VÝROČN Á
S P R Á VA
E U R O J U S T U
2 0 1 0
Budova Eurojustu - Arc
3
Obsah
Zoznam skratiek...................................................................................................................... 7
Predslov.................................................................................................................................... 8
1 Prehľad............................................................................................................................... 11
Práca na prípadoch...................................................................................................................................... 11
Vzťahy s inštitúciami EÚ............................................................................................................................... 11
Vzťahy s tretími štátmi a organizáciami mimo Európskej únie........................................................................... 12
Administratívne otázky................................................................................................................................. 13
Informačné technológie................................................................................................................................ 14
Verejný prístup k dokumentom Eurojustu....................................................................................................... 14
2Operatívne činnosti......................................................................................................... 16
2.1
2.2
2.3
2.4
Úvod.................................................................................................................................................... 16
Štatistika práce na prípadoch.................................................................................................................. 16
Prekážky v prípadoch justičnej spolupráce Eurojustu.................................................................................. 17
Použitie nástrojov justičnej spolupráce Eurojustu....................................................................................... 19
Koordinačné stretnutia.................................................................................................................................. 19
Články 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste............................................................................................................. 21
MLA 2000 a dôkazné otázky.......................................................................................................................... 22
Európske zatýkacie rozkazy (EZR).................................................................................................................. 25
Príkazy na zaistenie...................................................................................................................................... 27
Konfiškácia a vyhľadávanie majetku................................................................................................................ 28
Kontrolované dodávky................................................................................................................................... 31
4
2.5 Justičná spolupráca v prioritných oblastiach trestných činov........................................................................ 32
Terorizmus.................................................................................................................................................. 32
Obchodovanie s drogami............................................................................................................................... 36
Obchodovanie s ľuďmi................................................................................................................................... 38
Podvody...................................................................................................................................................... 39
Korupcia...................................................................................................................................................... 43
Počítačová kriminalita................................................................................................................................... 43
Pranie špinavých peňazí................................................................................................................................ 45
Organizovaná kriminalita............................................................................................................................... 46
2.6 Spoločné vyšetrovacie tímy..................................................................................................................... 47
Eurojust a finančná podpora operácií SVT........................................................................................................ 49
2.7 Prípady Eurojustu týkajúce sa tretích štátov.............................................................................................. 50
Styční prokurátori tretích štátov vyslaní do Eurojustu........................................................................................ 51
3Vzťahy s partnermi v rámci EÚ....................................................................................... 52
Európska justičná sieť.................................................................................................................................. 52
Europol...................................................................................................................................................... 52
OLAF......................................................................................................................................................... 54
Frontex...................................................................................................................................................... 55
Európska sieť odbornej justičnej prípravy....................................................................................................... 55
CEPOL....................................................................................................................................................... 56
4Vývoj.................................................................................................................................... 58
Implementácia rozhodnutia Rady 2009/426/SVV............................................................................................. 58
Stratégia vnútornej bezpečnosti (COSI; Konzultatívne fórum generálnych prokurátorov a riaditeľov verejných prokuratúr)........... 59
Pracovná skupina o budúcnosti Eurojustu....................................................................................................... 61
Spolupráca v rámci SVV............................................................................................................................... 62
5
5 Nadväznosť na závery Rady.......................................................................................................................... 64
Prílohy.................................................................................................................................................................... 76
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
Vývoj prípadov 2002 – 2010.............................................................................................................. 76
Všeobecná klasifikácia prípadov.......................................................................................................... 77
Prioritné typy trestných činov v rámci prípadov Eurojustu...................................................................... 78
Prioritné a ostatné typy trestných èinov v rámci prípadov Eurojustu....................................................... 79
Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny................................................................................................. 80
Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny.................................................................................................. 81
Celkový počet koordinačných stretnutí................................................................................................ 82
Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny.......................................................................................... 83
Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny............................................................................................ 84
6
Poznámka k Rozhodnutiu o Eurojuste
Rozhodnutie o Eurojuste – Rozhodnutie Rady z 28. februára 2002 ustanovujúce Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažnej trestnej činnosti v zmysle Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu bude uvedené v tejto správe ako
„Rozhodnutie o Eurojuste”.
Konsolidované znenie Rozhodnutia o Eurojuste, pripravuje Generálnym sekretariátom Rady pre informačné účely je k dispozícii na
našich webových stránkach www.eurojust.europa.eu.
Zoznam skratiek
Zoznam skratiek
AWF........... Analytické pracovné súbory
CEPOL........ Európska policajná akadémia
CMS............ Systém správy prípadov
COSI.......... Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti
EJS............. Európska justičná sieť
EJTN.......... Európska sieť odbornej justičnej prípravy
EP.............. Európska prokuratúra
EZR............ Európsky zatýkací rozkaz
Frontex...... Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov
Európskej únie
NKSE.......... Národný koordinačný systém Eurojustu
NPS............ Neformálna pracovná skupina pre implementáciu Rozhodnutia o posilnení Eurojustu v členských štátoch
OCTA.......... Hodnotenie hrozieb organizovaného zločinu
OĽ.............. Obchodovanie s ľuďmi
OLAF.......... Európsky úrad pre boj proti podvodom
POŠ............ Prehodnotenie organizačnej štruktúry
PP.............. Právna pomoc
ROCTA........ Hodnotenie hrozieb ruského organizovaného zločinu
SPK............ Systém pohotovostnej koordinácie
SVT............ Spoločný vyšetrovací tím
TE-SAT....... Správa o situácii a trendoch terorizmu
TFEU.......... Zmluva o fungovaní Európskej únie
7
8
Predslov
Deviata Výročná správa Eurojustu poskytuje prehľad o jeho aktivitách v roku 2010. Lisabonská zmluva definuje našu úlohu ako pomoc v boji proti závažnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej dva alebo viac členských štátov Európskej únie. Táto správa uvádza hlavné
aspekty našej operatívnej činnosti.
Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch sa počet prípadov postúpených Eurojustu členskými štátmi zvýšil. Po prvýkrát bolo v našom
systéme správy prípadov zaregistrovaných viac ako 1 400 prípadov. Eurojust takisto zorganizoval približne 140 koordinačných stretnutí, na ktorých sa zúčastňujú vyšetrovatelia a predstavitelia justície s cieľom pokročiť v rámci prípadov cezhraničnej trestnej činnosti a vyriešiť operatívne otázky. Aj tento počet prestavuje nárast v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Čo je dôležité, viac ako
90 percent týchto stretnutí sa týkalo trestných činov označených za obzvlášť nebezpečné pre občanov Európskej únie. Takými sú terorizmus, obchodovanie s drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody, korupcia, počítačová kriminalita, pranie špinavých peňazí a iné
aktivity týkajúce sa organizovaných kriminálnych skupín v oblasti ekonomiky.
Ani Eurojust sa však nevyhol tlakom spôsobeným globálnou finančnou krízou. Finančné reštrikcie v členských štátoch znamenali, že
nárast týkajúci sa nápadu a koordinácie bol dosiahnutý na úkor výrazného nedostatku pracovníkov na niektorých národných zastúpeniach.
Berúc na zreteľ jej význam, Eurojust zorganizoval stretnutia odborníkov zamerané na implementáciu Rozhodnutia Rady o posilnení
Eurojustu, (implementácia sa má uskutočniť do 4. júna 2011). Prvkami s potenciálom okamžitého dopadu na kľúčové funkcie sú tie,
ktoré od členských štátov vyžadujú výmenu určitých informácií týkajúcich sa práce na prípadoch a dostupnosť pomoci Eurojustu odborníkom v členských štátoch 24 hodín 7 dní v týždni.
Významná úloha Eurojustu v boji proti cezhraničnej kriminalite bola v uplynulom roku posilnená aj v rámci ďalších aspektov. Spoločné
vyšetrovacie tímy vstupujú stále viac do povedomia ako efektívny nástroj v tomto boji. Aj v roku 2010 bolo Eurojustu zverené vyhodnocovanie a prideľovanie grantov financovaných zo zdrojov Komisie pre spoločné vyšetrovacie tímy. Takisto bol vymenovaný koordinátor SVT siete. Na úrovni politík poskytol Eurojust stanoviská na rokovania Stáleho výboru na spoluprácu v oblasti vnútornej
bezpečnosti (založeného v súlade s článkom 71 Zmluvy o fungovaní Európskej únie). Eurojust takisto poskytol podporu zasadnu-
Predslov
tiam Konzultatívneho fóra generálnych prokurátorov a riaditeľov prokuratúr. S cieľom podporiť parlamentné hodnotenie svojej činnosti v očakávaní lisabonských ustanovení, Eurojust uskutočnil kroky vysvetľujúce jeho úlohu na úrovni Európskeho aj národných
parlamentov.
V rámci interných záležitostí pokračoval Eurojust v zvyšovaní efektívnosti a posudzovaní zmien, ktoré môžu vyplývať z budúcich predpisov určených Eurojustu a následne Európskej prokuratúre. Bol vypracovaný implementačný program prehodnotenia organizačnej
štruktúry a urobili sme pokrok v jednaniach ohľadom nových priestorov v Haagu, ktoré by mohli Eurojustu priniesť výhodu práce v
rámci jednej budovy.
Výročná správa 2010 je založená na zmenách formátu a tém, ktoré boli použité v minuloročnej správe a mali pozitívny ohlas. Dúfam,
že poskytne užitočný prehľad o aktivitách Eurojustu v boji proti cezhraničnej kriminalite.
ALED WILLIAMS
Prezident Eurojustu
Marec 2011
9
10
Kolégium národných členov Eurojustu, február 2011
Sediaci zľava doprava: Mariana Lilova, BG; Juan Antonio García Jabaloy, ES; Donatella Frendo Dimech, MT; Lampros Patsavellas, EL; Michèle Coninsx, BE, Vice-President; Aled
Williams, UK, President; Raivo Sepp, EE, Vice-President; Ilona Lévai, HU; Mariusz Skowroński, PL; Elena Dinu, RO; Ursula Koller, AT
Stojaci zľava doprava: Lukáš Starý, CZ; Hans-Holger Herrnfeld, DE; João Manuel Da Silva Miguel, PT; Francesco Lo Voi, IT; Ritva Sahavirta, FI; Laima Čekelienė, LT; Ladislav
Hamran, SK; Carlos Zeyen, LU; Ola Laurell, SE; Arend Vast, NL; Robert Sheehan, IE; Jesper Hjortenberg, DK; Malči Gabrijelčič, SL; Gérard Loubens, FR; Gunars Bundzis, LV;
Katerina Loizou, CY
11
Prehľad
1 Prehľad
Práca na prípadoch
nu z nich predstavovali prípady týkajúce
dinačných stretnutí sa týkalo prioritných
sa troch a viac krajín. V súlade s dôrazom
oblastí trestných činov, ktoré sú uvede-
V roku 2010 požiadali členské štáty o po-
EÚ na boj proti trestným činom predsta-
né vyššie.
moc Eurojustu v 1 424 nových prípadoch, čo
vujúcim nebezpečenstvo pre jej občanov
predstavujem 4 percentný nárast nápadu
sa Eurojust sústredil v roku 2010 na tero-
Detaily práce na prípadoch Eurojustu sú
(v roku 2009 bolo zaregistrovaných 1 372
rizmus, obchodovanie s drogami, obcho-
uvedené v Kapitole 2.
žiadostí o pomoc). Približne jednu treti-
dovanie s ľuďmi (OĽ), podvody, korupciu, počítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity týkajúce sa or-
Vzťahy s inštitúciami EÚ
ganizovaných kriminálnych skupín v oblasti ekonomiky. Tieto typy trestných či-
Eurojust pokračoval v spolupráci so svo-
nov boli zastúpené v 1 015 prípadoch
jimi
Eurojustu čo predstavuje 4 percentný ná-
sú EJS, Europol, OLAF, Frontex, EJTN a
rast oproti 974 prípadom v roku 2009.
CEPOL. Podrobnosti o tejto spolupráci sú
strategickými
partnermi,
akými
uvedené v Kapitole 3.
V roku 2010 zorganizoval Eurojust 141
Návšteva Viviane Reding
koordinačných stretnutí. Toto takisto ko-
V roku 2010 Eurojust rozvíjal vzťahy s
pírovalo rastúci trend so 7 percentným
hlavnými inštitúciami EÚ. V júni navštívila
nárastom
koordinačných
Eurojust s cieľom prediskutovať jeho prá-
stretnutí (131) zorganizovaných v roku
cu a budúcnosť organizácie pani Viviane
2009. Približne na dvoch tretinách koor-
Reding, komisárka pre spravodlivosť, zá-
dinačných stretnutí sa zúčastnili tri ale-
kladné práva a občianstvo. Vôbec prvýkrát
bo viac krajín. Viac ako 90 percent koor-
sa predstavitelia Európskeho parlamentu
oproti
počtu
12
pre implementáciu Rozhodnutia o posilnení Eurojustu v členských štátoch (NPS).
Vzťahy s tretími štátmi
a organizáciami mimo
Európskej únie
Eurojust sa zúčastnil aj na stretnutiach
Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v
Eurojust v roku 2010 rozšíril svoj glo-
oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) za-
bálny
loženého v roku 2010 v zmysle článku 71
ci.
Zmluvy o fungovaní Európskej únie (TFEU).
Eurojustom a Úradom OSN pre drogy a
V rámci svojho zapojenia v COSI chce
kriminalitu (UNODC) bolo podpísané 26.
Eurojust pomáhať v rozvoji justičnej účas-
februára 2010. Do zoznamu kontaktných
ti na otázkach vnútornej bezpečnosti.
bodov Eurojustu v tretích štátoch pribudla
dosah
v
Memorandum
justičnej
o
spoluprá-
spolupráci
medzi
Brazília, Kapverdy, India a Kazachstan.
Podpis Memoranda o porozumení UNODC
Eurojust prispieval do fór zaoberajú-
Eurojust podporil viaceré iniciatívy týka-
cich sa zlepšením justičnej spolupráce v
júce sa Balkánu vrátane projektu EÚ na
Európskej únii. Tieto zahŕňali pracovnú
založenie medzinárodných koordinačných
skupinu pre spolupráci v trestných ve-
jednotiek pre medzinárodné presadzo-
ciach (COPEN), ktorej Eurojust posky-
vanie práva (ILECU) a sekretariátu pre
tol odborné stanoviská k relevantným le-
Dohovor o policajnej spolupráci pre juho-
gislatívnym nástrojom akým je európ-
východnú Európu (PCC SEE).
sky vyšetrovací príkaz (EVP). Na žiadosť
Predsedníctva Rady sa Eurojust zúčast-
Pokračovali sme v práci na rozšírení mož-
nil stretnutí CATS (bývalého výboru člán-
ností operatívnej spolupráce. Za prioritné
zúčastnili pravidelného stretnutia so zá-
ku 36) s cieľom uistiť sa, že počas rozho-
bolo v roku 2010 potvrdené podpísanie
stupcami predsedníckej trojky, Európskej
dovacieho procesu boli zohľadnené pripo-
dohôd o spolupráci s Ruskou federáciou,
komisie a Generálneho sekretariátu Rady.
mienky jeho odborníka. Eurojust sa tiež
Ukrajinou a Lichtenštajnskom. V Moskve
Eurojust taktiež pozval inštitúcie EÚ na
zúčastňoval na práci pracovnej skupiny
sa uskutočnilo prvé stretnutie pracovnej
stretnutia Neformálnej pracovnej skupiny
pre všeobecné záležitosti a hodnotenie.
skupiny na vyriešenie praktických otázok
Prehľad
týkajúcich sa justičnej spolupráce medzi
Lichtenštajnskom. Na zoznam prioritných
tívnej práce, získanie pozície centra jus-
Európskou úniou a Ruskou federáciou.
krajín v súvislosti s dohodou o spolupráci
tičnej činnosti pre boj s cezhraničnou kri-
Pokračovali aj rokovania o dohode o spo-
pribudlo Turecko.
minalitou, zlepšenie vzťahov s kľúčovými
lupráci s Ukrajinou. V júni Eurojust infor-
partnermi a dosiahnutie vyššej efektív-
moval Radu o svojom zámere začať for-
Prejavili
málne rokovania o dohode o spolupráci s
dzajúcej práce. 23. júna 2010 stúpila
sa
výsledky
našej
predchá-
nosti pracovných metód.
do platnosti dohoda o spolupráci medzi
Eurojust v roku 2010 disponoval rozpoč-
Eurojustom a Bývalou juhoslovanskou
tom vo výške 30,2 milióna EUR. Z nich
republikou Macedónsko. Eurojust sa za
bolo vyčerpaných 98 percent. Operatívne
účelom získania informácií o justičnom
náklady v rámci rozpočtu narástli o 14
systéme a nadviazania kontaktov s mi-
percent najmä z dôvodu ďalšieho vývo-
siou Európskej únie na podporu právneho
ja databáz (vrátane zmeny dodávateľa) a
štátu v Kosove (EULEX) zúčastnil infor-
nákup dodatočného hardvéru. Spolu bolo
mačnej misie do Kosova.
v roku 2010 spracovaných približne 6 500
transakcií (záväzkov a platieb). Eurojust
Viac informácií o spolupráci Eurojustu s
očakáva doručenie vyhlásenia o vierohod-
tretími štátmi a úlohe styčných prokurá-
nosti zo strany Európskeho dvora audíto-
torov vyslaných do Eurojustu tretími štát-
rov.
mi je uvedených v sekcii 2.7.
V júli 2010 Eurojust obdržal ponuku nových priestorov od hosťovského štá-
Administratívne otázky
tu - Holandska. Ponúkli nám financovanie a vybudovanie novej budovy do kon-
Návšteva z Ruskej federácie
Eurojust v roku 2010 po prvýkrát pri-
ca roku 2015. Eurojust odošle v priebehu
pravil viacročný strategický plán (VSP).
roku 2011 rozpočtovému orgánu analýzu
Tento pokrýva roky 2012 – 2014 a urču-
nákladov a prínosov a požiada o jeho vy-
je štyri strategické ciele: zlepšenie opera-
jadrenie.
13
14
S prehodnotením organizačnej štruktúry
Informačné technológie
tom národných databáz pre medzinárod-
(POŠ), s ktorým sme začali vo februári
nú spoluprácu. Partneri z troch členských
2009, sme pokračovali počas celého roka
Eurojust pokračoval vo vývoji svojho in-
štátov, Bulharska, Talianska a Holandska,
2010. V druhej polovici roka 2010 bola
formačného
sa podujali otestovať toto možné riešenie.
spustená implementačná fáza a v rám-
prípadov (CMS). V roku 2010 bola pred-
ci nej podprojekty týkajúce sa riadiacich
stavená nová verzia CMS s ďalšími vy-
štruktúr, výkonu a spolupráce Eurojustu a
lepšeniami
jeho administratívy, školení a organizač-
bol zostavený tím na prípravu a riadenie
nej kultúry.
technických zmien potrebných k imple-
nástroja
jeho
systému
použiteľnosti.
správy
Takisto
Verejný prístup k dokumentom
Eurojustu
mentácii Rozhodnutia o Eurojuste. Tieto
V roku 2010 sme obdržali štyri žiadosti
zahŕňajú systém pohotovostnej koordiná-
o prístup k dokumentom Eurojustu. Tri z
cie (SPK) a projekt EJ27 na zriadenie bez-
nich sa týkali vyšetrovania alebo trestné-
pečného komunikačného kanálu s každým
ho stíhania, v ktorom bol Eurojust zain-
členským štátom. Tento bude podporovať
teresovaný a jedna zamestnaneckej zále-
ako prepojenie Národného koordinačného
žitosti.
systému Eurojustu (NKSE) v členských
štátoch s CMS, tak aj nárast výmeny in-
Zamestnanecká požiadavka bola čiastoč-
formácií vyplývajúci z článku 13.
ne zamietnutá na základe toho, že „úplné
zverejnenie by viedlo k porušeniu ochra-
Projekt Európskeho združenia proti orga-
ny súdneho konania a právneho poraden-
nizovanej kriminalite (EPOC) IV, ktorý je
stva ”.
spolufinancovaný Európskou komisiou, sa
Návšteva Joziasa van Aartsena, primátora Haagu
posunul z fázy získavania informácií do
Jedna žiadosť bola v súvislosti s operatív-
analytickej a ponúkol svoje prvé návrhy
nym prípadom a dve sa týkali univerzit-
štandardov na výmenu informácií na jus-
ného výskumu, kde bol prístup požadova-
tičnej úrovni. Súčasne vyvinul verziu CMS
ný v súvislosti s odporúčaniami Eurojustu
pre členské štáty, ktorá je komponen-
ku konfliktu jurisdikcií podľa článku 6 a 7
Prehľad
Rozhodnutia o Eurojuste a informáciami o
súbežných alebo konfliktných alebo kolidujúcich Európskych zatýkacích rozkazov
(EZR). Niektoré informácie boli poskytnuté. Rozhodnutie o zamietnutí bolo na základe „ochrany súdneho konania a právneho poradenstva...“ a pretože „zverejnenie by viedlo k porušeniu ochrany verejného záujmu ... súkromia a bezúhonnosti jednotlivca, ..., súdneho konania a
právneho poradenstva...“ a „rozhodovacieho procesu Eurojustu“.
Pracovníci Eurojustu, február 2011
Vedúci oddelení a útvarov, február 2011
Zľava doprava: Joannes Thuy, tlačový referent; Diana Alonso Blas, referentka pre
ochranu údajov; Carla García Bello, tajomníčka Kolégia; Mike Moulder, rozpočet, financie
a obstarávanie; Linda Scotts, ľudské zdroje; Hans Jahreiss, administratívny riaditeľ;
Catherine Deboyser, právne oddelenie; Alinde Verhaag, zastupujúca riaditeľka oddelenia
práce na prípadoch; Jon Broughton, informačný manažment; Jacques Vos, korporatívne
služby (na fotografii chýba: Fatima Adelia Pires Martins, tajomníčka EJS)
15
16
2 Operatívne činnosti
2.1 Úvod
trestnej činnosti a terorizmu, na ktorých
Grafy 2, 3 a 4 prílohy zachytávajú šta-
sa podieľal aj Eurojust. Patria k nim tero-
tistiku práce na prípadoch z pohľadu cie-
výsledky
rizmus, obchodovanie s drogami, obcho-
ľov a priorít činnosti Eurojustu urče-
práce na prípadoch a v nadväznosti
dovanie s ľuďmi, podvody, korupcia,
ných Radou. Takmer 90 percent prípadov
na Závery Rady k minuloročnej výroč-
počítačová kriminalita, pranie špinavých
postúpených Eurojustu sa týka článku 4
nej správe sa zaoberá prekážkami jus-
peňazí a iné aktivity týkajúce sa organi-
ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste. Ostatné
tičnej spolupráce, využitím nástrojov
zovaných kriminálnych skupín v oblas-
prípady sa na základe článku 4 ods. 2
justičnej spolupráce Eurojustu v práci
ti ekonomiky.
týkali iných trestných činov na základe
Táto
kapitola
sumarizuje
špecifickej žiadosti kompetentných orgá-
na prípadoch a hodnotením justičných
nástrojov. Identifikované prekážky justičnej spolupráce sa priamo viažu na
skúsenosti Eurojustu s postúpenými
nov členských štátov.
