Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Program pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini IPA 2008
JAČANJE INSTITUCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE
SREDINE/OKOLIŠA U BOSNI I
HERCEGOVINI I PRIPREMA ZA
PREDPRISTUPNE FONDOVE
(EuropeAid/128786/C/SER/BA)
POČETNI IZVJEŠTAJ (2. NACRT)
30. juni 2012.
Ugovor o pružanju usluga: 2011/275-085
Projekat finansira
Evropska unija
POČETNI IZVJEŠTAJ
Projekat provodi EPTISA Serviciosde Ingeniería S.L.
u konzorciju sa ECORYS Nederland
BV
STR. i
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Kontrolni list dokumenta
Klijent:
Projekat:
Ugovor:
Naslov izvještaja:
Konsultant:
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i
priprema za predpristupne fondove
Ugovor o pružanju usluga br.: 2011/275-085
POČETNI IZVJEŠTAJ –29. februar 2012. – revidiran 30. juna 2012.
EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.
Emilio Muñoz 35-37
28037 Madrid (Španija)
Pripremio
Kontrola kvalitete
Odobrila
Marko Slokar
Damir Azenić
Jelena Miloš
30. juni 2012.
30. juni 2012.
Potpis
Datum
Izjava o ograničenju odgovornosti
Mišljenja izražena u ovome Izvještaju predstavljaju mišljenja autora Izvještaja i ne odražavaju nužno mišljenja Evropske
unije ili bilo koje druge organizacije koja je u Izvještaju pomenuta. Stoga će ista biti predmet provjere prije provođenja
bilo koje od preporuka sadržanih u ovom dokumentu.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. ii
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
SADRŽAJ
1
INFORMATIVNI SAŽETAK ..........................................................................................1
2
AŽURIRANE OSNOVNE INFORMACIJE O SEKTORU I PROJEKTU ....................................4
2.1
3
SINOPSIS PROJEKTA ..................................................................................................8
3.1
3.2
3.3
3.4
4
Ukupni cilj .........................................................................................................................8
Svrha projekta ...................................................................................................................8
Planirani rezultati ..............................................................................................................8
Korisnici.............................................................................................................................9
AKTIVNOSTI U POČETNOJ FAZI ................................................................................ 11
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
5
Predložene izmjene/prilagođavanja projektnih aktivnosti i projektnih
rezultata koje je potrebno ostvariti u skladu sa Projektnim zadatkom (ToR) ..................5
Uspostavljanje projektnog ureda u Sarajevu ..................................................................11
Zapošljavanje lokalnog osoblja za podršku i mlađih saradnika ......................................11
Angažiranje projektnog tima (ključnih eksperata) i eksperata sa kratkoročnim
angažmanom ..................................................................................................................12
Sastanci sa nadležnim institucijama ...............................................................................12
Upoznavanje sa srodnim projektima, strateškim dokumentima i izvještajima i
stvaranje sinergije sa komplementarnim projektima .....................................................13
Uspostavljanje UOP ........................................................................................................14
Uspostavljanje tehničkih grupa ......................................................................................14
Komunikacija sa javnošću i vidljivost projekta................................................................14
Početni sastanak i početna radionica .............................................................................15
Izrada Početnog izvještaja ..............................................................................................15
Sažeti prikaz inputa u smislu radnih dana eksperata iskorištenih tokom
Početne faze ...................................................................................................................15
DETALJAN OPERATIVNI PLAN .................................................................................. 17
5.1
Ukupni operativni plan za projekat u cjelini ...................................................................17
5.1.1
Komponenta 1: Institucionalna podrška ....................................................................................... 17
5.1.2
Komponenta 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika ..................... 19
5.1.3
Komponenta 3: Provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu ................................................ 24
5.1.4
Komponenta 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću...................... 27
5.1.5
Komponenta 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima ......................... 29
5.2
Operativni plan za sljedeći period ..................................................................................32
5.2.1
Komponenta 1: Institucionalna podrška ....................................................................................... 33
5.2.2
Komponenta 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika ..................... 34
5.2.3
Komponenta 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću...................... 35
5.2.4
Komponenta 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima ......................... 36
5.3
Sažeti prikaz inputa u smislu radnih dana eksperata......................................................37
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. iii
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
6
NAČIN ORGANIZACIJE IMPLEMENTACIJE ................................................................. 38
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
Upravljanje projektom ....................................................................................................38
Logistika ..........................................................................................................................38
Izvještavanje ...................................................................................................................38
Koordinacija ....................................................................................................................39
Vođenje tima ..................................................................................................................39
Finansijsko upravljanje....................................................................................................39
Vidljivost projekta ...........................................................................................................40
MONITORING I EVALUACIJA .................................................................................... 41
7.1
7.2
Definicija indikatora ........................................................................................................41
Monitoring/Pregled/Evaluacija .......................................................................................41
8
AŽURIRANA VERZIJA PRETPOSTAVKI I RIZIKA........................................................... 43
9
PLANIRANJE U CILJU OSIGURANJA ODRŽIVOSTI ....................................................... 45
10
ANEKSI ................................................................................................................... 46
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
10.10
10.11
10.13
10.14
10.16
Aneks 1 - Logički okvir .....................................................................................................47
Aneks 2 - Ukupni operativni plan ....................................................................................52
Aneks 3 - Operativni plan za sljedeći period ...................................................................59
Aneks 4 - Ukupni plan ostvarenja rezultata ....................................................................63
Aneks 5 - Pregled projektnih aktivnosti ..........................................................................67
Aneks 6 - Projektni plan rada (revidiran 30.06.2012.) ....................................................73
Aneks 7 - Detaljan plan aktivnosti (revidiran 30.06.2012.).............................................74
Aneks 8 - Plan angažovanja eksperata (revidiran 30.06.2012.) ......................................78
Aneks 9 - Zapisnici sa sastanaka održanih u Početnoj fazi..............................................83
Aneks 10 - Lista članova Upravnog odbora projekta ....................................................106
Aneks 11 - Lista predloženih radnih grupa u okviru projekta ......................................107
Aneks 13 - Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora projekta ..............................116
Aneks 14 - Izvještaj o proceduri za odabir mlađih saradnika (JPO) ..............................121
Aneks 16 - Javni poziv za lokalne eksperte sa kratkoročnim angažmanom .................125
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. iv
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
POČETNI IZVJEŠTAJ
Naziv projekta
Finansiranje
Referentni br.
Datum početka
Datum završetka
(Trajanje)
Broj ugovora
Ugovorni organ
Korisnici
Ugovarač
Direktor projekta:
Vođa tima /
Predstavnik
supervizora
Izvještajni period
Autor izvještaa
Kontrola kvalitete
POČETNI IZVJEŠTAJ
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i
priprema za predpristupne fondove
IPA 2008
EuropeAid/128786/C/SER/BA
14. novembar 2011.
13. novembar 2013. (24 mjeseca)
Ugovor o pružanju usluga br.: 2011/275-085
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Gđa. Jelena Miloš, rukovodilac programa ispred DEU
Skenderija 3a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Telefon: +387 33 254 700
Fax: +387 33 666 037
E-Mail: [email protected]
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Gđa. Nermina Skejović-Hurić, stručni savjetnik za programe i projekte
Musala 9, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel./fax: +387 33 552 365
Email: [email protected]
EPTISA Servicios de Ingenieria S.L.
Emilio Muñoz, 35-37 – 28037 Madrid
Tel.: +34 915 949 500
Fax: +34 914 465 546
Damir Azenić
EPTISA Regional Office for South East Europe
Dubljanska 8, 11000 Beograd, Srbija
Tel.:+381 11 2400 222 / 211 / 233
Fax:+381 11 2400 111
E-mail: [email protected]
Marko Slokar
SumbulaAvde 7, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Tel.:+387 (0)33 203 071
Fax:+387 (0)33 203 071
Email: [email protected]
14. novembar 2011 – 30. juni 2012.
Marko Slokar, vođa tima
Damir Azenić, direktor projekta
STR. v
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
SKRAĆENICE
Skraćenica
ARG
BD
BiH
BiH-AS
CA
CARDS
CITES
DEI
DIS
DSIP
E-PRTR
EAP
EAS
EC
ECENA
EEA
EIA
EPER
ETS
EU
DEU
FBiH
FBiH-MPViŠ
FBiH-MOiT
VBD-BiH
HRD
IED
MMF
IP
IPA
IPPC
JPO
KE
LEAP
MEA
MIFF
MIPD
MVTEO
NEAP
NEAS
NVO
NKSEI
NKSEL
VU
POČETNI IZVJEŠTAJ
Značenje
Grupa za podizanje nivoa svijesti (Awareness Raising Group)
Brčko distrikt
Bosna i Hercegovina
Agencija za statistiku BiH
Ugovorni organ (Contracting Authority)
Pomoć zajednice za obnovu, razvoj i stabilizaciju (Community Assistance for
Reconstruction, Development and Stabilisation)
Konvenicija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka (Trade
in Endangered Species of Wilde Fauna and Flores)
Direkcija za evropske integracije
Decentralizirani sistem implementacije (Decentralised Implementation System)
Plan provođenja direktive (Directive Specific Implementation Plan)
Evropski registar ispuštanja i prenosa zagađujućih materija (European Pollutant Release
and Transfer Register)
Akcioni plan za zaštitu okoliša (Environmental Action Plan)
Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu (Environmental
Approximation Strategy)
Evropska komisija
Mreža zemalja pristupnica za provjeru usklađenosti i provedbu propisa o zaštiti okoliša
(EU Environmental Compliance and Enforcement Network for Accession)
Evropska agencija za okoliš (European Environment Agency)
Procjena utjecja na okoliš (Environmental Impact Assessment)
Evropski registar emisija zagađujućih materija (European Pollutant Emission Register)
Evropski sistem trgovine emisijama (European Trading System)
Evropska unija
Delegacija Evropske unije
Federacija Bosne i Hercegovine
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, FBiH
Ministarstvo okoliša i turizma FBiH
Vlada Brčko distrikta BiH
Razvoj ljudskih resursa (Human Resources Development)
Direktiva o industrijskim emisijama (Industrial Emissions Directive)
Međunarodni monetarni fond
Program ispunjavanja obaveza (Implementation Programme)
Instrument predpristupne pomoći (Instrument for Pre-Accession Assistance)
Integrisano sprječavanje i kontrola zagađenja (Integrated Pollution Prevention and
Control)
Mlađi saradnik (Junior Professional Officer)
Ključni ekspert
Lokalni akcioni plan zaštite okoliša (Local Environmental Action Plan)
Mulitlateralni sporazum o zaštiti okoliša (Multilateral Environmental Agreement)
Višegodišnji indikativni finansijski okvir (Multi-annual Indicative Financial Framework)
Višegodišnji indikativni planski dokument (Multi-annual Indicative Planning Document)
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
Nacionalni akcioni plan zaštite okoliša (National Environmental Action Plan)
Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu na nivou države
(National Environmental Approximation Strategy)
Nevladina organizacija
Međunarodni viši ekspert sa kratkoročnim angažmanom (Non Key Senior Expert –
International)
Lokalni viši ekspert sa kratkoročnim angažmanom (Non Key Senior Expert – Local)
Voditelj ureda
STR. vi
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
PARCO
PCB
PCM
DP
PEIP
PPU
PRAG
UOP
PT
QAS
QC
QPR
RBM
RENA
RoP
RS
RS- MPViŠ
RS-MPUGiE
SAA
SAP
SEE
TA
TG
VT
TNA
ToR
UN
WB
RD
WG
POČETNI IZVJEŠTAJ
Ured koordinatora za reformu javne uprave (Public Administration Reform Coordinator’s
Office)
Koordinacija projekta i logistička prodrška (Project Coordination and Backstopping)
Upravljanje projektnim ciklusom (Project Cycle Management)
Direktor projekta
Prioritetni program ulaganja u zaštitu okoliša (Priority Environmental Investment
Programme)
Jedinica za pripremu projekata (Project Preparation Unit)
Praktični vodič kroz postupke ugovaranja pomoći EU trećim zemljama (Practical Guide to
contract procedures for EC external actions)
Upravni odbor projekta
Projektni tim
Sistem osiguranja kvalitete (Quality Assurance System)
Kontrola kvalitete (Quality Control)
Kvartalni izvještaj o napretku (Quarterly Progress Report)
Upravljanje riječnim slivom (River Basin Management)
Regional Environmental Network for Accession
Pravila postupka (Rules of Procedures)
Republika Srpska
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva RS
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju (Stabilization and Association Agreement)
Proces stabilizacije i pridruživanje (Stabilisation and Association Process)
Jugoistočna Evropa (South-East Europe)
Tehnička pomoć (Technical Assistance)
Grupa za obuku (Training Group)
Vođa tima
Procjena potreba za obukom (Training Needs Assessment)
Projektni zadatak (Terms of Reference)
Unjedinjene nacije
Svjetska banka (World Bank)
Radni dani
Radna grupa (Working Group)
STR. vii
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
1 INFORMATIVNI SAŽETAK
Ukupni cilj projekta “Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove” jeste doprinijeti okolišno održivom ekonomskom razvoju približavanjem BiH okolišnim
standardima EU, kroz jačanje upravnih struktura i poticanje usklađivanja propisa sa zahtjevima pravne
stečevine EU o okolišu.
Ciljevi na koje su usmjerene pojedinačne projektne aktivnosti su slijedeći: doprinijeti učinkovitim procedurama
za koordinaciju i podjelu zadataka između Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO) i
resornih entitetskih ministarstava i odjela na nivou Brčko distrikta i relevantnih organa na nivou države
nadležnih za okoliš u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji u oblasti okoliša; doprinijeti poboljšanju
organizacionog uređenja za bolje obavljanje funkcija i nadležnosti na nivou države; doprineti izradi teksta
nacrta Startegije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa provedbenim mjerama;
doprinijeti poboljšanju provođenja međunarodnih sporazuma o okolišu; doprinijeti poboljšanju organizacije
sistema monitoringa i informiranja o okolišu i poboljšanju izvještavanja o okolišu, diseminacije informacija i
učešća javnosti; doprinijeti jačanju kapaciteta organa vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata, procjene i
planiranja investicija; doprinijeti pripremi nacrta baze podataka o investicionim projektima izvedenim iz
prioritetnih mjera sadržanih u Strategiji usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu i planovima
provođenja direktiva i doprinijeti pripremi inicijalnih dokumenata za pokretanje jednog investicionog pilot
projekta na nivou države.
Svrha ovog ugovora o pružanju usluga jeste jačanje tehničkih i administrativnih kapaciteta i kapaciteta za
programiranje u skladu sa zahtjevima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) institucija uključenih u
upravljanje okolišem u BiH kako bi se osiguralo provođenje programskih mjera (soft measures) i
infrastrukturnih mjera za postizanje okolišnih standarda EU.
Projektni tim je započeo aktivnosti 14. novembra 2011., uspostavljanjem projektne kancelarije i angažovanjem
voditelja kancelarije, koji se svrstava u grupu lokalnog osoblja za podršku. Tri dana kasnije, odnosno 17.
novembra 2011., organiziran je početni sastanak sa predstavnicima Delegacije Evropske unije i glavnog
korisnika, Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO).
Nakon početnog sastanka, sekundarnim korisnicima i ostalim glavnim zainteresovanim stranama predstavljeni
su očekivani rezultati projekta i pripadajuće aktivnosti. Tokom perioda od decembra 2011. do februara 2012.,
održani su sastanci sa svim ostalim korisnicima, tj. Ministarstvom okoliša i turizma FBiH, Ministarstvom za
prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
FBiH, Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS, Direkcijom za evropske integracije (DEI) i
Agencijom za statistiku BiH. Sastanak sa Odjelom za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Brčko distrikta
održan je 30. marta 2012. godine. Projektni tim (vođa tima i ključni ekspert za pravna pitanja) je imao radne
sastanke sa programskim menadžerom DEU, prvim sekretarom DEU i šefom operacija DEU, kako bi detaljno
razmatrali zahtjeve koji proizilaze iz Projektnog zadatka (ToR) i realne opcije za implmentaciju projekta “na
terenu”.
Izabrana su dva mlađa saradnika (JPO) za rad na projektu, uz mogućnost zapošljavanja u MVTEO-u po
okončanju projekta. Konsultant je obezbijedio svu tehničku i administrativnu podršku MVTEO-u u postupku
izbora mlađih saradnika.
U ovoj fazi angažovani su samo ključni eksperti. Tokom faze implementacije projekta, počet će angažovanje
ostalih eksperata i bit će potrebno prethodno odobrenje Ugovornog organa. Konsultant je započeo postupak
izbora viših eksperata sa kratkoročnim angažmanom (NKSE) objavljivanjem Poziva za dostavljanje prijava i
izradom projektnih zadataka (ToR) za konkretne poslove koje će obavljati NKSE eksperti. Izvršen je preliminarni
izbor potencijalnih NKSE eksperata projekta na osnovu zaprimljenih prijava.
U svrhu usmjeravanja i praćenja implementacije projektnih aktivnosti uspostavljen je Upravni odbor projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 1
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Konsultant je pripremio Detaljan plan strukture radnih aktivnosti projekta, uz prijedlog MVTEO-u, kao glavnom
korisniku projekta, da uspostavi planirane radne grupe. Konsultant je MVTEO-u predložio i uspostavljanje grupa
za obuku (TG) i grupa za podizanje nivoa svijesti (ARG).
Projektni tim je proveo detaljnu analizu srodnih projekata, strateških dokumenata, različitih izvještaja, kao i
preliminarnu ocjenu pripadajućeg pravnog okvira u BiH, kako bi stekao jasan uvid u postojeću situaciju na
terenu. Na osnovu početnih sastanaka sa zainteresovanim stranama, te podrobnih analiza Projektnog zadatka
(ToR), srodnih projekata, postojećih strateških dokumenata i propisa, projektni tim potvrđuje da većina
pretpostavki i rizika navedenih u Projektnom zadatku (ToR) i Tehničkom prijedlogu ostaje valjana. Štoviše, dvije
od glavnih pretpostavki, koje se odnose na usvajanje zakona o zaštiti okoliša i uspostavljanje Agencije za zaštitu
okoliša na nivou države do početka projekta, nisu ispunjene i nije izgledno da će biti ispunjene tokom perioda
implementacije projekta. Zbog toga je sa DEU-om i MVTEO-om postignut dogovor o tome da je potrebno u
ovom Početnom izvještaju izvršiti prilagođavanja plana aktivnosti, priloženog uz Tehnički prijedlog, kako bi
projektne aktivnosti bile provedive ne uzimajući u obzir dvije navedene pretpostavke.
Sa DEU-om i MVTEO-om je dogovoreno da Početna faza bude produžena za dvije sedmice i da bude
organizirana posebna Početna radionica namijenjena svim zainteresovanim stranama u projektu, kako bi
mogućnosti provođenja svake pojedniačne projektne aktivnosti bile detaljno razmatrane. Radionica je
organizirana 23. februara 2012. godine. Konsultant je pripremio program radionice, prezentacije, referentne
dokumente za učesnike, te obavio sve potrebne logističke aktivnosti. Radionici je prisustvovalo više od 50
učesnika iz institucija na sva tri nivoa (državni nivo, entiteti i kantoni). Autputi radionice potvrdili su glavne
probleme, prethodno prepoznate od strane projektnog tima, koji stoje na putu pravilnoj implementaciji
projekta. Sa druge strane, učesnici su pozdravili predložene aktivosti i potcrtali značaj ovog projekta za
institucije u BiH u procesu pridruživanja i približavanja EU.
Nakon gore pomenutih sastanaka, razgovora, zaključaka Početne radionice, ocjene autputa srodnih projekata,
strateških dokumenata i različitih izvještaja i ocjene postojećeg pravnog okvira, te uzimajući u obzir sadašnje
političko okruženje u BiH, projektni tim je analizirao ključna pitanja i uočene prioritete, te je na osnovu toga, s
ovim Početnim izvještajem, pripremljena faza implementacije projekta.
Konsultantov pristup pripremi projektnog plana rada bio je ostati što bliže Projektnom zadatku i Tehničkom
prijedlogu. Unatoč tome, obzirom da je Projektni zadatak pripremljen prije više od dvije godine i slijedeći
mišljenje Konsultanta da projektne aktivnosti mogu početi i da mogu biti implementirane bez usvojenog novog
zakona o zaštiti okoliša i bez uspostavljene Agencije za zaštitu okoliša na nivou države, određena odstupanja
koja odražavaju izmijenjeno okruženje u kojem projekat mora provoditi aktivnosti smatrana su neophodnim.
Konslutant je dostavio Nacrt početnog izvještaja DEU-i i članovima Upravnog odbora projekta, 29. februara
2012. godine. Početni izvještaj je trebao biti predstavljen i razmatran na sastanku Upravnog odbora projekta,
21. marta 2012, te zvanično odobren od strane DEU-e, prije zvaničnog početka faze implementacije projekta.
Nažalost, Nacrt početnog izvještaja nije razmatran na sastanku Upravnog odbora i nije odobren od strane DEU
zbog Zaključka Vlade Republike Srpske kojim se odbija učešće institucija RS u svojstvu korisnika u aktivnostima
projekta. Pomenuti Zaključak Vlade Republike Srpske o povlačenju institucija RS kao projektnih korisnika iz
projekta, zbog neusklađenosti projektnih aktivnosti sa Ustavom BiH i entitetskim ustavima, blokirao je početak
faze implementacije projekta. Pored toga, Vlada RS je zaključila da projekat ne ispunjava realne potrebe
institucija iz sektora zaštite životne sredine u RS u ovoj fazi procesa evropskih integracija. Zaključak Vlade RS se
u najvećoj mjeri ticao unutrašnjih, političkih pitanja u BiH, a ista su izvan kontrole Konsultanta i morala su biti
rješavana na političkom nivou.
U ovim okolnostima, a čekajući na rješenja koja bi okončala blokadu projekta, projektni tim je izradio dva
interna plana djelovanja u nepredviđenim situacijama za periode mart-maj 2012. i juni-juli 2012. godine. U
osnovi, u navedenim planovima je detaljno elaboriran Interni plan upravljanja, što projektnom timu i MVTEO-u,
kao glavnom korisniku, omogućava da budu spremni za neometan početak predstojećih projektnih aktivnosti
kada politički problemi budu riješeni.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 2
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Bez zvanično prihvaćenog Početnog izvještaja, projektni tim je uspio djelomično izvršiti aktivnosti u okviru
komponenti 1, 2 i 4, kako je prethodno planirano u Projektnom planu rada za prvu fazu perioda implementacije
projekta (aktivnosti 1.1;1.2;2.1 i 4.1). Radne aktivnosti su uglavnom bile usmjerene na podaktivnosti u okviru
kojih su svoj doprinos mogli dati trenutno angažirani ključni eksperti, bez angažiranja eksperata sa
kratkoročnim angažmanom i bez učešća radnih grupa u okviru projekta.
Unatoč tome, izostanak odobrenja Početnog izvještaja projekta na kraju početne faze ozbiljno se odrazio na
Ukupni operativni plan projekta i imao je negativan uticaj na projektne aktivnosti u cjelini.
Šestog juna 2012., DEU je obavijestila ministra na čelu Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa,
odnosno glavnog korisnika, da će implementacija projekta biti nastavljena sa korisnicima na nivou države,
Federacije BiH i Brčko Distrikta, dok će biti nastavljeni i razgovori sa institucijama RS. DEU je takođe zatražila od
Konsultanta da, u skladu sa ovom odlukom, preradi Početni izvještaj, te da Projektni plan rada prilagodi
vremenu preostalom za period implementacije projekta. Pod pretpostavkom da prerađeni Početni izvještaj
bude usvojen na sastanku Upravnog odbora projekta, planiranom za polovinu jula 2012., period
implementacije projekta počet će u septembru 2012. godine. Bilo je jasno da ne bi bilo moguće izvršiti sve
planirane aktivnosti, kako je prvobitno planirano u Projektnom prijedlogu i kako nalaže ToR, tokom preostalog
perioda za implementaciju projekta u trajanju od 14 mjeseci, do 13. novembra 2013. godine. Shodno tome,
postignut je dogovor između DEU-e, MVTEO-a i Konsultanta da revidirani, Ukupni operativni plan treba
uglavnom biti usmjeren na one projektne aktivnosti putem kojih bi se glavnom korisniku pružila podrška za
upostavljanje koordinacijske strukture, za izradu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu, planova za provođenje direktiva, baze podataka o projektima, te za poboljšanje sistema za monitoring i
informiranje o okolišu u BiH.
Pri srednjeročnom pregledu napredovanja projekta (Project Mid-Term Review), odlučivat će se o daljim
izmjenama, prilagođavanjima i finansiranju preostalih projektnih aktivnosti i mogućem produženju perioda
implementacije projekta, već naznačenim u predloženom planu rada, kako bi većina prvobitno planiranih
projektnih rezultata bila i ostvarena.
Možemo rezimirati da je projektni tim svjestan visokog rizika koji je prisutan u pogledu ostvarivanja svih
projektnih rezultata navedenih u Projektnom zadatku, tokom preostalih mjeseci trajanja faze implementacije
projekta. Međutim, projektni tim je opredjeljen za pružanje podrške za jačanje kapaciteta MVTEO-u, svim
sekundarnim korisnicima i svim ostalim glavnim zainteresovanim stranama u projektu kako bi se istim pomoglo
da razviju odgovarajuće koordinacijske strukture, izrade Strategiju usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom
EU o okolišu sa odabranim planovima provođenja direktiva i izrade bazu podataka o investicionim projektima
koji bi potencijalno mogli biti sufinansirani iz sredstava IPA II, u slijedećoj finansijskoj persepktivi EU.
Implementacija planiranih projektnih aktivnosti će Bosni i Hercegovini i institucijama na svim nivoima pomoći
da načine dalje, konkretne korake ka podnošenju zahtjeva za članstvo u EU.
Projektni tim raspolaže odlučnošću i spremnošću da izvrši sve aktivnosti planirane u Projektnom zadatku i
prvom Nacrtu početnog izvještaja, od 29. februara 2012, za koje smatra da će biti korisne za BiH općenito, a
posebno u pogledu poboljšanog pristupa narednim IPA fondovima. Značajna kašnjenja u implementaciji
projekta, koja su bila izvan kontrole Konsultanta, mogla bi biti ublažena produženjem perioda implementacije
projekta. Međutim, to će ovisitio rezultatima srednjeročnog pregleda napredovanja projekta i pregovorima o
ugovoru sa DEU.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 3
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
2 AŽURIRANE OSNOVNE INFORMACIJE O SEKTORU I PROJEKTU
Projektni zadatak (ToR) je jako detaljan i pruža tačne uvodne informacije o stanju u okolišnom sektoru u BiH,
te naglašava potrebu za odgovarajućim planiranjem i implementacijom projekta.
Opća situacija i specifične okolnosti vezane za unutrašnju političku situaciju i evropske integracije u BiH nisu se
značajno promijenile u periodu nakon što je izrađen naš Tehnički prijedlog. Iako je ostvaren napredak, u skladu
sa postojećim ustavnim uređenjem u BiH, uspostavljeni sistem i dalje onemogućava brzo donošenje odluka i
time koči proces evropskih integracija i sposobnost ostvarivanja napretka ka Evropskoj uniji.
U okolišnom sektoru i dalje nedostaje dosljedna politika okoliša na nivou države. U posljednjem Izvještaju
Evropske komisije o napretku BiH u 2011. godini (Brisel, 12.10.2011 SEC(2011), 1206 final) navode se određeni
bitni nedostaci, koji koče proces evropskih integracija u sektoru okoliša:
- administrativni kapaciteti u okolišnom sektoru i dalje su slabi;
- još uvijek nije uspostavljena Agencija za zaštitu okoliša/životne sredine na nivou države;
- ograničeni su administrativni kapaciteti u okviru MVTEO-a u pogledu okolišnih pitanja i pitanja
klimatskih promjena;
- institucije za zaštitu okoliša/životne sredine nemaju kapacitete za provođenje i primjenu propisa na
entitetskom, kantonalnom i lokalnom nivou;
- integracija okolišnih pitanja u ostale sektore i dalje je slaba.
Izvještaj poziva na daljnje aktivnosti u cilju uspostavljanja usklađenog pravnog okvira za zaštitu okoliša, agencije
za zaštitu okoliša na državnom nivou i funkcionalnog sistema monitoringa okoliša. Jačanje administrativnih
kapaciteta, horizontalna i vertikalna koordinacija, komunikacija i razmjena informacija između organa nadležnih
za okoliš na svim nivoima ostaju pitanja od krucijalne važnosti za ostvarivanje značajnijeg napretka u procesu
evropskih integracija.
Iako je ostvarivanje djelotvornog pomaka naprijed u procesu evropskih integracija uvjetovano prepoznatim
nedostacima koji predstavljaju usko grlo, a od važnosti su i za uspjeh ovoga projekta, nije izvjesno da će tokom
dvije godine trajanja faze implementacije projekta biti predloženo usvajanje Nacrta zakona o okolišu na nivou
države, niti uspostavljena Agencija za zaštitu okoliša na nivou države.
Uzimajući u obzir postojeću situaciju na terenu, Konsultant je u Nacrtu početnog izvještaja predložio određene
izmjene/prilagođavanja projektnih aktivnosti, navedenih u Projektnom zadatku (ToR), kako bi aktivnosti bile
provedive. U tom pogledu, neznatno su modifikovani i planirani projektni rezultati navedeni u Projektnom
zadatku.
Nažalost, zbog zaključka Vlade Republike Srpske o povlačenju institucija RS kao projektnih korisnika iz projekta,
prvi Nacrt početnog izvještaja nije prihvaćen na kraju Početne faze projekta (kraj februara 2012.), što je
rezultiralo značajnim kašnjenjima u implementaciji projekta, te se, u značajnoj mjeri, odrazilo na postizanje
projektnih rezultata, utvrđenih u Projektnom zadatku. Odluka se uglavnom ticala unutrašnjih, političkih pitanja
u BiH, što je bilo izvan kontrole Konsultanta i što je moralo biti rješavano na političkom nivou. Čekajući na
politička rješenja koja bi okončala blokadu projekta, projektni tim je izradio dva interna plana djelovanja u
nepredviđenim situacijama za period od marta do jula 2012. godine. Bez zvanično prihvaćenog Početnog
izvještaja, projektni tim je uspio djelimično izvršiti aktivnosti u okviru projektnih komponenti 1, 2 i 4, kako je
prethodno planirano u Projektnom planu rada za prvu fazu perioda implementacije projekta (aktivnosti
1.1;1.2;2.1 i 4.1). Radne aktivnosti su uglavnom bile usmjerene na podaktivnosti u okviru kojih su svoj doprinos
mogli dati trenutno angažirani ključni eksperti bez angažiranja eksperata sa kratkoročnim angažmanom i bez
učešća radnih grupa u okviru projekta.
U međuvremenu, 6. juna 2012., DEU je donijela odluku da će implementacija projekta biti nastavljena sa
korisnicima na nivou države, Federacije BiH i Brčko Distrikta, dok će biti nastavljeni i razgovori sa institucijama
RS. DEU je takođe zatražila od Konsultanta da, u skladu sa ovom odlukom, preradi Nacrt početnog izvještaja, te
da prilagodi Projektni plan rada preostalom vremenu za period implementacije projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 4
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Iako je već bilo poznato da ne bi bilo moguće izvršiti sve planirane aktivnosti u toku preostalog perioda
implementacije projekta u trajanju od 14 mjeseci, do 13. novembra 2013., Konsultant, DEU i MVTEO postigli su
dogovor da se prioritet dā onim projektnim aktivnostima putem kojih bi se glavnom korisniku pružila podrška
za uspostavljanje koordinacijske strukture, za izradu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU
o okolišu, planova provođenja direktiva, baze podataka o projektima, te za poboljšanje sistema za monitoring i
informiranje o okolišu u BiH.
Ipak, u prerađenom Početnom izvještaju, Konsultant je u razmatranje uzeo sve projektne aktivnosti koje su
inicijalno bile planirane u projektnom prijedlogu Konsultanta, naznačivši da bi neke od aktivnosti mogle biti
provedene samo uz produženje perioda imlementacije projekta i uz dodatno finansiranje. Moguće dodatne
izmjene projektnih aktivnosti, perioda implementacije projekta i projektnih rezultata, kakve nalaže Projektni
zadatak i kako su prvobitno planirane u Projektnom prijedlogu Konsultanta i prvom Nacrtu početnog izvještaja,
ovisit će o rezultatima srednjeročnog pregleda napredovanja projekta. Sve predložene izmjene i
prilagođavanja projektnih aktivnosti i projektnih rezultata, koje je potrebno ostvariti u skladu sa Projektnim
zadatkom i koje su već naznačene u prvom Nacrtu početnog izvještaja, ostaju valjane i opisane su u dijelu 2.1 u
nastavku, te u Poglavlju V: Detaljan operativni plan.
