grátis
Turistické informácie
www.chor vatsko.hr
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Vitajte!
Zemepisná poloha
Chorvátsko zaberá väčšinu východného pobrežia Jadranského mora ako časti
Stredomoria, ktorá najhlbšie vniká do európskej pevniny. Chorvátsku patrí aj hlavná
časť pobrežia Jadranu s takmer všetkými
ostrovmi. Úzke horské pásmo Dinaridov
oddeľuje jeho stredomorskú časť od stredoeurópskej kontinentálnej časti, ktorá sa
rozprestiera od východných úbočí Álp na
severozápade až po brehy Dunaja na východe, zahŕňajúc južnú časť úrodnej Panónskej nížiny.
Srdečne vás pozdravujeme a tešíme sa, že ste sa rozhodli navštíviť
našu krajinu.
Všetky národy majú radi svoju
vlasť a pokladajú ju za najkrajšiu.
Chorváti svoju vlasť volajú „Krásna
naša”, podľa začiatočných veršov
štátnej hymny.
Chorvátska republika je európsky
parlamentný štát a je súčasťou politických a kultúrnych dejín Európy.
Svojou rozlohou sa zaraďuje medzi európske krajiny strednej veľkosti, podobne ako Dánsko, Írsko,
Slovensko či Švajčiarsko.
Chorvátsko je krajina s otvorenými
hranicami, s jednoduchým vybavovaním colných formalít, krajina
pokoja a úcty voči svojim hosťom.
Snažíme sa, aby sa Krásna naša
stala takou aj pre všetkých, ktorí ju
navštívia, a aby si z nej odniesli len
tie najkrajšie spomienky.
Rozloha
Pevninová časť má rozlohu 56 594 km2 a
rozloha pobrežného mora je 31 479 km2.
Počet obyvateľov
Chorvátsko má 4 284 889 obyvateľov.
Národnostné zloženie
Väčšinu obyvateľov tvoria Chorváti a najpočetnejšie národnostné menšiny sú Srbi,
Bosniaci, Taliani, Albánci, Rómovia, Maďari, Slovinci a Česi.
Štátne zriadenie
Chorvátsko je parlamentná republika s viacerými politickými stranami.
Hlavné mesto
Záhreb so 790 017 obyvateľmi je hospodárske, dopravné, kultúrne a akademické
stredisko krajiny.
Vitajte v Chorvátsku!
Dĺžka morského pobrežia
6 278 km, z čoho je 4 398 km ostrovov,
morských útesov a brál.
Počet ostrovov, ostrovčekov, morských
útesov a brál
1 244. Najväčšie ostrovy sú Krk a Cres.
Obývaných je 50 ostrovov.
2
Najvyšší vrch
Dinara 1 831 m n. m.
zahraničí alebo Ministerstvo zahraničných
vecí a európskych záležitostí Chorvátskej
republiky (telefón: +385 (0)1 4569 964,
e-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
web: www.mvep.hr.
Podnebie
Chorvátsko má tri klimatické zóny: v nížinách vnútrozemia prevláda mierne kontinentálne podnebie, vo výškach nad 1200
m horské a pozdĺž jadranského pobrežia
príjemné stredomorské podnebie s veľkým
počtom slnečných dní, kde sú letá suché a
horúce a zimy mierne a vlhké. Priemerná
teplota vzduchu v nížinách vnútrozemia je
v januári -2 až 0°C, v horských oblastiach
o niečo nižšia, v júli sú priemerné teploty
vzduchu 20 až 22°C v nížinách vnútrozemia
a okolo 13 °C v najvyšších horských oblastiach. Priemerná teplota vzduchu v prímorskej oblasti je v januári v rozpätí 5 až 9°C,
a v júli 23 až 26°C. Teplota mora v zime
je približne 12°C a v lete približne 25°C.
www.meteo.hr
Colné ustanovenia
Colné predpisy Chorvátskej republiky sú
zosúladené s predpismi a štandardmi krajín Európskej únie.
Dovoz osobnej batožiny je oslobodený od
platenia dovozných ciel bez obmedzenia
jej hodnoty a týka sa každej osoby – cestujúceho, ktorá vstupuje do colnej oblasti
únie, bez ohľadu na to, či nesie batožinu so
sebou alebo či batožina prišla samostatne
za predpokladu, že vie dokázať, že všetka
uvedená batožina bola prihlásená pri odchode u osoby, ktorá je zodpovedná za jej
prepravu.
Tovar, ktorý sa nachádza v osobnej batožine cestujúceho, podľa druhu a množstva,
ktorý nie je určený na predaj, ale pre osobnú potrebu cestujúceho a členov jeho rodiny, je oslobodený od platenia dovozných
ciel, ak jeho celková hodnota nepresahuje
2.200,00 kún, a v leteckej a námornej doprave 3.200,00 kún. Oslobodenie sa týka
každého cestujúceho jednotlivo a možno
ho uplatniť raz za deň. Predmety, ktoré
presahujú uvedenú hodnotu alebo nemajú charakter osobnej batožiny, podliehajú
plateniu cla a dane z pridanej hodnoty (ako
aj eventuálne spotrebnej dane). Cestujúci
mladší ako 15 rokov sú oslobodení od platenia dovozných ciel do celkovej hodnoty
vo výške 1.100,00 kún, nezávisle od druhu
dopravného prostriedku, ktorým cestujú.
Pri vstupe na územie Európskej únie
alebo výstupe z územia Európskej únie
sú cestujúci povinní nahlásiť colnej
Peniaze
Oficiálna mena v Chorvátsku je kuna
(1 kuna = 100 líp).
Cudzie valuty sa zamieňajú v bankách,
zmenárňach, na poštách a vo väčšine cestovných kancelárií, hotelov a kempingov.
Platobné karty (Eurocard/Mastercard, Visa,
American Express a Diners) akceptujú
takmer vo všetkých hoteloch, prístavoch,
reštauráciách a obchodoch, ako aj v bankomatoch.
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Cestovné doklady
Platný cestovný pas alebo nejaký iný doklad uznávaný medzinárodnou dohodou
a pre niektoré štáty aj občiansky preukaz
(doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť a
štátna príslušnosť držiteľa).
Informácie: Diplomatické zastupiteľstvá a
konzulárne úrady Chorvátskej republiky v
3
službe hotovosť, ktorú majú so sebou,
a to vo výške 10.000,00 EUR a viac alebo
s ekvivalentom v iných menách alebo v
iných platobných prostriedkoch, ako sú
napríklad šeky.
Cudzí štátni príslušníci, ako aj chorvátski
štátni príslušníci s obvyklým prechodným
pobytom v tretích krajinách môžu s úplným
oslobodením od platenia dovozných ciel
dočasne dovážať rôzne predmety, ktoré
využívajú pre osobné potreby, ako aj pre
potreby členov rodiny. Rovnakým spôsobom aj osoby s trvalým pobytom v EÚ
môžu dočasne vyvážať predmety, ktoré
potrebujú počas pobytu v tretích krajinách.
Osobné veci cestujúceho zahŕňajú všetky
veci, nové alebo použité, ktoré cestujúci
môže odôvodnene potrebovať pre vlastnú
potrebu počas cesty, s vylúčením všetkého tovaru, ktorý sa dováža na komerčné
účely. Za osobné veci sa považujú napríklad videokamery, prenosné TV prijímače
a audio zariadenia, fotoaparáty, prenosné
vreckové počítače, prenosné osobné počítače, vybavenie na kemping, jachting,
potápanie, lyžovanie, korčuľovanie, skialpinizmus, kempingové domy, rekreačné
plavidlá, prenosné zdravotnícke prístroje
s príslušenstvom (ak ich cestujúci potrebuje), domáci miláčikovia a podobne. Dovoz
spomínaného tovaru sa realizuje bez osobitných colných formalít ústnou deklaráciou
na hraničnom priechode. Opätovný vývoz
uvedených vecí sa uskutočňuje rovnakým
spôsobom.