2.2 Š
tatistika práce na
prípadoch
Počet koordinačných stretnutí sa zvýšil o
7 percent v porovnaní s rokom 2009, a
prípadmi.
V roku 2010 bolo v CMS zaregistro-
to zo 131 na 141. Z nich 14 bolo zorga-
Takisto sa táto kapitola sústreďuje na
vaných 1 424 nových prípadov postú-
nizovaných mimo priestorov Eurojustu.
prioritné oblasti trestných činov v zmysle
pených
štátmi.
V 63 percentách koordinačných stretnutí
justičnej koordinácie a spolupráce. Tieto
Podrobná štatistika týkajúca sa nárastu
boli zainteresované tri alebo viac krajín.
priority boli prijaté na základe Záverov
nápadu a zúčastnených krajín je uvede-
V roku 2010 sa 92 percent (130 zo 141)
Rady o hodnotení hrozieb organizovanej
ná v grafoch 1, 5 a 6 prílohy.
koordinačných stretnutí týkalo priorit-
Eurojustu
členskými
Operatívne činnosti
ných oblastí trestných činov. Zostávajúce
denstvo v oblasti vzájomného prekrýva-
nedôvera. V niektorých prípadoch orgány
stretnutia sa týkali závažných trestných
nia sa európskych a národných právnych
požiadali o rozsiahle dodatočné informá-
činov (ako napríklad vraždy) ktoré však
predpisov a ako je možno vyriešiť práv-
cie o celom rade otázok, ako všetky pred-
neboli identifikované ako prioritné typy.
ne problémy z toho vyplývajúce.
chádzajúce súdne rozhodnutia týkajúce
sa osoby v rámci vyšetrovania, opravné
Grafy 7, 8 a 9 prílohy zobrazujú detailné
štatistiky koordinačných stretnutí, ktoré
Práca na prípadoch aj v roku 2010 potvr-
prostriedky, rozhodnutie o opravných
sa uskutočnili v roku 2010.
dila, že praktické a právne prekážky jus-
prostriedkoch, osobitné právne predpi-
tičnej spolupráce v Európskej únii sú
sy, životný štýl osoby, a podobne. Tieto
často navzájom prepojené. Praktické
požiadavky prispeli k výraznému omeš-
zahŕňajú nedostatočné zdroje na národ-
kaniu. Nedostatok dôvery a odbornej
ných úrovniach na včasnú realizáciu žia-
prípravy môžu byť dôvodom technických
dostí o justičnú spoluprácu. Toto bolo
problémov, ktoré brzdia vybavenie žia-
2.3 P
rekážky v prípadoch
justičnej spolupráce
Eurojustu
preukázané nielen oneskorením, ale aj
dostí o justičnú spoluprácu. S týmito
Dohovor Rady Európy z 20. apríla 1959
ťažkosťami vyplývajúcimi z nízkej kvality
problémami sme sa stretli u EZR.
o vzájomnej pomoci v trestných veciach
prekladov alebo nekompletnosťou infor-
(MLA 1959), Dohovor z 29. mája 2000
mácií uvedených v žiadostiach. V niekto-
Eurojust veľakrát pomohol skrátiť omeš-
o vzájomnej pomoci v trestných veciach
rých prípadoch, samotnému vybaveniu
kania pri tradičnej vzájomnej právnej
medzi členskými štátmi Európskej únie
dožiadania bránila absencia príslušné-
pomoci (VPP), a to uľahčením výme-
(MLA 2000) a Rámcové rozhodnutie z
ho technického vybavenia/ zariadenia.
ny informácií, poskytnutím bezprostred-
13. júna 2002 o európskom zatýkacom
Takéto prípady by mohli nastať pri moni-
nej pomoci orgánom členských štátov a
rozkaze (Rámcové rozhodnutie o EZR)
torovaní priebehu kontrolovanej dodáv-
tým pomáhal chrániť občanov. Ako jed-
sú najčastejšie používanými právnymi
ky, videokonferencii alebo odpočúvaní.
noduchý príklad môžeme uviesť prípad,
keď Eurojust obdržal urgentnú žiadosť
nástrojmi Eurojustu v justičnej spolupráci. V prípadoch, kde boli zistené práv-
S uvedenými problémami môžu súvisieť
počas procesu s nebezpečným sexuál-
ne problémy, Eurojust poskytol pora-
aj nedostatky v odbornej príprave a
nym delikventom. Eurojust bol schopný
17
18
do 48 hodín zabezpečiť, že súd v jednom
členskom štáte mal úplný obraz o hrozbe, ktorú žalovaný predstavoval, a to z
informácií zo súdnych spisov iného štátu
vrátane analýzylegislatívnych zmien vo
vzťahu k určitému k trestnému činu.
Ďalšie technické problémy nastali pri
vykonávaní žiadostí o právnu pomoc
kvôli rozdielom v praktickom využití príslušných pojmov. Príkladom môžu byť
žiadosti o vykonanie „zmrazenia“, „zaistenia“ a konfiškácie“. Eurojust pri objasňovaní požiadaviek jednotlivých orgánov a v poradenstve praktických riešení
zohrával významnú úlohu.
Ďalšou oblasťou, v ktorej sa vyskytli právne problémy, bola realizácia príkazov na
zaistenie majetku. Národné orgány sa
niekedy zdráhajú použiť nástroje urče-
Návšteva Predsedníctva v Interpole, september 2010
né na spoluprácu na európskej úrovni.
Niekedy to bolo z dôvodu, že tieto sa
ní príkazu na zaistenie majetku alebo
používané, hoci bol tento právny nástroj
nejavili, že by priamo spĺňali potreby
dôkazov v Európskej únii (Rámcové roz-
transponovaný do národných legislatív.
praktikov. Napríklad Rámcové rozhodnutie
hodnutie o vykonaní príkazu na zaiste-
Ďalšie zhodnotenie príkazov na zaistenie
2003/577/SVVz 22.júla 2003 o vykona-
nie majetku alebo dôkazov) bolo málo
majetku je v sekcii 2.4.
Operatívne činnosti
Chýbajúce alebo nedostatočné uplat-
cero spôsobov, ako môžu byť žiadosti o
Stručne povedané je cezhraničné vyšetro­-
ňovanie európskej legislatívy je takisto
právnu pomoc doručené, napr. priama
vanie a trestné stíhanie náročné, a to aj na
súvisiacou právnou prekážkou, ktorá sa
komunikácia medzi justičnými orgánmi,
zdroje. Je potrebné upozorňovať národné
prejavila v práci na prípadoch Eurojustu.
Interpol, Schengenský informačný sys-
justičné orgány na dôležitosť medziná-
Napríklad v niektorých prípadoch mali
tém (SIS), Eurojust a Európska justičná
rodnej justičnej spolupráce, konkrétne
justičné orgány ťažkosti pri zriaďovaní
sieť (EJS). Táto situácia môže u odborní-
na úlohu Eurojustu. Zapojenie Eurojustu
spoločných vyšetrovacích tímov (SVT)
kov vyvolávať neistotu z pohľadu vhod-
v rannej fáze, t.j. od začiatku policajnej
kvôli neadekvátnemu transponovaniu
ného komunikačného kanála.
spolupráce, je kľúčovým na zabezpečenie
legislatívy EÚ do národného práva v
niektorých členských štátoch.
prínosu investovaných zdrojov pri vyšetObčas sa prejavujú aj problémy vyplý-
rovaní vo forme súdnych výsledkov.
vajúce z rozdielov v definícii trestných
Ďalšie právne prekážky môžu prípadne
činov
alebo
vyšetrovacích
opatrení.
vyplynúť z rôznych pravidiel o prípust-
Príklad je uvedený v sekcii 2.5 Pranie
nosti dôkazov. Príkladom môže byť legis-
špinavých peňazí.
latíva týkajúca sa odposluchov, vypočú-
2.4 P
oužitie nástrojov
justičnej spolupráce
Eurojustu
vania svedkov, dostupného stupňa ochra-
Mnohým z vyššie uvedených problémov
ny svedkov a požiadavkách na spravod-
by sa mohlo predísť včasným využi-
livý proces. Rôzne postupy, pokiaľ ide o
tím skúseností odborníkov Eurojustu a
výpovede svedkov, vedú k praktickým
presným popísaním prípadu. Eurojust je
Koordinačné stretnutia sú naďalej kľúčovým
problémom. Napríklad výpoveď prija-
často požiadaný o vyriešenie konkrétne-
nástrojom pre sudcov, prokurátorov a
tá bez predbežnej notifikácie obhajoby v
ho problému, no nie sú mu oznámené
vyšetrovateľov
jednom členskom štáte nemusí byť prí-
ďalšie podrobnosti prípadu, pre ktoré by
cezhraničných prípadoch. Podporujú pria-
pustné ako dôkaz v inom.
tiež mohol poskytnúť svoju asistenciu.
mu výmenu informácií o prebiehajúcich
V tejto súvislosti môže pomôcť úplná
vyšetrovaniach a koordináciu operatív-
Problémy takisto vyplývajú z proces-
implementácia požiadaviek žiadosti v
nych činností. Tieto stretnutia umožňu-
ných rozdielov. Existuje napríklad via-
Rozhodnutí o Eurojuste.
jú kompetentným národným orgánom
Koordinačné stretnutia
členských
štátov
pri
19
20
Na koordinačných stretnutiach je možné
identifikovať potrebné informácie, ktoré
si zúčastnené krajiny majú vymeniť
ako aj ich formát vyhovujúci všetkým
zúčastneným stranám. Takisto je možné
zadefinovať vhodné spôsoby prenosu
informácií a jeho správne načasovanie.
Navyše majú zúčastnené orgány šancu
stretnúť sa a vybudovať efektívne pracovné vzťahy.
K zlepšeniu koordinačných stretnutí sú
potrebné dva jednoduché kroky. Prvým
je včasná realizácia dohovorov zo stretnutí všetkými zainteresovanými stranami. Druhým - výmena informácií a
diskusia o právnych prekážkach ešte
pred samotnými stretnutiami, čím je
Koordinačné stretnutie, 14 členských štátov, 3 styční prokurátori a Europol
možné dosiahnuť vyššej efektivity stretnutí. V takom prípade by na stretnutiach
bolo možné sústrediť sa na konkrétne
a národným členom Eurojustu, ako aj
ločnú stratégiu a plánovať a koordinovať
kroky potrebné na realizáciu žiadostí o
zástupcom partnerov v rámci EÚ, napr.
súbežné vyšetrovania a kroky, akými sú
justičnú spoluprácu (napr. kontrolované
Europolu a Európskemu úradu pre boj
zatýkanie, domové prehliadky a konfišká-
dodávky, koordinované domové pre-
proti podvodom (OLAF), odsúhlasiť spo-
cia majetku.
hliadky a pod.).
Operatívne činnosti
Články 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste
Národní členovia a Kolégium majú podľa
článkov 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste
V roku 2010 bolo v zmysle článku
zaevidovanie trestných oznámení a zais-
6 vydaných 29 formálnych žiadostí.
tenie bankových informácií.
Viacero napríklad v zmysle článku 6 ods.
1 písm. a) i) (podniknutie vyšetrovania
Ďalšie príklady sa týkajú článku 6 ods.
alebo trestného stíhania konkrétnych
1 písm. a) ii) (akceptovanie, že jeden z
činov): pridaná hodnota Eurojustu spo-
nich môže mať lepšie možnosti podnik-
čívala vo včasnom upozornení kompe-
núť vyšetrovanie alebo trestné stíhanie
tentných orgánov v členskom štáte na
konkrétnych činov). Portugalské a špa-
potrebu zvážiť vyšetrovanie alebo trest-
nielske národné orgány boli požiada-
né stíhanie, hoci sa pôvodne týkal iného
né o akceptovanie lepšieho postavenia
členského štátu. Portugalské zastúpenie
Portugalska pri vyšetrovaní a trestnom
napríklad požiadalo svoje orgány o zvá-
stíhaní únosu, pokusu o vraždu, podpa-
zok súvisiacich s operatívnou prácou na
ženie vyšetrovania v belgickom prípade
ľačstva a falšovania dokumentov spá-
prípadoch sa prejavuje práve t týchto
počítačovej kriminality a prania špina-
chaných portugalským občanom. V inom
odporúčania.
vých peňazí, do ktorého bolo nakoniec
prípade Eurojust sprostredkoval dohodu
zapojených osem členských štátov a dva
týkajúcu sa lepšej pozície na trestné stí-
Niekedy môže mať spomínaný dialóg
tretie štáty. V ďalšom príklade upozornil
hanie medzi španielskymi, holandskými
formu formálnej výmeny (napr. rozhod-
Eurojust viaceré orgány činné v trest-
a orgánmi Spojeného kráľovstva v prí-
nutia alebo formálne žiadosti národného
nom konaní v rámci jednej jurisdikcie na
pade pašovania drog. Vo všetkých prípa-
člena svojím justičným orgánom), ale
potrebu konať. Týkalo sa to rakúskeho
doch sa národné justičné orgány riadili
väčšinou je neformálny. Použitie formál-
vyšetrovania podvodných investícií týka-
odporúčaniami Eurojustu.
nych žiadostí často odzrkadľuje konkrét-
júceho sa siedmich členských a dvoch
ne procesné postupy v členských štá-
tretích štátov. Justičné orgány v šiestich
Národné zastúpenia využili ustanovenia
toch, akým je potreba vytvoriť prehľad
talianskych mestách boli požiadané o
článku 6 ods. 1 písm. a) (iii) (koordi-
rozhodnutí o trestných stíhaniach.
stotožnenie obetí podvodných aktivít,
novať medzi príslušnými orgánmi prí-
právomoc vydávať príslušným národným
orgánom odporúčania týkajúce sa prípadov. Tieto sú cenným nástrojom na zlepšenie justičnej spolupráce v prípadoch
cezhraničnej trestnej činnosti ovplyvňujúcej Európsku úniu. Nepretržitý dialóg
medzi národnými členmi Eurojustu a
ich domácimi orgánmi týkajúci sa otá-
21
22
slušných členských štátov). V prípade
pečiť, aby kompetentné orgány v rámci
nezvestných osôb súvisiacich so sexuál-
odpočúvania Eurojust zaistil vykonanie
Európskej únie boli informované o vyšet-
nym zneužívaním.
španielskeho vnútroštátneho rozkazu,
rovaniach a trestných stíhaniach, ktoré
ktorý bol dôležitý na zabezpečenie koor-
by mohli byť pre nich relevantné. V roku
dinácie s dožadujúcim členským štátom.
2010 Kolégium použilo tento článok v
MLA 2000 a dôkazné otázky
jednom prípade. Belgické orgány vyšet-
Národné zastúpenia kladne komentovali
Ďalej národné zastúpenia konali v zmys-
rovali série vrážd a sexuálnych deliktov,
používanie MLA 2000, ktoré predstavuje
le článku 6 ods. 1 písm. a) (v) (či
ktoré boli v Belgicku spáchané od deväť-
pevný rámec pre justičnú spoluprácu.
mu poskytnú informácie nevyhnutné na
desiatych rokov minulého storočia učite-
Pri jeho aplikácii neboli vo všeobecnosti
plnenie úloh Eurojustu). Eurojust môže
ľom. Po zatknutí za vraždu mladého páru
zaznamenané žiadne závažné prekáž-
často poskytnúť informácie rýchlo a efek-
sa priznal k vražde dievčaťa spred nie-
ky. Konkrétny problém však aj naďalej
tívne, čo je dôležité pre riadne vyšetrenie
koľkých rokov. Ukázalo sa, že bol zodpo-
pretrváva, a to rozmanitosť dostupných
cezhraničnej trestnej činnosti. V zmys-
vedný za zmiznutia mladých žien vo via-
nástrojov. Odborníci tak stoja pred roz-
le tohto ustanovenia urýchlil Eurojust
cerých jurisdikciách.
hodnutím, či využiť možnosti MLA 2000,
identifikáciu
prokuratúry
alebo
príslušné články Konvencie implementu-
súdu
júcej Schengenskú dohodu zo 14. júna
príslušného v rámci danej jurisdikcie.
V súlade s článkom 7 ods. 1 písm. b)
Keďže bolo nadviazané priame spojenie s
sa Kolégium rozhodlo konať, aby zabez-
1985 (Schengen acquis) a MLA 1059
orgánmi príslušnými na vybavenie dožia-
pečilo vzájomnú informovanosť kom-
a príslušné protokoly. Fakt, že by MLA
dania, telefónne odpočúvanie a domové
petentných orgánov členských štátov
2000 mohlo byť považované za dodatok
prehliadky priniesli presvedčivé výsledky.
o vyšetrovaniach a trestných stíha-
MLA 1959, môže tiež spôsobovať neisto-
niach, ktoré majú dopad na úrovni Únie
tu v jeho používaní.
V priebehu roku 2010 vydalo Kolégium
alebo by mohli ovplyvniť aj iné ako
jednu formálnu žiadosť podľa článku 7
priamo zainteresované členské štáty.
Nie všetky členské štáty MLA 2000 rati-
Rozhodnutia o Eurojuste. Podľa článku
Výsledkom bolo, že belgické orgány
fikovali alebo plne implementovali, čo
7 ods. 1 písm. b) Kolégium môže zabez-
preskúmali možnosť zriadenia databázy
tiež môže vyvolať celý rad problémov,
Operatívne činnosti
ako napríklad ťažkosti pri zriaďovaní SVT
právnych predpisov a požiadaviek v súla-
Problémov
alebo absencii zariadení na videokonfe-
de s vnútroštátnym právom, umožnením
bolo zaznamenaných pomerne málo. K
s
prípustnosťou
dôkazov
rencie. Eurojust sa snažil nájsť praktic-
výmeny informácií medzi kompetentný-
tomuto výsledku prispel aj Eurojust.
ké riešenie týchto problémov. Jedným
mi orgánmi, prepracovaním žiadostí a
Konkrétne prípustnosť dôkazov uľah-
z opakujúcich sa problémov je rozdiel
poskytnutím doplňujúcich informácií. V
čil tým, že objasnil relevantné právne
medzi právnymi požiadavkami dožadu-
urgentných prípadoch pomohol Eurojust
požiadavky a pomohol s praktickým
júceho členského štátu a procedurálny-
svojou intervenciou nadviazať kontakt
riešením.
mi postupmi vykonávajúceho členského
medzi národnými orgánmi, takže vyda-
štátu. Podľa článku 4 MLA 2000 by sa
nie formálnej žiadosti o právnu pomoc
Niektoré aspekty MLA 2000 boli vyhod-
dožadovaná krajina mala riadiť postupmi
nebolo potrebné.
notené ako problematické. Článok 8
ods. 1 týkajúci sa náhrady ukradnutých
výslovne uvedenými dožadujúcou krajinou. Napríklad vykonaniu žiadostí o
Pomoc Eurojustu bola potrebná aj z
vecí môže spôsobovať problémy, ak sa
právnu pomoc označených určitým stup-
dôvodu rôznej miery centralizácie infor-
použije spoločne so záznamom v SIS.
