Urbárske spoločenstvo Krásna Ves pozem. spol.
Krásna Ves 142
Vec: Cenové ponuky na ťažbu a odber drevnej hmoty - vyhodnotenie
Dňa 15.02.2014 o 18:00 sa na OÚ v Krásnej Vsi uskutočnilo vyhodnotenie cenových
ponúk na ťažbu a odber drevnej hmoty v poraste 526A v časti V. Lúky. Na vyhodnotení bol
prítomný výbor US Krásna Ves spolu z dozornou radou. Na výberové konanie boli
predložené 3 ponuky na ťažbu dreva a 3 ponuky na odber drevnej hmoty. Rozhodujúcim
kritériom bola cena. Po prehodnotení všetkých ponúk bola na ťažbu dreva určená firma Hollý
Ľubomír zo sídlom Šípkov 179 a na odber drevnej hmoty firma PROFIMONTI s.r.o. so
sídlom Cimenná 33.
Ďakujeme za vašu účasť na výberovom konaní a v budúcnosti sa tešíme na možnú
spoluprácu.
S pozdravom
Ing. Adamus Juraj
predseda US Krásna Ves
Download

Cenové ponuky na ťažbu a odber drevnej hmoty