Ak cestujúci vyváža alebo najmä, ak dováža hodnotnejšie profesionálne zariadenie, pri výstupe, respektíve vstupe z/do
Chorvátskej republiky musí na hraničnom
priechode vyplniť tlačivo Zoznam tovaru
v troch exemplároch a podľa potreby zložiť zábezpeku na vyrovnanie eventuálneho
colného dlhu, ktorý by mohol vzniknúť
Fyzické osoby, ktoré v Európskej únii nemajú trvalý ani obvyklý prechodný pobyt,
majú nárok na vrátenie dane z pridanej
hodnoty (DPH) za tovar zakúpený v Chorvátsku, ak je hodnota tovaru na jednom
účte vyššia ako 740,00 kún, na základe
vyplneného tlačiva PDV-P, respektíve tlačiva Tax free, overeného colnou službou pri
vývoze kúpeného tovaru mimo Európskej
únie najneskôr do 3 mesiacov od dátumu
uvedeného na účte za dodané tovary. Žiadosť o vrátenie dane je zahraničný občan
povinný podať do šiestich mesiacov odo
dňa vystavenia účtu.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktujte sa, prosím, s Colnou správou
(www.carina.hr)
Preprava domácich miláčikov cez hranicu
je možná len s platnou veterinárnou dokumentáciou o zdravotnom stave zvierat,
pričom psy a mačky musia byť označené
mikročipom. Dovoz do päť domácich miláčikov vrátane možno uskutočniť cez hraničné priechody, ktoré povoľujú prepravu určitých domácich miláčikov, avšak preprava
väčšieho počtu zvierat sa musí vykonávať
cez priechody, na ktorých sa nachádza
hraničná veterinárna inšpekcia.
Ak cestujete so svojím domácim miláčikom, ste zaňho zodpovední
Cestovanie s domácim miláčikom sa musí
včas pripraviť a dobre naplánovať. Okrem
všeobecných colných predpisov je potrebné dodržiavať aj veterinárne predpisy.
Ak do Chorvátskej republiky (EÚ) beriete
so sebou svojho domáceho miláčika, nesiete plnú zodpovednosť za splnenie podmienok potrebných na jeho dovoz.
Preverte:
––či je váš domáci miláčik označený
mikročipom
4
republiky (EÚ). Musia sa podrobiť dokumentačnej a identifikačnej prehliadke, ktorú vykonávajú colní úradníci pri vstupe na
územie Chorvátskej republiky (EÚ). Takíto
domáci miláčikovia sa nepokladajú za tovar a povinne musia byť v sprievode svojho
majiteľa alebo oprávnenej osoby zodpovednej za zviera počas celej cesty.
––či bol váš domáci miláčik včas očkovaný
proti besnote, respektíve, či bol opakovane očkovaný (revakcinovaný)
––či bol vykonaný titer protilátok (proti
besnote)
––či má platný pas alebo veterinárny
certifikát
––či pes patrí medzi psie plemená teriérov
typu bul, ktoré nie sú zapísané v registri
Medzinárodného kynologického zväzu
(FCI) a ich krížencov, pretože na území
Chorvátskej republiky ja zakázaná ich
preprava, dovoz a dočasný pobyt.
Kontrolovaný chov psov rasy teriérov typu
bul (stafordšírsky bulteriér, americký stafordšírsky teriér, bulteriér a mini bulteriér)
sa preukazuje rodokmeňom, vystaveným
kynologickým zväzom niektorej z krajín
členov Medzinárodnej kynologickej organizácie (FCI) a oni majú povolenú prepravu, dovoz a dočasný pobyt v Chorvátskej
republike.
Ak váš domáci miláčik pri príchode na hraničný priechod, cez ktorý je povolený jeho
dovoz, nespĺňa uvedené požiadavky, môže
vám byť odmietnutý vstup do Chorvátskej
republiky (EÚ), respektíve zviera môže byť
vrátené do krajiny pôvodu alebo umiestnené do karantény. Ako majiteľ zvieraťa
znášate všetky výdavky, ktoré vzniknú v
súvislosti s vykonaním týchto opatrení.
Za domácich miláčikov sa pokladajú všetky
nasledujúce živočíšne druhy: psy, mačky, fretky domáce (Mustela putorius furo),
bezstavovce (s výnimkou včiel a rakov),
okrasné tropické ryby, obojživelníky, plazy,
všetky druhy vtákov (s výnimkou hydiny),
hlodavce a domáce králiky (lagomorpha).
Podmienky
Všeobecné požiadavky, ktoré sa týkajú dovozu psov, mačiek a fretiek domácich (známych aj pod názvami tchor domáci, tchor
biely, tchor africký, fretka, tchor americký,
skrotený tchor domáci, fretka domáca
alebo zdomácnený tchor tmavý - Mustela
putorius) pôvodom z členských krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo
Európskej únie:
Psy, mačky a fretky domáce:
––musia byť označené mikročipom. Ak
je zviera označené mikročipom, ktorý
nezodpovedá norme ISO 11784 alebo
11785, a čip je iného typu, vlastník, respektíve majiteľ je povinný zabezpečiť čítačku potrebnú na čítanie mikročipu. V
každom okamihu musí byť možné zistiť
meno a adresu majiteľa zvieraťa. Číslo
mikročipu musí veterinár zapísať do pasu
alebo certifikátu, ktorý vlastník alebo majiteľ nosí spolu so zvieraťom
––musia mať pas alebo certifikát, vydaný
veterinárom, ktorého na to splnomocnil
kompetentný orgán
––musia byť zaočkované proti besnote.
Pohyb živočíšnych druhov, pochádzajúcich z členských krajín Európskej únie a z
krajín s nízkym rizikom mimo Európskej
únie, mladších ako tri mesiace a nezaočkovaných, bude povolený, ak vlastník alebo
majiteľ nosí so sebou pas alebo certifikát
a ak od narodenia prebývali na rovnakom
mieste a neprišli do kontaktu s divou zve-
Maximálny počet zvierat
Za nekomerčný dovoz domácich miláčikov
sa považuje dovoz piatich alebo menej domácich miláčikov na územie Chorvátskej
5
nohospodárstva – Veterinárna správa
a správa pre bezpečnosť potravín (telefón: +385 (0)1 6443 540; webové stránky:
www.mps.hr alebo www.veterinarstvo.hr).
rou, ktorá mohla byť vystavená infekcii alebo ak sa pohybujú v sprievode matky, na
ktorej sú ešte závislé.
Psy, mačky a fretky domáce, pochádzajúce
z krajín vysokého rizika, musia spĺňať nasledujúce podmienky:
––musia byť označené mikročipom
––musia mať certifikát, vydaný veterinárom, ktorého na to splnomocnil kompetentný orgán alebo pri opätovnom vstupe
do Chorvátskej republiky pasom (psy z
Chorvátska)
––musia byť zaočkované proti besnote
a údaje o očkovaní musia byť zapísané
v certifikáte
––musia sa podrobiť testu neutralizácie
protilátok, ktorým sa určuje titer protilátok, respektíve účinnosť očkovania proti
besnote a titer protilátok musí byť minimálne 0,5 Ul/ml alebo viac. Vzorku musí
odobrať oprávnený veterinár najskôr 30
dní po zaočkovaní a tri mesiace pred premiestnením a test sa musí spraviť v autorizovanom laboratóriu.
Zoznam autorizovaných laboratórií nájdete
na webovej stránke:
http://ec.europa.eu/food/animal/
liveanimals/pets/approval_en.htm.
Predpísaná doba v trvaní troch mesiacov
sa nevzťahuje na opakovaný vstup domácich miláčikov na územie Chorvátskej
republiky (EÚ), ktorých pas potvrdzuje, že
test neutralizácie protilátok s pozitívnym výsledkom bol vykonaný predtým ako zviera
opustilo Chorvátsku republiku (EÚ).
Domácich miláčikov dovážaných na komerčné účely a cestujúcich vo forme zásielky musí pred odchodom prezrieť veterinár, respektíve musia spĺňať iné podmienky ako domáci miláčikovia.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa, prosím, s Ministerstvom poľ-
Zdravotné služby
Nemocnice a kliniky sa nachádzajú vo
všetkých väčších mestách Chorvátskej republiky a ambulancie a lekárne aj v menších
obciach. Zahraniční turisti, ktorí majú uzavreté povinné verejné zdravotné poistenie v
krajinách, z ktorých prichádzajú a s ktorými
má Chorvátsko uzavretú zmluvu o sociálnom poistení, za využívanie urgentných
zdravotných služieb počas svojho súkromného pobytu v Chorvátsku neplatia pod podmienkou, že majú so sebou zmluvou stanovené potvrdenie o nároku na zdravotnú
starostlivosť. Zdravotná starostlivosť (vrátane dopravy) sa v naliehavých prípadoch
riadi spôsobom a predpismi, ktoré platia pre
chorvátskych poistencov, pričom sa rovnakým spôsobom participuje aj na výdavkoch
zdravotnej starostlivosti (spoluúčasť). Osoby, ktoré pochádzajú z krajín s ktorými nie
je uzavretá zmluva alebo sa v zmluve nepočíta s využívaním zdravotnej starostlivosti
si všetky výdavky, súvisiace so zdravotnou
starostlivosťou v Chorvátsku hradia samostatne. Ak potrebujete ďalšie informácie,
skontaktuje sa s Chorvátskou zdravotnou
poisťovňou – povinné poistenie 0800 79 79;
pripoistenie 0800 79 89; Biely telefón Ministerstva zdravotníctva 0800 79 99; webová
stránka: www.hzzo-net.hr).