ňom utajenia by mohli brániť prísne
mácií v členských štátoch. Ako prí-
Napríklad ukradnuté auto nadobudnuté
pravidlá týkajúce sa poskytovania dôka-
klad môžu slúžiť problémy pri získavaní
v dobrej vôli by mohlo byť predmetom
zov obhajobe. Rozdielne kompetencie a
bankových informácií. Niektoré členské
záznamu v SIS. Procedúry na vymaza-
právomoci medzi národnými systémami
krajiny (napr. Francúzsko, Taliansko,
nie záznamu zo systému SIS by mali byť
(napr. rozdielne úlohy polície, vyšetru-
Nemecko, Portugalsko, Rumunsko) zria-
prediskutované.
júcich sudcov, sudcov a prokurátorov)
dili centralizované databázu bankových
vyvolávali medzi odborníkmi v členských
účtov, čo uľahčuje vybavenie žiadostí o
Pri autorizácii odpočúvania v zmysle
štátoch neistotu v tom, ktorý orgán by
bankové informácie. Iné takúto databá-
článku 20 ods. 2 MLA 2000 boli identi-
mal byť zapojený.
zu nemajú a získanie účtov môže zabrať
fikované iné operatívne ťažkosti. Toto
veľa času. Podobný problém môže nastať
ustanovenie sa týka prípadov, kedy orgá-
Eurojust zohrával dôležitú úlohu pri zhro-
v prípade, ak nie sú centralizované infor-
ny jedného členského štátu môžu usku-
mažďovaní dôkazov, a to objasnením
mácie katastra.
točniť odposluch na území iného člen-
23
24
štát vykonávajúci odpočúvanie informoBelgický prokurátor obdržal EZR z Rakúska a
V
súd
val druhý členský štát pred jeho vyko-
Nemecka na dvoch nemeckých občanov, ktorí boli
Eurojust o stanovisko týkajúce sa vydania es-
naním, ak vie, že v čase jeho realizácie
vo vyšetrovacej väzbe v Belgicku. EZR boli súbež-
tónskeho
aj
sa daná osoba nachádza na území noti-
ne vydané rakúskou a nemeckou prokuratúrou za
Talianskom. Španielske národné zastúpenie pre-
fikovaného štátu, alebo po tom, čo túto
obchodovanie s marihuanou. Článok 28, § 1 bel-
diskutovalo tento problém so svojimi kolegami
skutočnosť zistí. Väčšina odpočúvaní je
gického implementačného zákona z 19. decembra
a bolo prijaté odporúčanie vydať obvineného do
však zaznamenávaná automaticky a až
2003 o EZR uvádza, že „ak viaceré členské štáty
Estónska berúc do úvahy príslušné ustanovenia
následne analyzovaná kompetentnými
vydali európsky zatýkací rozkaz týkajúci sa tej istej
španielskeho národného práva a článok 16 ods. 2
orgánmi. Článok 20 ods. 4 MLA 2000
osoby, prokurátor o tomto informuje generálneho
Rámcového rozhodnutia o EZR. Okrem iného boli
(ktorý umožňuje upozornenému člen-
prokurátora a predloží túto vec rade, ktorá rozhod-
zohľadnené tieto faktory: zločiny, kvôli ktorým
skému štátu odsúhlasiť, zamietnuť alebo
ne, ktorý EZR bude zrealizovaný ”. Federálny pro-
bola osoba vyžiadaná Estónskom, boli závažnej-
inak reagovať na oznámenie) tieto situ-
kurátor požiadal o asistenciu Eurojustu pri riešení
šie (vražda a ozbrojená lúpež) ako tie uvedené
ácie nerieši.
tohto problému. Belgické zastúpenie prerokovalo
Talianskom (ozbrojená lúpež, účasť v zločineckej
túto otázku s rakúskymi a nemeckými kolegami a
skupine a nezákonné držanie zbraní); estónske
V tejto súvislosti Eurojust vzniesol nie-
po 72 hodinách bola dosiahnutá dohoda, na zákla-
EZR bolo vydané skôr ako talianske ( 2006 resp.
koľko otázok, ako napríklad či je potreb-
de ktorej bol uprednostnený nemecký EZR z dôvo-
2007); hoci oba EZR boli vydané z dôvodu trest-
né informovať iný členský štát o vyko-
du štátnej príslušnosti oboch páchateľov a povahy
ného stíhania, fáza vyšetrovania bola v Estónsku
nanom cezhraničnom odpočúvaní a či
trestného činu. Toto odporúčanie bolo doručené fe-
uzavretá v roku 2006 a v Taliansku 2007; trest-
je vôbec možné takýto úkon odsúhlasiť
derálnemu prokurátorovi. Súd sa týmto odporúča-
né činy, na ktoré boli EZR vydané, boli v prípa-
so spätnou platnosťou. Svoje odpovede
ním riadil a v máji 2010 odovzdal oboch páchate-
de Estónska spáchané v roku 2001 a Talianska v
poskytlo 20 členských štátov. Výsledkom
ľov nemeckým orgánom.
roku 2004.
je, že názory, legislatíva a postupy v
ďalšom
prípade
občana
požiadal
hľadaného
španielsky
Estónskom
členských štátov sa v tejto oblasti do
značnej miery líšia a tento problém bude
ského štátu bez potreby technickej pod-
V takomto prípade je podľa článku 20
potrebné riešiť na úrovni EÚ. Keďže
pory k jeho uskutočneniu.
ods. 2 MLA 2000 potrebné, aby členský
článok 20 MLA 2000 už nezodpovedá
Operatívne činnosti
bežnej praxi, kde väčšina odposluchov
Podľa článku 16 ods. 2 rámcového roz-
čo ostatné boli len nahlásené. V ohlasova-
prebieha automaticky a je následne
hodnutia o EZR môže vykonávajúci justič-
com postupe je veľký nepomer, keďže 70
analyzovaná, môžu nastať problémy s
ný orgán požiadať Eurojust o stanovisko,
z 85 prípadov bolo oznámených Írskom.
prípustnosťou takto získaných dôkazov.
ktorý z EZR vydaných na rovnakú osobu
Ostatné prípady boli postúpené 8 člen-
Do úvahy je možno zobrať dve riešenia:
dvoma alebo viacerými členskými štátmi
skými štátmi (Česká republika, Švédsko,
1) autorizácia v jednom členskom štáte
má byť realizovaný. V roku 2010 Eurojust
Malta, Lotyšsko, Francúzsko, Španielsko,
by mohla byť dostatočným základom pre
registroval niekoľko prípadov kolidujúcich
Belgicko a Slovenská republika). Z toho
odpočúvanie v inom členskom štáte bez
EZR a poskytol v nich svoje odporúčania.
vyplýva, že v prípade zostávajúcich 18
nutnosti technickej pomoci k jeho reali-
Taktiež zohral dôležitú úlohu pri uľah-
členských štátov nedošlo k prekročeniu
zácii alebo 2) členský štát vykonávajúci
čení realizácie EZR zabezpečením včas-
lehôt alebo ich Eurojustu nenahlásili.
odpočúvanie by mal požiadať o povolenie
nej komunikácie medzi zainteresovanými
použiť nahrávku, ak bol odposluch vyko-
justičnými orgánmi.
naný na území iného členského štátu bez
potreby technickej podpory.
Európske zatýkacie rozkazy
(EZR)
Hlavným dôvodom prekročenia lehôt
EZR boli žiadosti o doplňujúce informá-
Prípady týkajúce sa prekročenia lehôt
cie (napr. objasnenie právnej klasifikácie
(článok 17 ods. 7 Rámcového rozhodnu-
údajov alebo chýbajúce potvrdenie ori-
tia o EZR)
ginálnych dokumentov) a povaha odvolacích konaní.
Ak vo výnimočných prípadoch nemôže člen-
V roku 2010 zaregistroval Eurojust 280
ský štát dodržať časové lehoty uvedené v
Otázky vyplývajúce z praktickej aplikácie
prípadov týkajúcich sa realizácie EZR,
článku 17 rámcového rozhodnutia o EZR,
EZR
čo predstavuje takmer 20% všetkých
mal by o tomto informovať Eurojust s uve-
postúpených prípadov.
dením dôvodu omeškania. V roku 2010 bolo
Všeobecne je možné skonštatovať, že
Eurojustu oznámených 85 prekročení
postupy EZR fungujú správne a situá-
Prípady týkajúce sa viacnásobných žia-
lehôt. Tri z nich boli registrované v Eurojuste,
cia sa jeho používaním kompetentný-
dostí o vykonanie EZR (článok 16 ods. 2
nakoľko si vyžadovali ďalšie kroky zain-
mi orgánmi v praxi zlepšila. Naďalej sa
rámcového rozhodnutia o EZR)
teresovaných národných zastúpení, zatiaľ
však v prípadoch Eurojustu stretávame
25
26
s praktickými problémami. Ide predo-
práv). Naďalej pretrvávajú problémy s
cové rozhodnutie o EZR o podmien-
všetkým o tieto oblasti:
aplikáciou princípu vzájomného uzná-
ky procesu v neprítomnosti členskými
vania.
štátmi.
•Chýbajúce alebo nejednoznačné informácie: vo viacerých prípadoch bol
•Preklady: zlá kvalita a nepresné pre-
popis trestných činov nejednoznač-
klady EZR mali za následok problé-
•Rozdiely
stále pretrvávajú problémy súvisia-
v
právnych
systémoch:
ný alebo nedostatočný, ťažko sa zís-
my s pochopením EZR. Niekedy sa
ce s rozdielmi medzi anglo-saským
kavali originálne dokumenty, prepoje-
Eurojustu vďaka svojím skúsenostiam
a kontinentálnym európskym systé-
nie medzi trestom a trestným činom
a jazykovým schopnostiam podarilo
mom práva. V týchto prípadoch zohrá-
bolo nejednoznačné, neboli pochopené
tieto problémy prekonať. Neprávna
val Eurojust dôležitú úlohu v pomoci
špecifické právne požiadavky a nebo-
voľba pojmov „obžalovaný“ a „podo-
národným orgánom, pri posilňovaní
li uvedené informácie o dĺžke pobytu
zrivý“ môže mať ďalekosiahle následky
vzájomného porozumenia a poskyto-
požadovanej osoby vo väzbe.
pri vykonávaní EZR.
vaní praktických riešení. Prijatie judikatúry Súdneho dvora Európskej únie,
•Žiadosti o doplňujúce informácie: nie-
•Súdne konania v neprítomnosti: bol
týkajúcej sa konkrétne prípadu Pupino
kedy bolo zamietnutie EZR spojené
zistený konkrétny problém s odsúde-
(C-105/03), ktorý ukladá povinnosť
so žiadosťou o dodatočné informácie
ním v neprítomnosti. Garancia obnovy
vykladať vnútroštátne právne predpisy
v situáciách, kde potreba takýchto
konania vyvolala otázku, či bolo EZR
v súlade s rámcovými rozhodnutiami,
informácií nebola zrejmá. V niektorých
vydané z dôvodu trestného stíhania
môže pomôcť pri riešení problémov,
prípadoch mohlo byť toto dožadujúcim
alebo výkonu trestu. V závislosti od
ktoré stále pretrvávajú.
štátom interpretované ako nedostatoč-
toho by mal EZR obsahovať rozdielne
ná dôvera v rozhodnutie jeho orgánov
informácie. Táto situácia sa môže zlep-
•Proporcionalita: vydanie EZR by mohlo
alebo ako odlišné poňatie toho, ako by
šiť po implementácii rámcového roz-
byť disproporčné s ohľadom na rela-
mal byť uplatňovaný princíp proporcio-
hodnutia 2009/299/SVV z 26. februára
tívne nezávažný charakter trestného
nality (čl. 49 ods. 3 Charty základných
2009, ktoré okrem iného dopĺňa rám-
činu, očakávaný rozsudok, dobu, ktorú
Operatívne činnosti
by musela osoba stráviť vo väzbe
dodržaný dohodnutý termín odovzda-
Prípady Eurojustu poukazujú na viaceré
v priebehu konania o EZR a vysoké
nia, čo spôsobilo praktické problémy.
problémy pri jeho praktickej aplikácii.
náklady realizácie EZR. Ktorýkoľvek z
uvedených faktorov by mohol viesť k
Eurojust zohrával kľúčovú úlohu pri
Formulár, ktorý je súčasťou rámcové-
neochote vykonať EZR.
urýchľovaní komunikácie medzi zainte-
ho rozhodnutia o o vykonaní príkazu
resovanými národnými orgánmi a pri
na zaistenie majetku alebo dôkazov
•Zásada špeciality: stále pretrvávali
objasňovaní požiadaviek vykonávajúcich
v EÚ, sa javí byť zbytočne kompliko-
problémy súvisiace s rozdielmi medzi
justičných orgánov v prípadoch, keď
vaný a požadované informácie nie sú
členskými štátmi týkajúcimi sa apliká-
urgentné získanie informácií na konečné
vždy k dispozícii v čase jeho vypĺňania.
cie článku 27 rámcového rozhodnutia o
rozhodnutie o zadržaní bolo rozhodujú-
Navyše, ak majetok nie je identifikova-
EZR o stíhaní za iné trestné činy spá-
ce. Ďalšia pomoc sa týkala odporúčaní
ný, je potrebné najskôr vydať žiadosť
chané pred vydaním.
Eurojustu o EZR pred jeho vydaním.
o právnu pomoc k identifikácii majetku
Navyše Eurojust nabádal odborníkov,
a až následne bude vydaný príkaz na
•Odovzdanie občanov k výkonu rozsud-
aby využívali existujúce nástroje EZR,
zaistenie. Použitie tohto nástroja nie je
ku po zadržaní: problémy v tejto oblas-
akými sú európska príručka o tom, ako
taktiež praktické v prípade domových
ti spôsobujú oneskorenia v niektorých
vydať EZR a EZR Atlas na stránke EJS.
prehliadok, kde je podľa odborníkov z
praxe vhodnejšie použiť klasickú žiadosť
konaniach. Vykonanie tohto typu EZR
by bolo uľahčené, ak by vydávajúce
orgány jasne vo formulári EZR uviedli
Príkazy na zaistenie
o právnu pomoc v súlade s MLA 1959
alebo MLA 2000.
hneď na začiatku, či súhlasia s vyda-
Napriek skutočnosti, že členské štáty
ním osoby do vykonávajúceho štátu za
mali implementovať Rámcové rozhod-
Zložitosť formálnych požiadaviek, ich
určitých podmienok.
nutie o vykonaní príkazu na zaistenie
rozdielny výklad, neistota, či použi-
majetku alebo dôkazov v EÚ do 2.
tie štandardného formulára je povin-
•Praktická organizácia zadržania podo-
augusta 2005, skúsenosti s používaním
né alebo nie, podstatné rozdiely v práv-
zrivého: vo viacerých prípadoch nebol
tohto nástroja sú stále veľmi limitované.
nych systémoch a postupoch – toto všet-
27
28
ko robí realizáciu príkazov na zaistenie v
zov v EÚčlenskými štátmi by uľahčila
Rozdiely v hmotnoprávnych a proces-
zmysle rámcového rozhodnutia o vyko-
používanie tohto nástroja. Vybudovanie
ných pravidlách členských štátov naďa-
naní príkazu na zaistenie majetku alebo
špecifického „Atlas-u“ podobného tomu,
lej predstavujú hlavné prekážky pre
dôkazov v EÚproblematickou.
ktorý je k dispozícii pre EZR, by mohla
vyšetrovanie, identifikáciu, zisťovanie a
pomôcť pri používaní príkazov na zmra-
vymáhanie majetku pochádzajúceho z
Tieto ťažkosti môžu byť umocnené požia-
zenie majetku. K jeho praktickému pou-
cezhraničnej organizovanej trestnej čin-
davkami na preklad. V jednom prípa-
žitiu by pomohol aj zoznam špecifických
nosti. Uplatňovanie princípu obojstran-
de napríklad nebol na preloženú ver-
požiadaviek rôznych členských štátov
nej trestnosti a dôkazného bremena o
ziu príkazu použitý originálny formulár
na zrealizovanie príkazov na zaistenie
protiprávnom pôvode majetku sú spoloč-
a vykonávajúce orgány nemohli identi-
majetku.
nými prekážkami pri uznávaní a realizácii príkazov na konfiškáciu.
fikovať dokument ako príkaz na zaistenie majetku vyžadujúci si rýchle konanie. Výsledkom bolo stiahnutie žiadosti, keďže nebolo už možné vystopovať
Konfiškácia a vyhľadávanie
majetku
Členské štáty majú rozdielne systémy
vyhľadávania majetku. Zatiaľ čo vo väč-
Konfiškácia a vyhľadávanie príjmov z
šine môže byť majetok vyhľadávaný až
trestnej činnosti sú dva účinné nástroje
po odsúdení za trestný čin. Niektoré
Vo viacerých prípadoch hral Eurojust
v boji proti závažnej cezhraničnej trest-
členské štáty poznajú príkazy na vyhľa-
dôležitú úlohu pri odporúčaní praktic-
nej činnosti. Organizované kriminálne
dávanie majetku v občiansko-právnom
kého riešenia a podpore vzájomného
skupiny často používajú účty v zahranič-
konaní alebo iné prostriedky, kedy roz-
porozumenia a spolupráce medzi zain-
ných bankách alebo zisky investujú do
hodnutie o konfiškácii je možné bez
teresovanými orgánmi. V tejto súvislos-
aktív, ktoré je ťažké vypátrať, aby ukryli
odsúdenia za trestný čin. V Európskej
ti môžeme uviesť niekoľko praktických
svoj neprávom nadobudnutý majetok.
únii je preto uznanie občiansko-právne-
odporúčaní. Komplexnejšia implementá-
Účinnými prostriedkami sú preto zha-
ho zhabania a konfiškácie problematic-
cia rámcového rozhodnutia o vykonaní
banie a konfiškácia ziskov z trestnej
ké. Ťažkosti sú umocnené rozdielmi v
príkazu na zaistenie majetku alebo dôka-
činnosti.
terminológii a právnych pojmoch.
majetok.
Operatívne činnosti
Členský štát
Majetok podliehajúci konfiškácii za asistencie Eurojustu
Belgicko
V Španielsku boli skonfiškované dve lode (týka sa to dvoch prípadov Eurojustu)
Bulharsko
V Spojenom kráľovstve bola skonfiškovaná hotovosť 37 000 EUR a nehnuteľnosť
Česká republika
Rakúske orgány skonfiškovali 700 000 CZK (28 650 EUR)
Nemecko
V prípade veľkého daňového podvodu, v rámci ktorého boli koordinované prehliadky v 15 krajinách, bolo
skonfiškovaných 100 000 000 EUR
Írsko
Nehnuteľnosti významnej hodnoty boli skonfiškované v Španielsku a Írsku
Španielsko
V rámci piatich prípadov bolo skonfiškovaných 112 000 000, 17 000 000, 1 000 000, 23 000 a 9 000 000 EUR
(všetky budú skonfiškované po konečnom rozhodnutí súdu)
Francúzsko
Nehnuteľnosť a vozidlá v Taliansku, jedna loď a zaistenie 1 400 kg kokaínu
Taliansko
Predbežná konfiškácia 400 000 EUR v Holandsku
Zaistenie 800 kg falšovaných produktov v 10 krajinách
Zaistenie luxusných hodiniek v Nemecku
Zaistenie 300 kg kokaínu v Belgicku, Španielsku, Taliansku a Českej republike
Zaistenie dokumentov súvisiacich s registráciou 100 automobilov v Nemecku
Zaistenie 700 kg hašiša, jedného počítača, mobilných telefónov a dokumentov vo Francúzsku, Španielsku a
Spojenom kráľovstve
Zaistenie jedného servera v Rakúsku
Rakúsko
V prípade veľkého podvodu na daniach bolo v Českej republike skonfiškovaných 140 000 EUR
V Belgicku bude v rámci prípadu veľkého podvodu na daniach skonfiškovaných 200 000 EUR
Fínsko
V prípade prania špinavých peňazí bude v Španielsku skonfiškovaných 13 000 EUR
V Portugalsku bude skonfiškovaných 47 500 EUR
Švédsko
Vo Švédsku bolo skonfiškovaných 1 685 800 EUR a loď v inej krajine
Spojené
Všetok majetok a peniaze hlavného podozrivého (vrátane domu, člnu a peňazí v celkovej 1 200 000 EUR)
kráľovstvo
Niekoľko luxusných automobilov v Španielsku
29
30
Eurojust saotázkami konfiškácie a vyhľa-
chádzajúceho odsúdenia alebo vymáha-
ciu. Systém niektorých členských štátov
dávania majetku zaoberá na stretnutiach
nie v občiansko-právnom konaní v člen-
navyše umožňuje konfiškáciu bez súvi-
národných zastúpení alebo koordinačných
ských štátoch. Na základe 22 odpove-
siaceho trestného konania.
stretnutiach za účasti národných orgánov.
dí je možné skonštatovať, že legislatí-
Dve národné zastúpenia sa napríklad
va len veľmi malého počtu členských
V princípe by žiadosť o právnu pomoc mala
stretli, aby prediskutovali možnosť zdržať
štátov definuje takéto opatrenia, čoho
byť postačujúca na vykonanie príkazu na
sa konania v súvislosti s majetkom žalo-
dôvodom sú najmä ústavné obmedze-
zaistenie alebo konfiškáciu v súvislosti
vaného, s cieľom zabezpečiť tak majetok
nia. Napríklad dlhé skúsenosti Talianska
s trestným konaním. Nie sú však jasné
na budúceodškodnenie obete. Eurojust
s organizovaným zločinom sa odzrkadľu-
postupy . Napríklad, v jednotlivých člen-
zohral dôležitú úlohu pri zabezpečení apli-
jú v jeho legislatíve týkajúcej sa konfiš-
ských štátoch sa môžu líšiť adresáti žia-
kovania nástrojov EÚ v oblasti zaistenia
kácie bez predchádzajúceho odsúdenia.
dostí o právnu pomoc v závislosti od štádia konania a toho, kde sa nachádzajú
a konfiškácie majetku s cieľom zabezpeDotazník sa takisto pýtal, či legislatív-
aktíva určené na zaistenie alebo konfiš-
ne systémy členských štátov obdobné
káciu. V niektorých prípadoch majú prí-
V roku 2010 bol skonfiškovaný maje-
nástroje ako konfiškácia bez predchá-
slušné právomoci územné jurisdikcie, v
tok značnej hodnoty alebo bude pod-
dzajúceho odsúdenia alebo vymáhanie v
iných je potrebné zaslať žiadosť o právnu
liehať konfiškácii v súvislosti s prípadmi
občiansko-právnom konaní. Hoci v člen-
pomoc centrálnym orgánom pre medzi-
registrovanými v Eurojuste počas roka.
ských štátoch nie je ustanovená konfiš-
národnú spoluprácu a niekde zase na
V tabuľke nižšie sú uvedené niektoré prí-
kácia bez predchádzajúceho odsúdenia
ministerstvo spravodlivosti.
pady, v rámci ktorých členské štáty za
alebo vymáhanie v občiansko-právnom
pomoci Eurojustu zadržali alebo dosiahli
konaní, mnohé implementovali rámco-
Na základe odpovedí na dotazník je
dohodu o ich zaistení.
vé rozhodnutie Rady 2005/212/JHA z
možné skonštatovať, že vykonanie prí-
čiť kompenzáciu pre obete.
24. februára 2005 o konfiškácii príj-
kazov na konfiškáciu je jednoduchšie
V roku 2010 Eurojust inicioval dotaz-
mov, nástrojov a majetku z trestnej čin-
v členských štátoch, ktoré transpono-
ník týkajúci sa konfiškácie bez pred-
nosti a ustanovujú rozšírenú konfišká-
vali ustanovenia rámcového rozhodnu-
Operatívne činnosti
tia 2006/783/SVV o uplatňovaní zása-
takého dohody. Napríklad dva prípady
Za účelom ich včasnej a efektívnej rea-
dy vzájomného uznávania na príkazy na
prania špinavých peňazí, registrované v
lizácie boli v roku 2010 Eurojustu postú-
konfiškáciu.
