúdajte preto nikdy na konzultáciu s lekárom. Ak ide o psychický stav, platí predovšetkým zásada plniť pacientove priania, ako je to len možné. Zistite, čo by si prial,
a snažte sa jeho priania plniť. Ak ošetrovaný trpí psychickou poruchou, skúste ho zapojiť do prípravy pokrmu alebo prestierania stolu.
Nedostatočný príjem potravy vedie k vyčerpaniu pacienta. Množstvo energie potrebné pre organizmus závisí na pohlaví človeka, veku, váhe a tiež na jeho fyzickej aktivite.
S vekom organizmu potom potreba energie klesá.
6
7
Priemerná denná energetická spotreba pre ľudí s malou fyzickou aktivitou je uvedená
v tabuľke.
Pohlavie
Muži (váha do 70 kg)
Ženy (váha do 60 kg)
Vek
61–75 rokov
Nad 75 rokov
61–75 rokov
Nad 75 rokov
Priemerná spotreba
kcal/deň
2 300
2 000
1 850
1 700
Rozmedzie
2 100 - 2 500
1 800 - 2 250
1 700 - 2 000
1 500 - 2 850
Nedostatočná alebo nadmerná konzumácia vody
Pre normálnu činnosť organizmu je nutné denne vypiť určité množstvo vody. Pritom na
objem vypitej vody má vplyv: objem telesnej námahy, nadužívanie slaných potravín, zvýšenie teploty tela, zvracanie, hnačka. Potreba vody pre dospelého predstavuje 20–45 ml na
kg hmotnosti tela alebo priemerne 1,5–2 l za 24 hodín. Asi polovicu tohto množstva tvoria
nápoje, druhú polovicu dodáva jedlo. Je však nutné uvedomiť si, že v prípade zdravotných
komplikácií (napr. ochorenia obličiek, hnačky, zvracania), rovnako ako v prípade pacientov
trpiacich demenciou, ktorí o tekutinu sami od seba nepožiadajú, musíte prispôsobiť podávanie vody aktuálnej situácii.
Zmena chuťových preferencií
Starší človek preferuje príliš sladkú alebo príliš slanú potravu. S vekom totiž dochádza
k zakrpateniu chuťových buniek na jazyku. Nadmerné solenie potom vedie k zadržovaniu tekutín v organizme, opuchom a zvyšovaniu tepnového tlaku. Nadmerná spotreba
sladkostí, t.j. sacharidov a cukru, má za následok zvyšovanie telesnej váhy. Soľ sa teda
pokúste nahradiť bylinkami a snažte sa minimalizovať pacientov príjem cukru v potrave.
Pálenie záhy
Za pálenie záhy môže často nadváha, záľuba v čokoláde a tučných jedlách, vedľajšie
účinky mnohých liekov alebo vyšší vek. A aj keď sa jedná o zdanlivo nedôležitú nepríjemnosť, pacienta môže veľmi potrápiť. Vyvarujte sa činností a jedál, ktoré spôsobujú
vznik pálenia záhy (napr. vnikanie obsahu žalúdku do pažeráka je vyvolané horizontálnou
polohou, preto nie je dobré líhať si do postele skôr než dve hodiny po jedle, ležiaceho
pacienta je nutné po jedle podoprieť do polohy v sede). Pokiaľ už došlo k páleniu záhy,
pomôcť môže niekoľko dúškov vody alebo mlieka. V prípade pretrvávajúcich problémov
sa obráťte na lekára.
Problémy pri prehĺtaní
Problémy pri prehĺtaní obvykle vznikajú pri konzumácii tvrdej potravy (suchý chlieb a pečivo, zle rozžuté mäso). Preto je lepšie vyhnúť sa jej alebo ju rozdrobiť a počas konzumácie pravidelne zapíjať. Pokiaľ problémy s prehĺtaním silnejú, rozmixujte jedlo na
kašu alebo použite detskú výživu – hotové pyré pre dojčatá a malé deti. V najnutnejšom
prípade je tiež možné zaviesť chorému v nemocnici špeciálnu sondu, ktorej jeden koniec
je umiestnený v žalúdku a druhý je vyvedený na povrch brušnej steny.
Hygiena
Hygiena patrí okrem príjmu potravy k veciam, ktorým sa v prípade opatery chorého nedá
vyhnúť. Existuje celý súbor pravidiel, ktoré je nevyhnutné dodržovať, ale tiež niekoľko dob-
8
rých rád a návodov, ktoré pomoc chorému uľahčujú, či už ide o hygienu jeho pokožky,
ústnej dutiny, alebo genitálií. Prejdime si ich teda bod po bode.
Ako často chorého umývať?
• Ruky, tvár, krk treba umývať a čistiť každé ráno pred jedlom, ústnu
dutinu a zuby dvakrát denne.
• Každý deň ráno a večer treba vykonať hygienu intímnych častí tela.
• Chorých, ktorí trpia únikom moču alebo stolice, treba umývať častejšie.
• Nohy umývajte 2–3krát týždenne.
• Nechty na rukách a nohách strihajte jedenkrát za týždeň.
• Hlavu ošetrovaného treba umývať raz za týždeň.
Hygiena pokožky
Ak je pokožka čistá, plní dôležité funkcie pri látkovej výmene, termoregulácii, ochrane
organizmu pred patogénnymi mikroorganizmami atď. Odumreté bunky, látky, ktoré sa
vylučujú s potom, alebo mikróby sa však na pokožke usadzujú a sťažujú jej činnosť. Je
preto nevyhnutné starať sa o pokožku chorého človeka rovnako poctivo ako o vlastnú,
a to aj v prípade, že chorý stratí záujem o svoj zovňajšok pre depresiu.
Čo je dobré vedieť:
• Celkové umývanie chorého treba plánovať v dobe, kedy sú na mieste
prítomní aj iní pomocníci.
• Moč a výkaly dráždia pokožku a prispievajú k vzniku infekčných
preležanín.
• Časté umývanie mydlom a hubkou môže poškodiť ochrannú vodovú
a tukovú vrstvu pokožky, čo bude prispievať k jej vysúšaniu, odlupovaniu, prenikaniu infekcií. Starým ľuďom sa navyše poškodená pokožka
hojí veľmi pomaly.
Aké voliť prípravky
Existuje skupina špeciálnych umývacích krémov obsahujúcich látky, ktoré bránia vysúšaniu a dráždeniu pokožky a navyše majú pH 5,5, ktoré prispieva k zachovaniu normálnej
mikroflóry. Využívanie baktericídneho mydla, naopak, vhodné nie je, lebo jednak zvyšuje
stratu vlhkosti pokožky a ešte sa aj na pokožke môže usadzovať a dráždiť ju.
Zapamätajte si!
Voda a mydlo spôsobujú vysúšanie slizníc a môžu byť príčinou nepríjemného škriabania
a podráždenia.
Jednoduché pravidlá umývania chorých
Sprcha alebo kúpeľ? Záleží na možnostiach chorého. Všeobecne ale platí, že sprcha je
hygienickejšia. Oboje sa ale v prípade väčšej odkázanosti dajú nahradiť otieraním tela
čistiacim vlhkým obrúskom. Pri kúpaní chorého by mala byť teplota vody v rozmedzí
37 – 39 °C alebo vyššia, pokiaľ to stav ošetrovaného dovoľuje. Chorého nikdy nenechávajte vo vani bez dozoru.
9
Umývanie chorých na lôžku
Pred umývaním požiadajte chorého, aby si vyprázdnil močový mechúr. Teplota vzduchu v miestnosti musí byť najmenej 24 °C. Teplota vody je 37 – 40 °C.
Tvár:Najskôrpotriteočivlhkým obrúskom v smere od
vonkajšieho kútiku k vnútornému, potom čelo, líca a bradu.Nasledujúústa,nosauši.
Krk umývajte ako posledný.
Intímna hygiena mužov
K umývaniu používajte mäkký vatový tampón. Umývanie začína spredu, od vonkajšieho
ústia močovej trubice, smerom dozadu. Krúživými pohybmi premiestnite tampón za žaluď
penisu a predkožku. Odstráňte nahromadený maz. Po hygiene vonkajšieho ústia močovej
trubice a žaluďa penisu treba vrátiť predkožku do pôvodnej polohy. Potom treba umyť
penis a semenníky a nakoniec oblasť análneho otvoru. Počas intímnej hygieny mužov treba brať do úvahy, že umývanie pohlavných orgánov môže vyvolať erekciu. V tom prípade
treba umývanie prerušiť, penis prikryť obrúskom namočeným v studenej vode a nechať
ošetrovaného upokojiť sa.
Končatiny: Pri umývaní rúk
a nôh ich treba vytiahnuť
spod prikrývky a prestrieť
pod ne uterák. Končatiny sa
umývajú opakovanými prerušovanými pohybmi v smere
krvných ciev smerom k srdcu.
Hrudník a brucho, chrbát, boky:
všetko umývame postupne, hrudník a brucho v ľahu na chrbte a boky vždy v ľahu na
boku. Umývanie robte masážnymi pohybmi, ktoré stimulujú krvný obeh pokožky.
Pri utieraní a umývaní treba pozorne prezrieť pokožku chorého na miestach, kde by
mohli vzniknúť preležaniny, a tiež v záhyboch pokožky – v oblasti podpažných jamiek,
intímnych častí tela a pod prsnými žľazami. Ide o miesta najväčšieho hromadenia potu
a nečistoty. Po umytí chorého starostlivo osušte a prikryte teplou pokrývkou. Len čo
pokožka uschne, naneste zvlhčujúci krém.
Intímna hygiena
Počas intímnej hygieny berte do úvahy, že môže byť chorému nepríjemná a že sa môže
hanbiť. V prípade prítomnosti viac ľudí v miestnosti je vhodné chorého oddeliť zástenou. Pri tomto druhu hygieny je ideálne používať umývacie krémy a vlhčené obrúsky.
Tie totiž jemne čistia a zvlhčujú pokožku a navyše šetria sily a čas pri ošetrení.
Intímna hygiena žien
Na posteľ, pod sedacie partie chorej v ležiacej polohe, prestrite absorpčnú
podložku. Tá spoľahlivo pohlcuje vlhkosť a chráni posteľ pred znečistením. Ak
ju nemáte poruke, je možné položiť pod oblasť panvy misu a urobiť toaletu polievaním intímnych miest vodou. Pri
používaní umývacieho krému vytlačte na rukavicu na umývanie asi 5 ml
a ľahkými pohybmi spredu aj zozadu oblasť hrádze očistite. V prípade
potreby rukavicu vymeňte. Oblasť
análneho otvoru umývajte ako poslednú.
10
11
Dýchanie
Dýchanie je životne dôležitá funkcia organizmu. Pri dýchaní dochádza k zásobovaniu
organizmu kyslíkom a k vylučovaniu oxidu uhličitého. Poruchy dýchania sú najčastejšie
podmienené chronickými ochoreniami dýchacích orgánov a srdca. U chorých na lôžku
a málo pohyblivých pacientov dochádza k oslabeniu funkcie dýchacieho ústrojenstva.
Táto situácia nakoniec vedie ku kyslíkovému dlhu organizmu a prispieva k vzniku
zápalu pľúc.
Je potrebné dávať pozor na to, či ošetrovaný môže dýchať v noci. Krátkodobé upchatie
nosa pozorované pri akútnej nádche obvykle po niekoľkých dňoch prejde. Príčiny
dlhodobého upchatia nosa môžu byť rôzne a ich objasnením sa musí zaoberať lekár
– otorinolaryngológ; v prípade nutnosti určí aj liečbu. Miestnosť chorého, ktorý má
problémy s dýchacími cestami, treba častejšie vetrať.
Ak je vzduch v miestnosti príliš suchý (relatívna vlhkosť je nižšia než 45 %), je možné
vlhkosť vzduchu zvýšiť tak, že do miestnosti umiestnime otvorenú nádobu s vodou
alebo zvlhčovač vzduchu. Na zmiernenie dráždivého kašľa a bolesti v krku je vhodné
kloktať slabý roztok soli, čaj z kvetov nechtíka alebo kamiliek, cmúľať cukríky s príchuťou
eukalyptu, užívať tabletky na vstrebávanie opuchu v krku (pastilky). Infekcia preniká do
dýchacích ciest vo veľkej miere z dutiny ústnej a horných dýchacích ciest; preto je nutné
stále sa starať o hygienu ústnej dutiny chorého s poruchami dýchania.