2.1 Predložene izmjene/prilagođavanja projektnih aktivnosti i projektnih
rezultata koje je potrebno ostvariti u skladu sa Projektnim zadatkom
(ToR)
a)
Period implementacije i mogućnost ostvarivanja projektnih rezultata u skladu sa Projektnim
zadatkom (ToR)
Prema Projektnom zadatku (poglavlje Logistka i rokovi, dio 5.2 Datum početka i period implementacije) period
implementacije ugovora jeste 24 mjeseca od datuma stupanja na snagu. Zvanični datum stupanja na snagu bio
je 14. november 2011. Obzirom na značajno kašnjenje u pogledu usvajanja prvog Nacrta početnog izvještaja,
preostali period za implemetaciju projekta u trajanju od 14 mjeseci prekratak je za implementaciju svih
projektnih aktivnosti koje nalaže ToR. Stoga je bilo neophodno odlučiti o prioritetu projektnih aktivnosti koje će
biti provedene tokom preostalog perioda kako bi bila postignuta barem tri cilja projektnih aktivnosti:
− pripremljena Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa odabranim planovima
provođenja direktiva;
− pripremljena baza podataka o okolišnim projektima koji će biti sufinansirani sredstvima iz IPA II.
− poboljšan sistem informiranja o okolišu, upravljanja bazama podataka i izvještavanja o okolišu u BiH.
Neke projektne aktivnosti, koje se odnose na pružanje podrške za izradu ažurne politike okoliša na nivou države
(aktivnost 2.3) i izradu teksta nacrta planova za ispunjavanje obaveza iz međunarodnih sporazuma (IP)
(aktivnost 3.2), ne bi mogle biti provedene bez produženja perioda implementacije. Izostanak implementacije
ovih aktivnosti rezultirao bi nepostizanjem slijedećih projektnih rezultata:
• Rezultat 4: Pregled postojećih dokumenata kojima se utvrđuju politike i Priprema Politike okoliša na nivou
države.
• Rezultat 5: Poboljšano provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu.
U skladu sa ovim izmjenama prilagođen je Ukupni operativni plana projekta sa Planom angažovanja eksperata.
Radni dani eksperata, planirani za aktivnosti koje ne bi mogle biti implementirane tokom ugovorenog perioda
(aktivnost 2.3: “Podrška u izradi ažurne Politike okoliša na nivou države” i aktivnost 3.2: “Podrška u izradi
planova za ispunjavanje obaveza iz međunarodnih sporazuma”), preraspoređeni su kako bi se pospješila
implementacija aktivnosti 2.1:” Podrška za pripremu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU
o okolišu kako bi se ispunili zahtjevi u pogledu provođenja pravne stečevine EU”, aktivnosti 2.2: “Podrška u
pripremi planova provođenja direktiva (DSIP) za odabrane direktive (EU)”, aktivnosti 5.1:”Osiguranje pomoći i
jačanja kapaciteta za MVTEO i relevantne institucije na državnom i entitetskom nivou u oblastima pripreme
projekata, ekonomike okoliša i procjena za planiranje investicija u cilju poboljšanja pristupa fondovima EU” i
aktivnosti 5.2:”Podrška za pripremu operativnih programa u svrhu pristupa IPA fondovima”. Prvi pregled
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 5
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
dokumenata, izvršen tokom početne faze projekta, pokazao je da nedostaju važni podaci i informacije potrebni
za izradu planova provođenja direktiva i baze podataka o investicionim projektima. Pojačavanje aktivnosti u
okviru komponenti 2 i 5 omogućit će ekspertima da provedu iscrpno, detaljnije istraživanje postojećih
dokumenata vezano za identifikaciju i određivanje prioriteta potencijalnih investicijskih projekata u BiH.
b) Promjena naziva “projektne aktivnosti” (1-5), korištenog u Projektnom zadatku, u naziv
“komponente projekta” (1-5)
Promjenom naziva glavnih “projektnih aktivnosti” u “komponente projekta” postići će se bolje razumijevanje i
jasnije razlikovanje između komponenti projekta kao tematskih okvira ili područja unutar kojih se provode
projektne aktivnosti i stvarnih projektnih aktivnosti koje se nazivaju “aktivnostima”, a ne “podaktivnostima”.
c)
Spajanje aktivnosti 1.1: “Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja pristupanja EU” i aktivnosti 2.1:
”Sticanje novih znanja o približavanju EU”
Zbog sličnosti i komplementarnosti dvaju aktivnosti iz Projektnog zadatka (ToR), aktivnost 2.1 “Sticanje novih
znanja o približavanju EU” spojena je sa aktivnošću 1.1: “Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja pristupanja
EU”. Svi autputi, traženi u skladu sa Projektnim zadatkom i Konsultantovim tehničkim prijedlogom, bit će
isporučeni u okviru planiranih dokumenata i radionica pod aktivnošću 1.1 “Podrška u cilju poboljšanja
razumijevanja procesa pristupanja EU i procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu”.
d) Spajanje aktivnosti 1.3: “Podrška razvoju ljudskih resursa, budžetskih i kapaciteta za planiranje
organa uprave nadležnih za pitanja okoliša na nivou države (MVTEO) i nivou entiteta/Brčko
Distrikta” i aktivnosti 1.2: “Podrška provođenju jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i
usklađivanja između svih nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih
kapaciteta potrebnih za provođenje pravne stečevine EU”.
Budući da postoji uska povezanost između koordinacijskih struktura potrebnih za uspješno provođenje procesa
pristupanja i približavanja EU i minimalnih uslova u pogledu ljudskih resursa u relevantnim institucijama,
aktivnost 1.3: “Podrška razvoju ljudskih resursa, budžetskih i kapacieta za planiranje organa uprave nadležnih
za pitanja okoliša na nivou države (MVTEO) i nivou entiteta/Brčko distrikta” iz Projektnog zadatka spojena je sa
aktivnosšću 1.2: “Podrška provođenju jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između svih
nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za provođenje
pravne stečevine EU”. Svi autputi, traženi u skladu sa Projektnim zadatkom i Konsultantovim tehničkim
prijedlogom, bit će isporučeni u okviru planiranih dokumenata, radionica i seminara pod aktivnošću 1.2:”
Podrška za provođenje jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između svih nivoa uprave,
uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za provođenje pravne stečevine
EU”.
e) Promjena u nazivu aktivnosti 2.2: “Podrška za pripremu Dokumenta o procjeni nivoa usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU na području okoliša i Strategije” i promjena rezultata 3:
“Definiran dokument o procjeni nivoa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu.
Pripremljena Strategija usklađivanja sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa provedbenim
mjerama.”
BiH, kao zemlja sa statusom potencijalnog kandidata, još uvijek nije započela proces pregovora sa EU. U ovoj bi
fazi bilo preuranjeno definirati dokumente o procjeni nivoa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU, te
je zbog toga potrebno promijeniti naziv aktivnosti 2.2. Novi naslov bi glasio: aktivnost 2.2:”Podrška za pripremu
Startegije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu”, dok bi, shodno tome, rezultat 3 glasio:
“Pripremljena Startegija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa provedbenim mjerama”.
f)
Promjena u tekstu rezultata 4: “Priprema politike okoliša na državnom nivou koja obuhvata
klimatske promjene, zaštitu prirode, upravljanje otpadom, upravljanje vodnim resursima. Početak
provođenja državne politike putem zajedničkog sufinansiranja iz fondova za zaštitu okoliša/životne
sredine FBiH i RS ili kantonalnih ministarstava okoliša i ovog projekta kroz pokretanje
infrastrukturnog projekta.” i rezultata 8:”Pripremljena baza podataka o projektima.”
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 6
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Politika okoliša na nivou države treba predstavljati okvirnu politiku za sva okolišna pitanja u državi. Stoga ne
može služiti kao osnova za pokretanje investicionih pilot projekata koje sufinansiraju fondovi za zaštitu
okoliša/životne sredine Federacije BiH i Republike Srpske i kantonalna ministarstva okoliša. Strategija
usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu i izrađeni DSIP planovi mogli bi služiti kao osnova za
pokretanje investicionih projekata. Prema tome, predlažemo novi tekst rezultata 4 i rezultata 8:
• Rezultat 4 “Pregled postojećih dokumenata kojima se utvrđuju politike i priprema Politike okoliša na nivou
države”
• Rezultat 8 “Pripremljena baza podataka o projektima i pripremljen jedan pokazni projekat za sufinansiranje
od strane RS, FBiH, Brčko distrikta i kantonalnih ministarstava”.
Svi autputi, traženi u skladu sa Projektnim zadatkom i Konsultantovim tehničkim prijedlogom, ostaju
nepromijenjeni i bit će isporučeni u okviru aktivnosti 5.2. Međutim, aktivnost 2.3 može biti implementirana
samo uz produženje perioda implementacije projekta i dodatno finansiranje.
g)
U rezultatu 6, pojam “državni” zamijenjen je skraćenicom “BiH”.
Skraćenica “BiH” jasno definira potrebu za sistemom monitoringa i informiranja o okolišu na nivou države.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 7
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
3 SINOPSIS PROJEKTA
3.1 Ukupni cilj
Ukupni cilj projekta jeste doprinijeti okolišno održivom ekonomskom razvoju približavanjem BiH okolišnim
standardima EU kroz jačanje upravnih struktura i podršku usklađivanju propisa sa zahtjevima pravne stečevine
EU u području okoliša.
Ciljevi na koje su usmjerene pojedinačne projektne aktivnosti jesu:
•
•
•
•
•
•
•
•
doprinijeti učinkovitim procedurama za koordinaciju i podjelu zadataka između MVTEO-a i resornih
entitetskih ministarstava i odjela na nivou Brčko distrikta i relevantnih organa na nivou države
nadležnih za okoliš u procesu približavanja BiH Evropskoj uniji u oblasti okoliša;
doprinijeti poboljšanju organizacionog uređenja za bolje obavljanje funkcija i nadležnosti na nivou
države;
doprinijeti izradi teksta nacrta Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa
provedbenim mjerama;
doprinijeti poboljšanju provođenja međunarodnih sporazuma u oblasti okoliša;
doprinijeti poboljšanju organizacije sistema monitoringa i informiranja o okolišu i poboljšanju
izvještavanja o okolišu, diseminacije informacija i učešća javnosti;
doprinijeti jačanju kapaciteta organa vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata, procjene i planiranja
investicija;
doprinijeti pripremi prve verzije baze podataka o investicionim projektima izvedenih iz prioritetnih
mjera sadržanih u Strategiji usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu i planovima
provođenja direktiva;
doprinijeti pripremi inicijalnih dokumenata za pokretanje jednog investicionog pliot projekta na nivou
države.
3.2 Svrha projekta
Svrha ovog ugovora o pružanju usluga jeste jačanje tehničkih, administrativnih i kapaciteta za programiranje u
skladu sa zahtjevima instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) institucija uključenih u upravljanje okolišem u BiH
kako bi se osiguralo provođenje programskih mjera (soft measures) i infrastrukturnih mjera za postizanje
okolišnih standarda EU.
3.3 Planirani rezultati
U skladu sa zahtjevima Projektnog zadatka (ToR) i predloženim izmjenama, obrazloženim u dijelu 2.1, očekivani
rezultati su slijedeći:
• Rezultat 1: Uspostavljene i provedene učinkovite procedure koordinacije i podjele zadataka između
MVTEO-a i resornih entitetskih ministarstava i odjela na nivou Brčko distrikta i relevantnih organa na nivou
države nadležnih za okoliš (npr. najmanje statistika, sigurnost hrane).
• Rezultat 2: Poboljšan učinak organizacijskog uređenja na nivou države za obavljanje osnovnih funkcija i
nadležnosti u vezi sa okolišnim upavljanjem. Pripremljeni su planovi zapošljavanja, sa procjenom troškova ili
dorađeni u skladu sa potrebama.
• Rezultat 3: Pripremljena Startegija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa
provedbenim mjerama.
• Rezultat 4: Pregled postojećih dokumenata kojima se utvrđuju politike i priprema Politike okoliša na nivou
države. (Samo uz produženje perioda implementacije projekta i dodatno finansiranje)
• Rezultat 5: Jasno određene nacionalne fokalne tačke u BiH. Poboljšano prvođenje međunarodnih
sporazuma o okolišu. (Samo uz produženje perioda implementacije projekta i dodatno finansiranje)
• Rezultat 6: Organizacija sistema monitoringa i informiranja o okolišu je učinkovitija. Povećani su
izvještavanje o okolišu, nivo svijesti i poboljšani su diseminacija informacija i učešće javnosti.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 8
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
• Rezultat 7: Unaprijeđeni kapaciteti vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata, procjene i planiranja
investicija kako bi se olakšao pristup BiH IPA fondovima i pospiješile aktivnosti sufinansiranja i koordinacije
sa ostalim donatorima/međunarodnim finansijskim institucijama.
• Result 8: Pripremljena baza podataka o projektima i pripremljen jedan pokazni projekat za sufinansiranje od
strane RS, FBiH, Brčko distrikta i kantonalnih ministarstava.
Planirani rezultati bit će ostvareni provođenjem projektnih aktivnosti u okviru komponenti projekta, kako je
prikazano u Poglavlju 5:”Detaljan operativni plan”. Obzirom na kašnjenje u pogledu početka faze
implementacije projekta, ostvarivanje rezultata 4 i 5 bilo bi ugroženo bez produženja perioda implementacije
projekta.
3.4 Korisnici
Korisnik projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO).
Sekundarni (pridruženi) korisnici su:
• Ministarstvo okoliša i turizma, FBiH
• Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, RS
• Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, FBiH
• Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, RS
• Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove, Brčko distrikt
• Odjeljenje za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, Brčko distrikt
Institucije, koje će biti indirektni korisnici projekta, jesu:
Na nivou BiH:
• Direkcija za evropske integracije (DEI)
• Ured koordinatora za reformu javne uprave (PARCO)
• Agencija za statistiku
• Ministarstvo finansija
U FBiH:
•
•
•
•
•
•
U RS:
•
•
•
•
•
•
Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo
Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Mostar
Federalni zavod za statistiku
Ministarstvo finansija
Ured Vlade Federacije BiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima EU
Ministarstva nadležna za zaštitu okoliša:
− Unsko-sanskog kantona, Bihać (1)
− Posavske županije/kantona, Orašje (2)
− Tuzlansko-podrinjskog kantona/županije (3)
− Zeničko-dobojskog kantona (4)
− Bosansko-podrinjskog kantona, Goražde (5)
− Srednjebosanskog kantona/županije, Travnik (6)
− Hercegovačko-neretvanskog kantona, Mostar (7)
− Zapadnohercegovačke županije/kantona, Široki Brijeg (8)
− Kantona Sarajevo (9)
− Kantona 10, Livno (10)
Ministarstvo za ekonomske odnose i regionalnu saradnju
Agencija za vode oblasnog sliva Save, Bijeljina
Agencija za vode oblasnog sliva Trebišnjice, Trebinje
Zavod za statistiku RS
Ministarstvo finansija
Ministarstvo zdravlja
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 9
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
U Brčko distriktu:
• Odjel za zdravstvo i ostale usluge
• Direkcija za finansije
• Sekretarijet Vlade, Sektor za reformu i evropske integracije
Lista institucija, koje će se svrstavati u red indirektnih korisnika projekta, mogla bi biti proširena tokom
realizacije projekta, u skladu s izraženim potrebama i interesom.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 10
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
4 AKTIVNOSTI U POČETNOJ FAZI 1
U skladu sa opisom specifičnih aktivnosti u Projektnom zadatku (dio 4.2), planirano vrijeme trajanja Početne
faze jeste 12 sedmica. Zbog kašnjenja početka projekta (14. novembra 2011) i predstojećih božićnih i
novogodišnjih praznika, sa Ugovornim organom je dogovoreno da Početna faza bude produžena za dvije
dodatne sedmice. Zbog toga je kraj Početne faze planiran za kraj februara 2012. godine.
Tokom prva tri i pol mjeseca Početne faze projekta, Konsultant je izvršio slijedeće početne aktivnosti i aktivnosti
angažovanja osoblja:
4.1 Uspostavljanje projektnog ureda u Sarajevu
Projektni zadatak (ToR) je zahtijevao uspostavljanje projektnog ureda u prostorijama MVTEO-a, kako bi se
osiguralo da korisnici imaju osjećaj vlasništva nad projektom i olakšalo održavanje kontakata i sastanaka.
Nažalost, glavni korisnik nije bio u mogućnosti da u svojim prostorijama uspostavi ured projekta. Stoga je
Konsultant obezbijedio adekvatan uredski prostor, u zgradi EPTISA-e, za voditelja ureda, vođu tima, ključne
eksperte i za eksperte sa kratkoročnim angažmanom kada su na terenu. Konsultant će uložiti značajne napore
kako bi održavao svakodnevnu kominikaciju i saradnju sa osobljem MVTEO-a. Projektni tim je počeo koristiti
pomenuti uredski prostor 14. novembra 2011. godine. Projektni ured je smješten na prvom spratu zgrade u
ulici Sumbula Avde br. 7, u Sarajevu. Ured je u potpuno opremljen svom potrebnom uredskom opremom,
potrebnim potrošnim materijalom i telefonskim i internetskim vezama. Obezbjeđeni su mobilni telefoni za
ključne ekperte i voditelja ureda. Adresa i kontakt podaci projekta su slijedeći:
EnvIS
Ulica Sumbula Avde br. 7
71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina
Tel.: +387 33 264 005
Fax: +387 33 203 071
Uspostavljanje projektnog ureda u Sarajevu
Aktivnosti
Odgovornost
DP
− Uspostavljanje projektnog ureda
− Kupovanje opreme za projektni
DP / VU
ured
Status
✔
✔
Komentar
Uspostavljen projektni ured
Kupljena oprema za projektni ured
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
4.2 Zapošljavanje lokalnog osoblja za podršku i mlađih saradnika
Konsultant je zaposlio voditelja projektnog ureda, koji se svrstava u grupu lokalnog osoblja za podršku, te
pružio svu tehničku i administrativnu pomoć MVTEO-u pri izboru dva mlađa saradnika (JPO). Tehnička i
administrativna pomoć MVTEO-u sastojala se od:
− sastavljanja teksta i objavljivanja javnog poziva za dostavljanje prijava za JPO;
− sačinjavanja kriterija za ocjenjivanje i pisanih testova za aplikante;
− testiranja aplikanata i ocjenjivanja pisanih testova;
− sačinjavanja uputa za obavljanje intervjua sa 20 najboljih kandidata;
− učešća u intervjuiranju izabranih kandidata, koje je obavljao korisnik (MVTEO);
− izrade obrasca za završni izvještaj Komisije za ocjenjivanje provedeno od strane korisnika (MVTEO-a).
1
Uključujući aktivnosti izvršene u periodu 1. mart – 30. juni 2012., o kojima je detaljno izvještavano u 1. i 2. kvartalnom izvještaju o
napretku projekta
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 11
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Zapošljavanje lokalnog osoblja za podršku i mlađih saradnika (JPO)
Aktivnost
Odgovornost
Status
DP
− Zapošljavanje voditelja ureda
✔
− Zapošljavanje mlađih saradnika
DP / PT /MVTEO
✔
(JPO)
Komentar
Zaposlen voditelj ureda
Dva mlađa saradnika (JPO) izabrana i zaposlena
na projektu
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
4.3 Angažiranje projektnog tima (ključnih eksperata) i eksperata sa
kratkoročnim angažmanom
U ovoj su fazi angažovani samo ključni eksperti. Za angažovanje ostalih eksperata bit će potrebno prethodno
odobrenje Ugovornog organa. Konsultant je već započeo postupak izbora i angažovanja eksperata sa
kratkoročnim angažmanom.
Angažiranje projektnog tima (ključnih eksperata) i eksperata sa kratkoročnim angažmanom
Aktivnosti
Odgovornosti
Status
Komentar
Vođa tima i pravni ekspert angažovani su za
DP
− Angažovanje KE1-VT i KE2
✔
početnu fazu projekta
DP
KE3 i KE4 angažovani su u martu 2012.
− Angažovanje KE3 i KE4
✔
− Specifikacija profila, opis poslova
Pripremljeni specifikacija profila, opis poslova
DP/PT
✔
eksperata sa kratkoročnim
eksperata sa kratkoročnim angažmanom
angažmanom
Objavljen poziv za dostavljanje prijava za
− Sačinjavanje i objavljivanje Poziva
eksperte sa kratkoročnim angažmanom (Poziv je
DP/PT
za dostavljanje prijava za eksperte
✔
za dostavljanje prijava otvoren je tokom
sa kratkoročnim angažmanom
cjelokupnog perioda implementacije projekta)
U pripremi su detaljni planovi rada za
− Detaljni planovi rada za
PT
ø
angažovanje eksperata sa kratkoročnim
angažovanje eksperata sa
angažmanom
kratkoročnim angažmanom
Pripremljeni projektni zadaci (ToR) za
− Projektni zadaci (ToR) za
PT
angažovanje eksperata sa kratkoročnim
✔
angažovanje eksperata sa
angažmanom za 1. kvartal implementacije
kratkoročnim angažmanom
Prikupljene prijave i biografije, od DEU-e nije
− Izbor i odobravanje eksperata, u
DP/PT/DEU/
zatraženo odobrenje eksperata sa kratkoročnim
✔ø
saradnji sa Delegacijom EU i
MVTEO
angažmanom prije prihvatanja Početnog
MVTEO-om
izvještaja i Plana rada.
Angažovanje eksperata sa kratkoročnim
angažmanom nije bilo moguće prije no što je
prihvaćen Početni izvještaj. Angažovanje
− Angažiranje eksperata sa
DP/PT
ø
eksperata sa kratkoročnim angažmanom pratit
kratkoročnim angažmanom
će implementaciju projektnih aktivnosti tokom
cjelokupnog perioda implementacije projekta.
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
4.4 Sastanci sa nadležnim institucijama
Već tokom prvog, tromjesečnog izvještajnog perioda (do 15. februara 2012), Konsultantov tim, koji su činila dva
ključna eksperta (KE1-vođa tima i KE2-pravni ekspert), u više navrata se sastajao sa glavnim korisnikom –
Ministarstvom vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Projektni tim je održao uvodne sastanke sa svim
sekundarnim (pridruženim) korisnicima navedenim u Projektnom zadatku (ToR), osim sa Pododjeljenjem za
prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline Brčko distrikta. Pored toga, organizovani su sastanci sa dvije
institucije na nivou države, Direkcijom za evropske integracije i Agencijom za statistiku, koje će na indirektan
način koristiti projektne aktivnosti. Konsultant je održao uvodni sastanak i radne sastanke sa Ugovornim
organom (DEU). Konsultant je takođe prisustvovao redovnom sastanku Međuentitetskog odbora za okoliš i tom
se prilikom susreo sa članovima Odbora i predstavio projekat, projektne aktivnosti, cilj projekta i planirane
rezultate koje je potrebno postići.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 12
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Uspostavljeni su kontakti sa većinom ostalih institucija koje će, takođe, na indirektan način koristiti aktivnosti
projekta. Predstavnici svih institucija, navedenih u Projektnom zadatku projekta, pozvani su da prisustvuju
Početnoj radionici, organiziranoj u četvrtak, 23. februara 2012., u Sarajevu.
Dogovoreno je da se, nakon Početne radionice, organizira poseban sastanak sa predstavnicima Pododjeljenja za
prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline Brčko distrikta. Sastanak je održan 30. marta 2012. godine.
Sastanci sa nadležnim institucijama
Institucija
Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO)
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju, RS
Ministarstvo okoliša i turizma, FBiH
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, FBiH
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, RS
Pododjeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoline
Brčko distrikta
Direkcija za evropske integracije
Agencija za statistiku
Status
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
Komentar
Više radnih sastanaka
Više radnih sastanaka
Uvodni sastanak
Uvodni sastanak
Uvodni sastanak
Uvodni sastanak
Organiziran nakon početne radionice
(30.03.2012)
Uvodni sastanak
Uvodni sastanak
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
Zapisnici sa svih navedenih sastanaka priloženi su u Aneksu A9.
U periodu od marta do juna 2012., održani su sastanci i sa ekspertima, kompanijama i institucijama uključenim
u prikupljanje podataka o okolišu, upravljanje podacima i izvještavanje (Federalnim hidrometeorološkim
zavodom, g. Martinom Taisom, EIONET-PCP (primarnom kontakt osobom) za “zrak” u BiH, kompanijom
ENOVA, Federalnim agropedoškim zavodom).
4.5 Upoznavanje sa srodnim projektima, strateškim dokumentima i
izvještajima i stvaranje sinergije sa komplementarnim projektima
Konsultant je izvršio pregled slijedećih dokumenata, strategija i izvještaja, koji bi mogli biti korisni ili koji bi
mogli imati sinergiju sa ovim projektom:
• Akcioni plan za zaštitu okoliša (mart 2003., dokument je relativno zastario)
• Nacionalni akcioni plan (NAP) Mediteranskog područja u BiH za smanjenje zagađenja uzrokovanog
aktivnostima sa kopna (GEF, METAP, ICS/UNIDO, projekat GEF/SAP MED; 2001-2005)
• Funkcionalni pregled sektora okoliša u Bosni i Hercegovini – Završni izvještaj (Agriconsulting S.p.A.,
april, 2005)
• Studija izvodljivosti za uspostavljanje Agencije za okolinu Bosne i Hercegovine, REC, Italijanski
povjerenički fond, Italijansko ministarstvo za okoliš i teritoriju, mart, 2005)
• RANSMO – Razvoj sistema za monitoring okoliša (2005)
• Nacrt strategije razvoja BiH i Akcioni plan, za period 2008 – 2013
• Strategija zaštite okoliša FBiH, za period 2008-2018;
• Strategija integrisanja BiH u Evropsku uniju, Direkcija za evropske integracije
• Stanje okoliša Federacije Bosne i Hercegovine, Federalno Ministarstvo okoliša i turizma, izvještaj, 2010
• Podrška okolinskoj lokalnoj inspekciji, Bosna i Hercegovina, Završni izvještaj, Eptisa, novembar 2007)
• Nacrti strategija zaštite vazduha i zaštite prirode, RS;
• Strategija BiH i Akcioni plan za zaštitu biološke i pejzažne raznovrsnosti za period (NBSAP BiH 20082015) - Nacrt
• Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu sa Okvirnom konvencijom Ujedinjenih nacija o
klimatskim promjenama
• Izvještaj o procjeni zemlje UNFCCC (COP 11) i Kyoto Protokol (COP/MOP 1) ; septembar 2005
• Prvi nacionalni izvještaj o implementaciji Konvencije Ujedinjenih nacija za borbu protiv
dezertifikacije/degradacije zemljišta u Bosni i Hercegovini, (februar, 2007)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 13
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Državni program za implementaciju Montrealskog protokola Bečke konvencije o zaštiti ozonskog
omotača
Pregled stanja okoliša, BiH, Drugi pregled (UN/ECE/CEP, 2011)
Monitoring transpozicije i provođenja pravne stečevine EU o okolišu za BiH, Izvještaj o napretku br. 6,
godina 14., period: juni 2010 – maj 2011 (Regionalna mreža zaštite okoliša država pristupnica – RENA,
Human Dynamics Konzorcij)
“IPPC” projekat u BiH (osnovni elementi), decembar 2011 (Konceptualni dokument o izdavanju
ekoloških/okolinskih dozvola)
Strategija upravljanja vodama FBiH; 2011
Plan upravljanja vodama RS – “OKVIRNI PLAN RAZVOJA VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE”;
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republička direkcija za vode; Bijeljina,
septembar 2006
NACRT VODNE POLITIKE U BiH; Vijeće ministara Bosne i Hercegovine; Oktobar, 2011
NACRT STRATEGIJE RAZVOJA BRČKO DISTRIKTA BIH 2008.-2012; poglavlje: INFRASTRUKTURA, STR.
92—94
AKCIONI PLAN ZA ODRŽIVO UPRAVLjANjE POPLAVNIM RIZIKOMU SLIVU RIJEKE DUNAV SA
APLIKACIJOM NA PODSLIV RIJEKE SAVE PODRUČJE REPUBLIKE SRPSKEPLANSKI PERIOD2010. – 2021.
god; Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Banja Luka, 2010
PRVI NACIONALNI IZVJEŠTAJ O PROVODENJU OKVIRNOG SPORAZUMA O SLIVU RIJEKE SAVE;
DržavaBosna I Hercegovina; Februar 2009
Konsultant je uspostavio komunikaciju sa projektom “EU podrška DEI” – Podrška instituciji BiH u procesu
evropskih integracija i koordinaciji pomoći zajednice.
4.6 Uspostavljanje UOP
Uspostavljen je Upravni odbor projekta, što je bila odgovornost korisnika. Lista zvanično imenovanih članova
Upravnog odbora priložena je u Aneksu A10.
4.7 Uspostavljanje tehničkih grupa
Konsultant je pripremio Detaljan plan strukture radnih aktivnosti projekta, uz prijedlog MVETO-u, kao glavnom
korisniku koji ima odgovornost za to, da uspostavi projektne radne grupe (WG). Konsultant je MVTEO-u
predložio i uspostavljanje grupe za obuku (TG) i grupe za podizanje nivoa svijesti (ARG). Prijedlog detaljnog
plana strukture radnih aktivnosti projekta, sa osnovnim opisom zadataka, predloženim sastavom i rokovima za
uspostavljanje grupa priložen je u Aneksu A11.
4.8 Komunikacija sa javnošću i vidljivost projekta
U okviru projekta dizajniran je projektni logotip, koji je dostavljen i odobren od strane rukovodioca programa
ispred Delegacije EU. Logotip će biti korišten na svim brifinzima, biltenima, web stranici, konferencijama za
štampu i sastancima, prezentacijama, pozivnicama, zaglavlju pisama, zvaničnim dokumentima projekta itd.
Izradivši web stranicu projekta Konsultant je takođe razvio alat za komunikacije projekta. Pristup web stranici
projekta putem interneta bit će moguć tokom faze implementacije projekta, nakon što DEU da zvanično
odborenje.
Komunikacija sa javnošću i vidljivost projekta
Aktivnost
Odgovornost
−
Dizajn logotipa projekta
POČETNI IZVJEŠTAJ
DP/PT
Status
✔
Komentar
Logotip projekta dizajniran i odobren od strane
DEU.
STR. 14
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
Dizajn web stranice projekta
DP/PT
✔
Web stranica projekta je dizajnirana i usaglašen
je sadržaj stranice. U skladu sa Priručnikom EU o
komunikaciji i vidljivosti, i dalje je potrebno
zvanično odobrenje DEU.
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
Sva komunikacija i aktivnosti vezane za vidljivost projekta realiziraju se u bliskoj saradnji sa Ugovornim
organom u skladu sa Priručnikom EU o komunikaciji i vidljivosti kako bi se na najbolji način osigurala promocija
Evropske unije i projekta tehničke pomoći kojeg finansira EU.
4.9 Početni sastanak i početna radionica
Zvanični početni sastanak organiziran je 17. novembra 2011., u prostorijama Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa (MVTEO), kao glavnog korisnika projekta. Sastanku su prisustvovali gđa. Jelena Miloš,
rukovodilac programa ispred DEU, predstavnici MVTEO-a i projektni tim Konsultanta.
Na sastanku je predloženo organiziranje posebne početne radionice za ostale korisnike, sa namjerom da im se
predstave svrha i glavni cilj projekta i predložene aktivnosti koje će biti izvršene. Radionica bi predstavljala i
priliku da se prikupe ideje i prijedlozi ostalih korisnika u pogledu bilo kakvih izmjena, što bi Konsultantu moglo
biti korisno kako bi u potpunosti razradio operativnu strategiju tokom Početne faze projekta (plan rada,
konkretne aktivnosti i autputi, vremenski okvir itd).
Radionica je organizirana 23. februara 2012. godine. Konsultant je pripremio program radionice, prezentacije,
referentne dokumente za učesnike, te obavio sve potrebne logističke aktivnosti. Izvještaj o početnoj radionici
priložen je u Aneksu A12.
Početni sastanak i početna radionica
Aktivnosti
− Početni sastanak
− Priprema programa početne
radionice
− Priprema referentnih dokumenata
za početnu radionicu
− Početna radionica
Odgovornost
DP/PT/MVTEO
Status
✔
DP / PT
✔
PT
✔
PT/MVTEO
✔
Komentar
Početni sastanak održan 17. novembra 2011.
Program pripremljen
Dokumenti pripremljeni, prevedeni i dostavljeni
institucijama pozvanim na radionicu
Početna radionica 23. februara 2012.
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka na
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
4.10 Izrada Početnog izvještaja
Konsultant je sačinio Nacrt početnog izvještaja uzevši u obzir doprinos učesnika početne radionice.
