VÝROČNÁ SPRÁVA EUROJUSTU
2011
Budova Eurojustu - Arc
3
Obsah
Poznámka k Rozhodnutiu o Eurojuste................................................................................. 6
Zoznam skratiek...................................................................................................................... 7
Predslov.................................................................................................................................... 8
Zhrnutie.................................................................................................................................. 11
1 Operatívna činnosť.......................................................................................................... 13
1.1 Úvod���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 13
1.2 Justičná spolupráca Eurojustu na praktických prípadoch������������������������������������������������������������������������ 13
1.2.1 Problémy a osvedčené postupy v rámci praktických prípadov Eurojustu���������������������������������������� 13
1.2.2 Koordinačné stretnutia����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
1.2.3 Koordinačné centrá���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 15
1.2.4 Články 6 a 7 Rozhodnutia o Eurojuste�������������������������������������������������������������������������������������� 17
1.2.5 Dohovory o vzájomnej právnej pomoci������������������������������������������������������������������������������������� 19
1.2.6 Problémy týkajúce sa zhromažďovania a prípustnosti dôkazov����������������������������������������������������� 19
1.2.7 Prevencia a riešenie konfliktov jurisdikcií���������������������������������������������������������������������������������� 20
1.2.8 Odovzdanie trestných konaní�������������������������������������������������������������������������������������������������� 21
1.2.9 Výmena záznamov z registra trestov���������������������������������������������������������������������������������������� 22
1.2.10Európsky zatýkací rozkaz�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 23
1.2.11Príkazy na zaistenie��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 26
1.2.12Konfiškácia a vyhľadávanie majetku����������������������������������������������������������������������������������������� 27
1.2.13Kontrolované dodávky������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 28
4
1.3 Justičná spolupráca v prioritných oblastiach trestných činov������������������������������������������������������������������ 29
1.3.1 Terorizmus��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 29
1.3.2 Obchodovanie s drogami�������������������������������������������������������������������������������������������������������� 30
1.3.3 Obchodovanie s ľuďmi������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 31
1.3.4 Podvody������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 32
1.3.5 Korupcia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 33
1.3.6 Počítačová kriminalita������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 33
1.3.7 Pranie špinavých peňazí��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 34
1.3.8 Iná organizovaná kriminalita��������������������������������������������������������������������������������������������������� 35
1.4 Spoločné vyšetrovacie tímy��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 37
1.5 Prípady Eurojustu týkajúce sa tretích štátov���������������������������������������������������������������������������������������� 41
2 Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ............................................................ 45
2.1 Inštitucionálne vzťahy���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
2.1.1 Európsky parlament��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
2.1.2 Rada Európskej únie�������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 45
2.1.3 Európska komisia������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 46
2.2 Odborné siete��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 46
2.2.1 Európska justičná sieť������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 47
2.2.2 Sekretariát siete SVT������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 47
2.2.3 Sieť pre genocídu������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 48
2.2.4 Európska sieť odbornej justičnej prípravy���������������������������������������������������������������������������������� 48
2.2.5 Konzultatívne fórum��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 48
2.3 Agentúry a orgány EÚ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
2.3.1 Europol�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 49
2.3.2 OLAF����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
2.3.3 Frontex�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 51
5
2.3.4 CEPOL��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 52
2.3.5 Riaditelia agentúr SVV����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
2.4 Vzťahy mimo Európskej únie������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 53
3 Rozhodnutie o Eurojuste, budúcnosť a administratívny vývoj............................. 55
3.1
3.2
3.3
3.4
Implementácia Rozhodnutia Rady������������������������������������������������������������������������������������������������������ 55
Pracovná skupina o budúcnosti Eurojustu�������������������������������������������������������������������������������������������� 57
Administratívny vývoj����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 58
Verejný prístup k dokumentom Eurojustu������������������������������������������������������������������������������������������� 60
4 Nadväznosť na závery Rady............................................................................................ 63
PRÍLOHY................................................................................................................................................................ 69
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
Graf
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
vyhodnotenie prípadov 2002-2011�������������������������������������������������������������������������������������� 69
bilaterálne/multilaterálne prípady��������������������������������������������������������������������������������������� 70
prípady otvorené a uzatvorené v rokoch 2003-2011�������������������������������������������������������������� 71
klasifikácia všeobecných prípadov��������������������������������������������������������������������������������������� 72
prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu������������������������������������������������������������� 73
prioritné a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu������������������������������������������������ 74
prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny��������������������������������������������������������������������������������� 75
prípady Eurojustu, dožadované krajiny�������������������������������������������������������������������������������� 76
prípady, ktorými sa zaoberalo na koordinačných stretnutiach�������������������������������������������������� 77
koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny�������������������������������������������������������������������������� 78
koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny���������������������������������������������������������������������������� 79
6
Poznámka k Rozhodnutiu o Eurojuste
Rozhodnutie o Eurojuste – Rozhodnutie Rady z 28. februára 2002 ustanovujúce Eurojust s cieľom posilniť boj proti závažnej trestnej
činnosti v znení Rozhodnutia Rady 2009/426/SVV zo 16. decembra 2008 o posilnení Eurojustu, bude uvedené v tejto správe ako
„Rozhodnutie o Eurojuste”.
Konsolidované znenie Rozhodnutia o Eurojuste, pripravené Generálnym sekretariátom Rady len pre informatívne účely, je k dispozícii
na našich webových stránkach www.eurojust.europa.eu.
Zoznam skratiek
Zoznam skratiek
AWF.............. Analytické pracovné súbory
CEPOL........... Európska policajná akadémia
CMS............... Systém správy prípadov
COS............... Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti
EJS................ Európska justičná sieť
EVP............... Európsky vyšetrovací príkaz
EZR............... Európsky zatýkací rozkaz
Frontex......... Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
členských štátov Európskej únie
NKSE............. Národný koordinačný systém Eurojustu
OCTA............. Hodnotenie hrozieb organizovaného zločinu
OĽ................. Obchodovanie s ľuďmi
OLAF............. Európsky úrad pre boj proti podvodom
PP................. Právna pomoc
SPK............... Systém pohotovostnej koordinácie
SVT............... Spoločný vyšetrovací tím
TE-SAT.......... Správa o situácii a trendoch terorizmu
7
8
Predslov
Predstavujem Vám desiatu výročnú správu európskej jednotky pre justičnú spoluprácu. V roku 2011 sa výrazne rozvíjala kľúčová
úloha Eurojustu v boji proti závažnej cezhraničnej trestnej činnosti. Napriek malému nárastu prípadov postúpených Eurojustu v
porovnaní s rokom 2010, výrazne narástli jeho koordinačné aktivity.
Koordinačné stretnutia spájajú expertov Eurojustu s ich partnermi v členských štátoch a orgánoch Európskej únie. Stretnutia umožňujú
efektívne prijímanie rozhodnutí o tom kedy, kde a ako by malo prebiehať vyšetrovanie a trestné stíhanie voči organizovaným
kriminálnym skupinám v prípadoch cezhraničných trestných činov. 40%-ný nárast počtu týchto operatívnych stretnutí v roku 2011
svedčí o ich užitočnosti pre odborníkov v členských štátoch. Zároveň je však toto zvýšenie alarmujúcou pripomienkou toho, že hrozba
cezhraničnej trestnej činnosti sa nezmenšuje. Po prvýkrát sa tieto stretnutia týkali koordinácie viac ako 200 prípadov.
V roku 2011 nastal aj zásadný pokrok v oblasti koordinačných stretnutí, ktorým bolo ustanovenie (etablovanie) koordinačného
centra. Po prijatí rozhodnutia na koordinačnom stretnutí o vykonaní operatívnych krokov v členských štátoch v daný deň, sú teraz
odborníci Eurojustu pripravení v zabezpečenom koordinačnom centre poskytovať odporúčania svojím kolegom v členských štátoch
a v rámci EÚ. Počas určeného dňa môžu pomáhať s riešením takých otázok ako je prípustnosť dôkazov v jednotlivých právnych
poriadkoch, pri návrhoch európskych zatýkacích rozkazov a iných požiadavkách týkajúcich sa právnej pomoci. V roku 2011 v Eurojuste
fungovalo sedem koordinačných centier zaoberajúcich sa trestnými činmi od obchodovania s ľuďmi, obchodovania s drogami až po
závažné podvody. Toto bolo dosiahnuté napriek tomu, že mnohé členské štáty ešte musia implementovať ustanovenia revidovaného
Rozhodnutia o Eurojuste.
Ďalším významným aspektom koordinačnej práce Eurojustu v roku 2011 boli spoločné vyšetrovacie tímy (SVT). Hoci boli pôvodne
vnímané ako byrokratické, v súčasnosti sú SVT akceptované ako účinný nástroj v boji proti cezhraničnej trestnej činnosti. Poskytujú
rámec, v rámci ktorého môžu odborníci z rôznych jurisdikcií spolupracovať bez problémov a prieťahov spojených s tradičnými
formami právnej pomoci. Eurojust sa v roku 2011 stal sídlom sekretariátu siete SVT. Počas roka participovali prokurátori, sudcovia a
policajti Eurojustu v približne 30 tímoch.
Predslov
Takisto bol zaznamenaný pokrok v oblasti infraštruktúry koordinačnej práce. Dosiahnutie dohody s Holandskom a orgánmi EÚ o novej
budove pre Eurojust umožní zamestnancom pracovať spolu, na rozdiel od dvoch súčasných lokalít. Jej dokončenie je predpokladané
v roku 2015. Ďalšou výhodou novej budovy bude jej umiestnenie v blízkosti jedného z hlavných partnerov Eurojustu, Europolu. Toto
bude konkrétne vyjadrenie potreby koordinovanej odpovede na zločinecké skupiny ohrozujúce občanov EÚ.
Výročná správa 2011 nadväzuje v operatívnom zameraní na predchádzajúce správy. Dúfam, že poskytne užitočný opis aktivít
Eurojustu v boji proti cezhraničnej kriminalite.
ALED WILLIAMS
predseda Eurojustu
9
10
Kolégium národných členov Eurojustu
Sediaci zľava doprava:
Elena Dinu, RO; Mariusz Skowroński, PL; Malči Gabrijelčič, SL; Gunars Bundzis, LV; Michèle Coninsx, BE, podpredsedkyňa; Aled Williams, UK, predseda; Raivo Sepp, EE,
podpredseda; Ilona Lévai, HU; Lampros Patsavellas, EL; Donatella Frendo Dimech, MT; Juan Antonio García Jabaloy, ES
Stojaci zľava doprava:
Harri Tiesmaa, FI; Ingrid Maschl-Clausen, AT; Jesper Hjortenberg, DK; Francesco Lo Voi, IT; Laima Čekelienė, LT; Ladislav Hamran, SK; Carlos Zeyen, LU; Mariana Lilova,
BG; Ola Laurell, SE; Robert Sheehan, IE; João Manuel Da Silva Miguel, PT; Hans-Holger Herrnfeld, DE; Lukáš Starý, CZ; Sylvie Petit-Leclair, FR; Marc van Erve, NL;
Katerina Loizou, CY
Zhrnutie
Zhrnutie
Počet prípadov, v ktorých bol Eurojust po-
Osem oblastí prioritných oblastí trestných
gislatív s revidovaným Rozhodnutím o
žiadaný o spoluprácu v boji proti závaž-
činov EÚ, vymedzených Radou, zastúpe-
Eurojuste.
nej cezhraničnej trestnej činnosti sa v po-
ných v prípadoch Eurojustu, zoradených
rovnaní s predchádzajúcim rokom mierne
zostupne podľa výskytu sú: obchodova-
zvýšil, z 1421 na 1441.
nie s drogami, podvody, iné aktivity spo-
Úloha Eurojustu v koordinačnej oblasti sa
jené s organizovanou trestnou činnosťou,
výrazne rozvinula:
•v porovnaní s predchádzajúcim rokom
sa zvýšil počet prípadov, s ktorými sa
pranie špinavých peňazí, obchodovanie s
ľuďmi, terorizmus, korupcia a počítačová
kriminalita.
zaoberalo na koordinačných stretnu-
Úloha Eurojustu v rámci spoločných vy-
tiach Eurojustu, zo 140 na 204;
šetrovacích tímov (SVT) v roku 2011 ne-
•80% koordinačných stretnutí sa zaoberalo “prioritnými trestnými činmi EÚ”
(uvedené nižšie);
•do takmer 70% koordinačných stretnutí bolo zainteresovaných tri a viac členských štátov;
•bolo sprevádzkovaných sedem koordinačných centier pre podporu operácií v
členských štátoch v reálnom čase;
•Europol sa zúčastnil 89 koordinačných
stretnutí Eurojustu.
ustále narastala:
•za pomoci Eurojustu bolo v roku 2011
vytvorených 33 SVT;
•predstavitelia Eurojustu sa zúčastnili 29
SVT;
Rozpočet Eurojustu na rok 2011 bol 31,7
miliónov EUR. Eurojust vyčerpal 95,6% z
pridelených prostriedkov.
Počet osôb pracujúcich v Eurojuste v roku
2011 bol 269:
•42 boli prokurátori, sudcovia a predstavitelia orgánov činných v trestnom konaní vyslaní členskými štátmi, ktorým
asistovalo 15 vyslaných národných expertov;
•210 bolo zamestnaných v súlade so
Služobným poriadkom EÚ, ktorým asistovali dvaja vyslaní národní experti.
Bola dosiahnutá dohoda s Holandskom,
•Eurojust vyhodnocoval a spracovával
ako hosťujúcou krajinou, a inštitúciami
zdroje Komisie určené pre SVT, do kto-
EÚ ohľadom rozpočtových dopadov, o no-
rých bolo zapojených 16 štátov.
vých priestoroch Eurojustu do roku 2015.
Do konca roku 2011 dokončilo 10 člen-
V priestoroch Eurojustu boli v roku 2011
ských štátov prijatie potrebných opatre-
vytvorené sekretariáty pre SVT a sieť pre
ní na zosúladenie svojich národných le-
genocídu.
11
12
Operatívna činnosť
1 Operatívna činnosť
1.1 Úvod
Európskej únie ako obzvlášť závažné.
Ostatné zahŕňali také závažné trest-
1.2 J ustičná spolupráca
Eurojustu na praktických
prípadoch
Priority práce Eurojustu pre rok 2011 boli
né činy ako vražda, znásilnenie a lúpež.
prijaté v súlade s hodnoteniami hrozieb
Detailná štatistika práce na prípadoch
trestných činov pre obyvateľov EÚ vyda-
a zainteresovanosti členských štátov je
Práca Eurojustu je v zásade operatívna a
nými Radou. Ako druhy „prioritných trest-
uvedená v Prílohe.
zaoberá sa riešením problémov v prípa-
ných činov EÚ“ označených Radou EÚ za
doch cezhraničných trestných činov. V nie-
tie, ktoré prestavujú mimoriadne nebez-
Zatiaľ čo počet žiadostí o pomoc Eurojustu
ktorých prípadoch je potrebné riešiť prak-
pečenstvo, sú terorizmus, obchodovanie s
v roku 2011 bol takmer ten istý ako v roku
tické problémy alebo problémy vyplývajúce
drogami, obchodovanie s ľuďmi, podvody,
2010, bol zaznamenaný výrazný nárast v
z konkrétnych vnútroštátnych jurisdikcií.
korupcia, počítačová kriminalita, pranie
počte stretnutí určených na koordináciu
Následne sú identifikované prekážky, a tiež
špinavých peňazí a iné organizované trest-
práce orgánov činných v trestnom kona-
osvedčené postupy v práci na prípadoch.
né činnosti. Nižšie sú uvedené informácie
ní. Počet takýchto prípadov sa zvýšil na
o prípadoch Eurojustu týkajúcich sa týchto
204, čo prestavuje 44%-ný nárast oproti
oblastí spolu s identifikovanými probléma-
roku 2010 (kedy sa uskutočnilo 141 koor-
v rámci praktických prípadov
mi, osvedčenými postupmi a poznámkami
dinačných stretnutí). Tri a viac členských
Eurojustu
k súvisiacej strategickej činnosti.
štátov bolo zapojených do približne 70%
V roku 2011 odpovedal Eurojust na žia-
1.2.1 Problémy a osvedčené postupy
koordinačných stretnutí a 80% sa týkalo
Opakujúcou sa prekážkou boli omeška-
prioritných trestných činov.
nia pri vybavení žiadostí o právnu pomoc (PP). Príčiny bývajú rôzne. Niekedy
dosti členských štátov o spoluprácu v
1441 registrovaných prípadoch. Dve tre-
Zainteresovanosť Eurojustu pri vytváraní
môže k omeškaniu prispieť nekomplet-
tiny z nich sa týkali práve vyššie uvede-
SVT sa v roku 2011 takisto zvýšila (viď
nosť skutkových a právnych faktov uve-
ných trestných činov označených Radou
časť 1.4).
dených v príslušných dokumentoch, kedy
13
14
je potrebné čakať na doplnenie ďalších informácií a objasnenie zo strany žiadajúcej
krajiny. Niekedy k omeškaniam prispievajú neexistujúce centralizované databázy, ktoré by prispeli k rýchlej identifikácii bankových účtov alebo iného majetku.
V ďalších prípadoch dochádza k nesprávnemu adresovaniu žiadostí z dôvodu, že
žiadajúci orgán jedného členského štátu
nevie identifikovať príslušného príjemcu
žiadosti. Stáva sa taktiež, že právne pojmy jednej jurisdikcie nemajú priamy ekvivalent v inej, čím dochádza k sťaženiu
vybavovania žiadostí o právnu pomoc z
dôvodu problematických prekladov z pohľadu právneho aj lingvistického.
Objavili sa aj problémy vyplývajúce z rozdielov v definícii trestných činov. Eurojust
v takýchto prípadoch sprostredkoval dialóg medzi dožadujúcimi a dožiadanými
Koordinačné stretnutie 14 členských štátov, Nórska, Chorvátska, USA a Europolu
krajinami a pomáhal pri objasňovaní definícií trestných činov v príslušných ju-
s formuláciou a následnom zaslaní žia-
Jeho promptné zapojenie do komplex-
risdikciách.
dostí o právnu pomoc, pri identifikácii prí-
ných prípadov umožňuje včasné identifi-
slušných národných orgánov a odporúča-
kovanie právnych a dôkazných problémov
Eurojust často vo veľmi krátkych lehotách
niach v oblasti dôkazných požiadaviek v
v štádiu, kedy je možné prijať príslušné
pomáhal pri riešení problémov súvisiacich
dožadujúcich a vykonávajúcich krajinách.
opatrenia. Dôležitosť tohto včasného dia-
Operatívna činnosť
lógu medzi Eurojustom a orgánmi člen-
gány pri cezhraničnej trestnej činnosti.
ských štátov činnými v trestnom konaní
Napomáhajú efektívnej a včasnej výmene
nie je potrebné zvlásť zdôrazňovať. Išlo o
informácií, poskytujú riešenia pre praktic-
celú škálu úkonov, počnúc riešením prak-
ké a právne problémy a pomáhajú pri bu-
tických a bezprostredných problémov v
dovaní dôvery medzi kompetentnými or-
konkrétnom prípade a končiac úvahami o
gánmi v rôznych členských štátoch. Ak sa
taktických a strategických úlohách prija-
z dôvodu operatívnych časových preká-
tých na seminároch týkajúcich sa práce
žok príslušné strany nemohli stretnúť na
na praktických prípadoch.
jednom mieste, použitie videokonferencie
počas koordinačných stretnutí, hoci nie
Všeobecne,
Eurojust
uľahčoval
výme-
nu informácií použitím dvoch špecific-
optimálneho nástroja, takisto umožnilo
dosiahnuť pokrok v práci na prípadoch.
kých nástrojov: koordinačných stretnutí a
SVT. Tým, že Eurojust umožnil pracovné
Koordinačné stretnutia často viedli k pri-
stretnutia odborníkov a podporoval výme-
jatiu operatívnych pracovných dohôd, kto-
nu informácií o prípadoch, prispel k posil-
rými sa Eurojust následne zaoberal, aby
neniu pracovných vzťahov medzi odborník-
zabezpečil ich efektívnu realizáciu národ-
mi v členských štátoch a inštitúciami EÚ.
nými orgánmi. Obzvlášť významnými boli
Prvé koordinačné centrum
1.2.3 Koordinačné centrá
dohody uzavreté počas koordinačných
1.2.2 Koordinačné stretnutia
stretnutí, ktoré viedli k zriadeniu SVT. Na
V roku 2011 bol zaznamenaný výrazný
koordinačných stretnutiach sa zúčastňo-
rozvoj nástroja koordinačných stretnutí.
Ako bolo uvedené, v roku 2011 Eurojust
vali nielen zástupcovia členských štátov,
Za účelom zvýšenia operatívnej podpory
zorganizoval 204 koordinačných stretnu-
ale v prípade potreby aj zástupcovia tre-
počas akcií uskutočňovaných v rozličných
tí, čo predstavuje značný nárast oproti
tích štátov a orgánov EÚ, ako napríklad
členských štátoch, Eurojust začal využí-
predchádzajúcemu roku. Tieto stretnu-
Europol alebo OLAF. Tretie štáty boli za-
vať koordinačné centrá. Technické vy-
tia sú aj naďalej významnou pridanou
stúpené na 45 koordinačných stretnu-
bavenie týchto centier umožňuje exper-
hodnotou pre kompetentné národné or-
tiach, Europol na 89 a OLAF na 8.
tom Eurojustu v Haagu, aby sa v reálnom
15
16
Eurojust poskytol podporu Taliansku a Holandsku
zu a ďalšie potrebné vyšetrovacie aktivity uvedené
pri zatýkaní jedného zo 100 najhľadanejších talian-
v žiadosti o právnu pomoc tak, aby bol zabezpečený
skych utečencov. Tento patril do Klanu Polverino,
bezproblémový priebeh operácie.
organizovanej zločineckej skupiny Camorra sídliacej v Neapole. Klan Polverino je považovaný za zod-
Talianski Carabinieri spolu so špeciálnou jednotkou
povedný za pašovanie veľkého množstva drog zo
holandskej polície urobili raziu vo vile, kde hľadaná
Španielska do Talianska, za vraždy, vydieranie, nele-
osoba žila pod falošným menom, spolu s partnerkou.
gálne držanie zbraní, pranie špinavých peňazí cez ko-
Počas tejto operácie sa policajným orgánom podarilo
merčný sektor, a ďalšie trestné činnosti. Kroky k jeho
zaistiť falošný pas, 20 000 EUR a fotografie zachytá-
zatknutiu boli iniciované počiatkom roku 2011, keď
vajúce utečenca s hlavou klanu Polverino.
unikol počas inej medzinárodnej policajnej operácie
proti klanu Polverino, hoci vtedy bolo v Taliansku a
Koordinácia zo strany Eurojustu bola základom
Španielsku zadržaných 40 ďalších členov gangu.