U chorého na lôžku môže vzniknúť stagnácia hlienu a v dôsledku toho zápal pľúc. Veľké
nahromadenie hlienu v dýchacích cestách a chronický zápal sťažujú priechod vzduchu
prieduškami. Skrátenie hladkého prieduškového svalstva môže viesť k zúženiu priedušiek
– bronchospazmu (predovšetkým u astmatikov). U chorých s chronickými pľúcnymi
chorobami, ktorí sú dlhodobými fajčiarmi, sa často vyskytuje rozdutie pľúc (emfyzém),
ktoré vedie k ich poškodeniu. Amplitúda pohybu hrudného koša sa pri dýchaní
zmenšuje. Vytvárajú sa chronické poruchy dýchania a zoslabuje sa sila odkašliavania.
Ošetrovanému treba pri odkašliavaní pomôcť. V prípade potreby je možné použiť
prípravky, ktoré podporujú riedenie a vylučovanie hlienu.
Zapamätajte si!
ako aj studený, 4 – 6 šálok denne (ak to nie je obmedzené povoleným množstvom tekutín
na deň). Tekutina riedi hlien v prieduškách a prispieva k jeho vylučovaniu.
Dychová gymnastika
Dýchanie sa dá do istej miery zlepšiť pomocou dychovej gymnastiky alebo pomocných
prostriedkov, ktorých používanie prispieva k vzniku odporu v dýchacích cestách pri výdychu,
bez toho, aby pri tom došlo k akémukoľvek poškodeniu priedušky.
Dychové cvičenia
1.Vezmite 1,5 litrovú plastovú fľašu a hadičku
o dĺžke 50 cm a priemere 8 – 10 mm (hadicu).
2.Do fľaše nalejte jeden liter vody a vložte do nej hadičku.
3.Fľašu postavte na stôl.
4.Posaď t e chorého k stolu.
5.Chorý vezme vonkajší koniec hadičky do úst, hlboko
sa nadýchne nosom a v duchu počíta do štyroch až piatich.
6.Pomaly vydychuje hadicou do vody, v duchu počíta
do ôsmych až desiatich.
7.Treba dýchať najmenej 5 – 10 minút, podľa potreby
sa pri tom robia prestávky na odpočinok.
Toto cvičenie treba opakovať niekoľkokrát denne (podľa toho, koľko chorý vládze).
Je možné tiež nafukovať nafukovací balónik, to však vyžaduje veľkú námahu a nie každému
to vyhovuje.
Dychovú gymnastiku je možné kombinovať s vytváraním odporu pri výdychu. Chorý urobí
kratší nádych nosom, potom výdych ústami s polootvorenými perami, ako keby niečo
nafukoval, alebo vyslovoval spevavé hlásky „k“, „p“ alebo „r“.
Chorého na lôžku je možné naučiť techniku (brušného) dýchania bránicou, čo v konečnom
dôsledku bude viesť k zvýšeniu pohyblivosti časti pľúc. Chorý leží na chrbte, ruky má
položené na bruchu a snaží sa dýchať tak, že pri nádychu brucho vypína a pri výdychu ho
vťahuje dovnútra.
• Dýchanie je jednoduchšie v polosede.
• Pri kašli si chorý môže sám pridržiavať hornú časť brucha. Pri silnom záchvate kašľa
treba chorému pomôcť: postavte sa mu za chrbát a objímte rukami dolnú časť jeho
hrudného košu a hornú časť brucha, zafixujte ich.
• Polohu chorého na lôžku treba meniť každé 3 – 4 hodiny.
Čaje proti kašľu
Pripravte čaj z rastlinných prípravkov, ktoré sa dajú kúpiť v lekárni, alebo si ich vypestujte
či nazbierajte sami. Najčastejšie sa používajú nasledujúce bylinky: lišajník islandský,
pamajorán záhradný (dobrá myseľ), tymian alebo dúška materina, rebríček obyčajný,
výhonky borovice, lipový kvet, rumanček, listy podbeľu a skorocelu, yzop, alchemilka
obyčajná, kvety prvosienky jarnej a nechtíka, šalvia, listy vŕbovky úzkolistej a boráka
lekárskeho, pýr, šťava z kuchynskej cibule a čiernej reďkvičky s medom. Čaj sa pije horúci,
12
13
Preležaniny
Preležanina je vred (nekróza tkaniva), ktorý sa môže objaviť v dôsledku dlhodobého tlaku
kosti na pokožku. Keď človek dlho leží bez pohybu na jednom mieste, tie časti tela, kde sa
kosti nachádzajú v blízkosti kože, červenajú a začínajú bolieť. K tomu dochádza v dôsledku
stlačenia kože, z jednej strany kosťou a z druhej strany lôžkom.
V dôsledku stlačenia sa objavuje podráždenie a zápal.
Preležanina sa tvorí nielen u ľudí pripútaných na lôžko. Chorí, ktorí trávia mnoho času
v invalidnom vozíku, tiež trpia týmito problémami, pretože u nich dochádza na určitých
častiach tela, konkrétne v oblasti sedacej časti, k veľkému tlaku.
Preležaniny vyzerajú v raných štádiách ako začervenaná, mierne napuchnutá pokožka, ktorá
sa nehojí. Ak sa neliečia, poškodenie sa zväčšuje. Pokožka obvykle začína praskať, vytvára
sa otvorená rana a pridáva sa infekcia. K zápalu môže dôjsť u kohokoľvek, kto je niekoľko
týždňov v nemocnici, alebo dokonca trávi niekoľko týždňov doma na lôžku. Stav takto
chorých ľudí komplikuje všetko, čo spôsobuje trenie a dráždenie: nedodržiavanie hygieny,
únik moču a stolice, poruchy krvného obehu, pomliaždeniny súvisiacimi s námahou pri
pohybe na lôžku. K preležaninám obvykle dochádza na tých častiach tela, kde je kosť
priamo pod pokožkou. Najčastejšie na zátylku, za ušami, na lakťoch a lopatkách, v krížnej
oblasti, na bedrách, na kostiach v sedacej časti tela, na kolenách, členkoch a pätách.
Príčiny vzniku preležanín:
• pokročilý vek (s vekom sa obsah vlahy v pokožke a jej pružnosť znižujú,
pokožka sa stenčuje a je narušené spojenie s podkožným väzivom),
• strata váhy alebo nadváha,
• zmena citlivosti u ochrnutých pacientov a diabetikov,
• poruchy krvného obehu,
• anémia,
• nedostatočná hygiena a záhyby na posteľnej bielizni,
• vysoká teplota, zvýšená potivosť, únik moču a stolice,
• odreniny a poranenia pokožky, ktoré môžu byť spôsobené
nepravidelným rozložením tlaku, kedy chorý je obrátený na lôžku
nedbalo a často skĺzava do nesprávnej polohy.
Prevencia preležanín
Chorý nesmie dlho ležať na lôžku v jednej polohe. Ak je človek schopný samostatne sa
pohybovať, dbajte na to, aby menil polohu tela každých 15 minút. Ak sa ošetrovaný nemôže
hýbať, obracajte ho do novej polohy aspoň jedenkrát za hodinu (ak je na vozíku) alebo za dve
hodiny (ak je na lôžku).
Vrchná časť postele chorého by sa nemala dvíhať príliš vysoko alebo na príliš dlhú dobu,
pretože sa tým zvyšuje riziko poškodenia pokožky pri skĺzavaní chorého do nesprávnej polohy.
Na uľahčenie zmeny polohy je možné upevniť k čelu postele visutú hrazdu alebo „opraty“,
ktorých sa človek na lôžku drží, a tým je pre neho jednoduchšie polohu zmeniť. Používanie
špeciálneho prestieradla a nafukovacieho matracu pomôže zabrániť vzniku odrenín. Potrebná
poloha ošetrovaného sa zabezpečuje podložením vankúša: pod lakte a päty sa používajú
podložky z vlny (napríklad ovčia koža). Tie pomôžu znížiť tlak a prispievajú k okysličeniu pokožky.
14
Venujte pozornosť:
• Posteľná a spodná bielizeň chorého na lôžku musí byť z prírodných
materiálov, ktoré dobre sajú vlhkosť (bavlna, ľan). Na prestieradle
nesmú byť záhyby a omrvinky.
• Dlhodobé pôsobenie potu, moču a výkalov poškodzuje povrchovú
vrstvu pokožky.
• Chorého treba umývať umývacím krémom. Neodporúča sa používať
mydlo, pretože príliš vysúša pokožku.
• Po umytí sa pokožka neutiera, ale vysúša uterákom, pretože sa na
vlhkej pokožke ľahko tvoria odreniny.
• Na zvlhčenie a ochranu pokožky pred následným pôsobením vlhkosti
použite po umývaní špeciálny krém.
• Strava chorého by mala byť pestrá, mala by obsahovať dostatočné
množstvo bielkovín. Bielkovina je pre organizmus regeneračný
materiál a je životne dôležitá na udržanie zdravého stavu pokožky.
Preležaniny sa môžu vytvárať pre nedostatok vitamínu C a zinku.
Liečba preležanín
Na vznik preležanín upozornite ošetrujúceho lekára už v ich ranom štádiu a poraďte sa
o vhodnom spôsobe liečby.
V akých prípadoch treba volať lekára:
• Ak začervenanie a podráždenie neprejde do dvoch týždňov, bez
ohľadu na prijaté opatrenia súvisiace s ošetrením.
• Ak je pokožka okolo preležaniny zvraštená alebo popraskaná.
• Ak sa prejavili príznaky infikovanej preležaniny alebo časti tela k nej
priľahlej: opuch, bolesť, sekrét alebo zvýšenie miestnej teploty.
• Pri zvýšení telesnej teploty.
Zápcha
Príčiny a následky
Malá fyzická aktivita a sedavý spôsob života sú často sprevádzané zápchami, čo zase
vyvoláva pocit tiaže a nepohodlia v bruchu, a tým sa ďalej znižuje chuť do jedla.
Čo robiť?
V rámci prevencie zápchy je nutná konzumácia potravy s dostatočným obsahom balastných
látok. Balastné látky sú obsiahnuté v potravinách rastlinného pôvodu: obzvlášť prospešná
je koreňová zelenina a zelenina celkovo (repa, kapusta, kaleráby, karfiol, mladé strukoviny).
Z nich sa dajú pripraviť šaláty, polievky, dusené pokrmy. Na ochutenie šalátov je možné
pridať trochu rastlinného oleja. Potrava bohatá na ovocie a zeleninu znižuje riziko vzniku
kardiovaskulárnych chorôb, mŕtvice, niektorých druhov nádorov a cukrovky II. typu. Látky
obsiahnuté v potravinách rastlinného pôvodu údajne môžu spomaliť procesy starnutia.
15
Tmavé pečivo obsahuje väčšie množstvo potravinárskej vlákniny než biele pečivo, ktoré
by sa malo úplne vynechať. Na rovnováhu baktérií prítomných v črevnom trakte má
priaznivý vplyv kefír a kyslé mlieko. Na prevenciu zápchy treba prijímať počas celého
dňa dostatok tekutín. Preto je nutné dohliadať na ošetrovaných, ktorí trpia demenciou
a tých, ktorí potrebujú pomoc druhej osoby. Pri vysokej teplote a výdatnom potení je
nutné podávať pacientom dostatočné množstvo tekutín.
Úžitok správneho výberu potravín
• Potravinárska vláknina obsiahnutá v potravinách urýchľuje motoriku črevného
traktu.
• Šaláty so zálievkou z rastlinného oleja napomáhajú pohybu potravinovej
hmoty črevným traktom.
• Cesnak stimuluje svalové napätie črevného traktu.
• Jogurt, kefír, podmaslie a acidofilné mlieko normalizujú činnosť črevného traktu.
• Z ovocia, ktoré má laxatívny účinok, sú obzvlášť vhodné jablká, ananás, sušené
slivky, hrozienka a sušená rebarbora.
• Je dobré denne konzumovať chlieb a celozrnné kaše, ktoré majú priaznivý
vplyv na črevný trakt.
• Pri zápche je nutné veľa piť.
• Odporúča sa vypiť 1 – 2 poháre vody ráno na lačný žalúdok a pohár džúsu
rozriedeného vodou pred raňajkami. Jedlo je dobré zapíjať kyslým mliekom,
vodou alebo slabo osolenou minerálnou vodou.