Početni izvještaj
Aktivnost
− Početni izvještaj
Odgovornost
VT
Status
✔
Komentar
Početni izvještaj dostavljen na odobrenje
PT (projektni tim), DP (direktor projekta), VU (voditelj ureda), UOP (Upravni odbor projekta), ✔aktivnost izvršena, ø aktivnost čeka
provođenje, ✔ø aktivnost u toku
4.11 Sažeti prikaz inputa u smislu radnih dana eksperata iskorištenih tokom
Početne faze
Za početnu fazu planirani su slijedeći inputi:
Ime i prezime
eksperta
Marko Slokar
Slavko Bogdanović
Patrick Reynolds
POČETNI IZVJEŠTAJ
Pozicija
Vođa tima/ ekspert za oblast pristupanja EU
KE 2 viši ekspert za pravna pitanja
KE 3 ekspert za oblast izrade politika – zaštita prirode i voda
Ukupni
input
59 rd
48 rd
0 rd
STR. 15
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Paul Tempany
NKSE
KE 4 ekspert za oblast izrade politika – industrija, klimatske
promjene i monitoring
Viši eksperti sa kratkoročnim angažmanom
UKUPNI INPUT
0 rd
0 rd
107 rd
De facto, utrošeni su slijedeći resursi:
Ime i prezime
eksperta
Marko Slokar
Slavko Bogdanović
Patrick Reynolds
Paul Tempany
NKSE
Pozicija
Vođa tima/ ekspert za oblast pristupanja EU
KE 2 viši ekspert za pravna pitanja
KE 3 ekspert za oblast izrade politika – zaštita prirode i voda
KE 4 ekspert za oblast izrade politika – industrija, klimatske
promjene i monitoring
Viši eksperti sa kratkoročnim angažmanom
UKUPNI INPUT
Ukupni
*
input
65 rd
59 rd
0 rd
0 rd
0 rd
124 rd
* Ukupni input u izvještajnom periodu 14. novembar 2011. – 29. februar 2012.
Glavni razlog odstupanja je kašnjenje početka projekta (14. novembra 2011), što nas je uvelo u period praznika,
katoličkog i pravoslavnog Božića i Nove godine, tokom kojeg je teško ugovoriti sastanke sa institucijama na
nivou države, u oba entiteta i BD. To je bio i glavni razlog produženja Početne faze za 14 dana, do kraja februara
2012. godine.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 16
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
5 DETALJAN OPERATIVNI PLAN
5.1 Ukupni operativni plan za projekat u cjelini
Operativni plan za projekat u cjelini prvobitno je slijedio zahtjeve i planirane aktivnosti iz Projektnog zadatka
(ToR), predloženog u Tehničkom prijedlogu Konsultanta. U početnoj fazi, Konsultant je zadatke analizirao
oslanjajući se na iskustvo “sa terena”. Inicijalni nalazi su pokazali da nisu ispunjene neke od najvažnijih
pretpostavki na kojima počiva projektna intervencija (dio 3.1. Projektnog zadatka), što bi moglo negativno
uticati na uspješnost implementacije projekta. Stoga su u Ukupnom operativnom planu izmijenjene neke od
planiranih aktivnosti iz Konsultantovog Tehničkog prijedloga. To je učinjeno kako bi se ublažila ograničenja i
aktivnosti učinile provedivim, te kako bi bili postignuti ukupni cilj i svrha projekta.
Nažalost, zbog značajnog kašnjenja u pogledu usvajanja prvog Nacrta početnog izvještaja, na kraju Početne faze
(29. februara 2012), bilo je neophodno načiniti značajne izmjene u Ukupnom operativnom planu, uzevši u obzir
obim projektnih aktivnosti i mjesece preostale za period implementacije projekta. Pod pretpostavkom da
prerađeni Početni izvještaj bude usvojen polovinom jula 2012, period implementacije projekta počet će u
septembru 2012. godine. Bilo je jasno da ne bi bilo moguće izvršiti sve planirane aktivnosti, kako je prvobitno
planirano u Projektnom prijedlogu i kako nalaže ToR, tokom preostalog perioda za implementaciju projekta u
trajanju od 14 mjeseci, do 13. novembra 2013. godine. Stoga je Ukupni operativni plan uglavnom usmjeren na
one projektne aktivnosti putem kojih bi se glavnom korisniku pružila podrška za upostavljanje koordinacijske
strukture, za izradu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu, planova za provođenje
direktiva, baze podataka o projektima, te za poboljšanje sistema za monitoring i informiranje o okolišu u BiH.
Detaljan opis izmjena nalazi se u svakoj od planiranih Komponenti projekta.
5.1.1 Komponenta 1: Institucionalna podrška
U skladu sa Ustavom BiH i postojećim institucionalnim uređenjem, zaštita okoliša je isključivo u domenu
entiteta. Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), kao jedno od ministarstava na nivou
države, nadležno je za koordinaciju aktivnosti između entiteta/Brčko distrikta. Postojeća dodjela zadataka
između nivoa države i nivoa entiteta/Brčko distrikta, kao i između institucija na nivou države, je nejasna;
nedostaju koordinacijske procedure. U organima uprave u BiH prisutan je relativno nizak nivo razumijevanja
složenosti zadataka i procedura u procesu evropskih integracija.
Proces evropskih integracija zahtijeva adekevatno organizirane i dobro obučene organe uprave, opremljene na
odgovarajući način, sposobne za obavljanje aktivnosti u procesu evropskih integracija.
Komponenta 1 ima za cilj:
• bolje razumijevanje procesa pristupanja EU i pripadajuće pravne stečevine EU o okolišu među
zaposlenima u javnoj upravi i među političkim liderima na svim nivoima uprave;
• solidno, a po mogućnosti bolje od površnog, poznavanje organizacijskih principa među zaposlenima u
javnoj upravi i političkim liderima kako bi razumjeli važnost institucionalnih rješenja potrebnih za
usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu;
• pružanje podrške uspostavljanju procedura za podjelu zadataka i koordinaciju između MVTEO-a i
entiteta/Brčko distrikta (“vertikalna koordinacija”);
• pružanje podrške uspostavljanju procedura za podjelu zadataka i koordinaciju između organa i tijela na
nivou države (“horizontalna koordinacija”);
• podršku organizaciji i jačanju kapaciteta organa uprave nadležnih za okoliš na nivou države i nivou
entiteta/Brčko distrikta.
Zbog sličnosti i komplementarnosti dvaju aktivnosti iz Projektnog zadatka (ToR), aktivnost 2.1 “Sticanje novih
znanja o približavanju EU” spojena je sa aktivnošću 1.1: “Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja pristupanja
EU”. Svi traženi autputi bit će isporučeni u okviru planiranih dokumenata i radionica pod aktivnošću 1.1
“Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja procesa pristupanja EU i procesa usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu”.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 17
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Aktivnost 1.3: “Podrška razvoju ljudskih resursa, budžetskih i kapacieta za planiranje organa uprave nadležnih
za pitanja okoliša na nivou države (MVTEO) i nivou entiteta/Brčko distrikta” iz Projektnog zadatka (ToR) spojena
je sa aktivnošću 1.2: “Podrška provođenju jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između svih
nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za provođenje
pravne stečevine EU”. Svi traženi autputi bit će isporučeni u okviru planiranih dokumenata, radionica i seminara
pod aktivnošću 1.2:” Podrška za provođenje jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između
svih nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za provođenje
pravne stečevine EU”.
Aktivnost 1.1
Cilj
Pristup
(Alati/Metode)
Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja procesa pristupanja EU i procesa
usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu
Obzirom da je razumijevanje procesa pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU u javnoj upravi u Bosni i Hercegovini od ključne važnosti za dalji
napredak države u procesu evropskih integracija, ova aktivnost ima za cilj poboljšanje
znanja i razumijevanja korisnika i zainteresovanih strana.
Istraživanje, prezentacije, diskusije, bilateralni sastanci
•
•
Stručna znanja
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
Rizici
Indikativni
vremenski okvir
Aktivnost 1.2
Cilj
POČETNI IZVJEŠTAJ
Proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu ;
Okolišne politike EU, principi i pravo (transpozicija, razvoj i prvođenje na nivou
država);
• Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata
KE1-VT
47
KE2
51
KE3
21
KE4
8
NKSE
60
− Brošura o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom
Dokumenti
stečevinom EU (opći dio i dio s fokusom na sektor okoliša)
− Radionica o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu I
− Radionica o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom
Događaji
stečevinom EU o okolišu II
− Javne promocije Brošure o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa
pravnom stečevinom EU o okolišu
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH.
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
− Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
− Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
2012
2013
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
Podrška za provođenje jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja
između svih nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih
kapaciteta potrebnih za provođenje pravne stečevne EU
Ova aktivnost ima za cilj izradu horizontalnih i vertikalnih koordinacijskih struktura i
procedura, uz prijedloge za jačanje kapaciteta organa uprave na svim nivoima u BiH,
STR. 18
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Pristup
(alati/metode)
Stručna znanja
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
Rizici
Indikativni
vremenski okvir
kako bi bili sposobni da na učinkovit način obavljaju predstojeće zadatke u procesu
pristupanja EU kada je riječ o poglavlju okoliša.
upitnici, intervjui, bilateralni i multilateralni sastanci, izrada propisa, organizacija jednog
seminara, izrada izvještaja
• Institucionalni i organizacijski razvoj, strateško upravljanje i reforma javne uprave;
• Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou ), tehnike
izrade zakonskih akata;
• Upravljanje ljudskim resursima;
• Tehnike u medijaciji, kominikacijama i pregovorima;
• Okolišni propisi u BiH i institucionalno uređenje u oblasti zaštite okoliša
KE1-TL
48
KE2
55
KE3
0
KE4
0
NKSE
68
− Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog procedura za podjelu
zadataka i koordinaciju između MVTEO-a i entiteta/Brčko distrikta
− Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog procedura za podjelu
Dokumenti
zadataka i koordinaciju između organa vlasti i tijela na nivou države
− Izvještaj o potrebama u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta
potrebnih za provođenje pravne stečevine EU
−
Seminar za osoblje zainteresovanih strana s ciljem promoviranja
odgovarajućeg prijedloga procedura za podjelu zadataka i
koordinaciju, te predloženih mjera za razvoj institucionalnih
Događaji
kapaciteta potrebnih za provođenje pravne stečevine EU
− Predstavljanje aktivnosti i predloženih projektnih autputa
donosiocima odluka
− Politička spremnost da se definira/ju funkcija/e MVTEO-a kao glavnog koordinatora
u procesu pristupanja EU u oblasti okoliša
− Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
− Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu
priprema za pristupanje EU kada je riječ o poglavlju o okolišu
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Odsustvo političke spremnosti da se definira/ju funkcija/e MVTEO-a kao glavnog
koordinatora u procesu pristupanja EU u oblasti okoliša [V]
− Nedostatak opredijeljenosti na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure [V]
− Nepostojanje prioriteta i nedovoljna upoznatost korisnika sa zadacima u sklopu
priprema za pristupanje EU kada je riječ o poglavlju o okolišu [S]
− Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
2012
2013
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
5.1.2 Komponenta 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika
Kako bi na odgovarajući način planirale i provele proces usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU,
države pristupnice i države kandidati i potencijalni kandidati izrađuju Državni program za usvajanje pravne
stečevine EU (NPAA) ili Državni program za pridruživanje (NPI) kojima je obuhvaćeno svih 35 poglavlja acquisa.
Poglavlje 27 „Okoliš“ obuhvata gotovo jednu trećinu pravne stečevine EU, zbog čega je za ovo poglavlje
potrebna izrada dodatnog i detaljnog planskog dokumenta, Strategije usklađivanja propisa sa pravnom
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 19
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
stečevinom EU o okolišu (EAS). Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa pratećim
planovima provođenja direktiva (DSIP) je neophodan alat za vršenje monitoringa napretka u procesu
usklađivanja propisa i pregovora sa EU, od samog početka do njihovog uspješnog okončanja.
Ranija istraživanja su pokazala da javna uprava u BiH ne posjeduje dostatno znanje o načinu funkcioniranja
procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU. Konsultant će kroz Aktivnost 1.1 ovog projekta
prenijeti osnovno znanje o funkcioniranju procesa usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU.
Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu, određene sektorske strategije i većina
potrebnih planova za provođenje direktiva za pravnu stečevinu EU o okolišu trenutno ne postoje. Ova
Komponenta ima za cilj pružiti podršku pri izradi Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu i planova provođenja direktiva (DSIP) za odabrane (EU) direktive na području okoliša kako bi se
odgovorilo na zahtjeve u pogledu provođenja pravne stečevine EU.
U preostalom periodu implementacije projekta neće biti moguće realizirati izradu politike okoliša na nivou
države, kao okvirnog dokumenta okolišne politike koji odražava ciljeve EU i BiH u sektoru okoliša, što je
planirano kao jedna od aktivnosti u sklopu Komponente 2 ovog Projekta. Nakon detaljne analize postojećih
dokumenata kojima se utvrđuju politike na nivou države, entiteta i Brčko Distrikta, ocjene njihovog formalnog
statusa, cjelovitosti i relevantnosti, utvrđeno je da njima nisu obuhvaćena neka važna područja okolišne
politike. Takođe, neki od ovih dokumenata su relativno zastarjeli i nekompletni, a većina ih nikada nije formalno
usvojena kao zvanična politika. Zbog toga bi izrada dokumenta kojim se utvrđuje okvirna politika okoliša
zahtijevala više vremena, dodatno stručno znanje, intenzivan rad na prikupljanju podataka i informacija, te
dodatna finansijska sredstva.
Kako je predloženo u Projektnom zadatku, Konsultant je zajedno sa MVTEO pripremio inicijalnu listu (prijedlog)
četiri direktive za koje će u fazi implementacije projekta biti izrađeni planovi provođenja. Glavni kriteriji za
odabir su bili:
• direktiva koja zahtijeva velika ulaganja,
• nivo njene transpozicije u BiH,
• sektorska strategija izrađena ili u završnoj fazi izrade,
• moguća sinergija sa drugim projektima EU koji su u toku ili koji su nedavno završeni.
Uzevši u obzir ove kriterije, predložene su sljedeće četiri direktive:
- Direktiva 99/31/EC (odlagališta otpada)
- Direktiva 91/271/EEC (obrada komunalnih otpadnih voda)
- Direktiva 2007/60/EC (poplave)
- Direktiva 98/83/EC (voda za piće)
Direktiva 99/31/EC (odlagališta otpada) je direktiva koja zahtijeva velike investicije. Usklađivanje s ovom
Direktivom je u odmakloj fazi. Strategija upravljanja otpadom je izrađena i njeno provođenje je već započelo
kroz investicije u izgradnju i rekonstrukciju regionalnih odlagališta otpada.
Direktiva 91/271/EEC (obrada komunalnih otpadnih voda), Direktiva 98/83/EC (voda za piće) i Direktiva
2007/60/EC (poplave) su takođe direktive koje zahtijevaju velika ulaganja. Usklađivanje propisa u vodnom
sektoru je u odmakloj fazi. Vodna politika i podstrategije za ove tri Direktive su izrađene nedavno u sklopu
projekta „Podrška vodnoj politici BiH“ u okviru programa IPA 2007. Izrada plana provođenja direktive (DSIP) za
ove tri direktive je predložena u podstrategijama i predstavlja sljedeći logičan korak u provođenju Vodne
politike BiH.
Lista sa četiri predložene Direktive je predstavljena na Početnoj radionici održanoj 23. februara 2012. godine.
Zainteresovane strane koje su učestvovale na radionici nisu imale primjedbi na predloženu listu.
Aktivnost 2.1
Cilj
POČETNI IZVJEŠTAJ
Podrška za pripremu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu kako bi se ispunili zahtjevi u pogledu provođenja pravne stečevine EU
Ova aktivnost je jedna od ključnih aktivnosti projekta. Ona ima za cilj izradu BiH
Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu (EAS). Ova
STR. 20
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Pristup
(alati/metode)
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
POČETNI IZVJEŠTAJ
Strategija će sadržavati detaljan plan za transpoziciju i provođenje pravne stečevine EU
na području okoliša i doprinijet će unapređenju institucionalnog okvira za usvajanje i
primjenu okolišnog prava EU.
Pregled politika, strategija i propisa, ekonomski podaci, tabele usklađenosti, izvještaji o
napretku, bilateralni sastanci, radne grupe, procjena izgradnje kapaciteta, izračun
troškova usklađivanja, izrada izvještaja
• Proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu;
• Okolišne politike, principi i pravo EU (transpozicija, razvoj i provođenje na nivou
država);
• Institucionalni i organizacijski razvoj, strateško upravljanje i reforma javne uprave;
• Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata;
• Okolišna ekonomika i procjena troškova;
• Okolišni propisi u BiH i institucionalno uređenje u oblasti zaštite okoliša;
• Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta zraka, klimatskih promjena, upravljanja
otpadom, industrijskog zagađenja, informacionih sistema, hemikalija i zaštite
prirode
KE1-VT
63
KE2
78
KE3
59
KE4
103
NKSE
232
− Izvještaj o gap analizi u oblasti prava
− Izvještaj o gap analizi u oblasti ekonomije
− Izvještaj o gap analizi institucionalnog uređenja
− Nacrt teksta Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom
Dokumenti
EU o okolišu koji će obuhvatiti sljedeće: horizontalni propisi, kvalitet
zraka, klimatske promjene, upravljanje otpadom, kvalitet voda,
zaštita prirode, industrijsko zagađenje, hemikalije, propisi o zaštiti
od buke [EAS BiH]
− Radionica o gap analizi u oblasti prava
Događaji
− Radionica o gap analizi u oblasti ekonomije
− Radionica o gap analizi institucionalnog uređenja
Studijska
− Evropska komisija – Generalni direktorat za okoliš, Brisel
posjeta
− Visok stepen posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou
− Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu
priprema za pristupanje EU kada je riječ o poglavlju o okolišu
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
− Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
− Pravovremeno odobravanje dokumenata
− Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima
ministarstava i drugih institucija ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u
implementaciju projekta
STR. 21
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
−
Rizici
−
−
−
−
−
Kontinuirani nedostatak posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou [S]
Nepostojanje prioriteta i nedovoljna upoznatost korisnika sa zadacima u sklopu
priprema za pristupanje EU kada je riječ o poglavlju o okolišu [S]
Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
Kašnjenje u odobravanju dokumenata [S]
Promjene u odgovornostima institucija uključenih u implementaciju projekta i česte
promjene ključnog osoblja uključenog u implementaciju projekta [V]
Indikativni
vremenski okvir
2012
Aktivnost 2.2
Podrška u pripremi planova provođenja direktive (DSIP) za odabrane (EU) direktive
Plan provođenja direktive (DSIP) predstavlja sponu koja povezuje propise sa javnom
politikom i njenim provođenjem. Glavni cilj ove aktivnosti jeste izrada četiri plana
provođenja direktiva koje dogovore korisnik i Konsultant. Planovi provođenja direktive
će biti izrađeni zajedno sa radnim grupama korisnika i zainteresovanih strana. To će
predstavljati odličnu priliku da se zaposleni u javnoj upravi uključe u pripremu planova
provođenja direktiva, te prođu odgovarajuću obuku.
Cilj
Pristup
(alati/metode)
2013
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
Sastanci radnih grupa, rasprave, radionice, izrada izvještaja
•
•
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
POČETNI IZVJEŠTAJ
Proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU (transpozicija, razvoj i provođenje na nivou
država);
• Okolišna ekonomika i procjena troškova;
• Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta zraka, klimatskih promjena, upravljanja
otpadom, industrijskog zagađenja, informacionih sistema, hemikalija i zaštite
prirode
KE1-VT
38
KE2
37
KE3
80
KE4
43
NKSE
117
− Direktiva 99/31/EC (odlagalište otpada)
− Direktiva 91/271/EEC (obrada komunalnih otpadnih voda)
Dokumenti
− Direktiva 2007/60/EC (poplave)
− Direktiva 98/83/EC (voda za piće)
− Radionica I
Događaji
− Radionica II
− Radionica III
− Radionica IV
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
STR. 22
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
−
−
−
Rizici
−
−
−
−
Indikativni
vremenski okvir
Aktivnost 2.3
Cilj
Pristup
(alati/metode)
2012
2013
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima
ministarstava i drugih institucija ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u
implementaciju projekta
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
Mogućnost za saradnju sa drugim projektima ne postoji ili je ograničena [N]
Promjene u odgovornostima institucija uključenih u implementaciju projekta i česte
promjene ključnog osoblja uključenog u implementaciju projekta [V]
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Podrška u izradi ažurne politike okoliša na nivou države
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
2
Na nivou entiteta/BD postoje različite sektorske politike i strateški dokumenti. Cilj ove
aktivnosti je da se na osnovu dostupnih postojećih sektorskih dokumenata izradi
dokument kojim se utvrđuje politika okoliša na nivou države, koja odražava ciljeve BiH i
EU u oblasti okoliša.
Sastanci, prezentacije, ocjena propisa i tehnička ocjena
•
•
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
2
Proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU (transpozicija, razvoj i provođenje na nivou
država);
• Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata;
• Okolišna ekonomika i procjena troškova;
• Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta zraka, klimatskih promjena, upravljanja
otpadom, industrijskog zagađenja, informacionih sistema, hemikalija i zaštite
prirode;
• Monitoring okoliša, upravljanje bazama podataka i izvještavanje (državni,
međunarodni i aspekti EU)
KE1-VT
24
KE2
23
KE3
0
KE4
0
NKSE
36
Dokumenti
− Politika okoliša na nivou države (konačni nacrt)
Implementacija ove aktivnosti nije moguća, osim ukoliko period implementacije projekta bude produžen
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 23
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Pretpostavke
Rizici
Indikativni
vremenski okvir
Događaji
− Radionica
Studijska
− Uprava za okoliš, Madrid, Španija
posjeta
− Visok stepen posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
− Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
− Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima
ministarstava i drugih institucija ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u
implementaciju projekta
− Kontinuirani nedostatak posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou [S]
− Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
− Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
− Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
− Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
− Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
− Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
− Promjene u odgovornostima institucija uključenih u implementaciju projekta i česte
promjene ključnog osoblja uključenog u implementaciju projekta [V]
2012
2013
2014
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Apr
Apr
Apr
Maj
Maj
Maj
Jun
Jun
Jun
Juli
Juli
Juli
Aug
Aug
Aug
Sep
Sep
Sep
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
Nov
Dec
Dec
Dec
5.1.3 Komponenta 3: Provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu
Pristupanje međunarodnim sporazumima o okolišu obično na države ugovornice stavlja niz pravnih obaveza.
Obaveze se odnose na usvajanje potrebnih propisa, uspostavu upravnih struktura i poduzimanje konkretnih
mjera nakon ratifikacije. Pristupanje Evropskoj uniji je jedan od glavnih ciljeva Bosne i Hercegovine.
Međunarodni sporazumi o okolišu kojima je pristupila EU čine sastavni dio pravne stečevine EU i služe kao
dodatno sredstvo ili način da se ostvari potpuna usklađenost propisa sa pravnom stečevinom EU. Izostanak
napretka u provedbi ovih sporazuma je dijelom posljedica ograničenih resursa i nedostatka kvalificiranog
osoblja u javnoj upravi na nivou države i na nivou entiteta/Brčko distrikta. Kompleksna organizacija zemlje sa
državnim i nivoom entiteta/distrikta je još jedna bitna prepreka za učinkovito provođenje međunarodnih
sporazuma o okolišu. BiH je imenovala samo neke od nacionalnih fokalnih tački. Sve navedeno je dovelo do
toga da, iako je država pristupila određenom međunarodnom sporazumu i ratificirala ga, često ne postoje
institucionalni kapaciteti za ispunjavanje obaveza iz sporazuma.
Nepostojanje pouzdanog, konzistentnog prikupljanja podataka je još jedna poteškoća koja proizilazi iz slabog i
zbunjujućeg institucionalnog uređenja, što znači da mjerenja i sistemi monitoringa, potrebni da se na
odgovarajući način ispune pravne obaveze, ne postoje. Takođe, tu je i pitanje vezano za kvalitet propisa.
Još jedna poteškoća na koju se često nailazi u organima javne uprave i u općoj javnosti je nedostatak osjećaja
vlasništva nad ciljevima javnih politika koji su određeni na osnovu konvencija. Diseminacija informacija i javne
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 24
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
rasprave su zbog toga važni alati za osiguranje podrške za provođenje konvencija. Formalna ratifikacija neke
konvencije, kako bi se moglo reći da je nešto urađeno, nije dovoljna.
Bosna i Hercegovina nema preciznu listu međunarodnih obaveza koje treba ispuniti. Konsultant će sačiniti
takvu listu pri čemu će konsultirati sve dostupne izvore o međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša. Kako
bi se izvršila procjena trenutnog stanja kada je riječ o ratifikaciji i provođenju ovih sporazuma, pored
konsultiranja izvora, bit će održani i sastanci sa korisnikom.
Rezultati ovih aktivnosti će biti kompilirani u jednu listu koja će obuhvatiti sve međunarodne sporazume o
okolišu i dati pregled trenutne situaciju kada je riječ o pristupanju BiH tim sporazumima i eventualnim
propustima. Konsultant će takođe izraditi dokument koji će sadržavati odgovarajuću proceduru za koordinaciju
aktivnosti i izraditi smjernice za ratifikaciju i ispunjavanje obaveza iz međunarodnih sporazuma o okolišu.
Prvim nacrtom Početnog izvještaja je planirana izrada planova ispunjavanja obaveza za tri odabrana
međunarodna sporazuma o okolišu koja budu dogovorena sa korisnikom. Međutim, preostali period
implementacije projekta je prekratak za implementaciju ove aktivnosti, osim ukoliko bude dogovoren
produžetak trenutnog perioda implementacije projekta, uz iznalaženje odgovarajućeg rješenja za finansiranje.
Aktivnost 3.1
Cilj
Pristup
(alati/metode)
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
POČETNI IZVJEŠTAJ
Podrška u izradi procedura za provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu
Glavni cilj ove aktivnosti jeste da se sačini lista međunarodnih sporazuma o okolišu,
provjeri status njihove ratifikacije, provođenja i formalnih procedura za imenovanje
fokalnih tački u BiH, predloži nacrt procedura za imenovanje fokalnih tački i
koordinaciju aktivnosti i nacrt smjernica za ratifikaciju i ispunjavanje obaveza iz
ratificiranih sporazuma.
Pregled, sastanci, izrada izvještaja, izrada propisa
•
•
Proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu;
Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata;
KE1-VT
5
KE2
27
KE3
0
KE4
0
NKSE
37
− Lista međunarodnih sporazuma o okolišu koji trebaju biti ratificirani
− Dokument koji sadrži gap analizu, prijedlog procedura za
Dokumenti
koordinaciju aktivnosti i nacrt smjernica za ratifikaciju i ispunjavanje
obaveza iz međunarodnih sporazuma o okolišu
Događaji
−
− Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
− Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
− Moguća saradnja sa drugim projektima
− Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima
ministarstava i drugih institucija ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u
implementaciju projekta
STR. 25
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
Rizici
−
−
−
−
−
Indikativni
vremenski okvir
Aktivnost 3.2
Cilj
Pristup
(alati/metode)
2012
2013
Nedostatak opredijeljenosti na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure [V]
Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
Mogućnost za saradnju sa drugim projektima ne postoji ili je ograničena [N]
Promjene u odgovornostima institucija uključenih u implementaciju projekta i česte
promjene ključnog osoblja uključenog u implementaciju projekta [V]
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Podrška u izradi planova ispunjavanja obaveza iz međunarodnih sporazuma
Dec
Dec
3
Cilj ove aktivnosti jeste prenos znanja osoblju u javnoj upravi u BiH o načinu izrade
planova ispunjavanja obaveza za međunarodne sporazume o okolišu.
Pregled, sastanci, izrada izvještaja
•
•
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
3
Institucionalni i organizacijski razvoj, strateško upravljanje i reforma javne uprave;
Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata;
• Okolišna ekonomika i procjena troškova;
• Okolišni propisi u BiH i institucionalno uređenje u oblasti zaštite okoliša;
• Tehnički i drugi aspekti ispunjavanja obaveza iz međunarodnih sporazuma o okolišu
(izrada planova ispunjavanja obaveza)
KE1-VT
4
KE2
11
KE3
0
KE4
0
NKSE
17
− Plan ispunjavanja obaveza za UNECE Konvenciju o procjeni utjecaja
na okoliš u prekograničnom kontekstu (Helsinki, 1991) i UNECE
Protokol o strateškoj procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni
utjecaja na okoliš u prekograničnom kontekstu (Kijev, 2003)
Dokumenti
− Plan ispunjavanja obaveza za Bazelsku konvenciju o kontroli
prekograničnog kretanja opasnog otpada i njegovog odlaganja
(Bazel, 1989)
− Plan ispunjavanja obaveza za Konvenciju o međunarodnoj trgovini
ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka
Događaji
− Radionica o međunarodnim obavezama
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
Preostali period implementacije projekta je prekratak za implementaciju ove aktivnosti osim ukoliko bude dogovoren
produžetak trenutnog perioda implementacije projekta, uz iznalaženje odgovarajućeg rješenja za finansiranje.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 26
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
−
−
−
−
−
Rizici
−
−
−
−
Indikativni
vremenski okvir
2012
2013
2014
događajima
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima
ministarstava i drugih institucija ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u
implementaciju projekta
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
Mogućnost za saradnju sa drugim projektima ne postoji ili je ograničena [N]
Promjene u odgovornostima institucija uključenih u implementaciju projekta i česte
promjene ključnog osoblja uključenog u implementaciju projekta [V]
Jan
Jan
Jan
Feb
Feb
Feb
Mar
Mar
Mar
Apr
Apr
Apr
Maj
Maj
Maj
Juni
Juni
Juni
Juli
Juli
Juli
Aug
Aug
Aug
Sep
Sep
Sep
Okt
Okt
Okt
Nov
Nov
Nov
Dec
Dec
Dec
5.1.4 Komponenta 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću
Iako su određeni elementi državnog sistema monitoringa već uspostavljeni, u BiH još uvijek ne postoji
sveobuhvatna i dovoljno funkcionalna mreža. Aktivnosti monitoringa su fragmentirane i u kompleksnoj
strukturi protok informacija o okolišu nije zadovoljavajući. Informacije se uobičajeno pohranjuju unutar svake
institucije koja ih prikuplja i ne dospijevaju do ostalih. Projekat RANSMO koji je finansirala EU i koji je
implementiran u periodu od 2003. do 2005. godine je pripremio osnovnu strukturu za prikupljanje podataka i
izvještavanje o okolišu u skladu sa zahtjevima Evropske mreže za okolišne informacije i praćenje stanja okoliša
(EIONET). Imenovani su nacionalni referentni centri, ali pitanje precizne podjele zadataka za kompletan sistem
nije riješeno. Takođe još uvijek ne postoji Strategija integriranog monitoringa okoliša u BiH.
Javne informativne kampanje u BiH ne uspijevaju uvijek na zadovoljavajući način prezentirati pitanje zaštite
okoliša. Aktivnosti institucija po pitanju komunikacija ili provođenja javnih kampanja o zaštiti okoliša u BiH su
ograničene i u velikoj se mjeri provode na ad hoc osnovi.
Glavni cilj ove Komponente je da se predloži unapređenje postojećeg (ad-hoc) organizacijskog uređenja i
provedbenih rješenja na nivou države u oblasti monitoringa okoliša, upravljanja bazama podataka i
izvještavanja. Drugi cilj je da se pruži podrška organima uprave nadležnim za pitanja okoliša (prvenstveno na
nivou entiteta/BD) da uspostave redovnu komunikaciju i razmjenu informacija o okolišu sa javnošću, te da
pruže podršku u podizanju svijesti o važnosti zaštite okoliša među građanima BiH.
Ova Komponenta treba promovirati ideju uspostave „EIONET-BiH“ infrastrukture, moguće sufinansirane iz IPA
fondova.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 27
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Aktivnost 4.1
Cilj
Pristup
(alati/metode)
Podrška u iznalaženju strateškog pristupa u rješavanju organizacionih ograničenja
mreže za monitoring okoliša
Cilj ove aktivnosti je da se izvrši analiza postojećih zakonskih i tehničkih aspekata mreže
za monitoring, upravljanje bazama podataka i izvještavanje u BiH, da se predlože
rješenja za unapređenje institucionalnog uređenja i koordinacije i da se izradi Strategija
monitoringa okoliša BiH.
