Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol.
Krásna Ves 142____________
Výberové konanie na odber drevnej hmoty na pni.
/ BO kalamita/
Údaje o drevnej hmote.

Miesto uloženia drevnej hmoty.
Porasty US- roztrúsená kalamita..

Drevinové zloženie.
BO.


Priemerná obiemovosť
BO-0,5m3.
Množstvo m3.
BO-50m3
Spolu 50m3
Podmienky odberu

Vlastná doprava.
Odberateľ disponuje vlastnou dopravou na odvoz drevnej hmoty a technikov na
spracovanie kalamity.

Platba
Odberateľ uhradí pred začatím odvozu zálohovú faktúru za časť drevnej hmoty. Po
ukončení odvozu uhradí po odpočítaní zálohovej faktúry celkovú sumu.

Dátum začatia a ukončenia
17.03.2015-31.05.2015.

Harmonogram odvozu.
Priebežne počas ťažby
Kritérium odpredaja drevnej hmoty
Cena za 1m3.
Podmienky podania cenovej ponuky.
Písomné v uzatvorených obálkach na adresu Urbárske spoločenstvo Krásna Ves,
pozem.spol ,95653, Krásna Ves 142 alebo osobne predsedovi Ing. Jurajovi Adamusovi
č.d.110 do 14.03.2015.Obálku označte heslom výberové konanie neotvárať.
Vyhodnotenie cenových ponúk.
15.03.2015 o 18:00 v malej sále kultúrneho domu Krásna Ves.
.
.......................................
Podpis a pečiatka
Download

Výberové konanie na odber drevnej hmoty na pni. / BO