•N
a posilnenie črevného traktu sa odporúča zahrnúť do pokrmov pšeničné otruby (môžu sa pridať do fermentovaných mliečnych výrobkov, kaší, pyré, mäsových
a múčnych jedál, cesta). Vhodné sú aj ľanové semienka (jedna až dve polievkové
lyžice každé ráno, podávajte ako doplnok fermentovaných mliečnych výrobkov
a kaší), sušené ovocie (slivky, hrozienka, datle, marhule), sladový extrakt (pridávajte
jednu polievkovú lyžicu do fermentovaných mliečnych výrobkov, kaší alebo cesta).
Fyzická aktivita
Veľký význam v prevencii zápchy má fyzická aktivita.
Každodenný pohyb v akejkoľvek forme zlepšuje činnosť čriev. Veľmi prospešné je
pravidelné gymnastické cvičenie zamerané na brušné svalstvo.
16
Gymnastické cviky pri zápche
1. Východisková poloha: v ľahu na chrbte, kolená
pokrčené, päty pevne pritlačené na podložku.
Dvíhajte striedavo pravé a ľavé koleno k bruchu.
2. Východisková poloha: v ľahu na chrbte, nohy zdvihnuté
a pokrčené v kolenách. Striedavo priťahujte kolená k pravému
a ľavému ramenu. Ruky sú položené vedľa tela na podložke.
3. Východisková poloha: v ľahu na chrbte, nohy pokrčené
v kolenách. Striedavo otáčajte nohy ohnuté v kolenách napravo
a naľavo tak, aby ste sa dotkli podložky. Palce na nohách
sa pritom opierajú o podložku.
17
4. Východisková poloha: vzpor kľačmo, chrbát prehnutý, napnuté ruky sa opierajú
o podložku. Napnite brušné svaly. Preneste váhu tela na ruky tak, aby sa
hrudník dotýkal kolien, potom preneste váhu tela na nohy tak,
aby sa hrudník dotkol podložky.
Pravidelnosť
Na normálnu činnosť črevného traktu má vplyv pravidelná strava a gymnastické cviky.
Stravu je nutné prijímať v stanovenú dobu, v pokoji a dôkladne ju požuť. Črevá je
potrebné vyprázdňovať ihneď po vzniku nutkania. Naučte sa vyprázdňovať črevá
každý deň v rovnaký čas, najlepšie po raňajkách. Týmto spôsobom je možné vycvičiť
črevný trakt bez ohľadu na to, či sa prejaví alebo neprejaví nutkanie k stolici. Ráno je
najvhodnejšia doba, pretože cez noc sa v črevách hromadia zvyšky strávenej potravy.
Na toalete je možné urobiť si ľahkú masáž ľavej polovice brucha smerom odhora dolu.
Je potrebné robiť tento cvik pravidelne.
Preháňadlá
Obsah čriev je možné zmäkčiť pomocou rôznych minerálnych olejov a stimulujúcich
preháňadiel, ktoré sú však nevhodné na dlhodobejšie užívanie. Látky zväčšujúce objem
stolice sú vhodné na dlhodobé užívanie jedine pri zachovaní normálnej motoriky
čriev. V prípade silnej zápchy je ich použitie zbytočné. Pred podaním preháňadla je
potrebné presvedčiť sa, že zápcha nie je spojená s nejakým skrytým ochorením, ktoré
vyžaduje odbornú liečbu.
5. Východisková poloha: postavte sa na stoličku, ľavou rukou sa oprite o operadlo,
pravá ruka je ohnutá a opiera sa o zátylok. Lakťom pravej ruky sa dotknite ohnutého
kolena ľavej nohy, súčasne napínajte brušné svaly. Potom sa narovnajte, odtiahnite
lakeť od nohy naspäť za chrbát. Opakujte cvičenie druhou rukou.
Pri zápche sa predovšetkým odporúča zvýšiť prísun vody, upraviť správne stravovanie
a robiť gymnastické cviky.
Cvičenie robte pokojne a dôkladne, opakujte ho dvakrát denne.
18
19
Hnačka
Ak je hnačka spojená s horúčkou, väčšími bolesťami brucha či s prímesou krvi v stolici,
je nutná konzultácia s lekárom, rovnako ako v prípade, keď pacient nepije dostatočné
množstvo tekutín a rozvíja sa dehydratácia (nedostatok tekutín v tele).
Príznaky dehydratácie sú:
• únava,
• bolesť hlavy,
• nepokoj,
• zmätenosť,
• pokles krvného tlaku obzvlášť po postavení sa,
• závraty s pádmi,
• rýchla srdcová činnosť s búšením srdca,
• vysušená sliznica úst, vrátane jazyka,
• nepružnosť pokožky,
• náhly úbytok hmotnosti,
• klesajúci objem koncentrovaného (tmavého) moču.
V ostatných prípadoch sa odporúča:
• Tzv. diétna pauza – dva až tri dni prijímať výhradne tekutiny a diétne pečivo.
• Po odznení hnačky pomalé upravovanie stravy – najprv začať s banánmi,
ryžou, varenou mrkvou, nemastenou zemiakovou kašou, mletým kuracím
mäsom, nenafukujúcim suchým pečivom.
Pri hnačkách je nevyhnutná hydratácia – pacient by mal vypiť za jeden deň obvyklých
1500 ml, ale tiež odhadnutý objem vody stratený hnačkovitou stolicou. Piť sa teda
musí viac než v normálnom stave bez hnačky. Na podávanie je vhodný čaj, minerálna
voda, prípadne rehydratačný roztok predávaný v lekárňach. Ak nie je pacient schopný
potrebné množstvo tekutín vypiť (napr. kvôli zvracaniu), musí dostať intravenózne
infúzie.
TENA produkty starostlivosti o pokožku
– Mimoriadna starostlivosť pre mimoriadnu pokožku
Starostlivosť o pokožku 3-v-1
predstavuje kombináciu troch výrobkov v jednom na starostlivosť o pokožku
v perineálnej oblasti. Ide o spojenie jemného umývacieho prípravku, hydratačného
krému a nemastnej zložky na ochranu pokožky. Tieto výrobky uľahčujú priebežnú
starostlivosť o pokožku starších a inkontinentných osôb.
Prípravky 3-v-1
• kompletne nahradzujú mydlo a vodu
Očista zasiahnutej oblasti pri výmene inkontinenčných pomôcok má zásadný význam
pre podporu hygieny zdravej kože a kontrolu zápachu. Prísady, ktoré obsahujú, jemne
odstraňujú zápach, moč a zvyšky stolice s minimálnym úsilím a bez nutnosti intenzívneho trenia kože. Po dokončení očisty celého tela či perineálnej oblasti sa tieto prípravky
neoplachujú.
• pomáhajú obnoviť prirodzenú rovnováhu kože
Vďaka jemnému krému s vyváženou hodnotou pH obnovujú tukovú rovnováhu a vlhkosť pokožky.
• chránia citlivú pokožku pred poškodením
Ochranná zložka obsiahnutá v prípravku chráni citlivú pokožku a minimalizuje jej kontakt s močom a stolicou. Táto ideálna bariéra neobmedzuje absorpčné schopnosti
inkontinenčných pomôcok a zároveň znižuje podráždenie kože spôsobené pomôckami, posteľnou bielizňou a odevom. Na odeve a posteľnej bielizni pritom nezostáva
mastnota ani škvrny.
• chránia dôstojnosť a zdravie ošetrovaných osôb
Preventívna starostlivosť o pokožku v perineálnej oblasti podporuje dôstojnosť ošetrovaných osôb menšími zásahmi do súkromia.
• šetria čas ošetrujúcim
Pri použití čistiacich prípravkov, ktoré nie je nutné oplachovať a ktoré zároveň kožu
premastia a ošetria, je možné ušetriť až 80 % času venovaného starostlivosti o pokožku
v perineálnej oblasti1.
• sú vhodné pre osoby trpiacich hydrofóbiou
– strachom z vody (umývania).
1
20
Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing, 1995
21
TENA Wet Wipe - Vlhčené utierky
• jemné, široké a silné utierky s emulziou 3-v-1 bez obsahu
mydla, určené na čistenie a výživu citlivej pokožky
• pH 4,8
• použitie bez oplachovania
• vhodné i pre deti
48 ks, 32x20 cm
TENA Wash Cream - Umývací krém
• zvlhčuje, zanecháva na pokožke ochrannú vrstvu
a príjemnú vônu
• dokonalá alternatíva mydla + vody a ošetrujúcich
pleťových prípravkov (ph 5,5)
• nanáša sa suchou rukavicou (napr. Wash Glove)
alebo jemnou utierkou (napr. Soft Wipe)
• neoplachuje sa
250 ml
Vhodné pre:
• seniorov a inkontinentné osoby
• suchú a citlivú pokožku
• určené na čistenie celého tela
• časté umývanie
HYGIENA • Prípravky – vyžadujú oplachovanie
HYGIENA • Prípravky 3-v-1 – nevyžadujú oplachovanie
Vhodné pre:
• seniorov a inkontinentné osoby
• starostlivosť o celé telo a perineálnu oblasť
• všetky typy pokožky
• časté umývanie
TENA Shampoo & Shower Šampón a sprchový gél
spojenie neagresívneho sprchového gélu a jemného
ošetrujúceho šampónu
• pre časté umývanie celého tela i vlasov
• oplachuje sa
TENA Wash Mousse - Umývacia pena
• zvlhčuje, zanecháva na pokožke ochrannú vrstvu
a príjemnú vônu
• odporúča sa následná hydratácia prípravkami TENA
(pleťový krém alebo pleťové mlieko)
500 ml
• nanáša sa priamo na znečistenú pokožku v perineálnej
oblasti* a potom sa zotrie suchou rukavicou
(napr. Wash Glove) alebo jemnou utierkou
(napr. Soft Wipe)
• neoplachuje sa
400 ml
TENA Liquid Soap - Tekuté mydlo
jemné a neagresívne parfumované tekuté mydlo
• oplachuje sa
*miesto medzi konečníkom a pyskami ohanbia u žien a u mužov medzi
konečníkom a mieškom
22
• odporúča sa následná hydratácia prípravkami TENA
(pleťový krém alebo pleťové mlieko)
500 ml
23
TENA Cellduk - Umývacia utierka
TENA Skin Cream - Pleťový krém
• pevná, jednorazová umývacia utierka so schopnosťou
absorpcie
•v
ďaka jemnému zloženiu zanecháva pokožku hebkú a jemnú
a pomáha udržat jej prirodzenú mastnotu a vlhkosť
• zložená zo 4-vrstvovej tkaniny a zosilňovacieho vlákna
• mnohoúčelový krém pre starostlivosť o citlivú pokožku
• na jednorazové použitie (s tekutým mydlom
alebo šampónom TENA)
150 ml
• vhodná na použitie s vodou pre hygienu celého tela
TENA Barrier Cream - Ochranná vazelína
• veľmi jemná a pevná žinka z celulózy vybavená
vnútornou nepriepustnou fóliou
• vytvára ochrannú bariéru na pokožke proti nežiaducim
dráždivým látkam
• na jednorazové použitie (s umývacou penou alebo
umývacím krémom TENA)
• obsahuje zvlhčujúce látky a antioxidanty
• pomáha zabrániť vzniku infekcií
• je určená k očiste celého tela za sucha či za vlhka
OCHRANA
TENA Wash Glove - Umývacia rukavica
• neobsahuje vodu (nemá pH) ani konzervačné parfumové látky
150 ml
Vhodná pre:
TENA Soft Wipe - Jemné obrúsky
• veľmi jemný a pevný obrúsok z celulózy
(silnejší a mäkší v porovnaní s výrobkom Cellduk)
• dobre saje a nezanecháva vlákna
• na jednorazové použitie (s výrobkami 3-v-1
– umývací krém a umývacia pena TENA)
• vhodné na očistu celého tela za sucha
HYDRATÁCIA
Vhodné pre:
• seniorov a starostlivosť o inkontinentné osoby
• každodenné použitie
• starostlivosť o citlivú pokožku
• starostlivosť o inkontinentné osoby
• preventívnu ochranu citlivej a jemnej pokožky
Nehodná pre:
• použitie na otvorené rany
TENA Zinc Cream - Zinkový krém
• upokojuje, obnovuje a chráni citlivú a podráždenú pokožku,
tíši bolest
• zabezpečuje ideálnu starostlivosť pre suché, popraskané
a podráždené miesta
• obsahuje vazelínu, podzemnicový olej, vitamín E a antioxidanty
• neobsahuje vodu (nemá pH) ani konzervačné parfumové látky
• má vodoodpudivé účinky
100 ml
TENA Skin Lotion - Pleťové mlieko
Vhodná pre:
• hydratuje suchú a citlivú pleť a zachováva jej hebkosť a jemnosť
• starostlivosť o inkontinentné osoby
• mimoriadne jemný krém, ktorý pomáhá pri kožných problémoch
ako je suchápokožka, hyperkeratóza (zosilnené rohové vrstvy kože)
Nehodná pre:
250 ml
24
• použitie na hojenie malých rán
• použitie na otvorené rany
25
Únik moču
Pomôcky na inkontinenciu
Únik moču (lekársky termín inkontinencia) patrí k najbežnejším problémom, s ktorým sa ošetrovateľ musí u chorého vyrovnať. Preto je potreba venovať sa mu podrobnejšie. Inkontinencia je mimovoľné, nekontrolované vylučovanie moču alebo stolice, ku ktorému dochádza na
nevhodnom mieste a v nevhodnom čase. U človeka tak vyvoláva pocit mrzutosti, stratu chuti
vychádzať z domu alebo sa stýkať s blízkymi a známymi. Často je potom práve inkontinencia
hlavnou príčinou, pre ktorú je invalid alebo človek v pokročilom veku umiestnený do domova dôchodcov. Moderné hygienické prostriedky však v poslednej dobe uvedené problémy
výrazne eliminujú a zlepšujú tak kvalitu života chorých aj ošetrujúcich.