Sekundarno istraživanje, intervjui, upitnici, gap analiza
•
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
Rizici
POČETNI IZVJEŠTAJ
Okolišno pravo i propisi (na nivou država i na međunarodnom nivou), tehnike
izrade zakonskih akata;
• Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta zraka, klimatskih promjena, upravljanja
otpadom, industrijskog zagađenja, informacionih sistema, hemikalija i zaštite
prirode;
• Monitoring okoliša, upravljanje bazama podataka i izvještavanje (državni,
međunarodni i aspekti EU)
KE1-VT
36
KE2
25
KE3
0
KE4
66
NKSE
165
− Izvještaj o analizi trenutnog stanja i potreba, uključujući zahtjeve EU
i osiguranje kvalitete podataka/kontrolu kvalitete podataka mreže
za monitoring okoliša u BiH
− Dokument koji sadrži prijedlog institucionalnog uređenja za
Dokumenti
monitoring okoliša
− Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog za koordinaciju
aktivnosti između MVTEO i Agencije za statistiku BiH
− Nacrt teksta Strategije monitoringa okoliša
Događaji
− Radionica
Studijska
− Evropska agencija za okoliš, Kopenhagen
posjeta
− Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u
ovaj projekat
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
− Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
− Moguća saradnja sa drugim projektima
− Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da primjene rezultate i
osiguraju dostupnost resursa u tu svrhu
− Nedostatak opredijeljenosti na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure [V]
− Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
− Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
− Nepostojanje efikasne saradnje između različitih institucija, agencija i ministarstava
uključenih u ovaj projekat [S]
STR. 28
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
−
Indikativni
vremenski okvir
Aktivnost 4.2
Cilj
Pristup
(alati/metode)
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
Rizici
Indikativni
vremenski okvir
2012
2013
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
Mogućnost za saradnju sa drugim projektima ne postoji ili je ograničena [N]
Nedostatak opredijeljenosti korisnika projekta i partnerskih institucija da primjene
rezultate i osiguraju resurse u tu svrhu [V]
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Juni
Juni
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
Podrška u cilju unapređenja aktivnosti na polju komunikacije i provođenja javnih
kampanja organa uprave nadležnih za pitanja okoliša u BiH
Cilj ove aktivnosti je da se u BiH unaprijedi redovna komunikacija o pitanjima okoliša
između organa uprave i javnosti i da se omogući provođenje kampanja podizanja svijesti
o važnosti zaštite okoliša.
Istraživanje, izrada izvještaja, sastanci, radne grupe
•
Okolišne politike, principi i pravo EU (transpozicija, razvoj i provođenje na nivou
država);
• Tehnike u medijaciji, komunikacijama i pregovorima
KE1-VT
18
KE2
5
KE3
0
KE4
0
NKSE
48
− Dokument o redovnoj komunikaciji između organa uprave
Dokumenti
nadležnih za okoliš na svim nivoima i javnosti
Događaji
−
− Puna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
− Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim
okvirom projekta
− Moguća saradnja sa drugim projektima
− Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da primjene rezultate i
osiguraju dostupnost resursa u tu svrhu
− Nedovoljna uključenost svih relevantnih organa vlasti u BiH [S]
− Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
− Korisnici nisu spremni omogućiti pristup informacijama na transparentan način [S]
− Podaci nisu dostupni ili ih nije moguće pribaviti u skladu sa vremenskim okvirom
projekta [V]
− Mogućnost za saradnju sa drugim projektima ne postoji ili je ograničena [N]
− Nedostatak opredijeljenosti korisnika projekta i partnerskih institucija da primjene
rezultate i osiguraju resurse u tu svrhu [V]
2012
2013
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
5.1.5 Komponenta 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima
Očigledno je da u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ne postoji institucionalno tijelo niti mehanizmi za
pripremu i ocjenu projektnih prijedloga i planiranje investicija za cijeli sektor okoliša. Baza podataka o
projektima postoji, ali ona nije dovoljno kvalitetna i većinom pokriva sektor upravljanja vodama i nekolicinu
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 29
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
projekata u oblasti upravljanja otpadom. Znanje o upravljanju projektnim ciklusom i potrebne vještine su na
nezadovoljavajućem nivou. Potrebna struktura za decentralizirano upravljanje EU fondovima (Decentralizirani
sistem upravljanja – DIS) još uvijek nije uspostavljena.
Zbog ovakve situacije se Bosna i Hercegovina suočava sa brojim problemima u ostvarivanju pristupa
međunarodnim i IPA fondovima za sektor okoliša. Glavni cilj ove Komponente je da se predlože odgovarajuća
institucionalna rješenja sa adekvatnim kadrovskim kapacitetima, da osoblje prođe obuku o upravljanju
projektnim ciklusom, programiranju, pripremi projekata, ocjeni projekata, implementaciji projekata,
monitoringu projekata i izvještavanju, pregledu i evaluaciji projekata, te da se pomogne korisniku (PPU) da
pripremi bazu podataka o projektima za eventualno sufinansiranje iz IPA fondova u sljedećem finansijskom
ciklusu EU za period 2014-2020.
Konsultant će izvršiti procjenu trenutnog organizacijskog uređenja na nivou države i entiteta/BD u oblastima
pripreme projekata, ekonomike okoliša i procjena za planiranje investicija. Ovom procjenom bi se trebao steći
sveobuhvatan uvid u trenutnu situaciju u ovoj oblasti, kako bi bilo moguće identificirati i predložiti mjere
potrebne da se otklone ograničenja u funkcioniranju Jedinice za planiranje i programiranje pri MVTEO na način
da se ova jedinica transformira u Jedinicu za pripremu projekata (PPU).
Navedena procjena će obuhvatiti i procjenu potreba za obukom. U Projektnom zadatku za ovaj projekat je već
identificirana potreba da se izvrši obuka o upravljanja projektnim ciklusom. Projekat će organizirati opsežnu
obuku za tu oblast.
Postoji nekoliko opcija za decentralizirani PPU sistem sa mehanizmima za koordinaciju na nivou države. U
slučaju da bude odabrano rješenje koje podrazumijeva centralnu jedinicu za planiranje projekata, može se, bez
obzira na to, razmotriti mogućnost da na obuke bude pozvano i osoblje iz entiteta, Brčko distrikta, kantona i
općina, što može biti od velike koristi za njihov profesionalni razvoj i razumijevanje procesa pripreme projekata.
To znanje može biti od pomoći i da se pojednostavi komunikacija između ovih organa vlasti i stručnjaka u
jedinici za planiranje projekata na nivou države.
Programom obuke neće biti obuhvaćeni samo osnovni koncepti upravljanja projektnim ciklusom (sa aspektima
kao što su pristup logičke matrice, planiranje aktivnosti i resursa, analiza rizika, ocjena projektnih prijedloga,
monitoring i izvještavanje, pregled i evaluacija projekta), već će se pažnja posvetiti i ekonomskim i finansijskim
kriterijima za evaluaciju projekta i ekonomici okoliša. Bit će korištene relevantne studije javno-privatnog
partnerstva za usluge u oblasti okoliša, kao i analiza usklađenosti sa pravnom stečevinom EU o okolišu. Obuka o
upravljanju projektnim ciklusom će se oslanjati na „Priručnik za obuku o upravljanju projektnim ciklusom“
Evropske komisije.
Aktivnost 5.1
Cilj
Pristup
(alati/metode)
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
POČETNI IZVJEŠTAJ
Osiguranje pomoći i izgradnje kapaciteta za MVTEO i relevantne institucije na
državnom i entitetskom nivou u oblastima pripreme projekata, ekonomike okoliša i
procjena za planiranje investicija u cilju poboljšanja pristupa fondovima EU
Cilj ove aktivnosti jeste da se pruži pomoć u iznalaženju odgovarajućih institucionalnih
rješenja i izgradnji kapaciteta MVTEO-a, kao centralne jedinice za planiranje projekata,
te relevantnih institucija na nivou entiteta/BD u oblasti programiranja i upravljanja
projektnim ciklusom, s naglaskom prvenstveno na procedure sufinansiranja iz IPA
fondova.
Radionice, obuka na radnom mjestu, izvještavanje, analiza
• Opće procedure EU za pružanje vanjske pomoći, s naglaskom na IPA fondove;
• Održavanje obuke o upravljanju projektnim ciklusom
KE1-VT
21
KE2
5
KE3
0
KE4
0
NKSE
85
Dokumenti
− Izvještaj o potrebnim mjerama za uspostavu izvodljivih PPU
STR. 30
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Pretpostavke
Rizici
Indikativni
vremenski okvir
Aktivnost 5.2
Cilj
Pristup
(alati/metode)
Stručno znanje
Inputi u vidu
radnih dana
eksperata
Autputi
Pretpostavke
POČETNI IZVJEŠTAJ
struktura u BiH
− Izvještaj o inicijalnoj procjeni potreba za obukom o upravljanju
projektnim ciklusom
− Program obuke o upravljanju projektnim ciklusom
− Izgradnja kapaciteta – Radionica u cilju obuke I
Događaji
− Izgradnja kapaciteta – Radionica u cilju obuke II
− Izgradnja kapaciteta – Radionica u cilju obuke III
− Politička spremnost da se definiraju funkcije MVTEO kao glavnog IPA koordinatora
za okoliš
− Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
događajima
− Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
− Napredak u reformi javne uprave i implementaciji DIS-a
− Odsustvo političke spremnosti da se definiraju funkcije MVTEO, kao glavnog IPA
koordinatora za okoliš [S]
− Nedostatak opredijeljenosti na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure [S]
− Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
− Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
− Zastoj u napretku reforme javne uprave i implementaciji DIS-a [S]
2012
2013
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
Podrška za pripremu operativnih programa u svrhu pristupa IPA fondovima
Cilj ove aktivnosti je pružanje pomoći korisnicima u pripremi operativnih programa sa
bazom podataka o projektima u svrhu pristupa IPA fondovima i izradi pilot projekta koji
će u smislu formata biti pripremljen za aplikaciju za IPA fondove.
Radionice, obuka na radnom mjestu, privremeno dodjeljivanje zadataka u okviru
projekta uposlenicima pojedinih institucija javne uprave, priprema projektne
dokumentacije, nadzor
• Programiranje (baza podataka o projektima) i priprema projekata, izrada projektnih
prijedloga i evaluacijske tehnike
KE1-VT
52
KE2
14
KE3
0
KE4
0
NKSE
215
− Baza podataka o projektima za sufinansiranje iz IPA programa uzevši
u obzir postojeće baze podataka o projektima i rezultate
Dokumenti
Komponente 2
− Izrada pilot projekta
Događaji
− Radionica u cilju obuke za pripremu operativnih programa i
utvrđivanje baze podataka o projektima u BiH
− Politička spremnost da se definiraju funkcije MVTEO kao glavnog IPA koordinatora
za okoliš
− Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
− Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje
njihovog aktivnog učešća u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim
STR. 31
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
Rizici
−
−
−
Indikativni
vremenski okvir
2012
2013
događajima
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti da osiguraju
dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima
Napredak u reformi javne uprave i implementaciji DIS-a
Odsustvo političke spremnosti da se definiraju funkcije MVTEO, kao glavnog IPA
koordinatora za okoliš
Nedostatak opredijeljenosti na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela
zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO, te adekvatne procedure [V]
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i nedovoljna uključenost članova
radnih grupa u planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima [V]
Nedostatak adekvatne institucionalne podrške i spremnosti relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim aktivnostima [V]
Zastoj u napretku reforme javne uprave i implementaciji DIS-a [S]
Jan
Jan
Feb
Feb
Mar
Mar
Apr
Apr
Maj
Maj
Jun
Jun
Juli
Juli
Aug
Aug
Sep
Sep
Okt
Okt
Nov
Nov
Dec
Dec
Ukupni input u smislu broja radnih dana eksperata tokom faze implementacije Projekta:
Ime i prezime
eksperta
Ukupni
input
Pozicija
Marko Slokar
Vođa tima/ekspert za oblast pristupanja EU
356 rd
Slavko Bogdanovic
KE 2 Viši ekspert za pravna pitanja
331 rd
Patrick Reynolds
KE 3 Ekspert za oblast izrade politika – zaštita prirode i voda
160 rd
Paul Tempany
KE 4 Ekspert za oblast izrade politika – industrija, klimatske
promjene i monitoring
220 rd
NKSE
Kratkoročno angažovani viši eksperti
1.120 rd
UKUPNI INPUT
2.147 rd
5.2 Operativni plan za sljedeći period
Ukoliko trenutni nacrt Početnog izvještaja bude odobren u julu 2012, a imajući u vidu period ljetnih godišnjih
odmora u toku mjeseca avgusta, sljedeći projektni period od septembra do novembra 2012. godine će zapravo
biti prvi period zvanične implementacije projekta. U ovom periodu će Konsultant realizirati planirane aktivnosti
iz Komponenti 1, 2, 4 i 5. Zbog činjenice da je u periodu od zvaničnog početka projekta u novembru 2011. došlo
do značajnih kašnjenja, rad će biti izuzetno intenzivan.
Eksperti će biti usredotočeni na detaljan skrining institucija nadležnih za okoliš na različitim nivoima u BiH,
njihovih funkcija u oblasti okoliša koje proizilaze iz pravne stečevine EU i postojećih koordinacijskih
mehanizama.
U cilju boljeg razumijevanja pravne stečevine EU o okolišu, eksperti će početi s pripremom materijala za
radionice o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU, istražit će mogućnosti za
utvrđivanje procedura za podjelu zadataka i horizontalnu/vertikalnu koordinaciju u procesu pristupanja EU i
usklađivanja propisa s pravnom stečevinom EU o okolišu, te procjenu potreba kada je riječ o jačanju
institucionalnih kapaciteta za provođenje pravne stečevine EU. Nakon toga će se pristupiti pripremi Brošure o
pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU koja će sadržavati opće informacije s
naglaskom na Poglavlje 27 „Okoliš“.
Bit će započete aktivnosti na izradi gap analize u oblasti prava i ekonomije, te gap analize institucionalnog
uređenja i bit će finalizirana struktura dokumenta Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu. Takođe će biti započeta izrada četiri plana provođenja za odabrane direktive.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 32
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Konsultant će izvršiti detaljnu ocjenu zakonskih, institucionalnih i organizacijskih ograničenja postojećih
procedura u BiH za monitoring okoliša, upravljanje podacima, osiguranje kvalitete podataka i kontrolu kvalitete
podataka, kao i procedura izvještavanja u BiH i u međunarodnom/EU kontekstu. Bit će razmotrene opcije za
iznalaženje odgovarajućeg uređenja za sistem informiranja o okolišu u BiH i EIONET-BiH.
Prva studijska posjeta Evropskoj agenciji za okoliš u Kopenhagenu za odabrane predstavnike institucija iz BiH
koje se bave upravljanjem podataka o okolišu i izvještavanjem za EEA je planirana za oktobar 2012. godine.
U ranijem periodu je već završena faza planiranja za sve aktivnosti koje će biti realizirane u narednom periodu,
osim za Aktivnost 2.2 i Aktivnost 5.1. Implementacija ovih aktivnosti će početi u skladu sa ovim detaljnim
internim planovima. Detaljan operativni plan je sljedeći:
5.2.1 Komponenta 1: Institucionalna podrška
Aktivnost
1.1
Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja procesa pristupanja EU i procesa usklađivanja propisa
sa pravnom stečevinom EU o okolišu
Podaktivnosti
Glavne aktivnosti/autputi
Realizacija
radionica − Priprema programa, materijala i prezentacija za radionice
1.1.2
(eksperti, radne grupe)
− Organiziranje dvije radionice
Najveći naglasak će biti stavljen na pripremu programa, materijala i
prezentacija za radionice u cilju da se u organima javne uprave poboljša
razumijevanja procesa pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom
Komentari na aktivnosti planirane za
stečevinom EU. Za realizaciju nekih dijelova ove aktivnosti će biti
sljedeći projektni kvartal:
angažovana radna grupa projekta i viši eksperti s kratkoročnim
angažmanom (NKSE). Bit će organizirane dvije radionice za korisnike
projekta i druge zainteresovane strane.
KE1-VT
9
KE2
14
KE3
7
Input (broj radnih dana):
KE4
3
NKSE
60
−
Dokumenti
−
Autputi
Događaji
−
Radionica o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu I
Radionica o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu II
Podrška za provođenje jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između svih
nivoa uprave, uključujući pružanje podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za
provođenje pravne stečevine EU
Podaktivnosti
Glavne aktivnosti/autputi
− Izrada horizontalnih i vertikalnih procedura za podjelu zadataka i
koordinaciju procesa pristupanja EU i usklađivanja s pravnom
stečevinom EU u oblasti okoliša
Realizacija (eksperti, radne
1.2.2
− Priprema seminara za zainteresovane strane i informativni sastanak sa
grupe)
donosiocima odluka (program, materijali i prezentacije)
− Analiza potreba kada je riječ o jačanju institucionalnih kapaciteta za
provođenje pravne stečevine EU
Najveći naglasak će biti stavljen na pregled i analizu postojećih
koordinacijskih mehanizama i institucija na svim nivoima u zemlji koje su
Komentari na aktivnosti planirane za
uključene u proces usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
sljedeći projektni kvartal:
okolišu, kako bi se identificirali propusti i prepreke te utvrdile jasne i
učinkovite procedure za koordinaciju i usklađivanje između svih nivoa
uprave, te na analizu potreba u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta
Aktivnost
1.2
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 33
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
angažovanih u procesu pristupanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU. Bit će urađena preliminarna analiza potreba u cilju jačanja
institucionalnih kapaciteta za provođenje pravne stečevine EU,
prvenstveno na nivou entiteta/BD. Za realizaciju nekih dijelova ove
aktivnosti će biti angažovana radna grupa projekta i viši eksperti s
kratkoročnim angažmanom (NKSE).
KE1-VT
12
Input (broj radnih dana):
Autputi
Dokumenti
Događaji
KE2
14
KE3
0
KE4
0
NKSE
60
− Nacrt dokumenta koji sadrži prijedlog postupaka za podjelu zadataka i
koordinaciju između MVTEO i entiteta/Brčko distrikta
− Nacrt dokumenta koji će sadrži prijedlog postupaka za podjelu
zadataka i koordinaciju između organa vlasti i tijela na državnom nivou
− Nacrt Izvještaja o potrebama u cilju jačanja institucionalnih kapaciteta
potrebnih za provođenje pravne stečevine EU
−
5.2.2 Komponenta 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika
Aktivnost
2.1
Podrška za pripremu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu kako
bi se ispunili zahtjevi u pogledu provođenja pravne stečevine EU
Podaktivnosti
Glavne aktivnosti/autputi
− Analiza trenutnog stanja usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom
2.1.2
Gap analiza u oblasti prava
EU u poglavlju Okoliš i planiranje sljedećih koraka
Gap
analiza − Analiza trenutnog institucionalnog uređenja sa planovima za
2.1.3
institucionalnog uređenja
unapređenje
Gap analiza u oblasti − Analiza ekonomske sposobnosti države da provede pravnu stečevinu EU
2.1.4
ekonomije
o okolišu
Kompiliranje i uređivanje
dokumenta
Strategije
− Plan strukture dokumenta Strategije usklađivanja propisa sa pravnom
2.1.5
usklađivanja propisa sa
stečevinom EU o okolišu i početak izrade ovog dokumenta
pravnom stečevinom EU o
okolišu
Bit će angažovani kratkoročni eksperti koji će izvršiti analizu trenutnog
stanja kada je riječ o usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu, trenutnog institucionalnog uređenja i ekonomske sposobnosti
zemlje da provede pravnu stečevinu EU u oblasti okoliša. Takođe će biti
razmatrani planovi za unapređenje trenutnog stanja i planiranje sljedećih
Komentari na aktivnosti planirane za
koraka.
sljedeći projektni kvartal:
Nastavit će se sa radom na strukturi i sadržaju Strategije usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu i započet će se s njenom
izradom. Bit će angažovane i radne grupe.
KE1-VT
12
KE2
12
Input (broj radnih dana):
KE3
9
KE4
17
NKSE
122
− Nacrt izvještaja o gap analizi u oblasti prava
Dokumenti
− Nacrt izvještaja o gap analizi institucionalnog
Autputi
uređenja
−
Događaji
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 34
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Aktivnost
2.2
Podrška u pripremi planova provođenja direktive (DSIP) za odabrane (EU) direktive
Podaktivnosti
2.2.1
2.2.2
2.2.2.1
2.2.3
2.2.3.1
2.2.4
2.2.4.1
2.2.5
2.2.5.1
Preliminarno
planiranje
i
detaljno
DSIP I (Direktiva o
odlagalištu otpada)
Realizacija (eksperti, radne
grupe)
DSIP
II
(obrada
komunalnih
otpadnih
voda)
Realizacija (eksperti, radne
grupe)
DSIP III (poplave)
Realizacija (eksperti, radne
grupe)
DSIP IV (voda za piće)
Realizacija (eksperti, radne
grupe)
Komentari na aktivnosti planirane za
sljedeći projektni kvartal:
Input (broj radnih dana):
Autputi
Glavne aktivnosti/autputi
− Izrada strukture planova provođenja direktive (DSIP)
− Prikupljanje i razrada podataka i informacija dostupnih u postojećim
službenim dokumentima i bazama podataka
− Rad eksperata, sastanci radnih grupa
− Rad eksperata, sastanci radnih grupa
− Rad eksperata, sastanci radnih grupa
− Rad eksperata, sastanci radnih grupa
Kratkoročni eksperti će biti angažovani za analizu dostupnih dokumenata,
podataka i informacija potrebnih za izradu planova provođenja direktive
(DSIP) za Direktivu o odlagalištima otpada, Direktivu o obradi komunalnih
otpadnih voda, Direktivu o poplavama i Direktivu o vodi za piće. Sa
uspostavljenim radnim grupama će takođe će biti razmatrani planovi za
unapređenje i planiranje sljedećih koraka.
Bit će nastavljen i rad na strukturi i sadržaju planova provođenja direktive.
KE1-VT
10
KE2
10
KE3
36
KE4
17
NKSE
32
−
Dokumenti
Događaji
−
5.2.3 Komponenta 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću
Aktivnost
4.1
Podrška u iznalaženju strateškog pristupa u rješavanju organizacionih ograničenja mreže za
monitoring okoliša
Podaktivnosti
Glavne aktivnosti/autputi
− Pregled trenutne organizacije mreže za monitoring okoliša, sistema za
Ocjena zakonskih,
informiranje o okolišu, prikupljanja podataka, upravljanja bazama
4.1.2
institucionalnih i
podataka, izvještavanja i diseminacije informacija o okolišu
organizacijskih ograničenja
− Sastanci radne grupe
Najveći naglasak će biti stavljen na detaljnu analizu trenutne organizacije i
Komentari na aktivnosti planirane za funkcioniranja mreže za monitoring okoliša u BiH (zakonska,
sljedeći projektni kvartal:
institucionalna i organizacijska ograničenja). Bit će razmatrana rješenja
kako bi se poboljšala organizacija, upravljanje podacima i sistem
izvještavanja.
KE1-VT
9
Input (broj radnih dana):
KE2
7
KE3
0
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 35
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
KE4
NKSE
Autputi
10
36
Dokumenti
−
Događaji
−
5.2.4 Komponenta 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima
Osiguranje pomoći i jačanje kapaciteta za MVTEO i relevantne institucije na državnom i
entitetskom nivou u oblastima pripreme projekata, ekonomike okoliša i procjena za planiranje
investicija u cilju poboljšanja pristupa fondovima EU
Podaktivnosti
Glavne aktivnosti/autputi
Preliminarno i detaljno
− Plan rada (pregled institucionalnog uređenja, analiza potreba za
5.1.1
planiranje
obukom, obuke o upravljanju projektnim ciklusom)
− Pregled postojećih institucionalnih rješenja za programiranje i pripremu
projekata u BiH
Realizacija (eksperti, radne
5.1.2
grupe)
− Provođenje analize potreba za obukom
− Izrada programa za obuke o upravljanju projektnim ciklusom
Najveći naglasak će biti stavljen na detaljno planiranje podaktivnosti, na
analizu postojećih institucionalnih rješenja i kapaciteta u MVTEO i
Komentari na aktivnosti planirane za relevantnim institucijama na nivou entiteta/BD za programiranje i
upravljanje projektnim ciklusom, s fokusom na IPA procedure
sljedeći projektni kvartal:
sufinansiranja. Bit će izvršena procjena potreba za obukom i započeta
izrada programa za obuke o upravljanju projektnim ciklusom.
KE1-VT
4
KE2
1
Input (broj radnih dana):
KE3
0
KE4
0
NKSE
40
−
Dokumenti
Autputi
−
Događaji
Aktivnost
5.1
Aktivnost
5.2
5.2.1
5.2.2
Podrška za pripremu operativnih programa u svrhu pristupa IPA fondovima
Podaktivnosti
Preliminarno i detaljno
planiranje
Realizacija (eksperti, radne
grupe)
Komentari na aktivnosti planirane za
sljedeći projektni kvartal:
Input (broj radnih dana):
Autputi
POČETNI IZVJEŠTAJ
Glavne aktivnosti/autputi
− Planiranje rada
− Sastanci radne grupe
− Detaljno istraživanje postojećih dokumenata, podataka i informacija
vezano za identifikaciju potencijalnih investicijskih projekata u sektoru
okoliša i određivanje prioriteta
Najveći naglasak će biti stavljen na detaljno planiranje podaktivnosti. Bit
će započeti opsežno i detaljno istraživanje postojećih dokumenata,
podataka i informacija vezano za identifikaciju i određivanje prioriteta
potencijalnih investicijskih projekata u sektoru okoliša.
KE1-VT
4
KE2
0
KE3
0
KE4
0
NKSE
20
−
Dokumenti
Događaji
−
STR. 36
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
5.3 Sažeti prikaz inputa u smislu radnih dana eksperata
Tokom sljedećeg izvještajnog perioda (septembar – novembar 2012) su planirani sljedeći inputi kada je riječ o
broju radnih dana eksperata:
Ime i prezime
eksperta
Ukupni
input
Pozicija
Marko Slokar
Vođa tima/ekspert za oblast pristupanja EU
60 rd
Slavko Bogdanovic
KE 2 Viši ekspert za pravna pitanja
58 rd
Patrick Reynolds
KE 3 Ekspert za oblast izrade politika – zaštita prirode i voda
52 rd
Paul Tempany
KE 4 Ekspert za oblast izrade politika – industrija, klimatske
promjene i monitoring
47 rd
NKSE
Kratkoročno angažovani viši eksperti
370 rd
UKUPNI INPUT
POČETNI IZVJEŠTAJ
587 rd
STR. 37
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
6 NAČIN ORGANIZACIJE IMPLEMENTACIJE
6.1 Upravljanje projektom
Naš pristup ovom projektu će karakterizirati čvrsto upravljanje projektom, uključujući ugovorne obaveze, što
obuhvata i sljedeće:
• održavanje kontakta sa Delegacijom EU po pitanjima koja se odnose na ugovor,
• kontinuiran monitoring projektnih aktivnosti,
• internu revizija projektnih računa,
• kontrolu kvalitete isporučenih materijala i usluga,
• vođenje tima i motivacija,
• logističku i IT podršku za projektne urede.
Jedinica za logističku podršku u uredu EPTISA-e u Sarajevu i regionalnom uredu u Beogradu će kontinuirano
pružati podršku implementaciji projekta i koordinaciji inputa konzorcija. Za sva pitanja u svakodnevnom radu za
koja projekat i lokalni saradnici trebaju pomoć i za njihovu koordinaciju je zadužen direktor projekta, g. Damir
Azenic.
6.2 Logistika
Tokom početnog perioda koji je trajao 14 sedmica, nakon zapošljavanja administrativnog osoblja, prioritet su
bili uspostava i početna organizacija projektnog ureda.
Konzorcij koji predvodi EPTISA je u zgradi EPTISA-e osigurao adekvatan uredski prostor za vođu tima, ključne
eksperte i voditelja ureda, kao i kratkotrajno angažovane eksperte tokom njihovog angažmana. Ured smo
počeli koristiti 14. novembra 2011. godine.
Korisnik nije bio u mogućnosti osigurati adekvatan ured u svojim prostorijama. Konsultant će poduzeti
potrebne mjere kako bi osigurao svakodnevnu saradnju sa korisnikom.
Adresa i kontakt informacije projekta:
EPTISA
EnvIS
Sumbula Avde 7
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel: +387 33 264 005
Fax: +387 33 203 071
Raspolažemo uređenim uredom i osigurani su laptopi, potrebni potrošni materijal i internet konekcija. Svi
ključni eksperti i voditelj ureda su dobili kartice za mobilni telefon. Kao voditelj ureda je angažovana gđa
Mersiha Habibović.
6.3 Izvještavanje
Vođa tima će izravno sarađivati sa rukovodiocem programa ispred EUD, gđom Jelenom Miloš, s kojom će u cilju
pregleda napretka projekta održavati redovne sastanke.
Vođa tima će biti odgovoran za koordinaciju i izradu izvještaja koji će biti dostavljani u skladu sa obavezama iz
Projektnog zadatka. Ukratko, Konsultant će dostaviti sljedeće izvještaje:
• Početni izvještaj (14.11.2011-29.02.2012) – rok februar 2012.
• Prvi kvartalni izvještaj o napretku (14.11.2011-29.02.2012) – rok mart 2012.
• Drugi kvartalni izvještaj (Prelazni izvještaj o napretku (01.03.2012-31.05.2012) + Finansijski izvještaj
(14.11.2011-31.05.2012)) – rok juni 2012.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 38
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
•
•
Treći kvartalni izvještaj o napretku (01.06.2012-31.08.2012) – rok septembar 2012.
Četvrti kvartalni izvještaj o napretku (Prelazni izvještaj o napretku (01.09.2012-30.11.2012) +
Finansijski izvještaj (01.06.2012-30.11.2012) + Izvještaj o srednjeročnom pregledu napredovanja
projekta (14.11.2011-30.11.2012)) – rok decembar 2012.
• Peti kvartalni izvještaj o napretku (01.12.2012-28.02.2013) – rok mart 2013.
• Šesti kvartalni izvještaj o napretku (Prelazni izvještaj o napretku (01.03.2013-31.05.2013) + Finansijski
izvještaj (01.12.2012-31.05.2013) – rok juni 2013.
• Sedmi kvartalni izvještaj (01.06.2013-31.08.2013) – rok septembar 2013.
• Nacrt Završnog izvještaja (14.11.2011-13.11.2013) – rok oktobar 2013.
• Završni izvještaj (14.11.2011-13.11.2013) – Finansijski izvještaj (01.06.2013-13.11.2013) – rok
novembar 2013.
U slučaju produžetka perioda implementacije projekta, rokovi za izradu daljih izvještaja će, shodno tome, biti
prilagođeni.
6.4 Koordinacija
Glavni korisnik projekta je Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa. Međutim, projekat ne može biti
uspješno implementiran bez sekundarnih korisnika, Ministarstva okoliša i turizma FBiH, Ministarstva za
prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH,
Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS i Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko pravne
poslove Brčko Distrikta BiH. Saradnja sa drugim zainteresovanim stranama koje će imati indirektnu korist od
projekta takođe je veoma bitna.
Projektni tim je tokom početne faze već uspostavio blisku saradnju sa glavnim korisnikom, sekundarnim
korisnicima i određenim brojem ostalih zainteresovanih strana. Ova mreža će na redovnoj osnovi biti uključena
u implementaciju projekta, kako bi se osiguralo da su tokom konkretnih implementacijskih aktivnosti u obzir
uzeti svi aspekti.
Upravljanje projektom se vrši preko Upravnog odbora projekta (PSC) koji se sastoji od članova navedenih u
nastavku teksta. Sastanci Upravnog odbora projekta (PSC) se održavaju svaka tri mjeseca, a ukoliko to potrebe
nalažu, moguće je sazvati i dodatne sastanke.
Projekat izvještava Upravni odbor projekta o svim pitanjima koja se odnose na rad i utvrđene aktivnosti
projekta. S tim ciljem se od Upravnog odbora projekta zahtijeva da odobri Početni izvještaj projekta i kasnije
izvještaje o napretku.
Izmjene projektnih aktivnosti i/ili korištenja resursa će biti predočeni Upravnom odboru projekta na
odobravanje.
Pitanja administrativne prirode koja se odnose na ugovor će biti upućena DEU kao Ugovornom organu. U
slučaju kada Upravni odbor projekta nije u mogućnosti usaglasiti se o potrebnoj odluci, DEU zadržava pravo
donošenja odluke.
6.5 Vođenje tima
Vođenje tima je izravna odgovornost vođe tima i direktora projekta.
Adekvatno vođenje tima će biti osigurano kroz:
• stalnu razmjenu informacija (putem e-maila, Skypea i telefona);
• sedmične sastanke stalnog tima;
• svakodnevni kontakt sa jedinicom za logističku podršku u EPTISA-i.
6.6 Finansijsko upravljanje
Projekat za svoje aktivnosti zahtijeva specijalizirane tehničke inpute i angažovanje značajnih finansijskih
resursa. Stoga smo uspostavili pouzdanu i dobro organiziranu administraciju za projektne resurse, što će biti od
ključne važnosti za učinkovitost rada u svim komponentama projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 39
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Računovodstvo projekta se vodi u skladu sa procedurama EK za ugovore koji se temelje na honorarima (fee
based contract). To prema potrebi takođe uključuje dostavljanje finansijskih izvještaja Delegaciji EU. Tačna
kontrola na mjesečnoj osnovi se vrši na način da se porede planirani budžetski rashod sa stvarnom potrošnjom,
kako bi se mogla pravovremeno otkriti i korigovati sva značajna odstupanja.
