gratis
Turistické informácie
www.chor vatsko.hr
Vitajte!
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zemepisná poloha
Srdečne vás pozdravujeme a tešíme sa, že ste sa rozhodli navštíviť
našu krajinu.
Všetky národy majú radi svoju
vlasť a pokladajú ju za najkrajšiu.
Chorváti svoju vlasť volajú „Krásna
naša”, podľa začiatočných veršov
štátnej hymny.
Chorvátska republika je európsky
parlamentný štát a je súčasťou politických a kultúrnych dejín Európy.
Svojou rozlohou sa zaraďuje medzi európske krajiny strednej veľkosti, podobne ako Dánsko, Írsko,
Slovensko či Švajčiarsko.
Chorvátsko je krajina s otvorenými
hranicami, s jednoduchým vybavovaním colných formalít, krajina
pokoja a úcty voči svojim hosťom.
Snažíme sa, aby sa Krásna naša
stala takou aj pre všetkých, ktorí ju
navštívia, a aby si z nej odniesli len
tie najkrajšie spomienky.
Chorvátsko zaberá väčšinu východného
pobrežia Jadranského mora ako časti
Stredomoria, ktorá najhlbšie vniká do
európskej pevniny. Chorvátsko zaberá aj
hlavnú časť pobrežia Jadranu s takmer
všetkými ostrovmi. Úzke horské pásmo
Dinaridov oddeľuje jeho stredomorskú
časť od stredoeurópskej kontinentálnej
časti, ktorá sa
rozprestiera od východných úbočí Álp
na severozápade až po brehy Dunaja na
východe, zahŕňajúc južnú časť úrodnej
Panónskej nížiny.
Rozloha
Pevninová časť má rozlohu 56 594 km2 a
rozloha pobrežného mora je 31 479 km2.
Počet obyvateľov
Chorvátsko má 4 290 612 obyvateľov.
Národnostné zloženie
Väčšinu obyvateľov tvoria Chorváti a najpočetnejšie národnostné menšiny sú Srbi,
Bosniaci, Slovinci, Maďari, Česi, Taliani
a Albánci.
Štátne zriadenie
Chorvátsko je parlamentná republika s
viacerými politickými stranami.
Vitajte v Chorvátsku!
Hlavné mesto
Záhreb so 792 875 obyvateľmi je hospodárske, dopravné, kultúrne a akademické
stredisko krajiny.
2
Dĺžka morského pobrežia
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
6 278 km, z čoho je 4 398 km ostrovov,
morských útesov a brál.
Cestovné doklady
Platný cestovný pas alebo nejaký iný
doklad uznávaný medzinárodnou dohodou
a pre niektoré štáty aj občiansky preukaz
(doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť a
štátna príslušnosť držiteľa).
Informácie: Diplomatické zastupiteľstvá a
konzulárne úrady Chorvátskej republiky v
zahraničí alebo Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych integrácií Chorvátskej
republiky (telefón: +385 1 4569 964,
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.mvpei.hr).
Počet ostrovov, ostrovčekov, morských
útesov a brál
1 244. Najväčšie ostrovy sú Krk a Cres.
Obývaných ostrovov je 50.
Najvyšší vrch
Dinara 1 831 m n. m.
Podnebie
Chorvátsko má tri klimatické zóny: v nížinách vnútrozemia prevláda mierne kontinentálne podnebie, vo výškach nad 1200
m horské a pozdĺž jadranského pobrežia
príjemné stredomorské podnebie s veľkým
počtom slnečných dní, kde sú letá suché
a horúce a zimy mierne a vlhké. Priemerná
teplota vzduchu v nížinách vnútrozemia je
v januári -2 až 0°C, v horských oblastiach
o niečo nižšia , v júli sú priemerné teploty
vzduchu 20 až 22°C v nížinách vnútrozemia a okolo 13 °C v najvyšších horských
oblastiach. Priemerná teplota vzduchu
v prímorskej oblasti je v januári v rozpätí 5
až 9°C, a v júli 23 až 26°C. Teplota mora
v zime je približne 12°C a v lete približne
25°C.
Colné ustanovenia
Colné predpisy Chorvátskej republiky sú
takmer úplne zosúladené s predpismi a
štandardmi krajín Európskej únie, ale dovoz
predmetov nekomerčného charakteru pre
osobnú potrebu je oslobodený od platenia
cla a DPH len do výšky 1 000,00 kún.
Cudziu a domácu menu v hotovosti a šeky
sú oprávnení voľne dovážať a vyvážať cudzí aj chorvátski štátni príslušníci s pobytom v zahraničí s tým, že hotovosť v sume
10 000,00 eur a viac sa musí povinne
prihlásiť na colnici. Hodnotnejšie profesionálne zariadenia a technické prístroje
je takisto potrebné prihlásiť colníkovi na
hraničnom priechode.
Fyzické osoby, ktoré v Chorvátsku nemajú
trvalý ani prechodný pobyt, majú nárok na
vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH)
za tovar zakúpený v Chorvátsku, ak je
hodnota tovaru na jednom účte vyššia ako
740,00 kún, na základe tlačiva PDV-P,
respektíve tlačiva Tax cheque, overeného
colnou službou pri vývoze zakúpeného tovaru do zahraničia najneskôr do 3 mesiacov odo dňa kúpy, respektíve od dátumu
Peniaze
Oficiálna mena v Chorvátsku je kuna
(1 kuna = 100 líp).
Cudzie valuty sa zamieňajú v bankách,
zmenárňach, na poštách a vo väčšine cestovných kancelárií, hotelov a kempingov.
Platobné karty (Eurocard/Mastercard,
Visa, American Express a Diners) akceptujú takmer vo všetkých hoteloch, prístavoch, reštauráciách a obchodoch, ako aj
v bankomatoch.
3
pokladajú nasledujúce živočíšne druhy:
psy, mačky, zdomácnený tchor tmavý
(Mustela putorius) z čeľade lasicovitých
(Mustelidae), bezstavovce (s výnimkou
včiel a rakov), okrasné tropické ryby,
obojživelníky, plazy, všetky druhy vtákov
(s výnimkou hydiny), hlodavce a domáce
králiky.
uvedeného na účte za dodané tovary.
Žiadosť o vrátenie dane je zahraničný
občan povinný podať do šiestich mesiacov
odo dňa vystavenia účtu.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktujte sa, prosím, s Colnou správou:
www.carina.hr
Preprava domácich miláčikov cez hranicu
je možná len s platnou veterinárnou dokumentáciou o zdravotnom stave zvierat,
pričom psy a mačky musia byť označené mikročipom. Dovoz do päť domácich
miláčikov vrátane možno uskutočniť cez
hraničné priechody, ktoré povoľujú prepravu určitých domácich miláčikov, avšak
preprava väčšieho počtu zvierat sa musí
vykonávať cez priechody, na ktorých sa
nachádza hraničná veterinárna inšpekcia.
Maximálny počet zvierat
Za nekomerčný dovoz domácich miláčikov
sa považuje dovoz piatich alebo menej domácich miláčikov na územie Chorvátskej
republiky. Musia sa podrobiť dokumentačnej a identifikačnej prehliadke, ktorú
vykonávajú colní úradníci pri vstupe na
územie Chorvátskej republiky. Takíto domáci miláčikovia sa nepokladajú za tovar
a povinne musia byť v sprievode svojho
majiteľa alebo oprávnenej osoby zodpovednej za zviera počas celej cesty.
Ak cestujete so svojim domácim miláčikom, ste zaňho zodpovední
Ak do Chorvátskej republiky dovážate
svojho domáceho miláčika nesiete plnú
zodpovednosť za splnenie podmienok
potrebných na jeho dovoz. Napríklad
preverte, či bol váš domáci miláčik včas
očkovaný, respektíve preočkovaný (revakcinovaný), či bol vykonaný titer protilátok
a či má platný pas alebo veterinárny certifikát. Ak váš domáci miláčik pri príchode na
hraničný priechod, cez ktorý je povolený
jeho dovoz, nespĺňa uvedené požiadavky, môže vám byť odmietnutý vstup do
Chorvátskej republiky, respektíve zviera
môže byť vrátené do krajiny pôvodu alebo
umiestnené do karantény. Ako majiteľ
zvieraťa znášate všetky výdavky, ktoré
vzniknú v súvislosti s vykonaním týchto
opatrení.
Za domácich miláčikov sa podľa Vyhlášky
o veterinárnych podmienkach pre nekomerčný pohyb domácich miláčikov
Podmienky
Všeobecné požiadavky, ktoré sa týkajú
dovozu psov, mačiek a zdomácnených
tchorov tmavých (známych aj pod názvami
tchor domáci, tchor biely, tchor africký,
fretka, tchor americký, skrotený tchor
domáci, fretka domáca alebo zdomácnený
tchor tmavý - Mustela putorius) pôvodom
z krajín Európskej únie a krajín s nízkym
rizikom mimo Európskej únie:
Psy, mačky a zdomácnený tchor tmavý
––musia byť označené mikročipom. Ak
je zviera označené mikročipom, ktorý
nezodpovedá norme ISO 11784 alebo
11785, a čip je iného typu, vlastník,
respektíve majiteľ je povinný zabezpečiť
čítačku potrebnú na čítanie mikročipu.
V každom okamihu musí byť možné
zistiť meno a adresu majiteľa zvieraťa.
Číslo mikročipu musí veterinár zapísať
4
titrácia protilátok s pozitívnym výsledkom
bola vykonaná predtým ako zviera opustilo
Chorvátsku republiku.
Zvieratá dovážané na komerčné účely
a zvieratá cestujúce vo forme zásielky
musí pred odchodom prezrieť veterinár.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa, prosím, s Ministerstvom poľnohospodárstva, rybárstva a vidieckeho rozvoja
– Veterinárna správa (telefón:
+385 1 6109 499, +385 1 6106 703 a
+385 1 6106 455, web: www.mps.hr).
do pasu alebo certifikátu, ktorý vlastník
alebo majiteľ nosí spolu so zvieraťom
––musia byť sprevádzané pasom alebo
certifikátom, vydaným veterinárom,
ktorého na to splnomocnil kompetentný
orgán
––musia byť zaočkované proti besnote.
Pohyb živočíšnych druhov, pochádzajúcich z krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo Európskej únie mladších ako tri mesiace a nezaočkovaných,
bude povolený, ak vlastník alebo majiteľ
nosí so sebou pas alebo certifikát a ak od
narodenia prebývali na rovnakom mieste
a neprišli do kontaktu s divou zverou, ktorá
mohla byť vystavená infekcii alebo ak sa
pohybujú v sprievode matky, na ktorej sú
ešte závislé.
Psy, mačky a zdomácnené tchory tmavé,
pochádzajúce z krajín vysokého rizika,
musia spĺňať nasledujúce podmienky:
––musia byť označené mikročipom
––musia byť sprevádzané certifikátom,
vydaným veterinárom, ktorého na to
splnomocnil kompetentný orgán alebo
pri opätovnom vstupe do Chorvátskej
republiky pasom (psy z Chorvátska)
––musia byť zaočkované proti besnote.
––musia sa podrobiť testu neutralizácie
protilátok titrácie rovnajúcej sa minimálne 0,5 Ul/ml na vzorke odobratej oprávneným veterinárom najskôr 30 dní po
zaočkovaní a tri mesiace pred premiestnením v autorizovanom laboratóriu, ktoré
nájdete v zozname uverejnenom na
nasledujúcej internetovej stránke: http://
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/
pets/approval_en.htm.
Predpísaná doba v trvaní troch mesiacov
sa nevzťahuje na opakovaný vstup domácich miláčikov na územie Chorvátskej
republiky, ktorých pas potvrdzuje, že
Zdravotné služby
Nemocnice a kliniky sa nachádzajú vo
všetkých väčších mestách a ambulancie
a lekárne aj v menších obciach.
Zahraniční turisti, ktorí majú uzavreté
povinné verejné zdravotné poistenie v krajinách, s ktorými má Chorvátsko uzavretú
zmluvu o zdravotnom poistení, za využívanie urgentných zdravotných služieb počas
svojho súkromného pobytu v Chorvátskej
republike neplatia pod podmienkou, že
majú so sebou zmluvou stanovené potvrdenie o nároku na zdravotnú starostlivosť.
Zdravotná starostlivosť (vrátane dopravy)
sa v naliehavých prípadoch riadi spôsobom a predpismi, ktoré platia pre chorvátskych poistencov, pričom sa rovnakým
spôsobom participuje aj na výdavkoch
zdravotnej starostlivosti (spoluúčasť).
Osoby, ktoré pochádzajú z krajín s ktorými
zmluva nebola podpísaná alebo s ktorými
zmluva neupravuje nárok na využívanie
služieb zdravotnej starostlivosti si všetky
výdavky, súvisiace so zdravotnou starostlivosťou hradia samé.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa, prosím, s Chorvátskou zdravotnou
poisťovňou (telefón: +385 1 4806 333,
web: www.hzzo-net.hr).