úspešného priebehu operácie, ktorá znamenala dôležitý krok v boji proti klanu Polverino, ktorý viedol
Hľadaná osoba bola vypátraná v Zeewolde. Počas
úrad proti mafii v Neapole od roku 2007 za cennej
koordinačného stretnutia v Eurojuste si talianske a
spolupráce španielskej Guardia Civil a holandskej
holandské policajné a justičné orgány vymenili in-
špeciálnej jednotky. Informácie vymenené počas ko-
formácie a naplánovali kroky potrebné k zadržaniu.
ordinačných stretnutí v Eurojuste a následné analýzy
Takisto boli prediskutované a objasnené praktické
pomohli identifikovať riadiacu štruktúru organizova-
detaily pre vydanie európskeho zatýkacieho rozka-
nej zločineckej skupiny.
poskytnúť okamžité informácie v urgentných prípadoch, akými sú vydanie európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR) alebo
právnych či skutkových požiadaviek potrebných pre vydanie príkazu na domovú prehliadku či pre zaistenie bankového účtu. Naviac sa urýchlila komunikácia
medzi národnými justičnými orgánmi vykonávajúcimi operatívne činnosti tak, aby
mohli byť výsledky a ich dopady v členských štátoch bezodkladne postúpené do
centra, čo umožňuje koordináciu zúčastnených orgánov v reálnom čase.
Stojí za zmienku, že v niektorých prípadoch boli tieto centrá zriadené vo veľmi
krátkom čase, v jednom prípade v priebehu troch hodín, čo dokazuje schopnosť
Eurojustu rýchlo reagovať na operatívne
potreby justičných orgánov v členských
štátoch.
V roku 2011 bolo zriadených 7 koordinačných centier zameraných na trestné činy
čase bezpečne spojili so svojimi kolega-
v členských štátoch a z vykonaných zat-
obchodovania s drogami, prania špina-
mi – sudcami, prokurátormi a policajtmi.
knutí či zaistení môžu vyplynúť nové po-
vých peňazí, pašovania tabaku, podvodu
Keďže operatívne činnosti sa uskutočňujú
žiadavky, experti Eurojustu sú schopní
a obchodovania s ľuďmi.
Operatívna činnosť
1.2.4 Články 6 a 7 Rozhodnutia o
Eurojuste
V zmysle článkov 6 a 7 Rozhodnutia
o Eurojuste môžu národní členovia a
Kolégium ako celok vydávať príslušným
národným orgánom odporúčania týkajúce
sa praktických prípadov. Tieto sú cenným
nástrojom na zlepšenie justičnej spolupráce a odrážajú neustále prebiehajúci
dialóg medzi národnými členmi Eurojustu
a ich národnými orgánmi v operatívnych
otázkach.
Náhodnou kontrolou francúzskych colníkov španiel-
mobilnej kancelárie Europolu. Tým bol zabezpeče-
skeho vozidla v roku 2010 bolo zaistené veľké množ-
ný prenos a koordinácia informácií medzi vyšetru-
stvo bankoviek so stopami po kokaíne. Následne
júcimi a justičnými orgánmi v reálnom čase, ako aj
bolo odhalené prepojenie vodiča na organizova-
analýza nových dát získaných počas prebiehajúcich
nú zločineckú skupinu operujúcu vo Francúzsku,
zatýkaní a domových prehliadok. Bolo zatknutých
Belgicku,
Holandsku.
deväť podozrivých a bolo vykonaných desať súbež-
Kvôli komplexnosti vyšetrovania bol kontaktovaný
ných domových prehliadok v rozličných členských
Eurojust a navrhol deň akcie koordinovanej cez ko-
štátoch. Zaistené bolo veľké množstvo dôkazov,
ordinačné centrum.
majetku a materiálu na výrobu drog. Takisto boli
Nemecku,
Španielsku
a
vydané EZR na štátnych občanov Spolkovej repubV júni 2011 fungovalo toto koordinačné centrum v
liky Nemecka, Kolumbie, Libanonu a Turecka podo-
Eurojuste s prepojením na justičné orgány v pia-
zrivých z aktívneho členstva v tejto rozsiahlej a veľ-
tich členských štátoch s cennou pomocou zo strany
mi komplexnej sieti.
V roku 2011 dialóg s justičnými orgánmi a orgánmi činnými v trestnom konaní prebiehal cez neformálne, ako aj formálne výmeny informácií. Postup podľa
Keďže v zmysle článkov 6 a 7 je neformál-
Žiadosti o začatie vyšetrovania alebo
článku 6 môže nastať vo viacerých situá­
ny kontakt dôležitý, žiadosti podľa týchto
trestného stíhania konkrétnych činov –
ciách. V niektorých prípadoch nasleduje
článkov sú zaznamenávané len v prípa-
článok 6 ods. 1(a)(i)
po neformálnych rozhovoroch a stretnu-
doch, ak následný prieskum rozhodnu-
tiach s národnými orgánmi, inokedy boli
tí je požadovaný podľa procesných pravi-
V zmysle článku 6 ods. 1(a)(i) bolo vy-
dôsledkom problémov vyplývajúcich z
diel konkrétnych členských štátov. V roku
daných šesť žiadostí národnými zástup-
koordinačných stretnutí, alebo jednodu-
2011 bolo zaznamenaných 14 formálnych
cami Eurojustu. V jednom prípade požia-
cho boli odozvou na informácie uvedené
žiadostí podľa článku 6 Rozhodnutia o
dalo talianske zastúpenie svoje orgány o
dožadujúcim orgánom v žiadosti o práv-
Eurojuste, spomedzi ktorých sú niektoré
zváženie možnosti začatia vyšetrovania,
nu pomoc.
uvedené nižšie:
ktoré sa týkalo francúzskeho prípadu ob-
17
18
chodovania s ľuďmi za účelom sexuálne-
V jednom prípade národné zastúpenie v
mových prehliadok. Tretia žiadosť vied-
ho zneužívania. Táto požiadavka viedla k
Eurojuste požiadalo svoje orgány o za-
la k začatiu vyšetrovania obchodovania
multilaterálnemu vyšetrovaniu, do ktoré-
čatie vyšetrovania a trestného stíhania v
s drogami.
ho boli zapojení Česká republika, Írsko,
súvislosti s konkrétnymi podozreniami v
Taliansko a Europol.
prípade podvodu. Kompetentné národné
Žiadosti o poskytnutie informácií potreb-
orgány postupovali v zmysle odporúčania
ných pre národných členov pri plnení ich
Eurojustu.
úloh – článok 6 ods. 1 (a)(v)
ske orgány činné v trestnom konaní o
Žiadosti kompetentným orgánom prísluš-
Schopnosť Eurojustu rýchlo a efektívne
začatie akcie na základe informácií po-
ných členských štátov o vzájomnú koordi-
prijímať a odovzdávať informácie je kľú-
skytnutých portugalskými a nemeckými
náciu – článok 6 ods. 1(a)(iii)
čovou pre úspešné vyšetrovanie cezhra-
V troch prípadoch prania špinavých peňazí Eurojust požiadal príslušné talian-
ničnej trestnej činnosti a je najdôleži-
orgánmi. Žiadosti boli takisto realizované v prípadoch nezákonného prevá-
Boli vydané tri formálne žiadosti v zmys-
tejšou pre jeho hlavnú činnosť. Prípady
dzačstva spojeného s organizovaným
le článku 6 ods. 1(a)(iii) a vo všetkých
formálne zaznamenané v súlade s člán-
trestným činom na území Nemecka,
prípadoch
vyšetrovanie.
kom 6 zahŕňali tri žiadosti o výmenu in-
Rakúska, Grécka, Talianska a Bývalej
Talianske národné orgány boli požiadané
formácií. V prípade lotyšského vyšet-
juhoslovanskej republiky Macedónsko,
o zabezpečenie koordinácie už prebieha-
rovania
ako aj v prípade pašovania cigariet. Vo
júcich konaní s ďalšími členskými štátmi
zastúpenie požiadalo svoje národné jus-
všetkých prípadoch talianske orgány za-
(Belgickom, Bulharskom a Nemeckom)
tičné orgány o identifikáciu príslušného
čali vyšetrovanie. Jeden prípad je popí-
zainteresovanými vo francúzskom prí-
prokurátora za účelom výmeny informá-
saný v časti 1.3.7.
pade pašovania cigariet. Podobná inicia-
cií a zaistenia koordinácie. Ďalší prípad,
tíva bola vyvinutá v prípade daňového
do ktorého bolo zapojené Rumunsko a
Žiadosť kompetentným orgánom o akcep-
podvodu a prania špinavých peňazí, do
Taliansko, sa týkal falšovania peňazí a
tovanie toho, že jeden z nich môže byť v
ktorej bolo zapojených 8 talianskych or-
platobných prostriedkov. Tretia žiadosť
lepšej pozícii na začatie vyšetrovania ale-
gánov a Holandsko. Po dohode s holand-
bola zaslaná talianskym zastúpením ich
bo trestného stíhania konkrétnych činov –
skými orgánmi prebehli koordinované
domácim orgánom v prípade podvodu,
článok 6 ods. 1 (a)(ii)
akcie, a úspešne prebehlo niekoľko do-
ktorý bol začatý v Rakúsku.
bolo
začaté
korupcie,
španielske
národné
Operatívna činnosť
Žiadosti o prijatie iných opatrení potreb-
problémy pri aplikácii týchto dohovo-
prípadov. Napríklad rozdielne pravidlá pre
ných k vyšetrovaniu alebo trestnému stí-
rov vyvstávajú kvôli neexistujúcim leho-
odpočúvanie a výsluch svedkov znovu
haniu – článok 6 ods. (a)(vii)
tám na vybavenie žiadostí a nedostatku
spôsobovali problémy pri zhromažďovaní,
informácií o stave vybavovania žiadostí.
výmene a prípustnosti získaných dôka-
V zmysle tohto ustanovenia požiadal
Eurojust je často žiadaný o riešenie tých-
zov. Podobné ťažkosti boli zaznamenané
Eurojust talianske orgány, aby zvážili do-
to problémov.
pri využívaní videokonferencií, utajených
časné pozastavenie v prípade falšovania a
organizovaného zločinu.
1.2.5 Dohovory o vzájomnej právnej
pomoci
agentov a získavaní vzoriek DNA.
Eurojust poskytuje podporu už aj pred zaslaním dožiadania o právnu pomoc a to
Praktické problémy s prekladmi a preno-
tým, že sprostredkuje neformálne kon-
som aj naďalej sťažujú justičnú spoluprá-
takty medzi dožadujúcim a dožiadaným
cu medzi členskými štátmi. Ako príklad
orgánom s cieľom spresnenia dožiadania
možno uviesť koordinačné stretnutia, na
Dohovor o vzájomnej právnej pomoci z
ešte pred jeho formálnym zaslaním, vďa-
ktorých došlo k dohode o využití odpo-
roku 2000 spolu s jeho Protokolom z roku
ka čomu sa významne zvyšuje pravdepo-
čúvania. Odpočúvanie bolo síce vykona-
2001 a Dohovorom o vzájomnej pomoci
dobnosť jeho rýchleho vybavenia.
né, ale podľa vnútroštátnej úpravy jed-
v trestných veciach z roku 1959 spolu s
jeho Protokolmi (MLA konvencie) zostá-
ného z členských štátov bol takýto dôkaz
1.2.6 Problémy týkajúce sa
označený stupňom utajenia, čo zabránilo
vajú najdôležitejším právnym základom
zhromažďovania a prípustnosti
odovzdaniu prepisu hovoru do iného člen-
pre justičnú spoluprácu v rámci Európskej
dôkazov
ského štátu pred samotným súdnym ko-
únie. Všeobecne je ich aplikácia vníma-
naním. Vďaka intervencii Eurojustu prišlo
ná pozitívne. Napriek tomu boli identifiko-
Eurojust rozvinul odborné znalosti týkajú-
k odtajneniu tohto prepisu a k jeho ná-
vané pretrvávajúce problémy. Nie všetky
ce sa riešenia pretrvávajúcich problémov
slednému postúpeniu.
členské štáty implementovali MLA 2000.
cezhraničnej justičnej spolupráce: roz-
To môže predstavovať problém pri pou-
dielne pravidlá v prípustnosti a odovzdá-
Eurojust hľadá riešenie takýchto ťažkostí
žívaní tak dôležitých nástrojov justičnej
vaní dôkazov a informácií v jednotlivých
nielen v špecifických prípadoch, ale aj tým,
spolupráce akými sú videokonferencie
vnútroštátnych právnych poriadkoch, čo
že prispieva do diskusií o reforme systé-
alebo spoločné vyšetrovacie tímy. Ďalšie
má dopad na rôzne oblasti praktických
mu získavania cezhraničných dôkazov,
19
20
V jednom z najzložitejších prípadov Eurojustu týkajúcom sa obchodova-
du (pomoc bola takisto poskytnutá Holandskom, Maltou, Spojeným krá-
nia s drogami, ktorého výsledkom bolo zhabanie kokaínu v hodnote viac
ľovstvom, Estónskom, Cyprom a Nemeckom).
ako 400 miliónov EUR a zadržanie 30 členov organizovanej kriminálnej
skupiny, bol riešený konflikt jurisdikcií a ako nástroj použitý SVT.
Počas viac ako trojročného vyšetrovania bolo v Eurojuste zorganizovaných 13 koordinačných stretnutí, mnohé za účasti Europolu. Stretnutia
Organizovaná kriminálna skupina pašovala tony kokaínu z Južnej Ameriky
umožnili vyriešiť praktické otázky vyšetrovania, predovšetkým súvisiace
do Európy a takto získané peniaze prepierala v mnohých bankových inšti-
s prípadným konfliktom jurisdikcií. Bola dosiahnutá dohoda kde by trest-
túciách. Vyšetrovanie vedené od roku 2008 vo Švédsku odhalilo medziná-
né stíhanie malo byť vedené a následne bol vodca zločineckej skupiny vy-
rodný rozsah prípadu s dosahom na ďalšie členské štáty ako Francúzsko
daný z Kolumbie do Švédska.
a Španielsko, a taktiež štáty mimo Európskej únie ako Kolumbia, USA,
Švajčiarsko, Venezuela, Izrael a Andorra.
Výsledkom operácie bolo zatknutie viac ako 30 členov organizovanej zločineckej skupiny po celom svete. Vďaka intervencii španielskych a švéd-
Kvôli komplexnosti prípadu bol o pomoc požiadaný Eurojust. Po koordi-
skych orgánov boli ako súčasť vyšetrovania prania špinavých peňazí za-
načnom stretnutí v Haagu bol vytvorený SVT podporený z projektu finan-
istené bankové účty a v piatich krajinách bolo skonfiškovaných približne
covania SVT. Prvým úspechom SVT bolo zadržanie 1,4 tony kokaínu na
6 miliónov EUR určených na investovanie do nehnuteľností, diskoték a
palube 15 metrovej plachetnice smerujúcej do Európy, pričom Eurojust
iných legálnych podnikateľských aktivít, luxusných áut a lodí. Sieť prav-
poskytol expertízu týkajúcu sa zákonnosti odpočúvania na mori. Právny
depodobne investovala a minula minimálne 12 miliónov EUR. Celková
rámec SVT umožnil rýchlu výmenu informácií bez zdĺhavých procedúr PP.
hodnota zadržaného kokaínu mala predajnú hodnotu približne 416 milió-
To sa ukázalo ako jedna z kľúčových otázok operatívneho úspechu prípa-
nov EUR.
ako napr. návrh európskeho vyšetrovacieho príkazu (EVP). Stanovisko Eurojustu
1.2.7 Prevencia a riešenie konfliktov
jurisdikcií
k návrhu tohto inštitútu bol publikovaný
vyriešiť konflikt jurisdikcií. Od roku 2002
Kolégium Eurojustu vydalo 3 odporúčania orgánom členských štátov ohľadom
Radou 4. marca 2011 (6814/11). Ďalšie
V niekoľkých prípadoch Eurojust využil
konfliktu jurisdikcií, pričom všetky boli
detaily sú uvedené v kapitole 2.1.
svoje kompetencie, a predišiel a pomohol
akceptované. Avšak prípady, v ktorých
Operatívna činnosť
sú podľa vnútroštátnej právnej úpravy
Na ilustráciu toho, ako možno za pomoci Eurojustu
trestné stíhanie. Eurojust sprostredkoval dôklad-
vyriešiť prípadný konflikt jurisdikcií, slúži prípad
nú diskusiu o úpravách oboch jurisdikcií a o apli-
obchodovania s ľuďmi z roku 2011. Týkal sa obcho-
kovateľných princípoch prípustnosti dôkazov, ktorá
dovania s rómskymi ženami z Českej republiky do
viedla k záveru, že jedna strana by mala prevziať
Spojeného kráľovstva, kde boli nútené k prostitú-
tento prípad. Vďaka asistencii Eurojustu pri rých-
cii. Na zabezpečenie koordinácie pri vyšetrovaní bol
lom vyriešení konfliktu jurisdikcií bolo možné sa ih-
vytvorený SVT. Počas stretnutí v Eurojuste boli na-
neď zamerať na operatívne činnosti. Po vyriešení
V tejto oblasti sa koordinačné stretnutia
stolené otázky ako získať prípustné dôkazy a ktorá
potencionálneho konfliktu jurisdikcií bol vytvorený
osvedčili ako praktický a užitočný nástroj
jurisdikcia bude v lepšej pozícii pre vedenie prípa-
SVT a v priebehu troch mesiacov bolo zadržaných
umožňujúci včasnú diskusiu a dohodu
du, keďže obe krajiny mali veľmi dobré dôvody pre
11 členov skupiny.
príslušné konať dva alebo viac členských
štátov sú častejšie. Eurojust často pomáha pri riešení s tým súvisiacich sprievodných problémov, a to bez formálnej
registrácie žiadosti voči dotknutým členským štátom.
medzi kompetentnými orgánmi zainteresovanými v paralelných vyšetrovaniach.
Obdobne, problémy súvisiace s konfliktom
rozhodnutie a sú často využívané kompe-
to oblasti sú Európsky dohovor o odovzda-
jurisdikcií boli pomenované a predišlo sa
tentnými národnými orgánmi.
ní konaní v trestných veciach z roku 1972
im vďaka dohodám dosiahnutým v rámci
a Dohovor o vzájomnej právnej pomoci z
SVT. Naviac, úloha Eurojustu pri predchá-
Práca na prípadoch Eurojustu ukazuje, že
roku 1959 (článok 21) spolu s odsekom 1
dzaní konfliktov jurisdikcií sa často usku-
včasná výmena informácií o súvisiacich
článku 6 (posledný paragraf) Európskeho
točňuje aj presadzovaním včasnej nefor-
vyšetrovaniach pomáha predchádzať kon-
dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných
málnej výmeny stanovísk. Táto úloha je
fliktu jurisdikcií.
veciach medzi členskými štátmi EÚ z roku
posilnená používaním odporúčaní uvedených v pokynoch Eurojustu pre rozhodo-
2000. Niektoré členské štáty takisto po1.2.8 Odovzdanie trestných konaní
vanie „ktorá z jurisdikcií by mala trestne
užívajú Dohovor Organizácie spojených
národov proti nadnárodnému organizo-
stíhať?“, ktoré boli publikované vo výroč-
Pre odovzdanie trestných konaní použí-
nej správe 2003. Pokyny poskytujú uži-
vajú členské štáty rôzne právne nástro-
točný návod ako by sa malo pristupovať
je, čo môže viesť k právnym problémom.
Eurojust
k rozličným okolnostiam dôležitým pre
Najčastejšie používanými nástrojmi v tej-
kontakty medzi členskými štátmi a ako
vanému zločinu z roku 2000 (článok 21).
sprostredkováva
neformálne
21
22
Fínske orgány viedli vyšetrovanie obchodovania s drogami zamerané na fínskych občanov v Španielsku. Po
zmiznutí fínskej občianky prepojenej na podozrivých obchodníkov s drogami boli španielske orgány formou
žiadosti o právnu pomoc požiadané o začatie vyšetrovania. Fínska občianka bola zavraždená v Španielsku,
pretože upozornila španielske orgány na zločineckú skupinu obchodujúcu s drogami, ktorá sa ju pokúsila
najať. Podozriví vrahovia boli nájdení vo Fínsku. Eurojust bol požiadaný o vyriešenie potenciálneho konfliktu miesta trestného stíhania medzi Španielskom a Fínskom. Na koordinačnom stretnutí v Eurojuste bolo
po dôkladnom zvážení všetkých právnych aspektov rozhodnuté o odovzdaní všetkých dôkazov získaných
v rámci predchádzajúcej žiadosti o právnu pomoc do Fínska. Španielske úrady takisto súhlasili s odovzdaním tak trestného stíhania vraždy, ako aj vyšetrovania obchodovania s drogami do Fínska, hneď po splnení náležitých právnych požiadaviek. Pomoc Eurojustu prispela k zabezpečeniu trestného stíhania vrahov
na jednom mieste za obidva skutky - za vraždu, a s ňou súvisiace vyšetrovanie obchodovania s drogami.
te odsúdiť sexuálneho páchateľa, ktorý
bol za podobné trestné činy odsúdený v
inom členskom štáte. Záznamy dostupné
bežným spôsobom neobsahovali potrebné detaily týkajúce sa právnej kvalifikácie
trestných činov. Priamym kontaktovaním
justičných orgánov bol Eurojust schopný
poskytnúť potrebné informácie pre daný
súd v priebehu niekoľkých hodín. K prieťahom však naďalej dochádza v prípade,
ak členský štát nemá centralizovanú databázu registra trestov a keď sú záznamy
spravované rozličnými národnými orgánmi (napr. políciou a justičnými orgánmi).
súčasť tohto procesu, národné zastúpe-
banálna, ale veľmi praktická otázka, a to ,
Rámcové rozhodnutie Rady 2009/315/
nia skúmajú možnosť odovzdania ešte
že celý spis musí byť preložený.