6.7 Vidljivost projekta
U okviru projekta dizajniran je projektni logotip, koji je dostavljen i odobren od strane rukovodioca programa
ispred Delegacije EU.
Logotip će biti korišten na svim brifinzima, biltenima, web stranici, konferencijama za štampu i sastancima,
prezentacijama, pozivnicama, zaglavlju pisama, zvaničnim dokumentima projekta itd.
Izradivši web stranicu projekta Konsultant je takođe razvio alat za komunikacije projekta.
Sva komunikacija i aktivnosti vezane za vidljivost projekta će se realizirati u bliskoj saradnji sa Ugovornim
organom u skladu sa Priručnikom EU o komunikaciji i vidljivosti kako bi se na najbolji način osigurala promocija
Evropske unije i projekta tehničke pomoći kojeg finansira EU.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 40
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
7 MONITORING I EVALUACIJA
7.1 Definicija indikatora
Kako bi se olakšalo upravljanje projektom, te monitoring i evaluacija projekta, za realizaciju projektnih
aktivnosti su utvrđeni sljedeći indikatori:
• Najmanje dva javna događaja u cilju diseminacije informacija o glavnim pitanjima pristupanja EU i
usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu
• Dvije radionice o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU
• Brošura o pristupanju EU i usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom EU
• Dokument koji sadrži prijedlog postupaka za podjelu zadataka i koordinaciju između MVTEO i
entiteta/Brčko Distrikta
• Dokument koji sadrži prijedlog postupaka između organa vlasti i tijela na nivou države
• Planovi zapošljavanja
• Radionica i izvještaj o gap analizi u oblasti prava
• Radionica i izvještaj o gap analizi u oblasti ekonomije
• Radionica i izvještaj o gap analizi institucionalnog uređenja
• Nacrt teksta Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu
• Radionice i četiri plana provođenja direktiva (DSIP)
• Radionica i nacrt teksta politike okoliša na nivou države (samo u slučaju produžetka perioda
implementacije projekta)
• Studijske posjete u Brisel (GD za okoliš) i Madrid (Ministarstvo okoliša)
• Radionica o međunarodnim obavezama iz međunarodnih sporazuma o okolišu
• Programi ispunjavanja obaveza za međunarodne sporazume o okolišu (samo u slučaju produžetka
perioda implementacije projekta)
• Procedure i smjernice za provođenje i ispunjavanje obaveza iz međunarodnih sporazuma o okolišu
• Radionica o sistemu monitoringa i informiranja o okolišu
• Izvještaj o analizi trenutnog stanja i potreba uključujući zahtjeve EU i osiguranje kvaliteta
podataka/kontrolu kvaliteta podataka mreže za monitoring okoliša u BiH
• Dokument koji sadrži prijedlog institucionalnog uređenja za monitoring okoliša
• Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog za koordinaciju aktivnosti između MVTEO i Agencije za
statistiku BiH
• Nacrt teksta Strategije monitoringa okoliša
• Dokument o redovnoj komunikaciji između organa uprave na svim nivoima nadležnih za pitanja okoliša i
javnosti
• Studijska posjeta u Kopenhagen (Evropska agencija za okoliš)
• Izvještaj o potrebnim mjerama za uspostavu izvodljivih PPU struktura u BiH
• Izvještaj o inicijalnoj procjeni potreba za obukom o upravljanju projektnim ciklusom i program obuke
• Program obuke o upravljanju projektnim ciklusom
• Radionica o izradi pilot projekta u cilju pripreme operativnih programa i utvrđivanja baze podataka o
projektima u BiH
• Baza podataka o projektima za sufinansiranje iz IPA programa
7.2 Monitoring/Pregled/Evaluacija
Implementaciju projekta će nadgledati Upravni odbor projekta. Članovi Upravnog odbora projekta su
predstavnici Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa (MVTEO), Ministarstva okoliša i turizma FBiH
(MOT FBiH), Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva FBiH (MPVŠ FBiH), Ministarstva za prostorno
uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS (RS MPUGE), Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS
(MPŠV RS), Vlade Brčko distrikta BiH (VBD BiH), Agencije za statistiku BiH, Ureda koordinatora za reformu javne
uprave (PARCO), Direkcije za evropske integracije (DEI) i Delegacije Evropske unije u BiH (DEU).
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 41
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Monitoring i nadzor nad projektom će vršiti Delegacija Evropske unije u BiH. Delegacija EU će vršiti monitoring
implementacije pomoći na temelju posjeta projektu, sastanaka sa projektnim timom, direktorom projekta i
institucijama korisnicima, te redovnih izvještaja koje podnosi Konsultant koji implementira projekat.
Vođa tima i direktor projekta će kontinuirano vršiti monitoring pravovremene realizacije projektnih aktivnosti.
Ključni eksperti će učestvovati u procesu monitoringa kako bi imali kompletan pregled aktivnosti koje su u toku.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 42
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
8 AŽURIRANA VERZIJA PRETPOSTAVKI I RIZIKA
Br.
1
2
3
4
5
Pretpostavke
Politička spremnost da se
definiraju funkcije MVTEO kao
glavnog koordinatora u procesu
pristupanja EU u oblasti okoliša
Jasan politički prioritet i
upoznatost korisnika na svim
nivoima sa zadacima u sklopu
priprema za pristupanje EU kada
je riječ o poglavlju o okolišu
Rizici
[nivo]
Odsustvo političke
spremnosti da se definiraju
funkcije MVTEO kao glavnog
koordinatora u procesu
pristupanja EU u oblasti
okoliša [V]
Nepostojanje prioriteta i
nedovoljna upoznatost
korisnika sa zadacima u
sklopu priprema za
pristupanje EU kada je riječ o
poglavlju o okolišu [S]
Kontinuiran nedostatak
Visok stepen posvećenosti zaštiti
posvećenosti zaštiti okoliša
okoliša na političkom nivou
na političkom nivou [S]
Nedostatak opredijeljenosti
Opredijeljenost na političkom
na političkom nivou da se
nivou da se osiguraju učinkovita
osiguraju učinkovita podjela
podjela zadataka i koordinacijske
zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO-a, te adekvatne
funkcije MVTEO-a, te
procedure
adekvatne procedure [V]
Puna uključenost svih relevantnih
organa vlasti u BiH
Nedovoljna uključenost svih
relevantnih organa vlasti u
BiH [S]
6
Pravovremeno imenovanje
članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog
aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i
projektnim događajima
Kašnjenje u imenovanju
radnih grupa projekta i
nedovoljna uključenost
članova radnih grupa u
planiranim projektnim
aktivnostima i projektnim
događajima [V]
7
Institucionalna podrška i
spremnost relevantnih organa
vlasti da osiguraju dostupnost
resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Nedostatak institucionalne
podrške i spremnosti
relevantnih organa vlasti da
osiguraju dostupnost resursa
za učešće u projektnim
aktivnostima [V]
8
Efikasna saradnja između
različitih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj
projekat
POČETNI IZVJEŠTAJ
Ne postojanje efikasne
saradnje između različitih
institucija, agencija i
ministarstava uključenih u
ovaj projekat [S]
Mjere za ublažavanje rizika
Iako to nije jednostavno u okolnostima kakve su u BiH,
Konsultant će svima jasno predočiti da će neuspjeh da se
utvrdi jasan i pouzdan koordinacijski mehanizam vjerovatno
imati negativnije posljedice nego sama uspostava takvog
mehanizma. Ovo neće biti zagovarano samo kao zajednička
poruka u publikacijama i na sastancima, već će se za
prenošenje ove poruke koristiti i lična komunikacija i odnosi
između članova projektnog tima i uposlenika jave uprave.
Konsultant će, na način da će na samom početku projekta
uspostaviti dobre komunikacijske linije sa korisnikom i
pridruženim korisnicima, pokušati izbjeći da dođe u situaciju
da ne postoji dovoljan interes. Konsultant će kontinuirano
uključivati i informirati osoblje korisnika, ne samo na nivou
države, već i entiteta, Brčko Distrikta BiH i kantona, o
važnosti struktuiranog pristupa procesu pristupanja EU kada
se radi o poglavlju o okolišu. Kada je riječ o osoblju koje radi
u drugim oblastima, veza između okoliša i te oblasti će biti
objašnjena uz naglasak na važnost investiranja u zaštitu
okoliša. Kada je to svrsishodno i moguće, viši rukovodni kadar
će biti uključen kako bi usmjerili određivanje prioriteta i
podizanje svijesti o važnosti zaštite okolliša.
Kada je to svrsishodno i moguće, viši rukovodni kadar će biti
kontaktiran i uključen kako bi usmjerili određivanje prioriteta
i podizanje svijesti o važnosti zaštite okoliša.
Nije lako ublažiti ovaj rizik jer se radi o pojavi koja se dešava u
mnogim zemljama, uključujući i u određenoj mjeri neke
zemlje članice EU. Ovaj rizik može biti ublažen na način da se
postojeće osoblje involvira i da im se pokuša prenijeti vještine
i znanje koje mogu koristiti u budućnosti, kada koordinacijske
funkcije MVTEO budu konsolidirane.
Općenito govoreći, organi uprave na svim nivoima nadležni za
pitanja okoliša nisu dovoljno jaki. U tom slučaju, ovaj rizik se
čini prilično vjerovatnim. Projekat nije instrument da se na
korisnike „vrši pritisak“ da urade bilo šta što ne žele, a
posebno ne na političkom nivou. Ukoliko i kada to bude
potrebno, Konsultant će učiniti sve što je u njegovoj moći da
stupi u kontakt sa najvažnijim donosiocima odluka kako bi ih
uvjerio da učestvuju i to na način da će objasniti dobrobiti
njihove uključenosti iz perspektive njihovih vlastitih pozicija.
Konsultant će poduzeti ovu mjeru nakon konsultacija sa
rukovodiocem programa ispred DEU.
Kašnjenje u imenovanju radnih grupa projekta i njihovo
nedovoljno učešće u projektnim aktivnostima i projektnim
događajima može ozbiljno ugroziti rezultate projekta.
Konsultant će dati sve od sebe da stupi u kontakt sa ključnim
donosiocima odluka kako bi ih uvjerio da učestvuju, na način
što će im dobrobiti njihove uključenosti objasniti iz
perspektive njihovih vlastitih pozicija. Konsultant će poduzeti
ovu mjeru nakon konsultacija sa rukovodiocem programa
ispred DEU.
Ukoliko izostane adekvatna podrška korisnika projekta,
Konsultant će rješenje prvo pokušati iznaći izravno sa
korisnicima, te nakon toga sa Ugovornim organom i
Upravnim odborom projekta.
Kako bi ovaj rizik sveli na najmanju moguću mjeru, sa
institucijama korisnicama će biti uspostavljena efikasna
komunikacija i koordinacija. Kada je to moguće, bit će
uključeni i formalni lideri, istaknuti članovi zajednice ili
Delegacija EU kako bi promovirali saradnju. Tokom cijelog
perioda implementacije projekta, Konsultant će, u cilju rane
identifikacije mogućih „uskih grla“ u saradnji, komunicirati sa
ključnim osobama uključenim u implementaciju projekta.
STR. 43
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
9
10
11
12
13
14
15
Strah od nepoznatog i nesigurnost da li će biti ugroženi nečiji
trenutni status, dobrobit ili moć često dovode u pitanje
spremnost za saradnju. Konsultant će slijediti pristup
otvorenosti na način da će prvo uključiti ključne korisnike.
Ukoliko, bez obzira na to, dođe do odbijanja saradnje ili
opstrukcija, naši ključni eksperti će preuzeti vodeću ulogu u
ublažavanju nastale situacije i tražiti rješenja. U slučaju
kontinuiranog izostanka saradnje ili opstrukcija koje dovode u
pitanje kvalitet projekta, rješenje ćemo pokušati iznaći u
konsultacijama sa Ugovornim organom.
Ukoliko informacije kasne ili su uskraćene iz ličnih razloga, o
tome će se sa tom osobom razgovarati lice u lice. Ukoliko to
ne poluči rezultate, razgovarat će se sa direktnim
Spremnost korisnika da na
Korisnici nisu spremni
nadređenim te osobe. Ako se radi o konstantnim
transparentan način omoguće
omogućiti pristup
kašnjenjima, o tome će se razgovarati sa Upravnim odborom
pristup informacijama
informacijama na
projekta. U slučaju da neka institucija odbije dati informacije,
transparentan način [S]
o tome će se razgovarati sa rukovodiocem programa.
Konsultant ima opsežnu mrežu koja omogućava pristup
širokom spektru informacija na koju se u krajnjem slučaju
može osloniti.
Opredijeljenost korisnika projekta Nedostatak opredijeljenosti
Ukoliko izostane odgovarajuća opredijeljenost korisnika
i partnerskih institucija da
korisnika projekta i
projekta i partnerskih institucija da primjene rezultate i
primjene rezultate i osiguraju
partnerskih institucija da
osiguraju dostupnost resursa za implementaciju, Konsultant
dostupnost resursa u tu svrhu
primjene rezultate i osiguraju će prvo pokušati iznaći rješenje izravno sa korisnicima, te
dostupnost resursa u tu
nakon toga sa Ugovornim organom i Upravnim odborom
svrhu [V]
projekta.
Bit će razmotreni svi mogući izvori, uključujući i izvore koje
Dostupnost podataka ili
Podaci nisu dostupni ili ih nije Konsultant može koristiti kroz svoju profesionalnu mrežu. U
mogućnost njihovog pribavljanja
moguće pribaviti u skladu sa slučaju da podaci koji nedostaju mogu biti zamijenjeni
u skladu sa vremenskim okvirom vremenskim okvirom
uporedivim podacima dostupnim u drugim državama, to će,
projekta
projekta [V]
uz jasnu napomenu, biti i učinjeno. U kvartalnim izvještajima
o napretku će biti navedeno ukoliko određeni podaci
nedostaju i ako je potrebno o tome će se raspravljati i na
Upravnom odboru projekta.
Iako se čini da se ovdje radi o niskom riziku, moguće je da do
Moguća saradnja sa drugim
Mogućnost za saradnju sa
toga dođe. U tom slučaju će Konsultant poduzeti sve
projektima
drugim projektima ne postoji
potrebne mjere za pribavljanje rezultata/autputa projekata
ili je ograničena [N]
koji su potrebni i kako bi rezultati/autputi ovog projekta biti
lako dostupni drugim projektima.
Visok nivo institucionalne
Promjene u odgovornostima
Ako promjene u odgovornostima institucija ili promjene
stabilnosti bez velikih promjena u institucija uključenih u
ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta
odgovornostima ministarstava i
implementaciju projekta i
budu utjecali na projekat, Konsultant će rješenje pokušati
drugih institucija ili promjena
česte promjene ključnog
iznaći u konsultacijama sa Ugovornim organom i sa Upravnim
ključnog osoblja koje je uključeno osoblja uključenog u
odborom projekta.
u implementaciju projekta
implementaciju projekta [V]
Kašnjenje
u
odobravanju/usvajanju
projektnih
izvještaja/dokumenata može imati snažan utjecaj na
napredak i rezultate projekta. Utjecaj može biti dalekosežan
posebno kada se radi o odobravanju koje je preduslov i koje
Pravovremeno
Kašnjenje u
prethodi implementaciji drugih aktivnosti. Konsultant će
odobravanje/usvajanje
odobravanju/usvajanju
pokušati izbjeći kašnjenja na način da će imati dobro
projektnih
projektnih
organizovan i usaglašen program rada, raspored sastanaka,
izvještaja/dokumenata [u skladu izvještaja/dokumenata [S]
rokove za dostavljanje odgovora i primjenjivat će praksu da
sa planiranim vremenskim
„šutnja podrazumijeva saglasnost“. Rokovi dogovoreni tokom
okvirom]
Početne faze i rokovi koji logički proizilaze iz propratnih
aktivnosti moraju biti ispoštovani i ovise o brzini
odobravanja. Konsultant će o ovoj situaciji razgovarati sa
osobom koja je odgovorna za odobravanje.
Zastoj u napretku reforme
Nema mjera kojima se može ublažiti zastoj u reformi javne
Napredak u reformi javne uprave
javne uprave i implementaciji uprave i implementaciji DIS-a. Moguće je provesti obuku adi implementaciji DIS-a
DIS-a [S]
hoc grupa u oblastima upravljanja projektnim ciklusom,
programiranja i pripreme projekata, ali se ne može
garantirati održivost rezultata projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 44
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansira EU i projektom rukovodi Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
9 PLANIRANJE U CILJU OSIGURANJA ODRŽIVOSTI
Održivost rezultata projekta je glavni cilj svih projekata tehničke pomoći koje finansira EU. Konsultant je
komponente projekta i aktivnosti projekta planirao na način da osigura maksimalnu održivost ostvarenih
rezultata i učinit će sve što je u njegovoj moći da to i ostvari. Međutim, održivost rezultata projekta
prvenstveno ovisi o visokom stepenu posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou, jasnoj političkoj
opredijeljenosti da se u BiH definiraju funkcije i nadležnosti u koordinaciji procesa pridruživanja EU u oblasti
okoliša, učinkovitoj saradnji između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u proces
pridruživanja EU i usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU, opredijeljenosti korisnika projekta i
partnerskih institucija da primjene rezultate i da osiguraju resurse za tu svrhu.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 45
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10 ANEKSI
POČETNI IZVJEŠTAJ
Aneks 1
Logički okvir
Aneks 2
Ukupni operativni plan
Aneks 3
Operativni plan za sljedeći period
Aneks 4
Ukupni plan ostvarenja rezultata
Aneks 5
Pregled projektnih aktivnosti
Aneks 6
Projektni plan rada
Aneks 7
Detaljni Plan aktivnosti
Aneks 8
Plan angažovanja eksperata
Aneks 9
Zapisnici sa sastanaka održanih u Početnoj fazi
Aneks 10
Lista članova Upravnog odbora projekta
Aneks 11
Lista predloženih radnih grupa u okviru projekta
Aneks 12
Zapisnik sa početnoj radionici
Aneks 13
Zapisnik sa prvog sastanka UOP (eng. PSC)
Aneks 14
Izvještaj o proceduri za odabir mlađih saradnika (JPO)
Aneks 15
Program obuke za mlađe saradnike (JPO)
Aneks 16
Poziv za lokalne eksperte sa kratkoročnim angažmanom
STR. 46
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.1 Aneks 1 - Logički okvir
OPIS PROJEKTA
MJERLJIVI INDIKATORI
NAČINI VERIFIKACIJE
PRETPOSTAVKE
UKUPNI CILJ
•
Doprinijeti okolišno održivom ekonomskom razvoju
približavanjem BiH okolišnim standardima EU, kroz
jačanje struktura uprave i podršku usklađivanja sa
zahtjevima pravne stečevine EU o okolišu
•
•
Razvoj funkcionalnih institucionalnih stuktura
za usklađivanje sa pravnom stečevinom EU o
okolišu
Uspostavljanje čvrstog, modernog pravnog
okvira u skladu sa propisima i najboljim
praksama EU
Unaprjeđenje okolišne infrastrukture
•
•
•
Izvještaji Evropske komisije o napretku
Zapažanja konsultanata
Pripremljena projektna dokumentacija za
investicije u okolišnu infrastrukturu
CILJEVI KOJI SU USMJERENI NA POJEDINAČNE PROJEKTNE AKTIVNOSTI (SVRHA)
•
•
•
•
Jačanje tehničkih, administrativnih i kapaciteta za
programiranje u skladu sa zahtjevima instrumenta
pretpristupne pomoći (IPA) institucija uključenih u
upravljanje okolišem u Bosni i Hercegovini kako bi se
osiguralo provođenje programskih mjera (soft
measures) i infrastrukturnih mjera za postizanje
okolišnih standarda EU
•
•
•
•
•
•
Poboljšan nivo svijesti o procesu usklađivanja
sa pravnom stečevinom EU
Završeni pregled i ocjena pravnih, ekonomskih
i institucionalnih aspekata
Izrađen nacrt EAS - Strategije usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu
Izrađen teksta pravila postupka (RoP)
Predloženo institucionalno uređenje
Pripremljeni programi ispunjavanja obaveza iz
međunarodnih sporazuma
Pripremljena investicijska dokumentacija
Očigledan i mjerljiv napredak uz
saradnju/koordinaciju u oblasti zaštite okoliša
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OPIS PROJEKTA
•
•
Rezultat 1:Uspostavljene i primjenjene
učinkovite procedure koordinacije i podjele
zadataka između MVTEO-a i resornih entitetskih
ministarstava i odjela na nivou Brčko distrikta i
relevantnih organa na nivou države nadležnih za
okoliš (npr. najmanje statistika,sigurnost hrane).
Rezultat 2: Poboljšan učinak organizacijskog
uređenja na nivou države za obavljanje osnovnih
funkcija i nadležnosti u vezi sa okolišnim
upravljanjem. Pripremljeni su planovi
POČETNI IZVJEŠTAJ
MJERLJIVI INDIKATORI
•
•
•
•
Izvještaji Evropske komisije o napretku
Analiza u oblasti prava, ekonomije i
institucionalnog uređenja
Strategija usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu (EAS)
Izvještaji koje su sačinile vlasti
Dokumenti kojima se utvrđuju politike
Medijski komentari/izvještaji
Upravni odbor projekta razmotrio Izvještaj o
izrađenom tekstu pravila postupka
Upravni odbor projekta (UOP) razmotrio
programe ispunjavanja obaveza iz međunarodnih
sporazuma
Upravni odbor projekta razmotrio investicijske
programe
Dokumenti i/ili prakse korisnika i zainteresovanih
strana koji pokazuju primjenu aktivnosti i autputa
isporučenih putem projekta
Zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora projekta
•
•
•
•
NAČINI VERIFIKACIJE
AUTPUTI (REZULTATI)
Najmanje dva javna događaja u cilju
diseminacije informacija o glavnim pitanjima
pristupanja EU i usklađivanja propisa sa
pravnim stečevinom EU o okolišu
Dvije radionice o pristupanju EU i usklađivanju
propisa sa pravnom stečevinom EU
Brošura o pristupanju EU i usklađivanju
propisa sa pravnom stečevinom EU
Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog
procedura za podjelu zadataka i koordinaciju
•
•
•
•
Pozivnice, dnevni red, zapisnici i liste učesnika na
javnim događajima
Liste učesnika i zapisnici kojima se pokazuje
učešće zainteresovanih strana u radionicama te u
aktivnostima podizanja nivoa svijesti
Broj podijeljenih primjeraka Brošure o pristupanju
EU i usklađivanju propisa sa pravnom stečevinom
EU
Upravni odbor projekta razmotrio dokumente o
prijedlogu procedura
Korisnici na svim nivoima imaju jasan politički prioritet i
svijest o zadacima u vezi sa pristupanjem EU u okviru
poglavlja o okolišu
Napredak u reformi javne uprave i provođenju
decentraliziranog sistema implementacije
Učinkovita saradnja između raznih institucija, agencija I
ministarstava uključenih u ovaj projekat
Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da
primijene rezultate i osiguraju dostupnost resursa u tu svrhu.
PRETPOSTAVKE
•
•
•
•
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim
nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje EU
kada je riječ o poglavlju o okolišu
Politička spremnost da se definira(ju) funkcija(e) MVTEO-a
kao glavnog koordinatora procesa pristupanja EU u oblasti
okoliša
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju
učinkovita podjela zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO,
te adekvatne procedure
Sve nadležne vlasti u BiH su u potpunosti uključene.
STR.47
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
zapošljavanja, sa procjenom troškova ili
dorađeni u skladu sa potrebama
•
•
između MVTEO i entiteta/Brčko Distrikta
Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog
procedura između organa vlasti i tijela na
nivou države
Planovi zapošljavanja
•
•
Upravni odbor projekta pripremio i razmotrio
planove zapošljavanja
Zapisnici sa sastanaka UOP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rezultat 3: Pripremljena Strategija usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa
provedbenim mjerama
Result 4: Pregled postojećih dokumenata kojima
se utvrđuju politike i priprema Politike okoliša na
nivou države. (samo ukoliko se produži period
implementacije projekta te ako na raspolaganju
budu dodatna finansijska sredstva)
•
•
•
•
•
OPIS PROJEKTA
Radionica i izvještaj o gapanalizi u oblasti
prava
Radionica i izvještaj o gap analizi u oblasti
ekonomije
Radionica i izvještaj o Izvještaj o gap analizi
institucionalnog uređenja
Nacrt teksta Strategije usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o okolišu
Radionice i četiri dokumenta o planovima
provođenja direktive
Radionica i nacrt teksta Politike okoliša na
nivou države (ako se produži period
implementacije projekta)
Studijska putovanja u Brisel (Generalni
direktorat za okoliš) i Madrid (Ministarstvo
životne sredine)
MJERLJIVI INDIKATORI
•
•
•
•
•
•
•
Rezultat 5: Jasno određene nacionalne fokalne
tačke u BiH. Poboljšano provođenje
međunarodnih sporazuma o okolišu. (drugi dio
rezultata može se ostvariti samo uz produženje
perioda implementacije projekta i dodatno
finansiranje)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NAČINI VERIFIKACIJE
AUTPUTI (REZULTATI)
•
•
Liste učesnika i zapisnici kojima se pokazuje
učešće zainteresovanih strana u radionicama te u
aktivnostima podizanja nivoa svijesti
UOP sačinio i razmotrio gap analizu u oblasti
prava, gap analizu u oblasti ekonomije i gap
analizu institucionalnog uređenja.
UOP sačinio i razmotrio planove provođenja
direktiva.
UOP izradio i razmotrio nacrt teksta Politike
okoliša. (ako se produži period implementacije
projekta)
Programi studijskih putovanja, liste učesnika i
evaluacija
Zapisnici sa sastanaka UOP
•
Radionica o međunarodnim obavezama iz
međunarodnih sporazuma o okolišu
3 programa programa ispunjavanja obaveza iz
međunarodnih sporazuma o okolišu. (ako se
produži period implementacije projekta)
Procedure i smjernice za provođenje i
ispunjavanje obaveza iz međunarodnih
sporazuma o okolišu
•
•
•
Liste učesnika i zapisnici kojima se pokazuje
učešće zainteresovanih strana u radionicama
UOP razmotrio listu međunarodnih sporazuma o
okolišu koju treba ratificirati
UOP razmotrio prijedlog procedura za
koordinaciju aktivnosti i nacrt smjernica za
ratifikaciju i ispunjavanje obaveza iz
međunarodnih sporazuma o okolišu
UOP razmotrio 3 programa ispunjavanja obaveza
iz međunarodnih sporazuma o okolišu 3 (ako se
produži period implementacije projekta)
Zapisnici sa sastanaka UOP
Visok stepen posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim
nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje EU
kada je riječ o poglavlju o okolišu
Puna uključenost svih nadležnih organa vlasti u BiH
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i projektnim događajima
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost nadležnih organa vlasti
da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće
pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u
skladu sa vremenskim okvirom projekta
Pravovremeno odobravanje dokumenata
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u
odgovornostima ministarstava i drugih institucija ili promjena
ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta
PRETPOSTAVKE
•
•
•
•
•
•
•
POČETNI IZVJEŠTAJ
Efikasna saradnja između raznih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj projekt.
Institucionalna podrška i spremnost nadležnih organa vlasti
da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i projektnim događajima
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju
učinkovita podjela zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO,
te adekvatne procedure
Puna uključenost svih nadležnih organa vlasti u BiH
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i projektnim događajima
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost nadležnih organa vlasti
da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće
pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u
STR.48
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
•
•
•
•
•
•
•
Rezultat 6:Organizacija sistema monitoringa i
informiranja o okolišu je učinkovitija. Povećani
su izvještavanje o okolišu, nivo svijesti i
poboljšani su diseminacija informacija i učešće
javnosti
•
•
•
•
OPIS PROJEKTA
Radionica o sistemu monitoringa i
informiranja o okolišu
Izvještaj o analizi trenutnog stanja i potreba
uključujući zahtjeve EU i osiguranje
kvaliteta/kontrolu kvaliteta podataka mreže
za monitoring okoliša u BiH
Dokument koji sadrži prijedlog
institucionalnog uređenja za monitoring
okoliša
Dokument koji sadrži odgovarajući prijedlog
za koordinaciju aktivnosti između MVTEO i
Agencije za statistiku BiH
Nacrt teksta Strategije monitoringa okoliša
Dokument o redovnoj komunikaciji između
organa uprave na svim nivoima nadležnih za
pitanja okoliša i javnosti
Studijsko putovanje u Kopenhagen (Evropska
agencija za okoliš)
MJERLJIVI INDIKATORI
•
•
•
•
•
•
•
•
Liste učesnika i zapisnici kojima se pokazuje
učešće zainteresovanih strana u radionicama
UOP razmotrio Izvještaj o analizi trenutnog stanja i
potreba mreže za monitoring okoliša u BiH
UOP razmotrio dokument koji sadrži prijedlog
institucionalnog uređenja za monitoring okoliša
UOP razmotrio dokument koji sadrži odgovarajući
prijedlog za koordinaciju aktivnosti između
MVTEO i Agencije za statistiku BiH
UOP razmotrio nacrt teksta Strategije
monitoringa okoliša
UOP razmotrio dokument o redovnoj komunikaciji
između organa uprave na svim nivoima nadležnih
za pitanja okoliša i javnosti
Programi studijskih putovanja, liste učesnika i
evaluacija
Zapisnici sa sastanaka UOP
•
•
•
•
•
•
•
•
NAČINI VERIFIKACIJE
AUTPUTI (REZULTATI)
•
•
Rezultat 7:Unaprijeđeni kapaciteti organa vlasti
u BiH u oblastima pripreme projekata i procjene
i planiranja investicija, kako bi se olakšao pristup
BiH IPA fondovima i pospiješile aktivnosti
sufinansiranja i koordinacije sa ostalim
donatorima/međunarodnim finansijskim
institucijama.
Rezultat 8: Pripremljena baza podataka o
projektima i pripremljen jedan pokazni projekat
za sufinansiranje od strane RS, FBiH, Brčko
distrikta i kantonalnih ministarstava.
•
•
•
•
Izvještaj o potrebnim mjerama za uspostavu
izvodljivih PPU struktura u BiH
Izvještaj o inicijalnoj procjeni potreba za
obukom o upravljanju projektnim ciklusom i
Program obuke
Program obuke o upravljanju projektnim
ciklusom
Radionica o izradi pilot projekta u cilju
pripreme operativnih programa i utvrđivanja
baze podataka o projektima u BiH
Baza podataka o projektima za sufinansiranje
iz IPA programa
•
•
•
•
•
•
Liste učesnika i zapisnici iz kojih je evidentan broj
radionica i učesnika tokom programa obuke na
temu upravljanja projektnim ciklusom (PCM)
učešće zainteresovanih strana u radionicama
UOP razmotrio Izvještaj o aktivnostima potrebnim
za uspostavljanje izvedivihstruktura PPU u BiH
UOP razmotrio procjenu potreba za obukom o
upravljanju projektnim ciklusom
UOP razmotrio bazu podataka o projektima za
sufinansiranje iz IPA programa, uzevši u obzir i
postojeće baze podataka i rezultate Komponente
2 i izrade pilot projekta
Zapisnici sa sastanaka UOP
•
•
•
•
•
•
•
POČETNI IZVJEŠTAJ
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju
učinkovita podjela zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO,
te adekvatne procedure
Puna uključenost svih nadležnih organa vlasti u BiH
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i projektnim događajima
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti
da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće
pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u
skladu sa vremenskim okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u
odgovornostima ministarstava i drugih institucija ili promjena
ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta
PRETPOSTAVKE
•
•
skladu sa vremenskim okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u
odgovornostima ministarstava i drugih institucija ili promjena
ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta
Napredak u reformi javne uprave i provođenju
decentraliziranog sistema implementacije (DIS)
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju
učinkovita podjela zadataka i koordinacijske funkcije MVTEO,
te adekvatne procedure
Puna uključenost svih nadležnih organa vlasti u BiH
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane
MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u planiranim
projektnim aktivnostima i projektnim događajima
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i
ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih organa vlasti
da osiguraju dostupnost resursa za učešće u projektnim
aktivnostima
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće
pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u
skladu sa vremenskim okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima
STR.49
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
•
Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da
primijene rezultate i osiguraju dostupnost resursa u tu svrhu.