Veterinárna služba
Chorvátsko má sieť veterinárnych kliník a
ambulancií.
Informácie: Ministerstvo poľnohospodárstva - Veterinárna správa a správa
pre bezpečnosť potravín
E-mail: [email protected]
Web: www.veterinarstvo.hr
6
Elektrické napätie mestskej siete
220V s frekvenciou 50Hz.
Voda z vodovodu je pitná vo všetkých
častiach Chorvátska.
Sviatky a dni pracovného pokoja
1. január - Nový rok
6. január - Traja králi
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok
1. máj - Sviatok práce
Sviatok Božieho tela
22. jún - Deň víťazstva nad fašizmom
25. jún - Deň štátnosti
5. august - Deň víťazstva a vlasteneckého
vďakyvzdania
15. august - Sviatok Nanebovzatia Panny
Márie
8. október - Deň zvrchovanosti
1. november - Sviatok všetkých svätých
25. a 26. december - Vianočné sviatky
ČÍSLO 112
Ak spozorujete prírodnú alebo technicko-technologickú hrozbu alebo nehodu,
ktorá ohrozuje život a zdravie ľudí, majetok
alebo životné prostredie volajte 112, číslo
na ktoré možno bezplatne volať 24 hodín
denne z ktoréhokoľvek telefónneho prístroja v Chorvátskej republike. Pri volaní nie je
potrebná znalosť územných a profesijných
kompetencií pohotovostných služieb, ale
stačí nahlásiť:
––čo sa stalo
––kde sa stalo
––kedy sa stalo
––či boli zranené osoby
––aké majú zranenia
––akú pomoc potrebujete
––kto volá
Otváracie hodiny obchodov a úradné
hodiny úradov a verejných služieb
Počas turistickej sezóny je väčšina predajní v pracovných dňoch otvorená od 8 do
20 hodiny, pričom mnohé majú otvorené aj
cez víkend.
Úradné hodiny verejných služieb a úradov
sú od 8 do 16 hodiny od pondelka do piatku.
Ak zavoláte na číslo 112, dovoláte sa na
––rýchlu zdravotnú pomoc
––pomoc hasičov
––pomoc polície
––pomoc horskej záchrannej služby
––pomoc pri pátraní a záchrane na mori
––pomoc iných záchranných služieb a operačných síl ochranného a záchranného
systému
Pošta telekomunikácie
Úradné
hodiny
na
poštách
sú
v pracovných dňoch od 8 - 20 hodiny.
Niektoré pošty vo väčších mestách sú v
pracovný deň otvorené od 7 do 20 hodiny,
a v sobotu od 7 do 13 hodiny, zatiaľ čo pošta 10000 Záhreb, Branimirova 4, je otvorená každý deň od 0 do 24 hodiny.
Vo všetkých verejných telefónnych automatoch sa používajú telefónne karty, ktoré
možno kúpiť na poštových úradoch a v novinových stánkoch. Do zahraničia možno
priamo volať z ktoréhokoľvek telefónu.
Tel.: 0800 303 304
Web: www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Na číslo 112 možno volať aj v:
––anglickom
––nemeckom
––talianskom
––maďarskom
––slovenskom
––českom jazyku.
7
PRAKTICKÉ RADY
Na ceste
––Počas turistickej sezóny sa vyhýbajte
dopravným zápcham, cestovaniu cez víkend a počas sviatkov.
––Jazdite oddýchnutí!
––Prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a dodržujte povolenú rýchlosť,
––V prípade zápchy buďte trpezliví a zásobte sa dostatočným množstvom pitnej
vody.
Aktivity v prírode
––Informujte rodinu alebo priateľov o smere
vášho pohybu alebo o mieste, kam plánujete cestovať.
––Pohybujte sa po vyznačených chodníkoch a cestách.
––Noste so sebou dostatočné zásoby pitnej
vody.
––Pripravte si vyhovujúce oblečenie a obuv.
––Pripravte si mobilný telefón.
––Sledujte informácie o predpovedi
počasia.
––S otvoreným ohňom manipulujte opatrne
a v súlade s predpismi.
––Neodhadzujte ohorky z cigariet a horľavé
predmety do prírody.
Na mori
––V prípade nehody na mori alebo znečistenia mora zavolajte na číslo 195
(Národné námorné pátracie a záchranné
centrum) alebo 112.
––Pred vyplávaním sledujte predpoveď počasia, zvlášť pre Jadran.
––Počas plávania sa nestraťte z dohľadu
ostatných plavcov.
––Informujte rodinu a priateľov o približnom
mieste potápania a označte ho predpísaným spôsobom.
––Opaľujte sa s mierou a používajte
ochranné prostriedky.
––Zásobte sa dostatočným množstvom pitnej vody.
Protipožiarna ochrana
Presvedčte sa, či ste urobili všetko preto,
aby nedošlo k požiaru!
Neodhadzujte horiace alebo horľavé predmety do prírody!
Rešpektujte značky so zákazom zakladania ohňa!
Dávajte pozor, aby vaše zaparkované vozidlo nebránilo v prístupe hasičským vozidlám!
Dôležité telefónne čísla:
Medzinárodná predvoľba do Chorvátska:
385
Záchranná zdravotná služba: 194
Hasiči: 193
Polícia: 192
Národné centrum pre koordináciu pátrania
a záchrany na mori: 195
Štátna správa na ochranu a záchranu (jednotné európske číslo pre tiesňové volania):
112
Všeobecné informácie: 18981
Informácie o miestnych a medzimestských
telefónnych číslach: 11880 a 11888
Čo robiť v prípade požiaru?
––Požiar ihneď nahláste hasičom na telefónne číslo 112.
––Na začiatočné hasenie a na hasenie požiaru použite hasiaci prístroj iba ak tým
neohrozíte seba alebo iných.
––O vzniku požiaru informujte osoby v okolí.
ZAPAMÄTAJTE SI
Za nedodržiavanie protipožiarnych predpisov Ministerstvo vnútra podáva návrhy na
obžalobu alebo trestné oznámenia.
8
v anglickom a nemeckom jazyku, a v auguste (cez víkend) aj v talianskom jazyku.
Mimoriadne informácie o zápchach na cestách sa vysielajú z Chorvátskeho autoklubu
v chorvátskom a anglickom jazyku.
V rovnakom období sa na Druhom programe Chorvátskeho rozhlasu vysielajú
Správy pre zahraničných turistov, od pondelka do piatku: 8:00 po anglicky, 12:00
po anglicky, 20:00 po nemecky; cez víkend: 12:00 po anglicky, 16:00 po anglicky,
20:00 po nemecky. Medzinárodný program
Chorvátskeho rozhlasu – Hlas Chorvátska
vysiela 24 hodín prostredníctvom satelitu a internetu. Podrobnejšie informácie o
programovom pláne a spôsobe vysielania
nájdete na portáli Chorvátskeho rozhlasu a
televízie (www.hrt.hr/radio/Glas Hrvatske/).
Informácie o medzinárodných telefónnych
číslach: 11802
Predpoveď počasia a situácia na cestách:
060 520 520 (hlasový automat); cena: 3,49
kn/min z pevných a 4,78 kn/min z mobilných sietí; Operátor Telekomu: HT d.d.,
Savska cesta 32, Záhreb, tel.: 0800 1234
Službukonajúci prognostik v Štátnom hydrometeorologickom ústave (od 8 do 18
hodiny): 060 616 666; cena: 6,99 kn/min
z pevných a 8,41 kn/min z mobilných sietí; Štátny hydrometeorologický ústav, tel.:
+385 (0)1 4565 676, operátor HT d.d., Savska cesta 32, Záhreb
Chorvátsky autoklub (HAK)
Pomoc na cestách: 1987
(Ak voláte zo zahraničia alebo z mobilného telefónu, voľte číslo +385 1 1987)
Situácia na cestách: 062 777 777
Služba zákazníkom: 0800 9987
+385 (0)1 6611 999
E-mail: [email protected]
Web: www.hak.hr
DO CHORVÁTSKA AUTOM
Doklady
Pri vstupe do Chorvátska musíte mať vodičský preukaz a osvedčenie o evidencii a
doklad o poistení vozidla.