5
Veterinárna služba
hodiny, a v sobotu od 7 do 13 hodiny, zatiaľ čo pošta 10000 Záhreb, Branimirova 4,
je otvorená každý deň od 0 do 24 hodiny.
Vo všetkých verejných telefónnych automatoch sa používajú telefónne karty, ktoré
možno kúpiť na poštách a v novinových
stánkoch. Do zahraničia možno priamo
volať z ktoréhokoľvek telefónu.
Telefón: 0800 303 304
Web: www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Chorvátsko má sieť veterinárnych kliník a
ambulancií.
Informácie: Ministerstvo poľnohospodárstva, rybárstva a vidieckeho rozvoja Veterinárna správa
E-mail: [email protected]
Web: www.mps.hr
Sviatky a dni pracovného pokoja
1. január - Nový rok
6. január - Traja králi
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný
pondelok
1. máj - Sviatok práce
Sviatok Božieho tela
22. jún - Deň víťazstva nad fašizmom
25. jún - Deň štátnosti
5. august - Deň víťazstva a vlasteneckého
vďakyvzdania
15. august - Sviatok Nanebovzatia Panny
Márie
8. október - Deň zvrchovanosti
1. november - Sviatok všetkých svätých
25. a 26. december - Vianočné sviatky
Elektrické napätie mestskej siete
220V s frekvenciou 50Hz.
Voda z vodovodu je pitná vo všetkých
častiach Chorvátska.
ČÍSLO 112
Ak spozorujete prírodnú alebo technickotechnologickú hrozbu alebo nehodu, ktorá
ohrozuje život a zdravie ľudí, majetok
alebo životné prostredie
Volajte 112, číslo na ktoré možno bezplatne volať 24 hodín denne z ktoréhokoľvek
telefónneho prístroja v Chorvátskej republike. Pri volaní nie je potrebná znalosť
územných a profesijných kompetencií
pohotovostných služieb, ale stačí nahlásiť:
––čo sa stalo
––kde sa stalo
––kedy sa stalo
––či boli zranené osoby
––aké majú zranenia
––akú pomoc potrebujete
––kto volá
Otváracie hodiny obchodov a úradné
hodiny úradov a verejných služieb
Počas turistickej sezóny je väčšina predajní v pracovných dňoch otvorená od 8 do
20 hodiny, pričom mnohé majú otvorené aj
cez víkend.
Úradné hodiny verejných služieb a úradov
sú od 8 do 16 hodiny od pondelka do
piatku.
Ak zavoláte na číslo 112, dovoláte sa na
––rýchlu zdravotnú pomoc
––pomoc hasičov
––pomoc polície
––pomoc horskej záchrannej služby
Pošta a telekomunikácie
Úradné hodiny na poštách sú
v pracovných dňoch od 8 - 20 hodiny.
Niektoré pošty vo väčších mestách sú
v pracovný deň otvorené od 7 do 20
6
––pomoc pri pátraní a záchrane na mori
––pomoc iných záchranných služieb a
operačných síl ochranného a záchranného systému
Dávajte pozor, aby vaše zaparkované
vozidlo nebránilo v prístupe hasičským
vozidlám.
Na číslo 112 možno volať v jazyku:
––anglickom
––nemeckom
––talianskom
––maďarskom
––slovenskom
––českom
––Požiar ihneď nahláste hasičom na telefónne číslo 112.
––Na hasenie požiaru použite ručný hasiaci prístroj a požiar haste, iba ak tým
neohrozujete seba a ostatných.
––O vzniku požiaru informujte aj osoby v
okolí.
PRAKTICKÉ RADY
POSTUPUJTE PODĽA POKYNOV
HASIČOV.
Aktivity v prírode
ZAPAMÄTAJTE SI:
––informujte rodinu alebo priateľov o smere vášho pohybu alebo o mieste, kam
plánujete cestovať,
––pohybujte sa po vyznačených chodníkoch a cestách,
––noste so sebou dostatočné zásoby pitnej
vody,
––pripravte si vyhovujúce oblečenie
a obuv,
––pripravte si mobilný telefón,
––sledujte informácie o predpovedi
počasia,
––s otvoreným ohňom manipulujte opatrne
a v súlade s predpismi,
––neodhadzujte ohorky z cigariet a horľavé
predmety do prírody.
Za nedodržiavanie protipožiarnych predpisov Ministerstvo vnútra podáva priestupkové alebo trestné oznámenia.
Čo robiť v prípade požiaru?
Na ceste
––počas turistickej sezóny sa vyhýbajte dopravným zápcham, cestovaniu
cez víkend a počas sviatkov, jazdite
oddýchnutí,
––prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a dodržujte povolenú rýchlosť,
––v prípade zápchy buďte trpezliví a zásobte sa dostatočným množstvom pitnej
vody.
Na mori
––v prípade nehody na mori alebo znečistenia mora zavolajte na číslo 9155
(Národné námorné pátracie a záchranné
centrum) alebo 112,
––pred vyplávaním sledujte predpoveď
počasia, zvlášť pre Jadran,
––počas plávania sa nestraťte z dohľadu
ostatných plavcov,
Protipožiarna ochrana
Presvedčte sa, či ste urobili všetko preto,
aby nedošlo k požiaru!
Neodhadzujte horiace alebo tlejúce predmety do prírody!
Rešpektujte značky so zákazom zakladania ohňa!
7
Rozhlasové správy vysielané v cudzích
jazykoch počas turistickej sezóny
––informujte rodinu a priateľov o približnom
mieste potápania a označte ho predpísaným spôsobom,
––opaľujte sa s mierou a používajte
ochranné krémy s dostatočne vysokým
faktorom,
––zásobte sa dostatočným množstvom
pitnej vody.
Chorvátsky rozhlas vysiela na niekoľkých
programoch relácie v cudzích jazykoch určené turistom, nachádzajúcim
sa v Chorvátsku. Na Prvom programe
Chorvátskeho rozhlasu sa denne o 20:05
hod. vysiela relácia v anglickom jazyku v
trvaní 10 minút.
Počas letnej schémy sa na Druhom
programe Chorvátskeho rozhlasu (od
29. 6. do 2. 9. 2012) na nasledujúcich
frekvenciách (98,5 MHz severozápadné
Chorvátsko a dubrovnícka prímorská
oblasť, 105,3 MHz Istria, 96,1 MHz Split,
98,9 MHz Makarská riviéra a 93,3 MHz
Gorski kotar) okrem pravidelných správ
a informácií z HAK-u, vysielaných v chorvátskom jazyku, budú vysielať dopravné
informácie v anglickom a nemeckom
jazyku, v auguste (cez víkend) aj v talianskom jazyku. Mimoriadne informácie o dopravných zápchach sa z HAK-u vysielajú
v chorvátskom a anglickom jazyku.
V rovnakom období sa na Druhom programe Chorvátskeho rozhlasu každú hodinu
(od 08:00 do 21:00 h) vysielajú zahraničné
správy
Ö3 a BAYERN 3 v nemeckom jazyku
RAI Uno v talianskom jazyku
ABSOLUTE RADIO v anglickom jazyku
ČESKÝ ROZHLAS – RÁDIOŽURNÁL
v českom jazyku, a z medzinárodného
programu Chorvátskeho rozhlasu „Hlas
Chorvátska” takisto vysielame zahraničné správy v anglickom, nemeckom a španielskom jazyku.
Dôležité telefónne čísla:
Medzinárodná predvoľba do Chorvátska:
+385
Záchranná zdravotná služba: 94
Hasiči: 93
Polícia: 192
Národné centrum pre koordináciu pátrania
a záchrany na mori: 9155
Štátna správa na ochranu a záchranu
(jednotné európske číslo pre tiesňové
volania): 112
Všeobecné informácie: 18981
Informácie o miestnych a medzimestských
telefónnych číslach: 11880 a 11888
Informácie o medzinárodných telefónnych
číslach: 11802
Predpoveď počasia a situácia na cestách:
060 520 520 (hlasový automat)
službukonajúci prognostik v Štátnom
hydrometeorologickom ústave (08-18 h):
060 616 666
Chorvátsky autoklub (HAK)
Pomoc na cestách: 1987
(Ak voláte zo zahraničia alebo z mobilného telefónu, voľte číslo +385 1 1987)
Situácia na cestách: 062 777 777
Služba zákazníkom: 0800 9987
+385 1 4640 800
E-mail: [email protected]
Web: www.hak.hr
8
DO CHORVÁTSKA AUTOM
km/h, okrem organizovanej autobusovej
prepravy detí.
Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými dennými svietidlami alebo stretávacími
svetlami v zimnom období.
Počas jazdy je zakázané používať mobilný
telefón bez náhlavnej súpravy.
Vodič, ako aj všetci spolucestujúci v motorovom vozidle sú povinní používať počas
cesty bezpečnostný pás.
Reflexná vesta, ktorú je vodič povinný
použiť, respektíve obliecť si pri odstraňovaní porúch na vozidle (pri výmene kolesa,
pri vykonávaní menších opráv na vozidle,
pri dolievaní paliva, keď sa vozidlu minie
palivo, pri hľadaní pomoci a zastavovaní
iných vozidiel a pod.) patrí do povinnej
výbavy vozidla.
Doklady
Pri vstupe do Chorvátska musíte mať
vodičský a technický preukaz a doklad o
poistení vozidla.
Medzinárodný vodičský preukaz je potrebný v prípade prenájmu vozidla v autopožičovni (rent-a-car). Preukaz vydáva domáci
autoklub.
Vodič, ktorý vozidlom so zahraničným
evidenčným číslom vchádza na územie
Chorvátskej republiky, musí mať platný medzinárodný doklad o povinnom
zmluvnom poistení, ktoré platí na území
Európskej únie alebo nejaký iný doklad
o existencii takéhoto poistenia. Za medzinárodný doklad a dôkaz sa považuje oficiálna tabuľka s evidenčným číslom, ktorú
má na sebe vozidlo, ktoré sa zvyčajne
zdržiava na území štátu, ktorého národný
úrad je signatárom Multilaterálnej zmluvy,
respektíve platná Zelená karta vydaná pre
vozidlo pochádzajúce zo štátu, ktorého
poisťovací národný úrad nie je signatárom
Multilaterálnej zmluvy, ako aj iné doklady a dôkazy, ktorých platnosť uznáva
Chorvátsky úrad poistenia.
Rady pre bezpečnú jazdu
Dodržujte dopravné predpisy a obmedzenia rýchlosti, pri dlhších cestách robte
prestávky na vybudovaných a upravených
odpočívadlách, a na mokrej vozovke znížte a prispôsobte rýchlosť vozidla, pretože
to všetko sú predpoklady bezpečného
príchodu na miesto určenia.
Čerpacie stanice
Obmedzenie rýchlosti vozidiel
Čerpacie stanice vo väčších mestách a na
diaľniciach sú otvorené od 0 do 24 hod.
Na čerpacích staniciach sa predáva:
Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super
plus 98, Euro Diesel, Diesel a vo väčších
mestách a na benzínových čerpadlách na
diaľniciach aj LPG. Informácie o cenách
pohonných látok a zoznam plynových
čerpacích staníc sa nachádzajú na nasledovných webových stránkach: www.ina.hr,
www.omv.hr, www.tifon.hr a www.hak.hr
––v obci 50 km/h
––mimo obce 90 km/h
––na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá a na rýchlostných komunikáciách 110 km/h
––na diaľniciach 130 km/h
––pre motorové vozidlá ťahajúce príves
bez bŕzd 80 km/h
––pre autobusy a autobusy s ľahkým
prívesom 80 km/h, na diaľniciach 100
9
Platenie mýta
zavolajte Pomoc na ceste na telefónne
číslo 1987 (pri volaní zo zahraničia vytočte
+385 1 1987).
Za používanie diaľnic: A1 Záhreb –
Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split
– Šestanovac – Vrgorac, A2 Záhreb –
Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 Bregana
– Záhreb – Slavónsky Brod – Županja –
Lipovac, A4 Záhreb – Varaždín – Goričan,
A5 Osijek – Đakovo – Sredanci, A6
Bosiljevo – Vrbovsko – Rijeka, A7 Rijeka –
Rupa, A9 Umag – Pula.
Za používanie rýchlostnej komunikácie:
mosta pevnina – Krk
Za používanie diaľnice vo výstavbe: B8
Kanfanar – Matulji (od uzla Kanfanar po
uzol Rogovići je plný profil diaľnice)
Informácie sa nachádzajú na nasledujúcich webových stránkach:
www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr,
www.arz.hr, www.azm.hr a www.huka.hr
Ako sa vyhnúť zápcham na cestách?
Aby ste si nepredlžovali cestu a vyhli sa
čakaniu v kolónach, radíme vám, aby ste
si naplánovali cestu pomocou plánovača
ciest z brožúrky Turistické informácie, v
ktorom sú uvedené dni a trasy s najväčšou
očakávanou hustotou premávky. Ak je to
možné, vyhýbajte sa cestovaniu v sobotu.