Výber najvhodnejšej pomôcky pre inkontinenciu môže mať veľký vplyv na kvalitu života
vášho blízkeho, ale aj na nároky kladené na vás pri starostlivosti o neho.
Typy inkontinencie
Stresová inkontinencia
K úniku malého množstva moču dochádza pri zvýšenej fyzickej aktivite, napr. dvíhaní
ťažkých predmetov, kýchaní, kašlaní, smiechu a pod.
Urgentná inkontinencia
Mimovoľný únik moču spojený s náhlym a neodolateľným nutkaním na močenie.
Hyperaktívny močový mechúr sa vyskytuje hlavne u žien v pokročilom veku.
Inkontinencia z preplnenia močového mechúru
Inkontinencia z preplnenia vzniká v situáciách, keď je močová trubica blokovaná a z toho
dôvodu je narušený voľný odtok moču. Nahromadený moč natoľko rozťahuje svalový
zvierač uzavierajúci močový mechúr, že dochádza k jeho odtoku, najčastejšie v noci.
Čo robiť, keď ošetrovaný trpí inkontinenciou?
V takom prípade sú potrebné znalosti a isté schopnosti, predovšetkým pokiaľ je choroba
dlhodobá a vyžaduje dôkladnú hygienickú starostlivosť. Tu prichádza na pomoc použitie
jednorazových hygienických produktov, napríklad plienok pre dospelých a absorpčných
podložiek. O možnostiach liečby, ale aj o vhodnej absorpčnej pomôcke sa poraďte s ošetrujúcim lekárom. Výrobky, ktoré vyberáte, musia mať vhodný anatomický tvar, musia byť ľahké
a jednoducho použiteľné a musia obsahovať minimum materiálu na zakryté časti pokožky.
Pre človeka, ktorý je nútený používať deň čo deň plienky, je veľmi dôležité, aby sa na ich
kvalite, ktorá súvisí s ich cenou nešetrilo.
Liečba inkontinencie
Liečenie sa dá rozdeliť na tri základné smery:
1. konzervatívna liečba
2. medikamentózna terapia
3. chirurgická liečba
Konzervatívna liečba zahrnuje tréning močového mechúra, cvičenia na spevnenie panvového svalstva a úpravu životosprávy. Zlepšenie stavu je možné pri pravidelnom tréningu, ktorého základnou metódou sú takzvané Kegelove cviky alebo cviky na spevnenie
panvového dna. Medikamentózna liečba, teda užívanie liečivých prípravkov, a chirurgická
liečba sa musia dodržovať v súlade s pokynmi lekára. Medikamentózna liečba je účinná pri
urgentnej forme inkontinencie, operatívna liečba pri strednom a ťažkom stupni stresovej
inkontinencie.
26
Vhodne vybraná pomôcka:
• dokáže ponúknuť pocit bezpečia a pohodlia vášmu blízkemu,
• znižuje časové nároky na jej výmenu,
• znižuje náklady spojené s kúpou pomôcky, ale aj s praním posteľnej bielizne,
• šetrí vašu energiu a zdravie pri výmene.
Pri výbere vhodnej pomôcky je potrebné zohľadniť:
• Stupeň úniku moču – množstvo uniknutého moču a počet nechcených úni
kov. Na trhu nájdete pomôcky s rôznym stupňom savosti, ktorý býva označený napr. systémom kvapiek, kedy najmenší počet kvapiek symbolizuje
najnižšiu absorpciu.
• Obvod pásu a bokov – systém značenia veľkosti nohavičiek je väčšinou
podobný systému označovania veľkosti oblečenia – XS, S, M, L, XL.
• Mobilitu – je pacient schopný pohybu alebo je pripútaný na lôžko?
• Stupeň samostatnosti – je užívateľ pomôcky schopný vymeniť si pomôcku
sám, alebo potrebuje pri výmene asistenciu? Ak je pacient schopný vymeniť
si pomôcku sám, je vhodné voliť taký typ pomôcky, ktorá mu túto výmenu
umožní. V takom prípade sú najvhodnejšie absorpčné nohavičky, ktoré sa
obliekajú ako bežná spodná bielizeň, alebo nohavičky s pásom, ktorý uľahčuje manipuláciu s pomôckou a umožňuje ich jednoduché upevnenie.
• Citlivosť pokožky – ak je pokožka citlivá a má sklon k zapareniu, je vhodné
voliť pomôcky, ktoré jej umožnia voľne dýchať a pritom stále poskytujú ochranu pred pretečením. Veľkú rolu hrá aj výber vhodnej veľkosti a typu pomôcky.
Čím menšia plocha pokožky je zakrytá, tým lepšie.
• Schopnosť ísť na toaletu – je pacient schopný ísť sám na toaletu, alebo
potrebuje asistenciu? Ak je pacient schopný ísť na toaletu sám, je vhodné
voliť takú pomôcku, ktorá umožňuje jej opakované vyzlečenie a oblečenie.
Aj v tomto prípade sú teda vhodné absorpčné nohavičky alebo nohavičky
s pásom. Pacienta by sme navyše mali v jeho schopnosti ísť sám na toaletu
čo najviac podporovať.
Správne vybraná pomôcka:
• Umožňuje jednoduchý spôsob výmeny.
• Zabraňuje pretečeniu na lôžko.
• Zaisťuje spokojný spánok.
• Výmena nie je nutná viac ako 3x denne.
• Spôsob výmeny pomôcky znižuje námahu opatrovateľa pri manipulácii.
Nezabudnite:
Či už práve začínate používať absorpčné pomôcky, alebo ich používate dlhšiu dobu,
vždy je ekonomickejšie a pre pacienta dôstojnejšie podporovať ho v samostatnom
použití toalety.
27
Absorpčné plienkové nohavičky
Typy inkontinenčných pomôcok
Absorpčné plienkové nohavičky sú klasickou pomôckou
pre ťažkú inkontinenciu. Tento systém zaisťuje efektívnu
ochranu proti pretečeniu a možnosť opakovaného zapínania a rozopínania pomôcky tak, aby sa čo najlepšie prispôsobila telu. Klasické absorpčné plienkové nohavičky sú
vhodné pre závislých pacientov
Vložky pre ľahkú až strednú inkontinenciu
Vložky pre ľahkú až strednú inkontinenciu sú vyrábané v niekoľkých veľkostiach a úrovniach absorpcie s cieľom chrániť
užívateľa s občasným únikom moču od niekoľko kvapiek do
800 ml. Vložky sú určené na absorpciu moču, ktorý uzamknú
v sajúcom jadre. Bývajú priedušné a pohlcujú zápach.
Vkladacie plienky + fixačné nohavičky
Tento takzvaný dvojdielny systém je vhodný pre mobilné
osoby so stredným stupňom inkontinencie. Aj keď tento
systém zaisťuje efektívnu ochranu proti pretečeniu,
v súčasnosti je hlavne z dôvodu lepšieho pohodlia a menšieho rizika pretečenia nahradzovaný absorpčnými nohavičkami podobnými spodnej bielizni. Vkladacie plienky sú
k dispozícii v rôznych úrovniach sacieho účinku.
Možnosti úhrady zo zdravotného poistenia
Absorpčné pomôcky na inkontinenciu sú po splnení určitých kritérií hradené na poukaz
z verejného zdravotného poistenia. Pravidlá pre získanie absorpčných pomôcok sú aktualizované vrámci zoznamu kategorizovancých zdravotníckych pomôcok a o ich aktuálnej
výške sa informujte u svojho ošetrujúceho lekára.
Skupina
Druh
Indikačné
pomôcky obmedzenia
Navliekacie absorpčné nohavičky
Navliekacie absorpčné nohavičky patria k novej generácii
pomôcok určených na strednú až ťažkú inkontinenciu. Vďaka
jednoduchému spôsobu obliekania, ako u bežnej spodnej bielizne, sú nohavičky blízke bežnému spôsobu života.
Rôzne veľkosti a úrovne sacieho účinku pomôcky uspokojí
potreby každého pacienta. Tento typ pomôcky je obvykle vyrobený z priedušného materiálu, ktorý nezaťažuje pokožku.
Vzhľadom na jednoduché nasadzovanie je pomôcka vhodná
pre sebestačné osoby, ktoré sa môžu sami obliecť a vyzliecť.
Vďaka tomu sa dajú ušetriť aj náklady nutné na asistenciu.
Absorpčné plienkové nohavičky s pásom
Absorpčné plienkové nohavičky s pásom patria k novej
generácii pomôcok na ťažkú inkontinenciu. Vďaka pásu sa
nohavičky jednoducho nasadzujú a pacientovi bezpečne
a pohodlne sedia na tele. Rôzne úrovne sacieho účinku
a veľkosti ponúkajú riešenia pre každého. Tieto pomôcky sú
obvykle vyrobené z priedušného materiálu, ktorý je šetrný
k pokožke a zároveň chránia pred pretečením.
Plienkové nohavičky s pásom sa dajú nasadzovať spredu
aj zozadu, a preto sú vhodné pre sebestačných pacientov,
ako aj pre závislých, ale aj pacientov, ktorí majú tendenciu si
pomôcku dávať dolu.
28
vek od troch rokov,
druhý stupeň
inkontinencie
B1
Množstvové
obmedzenia
_
Vložky
tretí stupeň
inkontinencie
60 ks/mesiac
B2
vek od troch rokov
Vkladacie
druhý stupeň a tretí
plienky
stupeň inkontinencie
_
B3
vek od troch rokov
Plienkové
tretí stupeň
nohavičky
inkontinencie
_
B4
vek od troch rokov
Fixačné
druhý stupeň a tretí
nohavičky
stupeň inkontinencie
_
B5
vek od troch rokov
Podložky tretí stupeň
inkontinencie
Výška úhrad
Mesačný limit
pre 2. stupeň
inkontinencie pre
nasledujúce skupiny:
B1 Vložky
B2 Vkladacie plienky
B4 Fixačné nohavičky
Mesačný limit
pre 3. stupeň
inkontinencie pre
nasledujúce skupiny:
B1 Vložky
B2 Vkladacie plienky
B3 Plienkové nohavičky
B4 Fixačné nohavičky
B5 Podložky
60 ks/mesiac
29
Rad výrobkov TENA
TENA Lady
InkontinenčnévložkyTENALady Silky Softness poskytujú ženám diskrétnu a optimálnu ochranu pri ľahkej až strednej inkontinencii.
TENA Comfort
Vkladacie plienky TENA Comfort sú určené na strednú až ťažkú inkontinenciu.
TENA Comfort sú vyrábané v 4 stupňoch sacieho účinku. Odporúčajú sa používať
selastickýmifixačnýminohavičkamiTENAFix.
TENA Lady majú výborné absorpčné vlastnosti. Vyrábajú sa v ôsmych veľkostiach
podľastupňaabsorpcie.NarozdielodbežnýchmenštruačnýchvložieksúTENALady
určené na vstrebávanie moču, absorbujú 2x viac a 4x lepšie zadržujú vlhkosť.