Eurojuste v roku 2010, sa týkali vykona-
pené prípady súvisiace s kontrolovanými
nia príkazov na konfiškáciu v Španielsku
dodávkami. Ich úspech v značnej miere
Ďalšie problémy vznikajú v prípade žia-
a Portugalsku. Po intervencii Eurojustu
závisí od efektívnej koordinácie a krát-
dostí o cezhraničnú konfiškáciu bez pred-
sa obe strany dohodli na transfere získa-
kom čase odozvy. V jednom prípade
chádzajúceho odsúdenia alebo vymá-
ných peňazí do tretieho členského štátu.
pašovania drog asistoval Eurojust pri
realizácii kontrolovanej dodávky v šty-
hanie v občiansko-právnom konaní v
dôsledku rôznych právnych pojmov a
požiadaviek. Pokusom o riešenie tohto
Kontrolované dodávky
roch členských štátoch. Výsledkom bolo
zaistenie 1 400 kg kokaínu.
problému je luxemburský zákon z 1.
Podľa článku 12 ods. 1 MLA 2000 musí
augusta 2007 o konfiškácii, ktorý umož-
každý členský štát na žiadosť iného člen-
Eurojust takisto pomáhal pri objasňo-
ňuje uznanie a vykonávanie cudzieho
ského štátu umožniť na svojom území
vaní právnych požiadaviek súvisiacich s
príkazu na konfiškáciu buď na základe
vykonať kontrolovanú dodávku v rámci
procedúrami týkajúcimi sa sledovaných
odsúdenia za trestný čin alebo, pri spl-
vyšetrovania trestných činov podlieha-
zásielok, ktoré sa môžu podstatne líšiť
není určených podmienok, súdneho roz-
júcich extradícii. Kontrolované dodávky
v rámci jednotlivých členských štátov.
hodnutia trestnej povahy uznávajúceho
môžu spadať tak pod policajnú ako aj
V prípadoch kontrolovanej dodávky, v
spáchanie jedného alebo viacerých trest-
justičnú spoluprácu, keďže v mnohých
ktorých musel byť použitý štatút utaje-
ných činov.
štátoch je k vykonaniu takých operácií
ných agentov, museli byť zvážené špeci-
potrebná justičná autorizácia. Navyše sú
álne požiadavky týkajúce sa ich bezpeč-
Dohody medzi členskými štátmi o lik-
výslovne uvedené v článkoch 9c ods. 1
nosti. Pri objasňovaní týchto požiadaviek
vidácii konfiškovaného majetku uľahči-
písm. d), 9d písm. a) a 13 ods. 7 písm.
hral dôležitú úlohu Eurojust. Takisto pre
li prístup k odňatiu majetku páchateľov
b) Rozhodnutia o Eurojuste, ktoré zdô-
dožadujúci štát rýchlo identifikoval kom-
získaného trestnou činnosťou. Eurojust
razňujú rozmer týchto opatrení v rámci
petentné
pomohol členským štátom dosiahnuť
justičnej spolupráce.
zodpovedné za logistické a bezpečnostné
orgány
dožiadaného
štátu
31
32
V talianskom prípade prebiehalo vyšetrovanie tý-
synchronizoval vykonania EZR, bol aktívne zapoje-
kajúce sa aktivít organizovanej zloèineckej skupiny
ný do koordinácie závereèných a ve¾mi nároèných
prebiehajúcich od roku 2007 na území Afganistanu,
policajných operácií synchronizovaných v troch
Pakistanu,
èlenských štátoch a takisto u¾ahèoval spoluprácu
Rumunska,
Albánska
a
Talianska.
Skupina bola riadená z Ríma a Milána a bola zapo-
justièných orgánov poèas celej operácie.
jená do nelegálneho prisahovalectva a obchodo-
2.5 J ustičná spolupráca v
prioritných oblastiach
trestných činov
Ako je už vyššie uvedené, terorizmus,
obchodovanie s drogami, OĽ, podvody,
korupcia, počítačová kriminalita, pranie
vania s drogami za úèelom financovania radikálne-
Eurojust podporil dánsky prípad, v ktorom bola Roj
ho islamského terorizmu. Skupina nelegálne pre-
TV, kurdská televízna stanica založená v Dánsku,
vádzala afganských a pakistanských obèanov s fa-
po rokoch vyšetrovania stíhaná v roku 2010 za pro-
ce sa organizovaných kriminálnych sku-
lošnými dokumentmi cez Irán, Turecko a Grécko do
pagáciu terorizmu. Je to prvý prípad, v ktorom bola
pín v oblasti ekonomiky boliidentifikova-
Talianska. Po príchode do Talianska boli obete nalo-
dánska mediálna spoloènos stíhaná za teroriz-
né ako oblasti trestných činov, ktoré v
žené do vozov smerujúcich do Nemecka, Švédska,
mus. Pomoc Eurojustu bola potrebná na podporu
súčasnosti predstavujú najväčšie riziko
Belgicka, Spojeného krá¾ovstva a Nórska. Eurojust
spoloèného pochopenia tohto špecifického trestné-
pre Európsku úniu. Podrobnosti o práci
u¾ahèil vyšetrovanie zabránením prekrývania sa
ho èinu medzi zúèastnenými krajinami. Súdny pro-
na prípadoch v týchto oblastiach sú uve-
národných vyšetrovaní a prípadného ne bis in idem,
ces by sa mal kona v roku 2011.
dené nižšie.
špinavých peňazí a a iné aktivity týkajú-
Terorizmus
Boj proti terorizmu, konkrétne financoopatrenia pre tajných agentov. Výsledkom
pre uskutočnenie sledovaných zásielok
vanie terorizmu, počítačový terorizmus
tejto pomoci Eurojustu bolo úspešné zre-
v členských štátoch. Napríklad orgány
a chemický, biologický, rádioaktívny a
alizovanie kontrolovanej dodávky a zadr-
cieľovej krajiny môžu byť upozornené na
nukleárny (CBRN) terorizmus sú oblas-
žanie hlavného podozrivého.
nezákonnú dodávku až keď je na ceste
ťami, na ktoré sa Eurojust sústreďuje.
alebo dokonca na ich teritóriu. Okrem
Počet prípadov týkajúcich sa teroristic-
Avšak aj naďalej pretrvávajú právne
toho môže prísť k neočakávanej zmene
kých trestných činov vrátane financo-
prekážky, ktoré môžu byť prekážkou
trasy.
vania terorizmu, v ktorých bol Eurojust
Operatívne činnosti
požiadaný o súčinnosť, vzrástol oproti
cujúcich v Európe, v roku 2010 Stály
Belgicko a Dánsko zriadili SVT v súvis-
roku 2009, kedy bolo evidovaných 21
výbor (COSI) odporučil Eurojustu, aby
losti s teroristickým prípadom, v ktorom
takýchto prípadov, na 28 prípadov v roku
preskúmal praktické a právne možnosti
sa osoba čečenského pôvodu pokúšala
2010. Informácie poskytované na zákla-
zriadenia SVT medzi členským a tre-
uskutočniť bombový útok v Kodani. Útok
de Rozhodnutia Rady 2005/671/SVV z
tím štátom. Takýto postup však nebol
bol neúspešný a podozrivý bol zadržaný.
20. septembra 2005 umožnili Eurojustu
možný z dôvodu neexistujúcej vhodnej
SVT získal prostriedky Komisie prostred-
mať lepší prehľad o žiadostiach o právnu
legislatívy. S podporou Eurojustu však
níctvom Eurojustu.
pomoc v rámci Európskej únie ako aj o
stave súdnych konaní v tejto oblasti.
V roku 2010 Eurojust vydal tri edície
Monitoru rozsudkov vydaných vo veciach
terorizmu. Je distribuovaný národným
korešpondentom pre terorizmus nielen
kvôli informovanosti o relevantných prípadoch v rámci Európskej únie, ale aj
pre získanie informácií o legislatívnom
vývoji a osvedčených postupoch z analýz
prípadov.
Eurojust zorganizoval v roku 2010 päť
koordinačných stretnutí týkajúcich sa
teroristických
prípadov.
Europol
sa
zúčastnil na jednom z nich.
Keďže sa Eurojust v roku 2009 sústredil na aktivity Strany kurdských pra-
Bombové výbuchy v Madride, 11. marec 2004
33
34
terorizmu a používanie šifrovacej technológie na teroristické účely. V súvislosti s posledne zmieneným sa účastníci zhodli, že ďalšie generácie sieťovej
architektúry peer-to-peer budú predstavovať prekážku pre orgány činné v trestnom konaní pri monitorovaní a odpočúvaní komunikácie medzi jednotlivcami so zločineckými alebo teroristickými
úmyslami. Posilnenie právnych predpisov
EÚ v oblasti odpočúvania a súkromných
a elektronických komunikácií tak, aby
orgány činné v trestnom konaní mohli získavať informácie (týkajúce sa ako zdroja
a cieľa, dátumu, času, dĺžky, typu, užívateľských zariadení, tak aj obsahu komunikácie) od poskytovateľov VoIP služieb,
Strategické stretnutie o terorizme
je považované za dôležité.
Čo sa týka zoznamu EÚ, účastníci sa
V júni 2010 bolo v Eurojuste zorganizo-
na výmenu informácií a osvedčených
zhodli na závere, že zoznam sám osebe
vané šieste výročné strategické stretnu-
postupov v oblasti boja proti terorizmu.
nemusí postačovať k odsúdeniu za tero-
tie o terorizme. Tieto stretnutia slúžia
Hlavným bodom programu bolo zhodno-
ristické činy, ale mal by byť vždy analy-
pre odborníkov, najmä národných koreš-
tenie skúseností so zoznamom EÚ osôb a
zovaný spolu s ďalšími okolnosťami prí-
pondentov pre terorizmus, ako základ
entít v boji proti terorizmu a financovaniu
padu. Takisto je pre vnútroštátne orgá-
35
Operatívne činnosti
ny dôležitá okrem pravidelnej aktualizá-
Bulharské národné zastúpenie v Eurojuste bolo po-
Občania Českej a Slovenskej republiky a via-
žiadané o spoluprácu v prípade organizovanej zlo-
cerých ďalších východoeurópskych krajín boli pri-
čineckej skupiny, ktorá predávala tehotné bulhar-
vezený organizovanou zločineckou skupinou do
ské ženy do Grécka, kde porodili. Potom boli mat-
Spojeného kráľovstva s prísľubom práce. Cesta
ky nútené vzdať sa svojich novonarodených detí
bola zorganizovaná majiteľom fiktívnej spoločnos-
Okrem vyššie spomenutých oblastí sa
na adopciu. Obetiam boli vystavené falošné iden-
ti použitím e-mailových adries, mobilných telefó-
výročné strategické stretnutie zaoberalo
tifikačné dokumenty. Bulharské orgány požiadali o
nov a dopravných prostriedkov jeho spolupracov-
správou TE-SAT, výmenou informácií na
otvorenie prípadu v Eurojuste z dôvodu potrebnej
níka. Dokumenty obetí boli zneužité organizovanou
základe Rozhodnutia Rady 2005/671/
koordinácie a zváženia založenia SVT. Na koordi-
skupinou k získaniu príspevkov a dávok od úradov
SVV a dvoma prezentáciami o fran-
načnom stretnutí v Eurojuste sa zúčastnili zástup-
Spojeného kráľovstva. Organizovanú zločineckú
cúzskom a španielskom prípade. Prvý
covia bulharských a gréckych justičných a policaj-
skupinu tvorili český a slovenský občania. Ďalšia
sa týkal rozsudku financovania teroriz-
ných orgánov a Europolu. Výsledkom rokovaní bolo
fiktívna spoločnosť bola otvorená slovenským ob-
mu proti Tigrom oslobodenia tamilské-
urýchlenie vyšetrovania v Grécku, ktoré už bolo za-
čanom v Spojenom kráľovstve. Jej úlohou bola re-
ho Ílamu a druhý teroristických aktivít
čaté a zrealizovanie bulharskej žiadosti o justičnú
gistrácia obetí ako zamestnancov spoločnosti a
organizácie ETA a aktivít uskutočnených
spoluprácu. V Bulharsku a Grécku boli zorganizo-
otváranie bankových účtov, na ktoré boli zasiela-
organizovanými politickými stranami s
vané ďalšie stretnutia vyšetrovacích a policajných
né vládne príspevky. Kontrolou nad bankovými úč-
odkazom na rozhodnutie Európskeho
orgánov. Policajné orgány oboch členských štá-
tami mohol majiteľ fiktívnej spoločnosti dispono-
súdu pre ľudské práva z 30. júna 2009.
tov zintenzívnili svoju spoluprácu a prišlo k výme-
vať poukázanými prostriedkami. Pár dní po pripí-
ne relevantých informácií priamo a cez Eurojust. V
saní príspevkov na účty boli obete nútené opustiť
Dohoda
Bulharsku a Grécku boli zrealizované koordinované
Spojené kráľovstvo. Eurojust úspešne pomáhal pri
sledovanie financovania terorizmu
zatknutia, ktorých výsledkom bolo zadržanie šies-
koordinácii akcií, ktoré viedli k zadržaniu a trestné-
tich osôb v Bulharsku a piatich v Grécku. Bulharsko
mu stíhaniu šiestich podozrivých a zaisteniu kon-
vydalo päť EZR a zaslalo ich do Grécka.
krétnych aktív.
cie na úrovni EÚ, ktorá sa robí dvakrát
ročne, aj pravidelná aktualizácia národných zoznamov.
EÚ-USA
o
programe
na
Dohoda o programe na sledovanie financovania terorizmu (TFTP) medzi Európskou
úniou a USA vstúpila do platnosti 1.
36
augusta 2010. TFTP umožňuje poskytnutie určitej kategórie dát uložených na
území EÚ týkajúcich sa bankových operácií určeným poskytovateľom služieb správ
o bankových platbách Ministerstvu financií USA. V súlade s TFTP môže Eurojust
prijať a predať určité typy informácií za
účelom prevencie, vyšetrovania, odhaľovania a trestného stíhania terorizmu a
financovania terorizmu. Navyše Eurojust
môže požiadať o vyhľadanie relevantných informácií získaných prostredníctvom TFTP z Ministerstva financií USA, ak
Obchodovanie s drogami
Európsky pakt pre boj s medzinárodným
obchodovaním s drogami prijatý Radou
Európskej únie v júni 2010 jasne poukazuje na skutočnosť, že obchodovanie
s drogami naďalej ohrozuje bezpečnosť
a prosperitu občanov EÚ. Keďže siete
organizovanej kriminality majú medzinárodný charakter a protiopatrenia sú
prijímané jednotlivými členskými štátmi,
účinné reakcie na cezhraničné hrozby sú
narastajúcu zainteresovanosť západoafrických národností v distribúcii drog do
Turecka a Kolumbie.
Eurojust zorganizoval v roku 2010 39 koordinačných stretnutí v súvislosti s prípadmi
obchodovania s drogami, ktoré sú najpočetnejšou kategóriou v rámci typov trestných činov. Na polovicu z nich bol pozvaný
Europol. V troch prípadoch boli za podpory Eurojustu vytvorené SVT a v jednom
z nich bol zainteresovaný aj Europol.
urobené na európskej úrovni.
Pri stíhaní prípadov obchodovania s dro-
existuje dôvodné podozrenie o spojitosti
osoby alebo entity s terorizmom alebo
Členské štáty využili zdroje Eurojustu pri
gami sa vyskytli špecifické problémy.
jeho financovaním.
uľahčení spolupráce a koordinácie medzi
Napríklad ak vykonávajúci členský štát
národnými justičnými orgánmi potreb-
nepovažuje množstvo drog za význam-
Eurojust začal diskusie s príslušný-
ných v boji s obchodovaním s droga-
né, môže prísť k oneskoreniu pri reali-
mi
najmä
mi. Najväčšie množstvo prípadov (254)
zácii žiadosti o právnu pomoc. V niekto-
Europolom, s cieľom identifikovať vhod-
sa v roku 2010 týkalo práve obchodo-
rých členských štátoch zásada povinné-
né postupy na implementáciu prísluš-
vania s drogami. V mnohých prípadoch
ho stíhanie vyžaduje, aby vnútroštátne
ných ustanovení a poskytol experta,
boli nadviazané kontakty s krajinami
orgány začali vyšetrovanie obchodu s
ktorý sa zúčastnil na revízii dohody.
mimo Európskej únie, a to vďaka aktív-
drogami bez ohľadu na množstvo drog.
Revízia bude predložená, okrem iného,
nej úlohe Eurojustu pri ich koordinácii.
Eurojust dohodol dôkazné požiadavky,
Európskemu parlamentu.
Pri riešení prípadov bolo poukázané na
ako napríklad na odpočúvanie, ak roz-
zúčastnenými
stranami,
Operatívne činnosti
Maďarsko požiadalo Eurojust o pomoc v jeho
viacerých prípadoch tovar nebol dodaný, len fa-
siatok miliónov EUR falošnou obchodnou čin-
najväčšom prípade podvodu s DPH. Do prípadu
lošné faktúry a niekedy sa falošné faktúry týka-
nosťou. Do vyšetrovania bolo zapojených 225
bolo zapojených 13 členských štátov, 5 tretích
li iného typu a kvality tovaru. Kvôli komplexnos-
policajtov a daňových inšpektorov. Vyšetrovanie
štátov a izraelskí občania ako hlavné postavy.
ti prípadu požiadali maďarské orgány o pomoc
prebiehalo aj v Poľsku, na Cypre, v Belgicku,
Finančné straty Maďarska na DPH boli vyčíslené
Eurojust a Europol. Na koordinačnom stretnu-
Dánsku, Francúzsku a Švajčiarsku. Zatknutia
na 33,4 miliónov EUR. Ústrednú úlohu v prípa-
tí, na ktorom sa začiatkom roku 2010 zúčastnili
prebehli len v Holandsku, avšak záznamy boli
de zohrávala obchodná spoločnosť, ktorej veľké
prokurátori a vyšetrovatelia z Bulharska, Cypru,
vyžiadané a peniaze skonfiškované vo všetkých
množstvo spoločností zo zainteresovaných kra-
Nemecka,
Poľska,
zainteresovaných krajinách. K dosiahnutiu ta-
jín dodávalo tovar alebo jednoducho falošné fak-
Rumunska, Španielska a Slovenskej republiky,
kejto premyslenej a koordinovanej cezhraničnej
túry. Následne ho „dovážali“ späť cez množstvo
došlo k výmene informácií, ktoré boli využité pri
akcie bolo zorganizovaných niekoľko stretnutí,
krycích spoločností. Jediným cieľom bolo umož-
spracovaní žiadostí o právnu pomoc a bola ur-
vrátane koordinačného stretnutia s vyšetrova-
niť ústrednej obchodnej spoločnosti nezákonne
čená stratégia na rozloženie siete. Vďaka tomu
teľmi a prokurátormi zo zúčastnených krajínv
požiadať o vrátenie DPH. Aktivity niektorých z
bola väčšina maďarských žiadostí o právnu po-
Eurojuste, za účelom riadenia získania dôkazov,
uvedených exportných/ importných spoločnos-
moc zrealizovaná do konca roku 2010.
skonfiškovania aktív a zatknutí.
v ktorých boli registrované (napr. v Lotyšsku a
V júli 2010 zadržal Holandský sociálny spravodaj-
Vďaka včasnému zapojeniu Eurojustu do prí-
Španielsku) ako súčasť väčšej zločineckej siete
ský a vyšetrovací úrad pod vedením Národného
padu závažného podvodu týkajúceho sa dvoch
ako tej, ktorej sa týkalo maďarské vyšetrova-
úradu prokurátora pre závažné podvody a trest-
členských štátov sa predišlo konfliktu jurisdikcií.
nie. Na pranie takto získaných prostriedkov boli
né činy proti životnému prostrediu deväť far-
Páchatelia v členskom štáte A sa zameral na fi-
použité offshorové spoločnosti zo Seychelských
márov v súvislosti s prípadom prania špinavých
nančne zabezpečených krajanov v členskom štá-
ostrovov. Páchatelia mali dvojitý zisk, keďže to-
peňazí, falšovania dokumentov a účasť v zloči-
te B a prostredníctvom pyramídovej hry ich okra-
var aj predali. Prípad nie je typickým príkladom
neckej organizácii. Holandský úrad verejného
dol o niekoľko miliónov libier. Prostriedky jednej
prípadu podvodu karuselového typu, pretože vo
prokurátora podozrieval farmárov z prania de-
skupiny investorov boli použité na zaplatenie di-
Grécka,
Lotyšska,
Litvy,
tí boli už predmetom vyšetrovania v krajinách,
37
38
vidend druhej skupiny investorov. Obe jurisdik-
Bulharské úrady požiadali Eurojust o pomoc v
z prostriedkov programu SAPARD ako aj zma-
cie identifikovali podozrivých a začali vyšetrova-
prípade podvodu s projektmi financovanými v
povať peňažné toky. Po ukončení tohto procesu
nie. Eurojust bol upozornený na existenciu para-
rámci programu SAPARD (program Európskej
plánovali bulharské orgány skonfiškovať výnosy
lelného vyšetrovania a zvolal koordinačné stret-
komisie na zlepšenie a spracovanie poľnohospo-
z trestnej činnosti a predložiť vec na súd. Počas
nutie, na ktorom bola nastolená otázka možné-
dárskych a rybárskych produktov) spáchaného
koordinačného stretnutia, ktoré zorganizoval
ho konfliktu jurisdikcií a dohodlo sa na prístu-
v rokoch 2004 až 2006. Bulharské orgány už na
Eurojust v júni za účasti Bulharska, Španielska,
pe prokurátora k materiálom v druhej jurisdikcii.
tomto prípade spolupracovali s OLAFom a pomoc
Maďarska a OLAFu, bolo zistené, že vyšetrovanie
Včasné zapojenie Eurojustu znamenalo zmenše-
Eurojustu bola potrebná k vytvoreniu SVT me-
v jednom členskom štáte bolo v oveľa vyššom
nie rizika paralelne pokračujúcich trestných stí-
dzi Španielskom a Bulharskom. V Bulharsku bolo
štádiu oproti druhému. Napriek odlišným trest-
haní finančne významného podvodu, menšie ná-
iniciované vyšetrovanie za účelom identifikácie
ným stíhaniam v rôznych jurisdikciách koordi-
klady pre členské štáty a zvýšenie pravdepodob-
spoločností a jednotlivcov zapojených do podvo-
načné stretnutie umožnilo komplexný pohľad na
nosti dosiahnutia spravodlivosti na súde.
du. Orgány potrebovali sledovať tovar zakúpený
celý prípad.
dielne stanoviská členských štátov spô-
V roku 2010 bolo zaregistrovaných 87
dovania za účelom nútených prác alebo
sobovali problémy.
prípadov. Tie predstavujú 6% z celkové-
sexuálneho zneužívania aj nelegálnymi
ho nápadu.
prisťahovalcami. Po rozložení organizo-
Obchodovanie s ľuďmi
vanej skupiny sú obete zadržané a predPočet koordinačných stretnutí týkajúcich
volané v postavení svedkov proti členom
Prípady Eurojustu potvrdzujú, že najčas-
sa prípadov OĽ sa zvýšil z piatich v roku
organizovanej skupiny. Ako svedkovia
tejšími dôvodmi obchodovania s ľuďmi sú
2009 na trinásť v roku 2010.
sú obete často neochotné alebo nie sú
k dispozícii aby predstúpili pred súd.
nútené práce a/ alebo sexuálne zneužívanie. Koordinácia vyšetrovaní a trest-
Právne prekážky justičnej spolupráce
Preto ich pôvodné výpovede nemôžu
ných stíhaní v prípadoch OĽ bola v roku
medzi členskými štátmi v oblasti OĽ sa
byť potvrdené pred súdom a nemôžu
2010 aj naďalej uľahčovaná posilnenou
väčšinou týkajú prípustnosti dôkazov.
byť pripustené ako dôkazy vo väčšine
spoluprácou s Eurojustom.