Skôr než sa vydáte na cestu, informujte
sa o podmienkach v cestnej a trajektovej
premávke v HAK-u (Informačné centrum
Chorvátskeho autoklubu: +385 1 4640 800
alebo na www.hak.hr) alebo na Druhom
programe Chorvátskeho rozhlasu (98,5
MHz).
LETECKY
Základné povinnosti v prípade dopravnej nehody
Letiská pre pristávanie lietadiel civilnej
leteckej dopravy
Letisko Brač
Telefón: +385 21 559 701
Web: www.airport-brac.hr
Letisko Dubrovník
Telefón: +385 20 773 333
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Letecký prístav Mali Lošinj
Telefón: +385 51 235 148
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letisko Osijek
Telefón: +385 31 514 402
Web: www.osijek-airport.hr
Letisko Pula
Telefón: +385 52 530 140
Web: www.airport-pula.hr
Letisko Rijeka
Telefón: +385 51 842 134
Web: www.rijeka-airport.hr
O dopravnej nehode najprv informujte políciu (telefónne číslo 192) alebo zavolajte na
jednotnú európsku tiesňovú linku 112. Nie
je to nutné v prípade, ak bola pri dopravnej
nehode spôsobená iba materiálna škoda
na vozidlách.
Ak došlo k zraneniu osôb, zavolajte
záchrannú zdravotnú službu (telefónne
číslo 94).
Zabezpečte miesto nehody, oblečte si
reflexnú vestu, umiestnite výstražný trojuholník a vykonajte potrebné opatrenia na
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
Počkajte na príchod polície.
V prípade akéhokoľvek poškodenia vozidla nesmiete zabudnúť vyžiadať od polície
potvrdenie o poškodení vozidla, bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu hranicu.
Ak potrebujete odstrániť poruchu alebo
je potrebné vozidlo zaviesť do servisu,
10
Croatia Airlines
Letisko Split
Telefón: +385 21 203 555
Web: www.split-airport.hr
Letisko Zadar
Telefón: +385 23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr
Letisko Záhreb
Telefón: +385 1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr
Letecký prístav Varaždín
Telefón: +385 42 350 647
Web: www.varazdinairport.com
Croatia Airlines je chorvátska národná
letecká spoločnosť a člen združenia Star
Alliance. Sieťou liniek v domácej a medzinárodnej doprave spája vnútrozemskú
a pobrežnú časť Chorvátska a Chorvátsko
s mnohými atraktívnymi destináciami:
(Amsterdam, Viedeň, Brusel, Frankfurt,
Istanbul, Kodaň, Londýn, Mníchov, Paríž,
Podgorica, Priština, Rím, Sarajevo,
Skopje, Zürich...). V letnom letovom
poriadku ponúka väčší počet letov na jednotlivých linkách, ako aj ďalšie destinácie
v pravidelnej a charterovej doprave (Atény,
Barcelona, Berlín, Düsseldorf, Lyon...)
V spolupráci s partnermi Croatia Airlines
svojim cestujúcim umožňuje spojenie s
destináciami po celom svete.
Kontaktné centrum:
Telefón: 062 500 505 (pri volaní z
Chorvátska) +385 1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: [email protected]
Letiská pre pristávanie najmä vetroňov
a motorových vetroňov, ktoré nevzlietajú
samostatne a ktorých použitie možno rozšíriť aj na lietanie iných druhov letúnov, ktoré
sa používajú pri nekomerčných operáciách
letúnov (§ 2 ods. 1 bod 32 Zákona o leteckej doprave „Národné noviny“ číslo 69/09).
Pribislavec (Čakovec), Koprivnica, Lučko
(Záhreb), Slavonski Brod, Čepin (Osijek),
Vrsar, Grobnik (Rijeka), Otočac, Medulin,
Bjelovar, Stari Grad (Hvar), Unije a Sinj.
Ďalší leteckí dopravcovia v Chorvátsku
Medzinárodné letiská
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
ČSA, Lufthansa, LOT, Malev,
Germanwings, Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, Air Bosna, Air One,
British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin
Airline, SN Brussels Airlines.
Záhreb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Záhreb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrovník +385 20 773 377,
Pula +385 52 530 105,
Rijeka +385 51 842 132,
Zadar +385 23 313 311,
Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442,
Varaždín +385 42 350 647,
Brač +385 21 559 711 a
Mali Lošinj +385 51 231 666.
11
PO MORI
Okolie Splitu – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo,
Korčula, Vis
Okolie Dubrovníka – Mljet, Šipan, Korčula,
Lastovo
Okolie Šibeniku – Žirje, Kaprije
Sezónna linka: Pula – Unije – Mali Lošinj –
Ilovik – Zadar
Agentúra pre pobrežnú linkovú námornú dopravu
Telefón: +385 21 329 370
Fax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]
Web: www.agencija-zolpp.hr
Lodné linky (spojenie s pevninou alebo
medzi ostrovmi)
Medzinárodné trajektové linky
Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split
– Stari Grad – Pescara, Ancona – Split
– Pescara
Dubrovník – Bari (priamo): Vis – Ancona,
Stari Grad – Ancona
Okrem trajektových liniek medzi
Chorvátskom a Talianskom premávajú aj
rýchle lodné linky.
Okolie Rijeky – Lošinj, Srakane, Unije,
Ilovik, Susak
Okolie Zadaru – Dugi otok, Iž, Rava,
Vrgada
Okolie Šibeniku – Prvić, Zlarin
Okolie Splitu - Drvenik Veli a Mali, Čiovo,
Biševo
Okolie Dubrovníka – Šipan, Lopud, Koločep
Trajektová sezónna linka pozdĺž
pobrežia
Jadrolinija
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula
– Dubrovník
Miestne trajektové linky spájajú s pevninou ostrovy: Cres, Lošinj, Rab, Pag,
Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu,
Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije,
Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž,
Šoltu, Brač, Hvar, Vis, polostrov Pelješac,
Korčulu, Lastovo a Mljet, Šipan, a miestne
lodné a rýchle lodné linky spájajú ďalšie
obývané ostrovy, na ktorých nie je automobilová doprava.
Je hlavný chorvátsky osobný lodný dopravca, ktorý prevádzkuje najväčší počet
pravidelných, medzinárodných a domácich
trajektových, lodných liniek a liniek rýchlej
lodnej dopravy. Hlavná kancelária sa nachádza v Rijeke.
Telefón: +385 51 666 111, +385 51 666 100
Web: www.jadrolinija.hr
Ostatní linkoví lodní dopravcovia:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.lnp.hr
G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr
Miatours: www.miatours.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Rýchle lodné linky (spojenie s pevninou alebo medzi ostrovmi):
Okolie Rijeky – Lošinj, Susak, Unije, Cres,
Ilovik, Pag, Rab
Okolie Zadaru – Ist, Molat, Dugi otok,
Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba,
Premuda
12
prístavu otvoreného pre medzinárodnú
dopravu za účelom hraničnej kontroly,
zaobstarania nálepky v prístavnom kapitanáte alebo v jeho pobočke a overenia
zoznamu posádky a cestujúcich alebo
zoznamu osôb.
Veliteľ plavidla, ktoré bolo do Chorvátskej
republiky privezené po pevnine alebo sa
nachádza zakotvené v prístave alebo na
inom mieste v Chorvátskej republike, kde
je to povolené, je povinný pred začiatkom
plavby zaobstarať nálepku v príslušnom
prístavnom kapitanáte alebo doručiť
zoznam posádky a cestujúcich a zoznam
osôb (ak si ho chce vybaviť).
Nálepku musí mať plavidlo, ktorého dĺžka
je 3 m a väčšia, ale aj plavidlo kratšie ako
3 m, v prípade, že má celkovú silu pohonných zariadení 5 kW alebo väčšiu.
Nálepku nemusia mať veslové plavidlá,
bez ohľadu na ich dĺžku (napr. kajak, kanoe, vodný bicykel a pod.)
Nálepku nemusí mať plavidlo, ktoré je
zakotvené v prístave alebo na inom
mieste v Chorvátskej republike, kde je to
povolené.
Pomocné lode a jet-sky podliehajú rovnakým predpisom týkajúcim sa nálepky.
Plavidlo musí byť na viditeľnom mieste
označené nálepkou a nálepka platí rok
odo dňa vydania. Ústrižok nálepky sa
musí prilepiť na zoznam osôb.
Na plavidle, ktoré sa plaví v Chorvátskej
republike, sa musia nachádzať originály
nasledujúcich dokladov:
––nálepka
––overený zoznam posádky a cestujúcich
––overený zoznam osôb, ktoré môžu byť
na plavidle (pre plavidlá, na ktorých
sa bude posádka meniť počas plavby
v Chorvátskej republike)
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante d.o.o.: www.ivante.hr
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poľnohospodárske družstvo Komiža
[email protected]
Rybárske výrobné družstvo Vrgada:
023 371 040
Výletné lodné združenia:
Chorvátske združenie súkromných lodiarov
www.cruising-the-adriatic.com
Chorvátske združenie lodiarov
www.hrvatski-brodari.com
Chorvátske združenie lodiarov a staviteľov
lodí „Adria“
Koordinácia združení lodiarov a staviteľov lodí Chorvátska v Dubrovníckoneretvianskej župe – združenie lodiarov
Dubrovník
Združenie malých lodiarov „Severný
Jadran“
Združenie lodiarov Barkariol
Pobočky colných úradov pre vstup
zahraničných lodí
Stále: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/
Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik,
Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli a
Dubrovník.
Sezónne (počas letnej sezóny): ACI
Marina Umag, Novigrad, Sali, Božava,
Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis,
Komiža a Cavtat.
PLAVBA V CHORVÁTSKEJ
REPUBLIKE
Veliteľ plavidla, ktoré prichádza do
Chorvátskej republiky po mori, je povinný
najkratšou cestou vplávať do najbližšieho
13
ktoré sa budú zdržiavať na palube počas
platnosti nálepky, a celkový počet osôb
uvedených na zozname nemôže byť väčší
ako dvojnásobok kapacity zvýšenej o 30%
kapacity plavidla.
Kapacita plavidla sa upravuje v súlade
s dokladmi od plavidla, ktoré vydali kompetentné orgány štátu, ktorého zástava sa
na ňom nachádza, a ak sa na dokladoch
od plavidla nenachádzajú údaje o kapacite, kapacita sa vypočíta podľa Vyhlášky
o lodiach a jachtách a Pravidiel pre štatutárnu certifikáciu lodí a jácht.
Zoznam osôb sa overuje ústrižkom
nálepky.
Zoznam osôb možno vyplniť celý pri vybavovaní nálepky a možno ho dopĺňať aj postupne, ale najneskôr pri prvom nalodení
osoby uvedenej v zozname osôb.
Ak sa zoznam osôb vypĺňa postupne, po
každom doplnení sa overuje v prístavnom
kapitanáte alebo v jeho pobočke.
Počet zmien osôb uvedených v zozname
je neobmedzený.
Do zoznamu osôb sa nezapisujú osoby,
ktoré sa zdržujú na plavidle počas jeho
kotvenia v prístave alebo v kotvisku.
Do zoznamu osôb sa nezapisujú osoby
mladšie ako 12 rokov a nezapočítavajú sa
do maximálneho počtu osôb.
Zoznam osôb na plavidlách, ktoré prichádzajú po mori, sa nemusí predložiť pri
žiadosti o nálepku, ale možno ho zostaviť
aj dodatočne, keď dôjde k zmene posádky
v Chorvátsku.
––potvrdenie (účet) o zaplatení poplatkov
za bezpečnosť plavby, využívanie objektov bezpečnej plavby, námornú informačnú mapu, správny poplatok
––potvrdenie (účet) o zaplatení paušálu za pobytový poplatok pre plavidlá
dlhšie ako 5 metrov so zabudovanými
ležadlami
––dôkaz, že je plavidlo plavbyschopné
––dôkaz, že osoba, ktorá velí plavidlu, je
spôsobilá riadiť plavidlo
––dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám
––dôkaz o vlastníctve alebo splnomocnenie vlastníka k používaniu plavidla
Zoznam posádky a cestujúcich
Zoznam posádky a cestujúcich sa týka posádky a cestujúcich na plavidle a overuje
ho prístavný kapitanát/pobočka podpisom
a pečiatkou.
Ak veliteľ plavidla počas pobytu v chorvátskom mori nemá v úmysle meniť posádku
počas platnosti nálepky, už sa nemusí prihlásiť v prístavnom kapitanáte, ani v jeho
pobočke.
Plavidlá, ktoré nemajú možnosť dlhšieho
pobytu (plavidlá bez lôžok), nemusia mať
zoznam členov posádky a cestujúcich.