• Rýchlejšia absorpcia a suchý povrch vďaka špeciálnej vrchnej vrstve QuickDryTM
•Dokonalé uzamknutie moču v dobre sajúcom jadre
•Priedušná vonkajšia vrstva umožňuje pokožke dýchať
•Unikátny systém kontroly zápachu Fresh Odour ControlTM neutralizuje zápach až po
dobu 8 hodín
TENA Men
Inkontinenčné pomôckyTENAMen sú určené mužom s ľahkou až strednou inkontinenciou.SlipovévložkyTENAMen boli navrhnuté špeciálne pre mužov. Sú diskrétne
a vďaka anatomickému a miskovitému tvaru sa maximálne prispôsobia telu a poskytnú
takpohodlie,pocitsuchaaistoty.TENAMen sú k dostaniu v 3 stupňoch savosti.
• Anatomicky tvarované
• Bezpečná fixácia vďaka samolepiacim prúžkom
• Priedušný materiál
• Jednotlivo balené
• Systém kontroly zápachu
Odour ControlTM
30
TENA Fix Premium
TENAFix Premium sú špeciálne elastické bezšvové sieťované nohavičky, ktoré sa dajú
až50xprať.PoužívajúsanabezpečnúfixáciuvkladacíchplienokTENAComfort, vložiekTENALadyavložiekTENAMen. Sú k dispozícii v štyroch veľkostiach, ktoré sú
farebne odlíšené.
TENA Lady Protective Underwear - pre ženy
TENALady Protective Underwear je jedinečné absorpčné spodné prádlo určené na
strednú až ťažkú inkontinenciu, ktoré bolo vyvinuté špeciálne pre ženy. Jeho anatomický tvar dokonale kopíruje ženské telo a tým zaistí maximálnu ochranu a pohodlie
pre jeho nosenie. Atraktívny vzor, príjemný materiál a ľahké obliekanie prirodzene
nahradí nosenie bežného spodného prádla.
• Priedušné
• Atraktívny vzor a materiál podobný textílii
• Anatomický tvar
• Vysoká absorpcia a suchý povrch
• Diskrétny so systémom kontroly zápachu
• Vhodné pre mobilné užívateľky,, sebestačné
i vyžadujúce asistenciu
• Vhodné na deň i noc
31
TENA Men Protective Underwear - pre mužov
Absorpčné spodné prádlo určené na strednú až ťažkú inkontinenciu bolo vyvinuté pre
mužov. Toto vysoko absorpčné je prispôsobené mužske anatómii a zaistí tak uživateľovi väčšiu diskrétnosť, ochranu a pohodlie. Moderný pánsky vzor a príjemný mäkký
materiál vyvolá pocit nosenia klasického spodného prádla.
• Priedušné
• Moderný pánsky vzor a materiál podobný textílii
• Anatomický tvar
• Vysoká absorpčná schopnosť a suchý povrch
• Diskrétny so systémom kontroly zápachu
• Vhodné pre mobilných uživateľov, sebestačných
i vyžadujúcich asistenciu
TENA Flex
PlienkovénohavičkyTENAFlex sú určené na stredný až ťažký stupeň inkontinencie.
TENAFlex sú pomôcky novej generácie – majú unikátny rýchloupevňovací pás, ktorý
umožňuje ľahkú manipuláciu nielen pre samotného užívateľa, ale aj pre ošetrujúci
personál. TENA Flex sa môžu nasadzovať spredu aj zozadu, čím sa zamedzí
nežiaducemu vyzliekaniu u osôb majúcich túto tendenciu.
TENAFlex sú vhodné pre osoby chodiace, sebestačné i vyžadujúce asistenciu a pre
osoby závislé.
• Priedušné
• Výborné absorpčné vlastnosti vďaka technológii FeelDryTM
• Jednoduchá manipulácia vďaka rýchloupevňovaciemu pásu s elastickou časťou
ComfiStretchTM
• Nasadzujúsaspreduajzozadu
• Opakované rozopínanie a zapínanie
• Indikátor vlhkosti – upozorní na nutnosť výmeny pomôcky
• Minimálne množstvo materiálu ponecháva voľné boky a tým nezaťažuje pokožku
TENA Pants
AbsorpčnénohavičkyTENAPants sú určené na stredný a ťažký stupeň inkontinencie.
Sú vhodné pre mužov i ženy. Vyrábajú sa v piatich veľkostiach a až štyroch stupňoch
sacieho účinku. Sú vhodné pre mobilné osoby vyžadujúce asistenciu, sebestačné osoby, osoby s mentálnym postihnutím a po mozgovej príhode. Použitie na deň i noc.
• Mäkký, priedušný materiál
• Jednoduchá manipulácia – obliekajú sa ako bežná spodná bielizeň
• Anatomický tvar a elastické gumičky zvyšujú pocit istoty a pohodlia
• Výborné absorpčné vlastnosti vďaka technológii FeelDryTM
32
33
TENA Slip
Klasické plienkové nohavičky TENA Slip sú určené na strednú až ťažkú inkontinenciu.
TENASlip sú vhodné pre mužov i ženy, ktoré trpia inkontinenciou moču i stolice. Tieto
plienkové nohavičky poskytujú vysokú ochranu proti pretečeniu a zaisťujú pohodlné nosenie.TENASlip sa vyrábajú až v štyroch veľkostiach a troch stupňoch savosti.
TENASlip sú vhodné predovšetkým pre osoby nechodiace, závislé.
•Priedušné
•Opakované rozopínanie a zapínanie vďaka lepiacim pásikom SuperfitTM
•Výborné absorpčné vlastnosti a suchý povrch vďaka technológii FeelDryTM
•Anatomický tvar
•Indikátor vlhkosti – upozorní na nutnosť výmeny pomôcky
Ochranné podložky TENA
OchrannépodložkyTENAslúžiaakodoplnkováochranalôžka.Zabraňujúpresakovaniu, zmierňujú zápach a zachovávajú sucho. Sú vyrobené z polyetylénovej vrstvy s tepelne zvarenými hranami, čím zaisťujú ochranu proti presiaknutiu. Vysoko absorpčný
materiál je rovnomerne rozložený po celom jadre.
Ochranné podložky TENA sú vyrobené zo 100% buničiny, ktorá je záručuje oveľa
vyššiu absorpčnú a retenčnú schopnosť než podložky z poťahových materiálov či vaty.
Podložky sú k dispozícii v troch veľkostiach (40x60cm, 60x60cm, 60x90cm) a v troch
úrovniach absorpcie.
Viac informácií o absorpčných pomôckach TENA nájdete na www.tena.sk
34
Starostlivosť
o seba
samého
Emocionálna výzva pre opatrovateľa
Keď sa z ničoho nič ocitneme v roli ošetrovateľa, musíme počítať s komplikáciami a stavmi, ktoré nie sú riešiteľné a ovplyvniteľné rozumom. Ide o emócie. O to, že sa opaterou
druhej osoby človeku zmení svet a uhol pohľadu naň. A tiež o to, že potrebuje veľké
množstvo fyzickej, psychickej a emocionálnej energie.
Aj v prípade starostlivosti o druhého platí tradičná a otrepaná fráza „Nezabúdajte tiež
na seba.“, akokoľvek nemožné a nerealizovateľné sa vám to môže zdať. Jedine tak totiž
budete schopný dlhodobo a dobre sa starať aj o chorého. Ak budete venovať sto percent času druhým, vyčerpá vás to psychicky aj fyzicky natoľko, že tento stav dlhodobo
neudržíte a svojmu blízkemu už sotva budete prospešný.
Ako sa sám o seba dobre starať?
Neexistujú presné recepty a jasne dané pravidlá. Len dobre mienené rady, ktoré by
vám mali pomôcť cítiť sa naplnený, uvoľnený a v pohode. Všeobecne sa dajú zhrnúť do
jednej vety: Urobte si čas na to, čo robíte radi.
• Pravidelne si plánujte voľný čas. Od svojej opatrovateľskej role si
• Zostaňte v spojení s ľuďmi a aktivitami, ktoré vám prinášajú potešenie.
• Udržujte sa fyzicky a mentálne zdravý.
• Jedzte a cvičte.
• Chráňte svoje zdravie.
• Chváľte sa za veci, ktoré sa vám podarili. Odmeňte sa vo chvíli, keď
• Buďte úprimný k sebe, vašim priateľom aj rodine.
• Nezabudnite hovoriť nie. Zvládnete veľa, ale nie všetko.
musíte odpočinúť.
sa cítite skľúčene.
Ako si nájsť čas na starostlivosť o seba
Prispôsobte čas svojich obľúbených činností potrebám vášho blízkeho, snažte sa ich ale pevne ukotviť v rytme dňa.
Zmeňte miesto vašich obľúbených činností. Skôr ako zrušíte váš obed s priateľmi, zamyslite
sa nad tým, či by sa nedal usporiadať u vás doma.
Zmeňte dĺžku trvania vašich obľúbených činností. Aj krátka prechádzka vám môže priniesť
radosť a novú energiu.
Zvládanie stresu
Stres je bežnou súčasťou života. Malá dávka stresu vám síce môže pomáhať zostať
v pohotovosti, príliš dlhý a veľký stres ale zaťažuje vaše telo a dušu. Buď totiž vyvoláva,
alebo zhoršuje 70 – 90 % všetkých zdravotných problémov, vrátane tenzie a migrény,
vysokého krvného tlaku, prieduškovej astmy, žalúdočnej neurózy, črevných ťažkostí
a chronických bolestí v krížoch. Rozpoznať ho však nemusí byť až také jednoduché.
36
Sledujte preto tieto symptómy:
• Problémy so spánkom – spíte príliš mnoho alebo príliš málo.
• mena v stravovacích návykoch – priberanie alebo znižovanie telesnej váhy.
• Po väčšinu času pocit únavy alebo straty energie.
• Strata záujmu o aktivity, ktoré ste v minulosti mali radi ako napr. posedenie s priateľmi, prechádzky alebo čítanie.
• Ľahko vás niečo podráždi, nahnevá alebo pokazí radosť.
• Trpíte častými bolesťami hlavy, žalúdku alebo inými fyzickými problémami.
Tipy na zníženie hladiny stresu
• Požiadajte o pomoc a prijmite ju.
• Nastavte si limity a povedzte o nich ostatným.
• Uistite sa, že máte realistické ciele a očakávania od seba i od ostatných.
• Neočakávajte, že budete mať doma rovnako dokonalý poriadok a budete
sa venovať rovnakým zábavám ako pred tým, než ste prijali ošetrovateľskú
rolu.
• Humor je často najlepší liek.
• Hľadajte pomoc u chápajúcich priateľov, podporných skupín alebo u profesionálov.
• Vyhnite sa problematickým ľuďom.
• Vyskúšajte cviky na hlboké dýchanie, jogu alebo meditáciu.
• Píšte si denník.
• Spíšte si zoznam spôsobov, ako sa zbaviť stresu. Majte ho poruke a používajte ho.
Zármutok a strata
So stratou sa skôr či neskôr stretne každý, či už ide o stratu fyzických schopností, vzťahov, sociálnych aktivít, príjmu, finančnej istoty, súkromia, kontroly a nezávislosti alebo
stratu blízkeho. Reakciou na ňu je potom zármutok plný najrôznejších emócií, myšlienok, vplyvov na fyzické zdravie, vzťahy a duševný pokoj. Ak už zármutkom prechádzate, prežívajte ho a pripustite si všetky emócie s ním spojené.
Obvyklé reakcie
na zármutok
Šok/otupenosť
Toto je najprirodzenejší
spôsob obrany,
pomáha vám otupiť
vašu myseľ a srdce,
až kým nie ste
pripravení postaviť sa
emóciám spojeným so
zármutkom.
Na čo myslíte
To je snáď zlý sen.
Cítim sa ako
stratený v hmle.
To nemôže byť
pravda.
Ako sa cítite
Ako robot.
Stratený, bez cieľa
.
Ochromený, bez
emócií.
Čo môže
pomôcť
Starajte sa o seba
samého.
Jedzte výdatné
jedlá, aj keď len malé
porcie, prechádzajte
sa, pracujte na
záhrade, cvičte.
37
Obvyklé reakcie
na zármutok
Zlosť
Táto prirodzená reakcia
môže byť namierená
na vás samotného,
ostatných, osobu, ktorú
ste stratili, alebo Boha.
Vina
Ďalší z prirodzených
pocitov.
Úľava
Pocit prirodzenej úľavy
vás môže stretnúť po
smrti osoby, o ktorú ste
sa starali.
Úzkosť/panika
Určitá úroveň úzkosti je
normálna. V prípade,
že úzkosť pretrváva
a ovplyvňuje vaše
fungovanie, vyhľadajte
pomoc profesionála.
Na čo myslíte
Ako sa cítite
Prečo ja?
Podráždený.
Prečo ona?
Neprimerane
reagujúci na
maličkosti.