Medzinárodný vodičský preukaz je žiadúci
v prípade prenájmu vozidla v autopožičovni
(rent-a-car). Preukaz vydáva domáci autoklub.
Vodič, ktorý vozidlom so zahraničným evidenčným číslom vchádza na územie Chorvátskej republiky, musí mať platný medzinárodný doklad o povinnom zmluvnom poistení, ktoré platí na území Európskej únie
alebo nejaký iný doklad o existencii takéhoto poistenia. Za medzinárodné doklady a
dôkazy sa považujú oficiálna tabuľka s evidenčným číslom, ktorú má na sebe vozidlo,
ktoré sa zvyčajne zdržiava na území štátu,
ktorého národný úrad je signatárom Multilaterálnej zmluvy, respektíve platná Zelená
karta vydaná pre vozidlo pochádzajúce zo
štátu, ktorého poisťovací národný úrad nie
Rozhlasové správy v cudzích jazykoch
počas turistickej sezóny
Chorvátsky rozhlas vysiela na niekoľkých programoch relácie pre turistov
v Chorvátsku v cudzích jazykoch. Na
Prvom programe Chorvátskeho rozhlasu
každý deň o 20,05 sa vysiela relácia v anglickom jazyku v trvaní asi desať minút.
Počas letnej schémy na Druhom programe Chorvátskeho rozhlasu (od 28. júna
do 7. septembra 2014) na frekvenciách
(98,5 MHz severozápadne Chorvátsko
a Dubrovnícke prímorie, 105,3 MHz Istria,
96,1 MHz Split, 98,9 MHz Makarské prímorie a 93,3 MHz Gorski kotar) spolu
s pravidelnými správami a informáciami
Chorvátskeho autoklubu v chorvátskom jazyku sa budú vysielať dopravné informácie
9
všetko sú predpoklady bezpečného príchodu na miesto určenia.
je signatárom Multilaterálnej zmluvy, ako
aj iné doklady a dôkazy, ktorých platnosť
uznáva Chorvátsky úrad poistenia.
Čerpacie stanice
Čerpacie stanice vo väčších mestách a na
diaľniciach sú otvorené od 0 do 24 hod. Na
čerpacích staniciach sa predáva: Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super plus 98,
Euro Diesel, Diesel a vo väčších mestách a
na benzínových čerpadlách na diaľniciach
aj LPG. Informácie o cenách pohonných
látok a zoznam benzínových a plynových
čerpacích staníc sa nachádzajú na nasledujúcich stránkach: www.ina.hr, www.hak.
hr, www.tifon.hr, www.crodux-derivati.hr.
Obmedzenie rýchlosti vozidiel
––v obci 50 km/h
––mimo obcí 90 km/h
––na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá a na rýchlostných komunikáciách 110 km/h
––na diaľniciach 130 km/h
––pre motorové vozidlá ťahajúce príves bez
bŕzd 80 km/h
––pre autobusy a autobusy s ľahkým prívesom 80 km/h, na diaľniciach 100 km/h,
okrem organizovanej autobusovej dopravy detí (pre ktoré platí aj na diaľniciach
obmedzenie 80 km/h).
Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými dennými svietidlami alebo stretávacími
svetlami v zimnom období.
Počas jazdy je zakázané používať mobilný
telefón bez náhlavnej súpravy.
Vodič, ako aj všetci spolucestujúci v motorovom vozidle sú povinní používať počas
cesty bezpečnostný pás na sedadlách,
na ktorých sú zabudované bezpečnostné
pásy.
Reflexná vesta, ktorú je vodič povinný použiť, respektíve obliecť si pri odstraňovaní
porúch na vozidle (pri výmene kolesa, pri
vykonávaní menších opráv na vozidle, pri
dolievaní paliva, keď sa vozidlu minie palivo, pri hľadaní pomoci a zastavovaní iných
vozidiel a pod.) patrí do povinnej výbavy
vozidla.
Platenie mýta
Za používanie diaľnic: A1 Záhreb – Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split – Šestanovac
– Vrgorac – Ploče, A2 Záhreb – Zaprešić
– Krapina – Macelj, A3 Bregana – Záhreb
– Slavónsky Brod – Županja – Lipovac, A4
Záhreb – Varaždín – Goričan, A5 Osijek –
Đakovo – Sredanci, A6 Bosiljevo – Vrbovsko – Rijeka, A7 Rijeka – Rupa, A9 Umag
– Pula.
Za používanie rýchlostnej komunikácie:
mosta pevnina – Krk
Poplatok za používanie tunela Sv. Ilija na
štátnej ceste Zagvozd – Baška Voda
Za používanie diaľnice vo výstavbe: B8
Kanfanar – Matulji (od uzla Kanfanar po
uzol Rogovići je plný profil diaľnice)
Informácie sa nachádzajú na webových
stránkach:
www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr,
www.arz.hr, www.azm.hr a www.huka.hr
Základné
povinnosti
v
prípade
dopravnej nehody
O dopravnej nehode najprv informujte políciu (telefónne číslo 192) alebo zavolajte na
jednotnú európsku tiesňovú linku 112. Nie
je to nutné v prípade, ak bola pri dopravnej
nehode spôsobená iba materiálna škoda
Rady pre bezpečnú jazdu
Dodržujte dopravné predpisy a obmedzenia rýchlosti, pri dlhších cestách robte
prestávky na vybudovaných a upravených
odpočívadlách, a na mokrej vozovke znížte
a prispôsobte rýchlosť vozidla, pretože to
10
LETECKY
na vozidlách.
Ak došlo k zraneniu osôb, zavolajte záchrannú zdravotnú službu (telefónne číslo
194).
Zabezpečte miesto nehody, oblečte si
reflexnú vestu, umiestnite výstražný trojuholník a vykonajte potrebné opatrenia na
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
Počkajte na príchod polície.
V prípade akéhokoľvek poškodenia vozidla
musíte vyžiadať od polície potvrdenie o
poškodení vozidla, bez ktorého nemôžete
prekročiť štátnu hranicu. Ak potrebujete
odstrániť poruchu alebo je potrebné vozidlo zaviesť do servisu, zavolajte pomoc na
ceste na telefónne číslo 1987 (pri volaní
zo zahraničia vytočte +385 1 1987 alebo
+385 1 4693 700).
Letiská pre pristávanie lietadiel civilnej
leteckej dopravy
Letisko Brač
Tel.: +385 (0)21 559 701
Web: www.airport-brac.hr
Letisko Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 773 333
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Letisko Mali Lošinj
Tel.: +385 (0)51 231 666
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letisko Osijek
Tel.: +385 (0)31 514 400
Web: www.osijek-airport.hr
Letisko Pula
Tel.: +385 (0)52 530 105
Web: www.airport-pula.hr
Ako sa vyhnúť zápcham na cestách
Aby ste si nepredlžovali cestu a vyhli sa
čakaniu v kolónach, radíme vám, aby ste
si naplánovali cestu pomocou plánovača
ciest z brožúrky Turistické informácie, v
ktorom sú uvedené dni a trasy s najväčšou očakávanou hustotou premávky. Ak
je to možné, vyhýbajte sa cestovaniu na
juh v sobotu ráno, respektíve od pobrežia
Jadranu na sever v sobotu a v nedeľu poobede.
Skôr než sa vydáte na cestu, informujte sa
o podmienkach v cestnej a trajektovej premávke v HAK-u (Informačné centrum Chorvátskeho autoklubu: +385 (0)1 6611 999
(062 777 777) alebo na www.hak.hr, kde
si môžete stiahnuť aj viacjazyčnú aplikáciu
pre mobilné telefóny) alebo počas cesty na
Druhom programe Chorvátskeho rozhlasu
(98,5 MHz), kedy je žiadúce zapnúť RDS.