Osoba, ktorá riadi plavidlo, môže
v Chorvátsku vylodiť posádku s ktorou
priplávala zo zahraničia (alebo časť posádky) a nalodiť novú. V takom prípade je
povinná zmenu posádky nahlásiť kapitanátu a s takto vymenenou posádkou musí
vyplávať z Chorvátska.
Prihlásenie na pobyt
Zoznam osôb
Cudzinci, ktorí prichádzajú do Chorvátska
na zahraničných plavidlách, ktoré sú
určené na zábavu alebo šport, a ktorí
sú ubytovaní na týchto plavidlách, sa
na pobyt prihlasujú iba v prístave alebo
Veliteľ plavidla, ktorý plánuje meniť posádku počas plavby v Chorvátskej republike,
je povinný v prístavnom kapitanáte alebo
v jeho pobočke potvrdiť zoznam osôb,
14
v prístavisku, v ktorom sa po ich vstupe do
Chorvátskej republiky vykonáva kontrola
prechodu štátnej hranice.
Ak cudzinec prejde štátnu hranicu na niektorom z cestných hraničných priechodov
a po tejto trase privezie so sebou aj plavidlo, na ktorom bude bývať, prihlásenie na
pobyt vykoná prístav, v ktorom sa bude
plavidlo spúšťať do mora.
Ak sa plavidlo spúšťa do mora v nejakom
malom prístave, cudzinec je povinný navštíviť miestne príslušnú policajnú stanicu
a osobne sa prihlásiť na pobyt.
To sa týka výlučne plavidiel, na ktorých
bude cudzinec bývať.
Cudzinci, ktorí majú plavidlá zakotvené
v niektorej z chorvátskych marín, sú povinní prihlásiť svoj príchod v maríne.
Po splnení všetkých svojich povinností je
veliteľ plavidla povinný najkratšou cestou
opustiť vnútorné morské vody a teritoriálne
more Chorvátskej republiky.
Pobytový poplatok
PO ŽELEZNICI
Platiteľmi paušálu pobytového poplatku sú
majitelia alebo užívatelia plavidiel dlhších
ako 5 metrov so zabudovanými ležadlami.
Pobytový poplatok sa platí v priestoroch
prístavného kapitanátu alebo jeho pobočky v paušálnej výške na časové obdobia 8,
15, 30, 90 dní a jeden rok.
Potvrdenie o zaplatení paušálu za pobytový poplatok sa musí vždy nachádzať
na plavidle a veliteľ plavidla je povinný
predložiť ho na kontrolu oprávnenej osobe
na jej požiadanie.
Chorvátsko má priame spojenie so
Slovinskom, Bosnou a Hercegovinou,
Maďarskom, Talianskom, Rakúskom,
Švajčiarskom, Nemeckom a Srbskom.
– S takmer všetkými ostatnými európskymi
krajinami má spojenie s prestupom.
Riadenie chorvátskych výletných lodiek
a jácht cudzími štátnymi príslušníkmi
Na základe zmien a doplnkov Vyhlášky
o výletných loďkách a jachtách z 11.
februára 2009 Chorvátska republika jednostranne uznáva oprávnenia iných štátov
na riadenie chorvátskych výletných lodiek
a jácht. Údaje o zahraničných oprávneniach, ktoré sú uznávané v Chorvátskej
republike, je možné nájsť na oficiálnych
internetových stránkach Ministerstva mora,
dopravy a infraštruktúry
www.mmpi.hr.
Vlaky Eurocity, Intercity a Euronight
EC „Mimara“: Záhreb – Villach – Mníchov
– Frankfurt – Záhreb
EC „Croatia“: Záhreb – Viedeň – Záhreb
(cez Slovinsko)
EN „Venezia“: Benátky – Záhreb – Budapešť
(Moskva, Kyjev, Bukurešť) – Benátky
EN „Lisinski“: Záhreb – Mníchov – Záhreb
EC „Sava“: Belehrad – Záhreb – Villach
– Belehrad
IC „Kvarner“: Záhreb – Budapešť – Záhreb
IC „Drava“: Budapešť – Osijek – Sarajevo
– Budapešť
Vyplávanie plavidla z Chorvátskej
republiky
Pred vyplávaním z Chorvátskej republiky
je veliteľ plavidla povinný:
––podrobiť sa hraničnej kontrole v niektorom z prístavov otvorených pre
medzinárodnú dopravu
––overiť zoznam posádky a cestujúcich
v prístavnom kapitanáte alebo v pobočke prístavného kapitanátu.
15
Rýchliky:
Číslo na informácie pri volaní zo
zahraničia: +385 1 61 12 789
Medzinárodná doprava (pokladňa):
+385 1 60 08 631
Vnútroštátna doprava (pokladňa):
+385 1 60 08 620
„Maestral“: Záhreb – Budapešť – Záhreb
„Záhreb“: Záhreb – Viedeň (cez
Maďarsko) – Záhreb
Záhreb – Villach – Záhreb
Belehrad – Záhreb – Zürich – Belehrad
„Nikola Tesla“: Záhreb – Belehrad
– Záhreb
Sarajevo – Vinkovci – Belehrad – Sarajevo
Záhreb – Sarajevo – Ploče – Záhreb
Záhreb – Sarajevo – Záhreb (nočný vlak)
Ploče – Sarajevo – Ploče
Villach – Záhreb – Belehrad – Villach
(nočný vlak)
„Opatija“: Rijeka – Ľubľana – (Mníchov)
– Rijeka
„Ljubljana“: Rijeka – Ľubľana – (Viedeň)
– Rijeka
Autobusová stanica Rijeka
Telefón: +385 51 66 03 00,
+385 060 302 010
E-mail: [email protected]
Web: www.autotrans.hr
Autobusová stanica Split
Telefón: +385 21 329 180, +385 060 327 777
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-split.hr
Autobusová stanica Šibenik
Telefón: +385 060 368 368
E-mail: [email protected]
Autobusová stanica Zadar
Telefón: +385 23 211 555
Sezónne vlaky:
„Istra“: Ľubľana – Pula – Ľubľana
„Adria“: Budapešť – Záhreb – Split –
Budapešť (nočný vlak)
Pula – Ľubľana – Maribor – Hodoš
– Budapešť
Autobusová stanica Záhreb
Telefón: +385 060 313 333
Web: www.akz.hr
E-mail: [email protected]
Autobusová stanica Dubrovník
Telefón: +385 20 357 020, +385 060 305 070
E-mail: [email protected]
Web: www.libertasdubrovnik.com
Mimoriadne vlaky:
Telefón: +385 1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informácie
Telefón: 060 333 444
Web: www.hznet.hr
Autobusová stanica Osijek
Telefón: +385 060 33 44 66
Autobusová stanica Pula
Telefón: +385 060 304 090
AUTOBUSOM
TAXI SLUŽBY A AUTOPOŽIČOVNE
(RENT A CAR)
Pravidelné medzinárodné autobusové
linky spájajú Chorvátsko so susednými
krajinami a s väčšinou stredoeurópskych
a západoeurópskych štátov.
Číslo na informácie pri volaní
z Chorvátska: 060 313 333
Taxi služby nájdete vo všetkých mestách a
turistických strediskách.
Autopožičovne (rent a car) nájdete vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a na letiskách.
16
Významnejšie múzeá
Poreč – Vlastivedné múzeum Poreštiny
Split – Múzeum chorvátskych archeologických pamiatok, Archeologické múzeum
mesta Split, Galéria Ivana Meštrovića,
Mestské múzeum, Etnografické múzeum,
Prírodovedecké múzeum, Galéria umenia,
Námornícke múzeum, Klenotnica katedrály
Trakošćan – Zámok Trakošćan – múzeum na zámku s bohatou zbierkou starých
zbraní
Varaždín – Mestské múzeum v
Starom meste – historické oddelenie,
Entomologická zbierka „Svet hmyzu“
a Galéria starých a nových majstrov
Zadar – Archeologické múzeum – stála
výstava sakrálneho umenia, Národné múzeum Zadar, Múzeum antického skla
Záhreb – Archeologické múzeum,
Etnografické múzeum, Chorvátske múzeum naivného umenia, Moderná galéria,
Múzeum mesta Záhreb, Múzeum Mimara,
Múzeum umenia a umeleckých remesiel,
Múzeum moderného umenia, Chorvátske
prírodovedné múzeum, Strossmayerova
galéria starých majstrov, Technické múzeum, Galéria „Klovićevi dvori“, Chorvátske
historické múzeum, Muzeálno-pamätné
centrum „Dražen Petrović“; Umelecký
pavilón
Čakovec - Múzeum Medjimurja (názov
tamojšieho kraja)
Dubrovník – Dubrovnícke múzeum –
Knežev dvor – Etnografické múzeum –
Rupe, Mestské hradby, Múzeum dominikánskeho kláštora, Námornícke múzeum,
Klenotnica katedrály, Dom Marina Držića,
Akvárium – Biologický inštitút Dubrovník,
Múzeum františkánskeho kláštora „Malí
Františkáni“, Múzeum pravoslávnej cirkvi
Gornja Stubica – Múzeum sedliackych
vzbúr
Gospić – Múzeum Liky, v neďalekej obci
Smiljan sa nachádza Pamätné centrum
„Nikola Tesla“
Hlebine – Galéria Hlebine a muzeálna
zbierka Ivana Generalića
Karlovac – Mestské múzeum Karlovac,
Staré mesto Dubovac
Klanjec – Galéria sochára Antuna
Augustinčića
Krapina – Múzeum krapinského neandertálca, Múzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec – Stará dedina – jedinečné etnografické múzeum s originálnymi dedinskými
domami, rodný dom Josipa Broza Tita
Makarska – Malakologické múzeum – múzeum rýb, rakov a lastúr, Mestské múzeum
Našice – Národopisné múzeum na zámku
Pejačević
Opatija – Chorvátske múzeum cestovného ruchu
Osijek – Múzeum Slavónie
Pazin – Etnografické múzeum Istrie a
Múzeum mesta Pazin
Pula – Archeologické múzeum, Historické
múzeum Istrie, Aréna
Rijeka – Námorné a historické múzeum
Chorvátskeho prímoria, Prírodovedecké
múzeum
Významnejšie pútnické
miesta
Marija Bistrica: Panna Mária Bystrická
Trsat: Panna Mária Trsatská
Sinj: Zázračná Panna Mária Sinjská
Aljmaš: Panna Mária Utešiteľka
Krasno: Panna Mária Krasnarská
Karlovac-Dubovac: Sv. Jozef
Lobor: Panna Mária Horská
Ludbreg: Predrahá krv Ježišova
Remete: Panna Mária Remetská
Solin: Panna Mária Otocká
17
NÁRODNÉ PARKY
Trški Vrh: Panna Mária Jeruzalemská
Vepric: Panna Mária Lurdská
Voćin: Panna Mária Voćinská
Brijuni – súostrovie pozostávajúce z
dvoch väčších a 12 menších ostrovčekov
tiahnuce sa pozdĺž západného pobrežia
Istrie.
Informácie:
Adresa: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Telefón: +385 52 525 888
Fax: +385 52 521 367
E-mail: [email protected]
Web: www.brijuni.hr
Kultúrne a prírodné pamiatky na
Zozname svetového dedičstva
UNESCO
V Chorvátsku sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, spomedzi ktorých vynikajú: Staré mesto Dubrovník, Diokleciánov
palác v Splite, Historické jadro mesta Trogir, Ranokresťanský komplex
Eufraziovej baziliky v Poreči, Katedrála
sv. Jakuba v Šibeniku, Starigradské
pole na ostrove Hvar, ktoré sa nachádzajú na Zozname svetového dedičstva
UNESCO. Plitvické jazerá, najkrajší
a najznámejší chorvátsky národný park,
je jedinou prírodnou pamiatkou, ktorá sa
nachádza na tomto prestížnom zozname.
Na reprezentatívnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO sa nachádzajú "Slávnosti sv.
Blažeja", čipkárstvo v Lepoglave, na Hvare
a Pagu, fašiangový sprievod zvončarov
z oblasti Kastav, hvarská procesia "Za
križen", dvojhlasný spev a hra s krátkymi
intervalmi z Istrie a Chorvátskeho prímoria,
jarná procesia Jarovita alebo Kráľovnej z
Gorjanu a umenie výroby tradičných drevených detských hračiek z oblasti Hrvatsko
zagorje, Sinjská alka – rytierské zápolenie
v Sinji a Medovnikárstvo v oblasti severného Chorvátska, “Bećarac” (druh ľudovej
piesne) zo Slavónie, Baranje a Srijemu a
“Nijemo kolo” (Nemé kolo) Dalmatínskej
zagory. Chorvátsko patrí medzi krajiny
s najväčším množstvom chráneného
nehmotného bohatstva na svete, ktoré je
zapísané v zozname UNESCO. Hudobný
výraz Ojkanje sa nachádza na Zozname
nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si
vyžaduje neodkladnú ochranu.