V mnohých prípadoch sú obete obcho-
členských štátov. Okrem toho priame
Operatívne činnosti
ohrozenie a násilie proti obetiam a ich
rodinám sú významným odstrašujúcim
prostriedkom proti podaniu svedeckej
výpovede obetí. V mnohých prípadoch
registrovaných v Eurojuste poznajú zločinecké skupiny rodiny obetí, čo zvyšuje pravdepodobnosť toho, že svedkovia
môžu byť zastrašovaní a vystavení riziku
pred aj po súdnom konaní. V niektorých
prípadoch boli rodiny svedkov prinútené
Vďaka intervencii Eurojustu bol medzi dvoma členskými štátmi sformovaný SVT s
cieľom dosiahnuť pokrok vo vyšetrovaní a trestnom stíhaní v prípade závažných obvinení z korupcie. Boli uvoľnené prostriedky na nákup liekov určených pre krajiny s
endemickým výskytom konkrétnych chorôb. Existovalo podozrenie, že zadanie zákazky na lieky malo korupčné pozadie. Kvôli medzinárodnému charakteru prípadu sa vyskytli problémy pri získavaní dôkazov od svedkov nachádzajúcich sa v rôznych jurisdikciách. Eurojust uľahčil vypracovanie a podpis dohody o SVT medzi zúčastnenými členskými štátmi. Rozhodujúci dôkaz bol získaný rýchlo a prípad je stále otvorený.
zaplatiť zločineckej skupine neexistujúci
záväzok.
Tieto ťažkosti potvrdzujú problémové
oblasti určené v stanovisku č. 7/2010
skupiny expertov Európskej komisie na
obchodovanie s ľuďmi. Zatiaľ čo špecializované agentúry zaznamenali nárast v
počte obetí OĽ, nárast v počte trestných
stíhaní nie je zrejmý.
Podvody
Táto časť sa sústreďuje na trestné činy
súvisiace s podvodmi, vrátane podvo-
39
40
Eurojust koordinoval rozsiahlu policajnú a justičnú akciu v 13 krajinách proti skupinám počítačových
serverov, na ktorých bol umiestnený pirátsky materiál a sieťam, cez ktoré bol tento materiál šírený. Od
vaných 198 takýchto prípadov, čo predstavujem mierny pokles v porovnaní s
predchádzajúcimi rokmi. Tieto prípady
začiatku vyšetrovania v roku 2008 boli identifikované štyri najvýznamnejšie skupiny zapojené do inter-
predstavovali 14% z celkového nápadu
netovej distribúcie 80% produkcie v holandskom jazyku alebo v cudzích jazykoch s holandskými titul-
Eurojustu. Šesť prípadov registrovaných
kami. Vyšetrovací sudca a oddelenia počítačovej kriminality Belgickej federálnej polície zapojili Eurojust
v roku 2010 súviselo s trestnými činmi
a Europol do koordinácie medzinárodných akcií a pomoci pri realizácií žiadostí o právnu pomoc adreso-
ovplyvňujúcimi finančné záujmy EÚ.
vaných členským štátom a styčným prokurátorom Chorvátska a Nórska. Eurojust a Europol pomáhali pri medzinárodnej koordinovanej akcii. Jej cieľom bolo vypnutie a zabavenie 48 serverov alebo sku-
Eurojust zorganizoval 17 koordinačných
pín serverov identifikovaných ako súčasť siete, na ktorej bol pirátsky materiál. Bolo zatknutých 16 osôb.
stretnutí súvisiacich s podvodmi.
Strata na autorských právach a príjmoch spoločností bola vyčíslená na 30 miliónov EUR len v samotnom
Belgicku a do 6 miliárd EUR v Európe.
Tak ako u iných typov trestných činov,
častým problémom v prípadoch cezhra-
V talianskom prípade bola rozložená rozsiahla zločinecká organizácia pôsobiaca v oblasti detskej porno-
ničných podvodov sú oneskorené rea-
grafie a zneužívania cez internet za pomoci šifrovacieho softvéru. Vzhľadom k rozsiahlej a včasnej po-
lizácie žiadostí o justičnú spoluprácu.
moci Eurojustu bolo vyšetrovanie rozšírené do ďalších 11 krajín. Počas koordinačného stretnutia boli
Prípady podvodov si väčšinou vyžadujú
zdieľané počítačové záznamy a IP adresy spojené s týmito krajinami a bolo v nich začaté vyšetrovanie.
veľké množstvo dôkazovej dokumen-
Eurojust mohol sledovať vyšetrovania a synchronizovať zatknutia a zhabania materiálov, vďaka ktorým
tácie, čo predstavuje veľkú kapacitnú
mohol neskôr poskytnúť viacerým národným orgánom nové IP adresy v krajinách, kde kvôli ich režimu
záťaž ako pre vydávajúce, tak aj reali-
ochrany dát museli byť tieto vymazané poskytovateľmi internetu. Dôsledkom koordinovaných vyšetro-
zujúce justičné orgány. Z pohľadu času
vaní bolo 12 domových prehliadok v 10 krajinách a zatknutie 8 osôb. Bolo zaistených viacero počítačov
a personálu sa môže zdať, že realizácia
a predmetov. Prípad je stále otvorený.
žiadostí o právnu pomoc je náročná na
zdroje, ktoré musia byť presunuté z
iných naliehavých vnútroštátnych úloh.
dov na daniach, počítačových podvodov,
nevery majetku spoločnosti a podvodov
Výkon medzinárodných žiadostí o justič-
podvodov tzv. nigérijského typu, spre-
s DPH. Spolu bolo v roku 2010 registro-
nú spoluprácu výnimočne figuruje v šta-
Operatívne činnosti
tistikách výkonnosti domácich orgánov a
môže byť skôr vnímaný ako prekážka k
Jedno koordinačné stretnutie sa zaoberalo ťažkosťami pri získavaní dôkazov týkajúcich sa prevodov
dosiahnutiu národných cieľov.
peňazí. V tomto konkrétnom prípade boli prostriedky, prevedené z Grécka cez Western Union, pod
Súvisiacim problémom je negatívny kon-
byť obchádzané, ak sú napríklad prevody peňazí spracovávané s poskytnutými finančnými alebo inými
flikt jurisdikcií, kedy prípad podvodu
produktmi. Zapojenie Eurojustu a využitie koordinačných stretnutí znamenalo pridanú hodnotu pri
nechce vyšetrovať a trestne stíhať žiad-
získavaní dôkazov, a to objasnením právnych ustanovení, uľahčením výmeny informácií medzi národ-
na krajina. Mnohé prípady v roku 2010
nými orgánmi, prepracovaním žiadosti o PP a poskytnutím dodatočných informácií.
hranicou spadajúcou pod kontrolu. V členských štátoch sú rozdielne systémy tejto kontroly a môžu
potvrdili globálny charakter podvodov s
častým použitím internetu, pričom prin-
Organizované zločinecké skupiny rýchlo využívali finančné možnosti podvodného obchodovania s
cíp územnej príslušnosti by mohol brániť
emisnými povoleniami v spojení s podvodmi na DPH a praním špinavých peňazí v medzinárodnom
efektívnej odpovedi. Podvody môžu byť
meradle. Od roku 2009 údajní páchatelia založili rôzne reťazce obchodujúce s emisnými kvótami v
spáchané medzinárodne na viacerých
Nemecku, ktoré boli súčasťou medzinárodnej karuselovej DPH štruktúry. Nemecký „chýbajúci sub-
miestach a vo viacerých krajinách oso-
jekt“ nakúpil emisné kvóty od zahraničných dodávateľov a u nákupných faktúrach žiadal o vrátenie
bami rôznych národností. Podozriví sa
DPH. Pri opätovnom predaji však DPH nebola priznaná ani zaplatená príslušným orgánom. S emisnými
často nachádzajú v iných krajinách ako
kvótami sa ďalej obchodovalo cez rôznych „obchodníkov“ až boli nakoniec opäť exportované do ďalšie-
samotné obete trestnej činnosti, v kto-
ho členského štátu takzvaným „distribútorom“. Tento si uplatnil vratku dane na základe doručených
rých súdy nemajú kompetencie stíhať na
faktúr od predchádzajúcich členov obchodného reťazca. Eurojust podporil vyšetrovanie koordináciou
základe teritoriálnych/ národnostných
viac ako 100 prehliadok a zmrazení aktív vykonaných simultánne v deviatich členských štátoch a pia-
princípov.
tich tretích štátoch. Vzhľadom na rýchle vybavenie žiadostí o právnu pomoc a koordinácii cez Eurojust
mohol Úrad verejného obhajcu vo Frankfurte zaistiť spolu 100 000 000 EUR. Vďaka rýchlemu odo-
V roku 2010 urobil Eurojust pokrok v
vzdaniu dôkazov, ktoré boli zaistené v rôznych členských štátoch, boli získané dostatočné dôkazy na
dvoch prebiehajúcich projektoch:
zatknutie viacerých vedúcich organizovanej zločineckej skupiny, ktorí môžu byť obvinení z viac ako
• strategický projekt na posilnenie výmeny informácií a PP medzi justičnými
jedného závažného trestného činu. Prípad je príkladom pridanej hodnoty Eurojustu pre členské štáty
v prípadoch daňových podvodov.
41
42
Na konci novembra 2010 boli vo Francúzsku a Taliansku vo veľkom me-
Belgicku a zapojenie Europolu, na základe jeho analytických správ, viedlo
radle vykonané simultánne policajné a súdne akcie proti medzinárodné-
k začatiu viacerých vyšetrovaní po celej Európe po intervencii Eurojustu.
mu gangu s názvom „Deti z Metra“. Zločinecká organizácia používala deti
Konalo sa päť koordinačných stretnutí za účelom výmeny informácií, zvý-
vo veku od 10 do 16 rokov na krádeže peňaženiek v metre. Obeťami boli
šenia povedomia o spojeniach medzi prípadmi so zdanlivo nízkou priori-
zväčša turisti. Krádeže na mieste organizovali mladí komplici vo veku
tou (falšovanie) a organizovanými zločineckými kartelmi previazanými
17 až 19 rokov. Francúzska polícia zatkla 16 podozrivých a talianska 6.
na Camorru a koordinácie činností medzi niekoľkými orgánmi činnými v
Zločinecká organizácia bola takisto podozrivá z organizovania prania špi-
trestnom konaní k zrealizovaniu simultánnych operácií. Bola prijatá oso-
navých peňazí a krádeží áut. Na základe dohôd a stratégií dohodnutých
bitná justičná stratégia na koordináciu operácií (zatknutia a zaistenia),
na koordinačnom stretnutí v októbri 2010 v Eurojuste došlo k zatýkaniu.
ktoré boli vykonané v niekoľkých členských štátoch, aby sa tak zabrá-
Francúzsky vyšetrujúci sudca vydal po tomto stretnutí EZR.
nilo rozptylu dôkazov alebo úniku zločincov. Vyšetrovanie malo niekoľko
úloh: rekonštrukcia zločineckej siete, začatie vyšetrovaní a vykonanie si-
V prípade „Gomorrah“ týkajúceho sa obchodu s falošnými výrobkami,
multánnych operácií. Posledná fáza zatýkania a simultánnych prehliadok
akými sú elektrické generátory, reťazové píly, príklepové vŕtačky a oble-
a zaistení majetku nastolila ďalšie výzvy: urgentnosť činností (v priebe-
čenie, boli v Číne vyrobené nezákonné výrobky a distribuované do celé-
hu menej ako dvoch týždňov), určenie kompetentných orgánov, rozdielne
ho sveta cez Neapol. Pred samotným predajom tovaru na ne boli umiest-
právne požiadavky a dôkazné bremeno k umožneniu prehliadok v niekto-
nené falzifikáty značiek známych spoločnostígangom, ktorý ich následne
rých krajinách, zlá kvalita prekladov žiadostí o právnu pomoc a potreba
predal cez podomových predajcov vo vidieckych oblastiach. Elektrický to-
vykonania dožiadaní v reálnom čase počas dňa akcie. Eurojust zorganizo-
var nespĺňal bezpečnostné normy EÚ a predstavoval tak zdravotné a bez-
val stretnutie zainteresovaných členských štátov aby vyriešil všetky tieto
pečnostné riziko pre jeho používateľov. Trestná činnosť bola vysoko zis-
problémy a spolu s Europolom koordinoval deň akcie z mobilnej kancelá-
ková. Napríklad tím dvoch dodávateľov zarobil 250 000 EUR len po 2-3
rie v Neapole. Výsledkom bolo zatknutie 67 podozrivých, bolo prehľada-
mesiacoch nezákonnej činnosti. Zločinecká skupina sa skladala z viac ako
ných 143 skladísk, zaistených bolo viac ako 800 ton falzifikátov (v hod-
60 ľudí, najmä Talianov, ktorí boli vysoko organizovaní a mali bunky po
note 12 miliónov EUR) a späť boli získané aktíva, ktorých hodnota presa-
celej Európe. Vyšetrovania poukazovali na Neapol a zisky pravdepodob-
huje 16 miliónov EUR. Bola identifikovaná ďalšia krajina, na ktorú pouká-
ne prepierané cez Rakúsko a Island. Operácia sa začala vyšetrovaním v
zalo nové vyšetrovanie.
Operatívne činnosti
orgánmi členských štátov v oblasti
Korupčných prípadov sa týkalo 11 zo
nice. Eurojust v rámci svojich prípadov
podvodov s DPH a
141 koordinačných stretnutí.
počítačovej kriminality, majúcich často
zo svojej podstaty multilaterálny cha-
• projekt na posilnenie PP a výme-
Jedným z nových ustanovení Rozhodnutia
rakter, zaregistroval výskyt negatívneho
ny informácií medzi členskými štátmi
o Eurojuste je vytvorenie národného
konfliktu jurisdikcií: národné orgány sa
a ostatnými európskymi krajinami a
koordinačného systému Eurojustu, ktoré-
sústreďujú len na trestnú činnosť v rámci
teritóriami v oblasti hospodárskej a
ho súčasťou budú okrem iných kľúčových
svojich hraníc miesto riešenia problému
finančnej kriminality.
hráčov justičnej spolupráce aj kontaktné
na úrovni EÚ, čím vzniká riziko, že zločin
body proti korupcii. Rozhodnutie Rady
zostane nepotrestaný. V roku 2010 bojo-
Eurojust sa ako pozorovateľ zúčastnil
2008/852/SVVz 24.októbra 2008 o sieti
val Eurojust spolu so svojimi partnermi
na 5. kole hodnotení finančnej trest-
kontaktných osôb na boj proti korupcii
proti takejto beztrestnosti. Špeciálne je
nej činnosti a finančných vyšetrovaní.
v článku 1, že „s cieľom zlepšiť spolu-
treba upozorniť na účasť v Európskej
Pozorovatelia Eurojustu zohrávali počas
prácu medzi orgánmi a agentúrami na
platforme počítačovej kriminality, ktorá
hodnotiacich návštevaktívnu úlohu a
predchádzanie korupcii a boj proti nej sa
zahŕňa online systém správ internetovej
prispeli k návrhu konečnej hodnotiacej
zriaďuje sieť kontaktných osôb členských
kriminality a analytické pracovné súbory
správy. Postarali sa o to, aby sa dosta-
štátov Európskej únie. Európska komisia,
Europolu CYBORG.
točná pozornosť venovala aspektom jus-
Europol a Eurojust sa v plnom rozsa-
tičnej spolupráce v tejto oblasti a aby
hu zapájajú do činností siete. “Eurojust
Eurojust v roku 2010 zaregistroval 32
boli identifikované všetky praktické a
zabezpečí, že pri implementácii NKSE
prípadov počítačovej kriminality. Keďže
právne problémy.
bude braná do úvahy proti korupčná sieť.
sa však národné orgány pochopiteľne
sústreďovali skôr na výsledky počítačovej
kriminality (šírenie teroristických materi-
Korupcia
Počítačová kriminalita
V roku 2010 bolo registrovaných 31
Počítačová kriminalita ukazuje v jasnej
níctva atď.) vo svojich jurisdikciách, nie
prípadov korupcie, čo predstavuje 55%
podobe problémy pri vyšetrovaní a trest-
vždy boli zaregistrované metódy, ktorými
nárast v porovnaní s rokom 2009.
nom stíhaní kriminality presahujúcej hra-
tieto činy boli spáchané, čo mohlo viesť k
álov, podvody, krádeže duševného vlast-
43
44
Kontaktný bod pre ochranu detí
Od roku 2004 Eurojust zaregistroval 135 prípadov týkajúcich sa detí
mail, internetové diskusné fóra, SMS, tzv. Bulletin Board systémy,
a ďalšie štyri prípady registrované Nórskom. V roku bolo v Eurojuste
P2P atď.), stratégie na prekonanie šifrovania a iných prostriedkov
zaregistrovaných 40 takýchto prípadov.
sietí na zneužívanie detí. Takisto prišlo k výmene osvedčených postupov pracovať so zašifrovanými a anonymnými údajmi.
V rámci prípadov Eurojustu sú najčastejšími trestnými činmi týkajúcimi sa detí sú sexuálne zneužívanie vrátane znásilnenia a sexu-
USA boli zapojené v prípadoch nelegálnych snímok sexuálneho zne-
álneho vykorisťovania, snímky sexuálneho zneužívania detí (detská
užívania detí. Tieto prípady upozornili na technické problémy šif-
pornografia) a OĽ.
rovania a ďalších metód utajovania a zisťovania pravej totožnosti páchateľov. Za účasti kontaktného bodu Eurojustu pre ochranu
Kontaktný bod pre ochranu detí v Eurojuste posilnil spoluprácu
detí bola v Eurojuste založená technická pracovná skupina spolu s
Eurojustu s Európskou finančnou koalíciou (EFK) proti šíreniu obsa-
Europolom a trestného oddelenia Ministerstva spravodlivosti USA,
hu zobrazujúceho sexuálne zneužívanie detí na internete a zinten-
ktorá sa ma venovať týmto trestným činom. V pracovnej skupine
zívnil kontakty s pracovnou skupinou EU-USA na ochranu detí v tejto
si prokurátori a forenzní experti vymieňajú poznatky o posledných
oblasti. Kontaktný bod pre ochranu detí a styčný prokurátor USA zor-
technológiách a určujú, ako veľmi sa páchatelia snažia zakryť svoje
ganizovali stretnutie tejto pracovnej skupiny v Eurojuste. Na ňom sa
aktivity a zamaskovať svoju identitu. Pracovná skupina sa niekoľko-
prediskutovali otázky princípov online skupín a sociálnych sietí ako
krát stretla s kontaktným bodom Eurojustu pre ochranu detí. V roku
prostriedkov na výmenu snímok zobrazujúcich sexuálne zneužívanie
2011 je plánovaná návšteva jednotiek ochrany detí v USA a centier
detí, najnovších technológií využívaných v tejto súvislosti (napr. e-
vo Washingtone, DC.
Operatívne činnosti
skresleniu počtu prípadov smerom nadol.
2010 strategický seminár o legalizácii
Prípady Eurojustu ukazujú, že organi-
V roku 2010 bolo zorganizované jedno
príjmov z trestnej činnosti a sledovaní
zované zločinecké skupiny často diver-
koordinačné stretnutie v tejto oblasti.
a likvidácii nelegálneho majetku, ktorý
zifikujú svoju trestnú činnosť: obchodo-
sa uskutočnil v Granade, Španielsku.
vanie s drogami môže byť súčasťou OĽ
Seminár sa sústredil na výmenu infor-
a tzv. biele kone využívané pri obcho-
mácií o finančnej kriminalite medzi člen-
dovaní s drogami môžu byť súčasťou
Pranie špinavých peňazí bolo aj v roku
skými štátmi a použitie PP a vzájomného
obchodovania za účelom sexuálneho
2010 významným typom trestnej čin-
uznávania v oblasti hospodárskej kri-
zneužívania. Požiadavka na exaktnú
nosti s celkovým počtom 146 prípadov.
minality a otázok konfiškácie majetku.