SVV o organizácii a obsahu výmeny infor-
pred podaním oficiálnej žiadosti. Napriek
tomu môže byť odovzdanie z rôznych dôvodov komplikované. Okrem iného: zís-
mácií z registra trestov medzi členskými
1.2.9 Výmena záznamov z registra
trestov
kané dôkazy musia byť prípustné na
štátmi z roku 2009 a Rozhodnutie Rady
2009/316/SVV o zriadení Európskeho informačného
systému
registra
trestov
súde dožiadaného členského štátu, keďže
Hoci k výmene záznamov z trestných re-
(ECRIS) z roku 2009 ešte neboli imple-
často bývajú získané v neznámom formá-
gistrov dochádza priamo medzi členský-
mentované vo všetkých členských štá-
te a podľa rôznych procesných pravidiel;
mi štátmi, v urgentných prípadoch túto
toch. V tomto kontexte boli zistené prob-
musí byť potvrdený jednoznačný záujem
výmenu zabezpečuje Eurojust. V jednom
lémy v prípade kvalifikácie rovnakého
na strane dožiadaného členského štátu o
prípade bola informácia požadovaná ná-
konania ako rozdielnych trestných činov
prevzatie konania; a musí byť vyriešená
rodným súdom, aby ten mohol náleži-
v jednotlivých členských štátoch. Výmena
Operatívna činnosť
informácií môže byť taktiež limitovaná v
Európskeho zatýkacieho rozkazu (EZR), čo
Kolégium sa tiež zaoberalo tromi vše-
prípade, ak sa odkazuje na zákonné usta-
predstavuje približne 18% všetkých prípa-
obecnejšími otázkami spojenými s pou-
novenie vo vnútroštátnej legislatíve bez
dov. Vo väčšine z nich išlo o žiadosť pri re-
žitím EZR. Prvá sa týkala získania infor-
spresnenia znakov trestného činu.
alizácii EZR. Najviac žiadostí bolo zo stra-
mácií o tom, ako členské štáty v praxi
ny poľského a francúzskeho zastúpenia v
riešia odovzdávanie občanov alebo oby-
Eurojuste. Naopak, najviac žiadostí bolo
vateľov vykonávajúcemu členskému štá-
1.2.10 Európsky zatýkací rozkaz
adresovaných španielskemu zastúpeniu v
tu v zmysle Rámcového rozhodnutia Rady
V roku 2011 bolo v Eurojuste registro-
Eurojuste, za ktorým nasledovali zastúpe-
o EZR 2002/584/SVV (článok 5 ods. 3).
vaných 263 trestných vecí týkajúcich sa
nia Spojeného kráľovstva a Talianska.
Druhá bola zameraná na to, či by EZR mal
byť posudzovaný podľa toho, či bol vyda-
Talianske orgány vyšetrovali organizovanú kriminálnu skupinu zaoberajúcu sa pašovaním tabaku, falšovaním dokumentov a poskytovaním právnej pomoci svo­jim
zadržaným členom. V kritickom bode vyšetrovania bolo potrebné vykonať rozsiahlu operáciu v rámci EÚ, vrátane koordinovaného vykonania EZR a prehliadok za
prítomnosti talianskych predstaviteľov tak, aby získané dôkazy boli prípustné v
nadväzujúcich súdnych konaniach. Eurojust bol požiadaný o pomoc pri koordinácii v piatich ďalších členských štátoch (Rakúsku, Nemecku, Grécku, Španielsku a
Slovinsku), približne 40 hodín pred začatím akcie.
Bezodkladná akcia bola nutná kvôli synchronizácii zatýkaní na základe vydaných
EZR, zabezpečeniu dôkazov a zaisteniu kompletných informácií o aktivitách organizovanej kriminálnej skupiny pre súd. V tejto mimoriadne úspešnej operácii sa
Eurojustu podarilo zosúladiť v priebehu 20 hodín orgány zainteresovaných členských štátov, ktoré vydali a autorizovali EZR, a žiadosti o právnu pomoc. Tým bol
zabezpečený kontakt medzi členskými štátmi v priebehu celej operácie a povolenie
vstupu pre talianskych policajtov na jednotlivé miesta prehliadok.
ný za účelom trestného stíhania alebo
odsúdenia v prípade existencie práva na
obnovu konania po odovzdaní (vydaní).
Tretia sa týkala implementácie a praktického uplatňovania Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/SVV dopĺňajúceho
Rámcové rozhodnutie Rady o EZR a jeho
ustanovenia o právach súvisiacich s odsúdením v neprítomnosti.
Prípady týkajúce sa viacnásobných žiadostí o vykonanie EZR (článok 16 ods. 2
Rámcového rozhodnutia o EZR)
Podľa článku 16 ods. 2 Rámcového rozhodnutia o EZR môže byť Eurojust požiadaný vykonávajúcim justičným orgánom
23
24
zástupcami členských štátov o vykonaní
by o tom informovať Eurojust, s uvede-
EZR. V jednom prípade vydal v priebehu
ním dôvodov omeškania.
24 hodín odôvodnené stanovisko, ktoré
bolo príslušnými národnými orgánmi pri-
V roku 2011 bolo v Eurojuste zaregistrova-
jaté, vďaka čomu mohol byť o niekoľko
ných 116 prekročení lehôt. Najviac regis-
dní podozrivý predvedený pred súd.
trovaných oznámení v súlade s článkom 17
ods. 7 bolo podaných z Írska. Oznámenia
Eurojust často asistoval v počiatočných
boli Eurojustu takisto zaslané Španielskom,
fázach (a počas koordinačných stretnutí)
Českou republikou, Švédskom, Slovenskou
pri hodnotení prípadných konkurenčných
republikou,
EZR, čím pomohol predísť podaniu viace-
Ako bolo uvedené v predchádzajúcich
rých žiadostí o vydanie tej istej osoby.
Výročných správach, skutočnosť, že ozná-
Bulharskom
a
Estónskom.
menia boli doručené len zo 7 členských
Európsky zatýkací rozkaz
V júni 2011 Kolégium prijalo internú
štátov neznamená, že všetky ostatné člen-
smernicu o vydaní stanoviska Eurojustu
ské štáty dodržali lehoty ustanovené pre
v prípade konkurenčných európskych za-
vykonanie EZR. Podľa štatistík EÚ bolo za-
týkacích rozkazov v prípadoch, keď je
znamenaných viac prekročení ako bolo za-
Eurojust požiadaný o zaujatie stanoviska
registrovaných v Eurojuste.
v súlade s článkom 16 ods. 2.
Ako hlavný dôvod prekročenia lehôt bola
o stanovisko, kde by mala byť osoba vydaná v prípade, ak na ňu boli vydané EZR
Prípady týkajúce sa prekročenia lehôt
uvádzaná žiadosť o doplňujúce informácie
dvoma alebo viacerými členskými štátmi.
(článok 17 ods. 7 Rámcového rozhodnu-
(potrebné pre vykonanie EZR). Potreba
tia o EZR)
prekladu potrebných dokumentov, nápad
V roku 2011 bol Eurojust požiadaný o
žiadostí v danom členskom štáte a obme-
radu v zmysle článku 16 ods. 2 v 4 prí-
Podľa článku 17 ods. 7 Rámcového roz-
dzené zdroje vo vykonávajúcich štátoch
padoch. Vo všetkých prípadoch pomo-
hodnutia o EZR, ak členský štát nemôže
takisto spôsobujú omeškania pri vykoná-
hol zabezpečiť dosiahnutie dohody medzi
dodržať lehoty uvedené v článku 17, mal
vaní EZR.
Operatívna činnosť
Problémy vyplývajúce z praktickej apliká-
ku 2.2 Rámcového rozhodnutia o EZR po-
Rady o Európskom zatýkacom rozkaze,
cie EZR
trebné nebolo.
pokiaľ ide o právo na obnovu konania v
V urgentných prípadoch (ktoré nastáva-
Ako
jú často ak sú zadržané osoby, na ktoré
problémov boli pri práci na praktických
•Neoznámenie späť vzatia EZR včas,
bol vydaný EZR) Eurojust naďalej zohrá-
prípadoch Eurojustom identifikované tie-
najmä v prípade zadržania danej osoby.
val kľúčovú úlohu pri uľahčovaní výme-
to otázky:
niektorých členských štátoch.
príklady
praktických
a
právnych
ny informácií medzi národnými orgánmi,
•Prípady, kedy napriek prepusteniu oso-
pri objasňovaní požiadaviek vykonávajú-
•Nedostatočné informácie týkajúce sa
cich justičných orgánov, a všeobecne pri
popisu skutkov alebo trestných činov v
urýchľovaní realizácie EZR. Odborníci sú
EZR.
stále viac oboznámení s použitím tohto
nástroja, s niektorými problémami skôr
praktickej (chýbajúce alebo chybné pre-
by neboli uvedené dôvody, prečo EZR
nebol zrealizovaný.
•Finančné a iné straty pre vydávajúci
•Chýbajúce informácie o rozsudku, pre
ktorý bol EZR vydaný.
klady, chýbajúce informácie, atď.) než
štát, ak bola osoba, na ktorú bol vydaný
zatýkací rozkaz prepustená na kauciu a
následne sa nedostavila tak, ako jej to
právnej povahy. Napriek tomu boli zazna-
•Nepresné informácie týkajúce sa doby,
bolo uložené; alebo ak bola vykonáva-
menané aj právne problémy, ako naprí-
ktorú už osoba vykonala vo väzbe vo
júcemu štátu vydaná nesprávna osoba
klad aplikácia princípu špeciality a pro-
vykonávajúcom štáte pred jej vydaním
držaná vo väzbe.
porcionality,
definícii
a s tým súvisiace nejasnosti o dĺžke zo-
trestných činov. Ako príklad možno uviesť,
stávajúceho trestu, ktorý ma byť vyko-
že podvod s DPH nie je vo všetkých člen-
naný vo vydávajúcom štáte.
a
rozdielnosti
v
ských štátoch definovaný ako trestný čin
•Odmietnutie
dočasného
vydania,
čo
môže vážne narušiť priebeh vyšetrovania vo vydávajúcom štáte.
ovplyvňujúci finančné záujmy EÚ. Tento
•Rozsudky vynesené v neprítomnosti a
rozdiel môže mať za následok omeškania,
rozdielne ponímanie práva na obnovu
•Použitie rôznych kanálov na zasielanie
pretože v niektorých členských štátoch je
konania; nedostatky pri implementácii
EZR bez predchádzajúceho upozorne-
potrebné preukázanie obojstrannej trest-
Rámcového rozhodnutia Rady 2009/299/
nia, že EZR bol zaslaný osobitným pro-
nosti, kým v iných by to na základe člán-
SVV doplňujúceho Rámcové rozhodnutie
striedkom.
25
26
V prípade Istanek v. Okresný súd v Přerove, súd
o práve a praxi v iných členských štátoch. V priebe-
Spojeného kráľovstva potreboval rozhodnúť, či EZR
hu niekoľkých hodín po obdržaní žiadosti, Eurojust
mal byť posúdený ako vydaný za účelom trestného
poskytol informáciu o tom, ako by v takomto prípa-
stíhania alebo za účelom výkonu trestu alebo výko-
de postupovali národné súdy v iných členských štá-
nu príkazu na zatknutie, alebo za účelom odsúde-
toch. České zastúpenie v Eurojuste takisto objasnilo
nia, pričom daná osoba mala zaručené právo na ob-
okolnosti, za akých podľa ich vnútroštátneho práva
novu konania po vydaní (prípad sa týkal odsúdenia
môže odsúdený v neprítomnosti požiadať o obnovu
v neprítomnosti). Domáce orgány nesúhlasili s výz-
konania, a či by rozhodnutie českého súdu v danom
namom a vážnosťou procesných dôsledkov (vráta-
prípade mohlo byť považované za konečné. V tomto
ne prípadného prepustenia zo zatknutia), ktoré mali
prípade Eurojust národnému súdu zabezpečil rých-
nasledovať po prijatí rozhodnutia. Vzhľadom na pro-
lu dostupnosť informácií o všeobecnej praxi v iných
tichodné rozhodnutia na vnútroštátnej úrovni, súd
jurisdikciách EÚ, ako aj o osobitnom postupe v kon-
Spojeného kráľovstva požiadal Eurojust o informáciu
krétnom členskom štáte.
Eurojustu. Hoci mnohé členské štáty implementovali ustanovenia rámcového rozhodnutia do svojich vnútroštátnych poriadkov, justičné orgány aj naďalej používajú
tradičné formy právnej pomoci pri podávaní žiadostí o vydanie príkazov na zaistenie.
To môže byť spôsobené tým, že príkaz
na zaistenie podľa tohto rámcového rozhodnutia je vnímaný ako komplikovaný a
štandardný formulár príkazu nie je zrozumiteľný. Veľa odborníkov má tiež za to, že
príkaz má obmedzený rozsah, a preto je
pre nich rýchlejšie a jednoduchšie pripojiť všetky žiadosti (ako napríklad žiadosti
o domovú prehliadku, odpočúvanie a za-
•Oneskorenia pri prijímaní súhlasu na
na doplňujúcich informácií o upozorne-
istenie majetku) súvisiace s prípadom v
stíhanie pre ďalšie (novo zistené) trest-
niach medzi členskými štátmi. Jednotky
žiadosti o právnu pomoc podľa Dohovorov
né činy (zásada špeciality, článok 27
SIRENE zohrávajú dôležitú úlohu pri vy-
MLA 1959 a 2000. Zásadnejším problé-
Rámcového rozhodnutia o EZR).
konávaní EZR v praxi.
mom sú ťažkosti pri vydaní príkazu na
zaistenie v prípade, že zaistené dôkazy
Eurojust často využíval svoje kontakty s
1.2.11 Príkazy na zaistenie
môžu viesť k záverom, ktoré predtým ne-
kanceláriami SIRENE v súvislosti so žia-
boli známe vydávajúcim orgánom.
dosťou o doplňujúce informácie na ná-
Existuje
málo
príkladov
použitia
rodnej úrovni. Hlavnou úlohou týchto
Rámcového rozhodnutia Rady 2003/577/
Z
kancelárií vytvorených vo všetkých štá-
SVV o zaistení majetku alebo dôkazov v
Eurojustu vyplýva, že odborníci dáva-
toch Schengenského priestoru je výme-
Európskej únii v praktických prípadoch
jú prednosť vydaniu príkazu na zaistenie
práce
na
praktických
prípadoch
Operatívna činnosť
ak existuje predpoklad, že vykonávajúci
štát bude reagovať ihneď po jeho doručení. Eurojust tu poskytuje užitočnú pomoc
vydávaním odporúčaní pre národné orgány o rozdielnych postupoch v členských
štátoch pokiaľ ide o prioritu vykonávania
príkazov na zaistenie. Bolo zaznamenané, že v krajinách, kde existuje centrálny
bankový register, môžu byť informácie o
bankových účtoch podozrivého poskytnuté rýchlejšie, čo umožňuje okamžité vy-
Vlastník významnej španielskej holdingovej spoloč-
Holandsku a Švajčiarsku, aby takto zatajili vlastníc-
nosti so záujmami v rôznych oblastiach podnikania
tvo aktív. Odhaduje sa, že takto nebolo zdanených 2
(medzi inými v oblasti ropného a plynárenského prie-
miliardy EUR patriacich hlavnému podozrivému. Po-
myslu, poľnohospodárstva, nehnuteľností a potra-
čas dvoch koordinačných stretnutí v Eurojuste, na
vinárskych spoločností) bol spolu s ďalšími ôsmimi
ktorých sa zúčastnili národní zástupcovia zo Španiel-
osobami vyšetrovaný v Španielsku a Belgicku pre da-
ska, Belgicka a Spojeného kráľovstva, bola dohodnu-
ňové podvody, pranie špinavých peňazí a účasť na
tá stratégia trestného stíhania a právne kroky, ktoré
zločinnom spolčení. Právnici známej spoločnosti boli
sú potrebné v tomto komplexnom prípade. Doteraz
podozriví z údajného vytvorenia siete spoločností a fi-
boli zadržané aktíva v hodnote 112 miliónov EUR v
nančných transakcií v Paname, Holandských Antilách,
Belgicku a 10 miliónov EUR v Spojenom Kráľovstve.
konanie príkazov na zaistenie.
väčšina štátov takýto postup neumožňu-
V roku 2011 Eurojust naďalej pomáhal
je. To má zrejmý dosah pri cezhranič-
národným orgánom v ich úsilí pri konfiš-
nom uplatňovaní pravidiel, napr. ak člen-
kácii a repatriácii príjmov z trestnej čin-
Členské štáty sa môžu stretnúť s prieťah­
ský štát uplatňujúci inštitút konfiškácie
nosti a riešení vyššie uvedených problé-
mi a inými prekážkami pri vyhľadávaní
bez odsúdenia žiada o jeho vykonanie v
mov. V trestných veciach registrovaných
majetku v iných štátoch. Problémy pri
členskom štáte, ktorý uvedený inštitút
v Eurojuste v roku 2011 bol skonfiškova-
spolupráci môžu byť spôsobené rozdielmi
nepozná. Na praktickej úrovni vyvstáva-
ný majetok (napr. nehnuteľnosti, luxusné
medzi hmotnými a procesnými predpis-
jú prekážky z dôvodu neexistencie cen-
tovary) a peňažné prostriedky v značnom
mi ohľadom konfiškácie v členských štá-
trálneho registra alebo katastra, ktorý
rozsahu.
toch. Niekoľko členských štátov umožňu-
by umožnil ľahšie a rýchlejšie vyhľadá-
je konfiškáciu ziskov z trestnej činnosti
vanie vlastníctva nehnuteľností podozri-
aj v prípade, keď nedošlo k odsúdeniu
vých v niektorých členských štátoch, a
v trestnom konaní (konfiškácia majetku
kvôli ťažkostiam pri uzatváraní dohôd o
Eurojust naďalej pomáhal členským štá-
bez predchádzajúceho odsúdenia), avšak
zdieľaní majetku.
tom v ich úsilí pri uskutočňovaní cezhra-
1.2.12 Konfiškácia a vyhľadávanie
majetku
1.2.13 Kontrolované dodávky
27
28
prostriedky, vďaka ktorým môžu byť pred
úrovni), ktoré by schvaľovali kontrolova-
súd postavení vodcovia organizovaných
né dodávky. Uvedené návrhy boli posunu-
zločineckých skupín, a nie iba kuriéri.
té na ďalšie rokovanie, s cieľom poukázať
Medzi členskými štátmi stále pretrvávajú
na daný problém.
veľké rozdiely v legislatíve a praxi v oblasti kontrolovaných dodávok, čo môže
Vo všeobecnosti Eurojust pomáha s taký-
mať za následok problémy pri medziná-
mito problémami, no osobitne s problé-
rodnej spolupráci, tak na úrovni vykoná-
mami týkajúcimi sa prípustnosti dôkazov.
vania práva, ako aj na justičnej úrovni.
Samotné povolenie dodávky môže priamo
ovplyvniť prípustnosť, rovnako ako pro-
V snahe predísť akýmkoľvek oneskore-
porcionalita rušivých prostriedkov môže
niam pri kontrolovaných dodávkach, kto-
znamenať sledovanie (stály dohľad), a
ré by mohli ohroziť účinnosť operácií, sú
podobne. Ďalším problémom je nahrade-
potrebné okamžité kroky. Tu môžu na-
nie drog pred realizáciou kontrolovanej
stať praktické problémy pri identifikácii
dodávky. Legislatíva niektorých členských
orgánov kompetentných na schválenie
štátov takéto nahradenie umožňuje, zatiaľ
použitia kontrolovaných dodávok. V nie-
čo v iných štátoch nie. Obzvlášť náročné
ničných kontrolovaných dodávok počas
ktorých členských štátoch je pre kontro-
na organizáciu sú kontrolované dodávky,
roka 2011. V súlade s článkami 9c a 9d
lované dodávky potrebné ich schválenie
kde sú zapojené tretie štáty. Eurojust vy-
Rozhodnutia o Eurojuste majú národ-
súdom, zatiaľ čo v iných povolenie vydá-
užitím svojich skúseností s cezhraničnými
ní členovia ako príslušné národné orgány
va polícia. Identifikácia kompetentných
operáciami mimo Európskej únie pomáha
právomoc schvaľovať a koordinovať kon-
orgánov v členskom štáte tak môže byť
odborníkom z členských štátov.
trolované dodávky.
problematická. Počas seminára Eurojustu
Obchodovanie s drogami – kontrolovaná dodávka
o pašovaní drog, ktorý sa konal v októbri
V roku 2011 Eurojust pravidelne pomá-
Kontrolované dodávky sú veľmi účinnou
2011, boli predložené návrhy na určenie
hal pri objasňovaní právnych požiadaviek
vyšetrovacou technikou najmä v prípa-
ústredných kontaktných bodov v každom
kontrolovaných dodávok v konkrétnych
doch obchodovania s drogami. Poskytujú
členskom štáte (pokiaľ možno na súdnej
členských štátoch. V jednom prípade kon-
Operatívna činnosť
trolovaná dodávka nemohla byť zrealizovaná, keďže žiadosť neobsahovala detaily
vyžadované domácou legislatívou dožiadanej krajiny. S cieľom predísť takýmto
ťažkostiam, členské štáty môžu považovať za prospešné postúpiť takéto prípady Eurojustu, aby dožiadania o právnu
pomoc zahŕňajúce kontrolovanú dodávku obsahovali všetky náležitosti v zmysle právnej úpravy tých štátov, cez územie
ktorých bude zásielka prechádzať.