Kornati – najčlenitejšie súostrovie v
Stredomorí, pozostávajúce z 89 ostrovov,
ostrovčekov a morských útesov
Informácie:
Adresa: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Telefón: +385 22 435 740
Fax: +385 22 435 058
E-mail: [email protected]
Web: www.kornati.hr
Krka – najkrajšia krasová rieka v
Chorvátsku.
Informácie:
Adresa: NP Krka
Trg Ivana Pavla II č. 5, 22000 Šibenik
Telefón: +385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
Web: www.npkrka.hr
Mljet – ostrov, nachádzajúci sa juhozápadne od Dubrovníka
Informácie:
Adresa: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Telefón: +385 20 744 041, +385 20 744 058
Fax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
Web: www.np-mljet.hr
18
Severný Velebit – z hľadiska prírodného
bohatstva najhodnotnejšia a najatraktívnejšia časť vrchného pásma severného
Velebitu
Informácie:
Adresa: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Telefón: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr
Paklenica – národný park rozprestierajúci
sa na južnej strane Velebitu, najväčšieho
horského masívu v Chorvátsku
Informácie:
Adresa: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad-Paklenica
Telefón: +385 23 369 155, +385 23 369 202
Fax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.paklenica.hr
PRÍRODNÉ PARKY
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší
chorvátsky národný park, súčasť svetového prírodného dedičstva UNESCO
Informácie:
Adresa: NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera
Telefón: +385 53 751 015, +385 53 751 014
Fax: +385 53 751 013
E-mail: [email protected]
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
Biokovo – pohorie vypínajúce sa nad
Makarskou riviérou.
Informácie:
Adresa: PP Biokovo
Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska
Telefón/fax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
Web: www.biokovo.com
Kopački rit – jedno z najväčších zachovaných močaristých území v Európe ležiace
pri sútoku riek Dráva a Dunaj
Informácie:
Adresa: PP Kopački rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Telefón: +385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
Web: www.kopacki-rit.hr
Risnjak – prevažne lesnatý horský masív
severne od mesta Rijeka, v ktorom sa nachádza aj hydrologická prírodná pamiatka
– prameň rieky Kupa
Informácie:
Adresa: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug
Telefón: +385 51 836 133, +385 51 836 261
Fax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
Web: www.risnjak.hr
Lonjsko polje – najrozsiahlejšia chránená
záplavová oblasť povodia Dunaja
Informácie:
Adresa: PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Telefón: +385 44 611 190
Fax: +385 44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
19
Velebit – pokrýva podstatnú časť rovnomenného horského masívu, najväčšia
chránená oblasť v Chorvátsku, ktorá je na
zozname medzinárodných biosférických
rezervácií UNESCO
Informácie:
Adresa: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Telefón: +385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
Web: www.velebit.hr
Medvednica – horský masív pri Záhrebe
Informácie:
Adresa: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail:
[email protected]
Web: www.pp-medvednica.hr
Papuk – najkrajšia časť slavónskych
hôr, člen Európskej siete geoparkov a
UNESCO siete geoparkov
Informácie:
Adresa: PP Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin
Telefón:: +385 34 313 030
Fax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
Web: www.papukgeopark.hr
Vranské jazero – najväčšie prírodné jazero v Chorvátsku, prírodný park s ornitologickou rezerváciou, nachádza sa medzi
Zadarom a Šibenikom. Možnosť športového rybolovu a pozorovania vtákov.
Informácie:
Adresa: PP Vransko jezero
Kralja Petra Svačića 2,
23510 Biograd na Moru
Telefón: +385 23 383 181
Fax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
Web: www.vransko-jezero.hr
Telašćica – leží na juhovýchodnej strane
ostrova Dugi otok, v blízkosti Národného
parku Kornati
Informácie:
Adresa: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Telefón/fax: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
Web: www.telascica.hr
Žumberak – Samoborské pohorie –
malebná horská oblasť juhozápadne od
Záhrebu
Informácie:
Adresa: PP Žumberak – Samoborsko gorje
Slani dol 1, 10430 Samobor
Telefón: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
E-mail: [email protected]
Web: www.park-zumberak.hr
Učka – pohorie vypínajúce sa vo východnej časti Istrie, nad Kvarnerskou riviérou
Informácie:
Adresa: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Telefón: +385 51 293 753
Fax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-ucka.hr
20
PLÁNOVAČ CIEST
Jún
Deň
07 h 14 h
Júl
14 h 22 h
Deň
07 h 14 h
August
14 h 22 h
h
Deň
14 h 22 h
1
i
i
1
1
2
2
2
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
7
i
i
6
i
6
i
7
i
i
7
8
i
h
8
8
OČAKÁVANÁ PREMÁVKA
07 h 14 h
i
h
9
i
i
9
9
h
h
10
10
11
11
11
h
12
12
h
13
13
i
i
13
14
14
i
i
14
h
i
i
15
i
i
16
i
15
16
h
h
17
17
17
18
18
18
19
19
19
h
i
20
h
i
21
20
20
21
i
21
22
i
i
22
23
i
i
23
24
i
24
25
25
26
26
26
27
27
i
27
28
28
i
28
i
30
h
29
30
i
h
h
h
23
24
25
h
22
i
i
29
i
i
30
i
31
i
Zvýšená premávka
Hustá premávka
Nanajvýš hustá
premávka
12
16
Slabá premávka
SMER PREMÁVKY
10
15
h
h
h
h
h
29
31
21
h
Stály - nemenný
smer
i
h
Prevládajúci smer
premávky k moru
Prevládajúci smer
premávky od mora
22
23
Jachtárska turistika a maríny
Súostrovie Lastovo – patrí do vonkajšej
skupiny juhodalmatínskych ostrovov
a okrem ostrova Lastovo zahŕňa aj
súostrovia Lastovnjaci a Vrhovnjaci a
ostrov Sušac
Informácie:
Adresa: PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Telefón: +385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.pp-lastovo.hr
Chorvátsko má spolu 98 prístavov jachtárskej turistiky, z toho 50 marín (10 suchých), z čoho je 21 marín v systéme ACI,
d.d. Opatija. Celková kapacita prístavov
jachtárskej turistiky je 16 913 kotvísk
a 5 125 miest na suchom. Takmer všetky
majú technické servisy, zdviháky a rôzne
objekty obchodného a pohostinského
charakteru. V marinách sa nachádzajú
aj mnohé charterové firmy na prenájom
plavidiel, a v mnohých marínach sa nachádzajú aj školy jachtingu.
Informácie: Združenie chorvátskych marínTelefón: +385 51 209 147
Fax: +385 51 216 033
E-mail: [email protected]
Web: www.hgk.hr
ACI - Adriatic Croatia International Club
Opatija
Sieť pozostávajúca z 21 marín pozdĺž
chorvátskeho pobrežia
Informácie
Telefón: +385 51 271 288
Fax: +385 51 271 824
E-mail: [email protected]
Web: www.aci-club.hr
Ministerstvo kultúry
Informácie:
Telefón: +385 1 4866 102
Web: www.min-kulture.hr
UBYTOVANIE
Chorvátsko ponúka ubytovanie v mnohých
hoteloch, apartmánových komplexoch,
v súkromných domoch, na vidieckych
gazdovstvách, v apartmánoch, kempingoch a v nudistických kempingoch s dlhou
tradíciou.
Vo vnútrozemí sa nachádza množstvo
kúpeľov s liečivými minerálnymi a termálnymi prameňmi.
Informácie: turistické združenia a cestovné
kancelárie
Web: www.uhpa.hr, E-mail: [email protected]
Mládežnícke hostely (hostely Hostelling
International) sa nachádzajú v Dubrovníku,
Gradaci, Pule, Samobore, Starom Grade,
Zaostrogu, na Velom Lošinji, v Rijeke,
Zadare a v Záhrebe.
Informácie: Chorvátsky feriálny a hostelový zväz
Telefón: +385 1 4847 474
Fax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected], Web: www.hfhs.hr
Potápanie
Ak máte záujem o rekreačné (turistické)
potápanie v Chorvátsku, spojte sa s potápačskými centrami, ktoré sa starajú o vašu
informovanosť a bezpečnosť.
Informácie: Sekcia potápačskej turistiky pri
HGK – Sektore cestovného ruchu
Telefón: +385 1 4561 570
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
Web: www.croprodive.info
24
JEDLÁ A NÁPOJE
závin, makový závin, tvarohové záviny
alebo záviny s rôznymi druhmi ovocia.
Kam sa ísť najesť?
Čo piť?
Okrem hotelov, ktoré ponúkajú ubytovanie s polpenziou alebo plnou penziou, vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a popri hlavných cestách sa nachádzajú reštaurácie, pohostinstvá, hostince,
vinárne a pivárne, pizzerie a reštaurácie
rýchleho občerstvenia, ale pre gurmánov
sú najzaujímavejšie reštaurácie a pohostinstvá s domácou chorvátskou kuchyňou.
Všetky potraviny živočíšneho pôvodu sú
pod nepretržitým veterinárno-zdravotným
dozorom a podliehajú rovnakým predpisom, aké sa uplatňujú aj v krajinách
Európskej únie.
Tradícia pestovania viniča a výroby
lahodných značkových vín chorvátskymi
vinohradníkmi má niekoľko storočí tak
v kontinentálnej časti Chorvátska ako aj
v prímorí a Dalmácii. Z červených vín sú na
jadranskom pobreží a na ostrovoch známe:
teran, merlot, kabernet, opolo, plavac,
dingač a postup, a z bielych vín malvázia,
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát
a ďalšie. V kontinentálnej časti sú známe:
rizling, burgenlandské, tramín a iné odrody.
Z tvrdého alkoholu sú známe: pálenky –
slivovica, bylinková pálenka, hroznová pálenka, a z likérov prošek a maraskíno.
Čo jesť?
VEĽVYSLANECTVÁ
Okrem štandardnej európskej kuchyne
ponúka Chorvátsko svoje najobľúbenejšie
domáce jedlá a špeciality: zo studených
jedál treba v prvom rade spomenúť veľmi
známy dalmatínsky alebo istrijský „pršut“
(údená šunka), pažský alebo ličský syr,
ovčí syr, slavónsky „kulen“ (špeciálny druh
klobásy), vynikajúce samoborské či zagorské cesnakové klobásy, tvaroh s kyslou
smotanou a ďalšie. Ponuka hlavných jedál
závisí od podnebia, v ktorom sa nachádzate. V Dalmácii, v prímorí, na ostrovoch
a na Istrii medzi hlavné patria jedlá z rýb
a z plodov mora, a z mäsa „pašticada“
(pikantné jedlo z hovädzieho mäsa na
omáčke s vínom, haluškami a slivkami)
alebo varená jahňacina.