Letisko Rijeka
Tel.: +385 (0)51 841 222
Web: www.rijeka-airport.hr
Letisko Split
Tel.: +385 (0)21 203 506
Web: www.split-airport.hr
Letisko Zadar
Tel.: +385 (0)23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr
Letisko Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr
Letisko Varaždín
Tel.: +385 (0)42 350 647
Web: www.varazdinairport.com
Letiská s povolením na používanie letiska,
§ 74 ods. 1 Zákona o leteckej doprave
(„Národné noviny“ číslo: 69/09, 84/11,
54/13 a 127/13).
11
vátska) +385 (0)1 6676 555
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: [email protected]
Bjelovar – Brezovac, Zvekovac, Zabok –
Gubaševo, Buševec, Vukovar – Borovo
Naselje, Vrsar, Grobničko polje, Daruvar,
Lučko, Čakovec, Hvar, Osijek – Čepin,
Sinj, Sopot – Vinkovci, Otočac
Viac informácií ohľadom leteckej dopravy
nájdete na: www.ccaa.hr
Ďalší leteckí dopravcovia v Chorvátsku
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
Lufthansa, Malev, Germanwings, Qatar Airways, Iata Scandinavian Airlines, Turkish
Airlines, British Airways, TUIFly, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin Airline,
Skyeurope Slovakian, SN Brussels Airlines
Medzinárodné letiská
Záhreb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Informácie:
Záhreb +385 (0)1 6265 222,
Split +385 (0)21 203 506, 203 555,
Dubrovník +385 (0)20 773 333,
Pula +385 (0)52 530 105,
Rijeka +385 (0)51 841 222,
Zadar +385 (0)23 205 800,
Osijek +385 (0)31 514 441, 514 442,
Varaždín +385 (0)42 350 647,
Brač +385 (0)21 559 711 a
Mali Lošinj +385 (0)51 231 666.
PO MORI
Agentúra pre pobrežnú linkovú námornú dopravu
Telefón: +385 (0)21 329 370
Fax: +385 (0)21 329 379
E-mail: [email protected]
Web: www.agencija-zolpp.hr
Medzinárodné trajektové linky
Zadar – Ancona, Split – Ancona, Split
– Stari Grad – Pescara, Ancona – Split –
Pescara, Dubrovník – Bari, (priamo): Vis –
Ancona, Stari Grad – Ancona
Okrem trajektových liniek medzi Chorvátskom a Talianskom premávajú aj rýchle
lodné linky.
Croatia Airlines
Croatia Airlines je chorvátska národná
letecká spoločnosť a člen združenia Star
Alliance. Sieťou liniek v domácej a medzinárodnej doprave spája vnútrozemskú a
pobrežnú časť Chorvátska a Chorvátsko
s mnohými atraktívnymi destináciami: Amsterdam, Viedeň, Brusel, Frankfurt, Kodaň,
Londýn, Mníchov, Paríž, Priština, Rím, Sarajevo, Skopje, Zürich... V letnom letovom
poriadku ponúka väčší počet letov na jednotlivých linkách, ako aj ďalšie destinácie
v pravidelnej a charterovej doprave (Atény,
Barcelona, Berlín, Düsseldorf, Lyon...). V
spolupráci s partnermi Croatia Airlines svojim cestujúcim umožňuje spojenie s destináciami po celom svete.
Kontaktné centrum:
Telefón: 062 500 505 (pri volaní z Chor-
Trajektová sezónna linka pozdĺž pobrežia
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula
– Dubrovník
Štátne trajektové linky spájajú ostrovy s
pevninou:
101 Rijeka – Split – Stari Grad – Korčula –
Sobra – Dubrovník
332 Valbiska – Merag
334 Brestova – Porozina
335 Prizna – Žigljen
12
9603 Jelsa – Bol – Split
9603a Split – (Milna) – Hvar
9604 Lastovo – Vela Luka – Hvar – Split
9608 Korčula – (Prigradica) – Hvar – Split
9807 Dubrovník – Šipanska Luka – Sobra
– (Polače – Korčula – Lastovo)
337 Stinica – Mišnjak
338 Valbiska – Lopar
401 Zadar – (Ist) – Olib – Silba – Premuda
– (Mali Lošinj)
431 Zadar – (Ošljak) – Preko
432 Biograd – Tkon
433 Zadar – (Rivanj – Sestrunj – Zverinac)
– Molat – (Ist)
434 Brbinj – Zadar
435 Zadar – Bršanj – (Rava)
532 Šibenik – (Zlarin) – Kaprije – Šibenik
602 Vis – Split
604 (Lastovo) – Vela Luka – Split
604a Vela Luka – Lastovo
606 Drvenik Veli – Drvenik Mali – Trogir
(Seget) – (Split)
631 Split – Supetar
632 Drvenik – Sućuraj
633 Ploče – Trpanj
634 Orebić – Dominče
635 Split – Stari Grad
636 Split – Rogač
641 Drvenik – Dominče
638 Makarska – Sumartin
831 Dubrovník – Suđurađ – (Lopud)
832 Prapratno – Sobra
Štátne lodné linky (spojenie s pevninou
alebo medzi ostrovmi)
310 (Unije – Srakane – Susak) – Mali Lošinj
311 Ilovik – Mrtvaška – (Mali Lošinj)
405 Rava – Iž – Zadar
405a Sali – Zaglav – Zadar
409 Zadar – (Ošljak) – Preko
415 Vrgada – Pakoštane – (Biograd)
501 Brodarica – Krapanj
505 (Vodice – Prvić – Zlarin) – Šibenik
506 Prvić Luka – Prvić Šepurine – Vodice
612 Komiža – Biševo
614 Orebić – Korčula
616 Trogir – (Slatine) – Split
807 Šipan – Lopud – Koločep – Dubrovník
Poznámky
Sezónne linky: 101, 641 a 9141 v súlade so
zmenami a doplnkami Zákona o doprave v
linkovom a nepravidelnej pobrežnej námornej doprave (Národné noviny 80/13) sa stávajú linkami nepravidelnej dopravy a ako
také už nie sú súčasťou verejnej dopravy.
Štátne rýchle lodné linky (spojenie
s pevninou alebo medzi ostrovmi)
9141 Pula – (Unije – Susak) – Mali Lošinj –
(Ilovik – Silba) – Zadar
9308 Mali Lošinj – (Ilovik – Susak – Unije –
Martinščica) – Cres – Rijeka
9309 Novalja – Rab – Rijeka
9401 Olib – Silba – Premuda – Zadar
9403 Ist – Molat – Zadar
9404 Zverinac – Božava – Sestrunj – Rivanj – Zadar
9404a Zadar – Iž – Rava
9406 Zadar – Sali – Zaglav – (Veli Iž)
9502 Žirje – Kaprije – Šibenik
9601 Split – Rogač – (Stomorska – Milna)
9602 Vis – (Hvar) – Split
Jadrolinija
Je hlavný chorvátsky osobný lodný dopravca, ktorý prevádzkuje najväčší počet
pravidelných, medzinárodných a domácich
trajektových, lodných liniek a liniek rýchlej
lodnej dopravy. Hlavná kancelária sa nachádza v Rijeke.
Tel.: +385 (0)51 666 111, 666 100
Web: www.jadrolinija.hr
13
Ostatní linkoví lodní dopravcovia:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d.:
www.lnp.hr
G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr
Miatours: www.miatours.hr
UTO Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Blue Line International: www.ferryto.com.hr
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Ivante d.o.o.: www.ivante.hr
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poľnohospodárske družstvo Komiža:
[email protected]
Rybárske výrobné družstvo Vrgada:
+385 (0)23 371 040
Mediteranska plovidba d.d.:
www.medplov.hr
Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik, Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli,
Cavtat a Dubrovník.
Sezónne (počas letnej sezóny): ACI Marina
Umag, Novigrad, Sali, Božava, Primošten,
Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis, Komiža (letná
sezóna je od 1. apríla do 31. októbra)
PLAVBA V CHORVÁTSKEJ
REPUBLIKE
Veliteľ plavidla, ktoré prichádza do Chorvátskej republiky po mori, je povinný najkratšou cestou vplávať do najbližšieho prístavu
otvoreného pre medzinárodnú dopravu za
účelom vykonania hraničnej kontroly a je
povinný podrobiť sa hraničnej kontrole, overiť zoznam posádky a cestujúcich, ktorí sa
nachádzajú na plavidle v prístavnom kapitanáte alebo v pobočke prístavného kapitanátu, zaplatiť predpísané poplatky za bezpečnosť plavby, zaplatiť pobytový poplatok
a nahlásiť pobyt cudzích štátnych občanov
na plavidle v súlade s osobitnými predpismi.