špecifikáciu hlavného trestného činu
Toto číslo predstavuje malý, no i tak
Účastníci sa zhodli na potrebe efektív-
môže urobiť boj proti praniu špinavých
významný nárast v počte prípadov pra-
nych národných systémov proti praniu
peňazí obzvlášť ťažkým. Okrem toho
nia špinavých peňazí so 103 prípadmi v
špinavých peňazí, posilnenia medziná-
môže spôsobovať problémy rozdielne
roku 2008 a 125 v roku 2009.
rodnej spolupráce a aktívnejšieho prí-
fungovanie úradov finančného vyšetro-
nosu Eurojustu v komplexných a multi-
vania a trestného stíhania vo viacerých
Prania špinavých peňazí sa týkalo 26
laterálnych prípadoch prania špinavých
členských štátoch. Opäť platí, že niekto-
koordinačných stretnutí zorganizovaných
peňazí, zaistenia a konfiškácie výnosov
ré členské štáty nemajú trestný čin pra-
v Eurojuste počas roka. Na deviatich
z trestnej činnosti.
nia vlastných špinavých peňazí. Pranie
Pranie špinavých peňazí
špinavých peňazí v takýchto jurisdikci-
stretnutiach sa zúčastnil aj Europol. V
roku 2010 boli vytvorené tri SVT v tejto
Špecifická právna prekážka v boji proti
ách nie je predmetom trestného stíha-
oblasti trestnej činnosti.
praniu špinavých peňazí sa vyskytuje v
nia, ak je uskutočňované osobou, ktorá
prípade, ak národná legislatíva vyžadu-
nelegálne získala prostriedky. Preto je
Eurojust spolu so španielskym predsed-
je presné ustanovenie prania špinavých
veľmi ťažké vyšetrovať a sledovať tok
níctvom Európskej únie hostil v roku
peňazí ako hlavného trestného činu.
čiernych peňazí.
45
46
Vo väčšine komplexných prípadov pra-
sa trestných činov charakterizujúcich
nizovaného zločinu väčšinou spojené s
nia špinavých peňazí je hlavným trest-
tento jav. V tejto práci pokračujeme. V
obchodom s drogami, prevádzačstvom,
ným činom obchodovanie s drogami. V
CMS sú zadefinované dva trestné činy,
praním špinavých peňazí, nezákonným
Taliansku sa takéto prípady často týkali
ktoré sú spojené s prítomnosťou orga-
obchodovaním so zbraňami a podvodmi,
mafiánskych skupín. Nezákonné zisky z
nizovaných zločineckých skupín. Sú nimi
vo Fínsku sú tieto prípady obvykle pre-
ich činností sú často prané, čiastočne v
„účasť v zločineckej skupine“ a „organi-
pojenéna trestné činy proti životu, zdra-
Taliansku. Alternatívne sú výnosy inves-
zovaná lúpež“. V roku 2010 boli tieto dva
viu alebo osobnej slobode (únos, obme-
tované do zahraničných nehnuteľností
typy trestných činností zaregistrované v
dzovanie osobnej slobody a branie ruko-
alebo spoločností cez viaceré finančné
rámci prípadov Eurojustu 233-krát (153
jemníka). V Írsku je terorizmus (účasť
kanály. „Znečistenie“ spôsobené zapo-
resp. 80) v porovnaní s 254 v roku 2009.
v IRA) hlavným typom trestnej činnosti
komerčných aktivít môže mať vplyv na
Čo sa týka koordinačných stretnutí, na
zácii. V Poľsku je väčšina organizovaných
férovú hospodársku súťaž aj v ďalších
13 sa zaoberalo prípadmi organizovanej
zločineckých skupín zapojená do obcho-
oblastiach biznisu. Narušenie hospodár-
lúpeže a 30 účasti v zločineckej skupine.
dovania s drogami, vydieraním, pašo-
skej súťaže môže naznačovať možné
Europol sa zúčastnil na 6 koordinačných
vaním alkoholu a BMK (amfetamínov) z
pranie špinavých peňazí získaných z
stretnutiach týkajúcich sa organizovanej
Ruskej federácie (kde je ich produkcia
aktivít organizovaného zločinu.
lúpeže a 15 účasti v zločineckej skupine.
legálna). V Litve sa väčšina organizova-
spojenej s účasťou v zločineckej organi-
jením sa kriminálnikov do legálnych
ných zločineckých skupín zaoberá distriV roku 2010 prispel Eurojust svojimi
búciou drog, organizovanými lúpežami,
zisteniami o prepojení medzi aktivitami
podvodmi s DPH, nezákonným pašova-
Vo svojich záveroch k Výročnej správe
organizovanej trestnej činnosti a inými
ním tovaru, OĽ a podvodmi. V Taliansku
Eurojustu 2009 Rada podporila Eurojust
typmi trestnej činnosti k správe o hodnote-
sú do organizovaných zločineckých sku-
v jeho snahe o vylepšenie jeho šta-
ní hrozieb organizovaného zločinu (OCTA)
pín zapojené mafiánske skupiny, ktoré
tistických nástrojov, aby mohol Rade
Europolu. Zatiaľ čo vo Veľkej Británii,
sa buď priamo zúčastňujú zločinec-
poskytovať detailnejšie čísla týkajúce
Francúzsku a na Malte sú prípady orga-
kých aktivít alebo na ne dávajú súhlas
Organizovaná kriminalita
Operatívne činnosti
iným zločineckým skupinám. Naopak
sa obchodovaním s drogami vykonávali
značné rozdiely týkajúce sa konkrétnych
Portugalsko nemá stabilné organizované
svoje zločinecké aktivity mimo územia
tém (napr. typy hlavných trestných činov,
zločinecké skupiny (napr. mafia, pouličné
krajiny a vyhýbali sa prevážaniu drog/
kontinuita, tresty atď.) a niektoré členské
gangy, rodinné klany atď.), sú tam skôr
prekurzív cez litovské územie.
štáty nemajú ustanovenia týkajúce sa
trestných činov vzťahujúcich sa k účasti
ad hocorganizácie, ktoré sú činné len
určitý čas. Zaoberajú sa najmä obchodo-
Boli identifikované niektoré špecifické
v zločineckej organizácii vo svojom trest-
vaním s drogami a prevádzačstvom.
problémy v justičnej spolupráci medzi
nom zákone, ale ich majú pre sprisahanie
Členskými štátmi v boji proti organi-
k spáchaniu konkrétnych trestných činov.
Prípady súvisiace s organizovanou krimi-
zovanej kriminalite. Rámcové rozhod-
Táto situácia môže byť vysvetlením znač-
nalitou postúpené Eurojustu v roku 2010
nutie Rady 2008/841/SVVz 24.októbra
ných rozdielov v postupovaných prípa-
odrážali závery Rady o boji proti trestným
2008 o boli proti organizovanej krimina-
dov členských štátov Eurojustu, ktoré sa
činom spáchaným mobilnými (putovný-
lite si vyžadovalo vo všetkých členských
týkajú „účasti v zločineckej organizácii“ a
mi) zločineckými skupinami. Tieto zloči-
štátochaproximáciu definície trestných
faktu, že niektoré členské štáty neregis-
necké skupiny páchajú trestné činy proti
činov súvisiacich s účasťou v zločineckej
trovali žiadny prípad tohto druhu.
majetku, najmä krádeže a podvody a sú
organizácii a uložených sankcií zodpo-
vysoko mobilné, využívajú neexistujúce
vedajúcich závažnosti týchto trestných
hranice v rámci EÚ a operujú tiež mimo
činov fyzickým alebo právnickým oso-
Európskej únie v Škandinávii, Ruskej
bám, ktoré ich spáchali alebo boli zodpo-
federácii, na Ukrajine, v Bielorusku a
vedné za ich spáchanie.
Číne. Napríklad organizovaná zločinec-
2.6 Spoločné vyšetrovacie tímy
Aj počas roka 2010 Eurojust naďalej
podporoval SVT a ich vytváranie, a to
ká skupina špecializujúca sa na lúpeže
Členské štáty boli povinné dodržiavať
poskytovaním informácií a odporúčaní
šperkov a obchodov s luxusným tova-
ustanovenia obsiahnuté v Rámcovom
odborníkom.
rom presunula svoje aktivity z územia
rozhodnutí z 11. mája 2010. Legislatíva
Estónska do iných členských štátov.
týkajúca sa tejto témy sa líši medzi
V
Niektoré litovské skupiny zaoberajúce
jednotlivými členskými štátmi. Existujú
Eurojuste sa v roku 2010 národní členo-
zmysle
článku
9f
Rozhodnutia
o
47
48
Tlačová konferencia o celosvetovej sieti pedofilov
Brazílie. Výsledkom úsilia zainteresovaných ná-
vanie proti ôsmim vysoko postaveným úradní-
rodných orgánov koordinovaných z Eurojustu
kom (vrátane bývalého politika) za nezákonne
bolo odhalenie siete pedofilov. Doteraz je vyšet-
schválené a zrealizované úvery v rokoch 2006
rovaných 30 podozrivých (väčšina z USA) a bolo
až 2009 za účelom získania prostriedkov na fi-
identifikovaných 70 obetí. Počas piatich koordi-
nancovanie nákupu akcií viacerých spoločnos-
načných stretnutí sa zúčastnené krajiny podelili
tí v Chorvátsku a zahraničí. Škody sú vyčísle-
o dôkazy a koordinovali žiadosti o právnu pomoc
né na približne 54 000 000 EUR. V priebehu
a akcie proti páchateľom. Koordinácia a výme-
tohto rozsiahleho vyšetrovania bolo v rôznych
na informácií prostredníctvom Eurojustu umož-
štátoch vypočutých 29 svedkov, preverených
nili začatie a uskutočnenie vyšetrovania. Boli vy-
viacero spoločností a bankových účtov a boli
riešené otázky ohľadom jurisdikcie kompetentnej
zhromaždené príslušné dokumenty. Žiadosti o
na vyšetrovanie a trestné stíhanie a naplánované
právnu pomoc boli zaslané do Spojeného krá-
a zrealizované spoločné akcie nórskych, talian-
ľovstva, Nórska, Maďarska, Českej republiky,
skych, rumunských orgánov a orgánov USA vrá-
Malty, Srbska, Švajčiarska a Talianska za pomo-
Od roku 2008 podporoval Eurojust cez nórskeho
tane domových prehliadok, zatknutia a vypočú-
ci Eurojustu. Vďaka tejto pomoci boli dosiahnu-
vyslaného prokurátora vyšetrovanie pohlavného
vania podozrivých. Táto medzinárodná spoluprá-
té výborné výsledky – niektoré dokumenty boli
zneužívania maloletých a výroby a distribúcie sní-
ca za účasti Eurojustu umožnila orgánom činným
doručené do 24 hodín a väčšina do niekoľkých
mok zobrazujúci zneužívanie detí. Počas vyšetro-
v trestom konaní identifikovať páchateľov a za-
dní. Na vypočúvaní svedkov v Maďarsku a na
vania boli zistené prepojenia na nové krajiny a
chrániť tak mnoho detských obetí.
Malte sa zúčastnili prokurátori z Chorvátska.
podozrivých, vrátane Talianska, USA, Rumunska,
Spojeného
kráľovstva,
Nemecka,
Českej
Belgicka,
republiky,
Francúzska,
Afganistanu
a
Počas úspešných vyšetrovaní na Malte boli zaChorvátsky Úrad pre potláčanie korupcie a or-
istené dôležité dokumenty. Proces sa začne v
ganizovanej trestnej činnosti viedol vyšetro-
Chorvátsku v roku 2011.
Operatívne činnosti
via Eurojustu zúčastnili 20 SVT konajúc
átu Rady zúčastnili na šiestom výroč-
dva projekty financovania SVT. V rámci
v mene Eurojustu alebo kompetentných
nom stretnutí siete národných exper-
oboch finančne podporil dva typy výdav-
národných orgánov. Trestné činy, ktorý-
tov na SVT zorganizovanom spoločne
koch vzťahujúcich sa na činnosti SVT:
mi sa zaoberali, boli okrem iných podvo-
Eurojustom a Europolom. Témami boli
výdavky na cestu a ubytovanie a prekla-
dy, korupcia, krádeže áut, obchodovanie
praktické aspekty viacerých národných
dy a tlmočenie. Navyše mohol Eurojust
s drogami a OĽ. Eurojustu bolo doruče-
systémov pri vytváraní SVT, podpora
zapožičať zariadenia ako mobilné telefó-
ných 11 notifikácií z členských štátov o
SVT, SVT s tretími štátmi a budúce tren-
ny, laptopy a v rámci druhého projektu
vytvorení SVT v súlade s článkom 15
dy v oblasti JIT. Dva semináre sa týkali
mobilné skenery a tlačiarne.
ods. 5 Rozhodnutia o Eurojuste.
„požiadavky na úspešného experta na
SVT na národnej úrovni, jeho úloha a
Prvý (pilotný) projekt financovania SVT
Eurojust naďalej podporoval a podne-
poslanie“ a diskusie na hľadanie riešení
– „Finančná, administratívna a logistická
coval posilnenie justičného vzdelávania
na bežne sa vyskytujúce problémy počas
podpora spoločných vyšetrovacích tímov
o využití SVT či už v rámci alebo mimo
vytvárania SVT.
a založenie znalostného centra s centrálnym kontaktným bodom“ – bol spustený
Európskej únie. Eurojust sa zúčastnil
interného školiaceho programu Europolu
o SVT a školil napríklad na Európskej
policajnej akadémii (CEPOL) a semi-
Eurojust a finančná podpora
operácií SVT
v júli 2009 a dokončený 21. decembra
2010. Mal pridelený rozpočet 316 473
EUR. Z 34 žiadostí o financovanie v
nároch organizovaných sekretariátom
V roku 2010 pokračoval Eurojust v pod-
rámci tohto projektu bolo 29 doručených
Dohovoru o policajnej spolupráci pre
pore SVT, a to finančnou a logistickou
v roku 2010. Projekt podporil 10 SVT v
juhovýchodnú Európu (DPS JVE).
pomocou. Na základe dvoch úspešných
13 členských štátoch v roku 2010 v cel-
žiadostí adresovaných Európskej komisii
kovej výške 292 537 EUR.
V decembri 2010 sa experti a odbor-
v súvislosti s jej programom „Prevencia
níci z 22 členských štátov a zástupco-
a boj proti trestnej činnosti 2007 –
1. októbra 2010 bol spustený druhý
via Komisie a Generálneho sekretari-
2013“ získal Eurojust prostriedky na
projekt financovania SVT – „Podpora
49
50
väčšieho využitia SVT“, ktorý bude trvať
Najčastejšie dožadovaným tretím štá-
kami, kontrolovanými dodávkami, doru-
do 30. septembra 2013. Rozpočet na
tom bolo Švajčiarsko nasledované USA,
čovaniami predvolaní a so zisťovaním,
tento druhý projekt bol výrazne navýše-
Nórskom, Chorvátskom, Ruskou federá-
zaisťovaním a konfiškáciou majetku.
ný na čiastku 2 272 800 EUR. V období
ciou, Tureckom, Albánskom a Ukrajinou.
od 25. októbra do 26. decembra 2010
Hlavné typy trestných činov v prípa-
Eurojust takisto zorganizoval koordi-
bolo Eurojustu doručených 12 žiadostí
doch, v ktorých boli zainteresované tre-
načné stretnutia, ktoré uľahčili výmenu
na financovanie v rámci tohto projektu a
tie štáty, boli obchodovanie s drogami,
informácií a dôkazov medzi kompetent-
čiastkou 265 161 EUR podporil 12 SVT v
sprenevera a podvody, pranie špinavých
nými orgánmi, súbežné realizácie žia-
15 členských štátoch.
peňazí, účasť v organizovanej skupine a
dostí o právnu pomoc, medzinárodných
pašeráctvo.
zatykačov a domových prehliadok a
kontrolované dodávky. Švajčiarsko, USA,
Viac informácií o prebiehajúcom projekte
financovania SVT je uvedených na strán-
Vo väčšine prípadov išlo o žiadosti o justičnú
Nórsko, Chorvátsko, Ruská federácia,
ke Eurojustu.
spoluprácu
2.7 P
rípady Eurojustu
týkajúce sa tretích
štátov
Eurojust
Turecko, Albánsko a Ukrajina boli tretími
pomáhal pri urýchlení vybavenia žia-
štátmi najčastejšie zainteresovanými na
dostí o právnu pomoc vrátane žiadostí
koordinačných stretnutiach. V súlade
o extradíciu. Prieťahy pri vybavovaní
s pravidlami na ochranu dát došlo k
žiadostí o justičnú spoluprácu boli opa-
výmene operatívnych informácií vrátane
kujúcim sa problémom spomínaným v
osobných dát len s tými tretími štátmi, s
tejto súvislosti.
ktorými má Eurojust uzatvorený dohovor
a
koordináciu.
o spolupráci.
Eurojust spolupracuje s tretími štátmi na
základe článkov 3.2, 26a a 27b Rozhodnutia
Žiadosti o justičnú spoluprácu do tretích
o Eurojuste. V roku 2010 bola v prípa-
štátov súviseli okrem iného so žiadosťami
Pomoc kompetentným orgánom v člen-
doch Eurojustu vykonaná štúdia týkajú-
o bankové informácie, vypočutiami sved-
ských štátoch bola uľahčená spojením sa
ca sa tretích štátov za obdobie od 1. sep-
kov a podozrivých, video konferenčnými
s kontaktnými bodmi Eurojustu v tretích
tembra 2008 do 31. Augusta 2010.
vypočúvaniami, odpočúvaním, prehliad-
štátoch. Styční dôstojníci a styční sudco-
Operatívne činnosti
via alebo prokurátori vyslaní členskými
zúčastnili zástupcovia ôsmich členských
vitelia Nemecka, Grécka, Francúzska,
štátmi do tretích krajinách boli v prípade
štátov, USA a Interpolu.
Maďarska, Holandska, Spojeného kráľovstva, ako aj Bývalej juhoslovanskej
potreby tiež kontaktovaní.
Chorvátsky vyslaný prokurátor registroStyční prokurátori tretích štátov
vyslaní do Eurojustu
republiky Macedónsko a Švajčiarska.
val 11 prípadov v roku 2010. Týkali sa
najmä korupcie, trestných činov proti
Vyslaní prokurátori potvrdili, že pri práci
majetku alebo verejným statkom vrá-
na prípadoch sa stretli s podobnými pre-
Styční prokurátori vyslaní do Eurojustu tre-
tane podvodov, trestných činov proti
kážkami ako národné zastúpenia.
tími štátmi môžu registrovať svoje vlastné
životu, zdraviu alebo osobnej slobode a
prípade na základe dohovorov o spolu-
obchodovania s drogami. V rámci sied-
Organizácia
práci podpísaných medzi ich krajinou a
mych korupčných prípadov si niektoré
týkajúcich sa komplexných prípadov je
Eurojustom. V súčasnosti v Eurojuste
vyžadovali zmrazenie bankových účtov,
jednou z hlavných predností Eurojustu
pôsobia traja vyslaní prokurátori.
majetku atď.
v rámci jeho spolupráce s vyslanými
koordinačných
stretnutí
prokurátormi. Ich partnerstvo výraz-
Nórsky vyslaný prokurátor registroval v
roku 2010 50 prípadov. Tieto sa týka-
Vyslaný prokurátor z USA registroval
ne urýchľuje vybavovanie žiadostí a
li obchodovania s drogami, trestných
v roku 2010 tri prípady. Tieto sa týkali
pomáha riešiť ďalšie právne a praktické
činov proti majetku alebo verejným stat-
najmä trestných činov proti majetku
problémy. Všeobecne platí, že prítom-
kom vrátane podvodov, trestných činov
alebo verejným statkom vrátane pod-
nosť vyslaných prokurátorov v Eurojuste
proti životu, zdraviu alebo osobnej slo-
vodov, korupcie, OĽ a počítačovej krimi-
pomohla odborníkom pri orientácii sa v
bode, OĽ a počítačovej kriminality. Na
nality. Vyslaný prokurátor zorganizoval
pravidlách týkajúcich sa justičnej spolu-
troch vyslaným prokurátorom zorgani-
v roku 2010 tri koordinačné stretnu-
práce medzi Európskou úniou, členskými
zovaných koordinačných stretnutiach sa
tia, na ktorých sa zúčastnili predsta-
štátmi a externými partnermi.
51
52
3 Vzťahy s partnermi v rámci EÚ
Európska justičná sieť
konali v Eurojuste. V októbri sa stretlo
Spoločná pracovná skupina sa po prvýkrát
prezídium Kolégia, administratívny ria-
stretla v rámci 5. stretnutia NPS. Jej čle-
V súlade s článkom 25a ods. 1 písm. b)
diteľ a predseda tímu EJS a styčných
novia sa zhodli na tom, že na úrovni EÚ by
Rozhodnutia o Eurojuste sú pracovní-
sudcov so zástupcami EJS predsedníc-
mali byť Eurojust a EJS prezentované
ci sekretariátu súčasne zamestnancami
kej trojky a tajomníkom EJS, aby predis-
spolu, aby obe organizácie boli členskými
Eurojustu, avšak fungujú ako samostat-
kutovali možnosti posilnenia spoluprá-
štátmi vnímané ako tím. V tejto súvislosti
ná jednotka.
ce medzi Eurojustom a EJS. Diskusia sa
by mala byť plne využívaná možnosť už-
sústredila na tri oblasti: ako zlepšiť tok
šej spolupráce umožnenej Národným ko-
V roku 2010 boli posilnené vzťahy me-
informácií medzi Eurojustom a kontakt-
ordinačným systémom Eurojustu (NKSE).
dzi Eurojustom a EJS. Zástupcovia EJS
nými bodmi EJS, v ktorých typoch ope-
Takisto
boli pozvaný na dve stretnutia NPS, kto-
ratívnych prípadov by sa Eurojust a EJS
Eurojustu vždy, keď je to vhodné a v sú-
ré sa konali v júni a novembri. Okrem
mohli dopĺňať vo svojich činnostiach a
lade s jednotlivými národnými justičnými
iných otázok účastníci prediskutovali úlo-
ako pravidelne vyhodnocovať spoluprácu
systémami, kontaktnými bodmi EJS.
hu členských štátov, Eurojustu a EJS pri
medzi Eurojustom a EJS. Bola dosiahnu-
zabezpečovaní plodnejšej interakcie me-
tá dohoda o vytvorení spoločnej pracov-
dzi Eurojustom a EJS.
nej skupiny pozostávajúcej zo zástupcov
môžu
byť
národní
členovia
Europol
Eurojustu, EJS a jej sekretariátu, ktorej
Komplementárnosť Eurojustu a EJS bola
úlohou bolo nájsť spôsoby, ako posilniť
Eurojust a Europol pokračovali v úsilí o po-
riešená na dvoch stretnutiach, ktoré sa
spoluprácu medzi Eurojustom a EJS.
silnenie užšej spolupráce v boji proti závaž-
Vzťahy s partnermi v rámci EÚ
nej cezhraničnej kriminalite, a to zinten-
(RNJE). Takisto zorganizoval stretnutie RNJE
mu. Na viacerých stretnutiach boli pre-
zívnením výmeny informácií a zlepšením
a Kolégia na zvýšenie povedomia o úlohe
diskutované politiky a stratégia boja pro-
svojej strategickej a operatívnej spoluprá-
Eurojustu v AWF a možnostiach zvýšenia
ti terorizmu. Eurojust prispel k správe
ce. 1. januára 2010 vstúpila do platnos-
spolupráce s ohľadom na nové ustanove-
TE-SAT Europolu.
ti revidovaná dohoda o spolupráci, ktorá
nia revidovanej dohody o spolupráci.