V kontinentálnej časti Chorvátska je ponuka mäsitých jedál naozaj bohatá
a za hlavné špeciality sa považujú morka
s „mlincima“ (morka s cestovinami), pečená jahňacina, pečené prasiatko a varené
alebo pečené „štrukli“ (štrúdle). Z dezertov, okrem spomenutej štrúdle, orechový
Veľvyslanectvo Albánskej republiky
Boškovićeva 7a, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4810 679
Fax: +385 1 4810 682
Veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej
ľudovej republiky
Bosanska 26, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 37 80 333
Fax: +385 1 37 80 344
Veľvyslanectvo Austrálie
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4891 200
Fax: +385 1 4891 216
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
Radnička cesta 80/IX., 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4881 050
Fax: +385 1 4834 461
Veľvyslanectvo republiky Azerbajdžan
Srebrnjak 104, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 64 38 900
Fax: +385 1 64 38 929
25
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej
republiky
Petrova 51/B, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
Pantovčak 125 B1, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4578 901
Fax: +385 1 4578 902
Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny
Torbarova 9, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4501 070
Fax: +385 1 4501 071
Delegácia Európskej únie
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4896 500
Fax: +385 1 4896 555
Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej
republiky
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4002 250
Fax: +385 1 4002 266
Veľvyslanectvo Fínskej republiky
Miramarska 23, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6312 080
Fax: +385 1 6312 090
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Hebrangova 2, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4893 600
Fax: +385 1 4893 660
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
Nike Grškovića 31, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625
Veľvyslanectvo Gréckej republiky
Opatička 12, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4810 444
Fax: +385 1 4810 419
Veľvyslanectvo Čiernej Hory
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV.,
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4573 362
Fax: +385 1 4573 423
Veľvyslanectvo Indickej republiky
Kulmerska 23a, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907
Veľvyslanectvo Českej republiky
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6177 246
Fax: +385 1 6176 630
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Pantovčak 142, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 45 78 311
Fax: +385 1 45 78 399
Veľvyslanectvo Čílskej ľudovej republiky
Smičiklasova 23/2, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4611 958,
+385 1 4611 959, +385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328
Veľvyslanectvo Iránskej islamskej
republiky
Pantovčak 125c, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4578 983,
+385 1 4578 980, +385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4924 530
Fax: +385 1 4924 554
Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Medulićeva 22, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4846 386
Fax: +385 1 4846 384
26
Veľvyslanectvo Malajzie
Slavujevac 4a, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348
Veľvyslanectvo štátu Izrael
Ulica grada Vukovara 271/11,
10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6169 500
Fax: +385 1 6169 555
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Medveščak 56, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4642 200
Fax: +385 1 4642 201
Veľvyslanectvo Japonska
Boškovićeva 2, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4870 650
Fax: +385 1 4667 334
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Hektorovićeva 2/3, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 62 73 800
Fax: +385 1 62 73 899
Kanadské veľvyslanectvo
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4881 200
Fax: +385 1 4881 230
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky
Nemecko
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6300 100
Fax: +385 1 6155 536
Veľvyslanectvo Kazašskej republiky
Trg kralja Tomislava 8, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4614 723
Fax: +385 1 4573 796
Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Krležin Gvozd 3, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4899 444
Fax: +385 1 4834 577
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej
republiky
Mlinovi 132, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4637 011
Fax: +385 1 4637 012
Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
Trg bana J. Jelačića 5/II., 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Veľvyslanectvo republiky Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 48 27 741, +385 1 48 27 742
Fax: +385 4827 721
Veľvyslanectvo Rumunska
Mlinarska ulica 43, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854
Diplomatická misia Lýbie
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 46 29 259
Fax: +385 1 46 29 260
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
Bosanska 44, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky
Pantovčak 255-257, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4890 900
Fax: +385 1 4579 301
Veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických
Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10010 Záhreb
Telefón: +385 1 6612 200
Fax: +385 1 6612 371
Veľvyslanectvo Macedónskej republiky
Kralja Zvonimira 6/I., 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369
27
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
I. Lučića 4, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6009 100
Fax: +385 1 6009 111
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4877 070
Fax: +385 1 4877 078
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
Alagovićeva 30, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236
GENERÁLNE KONZULÁTY A
KONZULÁTY
Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Pantovčak 245, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4579 067, +385 1 4579 068
Fax: +385 1 4573 338
GENERÁLNY KONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Riva č. 16, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 355-200
Fax: (051) 355-225
Svätá stolica – Apoštolská nunciatúra v
Chorvátskej republike
Ksaverska cesta 10a, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefón: (021) 348-155; 344-577
Fax: (021) 361-268
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Tuškanac 21a, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4848 950,
+385 1 4834 365, +385 1 4834 367
Fax: +385 1 4848 711
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 337-420; (051) 337-421
Fax: (051) 337-361
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
Frankopanska 22, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4925 100
Fax: +385 1 4925 125
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - VUKOVAR
204. vukovarske brigade č. 2, 32000 Vukovar
Telefón: (032) 441-016; (032) 441-183
Fax: (032) 441-015
Veľvyslanectvo Švajčiarska
Bogovićeva 3, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4878 800
Fax: +385 1 4810 890
GENERÁLNE KONZULÁTY,
KONZULÁTY A VICEKONZULÁTY
NA ČELE S HONORÁRNYMI
GENERÁLNYMI KONZULMI,
KONZULMI A VICEKONZULMI
Veľvyslanectvo Tureckej republiky
Masarykova 3/II., 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4864 660
Fax: +385 1 4864 670
Veľvyslanectvo Ukrajiny
Voćarska 52, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4616 296
Fax: +385 1 4633 726, +385 1 4633 728
GENERÁLNY KONZULÁT ALBÁNSKEJ
REPUBLIKY - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured č. 3,
31000 Osijek
Telefón: (031) 200-847
28
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 46-74-044; 46-20-616
Fax: (01) 46-20-617
GENERÁLNY KONZULÁT ANTIGUY A
BARBUDY - VIEDEŇ
Talgasse 11 Top 7
A-1150 Viedeň, AUSTRIA
Telefón: (+43) (1) 89-40-58-250
Fax: (+43) (1) 89-40-58-240
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Telefón: (021) 352-401
Fax: (021) 352-407
KONZULÁT ARMÉNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01) 4577 525
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY DUBROVNÍK
Ulica Vatroslava Lisinskog 51/5,
20000 Dubrovník
Telefón: (020) 612-134
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Telefón/fax: (051) 338-554
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Telefón: (021) 322-353
Fax: (021) 362-308
GENERÁLNY KONZULÁT DÁNSKEHO
KRÁĽOVSTVA – ZÁHREB
Gramača 2 L, 10000 Záhreb
Telefón: (01)37-60-536
Fax: (01)37-60-535
KONZULÁT BELGICKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 438-177
Fax: (020) 438-176
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
– DUBROVNÍK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 313- 335
Fax: (020) 416-377
KONZULÁT BURKINY FASO - ZÁHREB
Medveščak 54, 10000 Záhreb
Telefón: (01)4633-945, 4633-946
Fax: (01)4633-947
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 212-522
Fax: (051) 241-966
GENERÁLNY KONZULÁT CYPERSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Záhreb
Telefón: (042) 377-319; 098/451-689
Fax: (042) 377 395
GENERÁLNY KONZULÁT FILIPÍNSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Tomašićeva 7, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 46-12-000
Fax: (01) 46-18-414
KONZULÁT REPUBLIKY CŌTE
D´IVOIRE - ZÁHREB
Špansko 22, 10000 Záhreb
Telefón: (01)38-95-127
Fax: (01) 38-93-684
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Teslina 3, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01)48-11-757
29
KONZULÁT JUHOAFRICKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Záhreb
Telefón: (01) 48-94-111
Fax: (01) 48-44-363
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 218-756; 686-301; 098/327-692
Fax: (051) 218-764
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Telefón: (021) 345-275; 091/339-1212
Fax: (021) 345-275
KONZULÁT KAZAŠSKEJ REPUBLIKY
- UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Telefón/fax: (052) 742-145
KONZULÁT ÍRSKA - ZÁHREB
Miramarska 23 (Eurocentar),
10000 Záhreb
Telefón: (01) 6310-025
Fax : (01) 24-13-901
KONZULÁT KENSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Ilica 43/II, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 49-21-873
Fax: (01) 49-21-874
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Telefón: (052) 773-122
Fax: (052) 773-646
KONZULÁT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
5. Ravnice b.b., 10000 Záhreb
Telefón: (01) 48-52-717
Fax: (01) 48-52-718
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Telefón: (052) 388-864; 507-007
Fax: (052) 388-863
KONZULÁT LITOVSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Amruševa 1/II, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 4811-612; 4810-061
Fax: (01) 4810-061
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- DUBROVNÍK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 200-262
Fax: (020) 200-262; 412-838
KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
- RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Telefón: (051) 213-494
Fax: (051) 331-614
KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Telefón: (021) 480-019
Fax: (021) 380-203
KONZULÁT JEMENSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Biankinijeva 6, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01)45-53-114
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 406-500
KONZULÁT HAŠEMITSKÉHO
KRÁĽOVSTVA JORDÁNSKO - ZÁHREB
Gračanska cesta 84, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 46-45-957
Fax: (01) 46-45-956
30
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Telefón: (023) 211-162
Fax: (023) 211-162
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - OPATIJA
Ulica 9. rujna č. 11, 51410 Opatija
Telefón: (051) 271-977
Fax: (051) 271-996
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Pavlinovićeva 4, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 39-00-515
Fax: (01) 39-00-575
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Mažuranićevo šetalište 1, 21000 Split
Telefón/fax: (021) 312-399
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 335-827; (051) 335-831
Fax: (051) 213-549
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Telefón: (021) 40-51-00; 34-32-61
Fax: (021) 34-53-44
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- DUBROVNÍK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 357-945
Fax: (020) 357-043
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - ZÁHREB
Mlinovi 81, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 46-74-338
Fax: (01) 43-36-285
KONZULÁT NOVÉHO ZÉLANDU ZÁHREB
Vlaška ulica 50a, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01) 46-12-060
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Telefón/fax: (021) 358 824
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Telefón: (031) 220-006
Fax: (031) 220-007
KONZULÁT MONACKÉHO
KNIEŽATSTVA - ZÁHREB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 48-60-377
Fax: (01) 48-60-081
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - RIJEKA
Riva 2, 51000 Rijeka
Telefón/fax: (051) 321-044
KONZULÁT MONGOLSKA - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Záhreb
Telefón: (01) 40-02-025
Fax : (01) 46-49-800
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Telefón: (021) 409-347
Fax: (021) 486-401
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d.,
Od sv. Mihajla 1, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 356-141, (020) 356-133
Fax: (020) 356-729
31
KONZULÁT SUDÁNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Vramčeva 17, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01) 48-17-613
KONZULÁT OMÁNSKEHO SULTANÁTU
- ZÁHREB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01)4611-161; 4611-163;
4611-098; 4550-303
KONZULÁT ŠPANIELSKEHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovník
Telefón: (020) 426-528
Fax: (020) 326-390
KONZULÁT PAKISTANSKEJ
ISLAMSKEJ REPUBLIKY - ZÁHREB
Pasarićeva 12, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 36-44-775/76/77
Fax: (01) 46-17-333
KONZULÁT DEMOKRATICKEJ
SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY SRÍ
LANKA - ZÁHREB
Heinzelova 62a/VI, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 6387-780
Fax: (01) 6387-702
KONZULÁT RUMUNSKEJ REPUBLIKY
– RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 315-033
Fax: (051) 315-242
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Telefón: (051) 212-287
Fax: (051) 211-014
KONZULÁT RUSKEJ FEDERÁCIE –
PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Telefón/fax: (052) 215-758
KONZULÁT SÝRSKEJ ARABSKEJ
REPUBLIKY – ZÁHREB
Kaptol 19, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 48 14-862
Fax: (01) 48-14-858
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Telefón: (021) 338-234
Fax: (021) 314-530
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Telefón : (021) 315-108
Fax: (021) 315-109
GENERÁLNY KONZULÁT THAJSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - ZÁHREB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Záhreb
Telefón/fax: (01) 48-30-359
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Telefón: (031) 514-710
Fax: (031) 514-764
KONZULÁT TUNISKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Iblerov trg 9, 10000 Záhreb
Telefón: (01) 46-15-068; mob: 098/708-564
Fax: (01) 46-19-566
GENERÁLNY KONZULÁT SLOVINSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Istarska ulica č. 9, 21000 Split
Telefón/fax: (021) 389-224
KONZULÁT UKRAJINY - ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Telefón: (023) 789-29-88
Fax:(023) 36-44-30
32
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43,
Deutschland
Telefón: +49 69 238 53 50
Fax: +49 69 238 53 520
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE
A SEVERNÉHO ÍRSKA - DUBROVNÍK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I., 20000 Dubrovník
Telefón/fax: (020) 324-597
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE
A SEVERNÉHO ÍRSKA - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Telefón: (021) 346- 007
Fax: (021) 362- 905
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Telefón: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Pre ďalšie informácie kontaktujte Ministerstvo zahraničných vecí a európskych
integrácií Chorvátskej republiky.
E-mail: [email protected]
[email protected]
Web: www.mvpei.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzeta Pattari 1/3, Italia
Telefón: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
INFORMÁCIE
Ente Nazionale Croato per il Turismo
Via Lucullo 3, 00187 Roma, Italia
Telefón: +39 06 32 11 0396
Fax: +39 06 32 11 1462
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZÁHREB, CHORVÁTSKO
Telefón: +385 1 46 99 333
Fax: +385 1 455 7827
E-mail: [email protected]
Web: www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká republika
Telefón: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: cz.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7
A- 1090 Wien
Telefón: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská republika
Telefón: +421 2 55 562 054,
+421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web: sk.croatia.hr
33
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Telefón: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Telefón: +46 8 53 482 080
+46 8 5348 2081
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Telefón: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Telefón: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
Xopвatckoe typиctичeskoe cooбщectвo
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Telefón: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected]
Web: ru.croatia.hr
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Telefón: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo,
France
Telefón: +33 1 45 00 99 55,
+33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Web: fr.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 2 Lanchesters, 162-164
Fulham Palace Road, United Kingdom
Telefón: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
Croatian National Tourist Office,
New York 10118, 350 Fifth Avenue,
Suite 4003, U.S.A.