1.3 J ustičná spolupráca v
prioritných oblastiach
trestných činov
1.3.1 Terorizmus
V roku 2011 Eurojust zaregistroval 27 prí-
Niekoľko členských štátov strednej Európy vyšetro-
kontrolovanej dodávky pod justičným dohľadom.
valo organizovanú skupinu, ktorá zásobovala svo-
Eurojust zapojil Europol za účelom poskytnutia
jich partnerov v Turecku anhydridom kyseliny octo-
spravodajských analýz, ktoré poskytli prepojenia na
vej, dôležitým prekurzorom na výrobu heroínu. (Z
vyšetrovania vedené v ďalších krajinách. V novem-
jednej tony anhydridu kyseliny octovej môže byť vy-
bri 2011 bolo v Eurojuste zorganizované koordinač-
robených približne 400 – 600 kilogramov heroínu.)
né stretnutie, na ktorom sa zúčastnili všetky zain-
Vyšetrovaním bolo zistené, že išlo približne o 30 ton
teresované krajiny (vrátane Turecka) a dohodli sa
prekurzora. Vyrobený heroín bol následne distribu-
na ďalšom postupe. Kontrolovaná dodávka anhydri-
ovaný na predaj do Európskej únie. Predchádzajúce
du kyseliny octovej postupovala na území členských
pokusy o zorganizovanie kontrolovanej dodávky
štátov podľa dohody, avšak po doručení zásielky do
prekurzora v Turecku neboli úspešné.
Turecka bola táto zaistená a nevinný vodič kamiónu bol zadržaný, a to napriek dohodám uzavretým
Po tom, čo slovenské orgány získali informácie o no-
na koordinačnom stretnutí. Eurojust zohral dôležitú
vom pláne dodávky 10 ton anhydridu kyseliny oc-
a aktívnu úlohu pri prepustení vodiča. Hoci operá-
tovej do Turecka a spätnej dodávke 300 kilogra-
cia nemohla v Turecku pokračovať, bolo zadržaných
mov heroínu cez Taliansko, Bulharsko, Rumunsko,
osem vodcov skupiny v EÚ, a celkovo 32 ton anhyd-
Maďarsko,
ridu kyseliny octovej spolu s drogami, nezákonnými
Slovensko
a
Rakúsko,
kontaktova-
li Eurojust za účelom zorganizovania cezhraničnej
zbraňami a falošnými dokumentmi.
padov súvisiacich s terorizmom, vrátane
prípadov financovania terorizmu, a boj
proti terorizmu bol opäť prioritou v ope-
Na podporu nadnárodného vyšetrovania
pre terorizmus v zmysle Rozhodnutia
ratívnej práci. Počet prípadov terorizmu v
bol vytvorený SVT a ďalší SVT, vytvore-
Rady 2005/671/SVV z 20. septembra
roku 2011 je porovnateľný s rokom 2010
ný v predošlých rokoch, bol stále funkčný.
2005 a takisto z ďalších zdrojov, v roku
2011
(28 prípadov). Bolo zorganizované jedno
Eurojust
publikoval
tri
vydania
koordinačné stretnutie v prípade týkajú-
Na základe informácií získaných od ná-
jeho Monitoru teroristických rozsudkov.
com sa terorizmu (za účasti Europolu).
rodných
Monitor informuje o prípadoch terorizmu,
korešpondentov
Eurojustu
29
30
na ktorých má EÚ záujem, osvedčených
protiteroristické opatrenia EÚ a do Správy
padoch obchodovania s drogami. Projekt
postupoch právnej analýzy prípadov a o
Europolu za rok 2011 o stave a trendoch
analyzoval a vyhodnotil dáta a výstupy z
legislatívnom vývoji v tejto oblasti.
terorizmu (TE-SAT). Eurojustu bol pri-
koordinačných stretnutí Eurojustu týkajú-
delený štatút pozorovateľa na stretnu-
cich sa prípadov obchodovania s drogami,
tiach Výboru expertov na terorizmus
ktoré sa konali v období od 1. septembra
(CODEXTER) Rady Európy.
2008 do 31. augusta 2010, s cieľom iden-
Za
pomoci
protiteroristického
tímu
Eurojustu boli zorganizované taktické a
strategické stretnutia, za účasti popredných justičných predstaviteľov a odbor-
tifikovať hlavné výzvy a riešenia v tejto
1.3.2 Obchodovanie s drogami
níkov na právo týkajúce sa terorizmu, a
oblasti. Záverečná správa projektu zahŕňajúca diskusie z krakovského seminára a
vymenili si svoje poznatky, s cieľom po-
V roku 2011 bolo zaregistrovaných 242
výsledky analýz prípadov bude k dispozí-
môcť kompetentným predstaviteľom EÚ
prípadov obchodovania s drogami, čo
cii v roku 2012.
pri zefektívňovaní koordinácie v oblas-
znamená, že obchodovanie s drogami je
ti boja proti terorizmu. V apríli 2011 sa
najčastejším druhom trestného činu v prí-
Analytické pracovné jednoty Europolu
konalo taktické stretnutie o „násilnom
padoch Eurojustu, s podielom 16,8%. V
(AWF) analyzujú dáta z pohľadu konkrét-
monotematickom
teroriz-
porovnaní s rokom 2010 (254) sa počet
nych typov trestnej činnosti. Eurojust je
me“. Na júlovom výročnom strategickom
prípadov mierne zvýšil , pričom počet ko-
v súčasnosti zapojený do všetkých AWF
stretnutí všetkých národných korešpon-
ordinačných stretnutí konaných v týchto
Europolu týkajúcich sa obchodovania s
dentov Eurojustu pre terorizmus boli vy-
prípadoch narástol z 39 (v roku 2010) na
drogami (AWF Heroín and AWF Konope v
hodnotené výsledky dotazníka určeného
50 (v roku 2011). V porovnaní s rokom
roku 2011). Eurojust tiež prispel k návrhu
justičným orgánom EÚ o používaní inter-
2010, kedy boli vytvorené 3 SVT v súvis-
Európskeho paktu o syntetických drogách
netu islamistickými teroristami a praco-
losti s prípadmi obchodovania s drogami,
a do seminárov Komisie o úprave legis-
valo sa na analýze prípadov.
v roku 2011 ich bolo 7.
latívy EÚ na úseku obchodovania s dro-
Eurojust taktiež prispel do Výročnej sprá-
V spolupráci s poľským predsedníctvom
cu s Európskym monitorovacím centrom
vy koordinátora boja proti terorizmu EÚ,
v EÚ, Eurojust v októbri 2011 zorganizo-
pre drogy a drogové závislosti (EMCDDA)
do štúdie iniciovanej Európskym parla-
val v Krakove strategický seminár v rámci
(vzájomné návštevy prebehli počas roka
mentom o predpokladaných nákladoch na
projektu Posilnenie práce Eurojustu v prí-
2011)
extrémizme/
gami. Navyše, Eurojust posilnil spoluprá-
a
naďalej
poskytoval
podporu
Operatívna činnosť
Európskej policajnej akadémii (CEPOL) v
bolo v roku 2011 vytvorených šesť SVT v
rámci školení.
súvislosti s prípadmi OĽ.
1.3.3 Obchodovanie s ľuďmi
Dňa 18. októbra 2011 sa pod záštitou
poľského predsedníctva Eurojust a ďalšie
V roku 2011 bolo registrovaných 79 prí-
SVV agentúry (CEPOL, Európsky úrad na
padov obchodovania s ľuďmi (OĽ), spo-
podporu azylu, Európsky inštitút pre ro-
medzi ktorých sa väčšina týkala obchodo-
dovú rovnosť, Europol, Agentúra pre zá-
vania za účelom sexuálneho zneužívania.
kladné práva a FRONTEX) zúčastnili na
Zatiaľ čo v počte prípadov došlo len k
5. dni boja proti obchodovaniu s ľuďmi
miernemu zvýšeniu oproti roku 2010 (87
EÚ, spolu s koordinátorom boja proti ob-
prípadov), počet koordinačných stretnutí
chodovaniu s ľuďmi. Akcia zahŕňala dis-
v tejto oblasti sa takmer zdvojnásobil, z
kusiu medzi riaditeľmi SVV agentúr, do-
13 v roku 2010 na 24 v roku 2011. Spolu
šlo k podpísaniu spoločného vyhlásenia
Návšteva Myrie Vassiliadou, koordinátorky EÚ pre boj proti obchodovaniu
(Európska komisia)
V auguste 2010 francúzska polícia za-
halila zainteresovanie holandskej orga-
stavila kamión prevážajúci viac ako
nizovanej zločineckej skupiny a potrebu
2000 kg konope. Bolo zistené prepo-
vytvorenia SVT. To sa udialo vo februári
jenie do Belgicka, Holandska, Litvy a
2011, a SVT boli poskytnuté prostriedky
Estónska, a Eurojust bol požiadaný o
Eurojustu na podporu jej operatívnych
pomoc. Eurojust zorganizoval tri koor-
činností. V máji 2011 prebehlo viace-
dinačné stretnutia za účasti Europolu,
ro zatknutí v Belgicku a vo Francúzsku,
na ktorých bola zabezpečená výmena
boli vykonané domové prehliadky v
informácií s cieľom zamerať kompletnú
Holandsku, čim bola zločinecká skupina
zločineckú sieť. Výmena informácií od-
úspešne rozložená.
Eurojustom a ostatnými orgánmi, a tiež
prebehli tri pracovné semináre. Eurojust
spolu s Europolom predsedali pracovnému semináru o vyšetrovaní a trestnom
stíhaní trestných činov OĽ.
Niektorí majú za to, že OĽ nie je dostatočne vyšetrované alebo trestne stíha-
31
32
Zločinecká organizácia, ktorej lídrami boli väčšinou
tý deň spoločnej akcie proti organizovanej zločinec-
Vietnamci, poskytovala nelegálnym prisťahovalcom
kej skupine za použitia Eurojustu ako koordinačné-
falošné dokumenty a prevádzali ich cez východnú
ho centra a takisto bolo dohodnuté, kde prebehne
Európu do Európskej únie. Prepojená skupina irac-
samotné trestné stíhanie. Za podpory a koordinácie
kých Kurdov prevádzala tých imigrantov, ktorí sa
Eurojustu a Europolu vykonali policajti a vyšetrujú-
dostali do Belgicka a Francúzska, do Spojeného krá-
ce justičné orgány akciu vo Francúzsku, Spojenom
ľovstva za cenu medzi 2 000 až 3 000 EUR za kaž-
kráľovstve, Českej republike, Nemecku a Maďarsku.
dého ilegálneho prisťahovalca. Aby sa dosiahol po-
Eurojust poskytol podporu pri riešení akútnych
krok v prípade, ktorý bol prepojený nielen v rámci
problémov a pri realizácii žiadostí o pomoc a príka-
EÚ, ale aj do tretích štátov, požiadal francúzsky vy-
zov. Bolo zatknutých 30 podozrivých vodcov skupi-
šetrujúci sudca v Lille Eurojust o pomoc.
ny, vykonané EZR a domové prehliadky, a hoci to
nebol hlavný cieľ vyšetrovania, bola nájdená veľ-
Eurojust zvolal koordinačné stretnutie za účasti
ká krytá kultivačná farma konope, ktorej produkcia
všetkých zainteresovaných orgánov. Bol dohodnu-
bola následne zastavená.
vých podvodov, podvodov tzv. nigérijského typu, sprenevery majetku spoločnosti a podvody s DPH. Počet koordinačných
stretnutí týkajúcich sa týchto prípadov
výrazne vzrástol zo 17 v roku 2010 na 58
v 2011. Boli vytvorené 4 SVT na uľahčenie vyšetrovania prípadov podvodu.
Najväčšie zastúpenie v prípadoch podvodov mali podvody s DPH, ktorých sa týkalo 24 koordinačných stretnutí v roku 2011,
čo môže odzrkadľovať vplyv tejto trestnej
činnosti na príjmy členských štátov.
Tím Eurojustu pre finančné a ekonomické
trestné činy v roku 2011 dokončil strategický projekt na zlepšenie výmeny infor-
né, keďže obete bývajú považované za
Európskej únie a navrhnutie riešení. Tento
mácií a vzájomnej právnej pomoci me-
páchateľov trestných činov prostitúcie
projekt bude dokončený v roku 2012.
dzi justičnými orgánmi členských štátov
alebo nelegálneho prisťahovalectva. Za
účelom preskúmania tejto situácie, tím
v oblasti podvodov s DPH. Dňa 28. mar1.3.4 Podvody
Eurojustu pre obchodovanie s ľuďmi a sú-
ca bol zorganizovaný strategický seminár
za účasti odborníkov zo všetkých člen-
visiace trestné činy inicioval strategický
V roku 2011 bolo registrovaných 218
ských štátov a Europolu, ktorého cieľom
projekt Opatrenia Eurojustu proti obcho-
prípadov podvodov, čo predstavuje ná-
bolo identifikovať súčasné právne a prak-
dovaniu s ľuďmi, ktorého cieľom je iden-
rast oproti 204 prípadom v roku 2010.
tické problémy pri vyšetrovaní a trestnom
tifikácia možných právnych a praktických
„Podvod“ zahŕňa celý rad trestných činov
stíhaní podvodov s DPH, najmä podvodov
prekážok pri trestnom stíhaní OĽ v rámci
vrátane daňových podvodov, počítačo-
tzv. karuselového typu. Boli zostavené
Operatívna činnosť
odporúčania zahŕňajúce: aproximáciu de-
pade cezhraničnej korupcie s globálnym
ného roku sa Eurojust podieľal na dvoch
finícií, výšku sankcií a premlčacie doby v
aspektom.
SVT.
1.3.6 Počítačová kriminalita
Pojem „počítačová kriminalita” zahŕňa dva
členských štátoch týkajúce sa podvodu s
DPH, potrebu právneho rámca pre vyšet-
druhy trestnej činnosti: použitie interne-
rovanie a trestné stíhanie cezhraničných
podvodov s DPH pre všetky členské štá-
V roku 2011 bolo registrovaných 24 prí-
tu na páchanie „tradičných“ trestných či-
ty bez ohľadu na to, kde bol trestný čin
padov, v porovnaní s 32 v roku 2010.
nov ako podvod, falšovanie, zverejňova-
spáchaný a kde došlo k strate, a potrebu
Naproti tomu došlo k značnému nárastu
nie materiálov o sexuálnom zneužívaní, a
iniciovania cezhraničnej policajnej a jus-
koordinačných stretnutí v Eurojuste po-
pod., a použitie elektronických prostried-
tičnej spolupráce v čo možno najskoršej
kiaľ ide o prípady počítačovej kriminality,
kov na prerušenie alebo úplné znefunkč-
fáze, za podpory Eurojustu a Europolu.
z 1 v roku 2010 na 10 v 2011. Počas da-
nenie informačných systémov. Eurojust
1.3.5 Korupcia
V roku 2011 bolo registrovaných 26 prípadov korupcie, čo predstavuje mierny
pokles oproti 31 prípadom v roku 2010. V
zhode s rastúcim dôrazom na koordinačnú prácu Eurojustu, výrazne narástol počet koordinačných stretnutí - z 11 v roku
2010 na 19 v 2011.
SVT na úseku korupcie, ktorý bol v minulosti založený v Eurojuste, dosiahol
v roku 2011 výsledok, podľa ktorého v
členskom štáte nastalo finančné vyrovnanie vo výške približne 3 milióny EUR v prí-
Riaditelia holandskej spoločnosti boli podozriví z
Dňa 27. septembra 2011 prebehla spoločná akcia
účasti na tzv. Pontiho schéme. Presvedčili 800 in-
justičných a policajných orgánov v ôsmich kraji-
vestorov ku kúpe podvodných investičných produk-
nách. V Holandsku boli vykonané prehliadky v šies-
tov spolu za 200 miliónov EUR. Investori boli zís-
tich domoch, piatich spoločnostiach a právnych
kavaní cez televízne reklamy, holandskú televíznu
kanceláriách. Vo Švajčiarsku bol prehľadaný dom a
reláciu „Biznis trieda“ a na „milionárskych veľtr-
tiež priestory dvoch spoločností. Súbežne boli vyko-
hoch“. Holandská spoločnosť mala tiež predajné
nané prehliadky v Belgicku, Španielsku, Spojenom
miesta po celej Európe. Keďže tento podvod bol
kráľovstve, Turecku, USA a Dubaji. Prehliadky
medzinárodnej povahy (týkal sa minimálne štyroch
a zatknutia boli koordinované v reálnom čase
členských štátov a štyroch tretích štátov), Eurojust
Eurojustom z koordinačného centra. Výsledkom
bol požiadaný o pomoc a koordináciu. Na koordi-
operácie bolo zaistenie aktív ako sú nehnuteľnosti,
načnom stretnutí v Eurojuste bolo dohodnuté vy-
autá a veľká suma peňazí na bankových účtoch v
tvorenie koordinačného centra v Haagu.
niekoľkých jurisdikciách.
33
34
Na základe vyšetrovania novinárov vzniklo po-
orgány požiadali OLAF o odbornú pomoc, najmä
dozrenie z korupcie u štyroch členov Európskeho
pokiaľ ide o prehliadku priestorov EP. Za pomoci
parlamentu (ČEP). Európsky parlament odmie-
OLAFu a Eurojustu boli v krátkom čase priestory
tol OLAFu právo viesť administratívne vyšetrova-
EP prehľadané francúzskymi a belgickými orgánmi
nie v tomto prípade bez príkazu vydaného národ-
v súlade so žiadosťou rakúskych justičných orgá-
ným justičným orgánom, a takisto protikorupčným
nov. S pomocou OLAFu a Eurojustu bolo zorgani-
úradníkom odmietol vydať povolenie na vykona-
zované koordinačné stretnutie, ktorého sa zúčast-
nie prehliadky v kanceláriách podozrivých ČEP.
nili predstavitelia Rakúska, Rumunska, Slovinska,
Kompetentné národné orgány zainteresovaných
Belgicka a Francúzska. OLAF prispel k úspešnému
členských štátov začali vyšetrovania a prípad bol
a včasnému prehľadaniu priestorov EP, na zákla-
predložený Eurojustu so žiadosťou o pomoc. Na
de žiadosti národných orgánov. Prípad nie je stále
základe odporúčania Eurojustu, rakúske justičné
uzatvorený.
celkových čísiel bolo pranie špinavých
peňazí štvrtým najčastejším typom trestnej činnosti (po obchodovaní s drogami,
podvodoch a OĽ). Keďže organizované
zločinecké skupiny potrebujú jednak legalizovať príjmy z trestnej činnosti, a tiež
financovať budúce trestné aktivity, toto
číslo nie je prekvapujúce. Dôsledkom je
to, že k dosiahnutiu týchto cieľov budú
organizované zločinecké skupiny posielať
prostriedky za hranice. Počet koordinačných stretnutí v roku 2011 bol 27 (oproti
30 v 2010). V roku 2011 boli vytvorené
2 SVT, pričom na pranie špinavých peňazí boli zamerané ďalšie dva SVT, súčasne
určené na riešenie prípadov obchodovania s drogami.
prispel v boji proti obidvom typom počíta-
tol svoje odborné znalosti v prebiehajúcich
Horizontálny charakter prania špinavých
čovej kriminality. Tiež sa zúčastnil inicia-
diskusiách o zriadení Európskeho centra
peňazí bol zdôraznený v Hodnotení hro-
tívy, ktorej cieľom je čeliť ohrozeniam na
počítačovej kriminality.
zieb organizovaného zločinu (OCTA) 2009
úrovni EÚ. Eurojust sa naďalej podieľa na
Európskej platforme počítačovej kriminali-
a v Hodnotení hrozieb ruského organizo1.3.7 Pranie špinavých peňazí
ty, ktorá zahŕňa online systém notifikova-
vaného zločinu (ROCTA) 2008, a pranie
špinavých peňazí bolo Radou Európskej
nia (oznamovania) internetovej kriminality
V roku 2011 bolo registrovaných 122
únie opakovane vyhodnotené ako jedna
(I-CROS) a analytické pracovné jednotky
prípadov prania špinavých peňazí v po-
z priorít EÚ pre roky 2010-2011 v rámci
Europolu CYBORG. Eurojust takisto posky-
rovnaní so 146 v roku 2010. Z hľadiska
boja proti organizovanej kriminalite.
Operatívna činnosť
Hackeri napadli národné registre povolení na ob-
dobné sofistikované metódy. Existovalo silné podo-
chodovanie s emisnými kvótami v Českej republike,
zrenie prepojenia útokov. Pri vyšetrovaní prípadu
Rakúsku, Nemecku, Grécku, Rumunsku, Francúzsku
český prokurátor potreboval informácie od ostatných
a Spojenom kráľovstve. V Českej republike bolo z
členských štátov a Eurojust požiadal o koordináciu a
registra povolení na obchodovanie s elektrinou a
pomoc s justičným aspektom spolupráce. Eurojust
emisnými kvótami odcudzených približne 1 175 000
monitoroval a pomáhal (spolu s Európskou justičnou
povolení (v hodnote okolo 18 miliónov EUR), a tie-
sieťou (EJS)) pri vykonávaní justičných žiadostí do
to boli prevedené na účty v niekoľkých európskych
Nemecka, Estónska a Spojeného kráľovstva tak, aby
krajinách. Veľa z nich bolo nájdených v Nemecku,
odcudzené emisné povolenia mohli byť čiastočne za-
Estónsku a Spojenom kráľovstve.
istené a vrátené poškodeným. Ďalšie vyšetrovanie
týkajúce sa phishingu a hackerstva rozšírilo prípad o
Modus operandi týchto útokov v siedmich členských
cezhraničný charakter, a Eurojust bude naďalej po-
štátoch bol takmer identický, páchatelia použili po-
máhať s postupom na tomto prípade.