Čo
ponúka celý rad nových možností pre po-
sa
týka
operatívnej
spolupráce,
silnenie spolupráce medzi oboma organi-
Eurojust naďalej rozvíjal svoju strategickú
Eurojust bol zapojený do ďalších troch
záciami, najmä špecifikáciou situácií pre
spoluprácu s Europolom v oblasti orga-
AWF v roku 2010. Tieto sa týkali počíta-
začatie spolupráce na prípadoch. Takisto
nizovanej trestnej činnosti a terorizmu.
čovej kriminality, námorným pirátstvom
určuje dočasné umiestnenie zástupcov
V októbri 2010 Eurojust výrazne prispel
a obchodovania s heroínom. Celkovo je
jednej agentúry v priestoroch druhej, ako
k správe OCTA 2011 v zmysle metodi-
Eurojust zapojený do 15 AWF. Europol sa
aj povinnosť navzájom sa informovať o
ky vypracovanej analytikmi Eurojustu a
zúčastnil na 41 koordinačných stretnu-
účasti v SVT. Podľa článku 22 dohody má
Europolu. Príspevok zahŕňa kvalitatív-
tiach Eurojustu. Výmena informácií cez
byť každoročne Rade predložená spoločná
ne a kvantitatívne informácie práce na
zabezpečené pripojenie sa zvýšila v roku
výročná správa o spolupráci.
prípadoch Eurojustu v hlavných oblas-
2010 o 27%, čo predstavuje celkovo 675
tiach trestných činov pokrytých správou
odovzdaných správ. Kvalitná spolupráca
V roku 2010 Eurojust pozval Europol, aby sa
OCTA. Dáta pre kvantitatívnu analýzu
priniesla vynikajúce výsledky v opera-
aj naďalej aktívne zúčastňoval na stretnu-
boli získané z CMS a vyhodnotené tímom
tívnych prípadoch, v ktorých Europol po-
tiach NPS, konkrétne na diskusii o podpore
správy prípadov Eurojustu, zatiaľ čo kva-
skytol analytické správy, na základe kto-
užšej spolupráce medzi NKSE a národných
litatívne zhodnotenie bolo založené hlav-
rých mohol Eurojust koordinovať justič-
jednotiek Europolu v zmysle článku 12
ne na rozhovoroch s národnými zastúpe-
nú spoluprácu.
ods. 5 písm. d) Rozhodnutia o Eurojuste.
niami o vybraných prípadoch.
Eurojust sa zúčastnil viacerých stretnutí
Eurojust pokračoval v strategickej spo-
množstva informácií s vysokým stup-
riaditeľov národných jednotiek Europolu
lupráci s Europolom v otázkach teroriz-
ňom utajenia, navrhol 20. októbra 2010
S
cieľom
umožniť
výmenu
väčšieho
53
54
Europol Eurojustu revíziu porovnáva-
z roku 2008 ukázala, že bola posilnená
bola venovaná aj vytvoreniu bezpečnej
cej tabuľky medzi svojimi príslušnými
spolupráca na komplexných prípadoch
komunikačnej siete na výmenu informá-
úrovňami utajenia, čím by bola umožne-
a zvýšená výmena odkazov na prípady,
cií medzi Eurojustom a OLAFom. Táto
ná výmena informácií až do stupňa „EÚ
zhrnutí prípadov a informácií vzťahujú-
sieť je zriaďovaná v rámci rozhodnutia
Top Secret“. V januári 2011 boli ukonče-
cich sa k prípadom, ako aj pravidelných
Rady 2009/917/SVV o použití informač-
né rokovania o novom memorande o po-
aktualizácií o otvorených prípadoch. V
ných technológií na colné účely. Toto roz-
rozumení, ktoré vstúpili do platnosti 15.
roku 2010 OLAF postúpil Eurojustu štyri
hodnutie umožní Eurojustu od mája 2011
februára 2011.
prípady a Eurojust jeden OLAFu.
pasívny prístup do colného informačného
Prípady, v ktorých bol zapojený Europol
9. júla 2010 sa v Bruseli stretli prezident
spisov. Eurojust tam bude môcť priamo
sú uvedené v kapitole 2, najmä pod or-
Eurojustu a generálny riaditeľ OLAFu aby
získať informácie a zvýšiť tak podporu
ganizovanými trestnými činmi a počíta-
zhodnotili spoluprácu a prediskutova-
justičným orgánom v členských štátoch.
čovou kriminalitou.
li potrebu zlepšenia metód na identifiká-
systému a databázy identifikácie colných
OLAF
Eurojust a OLAF pokračovali v roku 2010
ciu vhodných prípadov, pre ktoré by spo-
V marci bola v rámci výmenného progra-
ločný prístup bol prínosom. V kontexte
mu Eurojustu a OLAFu zorganizova-
možností Lisabonskej zmluvy bola zdô-
ná študijná návšteva vyšších vyšetro-
raznená potreba hľadania efektívneho
vateľov OLAFu a riaditeľov oddelení v
spolupôsobenia týchto dvoch subjektov.
Eurojuste. Zástupcovia OLAFu boli informovaní o úlohe Eurojustu, infraštruktú-
v koordinácii svojho úsilia a v udržiavaní pravidelných kontaktov s cieľom posil-
Aj v roku 2010 sa konali pravidelné stret-
re bezpečnej komunikácie a vplyve im-
niť boj proti podvodom, korupcia a iným
nutia medzi Eurojustom a OLAFom k po-
plementácie
trestným činom majúcim vplyv na finanč-
silneniu
prehľa-
Rozhodnutia o Eurojuste na justičnú spo-
né záujmy EÚ. Implementácia Praktickej
dov relevantných prípadov a poskytnu-
luprácu. Reciprocitne sa zástupcovia ná-
dohody o opatreniach spolupráce medzi
tím všeobecných informácií o aktivitách
rodných zastúpení v Eurojuste zúčastni-
Eurojustom OLAFom (Praktický dohovor)
týkajúcich sa týchto prípadov. Pozornosť
li v septembri na rokovaniach výkonnej
spolupráce
výmenou
praktického
dohovoru
a
Vzťahy s partnermi v rámci EÚ
rov OLAFu proti podvodom (OAFCN). Od
a urobil prezentáciu o organizácii a fun-
roku 2004 je Eurojust inštitucionálnym
govaní Frontexu.
členom OAFCN, siete vedúcich komunikácie národných orgánov a organizácií
Eurojust inicioval kontakty s Frontexom
zapojených do boja proti podvodom.
za účelom možného rokovania o návrhu
nástroja na spoluprácu v súlade s člán-
Prípady so zapojením OLAFu sú uvedené
kom 26 ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste.
v sekcii 2.5 pod Podvodmi.
Ilkka Pertti Juhani Laitinen,
výkonný riaditeľ, Frontex
rady a mali možnosť vymeniť si skúse-
Frontex
Európska sieť odbornej
justičnej prípravy
V roku 2010 Eurojust zintenzívnil kon-
Základom pre spoluprácu medzi Eurojustom
takty s Európskou agentúrou pre riade-
a Európskou sieťou odbornej justičnej prí-
nie operatívnej spolupráce na vonkajších
pravy (EJTN) v oblasti justičnej prípravy
hraniciach členských štátov Európskej
je Memorandum o porozumení podpísa-
únie (Frontex) s cieľom nadviazať a udr-
né 7. februára 2008. V rámci výmenného
žiavať pracovné vzťahy v súlade s člán-
programu na rok 2010 boli zrealizované dve
kom 26 ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste.
stáže, každá na dobu troch mesiacov, a to
nosti so zástupcami viacerých oddelení
na talianskom a rakúskom národnom za-
OLAFu vrátane oddelenia vyšetrovania a
29. apríla 2010 sa v Eurojuste stretol
stúpení. Navyše sa Eurojust zúčastnil a ak-
colného oddelenia.
prezident Eurojustu a výkonný riaditeľ
tívne podporil semináre EJTN o „medziná-
Frontexu a prediskutovali možné oblas-
rodnej justičnej spolupráci v trestných ve-
V decembri Eurojust a Europol spolu zor-
ti budúcej spolupráce. Výkonný riaditeľ
ciach v praxi – simulácia EZR a PP“, ktoré
ganizovali 18. stretnutie siete informáto-
Frontexu sa zúčastnil zasadnutia Kolégia
sa uskutočnili v októbri a novembri 2010.
55
56
Eurojust navrhol v roku 2010 účasť policaj-
novať, podporiť a zlepšiť výcvik pre po-
sa uskutočnil v októbri 2010 a bol pozva-
ných a justičných delegátov na plánovanom
líciu a prokurátorov v boji proti závaž-
ný na výročné stretnutie programového
kurze SVT v Lyone týkajúcom sa ako EJTN
nej trestnej činnosti, nadobudlo platnosť
výboru CEPOL, ktoré sa konalo v septem-
tak aj CEPOLu. Eurojust prispel aj priamo,
1. januára 2010.
bri 2010. Eurojust taktiež prispel k päťročnému externému hodnoteniu CEPOL.
a to odborným tréningom na podujatí.
Spolupráca Eurojustu a CEPOLu sa rozví-
CEPOL
jala v rámci podpory Eurojustu pre ško-
Eurojust a CEPOL sa dohodli, že pre-
liace aktivity CEPOLu a účasti CEPOLu na
skúmajú možností zriadenia školení pre
seminároch a konferenciách Eurojustu. V
vyšších policajných dôstojníkov a pro-
medzi
roku 2010 Eurojust hosťoval dve študijné
kurátorov o SVT v spolupráci s EJTN.
Eurojustom a Európskou policajnou aka-
návštevy CEPOLu. Eurojust navyše aktív-
Eurojust prispeje k vytvoreniu a realizá-
démiou (CEPOL), ktorého cieľom je defi-
ne podporil seminár CEPOLu o SVT, ktorý
cii školiacich materiálov a osnov.
Memorandum
o
porozumení
Vzťahy s partnermi v rámci EÚ
57
58
4 Vývoj
Implementácia rozhodnutia
Rady 2009/426/SVV
Európskeho parlamentu, Rady a Komisie
a členských štátov. Program bol vytvorený s cieľom zabezpečiť koordináciu,
Cieľom revízie Rozhodnutia o Eurojuste,
komunikáciu, podávanie správ a hodno-
zverejnenej v júni 2009, je zvýšenie
tiace mechanizmy.
operatívnosti Eurojustu. Dôležitými prvkami sú postupovanie určitých infor-
V roku 2010 sa konali dve stretnutia
mácií vzťahujúcich sa k práci na prípa-
NPS. Sústredili sa najmä na vytvorenie
doch Eurojustu a prístupnosť asistencie
a funkčnosť NKSE, tok informácií medzi
Eurojustu praktikom v členských štátoch
Eurojustom a kontaktnými bodmi EJS a
nepretržite.
externé vzťahy Eurojustu s tretími štátmi.
Štandard výmeny dát navrhnutý v rámci
Keďže
Pán Williams sa prihovára výboru LIBE, Európsky parlament
ustanovenia
Eurojuste
musia
o
EPOC IV (pozri kapitolu 1) bol predstave-
transponova-
ný ako možný informačný a komunikač-
Rozhodnutia
byť
né v členských štátoch do júna 2011,
ný nástroj pre NKSE.
Eurojust pokračoval v roku 2010 vo svojom implementačnom programe, a to
Jedným z dôležitých bodov implemen-
za pomoci neformálnej pracovnej sku-
tačného programu je mechanizmus pre
piny, do ktorej boli zapojení odborníci z
uľahčenie prenosu informácií súvisia-
Vývoj
V súlade so zmenami v Rozhodnutí o
Eurojuste je Eurojust zodpovedný za
sekretariát Siete spoločných vyšetrovacích tímov a sekretariát pre genocídu
a súvisiace trestné činy. V roku 2010
Eurojust ukončil nábor koordinátorov pre
obe siete, ktorí by sa mali ujať svojich
úloh v roku 2011 a ktorí budú súčasťou
zamestnancov Eurojustu.
Stratégia vnútornej
bezpečnosti (COSI; Konzultatívne
fórum generálnych prokurátorov a
riaditeľov verejných prokuratúr)
Stretnutie Konzultatívneho fóra generálnych prokurátorov a riaditeľov prokuratúr
V roku 2010 sa Eurojust podieľal na vývoji rôznych politík na úrovni EÚ. Stratégia
cich s prácou na prípadoch z členských
V tejto súvislosti bude zriadené koor-
vnútornej bezpečnosti schválená Radou
štátov do Eurojustu. Za týmto účelom
dinačné
umožňujúce
vo novembri 2010 stanovuje cyklus po-
sa Eurojust podujal na vytvorenie štan-
Eurojustu nepretržité prijímanie a spra-
litiky pozostávajúci zo štyroch krokov na
dardnej šablóny na prenos informácií a
covávanie postúpených žiadostí. KC bude
vytvorenie referenčného rámca pre vnú-
s tým súvisiaceho technického zabezpe-
sprevádzkované v roku 2011 a zvýši
tornú bezpečnosť Európskej únie. Stály
čenia na bezpečný prenos a spracovanie
schopnosť Eurojustu zásahu v urgentných
výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti
informácií.
prípadoch.
vnútornej bezpečnosti (COSI) bol vytvo-
centrum
(KC),
59
60
ovaného belgickým predsedníctvom v
roku 2010, je zjednodušenie a integrácia
existujúcich nástrojov EÚ a vývoj nových
stanovením,
okrem
iného,
koncepcie
pre všeobecne použiteľný európsky model klasifikovaných informácií o trestnej
činnosti a všeobecného cyklu európskej
politiky. Závery Rady týkajúce sa vytvorenia a implementácie cyklu politík EÚ
pre organizovanú a závažnú medzinárodnú trestnú činnosť, prijaté Radou SVZ
v novembri 2010, navrhujú vytvorenie
viacročného cyklu politík týkajúcich sa
závažnej medzinárodnej a organizovanej
trestnej činnosti. Ten by mal pozostávať
zo štyroch krokov: hodnotenie hrozieb,
definovanie priorít politiky, implementácia a vyhodnotenie.
Seminár v Bruggách, september 2010.
Zľava doprava: Michèle Coninsx, viceprezidentka; Paul Demaret, rektor Európskej univerzity;
HE Stefaan De Clerck, minister spravodlivosti, BE; Françoise Le Bail, generálny riaditeľ, Generálne
riaditeľstvo pre spravodlivosť; Aled Williams, prezident; Johan Delmulle, federálny prokurátor, BE
Vzhľadom k tomuto vývoju Eurojust
rený v súlade s rozhodnutím z februá-
rámci Európskej únie vrátane justičnej
podporoval prácu Konzultatívneho fóra
ra 2010 a má mandát na koordináciu
spolupráce v oblasti vnútornej bezpeč-
generálnych prokurátorov a riaditeľov
a hodnotenie bezpečnostných politík v
nosti. Cieľom projektu Harmony, inici-
verejných prokuratúr členských štátov
považuje svoje zapojenie v rámci justičného rozmeru vnútornej bezpečnosti za prínosné. Preto počas roku 2010
Vývoj
Európskej únie. Eurojust výrazne podpo-
Pracovná skupina sa počas roka 2010
predsedníctvom Európskej únie zorganizo-
ril stretnutia organizované v máji 2010
pravidelne stretávala a zaoberala sa rôz-
vali v Bruggách seminár na tému „Eurojust
počas španielskeho predsedníctva a v
nymi otázkami týkajúcimi sa budúcnosti
a Lisabonská zmluva: smerom k efektív-
decembri 2010 počas belgického pred-
Eurojustu v zmysle Lisabonskej zmluvy. V
nejšej činnosti“. Viac ako 120 odborníkov
sedníctva. Na decembrovom stretnutí sa
septembri 2010 Eurojust spolu s belgickým
vrátane akademikov, zástupcov členských
poradné fórum dohodlo na svojom mandáte do budúcnosti a požiadalo Eurojust
o prevzatie úlohy hostiteľa jeho stretnutí
a zváženie poskytnutia administratívnej
podpory vrátane prípravy jeho stretnutí.
Pracovná skupina o
budúcnosti Eurojustu
V decembri 2009 Eurojust odsúhlasil vytvorenie pracovnej skupiny o svojej budúcnosti s cieľom zvážiť možný vývoj v
zmysle článku 85 TFEU (ustanovenia o
Eurojuste) a článku 86 (transformácia
Eurojustu na Úrad európskeho prokurátora). Hlavným cieľom pracovnej skupiny
je podporovať vnútornú diskusiu na základe praktických skúseností Eurojustu a
prispievať do diskusií v rôznych európskych inštitúciách a fórach.
Seminár v Bruggách, september 2010
61
62
štátov, EÚ inštitúcií a orgánov a národ-
Spolupráca v rámci SVV
prijatá COSI. COSI vyzval agentúry, aby
do konca roku 2011 vykonali opatrenia
ných členov Eurojustu diskutovalo o budúcom vývoji Eurojustu a možnosť zriade-
Často sa zdôrazňuje potreba lepšej spo-
obsiahnuté v správe COSI a pravidelne
nia Úradu európskeho prokurátora (ÚEP)
lupráce
organizovali
v zmysle nových ustanovení uvedených
mi zapojenými v oblasti spravodlivosti
agentúr z oblasti SVV. Bol vypracovaný
v Lisabonskej zmluve. Resumé zo seminá-
a vnútorných vecí. V októbri 2009 boli
a pravidelne aktualizovaný systém kon-
ra bolo publikované ako dokument Rady.
Eurojust,
Frontex
troly na sledovanie stavov jednotlivých
medzi
európskymi
Europol,
CEPOL
inštitúcia-
a
stretnutia
predstaviteľov
požiadaní o účasť na príprave spoloč-
opatrení a identifikáciu konkrétnych ná-
Eurojust prispel k vypracovaniu štú-
nej správy o zlepšení spolupráce medzi
padov na vykonávanie týchto opatrení.
die o ÚEP, ktorá bola zrealizovaná pre
agentúrami EÚ zapojenými do boja proti
Na stretnutí predstaviteľov agentúr z
Európsky
stanovuje
trestnej činnosti. Eurojust a jeho part-
oblasti SVV, ktoré v novembri 2010 zor-
dôležitosť dôkladného posúdenia dopa-
neri identifikovali oblasti na zlepšenie
ganizoval Europol, bolo dohodnuté, že
dov a dôkazných analýz z pohľadu práce
bilaterálnej
Eurojust by mal v roku 2011 hosťovať
na prípadoch a praktikov.
ce a záverečná správa bola v júni 2010
parlament.Štúdia
a
multilaterálnejspoluprá-
sekretariát agentúr z oblasti SVV.
Vývoj
63
64
5 Nadväznosť na závery Rady
3. júna 2010 prijala Rada SVV závery k ôsmej Výročnej správe
cich správach uvádzame v tejto časti informácie o oblastiach, v
Eurojustu (Dokument 9959/10). Rovnako ako v predchádzajú-
ktorých dala Rada svoje odporúčania.
Práca na prípadoch: analýzy, vyhodnotenie a identifikácia prekážok
Zvýšiť schopnosť Eurojustu analy-
Eurojust pokračoval v systematickom hodnotení práce na prípadoch, aby identifikoval
zovať prekážky justičnej spoluprá-
prekážky medzinárodnej justičnej spolupráce. V kapitole 2 Výročnej správy sú uvede-
ce na úrovni EÚ využitím jej ná-
né čísla týkajúce sa práce na prípadoch a v nadväznosti na odporúčania Rady k minu-
strojov na hodnotenie prípadov.
loročnej Výročnej správe aj prekážky justičnej spolupráce, využitie nástrojov justičnej
Poskytovať pravidelné informácie o
spolupráce pri práci na prípadoch Eurojustu a vyhodnotenie justičných nástrojov, a to
stave justičnej spolupráce v rám-
na základe uvádzaných prípadov.
ci Európskej únie. Zhromažďovať
informácie o praktických a právnych problémov spojených s používaním nástrojov justičnej spolupráce a správou Rady, Parlamentu
a Komisie.
Eurojust robí kroky smerujúce k vytvoreniu sprievodcu práce na prípadoch Eurojustu.
Nadväznosť na závery Rady
Klasifikácia riešených prípadov a štatistiky
Poskytovať štatistiky o štandard-
Bola znovu zavedená klasifikácia bilaterálnych alebo multilaterálnych prípadov.
ných/ komplexných prípadoch a o
Bilaterálny prípad samozrejme neznamená, že ide o menej závažný trestný čin ale-
bilaterálnych/ multilaterálnych prí-
bo nie je potrebné plné zainteresovanie Eurojustu. Bilaterálny prípad podvodu s DPH
padoch a sústreďovať sa na kom-
môže mať za následok stratu miliónov eúr a kvôli právnej a dôkaznej komplexnos-
plexné prípady, ktoré si vyžadujú
ti (napr. potrebe cezhraničného odpočúvania a konfiškácie majetku) je potrebné plné
koordináciu.
zapojenie zdrojov Eurojustu. Naopak pri niektorých multilaterálnych prípadoch týkajúcich sa obchodovania s drogami sú potrebné len minimálne zaistenia a malá zainteresovanosť Eurojustu. Navyše bilaterálny prípad Eurojustu môže byť multilaterálnym
v členskom štáte.