Prečo teraz?
Ako sa odvážil
urobiť mi to?
Už si nemusím
robiť starosti.
Zbláznil som sa?
Budem sa niekedy
cítiť lepšie?
Ako mám
fungovať?
cvičením,
upratovaním,
kričaním do vankúša.
Robiaci si výčitky.
Hovorte o svojich
pocitoch s niekým,
kto vám rozumie.
Zahanbený.
Ľahší.
Voľnejší.
Strach byť sám.
Obavy
z budúcnosti.
Paralyzovaný.
Nemyslite na vlastnú
vinu. Úľava je
prirodzenou reakciou.
Hovorte o svojich
pocitoch.
Zabavte sa nejakou
fyzickou aktivitou.
Depresia
Určitá úroveň depresie je
normálnou súčasťou
zármutku a mala by časom
Život je smutný.
odznieť. Ak depresia
pretrváva a ovplyvňuje
Je to beznádejné.
vaše každodenné aktivity
Som vyčerpaný.
alebo vážne premýšľate
o ukončení vášho života,
vyhľadajte profesionálnu
pomoc.
Smútok/osamotenie
Počiatočné návštevy
odišli a vrátili sa
k svojim životom. Pocity
zármutku zosilnejú, ak
zostanete sami.
38
Dom vyzerá taký
prázdny.
Noci sú najhoršie.
Zmätenosť/
neschopnosť sústrediť sa
Vaša energia sa sústredí
vo vašom srdci. Tento
stav pominie.
Buďte k sebe dobrý.
Cítim sa, ako by
som strácal rozum.
Zmätený.
Píšte si zoznamy.
Nemôžem si na nič
spomenúť.
Bezmyšlienkovitý.
Frustrovaný.
Požiadajte ostatných,
aby vám pripomínali
dôležité dátumy
a udalosti.
Pomoc z okolia
Keby som tak ...
Som rád, že už
ďalej netrpí.
Uvoľnite pocit hnevu:
chôdzou, plávaním,
Ostatní sú na vine.
Keby len ...
Urobil som
správne?
Čo môže
pomôcť
Bolesť, smútok,
prázdnota, beznádej.
Nedostatok alebo
prebytok spánku.
Fyzické problémy.
Nezáujem.
Neprekonateľný
smútok
a prázdnota.
Izolovanosť.
Hovorte o depresii
s ostatnými. Urobte
niečo špeciálne pre
seba a pre ostatných.
Prechádzajte sa,
plávajte, pracujte.
Hovorte o svojich
pocitoch.
Môže prísť doba, keď si vy sami alebo vaši blízki uvedomíte, že ste v trvalom a silnom
strese, že na plnohodnotnú opateru chorého už nemáte dostatok energie a že potrebujete zmenu.
Príznaky, ktoré toto sprevádzajú, sú nasledujúce:
• Často nadávate vášmu zverencovi pre maličkosti.
• Ste stále podráždený.
• Len zriedkakedy sa zasmejete.
• Cítite sa stále unavený alebo napätý.
• Trpíte poruchami spánku.
• Dupete alebo kričíte, mávate záchvaty plaču, často sa rozzúrite.
• Strácate cit alebo ochotu pomôcť vášmu zverencovi.
• Odopierate mu jedlo, kúpeľ, zmenu spôsobu obliekania atď.
• Stále ho obviňujete z toho, že vďaka nemu ste sa ocitli v tejto situácii.
• Odmietate vychádzať z domu čo i len na prechádzku, pretože: „On/ona
ma predsa potrebuje!“.
• Odmietate dávať peniaze na výrobky alebo služby, ktoré váš zverenec
potrebuje, pretože aj tak čoskoro zomrie a to by bolo mrhanie peniazmi.
Napriek tomu, že uvedené postoje nie sú ničím výnimočné a každý ošetrovateľ ich občas zažíva, spolu vytvárajú obraz „vyhoreného ošetrovateľa“. Liečenie tohto stavu je
jednoduché – požiadať o pomoc a na dlhšiu dobu zanechať poskytovanie starostlivosti.
Nikto nemôže navždy zotrvať vo funkcii ošetrovateľa. Najdôležitejšie je, aby ste boli k sebe
úprimný a nevnímali žiadosť o pomoc kvalifikovaných profesionálov ako vlastnú prehru.
Výber ústavnej starostlivosti
V tomto kroku sa budete musieť najprv poradiť so svojím lekárom. Ten určuje úroveň
starostlivosti, ktorú váš zverenec potrebuje, a tým tiež typ ústavného zariadenia, ktoré
budete hľadať. Ideálne by potom bolo, ak by si váš zverenec mohol zariadenie pozrieť
ešte pred tým, než sa preň rozhodnete.
Je dobré, ak pri prvej návšteve urobíte nasledujúce:
•P
oriadne si prehliadnite budovu i pozemok
•V
yžiadajte si prevádzkový poriadok zariadenia
•P
orozprávajte sa s niekoľkými obyvateľmi ústavného zariadenia
39
• Porozprávajte sa so správcom zariadenia, ktorý má na starosť jeho každo-
denný chod
• Porozprávajte sa s niekoľkými členmi personálu
• Vyžiadajte si vzor zmluvy o prijatí obyvateľa do ústavu
Kde hľadať pomoc
Okrem ústavnej starostlivosti potom existuje niekoľko ďalších spôsobov výpomoci
ošetrovateľom blízkych osôb.
• Ak člen rodiny musí zostať doma z dôvodu opatery blízkeho, môže si po-
• Ak nie ste schopný zvládať starostlivosť o blízku osobu sami, obráťte sa na
žiadať o príspevok na opatrovanie.
profesionálneho ošetrovateľa z agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) a požiadajte o opatrovateľskú službu. Táto služba však nie
je hradená z verejného zdravotného poistenia.
• Ak nepoberáte príspevok na opatrovanie, a ak váš blízky nepoberá
príspevok na osobnú asistenciu, môžete taktiež požiadať o ošetrovateľskú službu.
• Ak je pri starostlivosti potreba vykonávať aj zdravotnícke úkony, môže
praktický lekár predpísať domácu ošetrovateľskú starostlivosť.
So starostlivosťou vám tiež pomôžu kompenzačné pomôcky, s ktorými vám poradí
ošetrujúci lekár, rovnako ako aj s možnosťou ich úhrady zdravotnými poisťovňami.
Kompenzačné pomôcky je často možné požičať v špecializovaných požičovniach či
predajniach.
Sociálne služby
Sociálne služby sú po splnení podmienok stanovených v zákone č. 448/2008 Z. z..,
o sociálnych službách, s účinnosťou od 1. 9. 2009, v znení neskorších predpisov*,
poskytované:
• osobe, ktorá je na území Slovenskej republiky hlásená k trvalému alebo
• cudzincovi, ktorý je občanom členského štátu Európskej únie, má re-
prechodnému pobytu podľa osobitného predpisu
gistrovaný trvalý pobyt na území SR a je zamestnaný alebo študuje
na štátom uznanej škole na území SR, a jeho rodinnému príslušníkovi,
ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území SR
• cudzincovi, ktorý je rodinný príslušník občana SR a má povolenie k trvalému pobytu na území SR
• cudzincovi, ktorému bol udelený azyl
• Slovákovi žijúcemu v zahraničí, ktorý však v priebehu jedného kalendárneho roka strávi na území SR nepretržite 180 dní
• cudzincovi, ktorý nie je občanom štátu Európskeho hospodárskeho
priestoru, ale ktorého práva sú zaručené v medzinárodnej zmluve, ktorou je viazaná Slovenská republika
Dostupnosť sociálnej služby zabezpečuje obec alebo vyšší územný celok. O sociálnu
službu musí človek obvykle sám požiadať. Obec alebo vyšší územný celok je povinná
40
*(aktuálne v čase vydania brožúrky dle novely zákona od 1. 3. 2012 )
zabezpečiť poskytnutie sociálnej služby do 60 dní o doručenia právoplatného rozhodnutia o odkázanosti na túto sociálnu službu.
Sociálne služby sa poskytujú ambulantnou, terénnou alebo pobytovou formou,
pričom sa v záujme pacienta vždy upredňostňuje ambulantná alebo terénna
forma.
Prijímateľ sociálnej služby je povinný za túto službu platiť podľa svojho
príjmu a majetku, ktorý sa posudzuje podľa osobitného predpisu (zákona
č. 447/2008 Z. z.)
Príspevok na opatrovanie
Ak je chorý odkázaný na pomoc inej osoby, je možné tejto osobe poskytnúť
príspevok na opatrovanie. Žiadateľ o príspevok musí v prvom rade správne podať žiadosť a uviesť všetky požadované informácie, ktoré okrem osobných údajov obsahujú tiež potvrdenie o príjme, vyhlásenie o majetku žiadateľa poprípade
potvrdenie o príjme fyzickej osoby, ktorá bude chorého opatrovať. Opatrovníkom môže byť manžel, manželka, rodič alebo osoba, ktorá prevzala dieťa do
starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, súdom ustanovený opatrovník,
dieťa, starý rodič, vnuk, vnučka, súrodenec, nevesta, zať, svokor, svokra, švagor,
švagriná, neter, synovec, alebo aj iná osoba, ktorá býva s postihnutým. O peňažnom príspevku na opatrovanie rozhoduje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny,
na ktorom je evidovaný poskytovateľ opatrovania.
Výška príspevku na opatrovanie je 111,32% sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní jednej osoby a 148,42% sumy životného minima pre
jednu plnoletú fyzickú osobu pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb. Existuje ale
viacero výnimiek, kedy sú sumy príspevku upravené inak.
Osobná asistencia
Osobná asistencia je pomoc človeku s ťažkým zdravotným postihnutím pri každodenných činnostiach, napr. pri vstávaní, nakupovaní, obliekaní, podávaní liekov, telefonovaní, príprave a podávaní jedla a pod. Účelom tejto služby je aktivizácia občana
a podpora jeho sociálneho začleňovania. Počet hodín osobnej asistencie sa určuje na
obdobie jedného roka. Hodiny však nesmú prekračovať počet 7300 za rok. Do hodinového rozsahu osobnej asistencie sa nepočíta doba, počas ktorej je osobe poskytovaná denná alebo týždenná sociálna služba. Služba sa poskytuje za úplatu, pričom je
možné požiadať si o príspevok na osobnú asistenciu. Sadzba na jednu hodinu osobnej
asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu je 1, 39%
sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
Opatrovateľská služba
Opatrovateľská služba patrí medzi sociálne služby a poskytuje sa osobám, ktoré
sú odkázané na pomoc inej osoby a stupeň odkázanosti je najmenej II. alebo
osobám, ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy. Nemožno ju poskytnúť osobe, ktorej je poskytovaná celoročná pobytová služba, ktorá opatruje
inú osobu a poberá príspevok na opatrovanie (s určitými výnimkami) alebo ktorej
sa poskytuje príspevok na osobnú asistenciu.
41
Pri určovaní stupňa odkázanosti osoby na druhého človeka je rozhodujúca nasledujúca
tabuľka:
Stupeň
Počet bodov
Priemerný rozsah
odkázanosti
(hod./deň)
Priemerný rozsah
odkázanosti
(hod./mesiac)
I.
105 – 120
0
0
II.
85 – 104
2–4
60 – 120
III.
65 – 84
4–6
120 – 180
IV.
45 – 64
6–8
180 – 240
V.
25 – 44
8 – 12
240 – 360
VI.
0 – 24
viac ako 12
viac ako 360
Body sú prideľované podľa miery neschopnosti zvládať jednotlivé úkony starostlivosti
samého seba.
Odľahčovacia služba
Odľahčovacia služba patrí medzi podporné sociálne služby a poskytuje sa osobe,
ktorá opatruje človeka s ťažkým zdravotným postihnutím, s cieľom zabezpečiť jej
nevyhnutný odpočinok od ťažkej práce. Služba sa poskytuje na celý deň, najviac však
30dnízarok.Zabezpečujejuobec.