1.3.8 Iná organizovaná kriminalita
V kategórii „iná organizovaná kriminalita“
bolo registrovaných 197 prípadov v po-
ná kriminalita“ je čisto zostatkovou ka-
nej trestnej činnosti. Závery Rady z
rovnaní s 233 v predchádzajúcom roku.
tegóriou a používa sa len v prípadoch,
roku 2010 týkajúce sa Výročnej správy
Výrazne vzrástol počet koordinačných
keď ostatné aspekty organizovanej trest-
Eurojustu podporujú zámer Eurojustu vy-
stretnutí, z 13 v roku 2010 na 56 v 2011.
nej činnosti ako obchodovanie s drogami,
lepšiť štatistické nástroje s cieľom poskyt-
Bolo zriadených šesť SVT na vypátranie
OĽ alebo pranie špinavých peňazí, nie sú
núť Rade detailnejšie čísla ohľadom tejto
organizovaných kriminálnych skupín.
adekvátne.
trestnej činnosti. V tejto práci sa pokra-
K štatistikám v tejto kategórii je potreb-
V tomto kontexte Eurojust pracoval na
níctvom nového zoznamu trestných činov
né pristupovať osobitne. „Iná organizova-
vylepšení svojich databáz organizova-
v rámci systému správy prípadov (CMS),
čovalo aj v roku 2011, najmä prostred-
35
36
Talianski príslušníci žijúci v Nemecku boli vyšet-
dom ďalšieho postupu na prípade a bolo prijaté
štátoch bolo vykonaných veľké množstvo pre-
rovaní pre podvody s DPH a pranie špinavých pe-
rozhodnutie o spoločnom dni akcie organizovanej
hliadok (5 v Nemecku a 20 v Taliansku) v sídlach
ňazí súvisiace s rozsiahlou sieťou obchodovania s
z koordinačného centra v Eurojuste.
hlavných podozrivých a kanceláriách spoločnos-
vozidlami. Po tom, čo nemeckí prokurátori kon-
tí zainteresovaných do nezákonného obchodova-
taktovali svojich kolegov v Taliansku, objavili sa
Koordinačné centrum umožnilo okamžitú výmenu
nia. Listinné dôkazy, niekoľko počítačov a približ-
zákonné prekážky pri akcii, ktoré boli predlože-
informácií a dôkazov medzi políciou a justičnými
ne 300 000 EUR v aktívach bolo zaistených a bol
né Eurojustu na zváženie. Po analyzovaní prob-
orgánmi v zainteresovaných členských štátoch a
zmrazený bankový účet v Nemecku. Eurojust bol
lému, Eurojust talianskym justičným orgánom
bezprostrednú analýzu získaných dát. Výsledkom
urýchľujúcim činiteľom v pozadí výsledku spoloč-
odporučil zváženie začatia paralelného vyšetro-
súbežných operácií bolo zatknutie hlavného po-
nej operácie a bude aj naďalej sledovať vývoj obi-
vania. Na koordinačnom stretnutí zorganizova-
dozrivého v Nemecku a jeho obvinenie z prania
dvoch paralelných vyšetrovaní, s cieľom zabezpe-
nom Eurojustom bola dosiahnutá dohoda ohľa-
špinavých peňazí. Navyše, v oboch členských
čiť najlepšie výsledky na justičnej úrovni.
Bulharské orgány požiadali Eurojust o pomoc v
rením SVT, so zapojením bulharských a španiel-
Výsledkom bolo zadržanie občanov Bulharska
prípade organizovaného zločinu týkajúceho sa
skych orgánov, Eurojustu a Europolu.
a tretích štátov nemeckými orgánmi, ktorí mali
podvodu s identitou, skimmingu a falšovania
v držbe 300 000 falšovaných eurobankoviek.
eurobankoviek. Vodca mal dvojité občianstvo
Po stretnutí SVT v apríli 2011 orgány zistili, že
Zapojenie Eurojustu a jeho pomoc pri koordiná-
(bulharské a Bývalej juhoslovanskej republiky
podozrivý je tiež vyšetrovaný nemeckými orgán-
cii činností medzi národnými orgánmi činnými v
Macedónska) a žil v Španielsku. Po kontaktovaní
mi. Eurojust bezprostredne zapojil nemecké za-
trestnom konaní umožnila úspešné ukončenie
bulharskými orgánmi, Eurojust pomáhal s vytvo-
stúpenie, ktoré sa spojilo s národnými orgánmi.
prípravného konania v Bulharsku.
Operatívna činnosť
upraveného pre potreby Eurojustu a od-
V máji 2009 bola v zálive Aden pirát-
mená podozrivých a pod. Čo bolo dôle-
mi obsadená holandská loď Marathon.
žité, Eurojust poskytol priestor, kde si
Holandské úrady zvažovali dve možné
prokurátori zaoberajúci sa námorným
Napriek akýmkoľvek problémom s evi-
riešenia: 1) vojenský zásah proti pirá-
pirátstvom mohli vymeniť svoje prak-
denciou „inej organizovanej kriminality“
tom, alebo 2) vyjednávanie s pirátmi,
tické skúsenosti týkajúce sa dôkazných
je jasné, že samotná organizovaná kri-
ktorí požadovali výkupné v miliónoch
a právnych problémov, ktoré súvisia s
minalita zostáva jednou z najdôležitejších
USD. Majiteľ lode sa rozhodol vyjed-
miestom jurisdikcie, situáciou na palu-
trestných činností v práci Eurojustu a od-
nať oslobodenie zaplatením výkupné-
be, aspektmi zatknutia a vydania, vä-
zrkadľuje skutočnosť, že zameranie kon-
ho. Výkupné bolo zaplatené a hoci je-
zenskými zariadeniami, získaním dôka-
krétnych
den z členov posádky zomrel, nedošlo k
zov, vypočutím svedkov, identifikáciou
skupín je jednou z priorít Európskej únie
zatknutiu. Majiteľ holandskej lode ozná-
podozrivých, nedostatkom veku (čo by
v tejto oblasti.
mil tento útok holandským orgánom ako
mohlo mať vplyv na súdne konanie a zá-
vydieranie, čím bola zapojená holand-
konné postavenie podozrivých pirátov)
ská jurisdikcia. Vyšetrovaním boli iden-
a pod. Bol preskúmaný význam part-
tifikovaní mnohí z pirátov, ktorí boli pre-
nerstva s ďalšími stranami akými sú ná-
Za pomoci Eurojustu bolo v roku 2011
pojení na ďalšie prípady vyšetrované v
morníctvo, poisťovacie spoločnosti, prí-
založených 33 nových SVT. Prokurátori,
Nemecku a Belgicku.
stavné orgány, atď., spolu s nástrojmi
vyšetrovania na vypátranie výnosov z pi-
Počas vývoja tohto prípadu bolo zor-
rátskej činnosti. Stanovenie spoločných
ganizovaných niekoľko koordinačných
cieľov počas stretnutí v Eurojuste umož-
stretnutí a došlo k výmene operatív-
nilo vytvorenie SVT medzi Holandskom
nych informácií ako modus operandi,
a Nemeckom v novembri 2011.
súhlaseného Kolégiom.
organizovaných
zločineckých
1.4 Spoločné vyšetrovacie tímy
sudcovia a policajti Eurojustu mali zastúpenie v 29 z nich, v súlade s článkom 9f
Rozhodnutia o Eurojuste. Dva štáty mimo
EÚ sa zúčastnili multilatelárneho SVT, za
podpory Eurojustu. Nepretržitý nárast
počtu SVT založených za pomoci a účasti Eurojustu dokazuje, že národné orgá-
37
38
Kontaktný bod Eurojustu pre ochranu detí – trestné činy voči deťom
V roku 2011 bolo registrovaných 33 prípadov trestných činov voči deťom vrátane dvoch nórskych prípadov. Od roku 2004 je to spolu 169 prípadov,
spolu so 6 registrovanými Nórskom. Najčastejšími druhmi trestných činov páchaných na deťoch, spomedzi prípadov Eurojustu, sú sexuálne zneužívanie vrátane znásilnenia a sexuálneho vykorisťovania, obrazové záznamy zneužívania detí (detská pornografia) a OĽ.
Kontaktný bod pre ochranu detí v Eurojuste v roku 2011 posilnil spoluprácu Eurojustu s Európskou finančnou koalíciou proti šíreniu obrazových záznamov sexuálneho zneužívania detí na internete (EFC). EFC bola založená v roku 2009 na boj proti komerčnému šíreniu obrazových záznamov zneužívania detí na internete. V roku 2011 bola vytvorená nová štruktúra EFC s väčším dôrazom na presadzovanie práva a justičných krokov nadväzujúcich
na jej prácu.
V nadväznosti na úspechy operácií, akým je operácia Lost boy, kde bola rozložená pedofilná skupina a viac ako 70 detí bolo zachránených od sexuálneho zneužívania v Európskej únii, boli nadviazané kontakty s oddelením zneužívania detí a oddelením nemravnosti amerického ministerstva spravodlivosti a s inými americkými vládnymi agentúrami a mimovládnymi organizáciami.
Eurojust usporiadal taktické stretnutie o cestujúcich páchateľoch sexuálneho zneužívania detí zameraných na sexuálnu turistiku, kedy k zneužívaniu
detí dochádza v tretích štátoch (často v rozvojových krajinách) a trestné stíhanie prebieha v členskom štáte pôvodu páchateľa. Na stretnutí boli preskúmané praktické prekážky, ktorým čelia justičné orgány členských štátov v takýchto prípadoch (najmä ak neexistuje dohoda o spolupráci s tretím
štátom), a úloha Eurojustu v pomoci pri riešení ťažkostí týkajúcich sa zaisťovania a prípustnosti dôkazov a identifikácii a bezpečnosti obetí. Účastníci
zdôraznili význam kontaktnej siete Eurojustu s tretími štátmi a kooperácie s miestnymi mimovládnymi organizáciami.
ny sú čoraz viac oboznámené s týmto ná-
Nárast počtu SVT takisto naznačuje, že od-
vhodné použiť SVT. Tento aspekt bol posil-
strojom a sú stále viac pripravené použiť
borníci činní v trestnom konaní sa obraca-
nený v roku 2011 založením Sekretariátu
ho vo svojej operatívnej práci.
jú na Eurojust pri rozhodovaní o tom, čí je
siete SVT v Eurojuste (pozri kapitolu 2.2.2).
Operatívna činnosť
Eurojust pomáhal odborníkom SVT vo
štátoch. Poskytnutie odborného odporú-
viacerých smeroch, napr. pri navrhnutí,
čania zo strany Eurojustu je preto kľú-
doplnení a rozšírení dohôd o SVT. Vďaka
čové, vrátane prípadného odporúčania
bohatej skúsenosti s prácou SVT sa
o nevhodnosti SVT. Ak národné zákonné
Eurojustu podarilo rozvinúť odborné zna-
požiadavky pre konkrétne druhy vyšetro-
losti, ktoré mu umožňujú poskytovať rady
vania nie sú v súlade s predpokladanými
o možných právnych prekážkach, čím po-
aktivitami SVT, musí byť zvážená mož-
máha predísť ďalším problémom.
nosť paralelných vyšetrovaní alebo tradičných postupov PP.
Skúsenosti
z
praktických
prípadov
Eurojustu poukazujú na dva opakujúce
Ďalším praktickým problémom pravidel-
sa problémy týkajúce sa SVT na úrovni
ne sa vyskytujúcim na koordinačných
trestného stíhania a na justičnej úrovni:
stretnutiach Eurojustu je zverejnenie cit-
prípustnosť dôkazov a zverejnenie infor-
livých informácií súvisiacich s prípadom.
mácií. Prípustnosť dôkazov bola značne
Keďže promptné zdieľanie informácií je
diskutovaná na koordinačných stretnu-
hlavnou výhodou SVT, jej členovia musia
tiach. V prípade spolupráce rôznych jus-
na začiatku poznať rozsah a načasovanie
tičných systémov je nevyhnutná pred-
zverejnenia citlivých materiálov obhajcovi
chádzajúca dohoda o požiadavkách na
a súdu v súlade s národnými legislatíva-
uplatnenie
vyšetrovacích
mi dotknutých členských štátov. Odborné
postupov, rovnako tak je potreba jed-
znalosti národných pravidiel pre zverej-
noznačného
pochopenia
nenie je kľúčové, aby sa zabránilo situ-
kvôli ich dopadu na súdne konania a ta-
procesných otázok. Prípustnosť telefonic-
ácii, keď orgány jedného členského štá-
kisto preto, že neočakávané zverejnenie
kého odpočúvania alebo materiálov zís-
tu sú povinné zverejniť citlivé informácie,
by mohlo ohroziť prebiehajúce rozsiahlej-
kaných na základe príkazu na prehliadku
ktoré orgány iného členského štátu ne-
šie vyšetrovanie v jednom členskom štáte
môže napríklad podliehať rozličným pra-
mali v úmysle zverejniť až do neskoršieho
a dokonca zdroj informácií vystaviť riziku
vidlám získavania dôkazov v členských
štádia. Tieto odborné znalosti sú dôležité
úrazu alebo smrti.
špecifických
vzájomného
Podpis dohody o SVT medzi Bulharskom a Holandskom
39
40
Ďalšou okolnosťou zverejnenia je, že do-
je účasť tretích štátov a špeciálne opera-
sa stal cennou súčasťou v pomoci pri za-
máce orgány, ktoré nie sú súčasťou SVT,
tívne prekážky zaznamenané počas čin-
istení, aby finančné prekážky neodrádzali
môžu zadržiavať dôležitú informáciu. V
nosti SVT. Ako v predchádzajúcich rokoch,
od použitia SVT v boji s organizovanými
týchto prípadoch je potrebné dosiahnuť
každá organizácia predsedala pracovné-
kriminálnymi skupinami.
jednoznačnú dohodu ohľadom následné-
mu semináru. Jeden sa týkal Právnych a
ho zaobchádzania s akoukoľvek informá-
praktických prekážok pri zakladaní a ve-
Vďaka tomuto projektu v roku 2011
ciou zverejnenou v rámci cezhraničného
dení SVT a riešení ohľadom dôkazov; na
Eurojust podporil spolu 34 SVT. 16 člen-
vyšetrovania SVT. Až po dosiahnutí do-
druhom sa diskutovalo o SVT a ich spo-
ských štátov bolo zapojených do SVT,
hody o rozdielnych domácich pravidlách
lupráci s externými partnermi. Stretnutie
ktoré dostali prostriedky po vyhodnote-
ohľadom zverejnenia, môžu národné or-
bolo ukončené plenárnym zasadnutím o
ní Eurojustom. Na základe 71 doručených
gány pristúpiť k výmene citlivých infor-
službách, ktoré sú k dispozícii odborní-
žiadostí o financovanie, Eurojust pomohol
mácií. Eurojust poskytol členským štá-
kom SVT. Sekretariát siete SVT predsta-
s nákladmi na prepravu, ubytovanie, pre-
tom užitočnú službu zvýšením povedomia
vil pomoc dostupnú pri zriaďovaní a vede-
klad a tlmočenie súvisiace s operatívny-
o dopadoch rôznych pravidiel zverejňova-
ní SVT. Eurojust bol aktívny aj pri školení
mi aktivitami SVT, a spolu pridelil približ-
nia, odporúčaniami ako dôsledne spisovať
SVT, konkrétne v rámci seminárov a kon-
ne 1,25 milióna EUR. Ďalej boli členom
dokumenty SVT a pomohol tak predísť
ferencií CEPOL.
SVT k zabezpečeniu komunikácie zapožičané mobilné telefóny, laptopy, mobilné
nechcenému vyzradeniu (zverejneniu) a
možnému ohrozeniu tých, ktorí poskyt-
Eurojust a finančná podpora činností SVT
tlačiarne a skenery.
Okrem odbornej pomoci Eurojust vyhod-
Ďalšie detaily o projekte financovania SVT
nocuje a podporuje SVT finančne a logis-
sú na stránke Eurojustu.
li informácie o organizovaných kriminálnych skupinách.
Súčasťou pokračujúceho programu na po-
ticky. V roku 2011 Eurojust pokračoval vo
silnenie použitia nástroja SVT, v októbri
svojom projekte financovania SVT nazva-
Legislatívne
2011 Eurojust a Europol usporiadali sied-
nom Podpora väčšieho využitia SVT na
úlohu Eurojustu v rámci SVT. V zmys-
me výročné stretnutie siete národných
základe grantu získaného od Európskej
le Rozhodnutia o Eurojuste, ktoré malo
expertov na SVT. Plenárne zasadnutie sa
komisie v rámci programu Prevencia a boj
byť transponované v členských štátoch
zaoberalo operatívnymi aspektmi SVT ako
proti trestnej činnosti 2007-2013. Projekt
do júna 2011, by mali byť prokurátori,
zmeny
posilnili
finančnú
Operatívna činnosť
sudcovia a policajní dôstojníci prizvaní k
Španielske orgány začali vyšetrovanie
ménu od základu. Za účasti ukrajinských
ukrajinských zločineckých skupín, kto-
orgánov a orgánov dotknutých členských
ré zorganizovali viacero sietí nelegálneho
štátov bolo zorganizované koordinačné
o
prisťahovalectva ukrajinských občanov do
stretnutie v Eurojuste, na ktorom si orgá-
Eurojuste vyžaduje od členských štátov,
Portugalska a Španielska s logistickou zá-
ny činné v trestnom konaní vymenili po-
aby informovali Eurojust o založení aké-
kladňou v Taliansku. Po operáciách, kto-
trebné informácie, identifikovali hlavných
hokoľvek SVT bez ohľadu na to, či je fi-
ré rozložili siete v uvedených členských
podozrivých a s ukrajinskými orgánmi sa
štátoch, bolo prijaté rozhodnutie pokúsiť
dohodli na postupe ako najlepšie vyriešiť
sa o vyriešenie tohto kriminálneho feno-
kriminálnu skupinu od základu.
účasti na SVT, ktorý je financovaný z prostriedkov EÚ.
Ďalšie
ustanovenie
Rozhodnutia
nancovaný z prostriedkov EÚ. V súlade s
týmto ustanovením Eurojust prijal osem
notifikácií v roku 2011.
1.5 P
rípady Eurojustu týkajúce
sa tretích štátov
doch korupcie a počítačovej kriminality
trebné ich účasť naďalej podporovať a
týkajúcich sa tretích štátov.
rozvíjať.
daným tretím štátom bolo Švajčiarsko,
Tretie štáty mali zastúpenie na 45 koor-
Povaha žiadostí orgánov členských štátov
nasledované
Počas roka boli tretie štáty dožiadané v 211 prípadoch. Najčastejšie dožiaChorvátskom,
dinačných stretnutiach v roku 2011, čo
o justičnú spoluprácu s tretími štátmi za
USA, Tureckom, Bosnou a Hercegovinou,
predstavuje približne štvrtinu všetkých
pomoci Eurojustu bola rôzna. Od pomoci
Srbskom, Marokom a Lichtenštajnskom.
stretnutí. Na nich malo najčastejšie za-
so žiadosťami o právnu pomoc (vypoču-
Najčastejšími druhmi trestných činov v
stúpenie Švajčiarsko (12 prípadov) na-
tie svedkov za pomoci videokonferencie,
týchto prípadoch boli obchodovanie s dro-
sledované USA (7), Chorvátskom (5),
odovzdanie trestného konania, vykona-
gami, sprenevera a podvody, pranie špi-
Nórskom (4), Ukrajinou (4), Tureckom
nie príkazov na zmrazenie a konfiškáciu
navých peňazí a trestné činy proti živo-
(2) a Japonskom (2). Aj napriek podstat-
majetku, získanie bankových dôkazov a
tu, zdraviu a osobnej slobode. Pomoc
nému zastúpeniu tretích štátov na koor-
záznamov z registra trestov), cez identi-
Eurojustu bola takisto vyžiadaná v prípa-
dinačných stretnutiach Eurojustu, je po-
fikáciu kontaktných bodov a nadviazanie
Nórskom,
41
42
komunikácie, až po objasnenie právnych
požiadaviek a príslušnej legislatívy. V prípadoch, kedy členský štát vyslal do tretieho štátu zástupcu, ako podporný prostriedok k vlastným kontaktným bodom
Eurojustu, je uvedené vnímané ako užitočný prostriedok napredovania v prípade.
Styční prokurátori tretích štátov vyslaní
do Eurojustu
V roku 2011 v Eurojuste pôsobili traja styční prokurátori z tretích štátov (Chorvátska,
Nórska a USA). Títo prokurátori môžu reNávšteva švajčiarskej delegácie
Pacienti psychiatrickej liečebne v Chorvátsku boli zavraždení
mála prípadov vojnového zločinu zaregistrovaných v Eurojuste.
počas vojny, ktorá vypukla pri rozpade Juhoslávie. Počas vy-
Formálne bol tento prípad zaregistrovaný ako trestný čin vraždy.
šetrovania tejto vraždy bolo potrebné vypočuť dánskych členov
mierových síl OSN, čo však vzhľadom na ich status narážalo na
Úzka a efektívna spolupráca chorvátskeho styčného dôstojníka
právne problémy.
v Eurojuste a dánskeho zastúpenia umožnila urýchlené zaslanie
žiadostí a výpovede svedkov. Všetci svedkovia, o ktorých vypo-
Chorvátske orgány následne požiadali svojho styčného proku-
čutie bolo v žiadosti o právnu pomoc požiadané, už vypovedali,
rátora v Eurojuste o pomoc. Ten voči Dánsku otvoril jeden z
a vyšetrovanie vojnového zločinu tak môže pokračovať.
Operatívna činnosť
gistrovať svoje vlastné prípady na základe
dohovorov o spolupráci podpísaných medzi ich krajinou a Eurojustom.