Bolo zvážené zavedenie štandardnej/ komplexnej klasifikácie prípadov, avšak nebolo
prijaté. Eurojust sa pokúšal zostaviť tabuľku zohľadňujúcu rôzne faktory s cieľom objektívnej klasifikácie, avšak dospel k záveru, že v praxi to nie je možné. Prvky poukazujúce na komplexnosť môžu byť k dispozícii v neskoršom štádiu ako pri registrácii
prípadu do systému správy prípadov. Rovnako si prípad pôvodne hodnotený ako komplexný nemusí vyžadovať využitie všetkých nástrojov Eurojustu, akým sú napríklad
koordinačné stretnutia, a malo by sa k nemu pristupovať ako k štandardnému. Navyše
prípad v Eurojuste klasifikovaný ako štandardný môže mať dôsledky, pre ktoré je zainteresovanými národnými justičnými orgánmi hodnotený ako komplexný. Avšak aj minimálna podpora Eurojustu môže byť kľúčovou a mať veľký dopad na národnej úrovni.
65
66
Rozdelenie prípadov na štandardné a komplexné by nebolo vhodné ani u prípadov, u
ktorých sa zaangažovanosť Eurojustu zvažuje z politického hľadiska. Aj napriek odporúčaniu, že komplexné prípady sa vzťahujú na organizované trestné činy, nemusí tomu tak vždy byť. Podobne môže byť štandardná/ komplexná klasifikácia spájaná s bilaterálnou/ multilaterálnou: bilaterálne a štandardné (a multilaterálne a komplexné) sú často neprávne vnímané ako synonymá. Takáto situácia by mohla viesť k
nevhodnému postúpeniu prípadov iným orgánom v prípade ak v skutočnosti bola potrebná pomoc Eurojustu. Príklad prípadu môže priblížiť takýto problém: zrealizovanie
EZR sa môže týkať „štandardných“ problémov spojených s komunikáciou a informovanosťou súvisiacou s rozdielnymi právnymi postupmi. Avšak jeho realizácia môže priniesť problémy (napr. ne bis in idem, interpretácia toho, čo je „konečné“ rozhodnutie,
interakcia medzi národnými legislatívami a legislatívou EÚ, existencia konkurenčných
rozkazov), ktoré sú „komplexné“.
9 príloh, ktoré nasledujú, poskytujú informácie o (1) počte prípadov, rozdelených na
bilaterálne a multilaterálne, registrovaných v Eurojuste v rokoch 2002 až 2010; (2)
klasifikácii v súlade s kompetenciami Eurojustu (článok 4 ods. 1 a 2 a prípady dotazníkov; (3) prioritné typy trestných činov v rámci prípadov Eurojustu; (4) prioritné typy
trestných činov a ostatné typy v rámci prípadov Eurojustu; (5) prípady Eurojustu podľa dožadujúcich krajín; (6) prípady Eurojustu podľa dožiadaných krajín; (7) celkový
počet koordinačných stretnutí; (8) koordinačné stretnutia podľa dožadujúcich krajín;
a (9) koordinačné stretnutia podľa dožiadaných krajín.
Nadväznosť na závery Rady
Eurojust – EJS
Správa o konkrétnych opatreniach
Prípady sú často efektívne a rýchlo Eurojustom postupované kontaktným bodom EJS.
týkajúcich sa postúpenia prípadov
Podobne boli prípady postupované styčným sudcom členských štátov.
EJS s uvedením prekážok v tejto súvislosti.
So zreteľom na prípady, ktoré by mohli byť postúpené kontaktným bodom EJS, vyvinul Eurojust celý rad postupov podľa charakteru prípadov: niektoré národné zastúpenia pravidelne informujú svoje národné orgány o vhodnosti postúpiť prípad EJS, iné
prípad priamo postupujú kontaktným bodom EJS a ďalšie nadviazali blízke kontakty
s kontaktnými bodmi EJS a národnými korešpondentmi EJS. Je podporované zasielanie žiadostí o právnu pomoc Eurojustu kvôli kontrole ich kvality, čím je možné predísť
problémom, ktoré by v neskoršom štádiu mohli ohroziť národné konanie.
Je potrebné zdôrazniť, že Eurojust a EJS sa navzájom dopĺňajú a využívajú vzájomné skúsenosti pri plnení svojich úloh. V kontexte záverov Rady možno prekážky, ktoré vedú k postupovaniu prípadov Eurojustu miesto EJS, rozdeliť na dva typy.V prvom
sú niektoré prípady postúpené Eurojustu, pretože riešenie otázok justičnej spolupráce za pomoci EJS bolo nepresvedčivé. Eurojuste býva oslovený pretože iné kanály nepriniesli výsledky. V druhom type sú prípady postúpené Eurojustu z dôvodu potreby
rýchleho konania, ktoré štruktúra kontaktných bodov nie vždy môže poskytnúť.
67
68
Koordinačné stretnutia a zapojenie Europolu a OLAFu
Podporovať koordinačné stretnutia a
V roku 2010 Eurojust zorganizoval 141 koordinačných stretnutí, čo je o desať viac ako
zapojiť ďalšie orgány EÚ, ako naprí-
v roku 2009. Europol sa zúčastnil na 41 koordinačných stretnutiach a OLAF na jed-
klad Europol a OLAF. Pomáhať roz-
nom.
voju prístupu Eurojustu k informáciám v AWF Europolu a sprístupniť in-
Eurjostu bol zapojený v roku 2010 do ďalších troch AWF a celkovo je zapojený v 15
formácie Europolu pri jeho účasti na
AWF.
koordinácii.
Eurojust a Europol úzko spolupracovali pri iniciatívach SVT.
Viac informácií o spolupráci s Europolom a OLAFom je v kapitole 3.
Príspevok Eurojustu k OCTA a TE-SAT správe
Prispievať k OCTA aTE-SAT správe.
V októbri 2010 Eurojustu významne prispel k správe OCTA za rok 2010 vrátane kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií týkajúcich sa práce na prípadoch Eurojustu
za dva roky v prioritných oblastiach trestných činov. Eurojust takisto prispel k správe
TE-SAT poskytnutím kvantitatívnych a kvalitatívnych informácií týkajúcich sa teroristických záležitostí. Navyše sa Eurojust pravidelne zúčastňoval na stretnutiach poradného výboru TE-SAT Europolu.
Nadväznosť na závery Rady
Použitie článkov 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste
Zvýšiť využívanie článkov 6 a 7.
Národné zastúpenia často poskytovali odporúčania opatrení svojim národným orgánom bez toho, aby sa formálne odvolávali na článok 6. Zo skúseností z práce na prípadoch vyplýva, že len niektoré členské štáty využívajú vzhľadom na špecifické pravidlá týkajúce sa vedenia vyšetrovania formálne písomné odporúčania. Formálne vydanie žiadostí viedlo v niektorých prípadoch k otvoreniu nových prípadov v Eurojuste
a zorganizovaniu koordinačných stretnutí. V roku 2010 vydalo Kolégium jedno odporúčanie v zmysle článku 7.
Eurojust považuje za predčasné hodnotiť použitie článkov 7.2 o konflikte jurisdikcií a
7.3 o opakujúcich sa problémoch justičnej spolupráce. Národné zastúpenia v súčasnosti riešia konflikt jurisdikcií využitím svojich právomocí bez vydania písomného nezáväzného stanoviska Kolégia. Čo sa týka písomných stanovísk Kolégia, použitie článku 7.3 by mohlo byť využívané aktívnejšie. Eurojust má v pláne pripraviť usmernenie o vydávaní písomných nezáväzných stanovísk. Eurojust takisto pripraví usmernenia na vydávanie stanovísk v prípadoch kolidujúcich EZR v súlade s článkom 16 ods.
2 Rámcového rozhodnutia o EZR.
Viac informácií je uvedených v časti o použití článkov 6 a 7 v časti 2.4.
69
70
Národný koordinačný systém Eurjustu
Zvýšiť úsilie Eurojustu a členských
Berúc do úvahy termín na implementáciu nového Rozhodnutia o Eurojuste a v rám-
štátov, aby vytvorili efektívny sys-
ci NKSE a projektu na výmenu informácií, pokročilo vypracovanie týchto dokumentov,
tém do júna 2011.
ktoré budú k dispozícii do júna 2011:
• Štandardná šablóna pre zasielanie informácií Eurojustu podľa článku 13 ods. 5 – 7
Rozhodnutia o Eurojuste;
• Dokument o výklade článku 13 ods. 5 – 7 Rozhodnutia o Eurojuste;
• Dokument o úlohách NKSE (vrátane „spoločného menovateľa“) a o profile a praktických úlohách národných korešpondentov Eurojustu týkajúcich sa konkrétne článku 12 ods. 5;
• Pokyny k obsahu, frekvencii a formátu inforácií a spätnej väzby, ktoré Eurojust poskytne kompetentým národným orgánom a orgánom EÚ; a
• Vzor “Fiches Suédoises” pre zhromažďovanie dostupných údajov o podrobnostiach implementácie Rozhodnutia o Eurojuste vo vzťahu k vytvoreniu a fungovaniu
NKSE a výmene informácií (vrátane kontaktných detailov).
Nadväznosť na závery Rady
Spoločné vyšetrovacie tímy
Presadzovať medzi odborníkmi vy-
V roku 2010 boli národní členovia Eurojustu zapojení v 20 SVT na základe článku 9f
tváranie SVT ako aj zapojenie ďal-
Rozhodnutia o Eurojuste, a to konajúc v mene či už Eurojustu alebo národných kom-
ších inštitúcií EÚ ako Europol a OLAF,
petentných orgánov v prípadoch týkajúcich sa okrem iného podvodov, krádeží áut, ob-
ak je to vhodné.
chodovania s drogami a OĽ.
Eurojust dostal 11 oznámení z členských štátov o vytvorení SVT v súlade s článkom
13 ods. 5 Rozhodnutia o Eurojuste.
Viac informácií je v časti 2.6.
Systém správy prípadov
Implementovať
ustanovenia
Pripravuje sa hĺbkové hodnotenie CMS. V roku 2010 boli zrealizované hlavné zme-
Rozhodnutia o Eurojuste a plne vy-
nové
ny smerujúce k jeho prístupnosti pre bežných používateľov. Stále je vyvíjaná snaha,
užiť možnosti CMS s ohľadom na
aby to bol efektívny nástroj na uchovávanie relevantných dát týkajúcich sa prípadov
možné žiadosti o začatie vyšetrova-
a na analýzy a vyhodnocovanie práce na prípadoch vrátane využitia krížových analýz.
nia členským štátom na základe krí-
Nové ustanovenia Rozhodnutia o Eurojuste budú zahrnuté v CMS. Je vyvíjaná šabló-
žových analýz.
na pre prenos informácií podľa článku 13, takže ich vkladanie do CMS bude čiastočne automatizované.
71
72
Webová stránka Eurojustu–sekretariáty sietí
Na webovej stránke Eurojustu vy-
Sekretariát SVT bude mať svoju záložku na webovej stránke Eurojustu v priebehu
tvoriť sekcie pre siete, ktorých sek-
roku 2011 a rovnako tak budú vytvorené pre sekretariáty ďalších sietí.
retariáty sú spravované Eurojustom.
Strategický projekt – podvody s DPH
Informovať o výsledkoch strategic-
V roku 2010 pokračoval Eurojust v úzkej spolupráci s Europolom v práci na strategic-
kého projektu.
kom projekte na posilnenie výmeny informácií a PP medzi justičnými orgánmi členských štátov v oblasti podvodov s DPH. Na základe dotazníka rozoslaného justičným orgánom členských štátov pripravili Eurojust a Europol program a prípadové štúdie na seminár o podvodoch s DPH, ktorý sa uskutoční 28. marca 2011 v Eurojuste.
Zúčastnia sa na ňom skúsení odborníci na podvody s DPH spomedzi vyšetrovateľov a
prokurátorov.
Spolupráca Eurojustu a Frontexu
Zaviesť formálne pracovné dohody s
Eurojust nadviazal kontakt s Frontexom za účelom možných rokovaní o návrhu spolu-
Frontexom, ktoré by išli nad rámec
práce v súlade s článkom 26 ods. 1 Rozhodnutia o Eurojuste. Pozri kapitolu 3.
dosiaľ stanovenej ad hoc spolupráce.
Nadväznosť na závery Rady
Posilnenie vzťahov s tretími štátmi a organizáciami
Posilniť vzťahy s tretími štátmi a or-
Pozri časti týkajúce sa vzťahov s tretími štátmi a organizáciami a prípady Eurojustu tý-
ganizáciami mimo EÚ, konkrétne s
kajúce sa tretích štátov v kapitole 1 a časti 2.7.
ohľadom na problémy vzťahujúce sa
k otázkam ochrany údajov.
Projekt týkajúci sa výkonnosti Kolégia a POŠ
Prezentovať výsledky týchto projek-
Eurojust prijal v júni 2010 rozhodnutie o reštrukturalizácii svojej administratívy v
tov. Sústrediť sa na hlavnú činnosť
zmysle záverečnej správy konzultačnej spoločnosti k fáze 1 kroku 4 projektu POŠ. V
Eurojustu zvážením krokov na zní-
októbri 2010 bol prijatý akčný plán potrebných organizačných zmien popisujúci hlav-
ženiu záťaže Kolégia a národných
né aktivity, ľudské zdroje a termíny vrátane návrhov na opatrenia, ktoré je potrebné
členov vyplývajúcej z iných úloh,
prijať počas implementačnej fázy.
než ktoré sú uvedené v článkoch 6 a
7 rozhodnutia Rady.
Vzniklo sedem rôznych projektov k uľahčeniu práce Eurojustu: (1) delegovanie niektorých manažérskych rozhodnutí z Kolégia na výkonnú radu; (2) zoskupenie oblastí práce v súčasnosti vykonávanými tímami Kolégia do štruktúry manažmentu portfólia; (3) výkonnosť a riadenie rizík; (4) zabezpečenie súladu administratívnej štruktúry Eurojustu s jeho hlavnou činnosťou; (5) prehodnotenie štruktúry a zaradenia administratívy; (6) kultúra; a (7) školenia.
73
74
S hlavnou činnosťou úzko súvisí revízia pojmu operačného tour de tables cieľom poskytnúť viac času na diskusiu o právnych prekážkach justičnej spolupráce v trestných
veciach, ktorej je v súčasnosti venovaná pozornosť.
Implementácia Rozhodnutia o Eurojuste
Pokračovať v práci na implementácii
Pozri časť o implementácii Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 v
Rozhodnutia o Eurojuste.
kapitole 4.
Prehodnotenie rokovacieho poriadku Eurojustu
Prehodnotiť rokovací poriadok.
Bol prijatý strategický projekt o úlohách, zodpovednostiach, manažmente a pracovných metódach Kolégia vrátane revízie rokovacieho poriadku. Sú zvažované návrhy
toho, ako zlepšiť pracovné metódy Eurojustu v súvislosti s implementáciou Rozhodnutia
o Eurojuste a návrhmi na delegovanie rozhodnutí a ďalších vecí v rámci POŠ.
Systém pohotovostnej koordinácie
Správa o zriadení SPK a jeho prida-
Projekt SPK bol spustený v máji 2010, aby Eurojust mohol prijímať a spracovávať
nej hodnote.
jemu postúpené žiadosti 24 hodín denne 7 dní v týždni. Boli schválené vnútorné politiky a postupy. Bolo rozhodnuté o prijatom technickom riešení pre orgány činné v
trestnom konaní, aby mohli kedykoľvek kontaktovať Eurojust. Projekt takisto poskytuje technické riešenie pre automatickú aktualizáciu zmien harmonogramu zástupcov
SPK. Pripravuje sa propagačný materiál vo všetkých oficiálnych jazykoch EÚ.
Nadväznosť na závery Rady
75
76
Prílohy
Vývoj prípadov 2002 – 2010
Graf 1
1424
V roku 2010 registroval Eurojust 1 424
1372
prípadov, čo potvrdilo rastúci trend nápadu od roku 2002. Približne jedna pati-
1193
na týchto prípadov sa týkala troch a viac
1177
1096
1085
krajín.
956
813
771
588
575
458
381
300
144
58
2002
272
272
222
202
2003
247
196
109
78
276
237
2004
Multilaterálne
130
2005
2006
Bilaterálne
2007
2008
2009
Spolu
2010
Prílohy
Všeobecná klasifikácia prípadov
Graf 2
V zmysle článku 4 ods. 1 Rozhodnutia o
Eurojuste je Eurojust kompetentný u tých
druhov trestnej činnosti a trestných činov, vo vzťahu ku ktorým je Europol vždy
1270
1249
príslušný konať a ostatných trestných činov spáchaných v súvislosti s nimi.
Eurojust môže na žiadosť členského štátu
v zmysle článku 4 ods. 2 v súlade so svojimi cieľmi pomáhať pri vyšetrovaní a stíhaní iných typov trestných činov.
Eurojust môže byť taktiež požiadaný členským štátom o poskytnutie pomoci týkajúcej sa tém majúcich všeobecnejší charakter, ktoré sa nemusia priamo súvisieť
s prípadom, napr. týkajúcich sa národnej
legislatívy alebo postupov (prípady dotaz-
135
96
27
níkov).
19
2009
Prípady – článok 4
ods. 1
2010
Prípady – článok 4
ods. 2
Dotazníky
77
78
Prioritné typy trestných činov v rámci
prípadov Eurojustu
Graf 3
Prioritné oblasti prijaté Eurojustom v roku
2009 zahŕňajú obchodovanie s drogami,
OĽ, terorizmus, podvody, korupciu, pranie špinavých peňazí, počítačovú krimina-
254
254
230
233
221
litu a iné aktivity týkajúce sa organizova-
204
ných kriminálnych skupín v oblasti ekonomiky.
146
Graf ukazuje zastúpenie týchto typov
125
trestných činov v prípadoch registrovaných Eurojustom v rokoch 2009 a 2010.
74
87
Jeden prípad sa môže týkať viac ako jedného typu trestného činu. Ďalšie informá21
cie sú uvedené v rámci príslušných sek-
28
31
31
20
32
2010
Ostatné činnosti
súvisiace s
organizovanou
trestnou činnosťou
Pranie špinavých
peňazí a súvisiace
trestné činy
Počítačová kriminalita
2009
Korupcia
Podvody
Terorizmus
OĽ
Obchodovanie
s drogami
cií Kapitoly 2.
Prílohy
Graf 4
Prioritné a ostatné typy trestných èinov v rámci prípadov Eurojustu
Prioritné oblasti prijaté Eurojustom v roku
2009 pokrývajú terorizmus, obchodovanie s drogami, OĽ, podvody, korupciu, po-
1015
976
čítačovú kriminalitu, pranie špinavých peňazí a iné aktivity týkajúce sa organizovaných kriminálnych skupín v oblasti ekonomiky.
553
574
Graf ukazuje zastúpenie prioritných a
ostatných typov trestných činov v prípadoch registrovaných v Eurojuste v rokoch
2009 a 2010. Jeden prípad sa môže týkať viac ako jedného typu trestného činu.
31
21
2009
Prioritné typy prípadov
2010
Ostatné typy prípadov
79
80
Prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny
Graf 5
Graf predstavuje počet dožiadaní doručených Eurojustu v rokoch 2009 a 2010
podľa jednotlivých členských štátov.
110
102
99
95
92
87
84
82
78
71
75
72
74
54
47
46
52
47
20
46
42
41
36
32
30
29
27
19
58
44
41
28
22
59
52
48
44
39
24
56
54
32
30
64
61
57
55
17
11
9
1 1
COLL BE
69
68
63
0
BG CZ DK DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
2009
LT
LU
HU MT
2010
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
81
Prílohy
Prípady Eurojustu, dožiadané krajiny
Graf 6
Graf ukazuje koľkokrát boli v rokoch 2009
a 2010 prostredníctvom Eurojustu orgá-
225
ny každého členského štátu požiadané o
pomoc.
224
201
196
194
193
187
182
166
152
142
138
136
120
109
106
96
87
71
58
55 56
41
CZ
DK
DE
EE
29
IE
53
53
48
40
38
27
BG
50
46
40
44
ES
FR
IT
CY
LV
2009
46
36
31
24
22
LT
LU
HU
MT
2010
57
51 51
47
41
28
EL
67
67
65
57
52
41
BE
69
60
87
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
82
Celkový počet koordinačných stretnutí
Graf 7
Graf
ukazuje
stretnutí
počet
organizovaných
koordinačných
Eurojustom.
141
Koordinačné stretnutia sú zvyčajne or-
131
127
ganizované v priestoroch Eurojustu v
115
Haagu. Za určitých okolností sa uskutočňujú aj mimo Eurojustu, a to v členskom
alebo treťom štáte.
16
121
14
2009
Mimo Eurojustu
96
2010
V priestoroch
Eurojustu
SPOLU
83
Prílohy
Koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny
Graf 8
Graf ukazuje počet koordinačných stretnutí organizovaných Eurojustom na zá-
29
klade žiadosti o pomoc z členského alebo
tretieho štátu.
25
19
18
16
14
10
10
9
8
7
7
7
6 6
5 5
5
5
4
4
3
2
1
1
1 1
0
BE BG CZ DK DE EE
0 0
IE
0
1
EL
0 0
ES
FR
IT
CY
0
LV
LT
2009
1
4
3
3
3
2
1
4
4
2
2
2
3
3
2
2
1
1
0 0
0
LU HU MT NL
2010
AT
PL
PT RO
SI
0
0
SK
FI
0
SE UK NO USA
84
Graf 9
Koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny
Graf ukazuje koľkokrát sa orgány členského štátu zúčastnili na koordinačnom
stretnutí Eurojustu na základe žiadosti o
36
35
35
pomoc.
30
28
28
27
24
23
23
24
22
18
13
11
10
8
9
8
4
3
4
CZ
DK
DE
EE
IE
4 4
4
4
5
9
ES
FR
IT
CY
LV
2009
LT
LU
HU
MT
2010
5 5
4
4
3
4 4
3
2
1
EL
11
10
3
2
13
12
6
6
4
BG
11
6
5
BE
12
12
11
1
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
86
Budova Eurojustu - Haagse Veste
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie nemôže byť bez povolenia
Fotografie: Joannes Thuy, Eurojust
Eurojustu reprodukovaná alebo využívaná akýmikoľvek grafickými, elektronickými
Michel Mees
alebo mechanickými prostriedkami, vrátane fotokopírovania, zapisovania alebo
Európska komisia
nahrávania, a ani systémami ukladania a vyhľadávania informácií.
Rada Európskej únie
Federal Police Belgium
AFP Christophe Simon
© Eurojust 2011
Download

2010 - Eurojust