AKTIVNOSTI I RESURSI
AKTIVNOSTI:
Pokretanje i početak (14 sedmica)
Uspostavljanje projektnog ureda u Sarajevu
Zapošljavanje lokalnog osoblja za podršku i zajednički odabir dva mlađa saradnika sa MVTEO
Angažiranje projektnog tima (ključnih eksperata) i eksperata sa kratkoročnim angažmanom
Sastanci sa nadležnim institucijama
Upoznavanje sa srodnim projektima, strateškim dokumentima i izvještajima i stvaranje sinergije sa komplementarnim projektima
Uspostavljanje UOP - Upravnog odbora projekta (odgovornost korisnika – MVTEO)
Uspostavljanje tehničkih grupa (odgovornost korisnika – MVTEO)
Komunikacija sa javnošću i vidljivost projekta
Početni sastanak i početna radionica
Izrada Početnog izvještaja
Implementacija (20 mjeseci – preostalo 14 mjeseci):
Aktivnosti koje se odnose na rezultate 1 i 2:
1.1. Podrška u cilju poboljšanja razumijevanja procesa pristupanja EU i procesa usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu
1.2 Podrška za provođenje jasnih i učinkovitih procedura koordinacije i usklađivanja između svih nivoa uprave, uključujući pružanje
podrške za razvoj institucionalnih kapaciteta potrebnih za provođenje pravne stečevine EU
Aktivnosti koje se odnose na rezultate 3 i 4:
2.1 Podrška za pripremu Strategije usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu kako bi se ispunili zahtjevi u pogledu
provođenja pravne stečevine EU.
2.2 Podrška u pripremi planova provođenja direktive (DSIP) za odabrane (EU) direktive
2.3 Podrška u izradi ažurne Politike okoliša na nivou države(ukoliko se produži period implementacije projekta)
Aktivnosti koje se odnose na rezultat 5:
3.1 Podrška u izradi procedura za provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu
3.2 Podrška uizradiplanova (IP)za ispunjavanje obaveza iz međunarodnih sporazuma(ukoliko se produži period implementacije
projekta)
Aktivnosti koje se odnose na rezultat 6:
4.1 Podrška u iznalaženju strateškog pristupa u rješavanju organizacionih ograničenja mreže za monitoring okoliša
4.2 Podrška u cilju unaprjeđenja aktivnosti na polju komunikacije i provođenja javnih kampanja ograna uprave nadležnih za pitanja
okoliša u BiH
Aktivnosti koje se odnose na rezultate 7 i 8:
5.1 Osiguranje pomoći i jačanje kapaciteta za MVTEO i relevantne institucije na državnom i entitetskom nivou u oblastima
pripreme projekata, ekonomike okoliša i procjena za planiranje investicija u cilju poboljšanja pristupa fondovima EU
5.2 Podrška za pripremu operativnih programa u svrhu pristupa IPA fondovima
POČETNI IZVJEŠTAJ
RESURSI:
Vođa tima
Ključni ekspert 2
Ključni ekspert 3
Ključni ekspert 4
65 rd
59 rd
0 rd
0 rd
Viši eksperti sa kratkoročnim
angažmanom (NKSE)
UKUPNI INPUTI:
0 rd
124 rd
Dodatno upravljanje projektom,logističku podršku iz sjedišta i administrativnu podršku obezbjeđuje
Konsultant
Dodatni budžet za popratne troškove
Osoblje obezbjeđuje korisnik.
RESURSI:
Vođa tima
Ključni ekspert 2
Ključni ekspert 3
Ključni ekspert 4
Viši eksperti sa kratkoročnim
angažmanom (NKSE)
UKUPNO INPUTI:
356 rd
331 rd
160 rd
220 rd
1.120 rd
2.147 rd
Dodatno upravljanje projektom,logističku podršku iz sjedišta i administrativnu podršku obezbjeđuje
Konsultant
Dodatni budžet za popratne troškove
Korisnik obezbjeđuje osoblje.
STR.50
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
AKTIVNOSTI I RESURSI
RESURSI:
Finalizacija projekta (4 sedmice):
•
Dovršiti Završni izvještaj;
•
Organizirati završnu prezentaciju projekta;
•
Finalizirati projektne dokumente;
•
Isporučiti CD-ove i prateće materijale.
POČETNI IZVJEŠTAJ
Vođa tima
Ključni ekspert 2
Ključni ekspert 3
Ključni ekspert 4
Viši eksperti sa kratkoročnim
angažmanom (NKSE)
UKUPNO INPUTI:
19
10
0
0
rd
rd
rd
rd
40 rd
69 rd
STR.51
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.2 Aneks 2 - Ukupni operativni plan
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
1/7
POČETNA FAZA
GLAVNE AKTIVNOSTI
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
NAZIV AKTIVNOSTI
Uspostavljanje projektnog ureda u Sarajevu
Zapošljavanje lokalnog osoblja za podršku i zajednički odabir dva mlađa saradnika sa
MVTEO
Angažiranje projektnog tima (ključnih eksperata) i eksperata sa kratkoročnim
agažmanom
Sastanci sa nadležnim institucijama
Upoznavanje sa srodnim projektima, strateškim dokumentima i izvještajima i stvaranje
sinergije sa komplementarnim projektima
Uspostavljanje Upravnog odbora projekta (odgovornost korisnika – MVTEO)
Uspostavljanje tehničkih grupa (odgovornost korisnika – MVTEO)
Komunikacija s javnošću i vidljivost projekta
Početni sastanak i početna radionica
Izrada Početnog izvještaja
VREMENSKI OKVIR
1- 4. mjesec
14. novembar 2011. –
29. februar 2012.
ISPORUČEVINE (eng. deliverables)
Dokumenti /ostali materijali / događaji
Zapisnici sa sastanaka
65
59
Logotip projekta, web stranica projekta
Početna radionica (pisani materijali, prezentacije)
Početni izvještaj
UKUPNO
POČETNI IZVJEŠTAJ
OSOBLJE
(radni dani)
KE1-TL
KE2
65
59
STR.52
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Br.
1.1
1.2
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška u cilju poboljšanja
razumijevanja procesa
pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom
EU o okolišu
Podrška za provođenje jasnih i
učinkovitih procedura
koordinacije i usklađivanja
između svih nivoa uprave,
uključujući pružanje podrške za
razvoj institucionalnih kapaciteta
potrebnih za provođenje pravne
stečevine EU
POČETNI IZVJEŠTAJ
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
2/7
KOMPONENTA 1: Institucionalna podrška
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
VREMENSKI
OKVIR
11 – 19. mjesec
sept.2012. –
maj 2013.
KE1-TL
47
KE2
51
KE3
21
KE4
8
NKSE
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
60
Brošura o pristupanju EU i usklađivanju
propisa sa pravnom stečevinom EU (opći
dio i dio s fokusom na sektor okoliša)
Radionica o pristupanju EU i
usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU I
Radionica o pristupanju EU i
usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EUII
Javne promocije Brošure o pristupanju
EU i usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU
Dokument koji sadrži odgovarajući
prijedlog procedura za podjelu zadataka
i koordinaciju između MVTEO i
entiteta/Brčko Distrikta
Dokument koji sadrži odgovarajući
prijedlog procedura između organa
uprave i tijela na nivou države
Planovi zapošljavanja (predloženi
minimalni ljudski kapaciteti, stručna
sprema i procjena troškova, potrebni za
provođenje pravne stečevine EU)
Seminar za osoblje zainteresiranih
strana kako bi se promovirali
odgovarajući prijedlog procedura
podjele zadataka i koordinacije i
predložene mjere za razvoj
institucionalnih kapaciteta potrebnih za
provođenje pravne stečevine EU
Prezentacija aktivnosti i predloženih
projektnih autputa za donosioce odluka
11 – 19. mjesec
sept. 2012. –
maj 2013.
48
55
0
0
68
UKUPNO
95
106
21
8
128
STR.53
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
3/7
KOMPONENTA 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika
Br.
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
VREMENSKI
OKVIR
2.1
Podrška za pripremu Strategije
usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu kako bi
se ispunili zahtjevi u pogledu
provođenja pravne stečevine EU
11 – 21. mjesec
sept. 2012. –
juli 2013.
2.2
Podrška za pripremu planova
provođenja direktive (DSIP) za
odabrane (EU) direktive
11 – 20. mjesec
sept. 2012 –
juni 2013.
2.3*
Podrška u izradi ažurne Politike
okoliša na nivou države
19- 29. mjesec
maj 2013 –
mart 2014.
UKUPNO
KE1-TL
63
KE2
78
KE3
59
KE4
103
NKSE
232
38
37
80
43
117
24
23
0
0
36
125
138
139
146
385
Dokumenti/ostali materijali
Izvještaj o gap analizi u oblasti prava
Izvještaj o gap analizi u oblasti
ekonomije
Izvještaj o gap analizi institucionalnog
uređenja
Nacrt teksta Strategije usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu
DSIP za Direktivu Vijeća 99/31/EC
(odlagališta otpada)
DSIP za Direktivu 91/271/EEC
(obradakomunalnih otpadnih voda)
DSIP za Direktivu 2007/60/EC (poplave)
DSIP za Direktivu 98/83/EC (voda za
piće)
Nacrt teksta Politike okoliša na nivou
države
Događaji
Radionica o gap analizi u oblasti prava
Radionica o o gap analizi u oblasti
ekonomije
Radionica o gap analizi institucionalnog
uređenja
Radionica I
Radionica II
Radionica III
Radionica IV
Radionica
* Implementacija ove aktivnosti više nije moguća osim ako se ne postigne dogovor o produženju Faze implementacije projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.54
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Br.
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
4/7
KOMPONENTA 3: Provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
VREMENSKI
OKVIR
KE1-TL
KE2
KE3
KE4
NKSE
3.1
Podrška izradi procedura za
provođenje međunarodnih
sporazuma o okolišu
19 – 23. mjesec
maj 2013 –
sept. 2013.
5
27
0
0
37
3.2**
Podrška u izradi planova za
ispunjavanje (IP) obaveza iz
međunarodnih sporazuma
21 – 29. mjesec
juli 2013 – mart
2014.
4
11
0
0
17
UKUPNO
9
38
0
0
54
Dokumenti/ostali materijali
Lista međunarodnih sporazuma o okolišu
koje treba ratificirati
Dokument koji sadrži gap analizu, prijedlog
procedura za koordinaciju aktivnosti i nacrt
smjernica za ratifikaciju i ispunjavanje
obaveza iz međunarodnih sporazuma o
okolišu
Plan ispunjavanja obaveza(IP) iz UNECE
Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš u
prekograničnom kontekstu (Helsinki,
1991.) i UNECE Protokola o strateškoj
procjeni okoliša uz Konvenciju o procjeni
utjecaja na okoliš u prekograničnom
kontekstu (Kijev, 2003.)
Plan ispunjavanja obaveza (IP) iz Bazelske
konvencije o kontroli prekograničnog
kretanja opasnog otpada i njegovog
odlaganja (Bazel, 1989.)
Plan ispunjavanja obaveza (IP) iz
Konvencije o međunarodnoj trgovini
ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka
(Washington, 1973.)
Događaji
Radionica o međunarodnim
obavezama
**Implementacija ove aktivnosti više nije moguća osim ako se ne postigne dogovor o produženju Faze implementacije projekta.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.55
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Page:
5/7
KOMPONENTA 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću
Br.
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
VREMENSKI
OKVIR
KE1-TL
KE2
KE3
KE4
NKSE
Dokumenti/ostali materijali
4.1
Podrška u iznalaženju strateškog
pristupa u rješavanju
organizacionih ograničenja mreže
za monitoring okoliša
11- 20. mjesec
sept. 2012 –
juni 2013.
36
25
0
66
165
Izvještaj o analizi trenutnog stanja i
potreba, uključujući zahtjeve EU i
osiguranje kvalitete podataka/kontrolu
kvalitete podataka mreže za monitoring
okoliša u BiH
Dokument koji sadrži prijedlog
institucionalnog uređenja za monitoring
okoliša
Dokument koji sadrži odgovarajući
prijedlog za koordinaciju aktivnosti između
MVTEO i Agencije za statistiku BiH
Nacrt teksta Strategije monitoringa okoliša
4.2
Podrška u cilju unaprjeđenja
aktivnosti na polju komunikacije i
provođenja javnih kampanja
ograna uprave nadležnih za
pitanja okoliša u BiH
16– 24. mjesec
feb. 2013 –
oktobar 2013.
18
5
0
0
48
Dokument o redovnoj komunikaciji između
organa uprave nadležnih za okoliš na svim
nivoima i javnosti
UKUPNO
54
30
0
66
213
POČETNI IZVJEŠTAJ
Događaji
Radionica
STR.56
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga br.:
2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
6/7
KOMPONENTA 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima
Br.
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
VREMENSKI
OKVIR
KE1-TL
KE2
KE3
KE4
NKSE
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
85
Izvještaj o potrebnim mjerama za
uspostavu izvedivih struktura PPU u BiH
Izvještaj o inicijalnoj procjeni potreba za
obukom o upravljanju projektnim ciklusom
(PCM)
Program obuke o PCM
Izgradnja kapaciteta (CB) –
Radionica u svrhu obuke I
Izgradnja kapaciteta (CB) - Radionica
u svrhu obuke II
Izgradnja kapaciteta (CB) –
Radionica u svrhu obuke III
Baza podataka o projektima za
sufinansiranje iz IPA programa, uzevši u
obzir postojeće baze podataka i rezultate
Komponente 2
Prijedlog pilot projekta
Radionica za pripremu operativnih
programa i definiranje baze
podataka o projektima u BiH
5.1
Osiguranje pomoći i jačanje
kapaciteta za MVTEO i relevantne
institucije na državnom i
entitetskom nivou u oblastima
pripreme projekata, ekonomike
okoliša i procjena za planiranje
investicija u cilju poboljšanja
pristupa fondovima EU
11 – 18. mjesec
sept. 2012 –
april 2013.
5.2
Podrška za pripremu operativnih
programa u svrhu pristupa IPA
fondovima
11 – 24.mjesec
sept. 2012 –
okt. 2013.
52
14
0
0
215
UKUPNO
73
19
0
0
300
POČETNI IZVJEŠTAJ
21
5
0
0
STR.57
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za
predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
30. juna 2012.
GLAVNE AKTIVNOSTI
Br.
1
Izrada Završnog izvještaja
NAZIV AKTIVNOSTI
2
Podnošenje Završnog izvještaja
3
Organiziranje završne konferencije
POČETNI IZVJEŠTAJ
Broj ugovora:
Ugovor o pružanju usluga (Service
Contract) br.: 2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
FINALIZACIJA – IZLAZNA FAZA
VREMENSKI OKVIR
OSOBLJE
(radni dani)
KE1-TL
KE2
NKSEL
mjesec 25.
14. oktobar 2013 –
13. novembar 2013.
19
10
40
UKUPNO
19
10
40
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Strana:
7/7
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
Dokument/ostali materijali/ događaji
Završni izvještaj, svi projektni dokumenti na CD-u, prateći
materijali
Završna konferencija
STR.58
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.3 Aneks 3 - Operativni plan za sljedeći period
Broj ugovora:Ugovor o
Zemlja:
pružanju usluga br.:
Bosna i Hercegovina
2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema
za predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
1 septembar 2012. – 30. novembar 2012.
30. juna 2012.
Br.
1.1
1.2
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška u cilju poboljšanja
razumijevanja procesa
pristupanja EU i procesa
usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu
Podrška za provođenje jasnih i
učinkovitih procedura
koordinacije i usklađivanja
između svih nivoa uprave,
uključujući pružanje podrške za
razvoj institucionalnih kapaciteta
potrebnih za provođenje pravne
stečevine EU
POČETNI IZVJEŠTAJ
KOMPONENTA 1: Institucionalna podrška
VREMENSKI
OKVIR
KE1-TL
11 – 19. mjesec
sept. 2012 –
maj 2013.
9
OSOBLJE (radni dani eksperata)
KE2
KE3
KE4
14
7
3
NKSE
Strana:
1/4
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
60
Referentni dokumenti i prezentacije
za radionice
Dvije radionice o pristupanju EU i
usklađivanju propisa sa pravnom
stečevinom EU
− Nacrt dokumenta koji sadrži
prijedlog procedura za podjelu
zadataka i koordinaciju između
MVTEO i entiteta/Brčko Distrikta
− Nacrt dokumenta koji sadrži
odgovarajući prijedlog procedura
za podjelu zadataka i koordinaciju
između organa vlasti i tijela na
nivou države
− Nacrt Izvještaja o potrebama za
jačanje institucionalnih kapaciteta
za provođenje pravne stečevine EU
Nisu predviđeni događaji u ovom
periodu implementacije
11 – 19. mjesec
sept. 2012 –
maj 2013.
12
14
0
0
60
UKUPNO
21
28
7
3
120
STR.59
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Broj ugovora:Ugovor o
Zemlja:
pružanju usluga br.:
Bosna i Hercegovina
2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema
za predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
1 septembar 2012. – 30. novembar 2012.
30. juna 2012.
Strana:
2/4
KOMPONENTA 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika
Br.
2.1
2.2
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška za pripremu Strategije
usklađivanja propisa sa pravnom
stečevinom EU o okolišu kako bi
se ispunili zahtjevi u pogledu
provođenja pravne stečevine EU
Podrška u pripremi planova
provođenja direktive (DSIP) za
odabrane (EU) direktive
POČETNI IZVJEŠTAJ
VREMENSKI
OKVIR
KE1-TL
OSOBLJE (radni dani eksperata)
KE2
KE3
KE4
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
NKSE
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
11 – 21. mjesec
sept. 2012 –
juli 2013.
12
12
9
17
122
- Nacrt Izvještaja o gap analizi u
oblasti prava
- Nacrt Izvještaja o gap analizi
institucionalnog uređenja
11 – 20. mjesec
Sept. 2012 –
juni 2013.
10
10
36
17
32
U okviru ove aktivnosti, u planiranom periodu neće biti isporučivani zvanični
dokumenti ni drugi materijali.
UKUPNO
22
22
45
34
154
Nisu predviđeni događaji u ovom
periodu implementacije
STR.60
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Broj ugovora:Ugovor o
Zemlja:
pružanju usluga br.:
Bosna i Hercegovina
2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema
za predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
1 septembar 2012. – 30. novembar 2012.
30. juna 2012.
Strana:
3/4
KOMPONENTA 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću
Br.
4.1
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška u iznalaženju strateškog
pristupa u rješavanju
organizacionih ograničenja mreže
za monitoring okoliša
POČETNI IZVJEŠTAJ
OSOBLJE (radni dani eksperata)
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
NAZIV
AKTIVNOSTI
KE1-TL
KE2
KE3
KE4
NKSE
11- 20. mjesec
sept. 2012 –
juni 2013.
9
7
0
10
36
UKUPNO
9
7
0
10
36
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
U okviru ove aktivnosti, u planiranom periodu neće biti isporučivani zvanični
dokumenti ni drugi materijali.
STR.61
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Broj ugovora:Ugovor o
Zemlja:
pružanju usluga br.:
Bosna i Hercegovina
2011/275-085
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema
za predpristupne fondove
Period planiranja:
Pripremljeno:
1 septembar 2012. – 30. novembar 2012.
30. juna 2012.
Strana:
4/4
KOMPONENTA 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima
Br.
5.1
5.2
GLAVNE AKTIVNOSTI
NAZIV AKTIVNOSTI
Osiguranje pomoći i jačanje
kapaciteta za MVTEO i relevantne
institucije na državnom i
entitetskom nivou u oblastima
pripreme projekata, ekonomike
okoliša i procjena za planiranje
investicija u cilju poboljšanja
pristupa fondovima EU
Podrška za pripremu operativnih
programa u svrhu pristupa IPA
fondovima
POČETNI IZVJEŠTAJ
OSOBLJE (radni dani eksperata)
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
NAZIV
AKTIVNOSTI
KE1-TL
KE2
KE3
KE4
NKSE
11 – 18. mjesec
sept. 2012 –
april 2013.
4
1
0
0
40
U okviru ove aktivnosti, u planiranom periodu neće biti isporučivani zvanični
dokumenti ni drugi materijali.
4
0
0
0
20
U okviru ove aktivnosti, u planiranom periodu neće biti isporučivani zvanični
dokumenti ni drugi materijali.
8
1
0
0
60
11 – 24. mjesec
sept. 2012 –
okt. 2013.
UKUPNO
Dokumenti/ostali materijali
Događaji
STR.62
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.4 Aneks 4 - Ukupni plan ostvarenja rezultata
Naziv projekta:
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i
Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Period planiranja:
14. novembar 2011. – 13. novembar 2013.
Br.
1
2
Rezultati
Uspostavljene i primjenjene
učinkovite procedure
koordinacije i podjele
zadataka između MVTEO-a i
resornih entitetskih
ministarstava i odjela na
nivou Brčko distrikta i
relevantnih organa na nivou
države nadležnih za okoliš
(npr. najmanje
statistika,sigurnost hrane)
Poboljšan učinak
organizacijskog uređenja na
nivou države za obavljanje
osnovnih funkcija i
nadležnosti u vezi sa
okolišnim upavljanjem.
Pripremljeni su planovi
zapošljavanja, sa procjenom
troškova ili dorađeni u skladu
sa potrebama
Ciljni
datum
maj 2013.
−
−
−
−
−
−
3
Pripremljena Strategija
usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o
okolišu sa provedbenim
mjerama
−
juli2013.
−
−
POČETNI IZVJEŠTAJ
Zemlja:
Bosna i Hercegovina
Pripremljeno:
30. juna 2012.
Ugovarač:
EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.
Dogovoreni, objektivno
provjerljivi indikatori (OPI)
−
maj 2013.
Broj ugovora:Ugovor o pružanju usluga br.: 2011/275-085
Najmanje dva javna događaja u
cilju diseminacije informacija o
glavnim pitanjima pristupanja
EU i usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o
okolišu
Dvije radionice o pristupanju EU
i usklađivanju propisa sa
pravnom stečevinom EU
Brošura o pristupanju EU i
usklađivanju propisa sa
pravnom stečevinom EU
Dokument koji sadrži prijedlog
procedura za podjelu zadataka i
koordinaciju između MVTEO i
entiteta/Brčko Distrikta
Dokument koji sadrži
odgovarajući prijedlog
procedura između organa vlasti
i tijela na nivou države
Planovi zapošljavanja
Radionica i Izvještaj o gap
analizi u oblasti prava
Radionica i Izvještaj o gap
analizi u oblasti ekonomije
Radionica i Izvještaj o gap
analizi institucionalnog
uređenja
Nacrt teksta Strategije
Ograničenja i pretpostavke
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje
EU kada je riječ o poglavlju o okolišu.
Politička spremnost da se definira(ju) funkcija(e) MVTEO kao glavnog koordinatora u procesu pristupanja EU
u oblasti okoliša.
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje
EU kada je riječ o poglavlju o okolišu.
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure.
Politička spremnost da se definira(ju) funkcija(e) MVTEO kao glavnog koordinatora u procesu pristupanja EU
u oblasti okoliša.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Visok stepen posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou.
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje
EU kada je riječ o poglavlju o okolišu.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat .
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
STR.63
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
4
Pregled postojećih
dokumenata kojima se
utvrđuju politike i priprema
Politike okoliša na nivou
države
−
usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o
okolišu
Radionice i četiri dokumenta o
planovima provođenja direktiva
Radionica i nacrt teksta Politike
okoliša na nivou države
Studijska putovanja u Brisel
(Generalni direktorat za okoliš) i
Madrid (Ministarstvo za životnu
sredinu)
mart 2014.
(Ostvarenje ovog rezultata
zavisi od produženja perioda
implementacije projekta)
5
Jasno određene nacionalne
fokalne tačke u BiH.
Poboljšano prvođenje
međunarodnih sporazuma o
okolišu
−
septembar
2013.
(za jasno
−
određene
nacionalne
fokalne
−
tačke u BiH)
(Potpuno ostvarenje ovog
rezultata zavisi od produženja
perioda implementacije
mart 2014.
projekta)
−
6
Organizacija sistema
monitoringa i informiranja o
okolišu je učinkovitija.
Povećani su izvještavanje o
okolišu, nivo svijesti i
poboljšani su diseminacija
informacija i učešće javnosti
−
oktobar
2013.
−
POČETNI IZVJEŠTAJ
Radionica o međunarodnim
obavezama iz međunarodnih
sporazuma o okolišu
3 programa ispunjavanja
obaveza iz međunarodnih
sporazuma o okolišu
Procedure i smjernice za
provođenje i ispunjavanje
obaveza iz međunarodnih
sporazuma o okolišu
Radionica o sistemu
monitoringa i informiranja o
okolišu
Izvještaj o analizi trenutnog
stanja i potreba uključujući
zahtjeve EU i osiguranje
kvaliteta/kontrolu kvaliteta
podataka mreže za monitoring
okoliša u BiH
Dokument koji sadrži prijedlog
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama.
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta
Pravovremeno odobravanje dokumenata.
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima ministarstava i drugih institucija
ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta.
Visok stepen posvećenosti zaštiti okoliša na političkom nivou.
Jasan politički prioritet i upoznatost korisnika na svim nivoima sa zadacima u sklopu priprema za pristupanje
EU kada je riječ o poglavlju o okolišu.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat.
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama.
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta
Pravovremeno odobravanje dokumenata.
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima ministarstava i drugih institucija
ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta.
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat.
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama.
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta.
Moguća saradnja sa drugim projektima.
Visok nivo institucionalne stabilnosti bez velikih promjena u odgovornostima ministarstava i drugih institucija
ili promjena ključnog osoblja koje je uključeno u implementaciju projekta.
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat.
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama.
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta.
STR.64
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
−
−
−
7
−
Unaprijeđeni kapaciteti
organa vlasti u BiH u
oblastima pripreme projekata
−
i procjene i planiranja
investicija, kako bi se olakšao
pristup BiH IPA fondovima i
april 2013.
pospiješile aktivnosti
−
sufinansiranja i koordinacije
sa ostalim
−
donatorima/međunarodnim
finansijskim institucijama
POČETNI IZVJEŠTAJ
institucionalnog uređenja za
Moguća saradnja sa drugim projektima.
monitoring okoliša
Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da primijene rezultate i osiguraju dostupnost
resursa u tu svrhu.
Dokument koji sadrži
odgovarajući prijedlog za
koordinaciju aktivnosti između
MVTEO i Agencije za statistiku
BiH
Nacrt teksta Strategije
monitoringa okoliša
Dokument o redovnoj
komunikaciji između organa
uprave na svim nivoima
nadležnih za pitanja okoliša i
javnosti
Studijsko putovanje u
Kopenhagen (Evropska agencija
za okoliš)
Napredak u reformi javne uprave i implementaciji DIS-a.
Izvještaj o potrebnim mjerama
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
za uspostavu izvodljivih
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure
struktura PPUu BiH
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH
Izvještaj o inicijalnoj procjeni
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
potreba za obukom o
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
upravljanju projektnim ciklusom
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat
i Program obuke
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
Program obuke o upravljanju
projektnim aktivnostima.
projektnim ciklusom (PCM)
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama.
Radionica o izradi pilot projekta Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta
u cilju pripreme operativnih
Moguća saradnja sa drugim projektima.
programa i utvrđivanja baze
Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da primijene rezultate i osiguraju dostupnost
podataka o projektima u BiH
resursa u tu svrhu.
STR.65
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
−
8
Pripremljena baza podataka o
projektima i pripremljen
jedan pokazni projekat za
sufinansiranje od strane RS,
FBiH, Brčko distrikta i
kantonalnih ministarstava.
POČETNI IZVJEŠTAJ
oktobar
2013.
Baza podataka o projektima za
sufinansiranje iz IPA programa
Napredak u reformi javne uprave i implementaciji DIS-a.
Postoji opredijeljenost na političkom nivou da se osiguraju učinkovita podjela zadataka i koordinacijske
funkcije MVTEO, te adekvatne procedure.
Puna uključenost svih relevantnih vlasti u BiH.
Pravovremeno imenovanje članova radnih grupa od strane MVTEO i osiguranje njihovog aktivnog učešća u
planiranim projektnim aktivnostima i projektnim događajima.
Efikasna saradnja između različitih institucija, agencija i ministarstava uključenih u ovaj projekat
Institucionalna podrška i spremnost relevantnih vlasti da osiguraju dostupnost resursa za učešće u
projektnim aktivnostima.
Spremnost korisnika da na transparentan način omoguće pristup informacijama
Dostupnost podataka ili mogućnost njihovog pribavljanja u skladu sa vremenskim okvirom projekta
Moguća saradnja sa drugim projektima.
Opredijeljenost korisnika projekta i partnerskih institucija da primijene rezultate i osiguraju dostupnost
resursa u tu svrhu.
STR.66
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.5 Aneks 5 - Pregled projektnih aktivnosti
PREGLED PROJEKTNIH AKTIVNOSTI
KOMPONENTA 1: Institucionalna podrška
AKTIVNOST
Aktivnost
1.1
Aktivnost
1.2
REZULTATI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška u cilju poboljšanja
razumijevanja procesa
pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom
EU o okolišu
Podrška za provođenje jasnih i
učinkovitih procedura
koordinacije i usklađivanja
između svih nivoa uprave,
uključujući pružanje podrške za
razvoj institucionalnih
kapaciteta potrebnih za
provođenje pravne stečevine
EU
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
DOKUMENTI I OSTALI
DOGAĐAJI
ŠTAMPANI MATERIJALI
Radionica o pristupanju EU i
usklađivanju sa pravnom
stečevinom EU I
Brošura o pristupanju EU i
Radionica o pristupanju EU i
usklađivanju propisa sa
usklađivanju sa pravnom
pravnom stečevinom EU (opći
stečevinom EU II
dio i dio s fokusom na sektor
Javne promocije Brošure o
okoliša)
pristupanju EU i usklađivanju
propisa sa pravnom
stečevinom EU
Dokument koji sadrži
odgovarajući prijedlog
Seminar za osoblje
procedura za podjelu
zainteresovanih strana s
zadataka i koordinaciju
ciljem promoviranja
između MVTEO i
odgovarajućeg prijedloga
entiteta/Brčko Distrikta
procedura podjele zadataka i
koordinacije, te predloženih
Dokument koji sadrži
mjera za razvoj
odgovarajući prijedlog
institucionalnih kapaciteta
procedura između organa
potrebnih za provođenje
vlasti i tijela na nivou države
pravne stečevine EU
TRAJANJE
STRUČNO ZNANJE (EKSPERTIZA)
ALATI/METODE
11 – 19. mjesec
sept. 2012 – maj
2013.
Proces pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU
o okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU
(transpozicija, razvoj i provođenje
na nivou država);
Okolišno pravo i propisi (na nivou
država i na međunarodnom nivou),
tehnike izrade zakonskih akata
Istraživanje,
prezentacije, diskusije,
bilateralni sastanci
11 – 19. mjesec
sept. 2012. – maj
2013.
Institucionalni i organizacijski razvoj,
strateško upravljanje i reforma
javne uprave;
Okolišno pravo i propisi (na nivou
država i na međunarodnom nivou),
tehnike izrade zakonskih akata;
Upravljanje ljudskim resursima (HR);
Tehnike u medijaciji, komunikaciji i
pregovorima;
Okolišni propisi u BiH i
institucionalno uređenje u oblasti
zaštite okoliša;
Upitnici; intervjui;
bilateralni i
multilateralni sastanci;
izrada propisa;
organizacija seminara;
izrada izvještaja
Planovi zapošljavanja
Prezentacija aktivnosti i
(predloženi minimalni ljudski
predloženih projektnih
kapaciteti, stručna sprema i
autputa za donosioce odluka
procjena troškova, potrebni
za provođenje pravne
stečevine EU)
Rezultat 1:Uspostavljene i primjenjene učinkovite procedure koordinacije i podjele zadataka između MVTEO-a i resornih entitetskih ministarstava i odjela na nivou Brčko distrikta i
relevantnih organa na nivou države nadležnih za okoliš (npr. najmanje statistika,sigurnost hrane).
Rezultat 2: Poboljšan učinak organizacijskog uređenja na nivou države za obavljanje osnovnih funkcija i nadležnosti u vezi sa okolišnim upavljanjem. Pripremljeni su planovi zapošljavanja,
sa procjenom troškova ili dorađeni u skladu sa potrebama.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.67
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
KOMPONENTA 2: Usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU i izrada politika
AKTIVNOST
Aktivnost
2.1
Aktivnost
2.2
NAZIV AKTIVNOSTI
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
DOKUMENTI I OSTALI
DOGAĐAJI
ŠTAMPANI MATERIJALI
TRAJANJE
Podrška za pripremu Strategije
usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o
okolišu kako bi se ispunili
zahtjevi u pogledu provođenja
pravne stečevine EU
Izvještaj o gap analizi u
oblasti prava
Izvještaj o gap analizi u
oblasti ekonomije
Izvještaj o gap analizi
institucionalnog uređenja
Nacrt teksta Strategije
usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o
okolišu koji će obuhvatiti
sljedeće: horizontalni propisi,
kvalitet zraka, klimatske
promjene, upravljanje
otpadom, kvalitet voda,
zaštita prirode, industrijsko
zagađenje, hemikalije, propisi
o zaštiti od buke [EAS BiH]
Radionica o gap analizi u
oblasti prava
Radionica o gap analizi u
oblasti ekonomije
Radionica o gap analizi
institucionalnog uređenja
11 – 21. mjesec
sept. 2012. – juli
2013.