Veliteľ plavidla, ktoré bolo do Chorvátskej
republiky privezené po pevnine alebo sa nachádza zakotvené v prístave alebo na inom
mieste v Chorvátskej republike, kde je to
povolené, je povinný pred začiatkom plavby
zaplatiť predpísané poplatky za bezpečnosť
plavby, zaplatiť pobytovú taxu a nahlásiť
pobyt cudzích štátnych občanov na plavidle
v súlade s osobitnými predpismi.
Od 1. januára 2014 budú zahraničné plavidlá, ale aj plavidlá pod chorvátskou vlajkou,
povinné zaplatiť poplatok za bezpečnosť
plavby a ochranu pred znečistením. Výška
poplatku závisí od dĺžky plavidla a výkonu
motora a bude sa platiť za kalendárny rok,
bez ohľadu na dĺžku plavby v teritoriálnom
mori a vnútrozemských morských vodách
Chorvátskej republiky. Na plavidle, ktoré
sa plaví v Chorvátskej republike, sa musia
Výletné lodné združenia:
Chorvátske združenie súkromných lodiarov
www.cruising-the-adriatic.com
Chorvátske
združenie
lodiarov
www.hrvatski-brodari.com
Chorvátske združenie lodiarov a staviteľov
lodí Adria
Koordinácia združení lodiarov a staviteľov
lodí Chorvátska v Dubrovnícko-neretvianskej župe – združenie lodiarov Dubrovník
Združenie malých lodiarov severného
Jadranu
Združenie lodiarov Barkariol
Prístavy otvorené pre medzinárodnú
dopravu, pre vstup zahraničných osobných lodí a športových a rekreačných
plavidiel, v ktorých možno vybaviť colné formality
Stále: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/
14
lodiť) na jedom plavidle.
za účelom kontroly nachádzať originálne
doklady o tom, že boli zaplatené všetky
poplatky, dôkaz, že je plavidlo plavbyschopné, že osoba, ktorá velí plavidlu, je
spôsobilá riadiť plavidlo v súlade s národnými predpismi štátu, pod ktorého vlajkou
pláva, respektíve v súlade s predpismi
Chorvátskej republiky, ďalej dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú
tretím osobám, ako aj dôkaz o vlastníctve
alebo splnomocnenie vlastníka k používaniu plavidla.
Prihlásenie na pobyt
Prihlásenie cudzinca, ktorý bude ubytovaný
na plavidle sa podáva na policajnú stanicu,
ktorá je zodpovedná za kontrolu prechodu
cez štátne hranice v prístave, v ktorom sa
vykonáva hraničná kontrola, ak cudzinec
prichádza na plavidle, na ktorom bude ubytovaný, alebo na policajnú správu, respektíve na policajnú stanicu podľa miesta nalodenia cudzinca. Štátni občania členských
štátov EHP môžu vstúpiť do Chorvátskej
republiky, ak majú platný cestovný doklad
alebo občiansky preukaz, nemajú zákaz
vstupu a pobytu a nepredstavujú hrozbu
pre verejný poriadok, národnú bezpečnosť
alebo verejné zdravie. Štátni občania členských štátov EHP môžu vstúpiť do Chorvátskej republiky bez víza alebo povolenia
na pobyt a môžu sa zdržiavať v Chorvátskej republike do 3 mesiacov od dňa vstupu do Chorvátskej republiky. Štátny občan
členského štátu EHP, ktorý má v úmysle
zdržiavať sa v Chorvátskej republike dlhšie
ako 3 mesiace, je povinný, najneskôr do 8
dní od vypršania 3 mesiacov pobytu nahlásiť prechodný pobyt na príslušnej policajnej
správe, respektíve policajnej stanici podľa
miesta pobytu.
Zoznam posádky a cestujúcich
Na plavidle vo vlastníctve fyzickej osoby
alebo fyzických osôb, ktoré pláva v Chorvátskej republike sa počas plavby môže
nachádzať majiteľ plavidla, členovia jeho
blízkej rodiny a osoby, ktoré majiteľ vozidla k tomu písomne splnomocnil. Podpis
majiteľa na písomnom splnomocnení musí
byť overený domácim alebo zahraničným
kompetentným orgánom. Na plavidle vo
vlastníctve právnickej osoby, ktoré pláva
v Chorvátskej republike sa počas plavby
môžu nachádzať zamestnanci právnickej
osoby alebo osoby zodpovedné za používanie plavidla na základe písomného splnomocnenia. V splnomocnení pre plavidlá
vo vlastníctve právnickej osoby musí byť
jednoznačne napísané meno a priezvisko
zodpovednej osoby u právnickej osoby,
ktorá podpísala a overila pečiatkou splnomocnenie, časové obdobie používania
plavidla, ktorého sa splnomocnenie týka,
meno a priezvisko osoby, ktorá je zodpovedná za riadenie plavidla, ak plavidlo
nemá trvale zamestnanú posádku, ako aj
mená všetkých osôb, ktoré sa budú v časovom období platnosti splnomocnenia
zdržiavať na plavidle. Odo dňa vstupu
Chorvátskej republiky do Európskej únie
už neplatí obmedzenie, týkajúce sa počtu
osôb, ktoré sa môžu vymeniť (nalodiť a vy-
Pobytový poplatok
Povinnosť zaplatiť paušálnu sumu pobytového poplatku majú majitelia alebo užívatelia plavidla (jachtári) a všetky osoby, ktoré
prenocujú na plavidle dlhšom ako 5 metrov,
ktoré sa využíva na oddych, rekreáciu alebo plavbu.
Pobytový poplatok sa platí pred vyplávaním plavidla v priestoroch prístavného kapitanátu alebo jeho pobočky v paušálnej
výške na časové obdobia 8 dní, 15 dní, 30
dní, 90 dní a jeden rok.
15
Vyplávanie plavidla z Chorvátskej
republiky
Pred vyplávaním z Chorvátskej republiky je
veliteľ plavidla povinný:
––podrobiť sa hraničnej kontrole
––overiť zoznam posádky a cestujúcich,
ktorí sa nachádzajú na plavidle v prístavnom kapitanáte alebo v pobočke prístavného kapitanátu.
Po splnení všetkých svojich povinností je
veliteľ plavidla povinný najkratšou cestou
opustiť vnútorné morské vody a teritoriálne
more Chorvátskej republiky.
Švajčiarskom, Nemeckom a Srbskom.
S takmer všetkými ostatnými európskymi
krajinami má spojenia s prestupom.
Riadenie chorvátskych výletných lodí a
jácht zahraničnými lodníkmi
Na riadenie výletných lodí a velenie jácht
musí byť osoba spôsobilá v súlade s predpismi štátu, pod ktorej vlajkou výletná loď
alebo jachta pláva. Ak v danom štáte nie je
predpísaná žiadna spôsobilosť na riadenie
výletnej lode, v takom prípade sa uplatňujú chorvátske predpisy. Osoba, ktorá riadi
výletnú loď alebo velí jachte chorvátskej
štátnej príslušnosti, v závislosti od kategórie lode a/alebo jachty, musí mať Osvedčenie o spôsobilosti pre veliteľa výletnej lode,
respektíve vysvedčenie o spôsobilosti pre
veliteľa jachty alebo doklad/povolenie na
riadenie výletných lodí a jácht, vydané
príslušnými orgánmi cudzích krajín, ktoré
uznáva Ministerstvo námorníctva, dopravy
a infraštruktúry. Zoznam uznávaných dokladov/povolení je uverejnený na internetových stránkach MPPI:
http://www.mppi.hr/UserDocsImages/TABLICA%20(2)MoU%206-2_13.pdf.