Styčný prokurátor Chorvátska v Eurojuste
v roku 2011 registroval 14 prípadov.
Väčšina z nich sa týkala trestných činov
korupcie, prania špinavých peňazí a obchodovania s drogami. Nórsky styčný
prokurátor registroval 47 prípadov v roku
2011, väčšinou sa týkajúcich obchodovania s drogami, podvodov, prania špinavých peňazí, korupcie, OĽ a terorizmu. V
súlade s podmienkami dohody uzavretej
medzi Eurojustom a USA v roku 2006, bol
v októbri 2011 vymenovaný nový styčný
prokurátor USA v Eurojuste.
Hlavné otázky a problémy v oblasti justičnej spolupráce identifikované styčnými prokurátormi sú podobné tým, s ktorými sa stretávajú aj národné zastúpenia.
Styční prokurátori v Eurojuste: Josip Čule (Chorvátsko), Anne Grøstad (Nórsko)
a Stewart Robinson (USA)
Omeškania alebo nevykonanie žiadostí
sú často dôsledkom rozdielov v domácich
43
44
Predsednícky tím Eurojustu: Raivo Sepp, podpredseda,
Aled Williams, predseda, Michèle Coninsx, podpredsedkyňa
legislatívach upravujúcich poskytovanie
Vo všeobecnosti prítomnosť styčných pro-
bankových informácií, vypočúvanie sved-
kurátorov v Eurojuste pomáhala odborní-
kov
videokonferencie,
kom EÚ pri riešení komplexných otázok
prípustnosť dôkazov alebo vydávanie ob-
súvisiacich s úpravou justičnej spolupráce
čanov. Styční prokurátori v Eurojuste sa
medzi členskými štátmi a tretími štátmi,
zúčastňovali na koordinačných stretnu-
a umožňovala rýchlejšie a plynulejšie vy-
tiach a SVT.
bavovanie žiadostí.
prostredníctvom
Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
2 Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
2.1 Inštitucionálne vzťahy
stratégii EÚ pre boj proti nadnárodnému
ciach. Súčasná schéma PP by mala byť
organizovanému zločinu ” a „Počítačové
nahradená nástrojom založeným na zá-
2.1.1 Európsky parlament
útoky na informačné systémy ”.
sade vzájomného uznávania. Stanovisko
V priebehu roku 2011 bol Eurojust pri-
2.1.2 Rada Európskej únie
Eurojustu bolo publikované ako dokuzvaný Výborom pre občianske slobo-
ment Rady (6814/11). Tento dokument
bol použitý pri diskusiách konzultatívne-
dy, spravodlivosť a vnútorné veci (LIBE)
Eurojust naďalej prispieval k práci rôz-
ho fóra generálnych prokurátorov a riadi-
Európskeho
viacero
nych orgánov Rady zaoberajúcich sa jus-
teľov prokuratúr členských štátov EÚ na
stretnutí. Stalo sa zaužívanou praxou,
tičnou spoluprácou v trestných veciach.
stretnutí o EVP v Eurojuste v júni 2011.
že prezident Eurojustu predstavil výboru
Hlavnými prípravnými orgánmi Rady boli
Od júla 2010 sa Eurojust takisto zúčast-
LIBE výročnú správu Eurojustu za pred-
pracovná skupina pre spoluprácu v trest-
ňuje ako pozorovateľ na stretnutiach
chádzajúci rok. Eurojust sa takisto zúčast-
ných veciach (COPEN), pracovná skupi-
Rady o EVP.
nil stretnutia medziparlamentého výboru
na pre všeobecné záležitosti a hodnote-
o demokratickej zodpovednosti vnútornej
nie (GENVAL) a bývalý výbor článku 36
Stály výbor pre operačnú spoluprácu v
bezpečnostnej stratégie a úlohe Europolu,
(CATS).
oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI) bol
parlamentu
na
založený v súlade s článkom 71 Zmluvy o
Eurojustu a Frontexu. Eurojust prispel taktiež do správ pre Európsky parlament na
Maďarské predsedníctvo Rady požiadalo
fungovaní Európskej únie (TFEU) na po-
tému „Ako organizovaný zločin zneužíva
Eurojust o predloženie jeho stanoviska k
silnenie spolupráce medzi orgánmi člen-
fondy EÚ?“ a „Odhadované náklady opat-
návrhu smernice o európskom vyšetro-
ských štátov v oblasti vnútornej bez-
rení EÚ na boj proti terorizmu ”. Eurojust
vacom príkaze (EVP) v trestných veciach.
pečnosti. Eurojust sa zúčastňoval na
takisto predložil počas parlamentných vy-
Cieľom EVP je reštrukturalizovať cezhra-
stretnutiach COSI s cieľom prispieť k roz-
počutí svoje závery k témam „Smerom k
ničnú justičnú spoluprácu v trestných ve-
voju vhodného justičného zapojenia do
45
46
stratégie vnútornej bezpečnosti EÚ. V sú-
výrazným vplyvom na rozpočet Eurojustu
vislosti s týmto Eurojust aktívne podpo-
a ktorého očakávaná realizácia je v roku
roval implementáciu celkového cyklu pra-
2015). Na odporúčanie Eurojustu sa po
vidiel identifikáciou justičného aspektu v
prvýkrát zúčastnili zástupcovia generál-
strategických cieľoch a súvisiacich ope-
neho riaditeľstva Komisie pre spravodli-
ratívnych plánoch pre osem priorít v boji
vosť na stretnutí riaditeľov agentúr SVV,
proti organizovanej trestnej činnosti pre
ktoré sa konalo v Eurojuste v roku 2011.
roky 2011 a 2013. Eurojust takisto prispel
Boli obnovené rokovania o memorande o
k prvej výročnej správe o stratégii vnú-
porozumení medzi Eurojustom a Komisiou
tornej bezpečnosti predloženej Komisiou
s cieľom sformalizovania vzájomnej vý-
v roku 2011. V júni predložili Eurojust a
meny rozpočtových a administratívnych
Europol spoločný dokument o justičnej
informácií.
a policajnej spolupráci, v ktorej použili
praktické príklady z troch prípadov, aby
Návšteva komisárky EÚ Cecilie Malmström
upozornili odbornú verejnosť na pridanú
2.2 Odborné siete
hodnotu včasného zapojenia Eurojustu a
Ku koncu roku 2011 sa Eurojust stal síd-
Europolu. Príspevok bol distribuovaný ako
lom sekretariátov troch sietí, ktoré slú-
dokument Rady (9387/1/11).
žia odborníkom v trestnoprávnej oblasti
v rámci Európskej únie. Sú nimi Európska
2.1.3 Európska komisia
justičná sieť (EJS), Sieť spoločných vyšetrovacích tímov (SVT) a Európska sieť
Eurojust udržiava úzke a efektívne vzťahy
kontaktných bodov pre osoby zodpoved-
s Komisiou, ktorá financuje administratí-
né za genocídu, zločiny proti ľudskos-
vu a infraštruktúru Eurojust. S Komisiou
ti a vojnové zločiny (sieť pre genocídu).
bol nepretržite konzultovaný projekt no-
Sekretariáty sietí sú súčasťou personá-
vých priestorov Eurojustu (ktoré poskytne
lu Eurojustu, avšak pracujú ako oddele-
Holandsko ako hosťujúca krajina avšak s
né útvary.
Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
pomoc
dôstojníkov). Navyše sa pracovná sku-
Európskej sieti odbornej justičnej prípra-
pina EJS-Eurojust, ktorá bola zriadená v
vy (EJTN) a neformálnej sieti, konkrétne
roku 2010, stretla po druhýkrát, aby pre-
konzultatívnemu fóru generálnych proku-
diskutovala okrem iného existujúce ná-
rátorov a riaditeľov prokuratúr členských
rodné smernice pre výklad článku 13
štátov EÚ.
Rozhodnutia o Eurojuste v súvislosti s prá-
Eurojust
takisto
poskytoval
cou na prípadoch Eurojustu a EJS a úlo2.2.1 Európska justičná sieť
hu kontaktných bodov EJS v NKSE (ktorý
má byť zriadený v každom členskom štá-
EJS bola založená v roku 1998 a jej sekre-
te v súlade s článkom 12 Rozhodnutia o
tariát je súčasťou personálu Eurojustu od
Eurojuste). Výsledky tohto stretnutia boli
roku 2003. Eurojust v roku 2011 usporia-
predložené na nasledovnom plenárnom
dal vo svojom sídle 32. pravidelné stretnu-
zasadaní EJS v Gdansku v novembri 2011.
tie EJS. Kontaktné body EJS z členských
štátov a kandidátskych krajín sa zúčastnili
2.2.2 Sekretariát siete SVT
na stretnutí spolu s predstaviteľmi Komisie
a Rady. Účastníci prediskutovali návrh
Sieť SVT bola založená v roku 2005 a v
smernice EVP, vývoj webovej stránky EJS
roku 2011 bol sieti poskytnutý vlastný
a aktivity a manažment EJS. Eurojust sa
sekretariát. Z pozície sídla sekretariá-
takisto zúčastnil na 36. plenárnom zasad-
tu, Eurojust podporuje posilňovanie SVT
nutí EJS v Budapešti, ktoré sa zaobera-
v členských štátoch. Sekretariát koor-
lo otázkami ne bis in idem, vzájomného
dinoval prácu, ktorá viedla k publikova-
uznávania cudzích súdnych rozhodnutí a
niu revidovaného manuálu SVT Eurojustu
výmenou informácií z registrov trestov.
a Europolu pre odborníkov vo všetkých
jazykoch EÚ v októbri 2011. Eurojust a
Svoje vzťahy s EJS udržiava Eurojust naj-
Europol usporiadali 7. výročné stretnutie
mä cez tím Kolégia (tím EJS a styčných
siete SVT zamerané na operatívnu činnosť
Stretnutie siete pre genocídu
47
48
SVT. Odborníci informovali o svojich skú-
2.2.4 Európska sieť odbornej
2011 Eurojust podporil projekt EJTN na-
senostiach so zriadením a činnosťou SVT
justičnej prípravy
zvaný Medzinárodná justičná spolupráca
v prípadoch, ktoré bolo potrebné riešiť v
v trestných veciach v praxi. Zástupcovia
reálnom čase. Ďalšie informácie o práci
Od roku 2008 spolupracujú Eurojust a
Eurojustu mali prednášku na štyroch se-
Eurojustu s SVT sú uvedené v časti 1.4.
EJTN na zvyšovaní povedomia o európ-
minároch, ktoré sa týkali právnych otá-
skej dimenzii práce justičných pracovní-
zok, praxe a postupov pri vydávaní a
2.2.3 Sieť pre genocídu
kov v Európskej únii.
vykonávaní EZR a konkrétnych typov žia-
Európska sieť kontaktných bodov pre
V roku 2011 sa Eurojust naďalej aktív-
leniam o SVT na základe svojich rastúcich
osoby zodpovedné za genocídu, zloči-
ne zúčastňoval a podporoval výmenný
operatívnych skúseností v tejto oblasti.
ny proti ľudskosti a vojnové zločiny (Sieť
program EJTN na podporu sudcov a pro-
pre genocídu) bola založená v roku 2002.
kurátorov členských štátov, aby sa oboz-
Sekretariát siete bol ustanovený v roku
námili s úlohami, fungovaním a aktivita-
2011 a poskytuje podporu v jej pokraču-
mi Eurojustu. Boli vykonané 3 stáže EJTN
Počas roka 2011 pokračoval Eurojust v
júcej práci. V roku 2011 sa v Eurojuste
(každé v dĺžke troch mesiacov), a to na
podpore konzultatívneho fóra generál-
konali dve plenárne zasadnutia siete pre
talianskom, nemeckom a rakúskom za-
nych prokurátorov a riaditeľov prokura-
genocídu, na ktorých odborníci predisku-
stúpení. Eurojust a EJTN sa takisto do-
túr členských štátov v jeho hlavnom cieli
tovali viacero operatívnych tém. Tie za-
hodli na prijatí krátkodobých stážistov
pomáhať pri posilňovaní súdnictva a pro-
hŕňali ochranu svedkov, medzinárodnú
EJTN (jeden až dva týždne). V rámci pi-
kuratúry v rámci bezpečnostnej politiky
právnu spoluprácu, sfinalizovanie straté-
lotného projektu túto iniciatívu podpori-
EÚ. V Eurojuste sa v roku 2011 konali dve
gie medzinárodných tribunálov (a prípad-
lo šesť národných zastúpení (Rakúska,
stretnutia konzultatívneho fóra.
né „medzery beztrestnosti“ keď zanikne
Dánska, Nemecka, Talianska, Portugalska
právomoc tribunálov), konfiškáciu ziskov
a Španielska) a táto úspešná iniciatíva
Prvé sa uskutočnilo v júni 2011 počas
z trestnej činnosti a koordináciu prebie-
bude pokračovať aj v roku 2012.
maďarského predsedníctva a bolo zame-
dostí o PP. Eurojust takisto prispel ku ško-
2.2.5 Konzultatívne fórum
rané na korupciu. Konzultatívne fórum
hajúcej snahy o vyšetrenie a trestné stíhanie páchateľov genocídy, zločinov proti
Eurojust pravidelne poskytuje materiá-
diskutovalo o jeho možnom príspevku k
ľudskosti a vojnových zločinov.
ly na semináre a školenia EJTN. V roku
novému „protikorupčnému balíku” v sú-
Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
lade s návrhmi Komisie. Takisto sa za-
moc a je tiež sprostredkovateľom pri
oberalo návrhom smernice o EVP, kto-
prezentácii stanovísk generálnych pro-
rý bol privítaný ako významný nástroj
kurátorov v širšom kontexte európskych
pre urýchlenie a zjednodušenie justičnej
inštitúcií.
spolupráce.
Druhé stretnutie sa konalo v decembri
2011 počas poľského predsedníctva a týkalo sa možností zlepšenia v oblasti boja
2.3 Agentúry a orgány EÚ
2.3.1 Europol
proti trestným činom ovplyvňujúcim fi-
Europol je významným partnerom pri prá-
nančné záujmy EÚ na národnej a EÚ úrov-
ci Eurojustu, pričom tento vzťah je pod-
ni s posilnením spolupráce medzi OLAFom
čiarknutý umiestnením oboch orgánov
a Eurojustom. Konzultatívne fórum sa ta-
v Haagu a odkazom Lisabonskej zmluvy
kisto zaoberalo ochranou svedkov v rámci
na koordinačnú úlohu Eurojustu založenú
boja proti organizovanej trestnej činnos-
na „informáciách poskytovaných orgánmi
ti, ich vzťahom k zárukám spravodlivé-
členských štátov a Europolu“.
Stretnutie konzultatívneho fóra počas maďarského predsedníctva
ho súdneho konania a možnosti prijatia
spoločných štandardov na úrovni EÚ.
V roku 2011 došlo k výraznému náras-
Stretnutie sa taktiež sústredilo na návrh
tu počtu prípadov riešených v spolupráci
smernice o práve na prístup k advokáto-
s Europolom. Europol mal zastúpenie na
V roku 2011 sa Eurojust zapojil do ďal-
vi a o práve na komunikáciu po zatknutí a
89 koordinačných stretnutiach Eurojustu
ších dvoch analytických pracovných sú-
potrebe zabezpečiť spravodlivé súdne ko-
v porovnaní so 41 v roku 2010. Výmena
borov. Sú to OĽ a výroba a pašovanie
nanie ako aj efektívny priebeh trestného
operatívnych informácií cez zabezpečený
marihuany. Spolu je Eurojust zapojený
stíhania.
komunikačný kanál medzi Eurojustom a
v 17 AWF. Členské štáty však neschválili
Europolom narástla o 35%. V roku 2011
zapojenie Eurojustu do ďalších dôležitých
bolo týmto spôsobom vymenených viac
AWF, ako islamský terorizmus a domáci
ako 900 správ.
extrémizmus.
Eurojust
poskytuje
Konzultatívnemu
fóru významnú právnu a logistickú po-
49
50
V roku 2009 bola získaná informácia o maďarsko-
Chorvátsko a Slovinsko. Boli iniciované súbežné
-chorvátsko-slovinsko-srbskej organizovanej sku-
vyšetrovania vedúce k zadržaniu 30 podozrivých.
pine s ázijskými väzbami, ktorá mala ovplyvniť
V Maďarsku sa následne uskutočnilo stretnutie so
výsledky približne 170 futbalových zápasov podpla-
slovinskými orgánmi.
Europolu sa zúčastnili interných stretnutí
(vrátane plenárneho zasadnutia Kolégia)
ako aj informatívnych schôdzok v závislosti od ich profesionálneho zamerania. Vzhľadom na bližšie vzťahy me-
tením hráčov, rozhodcov a ďalších osôb v Nemecku,
Maďarsku, Fínsku, Chorvátsku, Slovinsku a ďalších
Vzhľadom k narastajúcej komplexnosti prípadu bol
európskych krajinách. Organizovaná skupina po-
Eurojust požiadaný o spoluprácu. Bolo zorganizo-
dala stávky na výsledky týchto zápasov v Ázii a
vané koordinačné stretnutie, na ktorom si zúčast-
Európe, čo im prinieslo zisk niekoľko miliónov EUR.
nené štáty vymenili informácie o prebiehajúcich
trestných konaniach. S cieľom zabezpečiť efektív-
dzi národným koordinačným systémom
Eurojustu (NKSE) a národnými jednotkami Europolu v zmysle článku 12 ods.
5 písm. d/ Rozhodnutia o Eurojuste sa
Europol
zúčastnil
stretnutí
zamera-
ných na implementáciu Rozhodnutia o
Nemecké orgány začali vyšetrovanie v novembri
ny postup vo veci, Eurojust pomáhal už pri konci-
2009 a približne o mesiac neskôr začalo vyšetro-
povaní dožiadaní o PP a ich následnom odovzdaní.
vanie aj v Maďarsku. Nemecká a maďarská polí-
Vďaka zapojeniu Eurojustu prišlo k prepojeniu od-
cia na prípade intenzívne spolupracovali od samé-
delených vyšetrovaní a urýchlením výmeny infor-
ho začiatku . Do spolupráce boli zapojené justičné
mácií sa otvorili nové smery vyšetrovania. Eurojust
orgány a žiadosť o PP bola zaslaná Maďarskom
úzko spolupracoval s Europolom, ktorý poskytol
do Nemecka s cieľom získať dôkazy a dokumen-
operatívnu a analytickú podporu pre vyriešenie prí-
Eurojust a Europol spolu organizovali se-
ty z nemeckého vyšetrovania. S pokračujúcim ma-
padu. V roku 2011 bol zriadený SVT, ktorý získal aj
mináre pre odbornú verejnosť v oblas-
ďarským vyšetrovaním boli zistené prepojenia na
finančnú podporu Eurojustu pre SVT.
ti násilného monotematického extrémiz-
Eurojuste. Eurojust sa taktiež zúčastnil na stretnutiach riaditeľov národných
ústrední Europolu (HENU) a takisto privítal delegáciu HENU v Eurojuste 27. októbra 2011.
mu/ terorizmu, extrémizmu týkajúceho
sa práv zvierat, podvodov s DPH a expertných stretnutí SVT. Europol prispel k
Nadväzujúc na rastúcu operatívnu spo-
ára 2010. Vznikol výmenný program
strategickému stretnutie o posilnení prá-
luprácu preskúmali Eurojust a Europol
pre
organizácií.
ce Eurojustu v prípadoch obchodovania s
nové ustanovenia obsiahnuté v revi-
Uskutočnilo sa päť recipročných návštev
drogami, ktoré sa konalo v októbri 2011.
dovanej zmluve o spolupráci z 1. janu-
delegácií oboch organizácií. Zástupcovia
Viac v časti 1.3.2.
zamestnancov
oboch
Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
čo je pozitívne číslo vzhľadom k celkové-
2.3.2 OLAF
mu počtu odovzdaných prípadov.
Právnym
základom
spolupráce
medzi
oboma organizáciami je Praktická do-
Ako to dokazuje vyšetrovanie podozrenia
hoda o opatreniach spolupráce medzi
z korupcie členov Európskeho parlamen-
Eurojustom a Európskym úradom proti
tu, vzájomná spolupráca medzi Eurojust
podvodom (OLAF) z roku 2008.
a OLAF je prospešná. Detaily prípadu sú
uvedené v časti 1.3.5.
Odovzdávanie
informácií
súvisiacich
s
prípadmi OLAFu Eurojustu sa zvyšuje. V
V roku 2011 došlo k skvalitneniu spolu-
roku 2011 OLAF odovzdal Eurojustu osem
práce medzi Eurojustom a OLAFom. Bola
prípadov v porovnaní so štyrmi v roku
dosiahnutá dohoda o kritériách pre vý-
2010. Napriek týmto nízkym číslam je
ber spoločných prípadov majúcich trest-
potrebné vziať do úvahy tieto skutočnos-
ný a cezhraničný charakter. Bola spustená
ti: Prvou je, že Eurojust pracuje s trest-
prevádzka zabezpečeného komunikačné-
nými vyšetrovaniami a stíhaniami, pokým
ho spojenia medzi oboma organizáciami a
práca OLAFu sa sústreďuje na administra-
Eurojust rovnako získal prístup do colné-
tívne vyšetrovania (v rámci svojej opera-
ho informačného systému (CIS). Takisto
tívnej práce v roku 2010 odporučil OLAF
bola v zásade dosiahnutá dohoda o výme-
zváženie trestného vyšetrovania a stíha-
ne styčných dôstojníkov. Vyšetrovatelia a
nia justičnými orgánmi v 28 prípadoch).
právnici OLAFu prišli na študijnú návštevu
Druhou skutočnosťou je to, že Eurojust
Eurojustu. OLAF sa zúčastnil na stretnu-
bežne pracuje s prípadmi týkajúcimi sa
tiach Eurojustu ako napríklad stretnutia
dvoch alebo viacerých členských štátov,
expertov na SVT. Pridaná hodnota účas-
pokým OLAF nie. Treťou skutočnosťou je
ti OLAFu v SVT je v možnosti porovnania
Eurojustu a Európskej agentúry pre riade-
to, že OLAF bol v roku 2011 pozvaný na
dát OLAFu a výsledkov jeho administra-
nie operatívnej spolupráce na vonkajších
osem koordinačných stretnutí Eurojustu,
tívnych vyšetrovaní.
hraniciach členských štátov Európskej
Návšteva Roba Wainwrighta, riaditeľa Europolu
2.3.3 Frontex
V
roku
2011
pokračovali
rokovania
51
52
únie (Frontex) s cieľom uzavrieť nástroj
2.3.4 CEPOL
spolupráce v súlade s článkom 26 ods. 1
Rozhodnutia o Eurojuste.
