Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Základná škola, Školská 389, Sačurov
Tematický výchovno-vzdelávací plán
z občianskej náuky pre 7. ročník
Vypracované podľa učebných osnov ŠkVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008 s platnosťou od 1.9.2008 a úpravou k
1.9.2010 a 1.9.2011 na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
7. ročník (1 hodina týždenne, 33 hodín ročne)
Prehľad tematických celkov:

Úvodná hodina (1 hodina)

1.TC Sociálne vzťahy v spoločnosti (13 hodín)

2.TC Občiansky život ako proces formovania demokracie (17 hodín)
Projekt:

Občianska participácia v širšom prostredí – v obci (2 hodiny)
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Porad.
Počet
č.
hodín
hodiny
Tematický
celok/téma
Úvodná hodina
1.
1
1. TC Sociálne
vzťahy v
spoločnosti
2.
1
Spoločnosť, jej
vznik, vývoj a
charakteristika
Obsahový štandard
Žiak ovláda pojmy
- spoločnosť, človek
- vývoj človeka
- vývoj spoločnosti
- charakteristika
spoločnosti
- komunita
1
Štruktúra
spoločnosti
a sociálne vzťahy
v nej
- štruktúra spoločnosti
- vzťahy v spoločnosti
- typy štruktúr spoločnosti
Žiak ovláda pojmy
4.
5.
1
Veľké
spoločenské
skupiny
1
Sociálne zmeny
v spoločnosti
a ich príčiny
- veľké spoločenské
skupiny
- spoločenské vrstvy,
triedy
- kasty, stavy
Žiak ovláda pojmy:
-sociálna zmena
-zdroje sociálnych zmien
-sociálne teórie
Metódy / formy
Poznámky
Reťazová diskusia
Zoznámenie sa s obsahom
predmetu.
Žiak ovláda pojmy
3.
Výkonový štandard
Rozhovor
Žiak:
Vie použiť informácie z dejepisu o
vzniku a vývoji ľudskej spoločnosti
a človeka. Pozná základné znaky
ľudskej spoločnosti. Rozlišuje
medzi vidieckou a mestskou
komunitou.
Riadený rozhovor
DEJ
Výklad
MV
Žiak:
Vie rozčleniť ľudskú spoločnosť
na jednotlivé typy štruktúr. Vníma
seba ako súčasť jednotlivých
štruktúr spoločnosti
Riadený rozhovor
MV
Výklad
VPI
Interaktívna tabuľa,
prezentácia
ĽP
Žiak:
Pozná základné rozvrstvenie
ľudskej spoločnosti. Vie rozlíšiť
veľké spoločenské skupiny od
malých. Vie vysvetliť význam
príslušnosti k sociálnej skupine
pre život jednotlivca.
Brainstorming
VPI
Výklad
MV
Žiak:
Vie vysvetliť nutnosť sociálnych
zmien. Pozná hlavné príčiny
sociálnych
Brainstorming
Reťazová diskusia
Diskusia
Výklad
Diskusia
VPI
ĽP
MeV
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Situačná metóda
6.
1
Štruktúra
obyvateľstva –
rasy a národy
Žiak ovláda pojmy:
-štruktúra obyvateľstva
-rasy, národy, národnosti
Poznámka: prepojenie s
geografiou
Žiak ovláda pojmy:
7.
1
Štruktúra
obyvateľstva náboženstvá
- náboženstvá na Zemi
- funkcia náboženstiev v
spoločnosti
- náboženské organizácie
Žiak:
Vie vymenovať rasy a ich znaky.
Je tolerantný voči rasám,
národom a národnostiam.
Posilňuje svoju národnú identitu.
Výklad
Diskusia
Brainstorming
8.
1
Prirodzený pohyb
obyvateľstva
- prirodzený pohyb
(migrácia) obyvateľstva
- príčiny, dôsledky
migrácie
- pohyb v rámci
spoločenského
rozvrstvenia
Žiak ovláda pojmy:
9.
2
10.
Kultúra,
multikultúrnosť
- kultúra
- multikultúrnosť
Poznámka: prepojenie
s geografiou
ĽP
GEG
Prezentácia
Žiak:
Pozná hlavné náboženstvá. Chápe
úlohy náboženstva v modernej
spoločnosti. Vie odlíšiť sekty od
cirkevných organizácií. Je
tolerantný voči náboženstvám