Rýchliky
„SAVA”: Vinkovci – Villach – Vinkovci
„OPATIJA”: Rijeka – Mníchov – Rijeka
„LJUBLJANA”: Rijeka – Ljubljana – Rijeka
Záhreb – Sarajevo – Záhreb
Vlaky Eurocity, Euronight a Intercity
EC „CROATIA”: Záhreb – Viedeň – Záhreb
EC „MIMARA”: Záhreb – Frankfurt – Záhreb
EN Belehrad – Zürich – Belehrad
EN „LISINSKI”: Záhreb – Mníchov – Záhreb
IC „AGRAM”: Záhreb – Budapešť Déli –
Záhreb
IC Záhreb – Budapešť Keleti – Záhreb
Sezónne vlaky
„ADRIA”: Budapešť – Split – Budapešť
Hrpelje Kozina – Pula – Hrpelje Kozina
Osobitné vlaky
Telefón: +385 (0)1 4573 208
E-mail: [email protected]
Informácie
Telefón: 060 333 444 (cijena poziva s
fiksne linije 1,39 kn/min + PDV, a s mobilne 2,37 kn/min + PDV, Hrvatski telekom),
+385 (0)1 3782 583
E-mail: [email protected]
Web: www.hzpp.hr
AUTOBUSOM
Pravidelné medzinárodné autobusové
linky spájajú Chorvátsko so susednými
krajinami a s väčšinou stredoeurópskych a
západoeurópskych štátov.
Číslo na Informácie pri volaní z Chorvátska: 060 313 333
PO ŽELEZNICI
Chorvátsko má priame spojenie so
Slovinskom, Bosnou a Hercegovinou,
Maďarskom, Talianskom, Rakúskom,
16
TAXI SLUŽBY A
AUTOPOŽIČOVNE
(RENT A CAR)
Číslo na Informácie pri volaní zo zahraničia: +385 (0)1 6112 789
Medzinárodná doprava (pokladňa):
+385 (0)1 6008 631
Vnútrozemská doprava (pokladňa):
+385 (0)1 6008 620
Taxi služby nájdete vo všetkých mestách a
turistických strediskách.
Autopožičovne (rent a car) nájdete vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a na letiskách.
Autobusová stanica Rijeka
Tel.: +385 (0)51 6603 00,
+385 (0)60 302 010
E-mail: [email protected]
Web: www.autotrans.hr
Významnejšie múzeá
Čakovec - Múzeum Medjimurja
Autobusová stanica Split
Tel.: +385 (0)21 329 180,
+385 (0)60 327 777
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-split.hr
Dubrovník – Dubrovnícke múzeum – Knežev dvor – Etnografické múzeum – Rupe,
Mestské hradby, Múzeum dominikánskeho
kláštora, Námornícke múzeum, Klenotnica
katedrály, Dom Marina Držića, Akvárium
– Biologický inštitút Dubrovník, Múzeum
františkánskeho kláštora „Malí Františkáni“,
Múzeum pravoslávnej cirkvi
Autobusová stanica Šibenik
Tel.: +385 (0)60 368 368
E-mail: [email protected]
Autobusová stanica Zadar
Tel.: +385 (0)23 211 555
Gornja Stubica – Múzeum sedliackych
vzbúr
Autobusová stanica Záhreb
Číslo na Informácie pri volaní z Chorvátska: 060 313 333
Hlasový automat: 060 100 002
Číslo na Informácie pri volaní zo zahraničia: +385 (0)1 6112 789
E-mail: [email protected]
Web: www.akz.hr
Gospić – Múzeum Liky, v neďalekej obci
Smiljan sa nachádza Pamätné centrum
„Nikola Tesla“
Hlebine – Galéria Hlebine a muzeálna
zbierka Ivana Generalića
Karlovac – Mestské múzeum Karlovac,
Staré mesto Dubovac
Autobusová stanica Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 357 020,
+385 (0)60 305 070
E-mail: [email protected]
Web: www.libertasdubrovnik.com
Klanjec – Galéria sochára Antuna Augustinčića
Krapina – Múzeum krapinského neandertálca, Múzeum Ljudevita Gaja
Kumrovec – Stará dedina – jedinečné etnografické múzeum s originálnymi dedinskými
domami, rodný dom Josipa Broza Tita
Autobusová stanica Osijek
Tel.: +385 (0)60 334 466
Autobusová stanica Pula
Tel.: +385 (0)60 304 090
Makarska – Malakologické múzeum – múzeum rýb, rakov a lastúr, Mestské múzeum
17
Významnejšie pútnické
miesta
Našice – Národopisné múzeum na zámku
Pejačević
Opatija – Chorvátske múzeum cestovného
ruchu
Marija Bistrica: Matka Božia Bystrická
Osijek – Múzeum Slavónie
Trsat: Panna Mária Trsatská
Pazin – Etnografické múzeum Istrie a Múzeum mesta Pazin
Sinj: Zázračná Panna Mária Sinjská
Pula – Archeologické múzeum, Historické
múzeum Istrie, Aréna
Krasno: Panna Mária Krasnarská
Aljmaš: Panna Mária Utešiteľka
Karlovac-Dubovac: Sv. Jozef
Rijeka – Námorné a historické múzeum
Chorvátskeho prímoria, Prírodovedecké
múzeum
Lobor: Matka Božia Horská
Ludbreg: Predrahá krv Ježišova
Poreč – Vlastivedné múzeum Poreštiny
Remete: Matka Božia Remetská
Split – Múzeum chorvátskych archeologických pamiatok, Archeologické múzeum
mesta Split, Galéria Ivana Meštrovića,
Mestské múzeum, Etnografické múzeum,
Prírodovedecké múzeum, Galéria umenia,
Námornícke múzeum, Klenotnica katedrály
Solin: Panna Mária Otocká
Trški Vrh: Matka Božia Jeruzalemská
Vepric: Matka Božia Lurdská
Voćin: Matka Božia Voćinská
Kultúrne a prírodné pamiatky na
Zozname svetového dedičstva UNESCO
V Chorvátsku sa nachádza množstvo kultúrnych pamiatok, spomedzi ktorých vynikajú Staré mesto Dubrovník, Diokleciánov
palác v Splite, historické jadro Trogiru, ranokresťanský komplex Eufraziovej baziliky
v Poreči, katedrála sv. Jakuba v Šibeniku,
Starigradské pole na Hvare, ktoré sa nachádzajú na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Národný park Plitvické jazerá, najkrajší a najznámejší národný park,
je našou jedinou prírodnou pamiatkou,
ktorá sa nachádza na tomto prestížnom
Zozname.
Na reprezentatívnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO sa nachádzajú Slávnosť sv. Blažeja, čipkárstvo v Lepoglave, na Hvare a
Pagu, výročný fašiangový sprievod „zvončarov“ z oblasti Kastav, hvarská procesia
Za Križen, dvojhlasný spev a hra s krátkymi
intervalmi z Istrie a Chorvátskeho prímoria,
Trakošćan – Zámok Trakošćan – múzeum na zámku s bohatou zbierkou starých
zbraní
Varaždín – Mestské múzeum v Starom
meste – historické oddelenie, Entomologická zbierka „Svet hmyzu“ a Galéria starých
a nových majstrov
Zadar – Archeologické múzeum – stála
výstava sakrálneho umenia, Národné múzeum Zadar, Múzeum antického skla
Záhreb – Archeologické múzeum, Etnografické múzeum, Chorvátske múzeum naivného umenia, Moderná galéria, Múzeum
mesta Záhreb, Múzeum Mimara, Múzeum
umenia a umeleckých remesiel, Múzeum
moderného umenia, Chorvátske prírodovedné múzeum, Strossmayerova galéria
starých majstrov, Technické múzeum, Galéria „Klovićevi dvori“, Chorvátske historické múzeum, Muzeálno-pamätné centrum
„Dražen Petrović“; Umelecký pavilón
18
Krka – najkrajšia krasová rieka v
Chorvátsku.
Informácie:
Adresa: JU NP Krka, Trg Ivana Pavla II č. 5,
22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 201 777
Fax: +385 (0)22 336 836
E-mail: [email protected]
Web: www.npkrka.hr
jarná procesia Ljelja (kráľovná) z Gorjanu,
umenie výroby tradičných drevených detských hračiek z oblasti Hrvatsko zagorje,
zborový spev, Sinjská alka – rytierske zápolenie v Sinji a medovnikárstvo v oblasti
severného Chorvátska, bećarac – vokálno-inštrumetálna hudba zo Slavónie, Baranje a Srijemu, nemé kolo z oblasti Dalmatínskej zagory, stredomorská strava na
chorvátskom pobreží Jadranského mora a
picigin - spoločenská loptová hra. Chorvátsko patrí medzi krajiny s najväčším množstvom chráneného nehmotného bohatstva
na svete, ktoré je zapísané v Zozname
UNESCO. Hudobný výraz ojkanje sa nachádza na Zozname nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si vyžaduje neodkladnú
ochranu.