Podrška u pripremi planova
provođenja direktive (DSIP) za
odabrane (EU) direktive
DSIP za Direktivu Vijeća
99/31/EC (odlagališta otpada)
DSIP za Direktivu 91/271/EEC
(obrada komunalnih otpadnih
voda)
DSIP za Direktivu 2007/60/EC
(poplave)
DSIP za Direktivu 98/83/EC
(voda za piće)
Radionica I
Radionica II
Radionica III
Radionica IV
11 – 20. mjesec
sept. 2012 – juni
2013.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STRUČNO ZNANJE (EKSPERTIZA)
Proces pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU
(transpozicija, razvoj i provođenje na
nivou država;
Institucionalni i organizacijski razvoj,
strateško upravljanje i reforma javne
uprave;
Okolišno pravo i propisi (na nivou
država i na međunarodnom nivou),
tehnike izrade zakonskih akata;
Okolišna ekonomika i procjena
troškova;
Okolišni propisi u BiH i
institucionalno uređenje u oblasti
zaštite okoliša;
Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta
zraka, klimatskih promjena,
upravljanja otpadom, industrijskog
zagađenja, informacionih sistema,
hemikalija i zaštite prirode;
Proces pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU
(transpozicija, razvoj i provođenje na
nivou država;
Okolišna ekonomika i procjena
troškova;
Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta
zraka, klimatskih promjena,
upravljanja otpadom, industrijskog
zagađenja, informacionih sistema,
hemikalija i zaštite prirode
ALATI/METODE
Pregled politika,
strategija i
propisa,ekonomski
podaci, tabele
usklađenosti, izvještaji
o napretku; bilateralni
sastanci; radne grupe;
procjena izgradnje
kapaciteta; izračun
troškova usklađivanja,
izrada izvještaja
Sastanci radnih grupa,
rasprave, radionice,
izrada izvještaja
STR.68
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
19- 29. mjesec
maj 2013 – mart
2014.
Proces pristupanja EU i usklađivanja
propisa sa pravnom stečevinom EU o
okolišu;
Okolišne politike, principi i pravo EU
(transpozicija, razvoj i provođenje na
nivou država;
Okolišno pravo i propisi (na nivou
država i na međunarodnom nivou),
tehnike izrade zakonskih akata;
Okolišna ekonomika i procjena
troškova;
Inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta
zraka, klimatskih promjena,
upravljanja otpadom, industrijskog
zagađenja, informacionih sistema,
hemikalija i zaštite prirode;
Monitoring okoliša, upravljanje
bazama podataka i izvještavanje
(državni, međunarodni i aspekti EU)
Sastanci, prezentacije,
ocjena propisa i
tehnička ocjena
Aktivnost
2.3
Podrška u izradi ažurne Politike
okoliša na nivou države
REZULTATI
Rezultat 3: Pripremljena Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu sa provedbenim mjerama.
Rezultat 4: Pregled postojećih dokumenata kojima se utvrđuju politike i priprema Politike okoliša na nivou države. (rezultat se ne može ostvariti u preostalom periodu implementacije
projekta)
POČETNI IZVJEŠTAJ
Nacrt teksta Politike okoliša
na nivou države
Radionica
(ovu aktivnost nije
moguće provesti
ukoliko se ne
produži period
implementacije
projekta)
STR.69
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
KOMPONENTA 3: Provođenje međunarodnih sporazuma o okolišu
AKTIVNOST
Aktivnost
3.1
Aktivnost
3.2
REZULTATI
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
TRAJANJE
STRUČNO ZNANJE (EKSPERTIZA)
ALATI/METODE
DOKUMENTI I OSTALI
DOGAĐAJI
ŠTAMPANI MATERIJALI
Lista međunarodnih
sporazuma o okolišu koje
Proces pristupanja EU i usklađivanja
treba ratificirati
propisa sa pravnom stečevinom EU
Dokument koji sadrži gap
Podrška u izradi procedura za
o okolišu;
Pregled, sastanci,
19 – 23. mjesec
analizu, prijedlog procedura
provođenje međunarodnih
maj 2013 – sept.
Okolišno pravo i propisi (na nivou
izrada izvještaja, izrada
za koordinaciju aktivnosti i
sporazuma o okolišu
2013.
država i na međunarodnom nivou),
propisa
nacrt smjernica za ratifikaciju
tehnike izrade zakonskih akata;
i ispunjavanje obaveza iz
međunarodnih sporazuma o
okolišu
Plan ispunjavanja obaveza
(IP) iz UNECE Konvencije o
procjeni utjecaja na okoliš u
prekograničnom kontekstu
(Helsinki, 1991.) i UNECE
Protokola o strateškoj
Institucionalni i organizacijski razvoj,
procjeni okoliša uz
strateško upravljanje i reforma
Konvenciju o procjeni
21 – 29. mjesec
javne uprave;
utjecaja na okoliš u
juli 2013 – mart
Okolišno pravo i propisi (na nivou
prekograničnom kontekstu
2014.
država i na međunarodnom nivou),
Podrška u izradi planova za
(Kijev, 2003.)
(ovu aktivnost nije
tehnike izrade zakonskih akata;
Radionica o međunarodnim
Pregled, sastanci,
ispunjavanje obaveza (IP) iz
Plan ispunjavanja obaveza
moguće provesti
Okolišna ekonomika i procjena
obavezama
izrada izvještaja
međunarodnih sporazuma
(IP) iz Bazelske konvencije o
ukoliko se ne
troškova;
kontroli prekograničnog
produži period
Tehnički i drugi aspekti ispunjavanja
kretanja opasnog otpada i
implementacije
obaveza iz međunarodnih
njegovog odlaganja (Bazel,
projekta))
sporazuma o okolišu (izrada planova
1989.)
ispunjavanja obaveza);
Plan ispunjavanja obaveza
(IP) iz Konvencije o
međunarodnoj trgovini
ugroženim vrstama divljih
životinja i biljaka
(Washington, 1973.)
Rezultat 5: Jasno određene nacionalne fokalne tačke u BiH. Poboljšano prvođenje međunarodnih sporazuma o okolišu (rezultat je moguće djelimično ostvariti u preostalom periodu
implementacije projekta)
NAZIV AKTIVNOSTI
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.70
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
KOMPONENTA 4: Podrška za sistem monitoringa okoliša i komunikacije s javnošću
AKTIVNOST
Aktivnost
4.1
Aktivnost
4.2
REZULTATI
NAZIV AKTIVNOSTI
Podrška u iznalaženju
strateškog pristupa u rješavanju
organizacionih ograničenja
mreže za monitoring okoliša
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
DOKUMENTI I OSTALI
DOGAĐAJI
ŠTAMPANI MATERIJALI
Izvještaj o analizi trenutnog
stanja i potreba, uključujući
zahtjeve EU i osiguranje
kvalitete podataka/kontrolu
kvalitete podataka mreže za
monitoring okoliša u BiH
Dokument koji sadrži
prijedlog institucionalnog
Radionica
uređenja za monitoring
okoliša
Dokument koji sadrži
odgovarajući prijedlog za
koordinaciju aktivnosti
između MVTEO i Agencije za
statistiku BiH
Nacrt teksta Strategije
monitoringa okoliša
TRAJANJE
STRUČNO ZNANJE (EKSPERTIZA)
11- 20. mjesec
sept. 2012 – juni
2013.
Okolišno pravo i propisi (na nivou
država i na međunarodnom nivou),
tehnike izrade zakonskih akata;
Inženjerski i tehnički aspekti
kvaliteta zraka, klimatskih promjena,
upravljanja otpadom, industrijskog
zagađenja, informacionih sistema,
hemikalija i zaštite prirode;
Monitoring okoliša, upravljanje
bazama podataka i izvještavanje
(državni, međunarodni i aspekti EU)
ALATI/METODE
Sekundarno
istraživanje, intervjui,
upitnici, gap analiza
Okolišne politike, principi i pravo EU
Podrška u cilju unaprjeđenja
Dokument o redovnoj
(transpozicija, razvoj i provođenje
aktivnosti na polju
Istraživanje, izrada
komunikaciji između organa
16 – 24. mjesec
na nivou država);
komunikacije i provođenja
uprave nadležnih za okoliš na
feb. 2013 – oktobar
izvještaja, sastanci;
Tehnike u medijaciji, komunikaciji i
javnih kampanja ograna uprave
2013.
radne grupe
svim nivoima i javnosti
pregovorima;
nadležnih za pitanja okoliša u
BiH
Rezultat 6:Organizacija sistema monitoringa i informiranja o okolišu je učinkovitija. Povećani su izvještavanje o okolišu, nivo svijesti i poboljšani su diseminacija informacija i učešće javnosti.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.71
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
KOMPONENTA 5: Podrška u cilju pripreme za pristup predpristupnim fondovima
AKTIVNOST
Aktivnost
5.1
NAZIV AKTIVNOSTI
Osiguranje pomoći i jačanje
kapaciteta za MVTEO i
relevantne institucije na
državnom i entitetskom nivou u
oblastima pripreme projekata,
ekonomike okoliša i procjena za
planiranje investicija u cilju
poboljšanja pristupa fondovima
EU
ISPORUČENI MATERIJALI I USLUGE
DOKUMENTI I OSTALI
DOGAĐAJI
ŠTAMPANI MATERIJALI
Izvještaj o potrebnim
mjerama za uspostavu
Izgradnja kapaciteta (CB) –
izvedivih struktura PPU u BiH
Radionica u svrhu obuke I
Izvještaj o inicijalnoj procjeni
Izgradnja kapaciteta (CB) potreba za obukom o
Radionica u svrhu obuke II
upravljanju projektnim
Izgradnja kapaciteta (CB) –
ciklusom (PCM)
Radionica u svrhu obuke III
Program obuke o upravljanju
projektnim ciklusom
Baza podataka o projektima
za sufinansiranje iz IPA
programa uzevši u obzir
postojeće baze podataka o
projektima i
rezultateKomponente 2
Izrada pilot projekta
Radionica za pripremu
operativnih programa i
definiranje baze podataka o
projektima u BiH
TRAJANJE
11 – 18. mjesec
sept. 2012 – april
2013.
11 – 24.mjesec
sept. 2012 – okt.
2013.
STRUČNO ZNANJE (EKSPERTIZA)
Opće procedure EU za pružanje
vanjske pomoći, s naglaskom na IPA
fondove;
Održavanje obuke o upravljanju
projektnim ciklusom (PCM);
Programiranje (baza podataka o
projektima) i priprema projekata,
izrada projektnih prijedloga i
evaluacijske tehnike
ALATI/METODE
Radionice, obuka na
radnom mjestu,
izvještavanje, analiza
Radionice, obuka na
radnom mjestu,
privremeno
dodjeljivanje zadataka
u okviru projekta
uposlenicima pojedinih
institucija javne
uprave(secondment),
priprema projektne
dokumentacije, nadzor
Aktivnost
5.2
Podrška za pripremu
operativnih programa u svrhu
pristupa IPA fondovima
REZULTATI
Rezultat 7:Unaprijeđeni kapaciteti organa vlasti u BiH u oblastima pripreme projekata i procjene i planiranja investicija, kako bi se olakšao pristup BiH IPA fondovima i pospiješile aktivnosti
sufinansiranja i koordinacije sa ostalim donatorima/međunarodnim finansijskim institucijama.
Rezultat 8:Pripremljena baza podataka o projektima i pripremljen jedan pokazni projekat za sufinansiranje od strane RS, FBiH, Brčko distrikta i kantonalnih ministarstava.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.72
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.6 Aneks 6 - Projektni plan rada (revidiran 30.06.2012.)
(Dostupan kao zaseban dokument uz elektronsku verziju Početnog izvještaja. Dokument će biti priložen uz finalni Početni izvještaj u štampanoj formi)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.73
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.7 Aneks 7 - Detaljan plan aktivnosti (revidiran 30.06.2012.)
(Dostupan kao zaseban dokument uz elektronsku verziju Početnog izvještaja. Dokument će biti priložen uz finalni Početni izvještaj u štampanoj formi)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.74
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.8 Aneks 8 - Plan angažovanja eksperata (revidiran 30.06.2012.)
(Dostupan kao zaseban dokument uz elektronsku verziju Početnog izvještaja. Dokument će biti priložen uz finalni Početni izvještaj u štampanoj formi)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR.78
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.9 Aneks 9 - Zapisnici sa sastanaka održanih u Početnoj fazi
(Dostupan kao zaseban dokument uz elektronsku verziju Početnog izvještaja. Dokument će biti priložen uz finalni
Početni izvještaj u štampanoj formi)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 83
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.10 Aneks 10 - Lista članova Upravnog odbora projekta
UPRAVNOG ODBORA PROJEKTA EnvIS BIH (10.02.2012)
1.MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA (MVTEO)
• Nermina Skejović-Hurić, stručni savjetnik za programe i projekte, koordinator projekta EnvIS BiH
• Senad Oprašić,MVTEO, Ph.D., docent, šef Odsjeka za zaštitu okoliša
• Azra Rogović-Grubić, stručni savjetnik za međunarodnu saradnju
2. MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA FBiH
• Edin Terzić, savjetnik ministrice za okoliš
3. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA FBiH
• Hazima Hadžović, pomoćnik ministra za vodoprivredu
4. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐEVINARSTVA I EKOLOGIJE RS
• Radmila Kostić, savjetnik
5. MINISTARSTVO POLJOPROVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE RS
• Mihajlo Stevanović, pomoćnik ministra u Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu RS
6. VLADA BRČKO DISTRIKTA BiH
• Nada Ljubojević, viši stručni saradnik za zaštitu životne sredine
7. AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH
• Ševala Korajčević, šef Odsjeka za okoliš, energiju i regionalne statistike, Agencija za statistiku BiH
8. URED KOORDINATORA ZA REFORMU JAVNE UPRAVE (PARCO)
• Semiha Borovac, koordinator za reformu javne uprave
9. DIREKCIJA ZA EVROPSKE INTEGRACIJE (DEI)
• Zara Halilović, pomoćnik direktora (Sektor za koordinaciju pomoći EU)
10. DELEGACIJA EVROPSKE UNIJE U BiH
• Jelena Miloš, rukovodilac programa
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 106
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.11 Aneks 11 - Lista predloženih radnih grupa u okviru projekta
(Dostupan kao zaseban dokument uz elektronsku verziju Početnog izvještaja. Dokument će biti priložen uz finalni
Početni izvještaj u štampanoj formi)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 107
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.12 Aneks 12 - Zapisnik sa početne radionice
ZAPISNIK SA POČETNE RADIONICE
Datum/ Vrijeme:
Mjesto:
Svrha radionice:
Prisutni:
Materijali za radionicu:
Facilitator radionice:
Izvještaj sačinio:
23.02.2012 / 10:30 – 14:30
Hotel EVROPA, Sarajevo
Projekat EnvIS –Početna radionica– prilagođavanje aktivnosti projekta EnvIS
Zainteresovane strane projekta EnvIS (51 osoba), spisak učesnika je u prilogu
ovog zapisnika
Registratori sa referentnim dokumentima i prezentacijama u Power Point-u
na engleskom i lokalnom jeziku
Nermina Skejović-Hurić, viši savjetnik za programe i projekte, MVTEO
Marko Slokar, vođa tima
Uvodni dio radionice:
Gđa Nermina Skejovic-Hurić, MVTEO, je otvorila radionicu, obratila se učesnicima, istakla važnost finansijske pomoći
EU sektoru okoliša u BiH proteklih godina i naglasila problem veoma malih sposobnosti institucija u BiH da
apsorbiraju finansijska sredstava. Zbog toga je sektor okoliša u BiH ostao bez projekata koje EU sufinanasira do 2014.
godine. Projekat EnvIS ima za cilj da pomogne korisnicima i drugim zainteresovanim stranama u projektu da
prevaziđu ovaj problem. Svrha organizovanja početne radionice je da se informišu sve zainteresovane strane u
projektu o planiranim projektnim aktivnostima i da se sa njima u detalje razgovara o svakoj pojedinačnoj aktivnosti.
Rezultati ove detaljne diskusije treba da pomognu projektnom timu da prilagode aktivnosti i omoguće da se one
implementiraju u skladu sa projektnim zadatkom i postojećom situacijom “na terenu”.
G. Johann Hesse, prvi sekretar EUD, obratio se učesnicima i naglasio važnost projekta EnvIS za organe uprave
nadležne za pitanja okoliša u BiH, koja će morati uskladiti svoj pravni sistem sa preko 200 Direktiva EU i drugih
pravnih akata EU narednih godina. Iako je projektni zadatak pripremljen prije 5 godina, ovaj projekat bi mogao biti
veoma koristan korisnicima premda neki misle da je preambiciozan. Možda jeste, ali moramo krenuti od nečeg da
bismo zapravo znali gdje se BiH nalazi u procesu približavanja EU. Stoga bi radionica trebala da pomogne u
prilagođavanju projektnih aktivnosti i njegovih autputa. Pored odgovarajućeg institucionalnog uređenja i jasne
podjele nadležnosti između organa vlasti na različitim nivoima, moraju se uspostaviti odgovarajuća saradnja i
mehanizmi koordinacije između svih nadležnih organa u cilju pravilne implementacije procesa pristupanja i
približavanja EU. Strategija usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu (EAS) izrađena u sklopu
projekta treba da pomogne vlastima nadležnim za okoliš da uspostave strukturiran pristup i da prate napredak u
procesu pristupanja i približavanja EU. Autputi EAS trebaju pomoći vlastima u BiH da izrade bazu podataka o
projektima za sufinansiranje u okviru IPA 3 u narednim godinama.
Zbog slabe apsorpcijske sposobnosti proteklih godina BiH neće primiti finansijsku pomoć iz IPA za sektor okoliša u
2012. i 2013. godini. Ovaj projekat će osigurati obuke organima uprave koje će im pomoći u planiranju baze
podataka o prioritetnim projektima za IPA 3 za finansiranje u kasnijem periodu (finansijske perspektive EU za period
nakon 2014. godine).
G. Reuf Hadzibegić, pomoćnik ministra, MVTEO, se obratio učesnicima u ime Ministarstva vanjske trgovine i
ekonomskih odnosa BiH i naglasio važnost jačanja struktura uprave nadležnih za pitanja okoliš u kontekstu
pristupanja BiH Evropskoj Uniji. BiH se čvrsto opredijelila za proces pristupanja EU i svjesna je svojih obaveza u
procesu približavanja EU. Poglavlje EU o okolišu je jedno od najzahtjevnijih poglavlja u pravnoj stečevini EU, jer
predstavlja 30% ukupne pravne stečevine EU. Ovaj projekat će pomoći organima uprave u implementaciji pravne
stečevine EU o okolišu.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 112
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Teme o kojima je diskutovano na radionici
Dr Slavko Bogdanović, viši pravni ekspert, predstavio je učesnicima radionice preliminarne pravne i institucionalne
nalaze, koje je projektni tim utvrdio u tromjesečnoj početnoj fazi projekta. Detalji nalaza se nalaze u njegovoj Power
Point Prezentaciji koja je podijeljena učesnicima. Učesnici nisu diskutovali ni reagirali na predstavljene nalaze.
G. Marko Slokar, vođa projektnog tima, je otvorio radni dio sesije kratkom prezentacijom glavnog cilja ovog projekta
i počeo sa prezentacijom aktivnosti pet projektnih komponenti. Prezentacija je podijeljena učesnicima. Nakon svake
komponente otvorio je diskusiju sa nekoliko uvodnih pitanja.
Diskusija o komponentama:
Komponenta 1:
G.Marko Slokar je predstavio ciljeve ove komponente, opisao aktivnosti, način rada sa korisnicima, krajnje i
očekivane rezulate i otvorio diskusiju.
Tokom diskusije nekoliko učesnika je naglasilo važnost političke podrške i saglasnosti na svaki prijedlog izrađen kroz
ove projektne aktivnosti u vezi sa institucionalnim uređenjem, horizontalnim i vertikalnim mehanizmima
koordinacije i podjelom zadataka između nadležnih organa na svim nivoima. Učesnici su svjesni važnosti ove
komponente za uspostavljanje pravilnog institucionalnog uređenja i funkcionalnu koordinaciju procesa pristupanja i
približavanja EU u BiH. Ali su također izrazili zabrinutost da bez političkog dogovora i pune riješenosti političkog
nivoa u BiH, organi uprave neće biti u mogućnosti da implementiraju bilo koju od predloženih aktivnosti. Ovo se već
dešavalo sa mnogim drugim projektima koje je finansirala EU u BiH proteklih godina. Bez obzira na pozitivne autpute
projekata, oni nikada nisu implementirani. Ovo se ne bi trebalo desiti sa projektom EnvIS, ali samo aktivno učešće
organa uprave nije dovoljno. Neki učesnici su izrazili zabrinutost u vezi sa uspostavom predloženih radnih grupa u
okviru projekta. Glavni razlog je nedostatak kadrovskih kapaciteta i njihove obaveze u implementaciji već usvojenih
godišnjih planova Vlade na nivou države i na nivou entiteta/BD. Zbog toga su tražili detaljan opis svake predložene
radne grupe, sa brojem osoba, stručnim profilima, djelokrugom rada i koliko će trajati njihov angažman.
Komponenta 2:
Nakon prezentacije ciljeva ove komponente, opisanih aktivnosti, načina rada sa korisnicima, očekivanih rezultata, te
predstavljanja materijala i usluga koji bi se isporučili, g. Slokar je otvorio diskusiju.
Učesnici su se općenito složili sa predloženim djelokrugom rada u okviru komponente 2, ali su ponovo izrazili
zabrinutost u vezi sa kapacitetima institucija da imenuju svoje predstavnike u radne grupe u okviru projekta. Dali su
saglasnost na predložene četiri direktive, za koje će se izraditi planovi provođenja. Gđa Skejović je tražila da
institucije pošalju pisanu saglasnost za predloženu listu direktiva.
Komponenta 3:
Nakon prezentacije ciljeva ove komponente, opisanih aktivnosti, načina rada sa korisnicima, krajnjim i očekivanim
rezultatima, g. Slokar je otvorio diskusiju.
Učesnicu su se u načelu složili sa predloženim aktivnostima komponente i sa predloženom izradom planova za
ispunjavanje obaveza iz tri međunarodna sporazuma o okolišu. Ponovo su izrazili veliku zabrinutost u vezi sa
aktivnim učešćem u radnim grupama za ovu komponentu zbog nedostatka kadrovskih kapaciteta i naglasili potrebu
za aktivnim učešćem PARCO-a u projektu koji bi mogao pomoći u traženju rješenja za izgradnju kapaciteta u
institucijama uključenim u projekat. Predstavnica PARCO-a je prihvatila ovaj prijedlog i potvrdila da kapaciteti
organa uprave nisu adekvatni za proces usklađivanja propisa sa pravnom stečevinom EU i da to treba da bude jedan
od prioriteta u reformi javne uprave u BiH narednih godina.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 113
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Komponenta 4:
Nakon prezentacije ciljeva ove komponente, opisanih aktivnosti, načina rada sa korisnicima, krajnjim i očekivanim
rezultatima, g. Slokar je otvorio diskusiju.
Učesnici su se složili da je potrebno uspostaviti mrežu za institucionalni monitoring i informiranje o okolišu u BiH
koordiniranu sa nivoa države, ali to neće biti moguće bez političkog konsenzusa entiteta /BD. Već su predložena
neka korisna tehnička rješenja kroz projekat kojeg je proteklom periodu finansirala EU (RANSMO), ali iz političkih
razloga nikad nije implementiran. Ponovo je istaknut nedostatak kapaciteta u organima uprave za učešće u radnim
grupama u okviru projekta.
Komponenta 5:
Nakon prezentacije ciljeva ove komponente, opisanih aktivnosti, načina rada sa korisnicima, krajnjim i očekivanim
rezultatima g. Slokar je otvorio diskusiju.
Direkcija za evropske integracije (DEI) je službeni koordinator programiranja IPA u BiH. Međutim učesnici su se složili
da u sektoru okoliša nisu uspostavljeni mehanizmi za programiranje i utvrđivanje prioriteta za cijelu BiH. Nedostaju
strukture za programiranje i pripremanje projekata ili one ne sarađuju u određivanju prioriteta u odnosu na
prioritete iz strateškog dokumenta na nivou države, zbog toga što takav dokument (EAS) jednostavno ne postoji.
Stoga su učesnici naglasili važnost izrade EAS sa planovima provođenja direktiva(DSIP) za BiH uz podršku Projekta
EnvIS. Ovo će olakšati aktivnosti u programiranju IPA i izradi baze podataka o projektima za sufinansiranje kroz IPA.
Učesnici su primili na znanje predloženi EIONET-BiH kao pilot projekat, koji se treba izraditi uz pomoć projekta EnvIS.
Upravni odbor projekta će odobriti ili predložiti drugi projekat na svom prvom sastanku.
Zaključci
Učesnici početne radionice su pokazali veliki interes za Projekat EnvIS. Oni vjeruju da bi uz podršku projektnog tima
sektor okoliša u BiH mogao postići napredak u procesu približavanja EU na području okoliša u slijedeće dvije godine.
U načelu su se složili sa predloženim djelokrugom aktivnosti, ali su izrazili zabrinutost za implementaciju ovih
aktivnosti ako ona ne dobije političku podršku i političku saglasnost. Zbog toga su se složili da što prije predstave
projekat i planirane projektne rezultate političkom nivou.
Relativno slabi kapaciteti organa uprave na svim nivoima će biti glavna prepreka za formiranje produktivnih radnih
grupa u okviru projekta. MVTEO treba uložiti sve napore da što prije osigura formiranje predloženih radnih grupa.
Konsultant će pripremiti detaljniji opis, ulogu, djelokrug rada i potreban nivo stručnog znanja članova radnih grupa i
planirano vrijeme za rad svake radne grupe.
MVTEO će tražiti pisanu saglasnot od korisnika projekta za predloženu listu Direktiva za koje će se izraditi planovi
provođenja.
Lista učesnika
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
MVTEO: Reuf Hadžibegić, Nermina Skejovic-Hurić, Azra Rogović-Grubić, Senad Oprašić, Enes Šeparović
DEI: Nermina Saračević, Elma Filipović
AGENCIJA ZA VODE MOSTAR: Damir Mrđen
FBIH MINISTARSTVO OKOLISA I TURIZMA: Sanela Popović
FBiH ZAVOD ZA STATISTIKU: Munira Zahiragić
AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE RIJEKE SAVE: Naida Anđelić
FBiH MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I SUMARSTVA: Amer Husremović
ZAVOD ZA STATISTIKU BIH: Mirza Agić
REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU :Stana Kopranović
BRČKO DISTRIKT BiH: Svjetlana Đukić
SREDNJOBOSANSKI KANTON: Senad Selimović
POSAVSKA ŽUPANIJA: Mato Oršolić
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 114
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH: Dženita Babić
MINISTARSTVO PROST.UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA RS: Vesna Ilić
AGENCIJA ZA STATISTIKU BiH: Ševala Korejčević
FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA FBiH: Aida Kapetanović
MIN. ZA PROSTORNO UREĐENJE RS: Svjetlana Radusin
MIN. POLJ., ŠUM. I VODOPR. RS : Marinko Vranić
AMBASADA ŠVEDSKE: Pelle Persson
MIN. PVŠ ZE-DO KANTONA: Senada Dizdar
FMOIT: Mehmed Cero
AVP JADRANSKI SLIV: Ozana Bulić
DIREKCIJA ZA EVROEPSKE INTEGRACIJE: Zara Halilović
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA I ZAŠTITE OKOLIŠA KANTONA SARAJEVO: Dijana Ćalibović
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Muris Hadžić
AGENCIJA ZA VODNO PODRUČJE SLIVA RIJEKE SAVE: Enes Alagić
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Fehrija Mehić
FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU: Milena Dragičević
AMBASADA ŠVEDSKE: Katica Hajrulahović
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I TURIZMA: Edin Terzić
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA: Aziz Čomor
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA: Hazima Hadžović
PARCO: Semiha Borovac
MINISTARSTVO URBANIZMA BOSANSKO-PODRINJSKOG KANTONA: Božidar Semiz
MINISTARSTVO PROSTORNOG UREĐENJA, GRAĐEVINARSTVA I EKOLOGIJE RS: Kostić Radmila
VLADA BRČKO DISTRIKTA: Nada Ljubojević
MINISTARSTVO FINANSIJA RS: Aleksandra Živković
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE: Nenad Đukić
OCSEA: lma Mirvić
UNEP: Amina Omičević
EPTISA: Marko Slokar, Slavko Bogdanović, Esad Đukanović, Meliha Krupić, Amra Tabučić, Adis Palo
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 115
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.13 Aneks 13 - Zapisnik sa prvog sastanka Upravnog odbora projekta
ZAPISNIK SA SASTANKA
Datum/vrijeme:
Mjesto:
Svrha sastanka:
Prisutni:
Sastankom predsjedavala:
Zapisnik sačinio:
21.03.2012, 11:00 sati
Delegacija EU u BiH
Sastanak Upravnog Odbora EnvlS BiH
Nermina Skejovic-Huric, Azra Rogovic-Grubic, Jelena Milos, Zara Halilović
Mehmed Cero, Mirza Agić, Hazima Hadžović, Nada Ljubojevic, Semiha
Borovac, Marko Slokar, Slavko Bogdanović, Esad Đukanović, Mersiha
Habibović, Damir Azenić, Amra Tabučić, Adis Palo
Nermina Skejović-Hurić, koordinator projekta
Mersiha Habibović, voditelj ureda, EnvlS BiH
Na početku sastanka g-đa Halilović (DEI- Direkcija za evropske integracije) je navela da se u Direkciji za evropske
integracije njene nadležnosti odnose na upravljanje fondovima, te da se prisutni mogu obratiti direktoru Direkcije za
evropske integracije ukoliko imaju pitanja iz oblasti koje se ne odnose na fondove.
G-din Slokar je pitao ko je nadležan za izradu plana integracija u EU, a g-đa Halilović dala pojašnjenje u kojem je
navela da je za to nadležan Odjel za strategiju i integracije.
G-din Slokar je rekao da se jedna Komponenta projekta odnosi na integracije.
G-đa Miloš (Delegacija EU u BiH - DEU) je potom predložila da se zapisnici sa sastanaka Upravnog odbora pošalju
direktorima ili nadležnim pojedincima institucija čiji su predstavnici članovi Upravnog odbora EnvlS BiH projekta.
G-đa Halilović je obavijestila članove Upravnog odbora (UO) da je nadležna za Komponentu 5 projekta, dok je, kad su
u pitanju preostale četiri Komponente, potrebno od Direkcije za evropske integracije zatražiti da imenuje još jednog
člana UO.
Na samom početku sastanka, g-đa Ljubojević (Vlada Brčko distrikta BiH) je izrazila žaljenje zbog činjenice da sastanku
Upravnog odbora za EnvlS BiH projekt nisu mogli prisustvovati predstavnik Ministarstva za prostorno uređenje,
građevinarstvo i ekologiju RS, te predstavnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS.
Sastanak je otvorila g-đa Skejović-Hurić, koordinator EnvlS BiH projekta, koja je pozdravila sve članove Upravnog
odbora prisutne na prvom zasjedanju UO EnvlS projekta.
G-đa Skejović-Hurić napomenula je da je Početni izvještaj zajedno sa aneksima dostavljen svim članovima Upravnog
odbora, te je članove UO još jednom upoznala sa Dnevnim redom sastanka:
1. Osnivanje Upravnog odbora za EnvlS BiH projekat
2. Prezentacija Početnog izvještaja
3. Diskusija o Početnom izvještaju
4. Razno
G-đa Skejović-Hurić je takođe izrazila žaljenje što gore navedeni predstavnici Ministarstava RS-a nisu bili u
mogućnosti prisustvovati sastanku (g-đa Radmila Kostić i g-din Mihajlo Stevanović). Takođe je naglasila da su
aktivnosti čiji je cilj bio predstavljanje projekta nadležnim ministarstvima RS-a realizovane predstavljanjem projekta
Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, dostavljanjem ToR-a projekta, te početnom
radionicom.
G-đa Skejović-Hurić je obavijestila prisutne članove UO da je dan ranije MVTEO zaprimio dopis od Ministarstva za
prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS-a u kojem se navodi da će se Početni izvještaj razmatrati na
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 116
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
sljedećoj sjednici Vlade RS-a, te je iz tog razloga predstavnik pomenutog Ministarstva spriječen da prisustvuje
Sjednici Upravnog odbora za EnvlS BiH projekt koja je zakazana za 21.03.2012. u Sarajevu.