V roku 2011 Eurojust prispel k 21 školiacim aktivitám CEPOL. To zahŕňalo vý-
Eurojust sa v tomto roku zúčastnil na pro-
ukové programy pre vyšších policajných
jekte Frontexu školenie o obchodovaní s
úradníkov a prokurátorov o SVT (v spolu-
ľuďmi pre hraničné stáže, ktorého cieľom
práci s EJTN) a úlohu Eurojustu pri uľah-
je zostavenie špeciálneho školenia pre
čovaní vykonávania EZR z operatívneho
pohraničné stáže v rámci Európskej únie
pohľadu. V máji 2011 kontaktoval riadi-
a krajín v rámci Schengenu. Pri vývoji
teľ CEPOLu Eurojust s cieľom spolupráce
spoločných osnov školenia boli do úvahy
na e-learningovom module o počítačovej
brané aj prokurátorské aj súdne aspekty.
kriminalite.
Návšteva Giovanniho Kesslera, riaditeľa OLAFu
Od roku 2007 pašovala kriminálna sieť tabak a ďalší tovar z Ruskej fede-
istené získanie komplexného obrazu o aktivitách vodcov z akcií, ktoré sa
rácie a Bieloruska do Európskej únie. Jej vodcovia z EÚ mali základňu v
uskutočnili v rozličných jurisdikciách. Počas akcie, ktorá bola stanovená
Litve. Litovské orgány kontaktovali Eurojust so žiadosťou o pomoc, keď-
na koniec novembra 2011, bolo zatknutých 25 osôb. Čo je dôležité, boli
že vodcom sa podarilo uniknúť trestnému stíhaniu, a to napriek viacerým
medzi nimi aj vodcovia zločineckej skupiny. Bolo prehľadaných 50 domov
zaisteniam kamiónov s cigaretami v rámci akcií, do ktorých bolo zainte-
a zadržané zbrane, výbušniny, narkotiká, veľká hotovosť a odcudzené
resované Poľsko, Lotyšsko, Estónsko a Nemecko.
predmety. Vyšetrovanie taktiež umožnilo zamedziť nakladaniu s aktívami
pochádzajúcimi z nezákonného podnikania, konkrétne s nehnuteľnosťami
Eurojust pomáhal s analýzami v prípade a zorganizoval päť koordinačných stretnutí za účasti členských štátov, Europolu a OLAFu, aby bolo za-
a luxusnými autami.
Vzťahy s partnermi a inštitúciami v rámci EÚ
Vzhľadom na potrebu zabezpečiť zosúla-
návrh s Frontexom na aktivity pre roky
mavanie možností iniciovať rokovania o
denie školení pre policajných dôstojníkov
2012-2013 (18079/11).
memorande o porozumení s Interpolom a
skupinou štátov proti korupcii (GRECO).
a prokurátorov bol Eurojust pozvaný do
výročného programového výboru CEPOLu
a takisto sa zúčastnil 10. výročnej konferencie CEPOLu v jeho sídle.
2.4 V
zťahy mimo Európskej
únie
Eurojust
taktiež
stretnutí
pracovnej
V roku 2011 pokračovala práca na roz-
Najmä prispel k stretnutiu expertov o
šírení
poskytol
pomoc
skupiny
pri
EU-USA.
spoluprá-
implementácii dohôd o vydávaní a vzá-
ce s tretími štátmi a organizáciami mimo
jomnej právnej pomoci medzi Európskou
Eurojust predsedal v roku 2011 riaditeľom
Európskej únie. Dohoda o spolupráci me-
úniou a USA organizovanému Komisiou
agentúr SVV a v spolupráci s CEPOLom,
dzi Eurojustom a Švajčiarskou konfederá-
v septembri 2011. Eurojust poskytol po-
Europolom, Frontexom a Agentúrou pre
ciou vstúpila do platnosti 22. júla 2011.
radenstvo o právnych aspektoch výme-
základné práva (FRA) koordinoval finál-
Rokovania o spolupráci s Ruskou federá-
ny informácií s USA na koordinačných
nu správu o posilnení spolupráce medzi
ciou, Ukrajinou a Lichtenštajnskom boli po-
stretnutiach. Takisto pokračovala práca
agentúrami. Výročné stretnutie riaditeľov
tvrdené za prioritné. Pokračovalo sa v sna-
na príprave budúcich stretnutí k vyrie-
agentúr SVV sa konalo v Eurojuste 24.
he o preskúmanie možností na iniciovanie
šeniu praktických problémov týkajúcich
novembra. Bol dosiahnutý pokrok ako v
rokovaní o dohode o spolupráci s Izraelom,
sa justičnej spolupráce medzi Európskou
bilaterálnej, tak aj multilaterálnej spolu-
Albánskom,
úniou a Ruskou federáciou.
práci. Príkladom multilaterálnych iniciatív
Čiernou horou, Srbskom, Moldavskom,
je výmena katalógov produktov a služieb
Kapverdmi a Tureckom. Prebehli hodnote-
Vzhľadom ku globálnemu aspektu orga-
a konzultácia medzi agentúrami o roč-
nia o implementácii dohôd o spolupráci s
nizovanej
ných pracovných programoch.
Chorvátskom a Nórskom.
nému obchodovaním s drogami a ľuď-
Ako predseda riaditeľov agentúr SVV po-
Zisťovacie misie s cieľom posúdiť imple-
bude potrebná nová iniciatíva. Napríklad
dal Eurojust správu COSI o pokroku a do-
mentáciu legislatívy o ochrane dát pre-
Rozhodnutie o Eurojuste poskytuje nový
siahnutých úspechoch v spolupráci me-
behli v Albánsku, Srbsku, Čiernej hore a
dôležitý nástroj v tejto oblasti: možnosť
dzi agentúrami SVV a odovzdal spoločný
na Ukrajine. Takisto pokračovalo preskú-
umiestniť styčného dôstojníka Eurojustu
2.3.5 Riaditelia agentúr SVV
možností
operatívnej
Bosnou
a
Hercegovinou,
trestnej
činnosti
(ilustrova-
mi do Európskej únie cez jej hranice)
53
54
v tretích štátoch, aby konal v mene všet-
kritériá, ktoré musia byť splnené v súlade
projekt na zlepšenie praktickej spolu-
kých členských štátov. V roku 2011 bola
s článkom 27a Rozhodnutia o Eurojuste.
práce medzi Eurojustom a prokurátormi IberRedu špecializovanými na prípady
Kolégiu Eurojust predložená správa o úlohách, funkcii a profesionálnom statuse
Opäť platí, že s ohľadom na stále globál-
obchodovania s drogami. Eurojust vďa-
týchto styčných dôstojníkov. Táto správa
nejší charakter organizovanej trestnej
ka svojmu vzťahu s IberRedom uľahču-
je dôležitým krokom pri posúdení zapo-
činnosti Eurojust posilnil svoje vzťahy s
je vybavovanie žiadostí o PP a žiadostí
jenia styčných dôstojníkov do operatívnej
Ibero-americkou sieťou pre medzinárod-
o vydanie z členských štátov v Latinskej
práce Eurojustu a poskytnutí vstupu pre
nú právnu spoluprácu (IberRed). Začal
Amerike a naopak.
Rozhodnutie o Eurojuste, budúcnosť a administratívny vývoj
3Rozhodnutie o Eurojuste,
budúcnosť a administratívny vývoj
3.1 I mplementácia
Rozhodnutia Rady
V roku 2011 Eurojust ukončil niekoľko
s národnými odborníkmi. Informácie o
projektov zameraných na implementáciu
niektorých pokrokoch v implementácii sú
Rozhodnutia o Eurojuste. Systém pohoto-
uvedené nižšie.
Cieľom Rozhodnutia Rady o posilnení
vostnej koordinácie (SPK) bol sprevádz-
Eurojustu, zverejneného v roku 2009, je
kovaný, boli vyvinuté šablóny pre uľah-
zvýšenie operatívnej kapacity Eurojustu.
čenie prenosu informácií o závažných
Včasná a efektívna implementácia revi-
cezhraničných prípadoch do Eurojustu, čo
Centralizovaný SPK bol zavedený pre po-
dovaného Rozhodnutia o Eurojuste, ako v
malo vplyv na zmeny v systéme správy
silnenie dostupnosti národných zastúpe-
Eurojuste tak aj v členských štátoch, je
prípadov (CMS), boli založené sekretariá-
ní v Eurojuste a umožnenie efektívneho
potrebná k plnému využitiu potenciálu v
ty SVT a siete pre genocídu. Uskutočnili sa
zásahu kedykoľvek, najmä v urgentných
boji proti závažnej cezhraničnej trestnej
stretnutia neformálnej pracovnej skupiny
prípadoch.
činnosti. Zosúladenie národnej legislatívy
o implementácii Rozhodnutia o Eurojuste
štátov a orgány na presadzovanie práva
s Rozhodnutím o Eurojuste bolo potrebné
za účasti zástupcov členských štátov a or-
môžu teraz zastihnúť Eurojust počas 24
v 18 členských štátoch a malo byť ukon-
gánov EÚ. Základnými témami boli zvý-
hodín 7 dní v týždni na bezplatnom me-
čené do júna 2011. Do konca roku 2011
šenie výmeny informácií a vytvorenie
dzinárodnom telefónnom čísle (alebo ur-
tak urobilo 10 členských štátov.
NKSE pre posilnenie spojenia Eurojustu
čenom holandskom čísle).
Systém pohotovostnej koordinácie
Justičné
orgány
členských
55
56
Počas noci v decembri 2011 bol francúzsky zá-
kontaktoval svojho luxemburského kolegu, ktorý
stupca na telefóne kontaktovaný národným pro-
bezodkladne poskytol odporučenie o právnych a
kurátorom. Políciou boli zadržaní traja podozriví
dôkazných požiadavkách príkazu na zmrazenie a
a materiál vedúci k trestnému prepojeniu na lu-
nadviazal kontakty s luxemburskou finančnou jed-
xemburský bankový účet, na ktorom bolo približ-
notkou na úrade prokurátora. Keď sa nasledujúci
ne 4 milióny EUR. Národný prokurátor chcel nalie-
deň banka otvorila, účet bol zmrazený a následne
havo zmraziť účet a potreboval pomoc s postupom
v priebehu toho istého dňa zaistený luxemburským
v inej jurisdikcii. Francúzsky zástupca v Eurojuste
vyšetrujúcim sudcom.
kanály e-mailami. Eurojust zverejnil krátku správu o interpretácii článku 13 (ods.
5 – 7) na svojej webovej stránke.
Eurojust podporuje členské štáty pri využívaní tohto nového nástroja a formulára,
ktorého cieľom je zefektívnenie pomoci
Eurojustu členským štátom v boji proti organizovanej trestnej činnosti a terorizmu.
Informácie získané v súlade s článkom 13
umožnia Eurojustu identifikovať prepojenia na iné prípady vrátane tých, ktoré sú
Systém riadenia telefonátov odpovie a
o závažnom cezhraničnom vyšetrovaní a
už zaznamenané v CMS, ponúknuť pomoc
presmeruje hovor na zástupcu národné-
trestnom stíhaní.
členským štátom v rannom štádiu vyšet-
ho zastúpenia v rámci SPK. Dôvod tele-
rovania a poskytnúť operatívnu spätnú
fonátu tak môže byť opísaný v jazyku vo-
Pre uľahčenie štruktúrovaného preno-
väzbu národným orgánom. Nárast výme-
lajúceho a zástupca SPK môže podniknúť
su informácií od prokurátorov vyvinul
ny informácií by mal posilniť schopnosť
príslušné kroky. Od uvedenia do prevádz-
Eurojust „inteligentný“ PDF formulár vo
Eurojustu pomôcť národným orgánom s
ky SPK v auguste 2011 bolo prijatých 94
všetkých oficiálnych jazykoch EÚ. V ňom
informovaním o prekážkach a osvedče-
telefonátov.
sú špecifikované typy informácií, ktoré
ných postupoch v cezhraničnej justičnej
musia byť zaslané a jeho cieľom je podpo-
spolupráci.
Výmena informácií v súlade s článkom 13
riť podávanie správ vo forme zrozumiteľnej pre užívateľa. Formulár je k dispozícii
Zlepšenie systému správy prípadov
Článok 13 Rozhodnutia o Eurojuste pri-
kompetentným národným orgánom cez
kazuje orgánom členských štátov infor-
národné zastúpenia. Vyplnené formuláre
Softvér CMS bol uvedený do prevádzky v
movať národných zástupcov v Eurojuste
sú zasielané Eurojustu cez zabezpečené
roku 2004 a umožňuje bezpečné uchova-
Rozhodnutie o Eurojuste, budúcnosť a administratívny vývoj
nie dát súvisiacich s prácou na prípadoch,
Eurojust pracuje na celom rade opatre-
Eurojust takisto vytvoril vzor tzv. “fiches
výmenu informácií medzi národnými člen-
ní súvisiacich s pripojením, aby uľahčil
suédoises” určeného pre poskytnutie in-
mi a analýzu dát. Prebehol rad projektov
bezpečný prenos dát pre NKSE v člen-
formácií o zložení NKSE v každom člen-
na implementáciu zmien potrebných na
ských štátoch. Konkrétne riešenie je do-
skom štáte. NKSE bol doteraz vytvorený v
základe Rozhodnutia o Eurojuste, keďže
hodnuté s každým členským štátom be-
siedmych členských štátoch, a to formou
CMS bude spracovávať ďalšie informácie
rúc do úvahy technické obmedzenia a
primárneho práva, príkazom, obežníkom,
o osobách a musí byť v súlade s pravidla-
využijúc existujúce spojenia, ak je to
nariadením alebo iným sekundárnym ná-
mi na ochranu dát Eurojustu monitorova-
možné. Pilotné pripojenia cez s-TESTA a
strojom.
nými pracovníkom na ochranu dát.
internetové VPN sú v súčasnosti testova-
ti vytvorenia spoločnej platformy na za-
né s Bulharskom, Maďarskom, Írskom,
bezpečenie dialógu medzi členmi NKSE,
Eurojust bol úzko zapojený do výskumné-
Lotyšskom, Portugalskom a Rumunskom.
konkrétne
ho projektu európskeho fondu na boj pro-
Pred začiatkom oficiálneho používania
ti organizovanej kriminalite (EPOC) IV
zodpovednými za fungovanie NKSE, a
prepojení bude podpísané memorandum
s cieľom zabezpečiť výmenu justičných
Eurojustom.
o porozumení medzi Eurojustom a kaž-
dát medzi systémami členských štátov.
dým členským štátom.
Úlohou projektu je ďalší vývoj softvéru EPOC určeného systémom národných
Eurojust
preskúma
národnými
možnos-
korešpondentmi
Na stránke Eurojustu bol v roku 2011
sprístupnený dokument o možnej štruk-
Národný koordinačný systém Eurojustu
orgánov (SNO), ktorý umožní výme-
túre a úlohách NKSE spolu s odporúčaným profilom národných korešpondentov
nu informácií medzi Eurojustom a ná-
Podľa Rozhodnutia o Eurojuste je NKSE
rodnými
prípadov.
určený na posilnenie vzťahu Eurojustu s
Partnermi projektu EPOC IV sú Bulharsko,
orgánmi činnými v trestnom konaní člen-
Francúzsko, Taliansko, Litva, Holandsko a
ských štátov. Eurojust urobil viacero kro-
Slovensko. Zástupcovia technických pra-
kov na pomoc rozvoju NKSE, od budova-
covníkov prokuratúr z 19 členských štá-
nia vzťahov s kontaktnými bodmi EJS v
Za pomoci pracovnej skupiny pokračo-
tov sa zúčastnili na seminári venovanom
pracovnej skupine Eurojust-EJS po rozvoj
val Eurojust v úvahách o článkoch 85 a
SNO. Projekt prebieha od apríla 2009 do
vzťahov s riaditeľmi národných jednotiek
86 TFEU. Počas maďarského predsedníc-
marca 2012.
Europolu.
tva sa v máji 2011 uskutočnil strategic-
systémami
správy
pre Eurojust.
3.2 P
racovná skupina o
budúcnosti Eurojustu
57
58
ký seminár Eurojust: nové perspektívy v
sované strany vo svetle navrhovaných
ja činnosti s rozpočtovými výdavkami.
justičnej spolupráci, ktorý sa sústredil na
opatrení o Eurojuste a úrade európskeho
Priradením nákladov oddeleniam a služ-
článok 85 TFEU z pohľadu dôkazného. Na
prokurátora (ÚEP) v roku 2013.
bám a podobne distribúciou režijných ná-
prípadových štúdiách sa účastníci zaoberali otázkou, či by dodatočné právomo-
kladov poskytuje nový nákladový model
3.3 A
dministratívny vývoj
významné výhody v riadení výkonnosti
li k záveru, že pri implementácii nových
Eurojust mal v roku 2011 k dispozícii roz-
celkové náklady, za ktoré je dané odde-
možností
Lisabonskou
počet vo výške 31,7 miliónov EUR, z kto-
lenie alebo služba zodpovedná, porovnať
zmluvou je potrebné zobrať do úvahy
rých bolo použitých 95.6%. Spolu bolo
zazmluvnené náklady (napríklad na bez-
vyskytujúce sa problémy. Na viacerých
spracovaných 7300 transakcií (záväzkov
pečnostné služby v porovnaní s nákladmi
praktických seminároch sa zaoberalo tý-
a platieb), čo predstavuje nárast o 12%
na tieto služby v rámci vlastných zdro-
mito otázkami: priznanie právomoci na
oproti predchádzajúcemu roku.
jov), monitorovať rozpočtové trendy a
ci zefektívnili činnosť Eurojustu a dospeposkytovaných
Eurojustu. Umožňuje Eurojustu pochopiť
začatie vyšetrovania a na zabránenie a
identifikovať neočakávaný vývoj nákla-
vyriešenie konfliktu jurisdikcií ako záväz-
V roku 2011 v Eurojuste pracovalo 269
dov v rannom štádiu. Dôležité je, že ná-
ného rozhodnutia Eurojustu, prekážky pri
ľudí (v porovnaní s 267 v 2010), z nich 42
kladový model umožňuje správne určiť
koordinácii vyšetrovaní a trestných stí-
boli prokurátori, sudcovia a policajní dôs-
vzťah medzi nákladmi na kľúčové aktivity
haní a možné opatrenia na zlepšenie ko-
tojníci s ekvivalentnými právomocami vy-
a režijnými nákladmi.
ordinácie, posilnenie budúcej operatív-
slaní z členských štátov. Tí boli podporo-
nej spolupráce s Europolom a OLAFom a
vaní 210 zamestnancami zamestnanými v
Pre uľahčenie účinného riadenia zdrojov
možné spôsoby hodnotenia Eurojustu v
súlade so služobným poriadkom EÚ a 17
je výročná správa o činnosti predklada-
praxi. Správa zo seminára je publikovaná
vyslanými národnými expertmi.
ná administratívnym riaditeľom kľúčovou súčasťou strategického plánovania
ako dokument Rady (14428/11) a je prístupná na stránkach Eurojustu.
Eurojustu a programového cyklu a je zo-
Vývoj plánovacích nástrojov
stavená tak, aby zabezpečila správne naV súčasnosti Eurojust pripravuje svoje
Plánovacie nástroje Eurojustu boli v roku
viazanie zdrojov na dosiahnutie cieľov.
príspevky k hodnoteniu štruktúry a par-
2011 vylepšené. Bol použitý nový ná-
Rozpočtové a administratívne informá-
lamentnému hodnoteniu pre zaintere-
kladový
cie sú pravidelne vymieňané s Komisiou.
model,
ktorý
priamo
prepá-
Rozhodnutie o Eurojuste, budúcnosť a administratívny vývoj
Takisto pokračovali rokovania o memo-
ho plánu na identifikáciu možných rizík
rande o porozumení na potvrdenie rýchlej
Eurojustu. V návrhu ročného pracovné-
a efektívnej výmeny informácií o rozpoč-
ho programu pre rok 2013 boli zahrnu-
tových a administratívnych otázkach.
té kľúčové ukazovatele výkonnosti (KPI)
Prehodnotenie organizačnej štruktúry
Rámec POŠ bol použitý pre administratívnu podporu hlavnej činnosti. Bolo vytvorené oddelenie (oddelenie analýzy prípadov, nástupca oddelenia správy prípadov)
so silnejším zameraním na podporu národných zastúpení. Všetky administratívne pozície boli prehodnotené s cieľom
lepšieho zosúladenia s potrebami organizácie. V súlade s rozvojom v oblasti ľudských zdrojov bol implementovaný nový
informačný
systém
na
monitorovanie
efektívnosti osobných nákladov a zabezpečenie optimálneho vyváženia potrieb
školení a požiadaviek organizácie. Výbor
zamestnancov bol prizvaný, aby sa zú-
na meranie kvality služieb, odbornosti a
organizačnej výkonnosti Eurojustu a jednotlivé oddelenia pripravili katalóg poskytovaných služieb.