Telefón: +1 212 279 8672
+1 212 279 8674
toll-free: 800 829 4416
Fax: + 1 212 279 8683
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, IPC Business Center,
Ul. Koszykowa 54, Polska
Telefón: +48 22 828 51 93,
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8004 Zürich, Badenerstr. 332, Switzerland
Telefón: +41 43336 2030, +41 43 336 2031
+41 43 336 2032, +41 43 336 2034
Fax: +41 43 336 2039,
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
34
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B,1°C, Espana
Telefón: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Web: www.visitacroacia.es
Karlovacká
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Telefón: +385 47 615 320
Fax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
Koprivnicko-križevacká
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Telefón: +385 48 624 408
Fax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
クロアチア政府観光局
Ark Hills Executive Tower N613, Akasaka
1-14-5, Minato-ku, Tokyo 107-0052
Telefón: +81 03 6234 0711
Fax: +81 03 6234 0712
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
Krapinsko-zagorská
D. G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Telefón: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
TURISTICKÉ ZDRUŽENIA ŽÚP
Bjelovarsko-bilogorská
Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar
Telefón: +385 43 243 944
Fax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Ličsko-senjská
Budačka 12, 53000 Gospić
Telefón/fax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Brodsko-posavská
Petra Krešimira IV č. 1,
35000 Slavonski Brod
Telefón: +385 35 408 393
Fax: +385 35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Medjimurská
J. B. Jelačića 22, 40000 Čakovec
Telefón/fax.: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Osijecko-baranjská
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Telefón: +385 31 214 852
Fax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Dubrovnícko-neretvianska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Telefón: +385 20 324 999
Fax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Požežsko-slavónska
Županijska 7, 34000 Požega
Telefón: +385 34 290 177
Fax: +385 34 290 226
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Istrijská
Pionirska 1, 52440 Poreč
Telefón: +385 52 452 797
Fax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
35
Zadarská
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1,
23000 Zadar
Telefón: +385 23 315 316
Fax: +385 23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
Primorsko-goranská
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Telefón: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Fax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Sisacko-moslavinská
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Telefón: +385 44 540 163
Fax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Záhrebská
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Telefón: +385 1 4873 665
Fax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
Splitsko-dalmatínska
Prilaz braće Kaliterna 10/I, 21000 Split
Telefón/fax: +385 21 490 032,
+385 21 490 033, +385 21 490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
TURISTICKO-INFORMAČNÉ
CENTRÁ
ISTRIA
ISTRIJSKÁ ŽUPA
ISTRA
Dalmatinova 4, 52100 Pula
Telefón: 052 880 088
Fax: 052 858 400
E-mail: [email protected]; [email protected]
Web: www.istra.hr; www.istra.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
Telefón: 052 445 119
Fax: 052 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Telefón: 052 855 560
Fax: 052 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Telefón: 052 577 145
Fax: 052 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
Šibenicko-kninská
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
Telefón: +385 22 219 072
Fax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Varaždínska
Uska 4, 42000 Varaždín
Telefón: +385 42 210 096
Fax: +385 42 210 073
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Viroviticko-podravská
Masarykova 6, 33000 Virovitica
Telefón: +385 33 726 069
Fax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Vukovarsko-srijemská
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Telefón/fax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr
36
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Telefón: 052 757 075
Fax: 052 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
Telefón: 052 824 270
Fax: 052 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Telefón: 052 451 293
Fax: 052 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
PULA
Forum 3, 52100 Pula
Telefón: 052 219 197
Fax: 052 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
Telefón: 052 811 566
Fax: 052 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
Telefón: 052 741 363
Fax: 052 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Telefón: 052 441 746
Fax: 052 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
CENTRÁLNA ISTRIA
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Telefón: 052 622 460
Fax: 052 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
BRTONIGLA
Glavna 3a, 52474 Brtonigla
Telefón: 052 774 307
Fax: 052 720 860
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-brtonigla.com
BUJE
Istarska 2, 52460 Buje
Telefón: 052 773 353
Fax: 052 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
BUZET
Trg Fontana 7/1, 52420 Buzet
Telefón: 052 662 343
Fax: 052 662 343
E-mail: info@istria-buzet.com
Web: www.istria-buzet.com
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
Telefón: 052 383 727
Fax: 052 383 728
E-mail: info@istria-fazana.com
Web: www.istria-fazana.com
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
Telefón: 052 463 140
Fax: 052 463 140
E-mail: info@istria-kastelirlabinci.com
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Telefón: 052 560 349
Fax: 052 560 349
E-mail: info@istria-svetvincenat.com
Web: www.istria-svetvincenat.com
37
KVARNER INFO – LETISKO RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Telefón: 051 841 865
Fax: 051 222 336
E-mail: infopunkt@krk.hr
Web: www.krk.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Telefón: 051 812 156
Fax: 051 812 156
E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr
Web: www.tz-delnice.hr
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Telefón: 051 335 882
Fax: 051 214 706
E-mail: tic@ri.t-com.hr
Web: www.tz-rijeka.hr
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Telefón: 051 241 051
Fax: 051 241 867
E-mail: td-crikvenica@tzg-crikvenica.hr
Web: www.tzg-crikvenice.hr
KRK
Obala hrvatske mornarice bb, 51500 Krk
Telefón: 051 220 226
Fax: 051 220 226
E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tic@tz-krk.hr
Web: www.tz-krk.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Telefón: 051 571 535
Fax: 051 571 535
E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-cres.hr
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Telefón: 051 231 547, 231 884
Fax: 051 233 373
E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malilosinj.hr
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
Telefón: 052 443 250
Fax: 052 443 570
E-mail: info@istria-tarvabriga.com
Web: www.istria-tarvabriga.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
Telefón: 052 511 700
Fax: 052 511 700
E-mail: info@istria-vodnjan.com
Web: www.istria-vodnjan.com
ŽMINJ
Čakavska kuća bb, 52341 Žminj
Telefón: 052 846 792
Fax: 052 846 844
E-mail: info@istria-zminj.com
Web: www.istria-zminj.com
KVARNER
PRÍMORSKO-GORANSKÁ ŽUPA
KVARNER INFO – VRATA JADRANA
(DVERE JADRANU)
Čikovići bb, 51215 Kastav
Telefón: 051 623 333, 628 888
Fax: 051 623 334
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr
INFORMAČNÝ BOD KUK (OPATIJSKÁ
RIVIÉRA)
Nova cesta bb, 51215 Matulji
Telefón: 051 279 816
Fax: 051 279 816
E-mail: opatija@opatija-tourism.hr
Web: www.opatija-tourism.hr
KVARNER INFO – JUG (JUH)
Kralja Tomislava 6,
51250 Novi Vinodolski
Telefón: 051 791 171
Fax: 051 224 306
E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
38
OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Telefón: 051 271 310
Fax: 051 712 290
E-mail: opatijainfo@ri.t-com.hr
Web: www.opatija-tourism.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Telefón: 051 771 111, 724 064
Fax: 051 771 110
E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr,
sarengrad@tzg-rab.hr
Web: www.tzg-rab.hr
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (p.p. 7), 51523 Baška
Telefón: 051 856 817
Fax: 051 856 544
E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-baska.hr
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Telefón: 051 859 207
Fax: 051 858 254
E-mail: tic-malinska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malinska.hr
NJIVICE - OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Telefón: 051 841 042, 846 735
Fax: 051 841 042
E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Telefón: 051 854 860
Fax: 051 854 970
E-mail: info@tzpunat.hr
Web: www.tzpunat.hr
FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Telefón: 051 835 163
Fax: 051 830 000
E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.tz-fuzine.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Telefón: 051 765 165
Fax: 051 765 165
E-mail: tzm-selce@ri.t-com.hr
Web: www.tzselce.hr
DALMÁCIA - ZADAR
ZADARSKÁ ŽUPA
BIOGRAD NA MORU
Trg hrvatskih velikana 2,
23210 Biograd na moru
Telefón: 023 383 123,
E-mail: info@tzg-biograd.hr
Web: www.visitzadar.net
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Telefón: 023 611 286
Fax: 023 611 286
E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr
Web: www.pag-tourism.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Telefón: 023 316 166. Fax: 023 211 781
E-mail: info@tzzadar.hr
Web: www.visitzadar.net
NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Telefón: 023 264 280
Fax: 023 265 247
E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr
Web: www.nin.hr
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Telefón: 023 369 245
Fax: 023 369 255
E-mail: info@rivijera-paklenica.hr
Web: www.rivijera-paklenica.hr
39
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Telefón: 023 265 461
Fax: 023 265 462
E-mail: zaton-zd@inet.hr
Web: www.zaton-zd.hr
BETINA
Trg na moru 2, 22244 Betina
Telefón: 022 436 522
Fax: 022 436 523
E-mail: tz-betina@hi.t-com.hr
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Telefón: 023 362 196
Fax: 023 362 196
E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr
Web: www.otok-vir.info
BRODARICA – KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj-Brodarica
Telefón: 022 350 612
Fax: 022 350 612
E-mail: info@tz-brodarica.hr
Web: www.tz-brodarica.hr
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Telefón: 023 381 892
Fax: 023 381 608
E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr
Web: www.pakostane.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica
Telefón: 022 577 044
Fax: 022 577 044
E-mail: info@tz-grebastica.hr
Web: www.tz-grebastica.hr
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Telefón: 023 389 071
Fax: 023 389 239
E-mail: info@sv-filipjakov.hr
Web: www.sv-filipjakov.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Telefón: 022 439 120
Fax: 022 439 905
E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr
Web: www.summernet.hr/jezera
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Telefón: 022 664 822
Fax: 022 664 819
E-mail: info@tz-knin.hr
Web: www.tz-knin.hr
DALMÁCIA - ŠIBENIK
ŠIBENICKO-KNINSKÁ ŽUPA
ŠIBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Šibenik
Telefón: 022 214 411
Fax: 022 214 266
E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr
MURTER – KORNATI
Rudina bb, 22244 Murter
Telefón: 022 434 995
Fax: 022 434 950
E-mail: info@tzo-murter.hr
Web: www.tzo-murter.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Telefón: 022 443 888
Fax: 022 442 111
E-mail: info@vodice.hr
Web: www.vodice.hr
PIROVAC
Kralja Krešimira IV č. 6, 22213 Pirovac
Telefón: 022 466 770
Fax: 022 466 770
E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr
Web: www.tz-pirovac.hr
40
DALMÁCIA - SPLIT
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Telefón: 022 571 111
Fax: 022 571 703
E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr
Web: www.tz-primosten.hr
SPLITSKO-DALMATÍNSKA ŽUPA
HVAR
Trg Sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Telefón: 021 741 059
Fax: 021 741 059
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr
Web: www.tzhvar.hr
ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Telefón: 022 559 253
Fax: 022 558 030
E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr
Web: www.rogoznica.net
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Telefón: 021 612 002
Fax: 021 616 288
E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr
Web: www.makarska.hr
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Telefón: 022 771 306
Fax: 022 771 336
E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr
Web: www.skradin.hr
SINJ
Vrlička 41, 21230 Sinj
Telefón: 021 826 352
Fax: 021 826 352
E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr
Web: www.sinj.hr
TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Telefón: 022 438 604
Fax: 022 438 603
E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr
Web: www.tz-tisno.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Telefón: 021 345 606
Fax: 021 348 604
E-mail: turistinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Telefón: 022 446 143
Fax: 022 446 143
E-mail: tztribunj@inet.hr
Web: www.tz-tribunj.hr
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Telefón: 021 630 551
Fax: 021 630 551
E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr
Web: www.supetar.hr
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Telefón: 022 553 557
E-mail: tzzlarin@net.hr
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II. č. 1, 21220 Trogir
Telefón: 021 885 628
Fax: 021 885 628
E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr
Web: www.trogir.hr
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Telefón: 022 888 619
Fax: 022 888 609
E-mail: info@tz-drnis.hr
Web: www.tz-drnis.hr
41
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Telefón: 021 717 017
Fax: 021 717 018
E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr
Web: www.tz-vis.hr
OREBIĆ II.