G-đa Rogović-Grubić (MVTEO) je navela da njoj nije poznata praksa da Vlada razmatra Početni izvještaj. Sve
procedure su obavljene na ispravan način, a ministar Zirojević je odobrio implemenaciju projekta nakon što je dobio
odobrenje od entitetskih ministarstava.
G-đa Miloš je navela da je Delegacija EU u BiH zatečena sadržajem pomenutog dopisa, te je takođe obavijestila
članove UO da je o tome obavijestila i svoje nadređene. Naglasila je da, s obzirom da je dopis upućen MVTEO-u BiH,
odgovor treba dati ministar ispred MVTEO-a.
G-đa Halilović je navela da je Upravni odbor dužan da nadzire realizaciju projekta, te da ima svrhu savjetodavnog
tijela koje nudi prijedloge koje usvaja Delegacija EU u BiH.
G-đa Miloš je obavijestila članove Upravnog odbora da se sve odluke donose uz saglasnost UO.
G-đa Halilović je navela da je osnovni zadatak Upravnog odbora da razmatra realizaciju projekta, te da je slanje
Početnog izvještaja Vladi na razmatranje otežavajuća okolnost. Ona smatra da je neophodno da se uloga Upravnog
odbora detaljno objasni, da se pojasni način implementacije projekta te uloga članova UO. Predložila je da se
povodom ovog pitanja zakaže poseban sastanak.
G-đa Miloš je još jednom naglasila da je o svemu obavijestila nadređene.
G-đa Halilović je još jednom istakla da je projekat prošao kroz sve potrebne procedure, te da je BiH prihvatila
projekat ratifikacijom financijskog sporazuma sa Delegacijom EU u BiH.
G-din Slokar je naveo da se, prema ToR-u, svi izvještaji podnose na lokalnim jezicima nakon što ih odobri Delegacija
EU u BiH. Usljed veoma kratkog vremenskog roka koji je dat za prevod Početnog izvještaja (36 sati), nije bilo
moguće utvrditi kvalitet prevoda. On je izrazio zabrinutost da je Vlada RS-s možda pogrešno protumačila
kompletan Početni izvještaj.
G-đa Halilović je naglasila da je engleski jezik zvanični jezik projekta, te da će se verzija na engleskom jeziku smatrati
važećom.
G-đa Skejović-Hurić se zahvalila svim članovima Upravnog odbora na prijedlozima i navela da sve do ovog trenutka
nije bila u sličnoj situaciji, te da prevod Početnog izvještaja nije bio obavezan, ali da je stav MVTEO-a da isti
definitivno treba biti preveden kako bi se udovoljilo zahtjevima Ministarstva.
G-đa Rogović-Grubić je naglasila da kriteriji za sve članove UO treba da budu jednaki, kao i njihovo poznavanje
engleskog jezika.
G-đa Miloš je navela da Početni izvještaj nije usvojen, te da isti treba staviti na razmatranje. Takođe je navela da je
Početni izvještaj usvaja DEU , a uz saglasnost UO.
G-din Slokar je zatražio od prisutnih članova UO da se pozabave pitanjem jezične verzije projektne dokumentacije.
On je naveo da je traženo da članovi UO govore engleski jezik kako bi mogli učestvovati u debatama i diskusijama
koje se odnose na dokumentaciju i mnoge druge aspekte rada.
G-din Slokar je obavijestio članove Upravnog odbora da će projektni tim uložiti maksimalan napor da se dokumenti
prevedu na lokalne jezike kad god je to moguće. U tom smislu je zatražio saglasnost članova Upravnog odbora koja
se odnosi na jezičnu verziju Kvartalnog izvještaja o napretku projekta.
G-đa Ljubojević je pitala da li postoji mogućnost formiranja Upravnog odbora projekta bez prisustva entitetskih
predstavnika.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 117
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
G-đa Skejović-Hurić je izrazila žaljenje zbog činjenice da g-din Cero (u svojstvu ovlaštenog zamjenika g-dina Terzića
koji takođe nije mogao prisustvovati sastanku radi poslovnih obaveza), predstavnik Ministarstva okoliša i turizma
FBiH, nije prisutan na sastanku.
G-din Slokar je skrenuo pažnju članovima Upravnog odbora da razmotre mogućnost imenovanja svog zastupnika u
slučaju kada nisu u mogućnosti prisustvovati sastanku UO.
G-đa Miloš je naglasila da je, kad je riječ o prevodu dokumenata na lokalne jezike, Početni izvještaj najvažniji te da je
dobro što je preveden na lokalne jezike. Kvartalni izvještaji se ne moraju prevoditi u potpunosti, dovoljno je prevesti
samo sažetak, navela je g-đa Miloš.
G-din Bogdanović je predložio da se projektni materijali trebaju, kad god je to moguće, izvorno uraditi na lokalnim
jezicima, a potom prevesti na engleski jezik.
G-đa Miloš je izrazila svoju saglasnost sa gore navedenim prijedlogom.
G-đa Hadžović je istakla veliku važnost projekta, te istakla da je važno da što više pojedinaca zna za projekat.
Neophodno je obezbijediti temeljito razumijevanje svih komponenti projekta, te se složila sa prijedlogom g-dina
Bogdanovića da se dokumenti od ključne važnosti trebaju prevesti na lokalne jezike.
G-din Slokar je informisao članove UO da su dva međunarodna eksperta upravo počela raditi na projektu. Svi
dokumenti za radne grupe bit će izrađeni na lokalnim jezicima iliprevedeni na lokalne jezike. Još jednom je izrazio
zabrinutost da je moguće da je Vlada RS-a možda pogrešno protumačila cjelokupni Početni izvještaj ili neke
dijelove istog, obzirom da prevodni ekvivalent nije verifikovan.
G-đa Halilović je navela da predstavnici projekta treba da održe sastanak sa Ministrom iz MVTEO-a kako bi bilo
moguće obavijestiti Ministra o vremenskom periodu u toku kojeg je urađen prevod Početnog izvještaja, te naglasiti
da spomenuti prevod nije zvaničan, a što treba navesti i u dopisu koji MVTEO treba da uputi Ministarstvu
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a. Takođe je obavijestila članove UO da se obratila kolegi iz MVTEO-a,
te da je predloženo da se održi poseban sastanak sa ministarstvima kako bi im se predstavio EnvlS BiH projekat.
G-đa Hadžović je navela da u odnosu na odgovor na zaprimljeni dopis koji će uputiti MVTEO treba navesti da je
Početni izvještaj koji je dostavljen Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS-a radna verzija, te da će
zvanična verzija biti dostavljena naknadno.
G-đa Borovac (PARCO- Ured koordinatora za reformu javne uprave) je navela da, na osnovu njenog ranijeg iskustva,
nepostizanje sporazuma sa entitetskim ministarstvima RS-a može dovesti do poteškoća pri samoj implementaciji
projekta. Ona je navela da će proces biti olakšan ukoliko Vlada RS-a usvoji Početni izvještaj, te da će na taj način, a na
osnovu njenog iskustva, projekat dobiti svu potrebnu podršku.Takođe je navela da postoji rizik da bi moglo doći do
mnogobrojnih zamjerki ako se ne nađe rješenje kojim bi se prevazišla postojeća situacija. Ovaj projekat je veoma
važan, te je potrebno sarađivati sa svim institucijama u BiH i dobiti punu političku podršku od Ministra na nivou
države. S druge strane, entitetska ministarstva se strogo pridržavaju procedura koje im nalaže Vlada. Potrebno je
postići sporazum o načinu izvještavanja kako bi se osigurao nesmetan rad.
G-din Slokar je rekao da projekat već kasni sa početnom fazom realizacije.
G-đa Miloš je navela da će se sastanak Pododbora EU za životnu sredinu/okoliš održati krajem maja, te da bi to
mogla biti korisna prilika da se zakaže sastanak, ali i da je u međuvremenu potrebno što prije reagovati. G-đa Miloš
je još jednom predložila da MVTEO uputi odgovor na zaprimljeni dopis.
G-đa Borovac je predložila da Delegacija EU u BiH pokrene inicijativu za sastanak na nivou ministarstava jer je, prema
njenom mišljenju, to najbrži način da se osigura učešće svih pomenutih strana.
G-đa Ljubojević je predložila da se za člana Upravnog odbora EnvlS BiH imenuje i predstavnik iz Odjela za
vodoprivredu Brčko distrikta BiH.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 118
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
G-đa Skejović-Hurić i g-din Slokar su se složili sa prijedlogom g-đe Ljubojević.
G-đa Hadžović je takođe skrenula pažnju da je neophodno angažovati predstavnika Upravnog odbora za
vodoprivredu i iz MVTEO-a.
G-đa Skejović-Hurić je zatražila i dobila saglasnost prisutnih članova UO za imenovanje novih članova UO. Iz gore
navedenih razloga, prezentacija projekta neće biti održana danas. Zabilješke sa sastanka bit će poslane svim
članovima Upravnog odbora na lokalnim jezicima, a od svih članova će se tražiti da u dogovorenom roku podnesu
svoje komentare. Nakon što zapisnik bude usaglašen, konačna verzija na engleskom jeziku bit će dostavljena g-đi
Miloš. S obzirom da pomenute okolnosti prevazilaze ovlaštenja Upravnog odbora, potrebno je uključiti i ministre, te
im predstaviti projekat. S obzirom da prevod Početnog izvještaja nije zvaničan prevod, te da je i Početni izvještaj
još uvijek u radnoj verziji, spomenuti dokument ne treba koristiti kao zvaničan dokument.
Gđa Miloš treba da sa svojim nadređenim razgovara o mogućnosti da DEU organizira sastanak sa ministarstvima. Gđa Miloš je naglasila da je na gore pomenuti dopis potrebno da odgovori Ministar iz MVTEO-a.
G-đa Borovac je pitala da li postoji mogućnost da Delegacija EU u BiH zakaže sastanak sa Ministrom za okoliš kako bi
se razgovaralo o realizaciji ovog projekta.
G-đa Miloš je navela da je za zakazivanje sastanka sa sedam ministara potrebno vremena, i da nam nije preostalo
mnogo vremena, budući da je u pomenutoj situaciji potrebno što prije reagovati.
G-đa Borovac je navela da će se sve strane odazvati ukoliko sastanak zakaže Delegacija EU u BiH, te da će na taj način
problem biti brže riješen, kao i da je neophodno sagledati ozbiljnost spomenute situacije.
G-đa Miloš je obavijestila članove UO da će konačnu odluku o spomenutom pitanju donijeti njeni nadređeni.
G-đa Borovac je još jednom naglasila da je pomenutu situaciju potrebno riješiti što prije.
S obzirom da su glavni prioritet novoformiranog Vijeća ministara i Predsjedavajućeg evropske integracije, g-đa
Halilović je navela da je ovo prilika da se doprinese da svoje ciljeve ostvare kroz projekat. Ovaj projekat se odnosi na
veliki broj obaveza koje BiH treba da ispuni na svom putu pristupanja EU, te da je zbog toga potrebno na samom
početku riješiti sve nedoumice. Prema tome, potrebno je sazvati sastanak na najvišem političkom nivou na kojem bi
vodeću ulogu imao Ministar ispred MVTEO-a.
G-đa Rogović-Grubić navodi da je potrebno da MVTEO odgovori na dopis Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede RS do kraja sedmice. Problem je nastao kada su članovi Upravnog odbora iz RS-a prvobitno prihvatili
projekat i potvrdili članstvo u UO, a zatim odbili projekat i otkazali članstvo u UO.
G-đa Miloš je obavijestila članove UO da je Delegacija EU u BiH poslala dopis Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i
vodoprivrede RS uz koji je priložila primjerke dokumenata koje potvrđuju da je Entitet RS-a odobrio ovaj projekat.
Ona je također ponovo naglasila da zakazivanje sastanka sa Ministrom iz spomenutog entiteta od strane Delegacije
EU u BiH može duže potrajati.
G-đa Skejović-Hurić je navela da BiH pokazuje nizaj nivo ispunjavanja obaveza u pogledu okoliša, zbog nedovoljnih
apsorpcijskih kapaciteta BiH institucija po ovom pitanju, da je financijska pomoć za 2012/2013. obustavljena, te da
se u ovoj obasti kapaciteti ne razvijaju.
G-din Bogdanović je još jednom istakao da projekar ne garantira da je prevod Početnog izvještaja na lokalne jezike
ekvivalent engleske verzije. Zaključeno je da će se dokumenti pisati na lokalnim jezicima kad god je to moguće.
G-din Cero (koji je u međuvremenu stigao na sastanak kao zamjena g-dina Terzića koji nije bio u mogućnosti da
prisustvuje sastanku i predstavnika Ministarstva okoliša i turizma FBiH) se izvinio Upravnom odboru zbog kašnjenja i
izrazio žaljenje zbog tehničkih problema s kojim se suočava projekat.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 119
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
G-đa Hadžović je navela da se prioriteti koje je postavilo Vijeće ministara idu u korist projektu i još jednom istakla
važnost podrške od strane Delegacije EU u BiH.
G-din Cero smatra da je neophodno osigurati podršku svih institucija kako bi se projekat realizovao kako je i
planirano, budući da, kad je riječ o okolišnoj politici za usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU o okolišu, BiH
nema strategiju, a kad ista bude i izrađena, bit će potrebne još dvije godine da se usvoji.
G-đa Rogović-Grubić je obavijestila članove Upravnog odbora da se od Delegacije EU u BiH tražilo da u projekat
uključi i stručna osoba iz DEI jer će DEI u velikoj mjeri sarađivati na projektu, ali odgovor na taj zahtjev još nije
zaprimljen.
G-din Slokar je pojasnio članovima UO da institucije slične Delegaciji EU u BiH postoje u svim zemljama-kandidatima,
te da ova tijela imaju ulogu koordinatorsku ulogu i djeluju kao tehnički sekretarijat države na njenom cjelokupno
putu pristupanja EU i usklađivanja sa pravnom stečevinom EU.
G-đa Hadžović je navela da se termin 'koordinacija' u BiH koristi prilično proizvoljno, te da je zakonom o državnim
ministarstvima utvrđena uloga MVTEO-a u smislu toga da provodi i utvrđuje politike: postavlja osnovne principe,
koordinira aktivnosti i prilagođava planove entitetskih organa vlasti i institucija u odnosu na međunarodne obaveze
koje su u nadležnosti datog Ministarstva, odnosno sektor okoliša i voda.
G-đa Borovac je navela da postoji mogućnost da sve zainteresovane strane potpisašu saglasnost o realizaciji
projekta.
G-đa Miloš je podsjetila članove UO da je BiH već potpisala financijski sporazum sa EU.
G-đa Skejović-Hurić se zahvalila g-dinu Ceri, te istakla da u MVTEO-u, kao i u entitetima, postoji svijest u
pogleduobaveza i kapaciteta. .
G-din Slokar je upozorio da bi moglo doći do problema pri realizaciji svih planiranih aktivnosti u preostalih 20 mjeseci
ako se odluke nastave ovako sporo donositi.
G-đa Miloš je navela da se ovaj period smatra periodom 'smanjene aktivnosti', odnosno periodom do usvajanja
Početnog izvještaja.
G-đa Skejović Hurić je još jednom istakla važnost ovog projekta za sve institucije za zaštitu životne sredine/okoliša u
Bosni i Hercegovini.
ZAKLJUČAK
1. Prisutni članovi Upravnog odbora smatraju da je neophodno da Delegacija EU u BiH poduzme mjere kojim
bi se osigurala puna politička i svaka druga podrška pri realizaciji EnvlS projekta. U tom smislu, predlaže se
da Delegacija EU u BiH zakaže sastanak sa ministarstvima nadležnim za okoliš/životnu sredinu kako bi se u
potpunosti razjasnile sve nedoumice u vezi sa realizacijom ovog projekta, odnosno eliminisala mogućnost
daljnih kašnjenja u implementaciji planiranih aktivnosti.
2. Prisutni članovi Upravnog odbora takođe smatraju da Ministar ispred MVTEO-a treba da u što kraćem roku
pošalje odgovor na dopis koji je upućen od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i
ekologiju RS dana 19.03.2012., te da, ukoliko se za tim ukaže potreba, održi sastanak sa projektnim timom
kako bi se u potpunosti razjasnili svi problemi koji se odnose na realizaciju ovog projekta, odnosno
postojeću situaciju.
3. Koordinator projekta će obavijestiti sve članove UO EnvlS BiH projekta o preduzetim mjerama.
4. Zapisnik sa ovog sastanka će biti dostavljen svim prisutnim članovima UO kako bi isti mogli dostaviti svoje
komentare.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 120
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.14 Aneks 14 - Izvještaj o proceduri za odabir mlađih saradnika (JPO)
IZVJEŠTAJ
o proceduri odabira - Konkurs za angažman mlađih saradnika (JPO) - (dva izvršioca)
13. februar 2012.
U skladu sa odredbama poglavlja 6.5. ToR-a koje se odnosi na Obuku za pripravnike, postupak pokretanja
konkursne procedure započet je u januaru 2012. donošenjem odluke o samom procesu i rokovima/vremenskom
okviru, te formulisanjem teksta oglasa i dobivanjem saglasnosti korisnika i Klijenta za objavljivanje istog.
Poziv za dostavljanje prijava objavljen je u bosanskohercegovačkim novinama, odnosno u „Dnevnom Avazu“,
„Oslobodjenju“, „Dnevnom Listu“ i „Nezavisnim novinama“ (koje izlaze u Federaciji BiH, RS-u, ili u oba entiteta) 10.
januara 2012. godine. Na poziv se prijavilo 97 (devedesetsedam) kandidata.
Proces predselekcije i selekcije - prikaz:
 Od 97 zaprimljenih prijava (Aneks 1), njih 38 je odbačeno zbog toga što nisu ispunjavale kriterije ili zbog
toga što nisu ispoštovani rokovi. Nakon evaluacije dokumentacije, 59 kandidata je pozvano u drugi krug
evaluacije - pismeni testovi : engleski jezik, pitanja koja se odnose na životnu sredinu/okoliš, praktične
vježbe u Word-u, Excel-u i PowerPoint-u.
 Od 59 kandidata koji su pozvani da pristupe pisanju testa iz engleskog jezika, 9 kandidata nije pristupilo
testiranju.
 Od 50 kandidata, 20 kandidata sa najboljim rezultatima (rezultati priloženi u: Aneksu 2) je pozvano na
završni intervju.
 Prvobitno su intervjui bili zakazani za 6. januar 2012, ali su otkazani zbog izuzetno loših vremenskih prilika
u Bosni i Hercegovini, odnosno nemogućnosti mnogih kandidata da pristupe intervjuu. Intervjui su, na
kraju, održani 13. februara 2012. u projektnom uredu EnvlS-a. Komisija za ocjenjivanje je bila u sljedećem
sastavu: Nermina Skejović-Hurić (MVTEO, Predsjednik Komisije); Azra Rogović-Grubić (MVTEO); Marko
Slokar (EnvlS TL); Slavko Bogdanović (EnvlS KE).
 Na intervju je pozvano 20 (dvadeset) kandidata
Kandidati koji su pozvani na intervju:
Prezime i ime
Bodovi na testu (maks. 30)
Intervju je obavljen prema sljedećoj proceduri:
1. Svaki član Komisije je imao set od 12 pitanja za svakog kandidata;
2. Svaki član Komsije je ocijenio odgovor svakog kandidata na skali 1-5;
3. Nermina Skejović-Hurić je vodila intervju, s obzirom da je imala najvišu funkciju u Komisiji, te je prvih
osam pitanja postavila na lokalnom jeziku;
4. Marko Slokar, kao vođa tima (TL EnvlS), postavljao je još četiri pitanja na engleskom jeziku;
5. Dva kandidata sa najvećim ukupnim rezultatom su dobili poziciju mlađeg saradnika (JPO)
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 121
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Ukupan rezultat kandidata koji su pristupili intervjuu:
Napomena: Ira Haljevac je odlučila da ne pristupi testiranju jer je u međuvremenu dobila posao, te je sljedeći
najbolji kandidat, Ivana Brkić, pozvana na intervju.
Kandidati sa najvećim brojem bodova, odnosno Adis Palo i Amra Tabučić, bit će uposleni kao mlađi saradnici (JPO)
od 14. februara 2012. u trajanju od 21 mjesec (do kraja EnvlS projekta, odnosno do 13. novembra 2013.). Mjesečna
bruto plata bit će definisana i odobrena od strane Delegacije EU u BiH, a obim posla će se definisati u skladu sa
ugovorom. Kandidati koji nisu prošli odabir primili su, putem e-maila 15. februara 2012., obavijest u kojoj ih se sa
žaljenjem obavještava da nisu odabrani.
Uz ovaj Izvještaj prilažemo sljedeće dokumente:
 Aneks 1 – Tabela svih zaprimljenih prijava
 Aneks 2- Tabela sa imenima kandidata koji su ušli pristupili testovima u drugom krugu, sa bodovima
 Poziv za dostavljanje prijava – tekst konkursa u sva četiri javna glasila
 Test iz engleskog jezika
 Test iz oblasti životne sredine/okoliša
 Vodič kroz intervju
Sva konkursna dokumentacija (biografije, kopije dokumenata, motivaciona pisma, testovi, itd.) pohranjena je u u
arhivu EnvlS projekta i u istu se može dobiti uvid, na zahtjev zainteresiranih strana. Ovaj Izvještaj bit će priložen uz
Početni izvještaj.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 122
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.15 Aneks 15 - Program obuke za mlađe saradnike (JPO)
PROGRAM OBUKE ZA MLAĐE SARADNIKE U PROJEKTU EnvISBiH
I. OPŠTI PODACI
1. Uvodne napomene
Zapošljavanje i obuka mlađih saradnika (JPO) je predviđena kao jedan od horizontalnih elementa IPA Projekta
JAČANJE INSTITUCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE/OKOLIŠA U BOSNI I HERCEGOVINI I PRIPREMA ZA
PREDPRISTUPNE FONDOVE (Projekat EnvISBiH). MOVTEO i EnvISBiH su odabrali dva visoko rangirana pravnika od 97
kandidata koji su podnijeli prijave nakon javnog konkursa projekta EnvIS, na osnovu osvojenih bodova tokom
procedure odabira u tri faze. Predviđeno je da njihov angažman traje 21 mjesec, tj. od 15. februara 2012. godine do
kraja projekta (15. novembar 2013. godine). Na osnovu projektnog zadatka, očekuje se da se oni stalno zaposle u
MVTEO-a nakon isteka njihovog angažmana kao mlađih saradnika na projektu EnvISBiH.
Program obuke JPO treba da posluži kao važno projektno sredstvo u institucionalnom jačanju Odjela za zaštitu
okoliša i Odjela za vodne resurse MVTEO. Provođenjem obuke za ove mlađe saradnike, projekat odgovara na
potrebe ugovornog organa koji u osnovi sadrži:
• Obavezu da projekat EnvIS rukovodi njihovim aktivnim učešćem u projektnim aktivnostima da bi stekli široko
znanje u okolišnom upravljanju;
• Obavezu projekta EnvIS da organizira plan obuke kao:
- kombinaciju osposobljavanja na radnom mjestu i formalne obuke,
- da im omogući sticanje analitičkih vještina i adekvatnog znanja, putem učenja kroz rad, au vezi sa
pitanjima i alatima za upravljanje okolišem i vodnim resursima.
Ovaj program obuke je kreiran tako da ispuni taj cilj.
2. Naziv
Puni službeni naziv programa obuke je: PROGRAM OBUKE ZA MLAĐE SARADNIKE U SKLOPU IPA PROJEKTA JAČANJE
INSTITUCIJA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE/OKOLIŠA U BOSNI I HERCEGOVINI I PRIPREMA ZA PREDPRISTUPNE
FONDOVE. Iz praktičnih razloga može se koristiti slijedeći skraćeni naziv: PROGRAM OBUKE ZA JPO ENVIS BIH.
3. Radno mjesto
Mlađi saradnici će imati ured u sjedištu projekta EnvIS BiH na adresi Sumbula Avde, 7, Sarajevo. Međutim, u skladu
sa potrebama provođenja projektnih aktivnosti, oni bi mogli imati ured i u MVTEO. Oni će raditi na obje lokacije, po
instrukcijama vođe projektnog tima. Pored toga u skladu sa potrebama projekta oni će raditi i izvan sjedišta projekta
i MVTEO po mogućnosti i izvan Sarajeva i učestvovati u projektnim aktivnostima u mjestima gdje se one odvijaju
(uključujući i studijska putovanja).
Projekat EnvISBiH će obezbjediti neophodnu uredsku prostoriju, opremu i materijal uključujući i kompjutere za
mlađe saradnike.
II. DUGOROČNI I KRATKOROČNI CILJEVI PROGRAMA OBUKE ZA JPO ENVIS BIH
Osnovni cilj PROGRAMA OBUKE ZA MLAĐE SARADNIKE ENVIS BIH je da se objezbjede dva mlada profesionalca,
potpuno obučena za preuzimanje odgovarajućih poslova (vezanih za pridruživanje EU) u pogledu nadležnosti MVTEO
u odjelima za zaštitu okoliša i upravljanje vodnim resursima, odmah nakon završetka projekta EnvISBiH. Ovo će biti
značajan doprinos kapacitetima MVTEO za prijem predpristupnih fondova EU. Pored toga, ovaj projektni element
može se posmatrati kao jedan od aspekata održivosti projekta EnvISBiH.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 123
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Ciljevi programa obuke mogu se posmatrati i kao programiran prenos teoretskog znanja o projektu i razvijanje
praktičnih vještina mlađih saradnika kroz svakodnevne projektne aktivnosti.
IV. AKTIVNOSTI U SKLOPU OBUKE
Da bi se ostvario cilj ovog programa obuke, mlađi saradnik će između ostalog učestvovati u slijedećem:
• planiranju i implementaciji raznih projektnih aktivnosti i podaktivnosti;
• učestvovati pod nadzorom projektnih ključnih eksperata (KE) u realizaciji raznih projektnih aktivnosti
(uključujući radionice, pripremu dokumenata, pisanje dokumenata prema uputama KE, itd.)
• pomagati projektnim KE i osoblju MVTEO u određenim pripremnim poslovima vezanim za projektne
aktivnosti;
• aktivno učestvovati u projektnim aktivnostima obuke (preko grupa za obuku, seminara, itd.),kao asistenti
organizatoru (tj. EnvISBiH) ali isto tako i kao polaznici obuke;
• učestvovati u projektnim studijskim obilascima;
• obezbjediti svu neophodnu logističku podršku projektnim aktivnostima, prema instrukcijama KE.
III. DNEVNI RED
Projektna Gantt tabela pod nazivom DETALJAN PLAN AKTIVNOSTI je osnovni raspored obuke mlađih saradnika.
Detaljniji planovi, kada i ako budu izrađeni, će se primjeniti u skladu sa ovim rasporedom.
IV. NADZOR OBUKE JPO
Opšti nadzor implementacije ovog programa obuke je sastavni dio obaveza vođe projektnog tima. Svakodnevni
nadzor rada JPO je obaveza KE2.
V. ZAVRŠNA PROVJERA STEČENOG ZNANJA I VJEŠTINA
U posljednjem mjesecu (24. mjesecu) implementacije projekta, tj. 21. mjesecu obuke mlađih saradnika MVTEO i
EnvISBiH će formirati komisiju za provjeru i ocjenu uspjeha mlađih saradnika u sticanju znanja i razvijanju vještina
tokom implementacije ovog programa obuke. Kriteriji za ocjenjivanje će se unaprijed utvrditi i prezentirati mlađim
saradnicima.
VI. CERTIFIKAT O ZAVRŠENOM PROGRAMU OBUKE ZA MLAĐE SARADNIKE PROJEKTA EnvIS BIH
Nakon uspješnog prolaska procesa ocjenjivanja kako je navedeno u V u prethodnom tekstu, projekat EnvIS i MVTEO
izdaju certifikat mlađim saradnicima u kojem se navodi da su oni uspješno prošli program obuke projekta EnviIS u
trajanju od 21 mjesec.
POČETNI IZVJEŠTAJ
STR. 124
Jačanje institucija za zaštitu životne sredine/okoliša u Bosni i Hercegovini i priprema za predpristupne fondove
Projekat finansiran od strane EU i kojim upravlja Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
10.16 Aneks 16 - Javni poziv za lokalne eksperte sa kratkoročnim angažmanom
JAVNI POZIV ZA LOKALNE EKSPERTE SA KRATKOROČNIM ANGAŽMANOM
EPTISAobjavljuje početak implementacije IPA
projekta finansiranog od strane Europske Unije,
EnvIs – “Jačanje institucija za zaštitu životne
sredine/okoliša Bosne i Hercegovine i priprema za
predpristupnefondove” (EuropeAid/128786/C/SER
/BA), sa trajanjem od 24 mjeseca projektne
implementacije do 13. novembra 2013.
Projektne aktivnosti uključuju podršku vlastima
Bosne i Hercegovine na državnom, entitetskom,
kantonalnom/županijskom nivou, inter alia s ciljem
da:
 provesti jasnu i efektivnu koordinaciju procesa
pristupanja EU između organa nadležnih za
zaštitu životne sredine/okoliša [horizontalno i
vertikalno];
 pripremiti Strategiju usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o okolišu (EAS),
Planove provođenja direktiva (DSIPs) i ažurnu
Politiku okoliša na nivou države (EP)
 izraditi planove za ispunjavanje obaveza (IP) za
nekoliko međunarodnih sporazuma kojih je
država BiH potpisnica
 strateški pristup u pogledu mreže za monitoring
okoliša, okolišnog infomacionog sistema,
upravljanja okolišnom bazom podataka o
okolišu i izvještavanja
 poboljšati komunikaciju između organa vlasti
nadležnih za pitanja okoliša i javnosti
 priprema operativnih programa za pristup IPA
fondovima i utvrđivanje baze podataka o
projektima BiH u oblasti zaštite životne
sredine/okoliša
EPTISA upućuje poziv veoma iskusnim i vještim
profesionalcima/stručnjacima koji posjeduju visoku
stručnu spremu različitih profila sa minimalnim
iskustvom
od
5
godina
u
sljedećim
oblastima/temama:
 proces pristupanja EU i usklađivanja propisa sa
pravnom stečevinom EU o okolišu;
 okolišne politike EU, principi i pravo
(transpozicija, razvoj i provođenje na nivou
država);
 institucionalni i organizacijski razvoj, strateško
upravljanje i reforma javne uprave
POČETNI IZVJEŠTAJ
 okolišno pravo i propisi (na nivou država i na
međunarodnom nivou), tehnike izrade zakonskih
akata;
 ekonomika okoliša i procjena troškova;
 upravljanje ljudskim resursima;
 tehnike u medijaciji, komunikacijama i pregovorima;
 okolišni propisi u BiH i institucionalno uređenje u
oblasti zaštite okoliša;
 inženjerski i tehnički aspekti kvaliteta zraka, klimatskih
promjena, upravljanja otpadom, industrijskog
zagađenja, informacionih sistema, hemikalija i zaštite
prirode;
 monitoring okoliša, upravljanje bazama podataka i
izvještavanje (državni, međunarodni i aspekti EU);
 tehnički i drugi aspekti ispunjavanja obaveza iz
međunarodnih sporazuma o okolišu (izrada planova
ispunjavanja obaveza);
 opće procedure EU za pružanje vanjske pomoći, s
naglaskom na IPA fondove;
 provođenje obuke na temu upravljanja projektnim
ciklusom (PCM);
 programiranje (baza podataka o projektima) i
priprema projekata, izrada projektnih prijedloga i
evaluacijske tehnike.
Podnosioci prijava koji moraju biti državljani BiH, moraju
imati dobre analitičke vještine i vještine izrade izvještaja,
dobre sposobnosti timskog rada, te moraju pokazati
odlično vladanje engleskim jezikom u pisanoj i usmenoj
komunikaciji.
Zainteresirani kandidati se pozivaju da dostave svoj CV u EU
formatu sa naznakom za “EnvIs POOL OF EXPERTS” na
sljedeću adresu: [email protected] ili na EnvIs, Sumbula
Avde 7, 71000 Sarajevo, BiH.
Pojedinačni eksperti će biti angažovani za obavljanje
određenih poslova na Projektu u skladu sa Projektnim
zadatkom koji je unaprijed pripremljen za svaki kratkoročni
angažman.
Ovaj Poziv je otvoren za dostavljanje prijava tokom
cjelokupnog trajanja perioda implementacije Projekta.
STR. 125
Program pomoći Evropske unije Bosni i Hercegovini IPA 2008
Projekat implementira EPTISA Servicios de Ingeniería S.L.(Španija),u Konzorciju
sa ECORYS Nederland BV(Holandija)
SumbulaAvde , 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Projekat finansira Evropska unija i projektom rukovodi Delegacija
Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Skenderija 3a, 71 000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
Download

početni izvještaj