Nové priestory
Výrazný pokrok bol dosiahnutý pre zabezpečenie nových priestorov Eurojustu
od roku 2015. 30. júna 2011 bola podpísaná dohoda o spolupráci s Holandským
kráľovstvom o poskytnutí novej budovy Eurojustu navrhnutej pre potreby plnenia jeho hlavnej činnosti. Komisia zostavená so zástupcov hosťujúcej krajiny
a Eurojustu verejne vybrala päť dizajnérskych tímov, ktoré sa zúčastnia poslednej
častnil na vývoji procedúr prijímania no-
fázy. Kandidáti boli požiadaní o predlože-
vých zamestnancov.
nie návrhov dizajnov, ktoré pri minimálnych nákladoch umožnia zefektívniť všet-
Pre
zabezpečenie
plynulosti
prevádz-
ky boli prijaté kroky pre vývoj akčné-
ky činnosti pri rešpektovaní kľúčových
hodnôt Eurojustu.
Klaus Rackwitz, nový administratívny riaditeľ
59
60
dvoch prípadoch týkajúcich sa zamestnancov bol prístup plne udelený. Dve žiadosti, týkajúce sa prípadov, boli zamietnuté z dôvodov uvedených nižšie.
Zo
siedmich
žiadostí,
v
ktorých
bol
Eurojust oslovený ako tretia strana na základe žiadostí prijatých inými organizáciami, jedna sa týkala prípadu, ostatných
šesť nie. Žiadosť týkajúca sa prípadu bola
zamietnutá (z dôvodov uvedených nižšie)
a ostatných šesť, týkajúcich sa prístupu k
dokumentom EÚ, bolo vybavených.
Zamestnanci
Žiadosti týkajúce sa prípadov (doručené
priamo alebo nepriamo) boli zvážené individuálne ako aj vo vzťahu ku konkrétnym dokumentom a zamietnuté z rôznych dôvodov. Tými boli: zverejnenie
3.4 V
erejný prístup k
dokumentom Eurojustu
siedmich prípadoch bol Eurojust kontak-
by viedlo k porušeniu ochrany súkromia
tovaný ako tretia strana na základe žia-
a bezúhonnosti jednotlivca, ochrana ve-
dostí prijatých inými organizáciami.
rejného záujmu s ohľadom na plnenie
Bol zaznamenaný nárast požiadaviek na
úloh Eurojustu pri posilnení boja proti zá-
prístup k dokumentom Eurojustu v súlade
Zo štyroch žiadostí priamo doručených
važnej trestnej činnosti, národné vyšet-
s jeho pravidlami. V roku 2011 bolo pri-
Eurojustu sa dve týkali zamestnancov a
rovania a trestné stíhania so zapojením
jatých jedenásť žiadostí. Štyri z nich boli
dve vyšetrovania alebo trestného stíha-
Eurojustu, súlad s platnými pravidlami o
doručené priamo Eurojustu a v ďalších
nia, do ktorého bol Eurojust zapojený. V
zachovaní služobného tajomstva. Ďalším
Rozhodnutie o Eurojuste, budúcnosť a administratívny vývoj
Vedúci oddelení a útvarov
Zľava doprava: Jacques Vos, korporatívne služby; Joannes Thuy, hovorca, tlačové oddelenie & PR; Diana Alonso Blas, referentka pre ochranu údajov;
Carla Garcia Bello, tajomníčka Kolégia; Alinde Verhaag, zastupujúca vedúca analýz prípadov; Anna Baldan, koordinátorka sekretariátu siete SVT; Klaus
Rackwitz, administratívny riaditeľ; Catherine Deboyser, právne oddelenie; Jon Broughton, informačný manažment; Mike Moulder, rozpočty, financie a
obstarávanie; Linda Scotts, ľudské zdroje; Matevž Pezdirc, koordinátor siete pre genocídu; Fatima Martins, tajomníčka EJS
dôvodom pre odmietnutie prístupu bolo
bo dokumenty boli spracované pre vnú-
alebo zverejnenie by zmarilo rozhodovací
to, že dokumenty pochádzali z členského
torné potreby súvisiace s vecou, v ktorej
proces Eurojustu, alebo nebol preukázaný
štátu, ktorý zamietol ich zverejnenie ale-
rozhodnutie nebolo prijaté Eurojustom,
verejný záujem na zverejnení.
61
62
Seminár Eurojustu, Sofia, Bulharsko
Seminár Eurojustu, Budapešť, Maďarsko
Seminár Eurojustu, Rím, Taliansko
Nadväznosť na závery Rady
4 Nadväznosť na závery Rady
V dňoch 9. – 10. júna 2011 prijala Rada SVV závery k deviatej Výročnej správe Eurojustu (Dokument 10645/1/11 REV 1). Rovnako
ako v predchádzajúcich správach, uvádzame v tejto časti informácie o oblastiach, v ktorých dala Rada svoje odporúčania.
Eurojust - EJN
Vypracovať a zaviesť mechanizmy, kto-
Bola vytvorená spoločná pracovná skupina Eurojustu a EJS, aby okrem iného zvá-
rých cieľom je posilnenie spolupráce
žila úlohu kontaktných bodov EJS v NKSE. Detaily sú uvedené v časti 2.2.
medzi Eurojustum a EJS, najmä v rámci
NKSE a pokiaľ ide o postúpenie jednoduchých prípadov EJS.
Koordinačné stretnutia a zainteresovanosť Europolu a OLAFu
Podporovať koordinačné stretnutia me-
V roku 2011 došlo k výraznému nárastu koordinačných stretnutí. Eurojust zorga-
dzi kompetentnými orgánmi členských
nizoval koordinačné stretnutia v 204 prípadoch. Europol sa zúčastnil na 89 a OLAF
štátov ako aj zapojiť, v prípadoch, kto-
na 8 z nich. Viac detailov v časti 1.2.2.
ré si to vyžadujú a v rámci existujúcich
právnych nástrojov, ďalšie orgány EÚ
ako Europol alebo OLAF.
63
64
Znalostné centrum
Pokračovať v úsilí stať sa „znalostným
Eurojust rozvíja koncept znalostného centra na pomoc efektívnej justičnej činnosti
centrom“ justičnej spolupráce v Európe
proti organizovanej cezhraničnej kriminalite v Európskej únii, a to získaním zna-
s cieľom prispieť k rozhovorom medzi
lostí a skúseností inštitúcií v oblasti justičnej spolupráce v trestných veciach.
ostatnými zainteresovanými stranami.
Použitie článku 7 ods. 2 a 3 Rozhodnutia o Eurojuste
Podať správu o použití článku 7 ods. 2 a 3
Kolégium nevydalo písomné nezávislé stanovisko v súlade s článkom 7 ods. 2 a 3
avšak prípady boli vyriešené na úrovni národných zastúpení. Detaily konfliktu jurisdikcií sú uvedené v časti 1.2.8 a EZR v časti 1.2.10.
Články 85 a 86 TFEU
Znalosti Eurojustu môžu byť vzaté do
V roku 2011 Eurojust naďalej zvažoval možné smery vo svojom rozvoji v rámci
úvahy pri politickej debate o budúcej
TFEU a na základe svojich doterajších skúseností sa aktívne podieľal na prebieha-
implementácii článkov 85 a 86 TFEU.
júcej diskusii na európskej úrovni. Eurojust sa zaväzuje prístupu založenému na
faktoch k článkom 85 a 86 pred samotnou formuláciou záverov tejto diskusie. Viac
detailov v časti 3.2.
Štatistické nástroje
Zvážiť ďalší vývoj štatistík zavedením
rozdelenia podľa jednotlivých krajín.
Detaily v prílohe, graf 2.
Nadväznosť na závery Rady
Spoločné vyšetrovacie tímy
Pokračovať v angažovaní sa na škole-
Eurojust podporuje školenia o SVT organizované CEPOLom. Na výročných stretnu-
niach venovaných SVT.
tiach siete SVT si odborníci vymieňajú svoje skúsenosti a znalosti, ako aj osvedčené postupy a prispievajú k propagácii používania SVT.
Spolupráca s tretími štátmi
Pokračovať v poskytovaní pomoci v prí-
Tretie štáty sa zúčastnili v 45 prípadoch na koordinačných stretnutiach. Viac de-
padoch týkajúcich sa tretích štátov.
tailov v časti 1.5.
Systém správy prípadov
Implementovať
vyplývajú-
Bol pripravený formulár na odovzdávanie informácií v súlade s článkom 13. V mar-
ce z Rozhodnutia o Eurojuste pokiaľ
zmeny
ci a apríli 2011 bol dokončený formulár na pomoc pri vývoji CMS. Boli identifiko-
ide o výmenu a poskytovanie informá-
vané ďalšie oblasti na zváženie: registrovanie prípadov, monitorovanie prípadov,
cií Eurojustu, ďalej posilniť schopnosť
štatistiky, informácie a spätná väzba podľa článku 13, vyhodnotenie práce na prí-
zaoberať sa a analyzovať získané in-
padoch, analýzy práce na prípadoch, zložky systému v elektronickej podobe (ma-
formácie vrátane analýzy vzájomného
nažment dokumentov) a komunikačné prostriedky. Tieto témy budú individuálne
prepojenia, využitie plného potenciálu
prediskutované počas plenárnych zasadnutí Kolégia v roku 2012 pre poskytnu-
databázy Eurojustu s ohľadom na mož-
tie pomoci z pohľadu užívateľa na funkčné hodnotenie súčasného CMS. Navyše
né požiadavky na členské štáty na zača-
Kolégium schválilo rozšírený zoznam typov trestných činov.
tie vyšetrovania alebo trestného stíhania konkrétnych činov na základe analýz
vzájomného prepojenia.
65
66
Spolupráca s Europolom
Pokračovať v spolupráci v rámci existu-
V roku 2011 bol zaznamenaný nárast v oblasti spolupráce s Europolom v práci na
júcich právnych nástrojov a zabezpečiť
prípadoch a 35% nárast výmeny operatívnych dát (vymenených 911 správ) cez
vysokú úroveň ochrany dát.
zabezpečené komunikačné prepojenie. Boli aplikované spoločné princípy ochrany
dát. Viac detailov v časti 2.3.1.
Spolupráca s OLAFom
Udržiavať privilegované partnerstvo v
V roku 2011 sa zvýšil prenos informácií súvisiacich s prípadmi. OLAF odporučil vy-
boji proti podvodom, korupcii a iným
šetrovanie a trestné stíhanie národnými orgánmi v rámci Európskej únie v 30 prí-
trestným činom majúcich vplyv na fi-
padoch. Osem z nich polo postúpených Eurojustu. Viac detailov v časti 2.4.
nančné záujmy EÚ.
Spolupráca s Frontexom
Pokračovať v práci na zavedení formál-
Po prijatí nového Rozhodnutia o Frontexe sa očakáva uzatvorenie dohody umož-
nej pracovnej dohody s Frontexom naj-
ňujúcej výmenu osobných a operatívnych dát. Viac v časti 2.5
mä posilnením výmeny informácií.
Nadväznosť na závery Rady
Projekt prehodnotenia organizačnej štruktúry
Predložiť výsledky projektov o výkon-
Eurojust pokračoval v práci na implementácii POŠ vo viacerých oblastiach. Projekt
nosti Kolégia a prehodnotení organizač-
štruktúry administratívy je z veľkej časti dokončený. K výraznému pokroku došlo
nej štruktúry.
na projekte výkonnosť a riadenie rizík, spolupráca administratívy, Kolégia a národných zastúpení a projekte školení. Pripravuje sa akčný plán na zmiernenie možných rizík Eurojustu. Na základe Eurojustom stanovených kľúčových ukazovateľov
výkonnosti (KPI) bolo do ročného pracovného programu pre rok 2013 zahrnuté
KPI meranie kvality služieb Eurojustu, odborných znalostí, povedomia a organizačnej výkonnosti. Projekty delegovanie rozhodnutí, manažment portfólia a kultúra stále pokračujú.
Implementácia Rozhodnutia o Eurojsute a systém pohotovostnej koordinácie
Pokračovať v implementácii Rozhodnutia
Kapitola 3 sa zaoberá implementáciou Rozhodnutia Rady o posilnení Eurojustu, a
o Eurojuste. Revidovať rokovací poria-
to najmä SPK, NKSE a článkom 13.
dok a vytvoriť štandardnú šablónu na
výmenu informácií a ich spracovanie v
Eurojuste. Informovať o implementácii príslušných ustanovení v budúcoročnej výročnej správe. Urýchliť vytvorenie systému pohotovostnej koordinácie
a pokročiť v implementácii mechanizmu
na uľahčenie prenosu informácií súvisiacich s prácou na prípadoch.
67
68
Seminár Eurojustu, Krakov, Poľsko
Deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Varšava, Poľsko:
pán Williams podpisujúci spoločné vyhlásenie SVV agentúr
Konzultačné stretnutie Eurojustu a Chorvátskej republiky,
Brijuni, Chorvátsko
69
PRÍLOHY
PRÍLOHY
vyhodnotenie prípadov 2002-2011
Graf 1
1441
1424
V roku 2011 Eurojust registroval 1 441
1372
prípadov udržiavajúc tak rastúci trend
počtu odovzdaných prípadov členskými
1193
krajinami od roku 2002. V približne 20%
1150
1096
1085
týchto prípadov bolo zainteresovaných tri
1177
a viac členských štátov.
956
813
771
588
575
458
381
300
202
2002
272
237
291
276
247
196
144
58
272
222
109
78
2003
130
2004
Multilaterálne
2005
2006
2007
Bilaterálne
2008
2009
SPOLU
2010
2011
70
Graf 2
bilaterálne/multilaterálne prípady
Graf zobrazuje počty bilaterálnych a mul-
147
tilaterálnych prípadov registrovaných každým národným zastúpením v roku 2011.
Bilaterálny prípad neznamená, že ide o
menej závažný trestný čin alebo nie je
potrebné plné zainteresovanie Eurojustu.
92
Bilaterálny prípad v Eurojuste môže byť
88
multilaterálnym v členskom štáte.
82
78
75
72
69
65
61
59
68
65
63
60
72
72
62
61
71
70
65
59
58
54
49
47
22
20
34
34
27
20
25
23
BE
BG
10
5
4
CZ
DK
28
28
3
DE
EE
2
IE
9
3
EL
Multilaterálne
1 0 1
ES
FR
IT
CY
LU
HU
Bilaterálne
MT
NL
AT
PL
6
2
PT
15
9
8
4
1
LT
17
8
2
LV
22 23
20
16
13
9
9
34
20 21
16
12
41
37
32
21
42
41
39
28
25
56
49
RO
1
SI
SPOLU
SK
FI
SE
UK
71
PRÍLOHY
Graf 3
prípady otvorené a uzatvorené v rokoch 2003-2011
Pracovné vyťaženie národných zastúpení nie je ovplyvnené len počtom prípadov
1441
1424
1372
registrovaných v danom roku, ale takisto aj stále otvorenými prípadmi z rokov
1242
predchádzajúcich. Eurojust má spolu 500
1148
neuzatvorených prípadov z predchádza-
1193
1130
1063 1085
júcich rokov (2003-2010), ktorými je stále potrebné zaoberať sa.
764 771
707
734
587 588
381 381
299 300
294
130
1
2003
0
2004
1
7
2005
2006
Otvorené
22
2007
45
2008
Uzatvorené
2009
2010
SPOLU
2011
72
Graf 4
klasifikácia všeobecných prípadov
V zmysle článku 4 ods. 1 Rozhodnutia o
Eurojuste je Eurojust kompetentný u tých
druhov trestnej činnosti a trestných či-
1270
1217
nov, vo vzťahu ku ktorým je Europol vždy
príslušný konať a ostatných trestných činov spáchaných v súvislosti s nimi.
Eurojust môže na žiadosť členského štátu
v zmysle článku 4 ods. 2 v súlade so svojimi cieľmi pomáhať pri vyšetrovaní a stíhaní iných typov trestných činov.
Eurojust môže byť taktiež požiadaný členským štátom o poskytnutie pomoci týkajúcej sa tém majúcich všeobecnejší charakter, ktoré nemusia priamo súvisieť s
192
135
prípadom, napr. týkajúcich sa národnej
tazníkov).
32
19
legislatívy alebo postupov (prípady do-
2010
Prípady podľa
článku 4 ods. 1
2011
Prípady podľa
článku 4 ods. 2
Dotazníky
PRÍLOHY
Graf 5
Oblasti
prioritné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu
operatívnych
priorít
prijatých
Eurojustom v rokoch 2010 – 2011 zahŕňali obchodovanie s drogami, OĽ, tero-
254
242
233
rizmus, podvody, korupciu, pranie špina-
204
vých peňazí, počítačovú kriminalitu a iné
218
197
aktivity týkajúce sa organizovaných kriminálnych skupín v oblasti ekonomiky.
146
122
Graf zobrazuje koľkokrát boli tieto typy
zastúpené v prípadoch registrovaných v
87
Eurojuste v roku 2010 a 2011. Jeden prí-
79
pad sa môže týkať viac ako jedného typu
28
trestnej činnosti. Viac informácií je uve-
31
27
32
26
24
2010
2011
Ostatné prípady
súvisiace s
organizovanou
trestnou činnosťou
Počítačová
trestná činnosť
Legalizácia príjmov
z trestnej činnosti +
ostatné súvisiace
trestné činy
Korupcia
Podvody
Terorizmus
Obchodovanie
s ľuďmi
Obchodovanie
s drogami
dených v príslušnej časti kapitoly 1.
73
74
prioritné a ostatné typy trestných činov v prípadoch Eurojustu
Graf 6
Prioritnými
oblasťami
prijatými
Eurojustom v rokoch 2010 – 2011 sú obchodovanie s drogami, OĽ, terorizmus,
1015
935
podvody, korupcia, pranie špinavých peňazí, počítačová kriminalita a iné aktivity
týkajúce sa organizovaných kriminálnych
skupín v oblasti ekonomiky.
574
544
Graf predstavuje zastúpenie prioritných a
ostatných typov trestných činov v prípadoch registrovaných Eurojustom v rokoch
2010 a 2011. Jeden prípad sa môže týkať
viac ako jedného typu trestnej činnosti.
31
21
2010
Zapojenie v oblasti prioritných
trestných činov
2011
Zapojenie v ostatných typoch
trestných činov
75
PRÍLOHY
prípady Eurojustu, dožadujúce krajiny
Graf 7
Graf predstavuje počty dožiadaní pod-
147
ľa dožadujúcej krajiny v rokoch 2010 a
2011.
102
95
92
87 88
84
82
72
72
69
57
54
47
46
30
32
2828
22
21
65
62
59
58 58
42
41
34
64
54
52
49
71
70
69
65
65
59
82
74
36
34
23
41
32
30
37
29
23
21
9
1 0
COLL BE
0
BG CZ DK DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
1
CY
LV
2010
LT
LU
HU MT
2011
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
76
prípady Eurojustu, dožadované krajiny
Graf 8
Graf predstavuje koľkokrát boli orgány
250
každého členského štátu požiadané o súčinnosť cez Eurojust v rokoch 2010 a 2011.
222
208
201
197
196
187
182
179
159
149
138
136
115
109
106
106
102
95
87
80
80
55
69
66
60
54
53
BG
CZ
DK
DE
EE
29
IE
59
40
38
27
57
40
ES
FR
IT
CY
73
LV
2010
56
53
49
44
66
51
31
28
EL
77
67
60
41
BE
79
73
24
22
LT
LU
HU
MT
2011
NL
AT
PL
PT
RO
SI
45 46
SK
FI
SE
UK
PRÍLOHY
Graf 9
prípady, ktorými sa zaoberalo na koordinačných stretnutiach
Graf predstavuje počet prípadov, v ktorých boli potrebné koordinačné stretnutia. Tieto sa zvyčajne konajú v priesto-
204
roch Eurojustu v Haagu. V konkrétnych
prípadoch môžu byť zorganizované mimo
180
Eurojustu, v členskom štáte alebo treťom
štáte.
141
127
14
24
121
2010
Mimo Eurojustu
96
2011
V Eurojuste
Spolu
77
78
Graf 10
koordinačné stretnutia, dožadujúce krajiny
Graf zobrazuje počet prípadov, ktoré vy56
žadovali koordinačné stretnutia po tom,
čo boli referované jednotlivými členskými
krajinami alebo tretím štátom.
25
22
18
19
18
16
11
10
9
8
7
4
3
3
1
1
2
2
BE BG CZ DK DE EE
7
6
5
7
8
4
3
0 0
1 1
IE
EL
1 0
0 0
ES
FR
IT
CY
LV
LT
2010
8
7
5
1
0
5
2
1
LU HU MT NL
2011
AT
4
3 3
0
PL
0
PT RO
2 2
3
4
2
2
7
3
2
0
SI
SK
FI
0
SE UK NO USA
79
PRÍLOHY
Graf 11
koordinačné stretnutia, dožiadané krajiny
Graf zobrazuje, koľkokrát sa orgány člen-
57
ských štátov zúčastnili na koordinačných
stretnutiach Eurojustu v prípadoch vyžadujúcich koordináciu po tom, čo boli po-
46
žiadané o súčinnosť.
43
41
39
35
30
27
26
25
24
23
23
22
18
11
10
14
13
13
12
12
11
9
8
6
6
3
4
6
5
4
3
4
4
11
9 9
9
5
13
13
11
7
6
4
4
3
3
5
7
4
3
1
BE
BG
CZ
DK
DE
EE
IE
EL
ES
FR
IT
CY
LV
2010
LT
LU
HU
MT
2011
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SE
UK
80
Budova Eurojustu - Haagse Veste 1
Všetky práva vyhradené. Nijaká časť tejto publikácie nemôže byť
Fotografie:
bez povolenia Eurojustu reprodukovaná alebo využívaná aký-
mikoľvek grafickými, elektronickými alebo mechanickými pros-
Michel Mees, Haag
triedkami, vrátane fotokopírovania, nahrávania alebo zapisova-
nia, a ani systémami ukladania a vyhľadávania informácií.
Joannes Thuy, Leen De Zutter a Jacalyn Birk, Eurojust
Zollkriminalamt, Kolín, Nemecko
© 2012 Eurojust
Download

2011 - Eurojust