Bana J. Jelačića 53, 20250 Orebić
Telefón: 020 714 070
E-mail: orebic@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Telefón: 021 635 638
Fax: 021 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr
KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korčula
20260 Korčula
Telefón: 020 715 867
Fax: 020 715 866
E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr
Web: www.visitkorcula.net
BOL
Riva bb, 21420 Bol
Telefón: 021 635 440
Fax: 021 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr
VELA LUKA
Obala 3 č. 19, 20270 Vela Luka
Telefón: 020 813 619
Fax: 020 813 619
E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr
Web: www.velaluka.hr
LASTOVO
Prijevor 7, 20290 Lastovo
Telefón: 020 801 018
Fax: 020 801 140
E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr
Web: www.lastovo-tz.net
DALMÁCIA - DUBROVNÍK
DUBROVNÍCKO-NERETVIANSKA ŽUPA
STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Telefón: 020 754 452
Fax: 020 754 452
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr
SOBRA
Zabrežje 2, 20225 Babino Polje
Telefón: 020 746 025
Fax: 020 746 022
E-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Telefón: 020 691 336
Fax: 020 691 336
E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr
SLANO
20232 Slano
Telefón: 020 871 236
Fax: 020 871 555
E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Telefón: 020 713 718
Fax: 020 714 001
E-mail: tz-orebic@du.t-com.hr
Web: www.tz-orebic.com
DUBROVNÍK
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Telefón: 020 312 011
Fax: 020 323 725
E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
42
DUBROVNÍK - LAPAD
Šetalište kralja Zvonimira 25,
20000 Dubrovník
Telefón: 020 437 460
E-mail: ured.lapad@tzdubrovnik.hr
ŽUPA DUBROVAČKA
(DUBROVNÍCKA ŽUPA)
Šetalište dr. F. Tuđmana 7, 20207 Srebreno
Telefón: 020 486 254
Fax: 020 487 003
E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr
Web: www.dubrovnik.riviera.com
DUBROVNÍK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovník
Telefón: 020 891 230
E-mail: ured.zaton@tzdubrovnik.hr
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Telefón: 020 478 025
Fax: 020 479 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
DUBROVNÍK - ORAŠAC
Autobusová stanica Orašac,
20000 Dubrovník
Telefón: 020 891 166
E-mail: ured.orasac@tzdubrovnik.hr
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Telefón: 020 743 433
Fax: 020 743 290
E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr
Web: www.tzo-trpanj.hr
DUBROVNÍK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovník
Telefón: 020 759 086
E-mail: ured.lopud@tzdubrovnik.hr
DUBROVNÍK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Telefón: 020 758 084
E-mail: ured.sipan@tzdubrovnik.hr
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Telefón: 020 851 850
Fax: 020 851 241
E-mail: tz-blato@du.t-com.hr
Web: www.blato.hr
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Telefón: 020 744 186
Fax: 020 744 086
E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr
DRAČE
20246 Drače
Telefón: 020 741 130
Fax: 020 741 130
E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr
Web: www.tzjanjina.hr
KUČIŠTE
20267 Kučište
Telefón: 099 3158 751
E-mail: kuciste@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
DUBROVNÍK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Telefón: 020 312 011
E-mail: ured.pile@tzdubrovnik.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Telefón: 020 718 051
E-mail: loviste@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
DUBROVNÍK – GRUŽ
Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovník
Telefón: 020 417 983
E-mail: ured.gruz@tzdubrovnik.hr
43
MOLUNAT
20219 Molunat
Telefón: 020 794 342
Fax: 020 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
ŽULJANA
Kraj bb, 20247 Žuljana
Telefón: 020 756 227
Fax: 020 756 227
E-mail:
turisticka.zajednica.zuljana@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr
POTOMJE
20244 Potomje
Telefón: 020 742 179
E-mail: potomje@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
LIKA - KARLOVAC
KARLOVECKÁ ŽUPA
KARLOVAC
Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Telefón: 047 615 320
Fax: 047 600 602
E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
RAKOVICA
Grabovac bb, 47245 Grabovac
Telefón: 047 784 303
Fax: 047 784 039
E-mail: info@rakovica.hr
Web: www.rakovica.hr
OGULIN
Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Telefón: 047 532 278
Fax: 047 532 278
E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr;
aleksandra@tz-grada-ogulina.hr
Web: www.tz-ogulina.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Telefón: 020 861 137
Fax: 020 851 241
E-mail: tz-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Telefón: 020 832 255
Fax: 020 832 188
E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr
TRSTENIK
20245 Trstenik
Telefón: 020 748 058
E-mail: trstenik@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
VIGANJ
20267 Viganj
Telefón: 020 719 059
E-mail: viganj@tz-orebic.hr
Web: www.tz-orebic.hr
LIČSKO-SENJSKÁ ŽUPA
PLITVICKÉ JAZERÁ
Rastovača bb, 53230 Korenica
Telefón: 053 751 058,
E-mail: info@tzplitvice.hr
Web: www.tzplitvice.hr
LETISKO DUBROVNÍK
20213 Čilipi
Telefón: 020 773 313
Fax: 020 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Telefón: 053 661 404
Fax: 053 663 238
E-mail: info@tz-novalja.hr
Web: www.tz-novalja.hr
44
KRAPINSKO-ZAGORSKÁ ŽUPA
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Telefón: 053 881 068
Fax: 053 881 219
E-mail: info@tz-senj.hr
Web: www.tz-senj.hr
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Telefón: 053 771 603
Fax: 053 771 603
E-mail: info@tz-otocac.hr
Web: www.tz-otocac.hr
KRAPINA
Magistratska 11, 49000 Krapina
Telefón: 049 371 330
Fax: 049 371 330
E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.krapina.hr
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Telefón: 049 468 380
Fax: 049 301 011
E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr
Web: www.info-marija-bistrica.hr
STREDNÉ CHORVÁTSKO
STUBIČKE TOPLICE
(STUBICKÉ TEPLICE)
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Telefón: 049 282 727
Fax: 049 283 404
E-mail: tzo@stubicketoplice.hr
Web: www.stubicketoplice.hr
BJELOVARSKO-BILOGORSKÁ ŽUPA
DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Telefón: 043 331 382
Fax: 043 331 285
E-mail: tic@daruvar.hr
Web: www.tz-daruvar.hr
BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Telefón: 043 243 944
Fax: 043 241 229
E-mail: info@tzbbz.hr,
tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr
Web: www.tzbbz.hr
KRAPINSKE TOPLICE
(KRAPINSKÉ TEPLICE)
Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice
Telefón: 049 232 106
Fax: 049 232 106
E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Web: www.krapinsketoplice.net
KOPRIVNICKO-KRIŽEVACKÁ ŽUPA
MEDJIMURSKÁ ŽUPA
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Telefón: 048 621 433
Fax: 048 623 178
E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
Web: www.koprivnicatourism.com
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Telefón: 040 313 319
Fax: 040 310 991
E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr
Web: www.tourism-cakovec.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri
Telefón: 040 868 619
Fax: 040 868 922
E-mail: info@svetimartin.hr
Web: www.svetimartin.hr
KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Telefón: 048 681 199
Fax: 048 681 199
E-mail: turisticka.zajednica.grada.krizevaca@
kc.t-com.hr
45
VARAŽDÍNSKA ŽUPA
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Telefón: 040 638 694
Fax: 040 645 303
E-mail: dom_kulture@prelog.hr
Web: www.prelog.hr
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Telefón: 040 851 325
Fax: 040 851 325
E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr
Web: www.tic-strigova.hr
MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radić 1,
40315 Mursko Središće
Telefón: 098 242 899
E-mail: turistickazgms@gmail.com
Web: www.mursko-sredisce.hr
VARAŽDÍN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždín
Telefón: 042 210 987, 210 985
E-mail: tzg-varazdina@vz.t-com.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
(VARAŽDÍNSKE TEPLICE)
Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice
Telefón: 042 633 133
Fax: 042 205 635
E-mail: info@toplice-vz.hr
Web: www.toplice-vz.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 1a, 42230 Ludbreg
Telefón: 042 810 690
Fax: 042 810 690
E-mail: info@tz-ludbreg.hr
Web: www.tz-ludbreg.hr
SISACKO-MOSLAVINSKÁ ŽUPA
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Telefón: 044 522 655
Fax: 044 521 615
E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr
Web: www.sisakturist.com
KUTINA
Crkvena 42, 44320 Kutina
Telefón: 044 681 004
Fax: 044 680 110
E-mail: ured@turizam-kutina.hr
Web: www.turizam-kutina.hr
JU PP LONJSKO POLJE
Krapje 16, 44325 Krapje
Telefón: 044 672 080, 606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
MESTO ZÁHREB
ZÁHREB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Záhreb
Telefón: 01 4814 051, 4814 052, 4814 054
Fax: 01 4814 056
E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZÁHREB – LETISKO
Pleso bb,10150 Záhreb
Telefón: 01 6265 091
E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZÁHREB – HLAVNÁ ŽELEZNIČNÁ
STANICA
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Záhreb
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
46
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
SLAVÓNIA
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Telefón: 01 3360 044
Fax: 01 3360 050
E-mail: info@tz-samobor.hr
Web: www.tz-samobor.hr
JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
Telefón: 01 6272 940
Fax: 01 6272 940
E-mail: info@tzgj.hr
Web: www.tzgj.hr
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Telefón: 01 2881 591
Fax: 01 2881 591
E-mail: info@tzig.hr
Web: www.tzig.hr
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Telefón: 01 6221 666
Fax: 01 6222 378
E-mail: tzvg@tzvg.hr
Web: www.tzvg.hr
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Telefón: 01 3310 309
Fax: 01 3310 309
E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr
Web: www.zapresic.hr
KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Telefón: 01 6270 910
Fax: 01 6270 910
E-mail: krasic@tzzz.hr
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Telefón: 01 4873 665
Fax: 01 4873 670
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr
BRODSKO-POSAVSKÁ ŽUPA
NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića č. 9, 35400 Nova Gradiška
Telefón: 035 361 494
Fax: 035 361 494
E-mail: tzgng@email.t-com.hr
Web: www.tzgng.hr
BROD – TURIST
Trg Pobjede č. 13, 35000 Slavonski Brod
Telefón: 035 445 765
Fax: 035 448 594
E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr
Web: www.tzgsb.hr
OSIJECKO-BARANJSKÁ ŽUPA
PRÍRODNÝ PARK KOPAČKI RIT
Ritska bb, 31327 Kopačevo
Telefón: 031 752 320
Fax: 031 752 321
E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr
Web: www.kopacki-rit.hr
ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Telefón: 031 812 319, 822 376
Fax: 031 822 319, 822 375
E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr
Web: www.tz-djakovo.hr
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2
(Turistické združenie: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Telefón: 031 633 103
Fax: 031 633 103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
47
VIROVITICKO-PODRAVSKÁ ŽUPA
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Telefón: 031 751 480
Fax: 031 751 481
E-mail: info@tzo-bilje.hr
Web: www.tzo-bilje.hr
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Telefón: 033 721 241
Fax: 033 721 241
E-mail: virovitica@hi.t-com.hr
Web: www.virovitica.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD
(OSIJEK - HORNÉ MESTO)
Županijska 2, 31000 Osijek
Telefón: 031 203 755
Fax: 031 203 947
E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr
Web: www.tzosijek.hr
SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Telefón: 033 553 629
Fax: 033 553 629
E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr
VUKOVARSKO-SRIEMSKA ŽUPA
OSIJEK – TVRĐA (OSIJEK – TVRDZA)
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Telefón: 031 210 120
Fax: 031 210 120
E-mail: grad-osijek@os.t-com.hr
Web: www.tzosijek.hr
VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Telefón: 032 334 653
Fax: 032 334 658
E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr
Web: www.tz-vinkovci.hr
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Telefón: 031 702 080,
Fax: 031 702 080, 495 975
E-mail: info@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Telefón: 031 734 131,
Fax: 031 734 131, 495 975
E-mail: beata@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
48
Vážení hostia,
ZA VYDAVATEĽA
mr. sc. Niko Bulić
prosíme Vás, aby ste pre osobné pohodlie a dodržiavanie zákona preverili,
či ste prihlásení po celú dobu svojho
pobytu, odo dňa príchodu, až do dňa
odchodu.
Preverenie je potrebné a nevyhnutné
najmä ak ste ubytovaní na priváte,
a to pre kvalitu služieb a Vašu osobnú
bezpečnosť, ako aj znemožňovanie nelegálnej práce tých domácností, ktoré
nie sú zaregistrované na poskytovanie
ubytovacích služieb v zmysle zákona.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu
a prajeme Vám príjemný pobyt.
REDAKTORKA
Slavija Jačan Obratov
DIZAJN
ZVIZ
FOTOGRAFIE
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić, Sergio Gobbo, Renco Kosinožić,
Dražen Stojčić a Boris Kragić
Vaše Chorvátske turistické združenie
VÝROBA MAPY
STUDIO BREGANT
IMPRESSUM
VYDAVATEĽ: Chorvátske turistické združenie v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu, Ministerstvom mora, dopravy
a infraštruktúry, Ministerstvom kultúry,
Ministerstvom vnútra, Ministerstvom
poľnohospodárstva, rybárstva a vidieckeho rozvoja – Veterinárnou správou, Ministerstvom zahraničných vecí
a európskej integrácie, Chorvátskym
autoklubom (HAK), Chorvátskymi diaľnicami, Chorvátskou hospodárskou
komorou, Chorvátskymi železnicami,
Štátnou správou pre ochranu a záchranu
a Chorvátskym rozhlasom.
Informácie zhromaždilo a aktualizovalo
Oddelenie informácii Chorvátskeho turistického združenia.
SUPERVÍZIA MAPY
prof. dr. sc. Zoran Klarić
TLAČ
Tlačiareň Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Záhreb, november 2011
Vydavateľ neručí za úplnú presnosť publikovaných informácií, ako ani za prípadné nepresnosti či zmeny týchto informácií.
V Chorvátsku je trestné a nie je povolené kempovanie vo voľnej prírode mimo zaregistrovaných kempingov alebo parkovísk pre karavany
a kempistov.
49
Poznámky:
50
51
Chorvátske
turistické
združenie
Iblerov trg 10/4 Telefón: + 385 (1) 4699 333
10000 Zagreb
Fax: + 385 (1) 4557 827
Chorvátsko
E-mail: info@htz.hr
www.chorvatsko.hr
Download

Turistické informácie