Urbárske spoločenstvo Krásna Ves, pozem.spol.
Krásna Ves 142____________
Výberového konanie na ťažbu dreva
v porastoch US Krásna Ves.
Údaje o mieste ťažby.

Miesto výkonu ťažby.
Porast 526A v časti nazývanej V. Lúky.

Drevinové zloženie porastu.
Porast je tvorený prevažne bukom lesným, dubom cérom, hrabom lesným a borovicou
lesnou.

Vek porastu a zásah.
115 rokov. Veľkoplošný clonný rub v pásoch na 3 výšky porastu.

Priemerná obiemovosť
BK-1,47m3
CR-0,97m3
BO-1,09m3.
HB-0,36m3.

Množstvo m3 určených na ťažbu.
BK-638m3
CR-50m3
BO-21m3
HB-18m3
Spolu-715m3.

Približovacia vzdialenosť
290m.

Sklon
35%.
Podmienky ťažby.

Dátum začatia a ukončenia prac
16.03.2015 - 15.05.2015.

Metóda ťažby.
Kmeňová metóda zo začelením na odvoznom mieste bez manipulácie.
Kritéria pre vyhodnotenie ponuky.
Cena vyťaženého a priblíženého 1 m3 dreva na odvoznom mieste.
Podmienky podania cenovej ponuky.
Písomné v uzatvorených obálkach na adresu Urbárske spoločenstvo Krásna Ves,
pozem.spol ,95653, Krásna Ves 142 alebo osobne predsedovi Ing. Jurajovi Adamusovi
č.d.110 do 14.03.2015.Obálku označte heslom výberové konanie neotvárať.
Vyhodnotenie cenových ponúk.
15.03.2015 o 18:00 v malej sále kultúrneho domu Krásna Ves.
.
.......................................
Podpis a pečiatka
Download

Porast 526A v časti nazývanej V. Lúky