Domáca ošetrovateľská starostlivosť
Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje imobilným alebo čiastočne imobilným pacientom prostredníctvom agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti
(ADOS). Táto služba je vhodná v prípade, že je treba pri starostlivosti o vášho blízkeho vykonávať domácu rehabilitáciu alebo nasledujúce odborné zdravotné úkony:
• ošetrovanie rán, preležanín, vredov predkolenia,
• ošetrovanie stómií,
• podávanie infúzií a starostlivosť o centrálny venózny katéter alebo
venóznu linku,
• starostlivosť o epidurálny katéter,
• starostlivosť o sondu a výživa pacienta sondou,
• starostlivosť o ezotracheálnu, nasotracheálnu a tracheostomickú kanylu,
• cievkovanie (ženy), starostlivosť o močový katéter,
• aplikácia injekcií, ošetrovateľská rehabilitácia sestrou, prevencia
vzniku preležanín,
• polohovanie pacienta, meranie krvného tlaku, pulzu, teploty, nácvik podávania inzulínu, výplach oka
• ošetrenie ústnej dutiny u onkologického pacienta, celotelový liečebný zábal,
• odbery krvi, moču, výtery hrdla, očistná alebo liečebná klyzma,
• odborný nácvik potrebných výkonov pri starostlivosti o chorého doma.
Úkonyvykonávajúsestrydennealeboniekoľkokrátdotýždňa.Voväčšineprípadovje
táto služba hradená z verejného zdravotného poistenia.
42
Vytvorte
optimálne podmienky
a bezpečné prostredie
Ako prinútiť chorých k aktivite?
Jedným z najzložitejších problémov, s ktorým sa stretáva každý, kto sa stará o dlhodobo chorého človeka, je, ako vyzrieť na jeho apatiu a nezáujem byť aktívnym účastníkom
vlastného života. Inými slovami, ako chorým spestrovať deň, ako ich podporovať v sebadôvere, ako ich tešiť.
Otázka jednoduchá, odpoveď oveľa ťažšia. Nasledujúce riadky teda nie je možné brať
ako návod platný stále a všade, ale skôr ako inšpirujúci zdroj aktivít pre ľudí, ktorí majú
rôzne ťažkosti.
Pýtajte sa, zisťujte, prejavujte záujem
To je najmenej, čo môžete urobiť pre dlhodobo chorého človeka a zároveň pre seba.
Jemu pomôžete v uvedomení si seba samého a svojich možností, sebe zasa dáte prehľad
o tom, čo váš pacient naozaj nezvláda. On bude mať radosť z vami prejavovaného záujmu,
vy zase presné informácie o jeho duševnom a fyzickom stave. A navyše to možno premôže
to najťažšie – pocit chorého alebo starého človeka, že nesmie obťažovať druhých.
Viete, čo chce a potrebuje? Umožnite mu to.
Vždy, keď zistíte nejakú novinku a prianie, zamyslite sa nad tým, ako ich chorému
priblížiť alebo sprostredkovať. Noste mu krížovky a lúštite s ním, ak ich má rád. Baví
ho čítanie? Nech má poruke vždy nejakú knižku alebo časopis. Alebo mu sami predčítajte. Spomína na vnúčatá? Zožeňte mu ich fotky. Nechajte ho s nimi telefonovať.
Spomína na mladosť? Priveďte mu kamaráta, ktorého už veky nevidel... Týmito krokmi
si postupne získate jeho dôveru, zabavíte jeho i seba.
Vydržte a radujte sa, že ste spolu.
Treba si uvedomiť, že starostlivosť o dlhodobo chorého alebo seniora je beh na veľmi dlhú
trať. To najhoršie, čo sa vám vo vašom spoločnom vzťahu môže prihodiť, je rutina a nuda.
A pravdepodobne o nej začnete skôr premýšľať vy než váš chorý. Veľká zmena sa teda musí
udiať tiež vo vašom vlastnom živote. Ak chcete byť úprimní k sebe i chorému, začnite uvažovať inak. Budujte si vlastnú radosť, vlastný dobrý pocit zo sprostredkovania radosti niekomu inému. Alebo z faktu, že keď váš dedko spomína na staré časy, dozvedáte sa aj kus
vlastnej histórie. Uvedomte si, že umožňujete niekomu žiť krásny život. To za sebaúctu stojí.
Inšpiráciu, prosím
Základné pravidlo znie: zamerajte sa na veci, ktoré sú možné.
Na to ostatné prídete postupne sami. Zhrňme si však pár možností len tak pre
inšpiráciu:
Ak má človek, o ktorého sa staráte, slabé oči, nezabúdajte, že pokiaľ nestačia
okuliare, ešte stále existujú lupy a knižky s veľkými písmenami. Ak má ostatné
zmysly v poriadku, doneste mu rádio, MP3 prehrávač (vás možno Grúň alebo Laiferová neberú, ale jeho?), alebo aj plyšovú hračku, ktorá poteší jeho zdravý hmat.
Rozprávajte mu príbehy, čítajte mu. Inými slovami stimulujte tie zmysly, ktoré
môžete, počnúc čuchom, končiac hladením a teplými ponožkami.
Nenapadá vám, o čom sa s chorým stále rozprávať? Zožeňte si hádankovú knižku,
alebo si hádanky stiahnite na internete. A nebojte sa, že by ste z človeka robili
dieťa. Verte tomu, že ho potešia napríklad aj maľovanky, vystrihovačky alebo origami. Hrajte spoločenské hry – človeče, žolíka alebo dámu. Ukazujte mu encyklopédie vašich detí – starší ľudia ich dnes len sotva poznajú.
Osemsmerovky, sudoku, hľadanie rozdielov v obrázkoch... všetko sú to spôsoby, ako skrátiť čas vášmu chorému. Inšpirácie je dnes na internete neuveriteľné
množstvo. Nebojte sa, že by ste tieto hry dlhodobo chorých nenaučili, aj keď
ich doteraz ešte nikdy nevideli. A navyše, ak sa vášmu pacientovi podarí niečo
vyriešiť, povzbudí ho to a motivuje k ďalšej činnosti. Ak sa mu naopak nedarí,
pomôžete mu a budete vďaka tomu mať zase novú spoločenskú chvíľku.
Možno si hovoríte, že podobné návody patria skôr do materských škôlok. A nie
ste príliš ďaleko od pravdy. Skúsenosti ale hovoria, že predovšetkým starších ľudí
potešia často aktivity, od ktorých by ste to nečakali. Puzzle, drevené kocky... čokoľvek, čo človek môže vziať do ruky, prevracať, hrať sa s tým, tvoriť. Všetky tieto
aktivity precvičujú mozog a jemnú motoriku a zlepšujú náladu.
Ak chorý trpí nechutenstvom, skúste čokoládu, lízanku, pokojne aj pivo. Jedlo
totiž často patrí k najväčším zážitkom dňa chorých alebo starých ľudí. A rozhodne to nie je len jeho chuťou, ale aj tým, že musia doslova zabojovať s vidličkou
a nožíkom, natrieť si krajec chleba alebo pokúsiť sa odkrojiť kúsok salámy. Verte,
že aj veľmi zmätení ľudia dokážu striedku z chleba oddeliť a dať sami do úst. Je
to ich malé víťazstvo.
Zapájajte svojich chorých znovu do života. Rozprávajte sa s nimi, chladkajte ich,
opisujte im, ako je vonku, ak majú problémy so zrakom. Ak majú depresie zo
svojej nemohúcnosti, s uznaním povedzte, že sa predsa nie je čomu diviť po toľkých rokoch tvrdej driny, že ste tu ale teraz vy, aby ste pomohli rovnako, ako oni
pomáhali predtým vám. Spolu tak nešikovnosť určite dokážete oklamať.
Nevydávajte sa smerom, ktorým nemôžete ísť. Nehľadajte, čo nie je možné nájsť.
Všetku svoju energiu sústreďte na cesty, po ktorých môžete kráčať. Robte to, čo
je v silách vášho blízkeho. A uvidíte, že toho postupne pôjde čím ďalej viac.
44
45
Vyššie bariéry
Na prekonanie väčšieho výškového rozdielu slúžia špeciálne vertikálne plošiny alebo pojazdné zariadenia. Niektoré z nich si poradia aj s kľukatou cestou a dajú sa
tak využiť nielen na rovnom schodisku. Ani dnes totiž nie je výnimkou, že starí ľudia
bývajú na vyšších poschodiach starých činžiakov bez výťahu. Aj pre nich však dnes
existuje riešenie – posuvné rampy.
Paradoxne bývajú zradnejšie schodiská v rodinných domoch, ktoré môžu vyzerať
prakticky, ale pre seniorov alebo osoby so zníženou pohyblivosťou, horším zrakom alebo niektorými nervovými poruchami môžu byť rovnako nepriechodné ako
stena z tehál. Takéto schodiská navyše väčšinou ani neumožňujú zabudovať rampu ani pohyblivú plošinu. Jediné riešenie potom predstavuje malý výťah. Jeho
kúpa je však veľmi nákladnou záležitosťou a tiež náročným stavebným zásahom.
Ďalšie kritické miesta
Okrem naznačených prekážok pohybu existuje veľa ďalších miest, o ktorých mladý
a zdravý človek premýšľa ešte nepravdepodobnejšie. Ide napríklad o umiestnenie
vypínačov, ktoré je vhodné vždy umiestňovať skôr nižšie. Výrazným zjednodušením
sú v súčasnosti svetlá a ďalšie spotrebiče na diaľkové ovládanie.
Úpravy bývania
Byty a domy sú plné prekážok, ktoré mladí a zdraví ľudia vôbec nevnímajú. A pritom
sa človek ani nemusí zraniť, alebo ochorieť, aby sa z jeho predtým útulného a praktického bývania stala prekážková dráha. Ak teda existuje možnosť, je vhodné myslieť na také veci včas (napríklad vo Švajčiarsku zaviedli opatrenia, na základe ktorých
nie je možné skolaudovať dom, ak nespĺňa aspoň základné požiadavky na bezbariérovosť). V nasledujúcich riadkoch nájdete prehľad toho najdôležitejšieho, na čo
myslieť, ak sa začínate starať o človeka s dlhodobo obmedzenou pohyblivosťou.
Staviate? Myslite na budúcnosť
V prípade, že sa práve rozhodujete postaviť si vlastné bývanie, je rada pomerne jednoduchá. Zamyslite sa nad tým, ako sa budete môcť pohybovať po vlastnom dome,
keď budete mať napríklad osemdesiat. Ak to dovolí priestor, nezavrhujte jednoposchodové objekty. Ak nie, myslite na sociálne zariadenia na každom poschodí domu
– ide o základy, ktoré vám v prípade pohybového obmedzenia zjednodušia život.
Už máte postavené?
Súčasné moderné technológie umožňujú prekonať aj zdanlivo neriešiteľné bariéry, od
schodísk po rôzne vysoké výškové profily – na mnoho z týchto riešení je navyše možné
získať za určitých podmienok dotácie, čím sa ich kúpa a inštalovanie značne zjednodušuje.
Malé výškové bariéry
Na ich prekonávanie je najjednoduchšie využiť výškové rampy. Sú pevné, trvanlivé,
ľahko sa s nimi manipuluje a niektoré sa dajú vybaviť aj výškovo nastaviteľnými držadlami. Ich povrch býva protišmykový.
46
Okrem vypínačov sú tiež problematické nedostupné úložné priestory, ktoré boli často stavané až po strop, najmä v starých zástavbách. Pre človeka s obmedzenou možnosťou pohybu je teda najlepšie „držať sa pri zemi“.
Ak žijete v domácnosti s človekom s obmedzenou pohyblivosťou, nechávajte tiež
voľný priestor pred oknami, aby s nimi mohol chorý alebo zdravotne postihnutý manipulovať sám.
Ak sa budete starať o pohyblivo obmedzeného človeka, pravdepodobne budete tiež
musieť riešiť problém s bezbariérovosťou dverí a vchodov. Tie by mali byť široké minimálne 90 cm a mali by byť bez prahov. Vhodné tiež je, aby dvere v domoch alebo
bytoch mali po oboch stranách držadlo umiestnené vo výške približne 90 centimetrov.
Kúpeľňa a WC
Pre človeka so zníženou pohyblivosťou je najzásadnejšie umiestniť umývadlo v kúpeľni omnoho nižšie, než býva v súčasnosti obvyklé. Všeobecne sa odporúča výška 70
a menej centimetrov od zeme. Výhodou je, že dnes už existuje značné množstvo tvarov umývadiel prispôsobených konkrétnym potrebám chorých. Premýšľať sa potom
samozrejme musí aj o umiestnení vodovodných batérií, zrkadiel, poličiek, vešiakov,
uterákov a ďalších vecí v kúpeľni.
Vo všeobecnosti je pre dlhodobo chorých vhodnejšie využívať sprchový kút než
vaňu. Manipulácia s človekom je tu podstatne jednoduchšia. Ak to však nejde inak,
existujú dnes sofistikované zariadenia, ktoré dokážu do vane pomôcť aj úplne nepohyblivému človeku. Vane a sprchové kúty by v každom prípade mali mať namontované držiaky a bezpečnostné úchytky. Dno vane alebo kútu by malo byť vybavené
protišmykovou podložkou, do sprchy ešte patrí aj sklápacia stolička.