iných ľudí.
Brainstorming
VPI
Samostatná práca
MV
Diskusia
Internet
(www.youtube.com)
Prezentácia
Žiak ovláda pojmy:
DEJ
Žiak:
Pozná súvislosti medzi sociálnymi
zmenami a migráciou
obyvateľstva. Vie vysvetliť príčiny
a dôsledky migrácie pozná
možnosti zmeny postavenia
jednotlivca v
Žiak:
Chápe kultúru ako výsledok
činnosti ľudskej spoločnosti.
Chápe hodnoty jednotlivých kultúr
a toleruje kultúrnu rozmanitosť.
Vie prejaviť hrdosť na svoje
kultúrne hodnoty
ĽP
GEG, BIO
INF
VPI
Brainstorming
Výklad
Diskusia
Výklad
Reťazová diskusia
Riadený rozhovor
Situačná metóda
ĽP
NAV
GEG, BIO
MV
ĽP
VPI
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Žiak ovláda pojmy:
11.
2
Sociálne
a politické
napätie
v spoločnosti –
vojny, terorizmus
12.
-sociálne napätie konflikty
medzi spoločenskými
skupinami
-sociálne hnutia
-miestne vojny
- terorizmus
Žiak:
Pozná príčiny konfliktov medzi
spoločenskými skupinami. Vie
vysvetliť význam sociálnych hnutí
pre jednotlivca a spoločnosť.
Pozná príčiny a dôsledky vojen
a terorizmu
Výklad
Panelová diskusia
Interaktívna tabuľa
Prezentácia
DEJ
ĽP
VPI
INF
Internet
(www.youtube.com
Poznámka: prepojenie
s geografiou a dejepisom
13.
2
14.
15.
1
Samotestovacie
úlohy
Opakovanie vedomostí
z 1. TC.
2. TC.
Občiansky
život ako
proces
formovania
demokracie
Žiak ovláda pojmy:
Vznik štátu
- prvé štáty na svete
- Aténska demokracia,
Rímska republika
- štát, znaky štátu
1
17.
2
18.
Riadený rozhovor
DEJ
Interaktívna tabuľa
GEG
Prezentácia
ĽP, Etv
Poznámka: prepojenie s
dejepisom
Žiak ovláda pojmy:
16.
Žiak:
Vie použiť informácie z dejepisu o
vzniku štátov. Vie vysvetliť pojem
štát. Vie vymenovať znaky štátu
Vývoj a funkcie
štátu
- polis
- rímska republika
- funkcie štátu
Znaky štátu
a znaky
Slovenskej
republiky
Žiak ovláda pojmy:
- štátna moc
- zložky štátnej moci
- zákonodarná moc
. Žiak:
Vie históriu vzniku prvých štátov.
Vie vymenovať základné funkcie
štátu.
Brainstorming
ĽP
Výklad
VPI
Žiak:
Pozná a vie opísať štátne znaky
SR
Situačná metóda
Diskusia
Samostatná príprava
ĽP
VPI
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Formy vlády
19.
Žiak ovláda pojmy:
-monarchia, republika,
-politické režimy
1
Žiak ovláda pojmy:
20.
1
Štát, štátne
občianstvo
-občan
- občianstvo
- štát
DEJ
Žiak:
Vie vymenovať základné znaky
jednotlivých vlád. Pozná rozdiel
medzi demokratickým
a nedemokratickým režimom..
Brainstorming
Žiak:
Vie vysvetliť vzťah medzi občanom
a štátom. Pozná vznik a vývoj
občianstva. Vie vymenovať znaky
štátu prospešného pre občana
Brainstorming
MeV
Výklad
INF
Výklad
GEG
Diskusia
Diskusia
Prezentácia, internet
Žiak ovláda pojmy:
21.
1
Historický pohľad
na občianstvo,
občiansku
spoločnosť
- občania v starovekom
Grécku
- občianska spoločnosť v
rímskej republike
- vývoj občianskej
spoločnosti
Žiak ovláda pojmy:
22.
1
Demokracia, jej
vznik a vývoj,
princípy
demokracie
- dejiny demokracie
- priama a nepriama
demokracia
princípy demokracie
Žiak ovláda pojmy:
23.
1
Základné ľudské
práva a slobody
- dokumenty ľudských
práv
- Všeobecná deklarácia
Žiak:
Pozná korene občianskej
spoločnosti. Vie porovnať
postavenie občanov v Aténskej
demokracii a Rímskej republike
Situačná metóda
MeV
Samostatná práca
INF
Riadený rozhovor