47
Horná strana WC misy by nemala byť viac ako 50 centimetrov od podlahy, na jej
stranách by potom malo byť najmenej 30 cm voľného priestoru, spredu potom
okolo 70 centimetrov. Samozrejmosťou by mali byť držadlá.
Podáte žiadosť o dávku výhradne ústne
Žiadna žiadosť o akúkoľvek dávku nemôže byť podaná len ústne. Vždy je potrebná
písomná forma zabraňujúca vzniku prípadných nezrovnalostí.
Kuchyňa
Pre človeka s obmedzenou pohyblivosťou je základom v kuchyni znížená výška
kuchynskej linky a drezu, dostatok voľného priestoru a všetky predmety a ovládacie prvky na dosah ruky. Jej ideálnym tvarom je písmeno L alebo U – aby bolo
možné vykonávať všetky činnosti z jedného miesta. V súčasnosti dokonca existujú
aj špeciálne kuchynské linky s nastaviteľnou výškou pracovnej plochy.
Nepodáte žiadosť o dávku hneď po tom, ako nastane situácia zakladajúca nárok na
dávku
Žiadosť o dávky podávajte vždy bezprostredne po tom, kedy začnete mať na ne
nárok. Dávky sa totiž väčšinou nevyplácajú spätne.
Zabezpečenie financií
Opatera dlhodobo chorého človeka je náročná nielen po psychickej a fyzickej
stránke, ale tiež z hľadiska financií, ktoré je potreba investovať do čo najprijateľnejších životných podmienok vašich blízkych i vás samotných. Výnimkou potom,
samozrejme, nie je ani to, že človek kvôli starostlivosti o chorého musí významne
obmedziť svoju pracovnú činnosť a príde tak o značnú časť príjmov. Aj v týchto
neútešných situáciách však existujú riešenia, ktoré môžu finančnú situáciu zlepšiť
alebo stabilizovať.
Nevyužijete inštitút osobitného príjemcu dávky
Ide predovšetkým o príspevky na bývanie, ktoré nebudete poberať priamo vy, ale
prenajímateľ alebo vlastník bytu, v ktorom bývate. Táto možnosť výrazne znižuje
pravdepodobnosť straty bývania.
Ide predovšetkým o rôzne sociálne dávky, ktoré je možné čerpať zo sociálnych
programov. Možností existuje v tomto smere veľa a pred podaním žiadosti je
treba brať do úvahy veľké množstvo faktorov, ktoré ju sprevádzajú. To kladné
vybavenie žiadosti do značnej miery komplikuje, rovnako ako fakt, že na získanie
peňazí treba nevyhnutne splniť všetky formálne požiadavky, od vyplnenia formulárov po náležité pečiatky a nevyhnutné posudky lekárov.
Preto je v tomto ohľade ideálne obrátiť sa na špecializované poradne, konzultovať všetko s ošetrujúcim lekárom a pred samotným podávaním žiadosti obísť
príslušné úrady.
Najčastejšie chyby v žiadostiach o sociálne dávky a ako sa ich vyvarovať
Nepodáte žiadosť o všetky dávky, ktoré v danej situácii prichádzajú do úvahy
Navštívte kontaktné miesto úradu práce, kde sa podávajú žiadosti o dávky sociálnej podpory, a ďalej sa poraďte s ošetrujúcim lekárom, aby ste mali prehľad
o tom, na aké dávky máte nárok. Po získaní informácií pravdivo vyplňte všetky
potrebné formuláre a odovzdajte ich na príslušných miestach. Na každú zo žiadostí by ste mali dostať písomné vyjadrenie o uznaní alebo neuznaní dávok.
V prípade zamietnutia nezabudnite na možnosť odvolania. Aj s tým vám pomôžu
na príslušných úradoch.
Nedoložíte všetky potrebné podklady nutné na schválenie dávky
Ak podávate žiadosť o dávky, budete musieť niektoré údaje (napr. zdravotný
stav) do konkrétneho termínu doložiť. Neberte tieto termíny na ľahkú váhu, ich
nedodržanie môže znamenať neuznanie dávok.
48
49
Dávky, ktoré si je možné po splnení určitých podmienok uplatniť
Dávky štátnej sociálnej podpory
1) Prídavok na dieťa – prídavok na dieťa je základnou dlhodobou dávkou poskytovanou rodinám s deťmi. Nárok na prídavok má rodič, alebo iná oprávnená osoba, ktorá sa stará o nezaopatrené dieťa. Výška prídavku je 22,54 € mesačne a k 1. januáru
každého kalendárneho roka sa zvyšuje podľa koeficientu, ktorým sa upravuje výška
životného minima. Za splnenia zákonných podmienok je možné poskytnúť príplatok
k prídavku na dieťa vo výške 9,96 € mesačne.
Dávka predstavuje od 1. septembra 2009 sumu
• u jednotlivca 60,50 € (1 822,62 Sk) mesačne,
• u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 115,10 € (3 467,50 Sk)
mesačne,
• u jednotlivca s viac ako 4 deťmi 168,20 € (5 067,19 Sk) mesačne,
• u dvojice bez detí 105,20 € (3 169 Sk) mesačne,
• u dvojice s dieťaťom alebo najviac so 4 deťmi 157,60 € (4 747,86 Sk)
mesačne,
• u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 212,30 € (6 395,75 Sk) mesačne.
2) Rodičovský príspevok – nárok na rodičovský príspevok má rodič, ktorý po celý kalendárny mesiac osobne a celodenne poskytuje riadnu starostlivosť o dieťa. Výška
príspevku činí 194,70 € a k 1. januáru každého kalendárneho roka sa zvyšuje podľa
koeficientu, ktorým sa upravuje výška životného minima. V prípade, že osobe narodili dve a viac detí súčasne, zvyšuje sa táto suma pri každom dieťati o 25 %.
Príspevky k dávke pomoci v hmotnej núdzi:
1) A
ktivačný príspevok – motivuje občana v hmotnej núdzi, aby si aktívne hľadal
uplatnenie na trhu práce, získal novú kvalifikáciu alebo sa podieľal na menších
prácach pre obec. Výška aktivačného príspevku je 63,07 € mesačne.
3) Príspevok na starostlivosť o dieťa – poskytuje sa rodičovi, ktorý sa stará o dieťa
do veku troch rokov alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do
veku šesť rokov. Príspevok nemôže poberať rodič, ktorému je priznané materské.
Výška príspevku sa pohybuje v rozmedzí od 41,10 – 230 €.
2) P
ríspevok na bývanie – táto dávka je určená na pomoc občanovi v hmotnej núdzi s úhradou nákladov spojených s bývaním. Výška príspevku na bývanie je od
1. 9. 2009 55,80 € mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi, 89,20 € mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom
v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
Dávky pomoci v hmotnej núdzi
Osoba v hmotnej núdzi = osoba (spoločne posudzované osoby), ktorá nemá dostatočné príjmy a ktorej sociálne a majetkové pomery neumožňujú uspokojenie základných
životných potrieb na úrovni ešte prijateľnej pre spoločnosť. Súčasne si tieto príjmy nemôže z dôvodu veku, zdravotného stavu alebo z iných vážnych dôvodov zvýšiť vlastnou
prácou, uplatnením zákonných nárokov a pohľadávok, predajom alebo iným využitím
majetku a vyriešiť tak svoju ťažkú situáciu.
3) P
ríspevok na zdravotnú starostlivosť – dávka pomoci v hmotnej núdzi určená
na pomoc s výdavkami na zdravotnú starostlivosť. Poskytuje sa vo výške 2,00 €
mesačne.
4) O
chranný príspevok – je pomoc občanovi, ktorý sa ocitol v núdzovej situácii spojenej s jeho vekom, invaliditou, celodennou starostlivosťou o iného človeka alebo
účasti na resocializačných programoch. Môžu si na neho nárokovať osoba, ktorá:
• je vo veku potrebnom na nárok na starobný dôchodok
• je invalidná
• je osamelým rodičom, ktorý sa stará o dieťa do veku 31 týždňov
• sa stará o dieťa alebo druhú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím
• má nepriaznivý zdravotný stav trvajúci nepretržite viac než 30 dní
• sa zúčastňuje resocializačných programov a nemôže si zabezpečiť vlastný
príjem
Poskytuje sa vo výške 63,07 € mesačne.
Dávky vzťahujúce sa priamo k zdravotnému stavu
1) P
ríspevok na opatrovanie– poskytuje sa osobám závislým na pomoci inej fyzickej osoby za účelom zaistenia potrebnej pomoci. Nárok na príspevok má osoba,
ktorá z dôvodu dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu potrebuje pomoc
inej fyzickej osoby pri starostlivosti o seba samej a pri zaistení sebestačnosti
v rozsahu stanovenom stupňom odkázanosti.
2) P
reukaz mimoriadnych výhod ŤZP a ŤZP/S – je poskytovaný občanom s ťažkým zdravotným postihnutím, ktoré podstatne obmedzuje ich pohybovú alebo
orientačnú schopnosť (minimálna miera funkčnej poruchy zdravia je 50%). Na
účely kompenzácie sa určuje miera funkčnej poruchy (v percentách), a to podľa
druhu zdravotného postihnutia.
50
51
3) Peňažný príspevok na zaobstaranie pomôcky – je určený občanom ŤZP na úhradu
pomôcky, ktorú vzhľadom na svoje postihnutie potrebuje, a to v prípade, ak sa pomôcka neuhrádza ani nepožičiava z verejného zdravotného poistenia.
4) P
eňažný príspevok na opravu pomôcky – poskytuje sa ľuďom odkázaným na
zdravotnú pomôcku v prípade jej poškodenia. Ak ide o vodiaceho psa, poskytuje sa v prípade, že potrebuje podstúpiť veterinárny zákrok. Príspevok na
opravu nezahrňuje pomôcky, ktoré sú uhrádzané zo zdravotného poistenia.
5) P
ríspevky na zakúpenia, celkovú opravu a osobitnú úpravu motorového
vozidla – poskytuje sa človeku z ťažkým zdravotným postihnutím do dovŕšenia
65 rokov veku, ktorý je odkázaný na individuálnu vozidlovú prepravu. Príspevok nie je možné prideliť občanovi, ktorému je poskytovaná celoročná starostlivosť v zariadení sociálnych služieb.
Záver
Opatera dlhodobo chorej osoby v domácom prostredí je zodpovedný a fyzicky i psychicky náročný záväzok. V spoločnosti SCA
Hygiene Products si veľmi vážime obetavosť všetkých starostlivých
rodinných príslušníkov. Neustálymi inováciami našich produktov
sa snažíme prispievať k vyššej kvalite života a dôstojnému zvládaniu neľahkých situácií pre Vás aj Vašich najbližších.
6) P
eňažný príspevok na prepravu – poskytuje sa občanovi s ťažkým zdravotným
postihnutím, ktorý je odkázaný na individuálnu prepravu, a zároveň mu nie
je poskytovaná prepravná služba a nie je vlastníkom osobného motorového
vozidla, na ktoré mu bol poskytnutý príspevok (pokiaľ je vozidlo technicky spôsobilé k preprave).
7) P
eňažný príspevok na úpravu bytu, rodinného domu alebo garáže – poskytuje sa občanovi s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je odkázaný na bezbariérový prístup do daných priestorov. Poskytuje sa v prípade, že má človek
v danom byte či dome trvalé bydlisko, alebo je vlastníkom garáže či býva v nájomnom byte, ku ktorému je garáž pridelená.
8) P
eňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov – poskytuje sa ťažko
zdravotne postihnutému občanovi , ktorý má zvýšené výdavky:
• n a diétne stravovanie.
• n a zabezpečenie prostriedkov osobnej hygieny a bytovej hygieny.
• súvisiace s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
zabezpečením prevádzky pomôcky, zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla, starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom.
52
53
SCA Hygiene Products Slovakia, spol. s r.o.
Galvániho 15/B
821 04 Bratislava 2
web: www.TENA.sk
Poradenská linka TENA: 0800 111 000
Pretože naše produkty robia život ľahší Vám
i miliónom ľudí na celom svete. Pretože
naše zdroje a spôsob práce sú prirodzenou súčasťou
celkového životného cyklu. A pretože nám na živote záleží.
Download

Ako opatrovať blízku osobu