DEJ
Výklad
Prezentácia, internet
Žiak:
Vie vysvetliť význam slova
demokracia. Pozná korene
demokracie. Vie vysvetliť priamu
a nepriamu demokraciu a uviesť
príklady.
Situačná metóda
Žiak:
Pozná základné dokumenty
ľudských práv. Pozná inštitúcie
ochraňujúce ľudské práva
Brainstorming
Samostatná práca
DEJ
ĽP
Riadený rozhovor
Výklad
Výklad
Diskusia
ĽP
MeV
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
ľudských práv
- Dohovor o ľudských
právach
24.
1
Ďalšie práva
a slobody
občanov
v demokratických
štátoch
Žiak ovláda pojmy:
- ľudské práva
1
Slobodné voľby,
volebné právo
Žiak:
Vie, vymenovať aké ľudské práva
mu patria ako človeku.
Situačná metóda
Samostatná práca
DEJ
ĽP
Riadený rozhovor
Výklad
Žiak ovláda pojmy:
25.
Internet, prezentácia
- parlamentné voľby
- komunálne voľby
Žiak:
Pozná rozdiel medzi
parlamentnými a komunálnymi
voľbami. Zaujíma sa o komunálne
voľby v obci
Situačná metóda
Samostatná práca
Riadený rozhovor
ĽP
MeV
INF
Výklad, prezentácia
Internet
(www.youtube.com
26.
1
Samospráva ako
prvok občianskej
participácie
Žiak ovláda pojmy:
-samospráva,
-územná samospráva,
záujmová samospráva
Žiak ovláda pojmy:
27.
28.
1
Participácia na živote triedy
- triedna samospráva
voľba
členov
samosprávy
1
Participácia na
živote školy
Žiak ovláda pojmy:
- školský žiacky parlament
obvodný
žiacky
Žiak:
Získava zručnosti občianskeho
života Vie rozlíšiť orgány štátnej
moci od samosprávnych orgánov.
Pozná starostu svojej obce.
Zaujíma sa o činnosť obecnej
samosprávy
Žiak:
Pozná fungovanie triednej
samosprávy
Žiak:
Pozná fungovanie obvodného
žiackeho parlamentu. Vie, kto
Brainstorming
MeV
Výklad
INF
Diskusia
ĽP
Prezentácia, internet
Výklad
Panelová diskusia
Výklad
Panelová diskusia
ĽP
MeV
INF
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
parlament
Školský poriadok
29.
30.
1
Činnosť územnej
samosprávy
2
Občianska
participácia v
širšom prostredí
– v obci
31.
32.
33.
Vypracovala:
1
Žiak ovláda pojmy:
Žiak:
Pozná pravidlá školského
poriadku
Riadený rozhovor
ĽP
Brainstorming
VPI
Žiak ovláda pojmy:
- obecná samospráva
-obecné orgány
-obecné zastupiteľstvo
- starosta
Žiak:
Pozná činnosť obecnej
samosprávy
Brainstorming
FG
Situačná metóda
ĽP
Žiak ovláda pojmy:
Žiak:
Získava zručnosti občianskeho
života
- školský poriadok
- práva a povinnosti žiaka
1
Samotestovacie
úlohy
zastupuje ich školský žiacky
parlament
v
obvodnom
parlamente.
Brainstorming
-účasť na zasadnutiach
obecného zastupiteľstva
Čo sme sa naučili III.
Mgr. Tatiana Hricová, Mgr. Lenka Truchanová
Testovanie žiakov
Situačná metóda
Projekt
Hot Potatoes
TPaPZ
ĽP
MeV, INF
Základná škola, Školská 389, 094 13 Sačurov
Vysvetlenie skratiek a farieb:
BIO – Biológia
DEJ – Dejepis
Etv – Etická výchova
EV – Environmentálna výchova
FG – Finančná gramotnosť
GEG - Geografia
INF – Informatika
ĽP – Ľudské práva
MeV – Mediálna výchova
MV – Multikultúrna výchova
NAV – Náboženská výchova
SJL – Slovenský jazyk a literatúra
TPaPZ - tvorba projektu a prezentačné zručnosti
VMR – Výchova k manželstvu a rodičovstvu
VPI – Výchova proti intolerancii
Žltá – Inovatívna metóda
Zelená - Projekt
Oranžová – opakovanie učiva
Download

Tematický výchovno-vzdelávací plán z občianskej náuky pre 7. ročník