Mljet – ostrov, nachádzajúci sa juhozápadne od Dubrovníka
Informácie
Adresa: NP Mljet, Pristanište 2,
20226 Goveđari
Tel./fax: +385 (0)20 744 041
E-mail: [email protected]
Web: www.np-mljet.hr
Paklenica – národný park rozprestierajúci
sa na južnej strane Velebitu, najväčšieho
horského masívu v Chorvátsku
Informácie
Adresa: JU NP Paklenica, Dr. Franje
Tuđmana 14a, 23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 (0)23 369 155, 369 202
Fax: +385 (0)23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.paklenica.hr
NÁRODNÉ PARKY
Brijuni – súostrovie pozostávajúce z
dvoch väčších a 12 menších ostrovčekov
tiahnuce sa pozdĺž západného pobrežia
Istrie.
Informácie
Adresa: NP Brijuni, Brionska 10,
52212 Fažana
Tel.: +385 (0)52 525 888
Fax: +385 (0)52 521 367
E-mail: [email protected]
Web: www.brijuni.hr
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší
chorvátsky národný park, súčasť svetového prírodného dedičstva UNESCO
Informácie
Adresa: NP Plitvička jezera,
53231 Plitvička jezera
Tel.: +385 (0)53 751 000, 751 014
Fax: +385 (0)53 751 001
E-mail: [email protected]
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
Kornati – najčlenitejšie súostrovie v
Stredomorí, pozostávajúce z 89 ostrovov,
ostrovčekov a morských útesov
Informácie
Adresa: JU NP Kornati, Butina 2,
22243 Murter
Tel.: +385 (0)22 435 740
Fax: +385 (0)22 435 058
E-mail: [email protected]
Web: www.kornati.hr
19
Lonjsko polje – najrozsiahlejšia chránená
záplavová oblasť povodia Dunaja
Informácie
Adresa: JU PP Lonjsko polje, Krapje 30,
44325 Krapje
Tel.: +385 (0)44 672 080, 611 190
Fax: +385 (0)44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
Risnjak – prevažne lesnatý horský masív
severne od mesta Rijeka, v ktorom sa nachádza aj hydrologická prírodná pamiatka
– prameň rieky Kupa
Informácie
Adresa: NP Risnjak, Bijela Vodica 48,
51317 Crni Lug
Tel.: +385 (0)51 836 133
Fax: +385 (0)51 836 116
E-mail: [email protected]
Web: www.risnjak.hr
Medvednica – horský masív pri Záhrebe
Informácie
Adresa: JU PP Medvednica, Bliznec 70,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4586 317
Fax: +385 (0)1 4586 318
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-medvednica.hr
Severný Velebit – z hľadiska prírodného
bohatstva najhodnotnejšia a najatraktívnejšia časť vrchného pásma severného
Velebitu
Informácie
Adresa: JU NP Sjeverni Velebit, Krasno
96, 53274 Krasno
Tel.: +385 (0)53 665 380
Fax: +385 (0)53 665 390
E-mail: [email protected]
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr
Papuk – najkrajšia časť slavónskych
hôr, člen Európskej siete geoparkov a
UNESCO siete geoparkov
Informácie
Adresa: PP Papuk, Stjepana Radića 46,
34300 Velika
Tel.: +385 (0)34 313 030
Fax: +385 (0)34 313 027
E-mail: [email protected]
Web: www. pp-papuk.hr
PRÍRODNÉ PARKY
Biokovo – pohorie vypínajúce sa nad
Makarskou riviérou.
Informácie
Adresa: JU PP Biokovo, Marineta – Mala
obala 16, 21300 Makarska
Tel./fax: +385 (0)21 616 924
E-mail: [email protected]
Web: www.biokovo.com
Telašćica – leží na juhovýchodnej strane
ostrova Dugi otok, v blízkosti Národného
parku Kornati
Informácie
Adresa: PP Telašćica, Ulica D. Grbin bb,
23281 Sali
Tel./fax: +385 (0)23 377 096
E-mail: [email protected]
Web: www.telascica.hr
Kopački rit – jedno z najväčších zachovaných močaristých území v Európe ležiace
pri sútoku riek Dráva a Dunaj
Informácie
Adresa: JU PP Kopački rit, Titov dvorac 1,
31328 Lug
Tel.: +385 (0)31 285 370
Fax: +385 (0)31 285 380
E-mail: [email protected],
Web: www.kopacki-rit.com
20
PLÁNOVAČ CIEST
Jún
Júl
August
Deň
14 h 22 h
Deň
07 h 14 h
1
h
h
1
i
1
i
2
2
i
2
i
3
3
i
4
4
5
5
6
7
i
8
i
6
i
7
h
8
14 h 22 h
Deň
i
3
i
i
4
i
5
h
i
h
9
10
11
11
i
11
12
12
i
12
h
13
i
13
i
14
h
15
16
15
16
i
17
i
18
i
i
19
20
i
i
20
i
21
i
i
21
i
i
i
15
h
i
16
i
18
i
19
h
20
h
h
h
h
h
h
21
22
22
22
23
23
23
24
24
24
h
h
h
h
h
h
25
i
25
h
h
26
26
i
26
h
h
27
27
h
27
h
h
28
28
28
h
h
25
h
i
29
h
h
29
29
h
h
30
i
i
30
30
h
h
31
h
h
31
i
Slabá premávka
Zvýšená premávka
Hustá premávka
Veľmi hustá
premávka
21
h
17
19
h
14
i
17
18
SMER PREMÁVKY
9
i
h
8
10
i
h
6
9
14
14 h 22 h
7
i
10
13
07 h 14 h
OČAKÁVANÁ PREMÁVKA
07 h 14 h
Stály - nemenný
smer
i
h
Prevládajúci smer
premávky k moru
Prevládajúci smer
premávky od mora
22
23
Súostrovie Lastovo – patrí do vonkajšej
skupiny juhodalmatínskych ostrovov a
okrem ostrova Lastovo zahŕňa aj súostrovia Lastovnjaci a Vrhovnjaci a ostrov
Sušac
Informácie
Adresa: JU PP Lastovsko otočje,
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel./fax: +385 (0)20 801 252
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lastovo.hr
Učka – pohorie vypínajúce sa vo východnej časti Istrie, nad Kvarnerskou riviérou
Informácie
Adresa: JU PP Učka, Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 (0)51 293 753
Fax: +385 (0)51 293 751
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-ucka.hr
Velebit – pokrýva podstatnú časť rovnomenného horského masívu, najväčšia
chránená oblasť v Chorvátsku, ktorá je na
zozname medzinárodných biosférických
rezervácií UNESCO
Informácie:
Adresa: JU PP Velebit, Kaniža Gospićka
4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 560 450
Fax: +385 (0)53 560 451
E-mail: [email protected]
Web: www.velebit.hr
Ministerstvo ochrany životného prostredia
a prírody
Informácie
Tel.: +385 (0)1 4866 102
Web: www.mzoip.hr
UBYTOVANIE
Chorvátsko ponúka ubytovanie v mnohých
hoteloch, apartmánových komplexoch, v
súkromných domoch, na vidieckych gazdovstvách, v apartmánoch, kempingoch a v
nudistických kempingoch s dlhou tradíciou.
Vo vnútrozemí sa nachádza množstvo kúpeľov s liečivými minerálnymi a termálnymi
prameňmi.
Informácie: turistické združenia a cestovné
kancelárie
E-mail: [email protected]
Web: www.uhpa.hr,
Mládežnícke hostely (Hostelling International hostely) sa nachádzajú v Dubrovníku,
Gradaci, Pule, Samobore, Kumrovci, Starom Grade, Zaostrogu, na Velom Lošinji,
v Rijeke, Zadare, Vukovare a v Záhrebe.
Informácie
Chorvátsky feriálny a hostelový zväz
Tel.: +385 (0)1 4829 291, 4829 294
Fax: +385 (0)1 4870 477
E-mail: [email protected]
Web: www.hfhs.hr
Vranské jazero – najväčšie prírodné jazero v Chorvátsku, prírodný park s ornitologickou rezerváciou, nachádza sa medzi
Zadarom a Šibenikom. Možnosť športového rybolovu a pozorovania vtákov.
Informácie
Adresa: PP Vransko jezero, Kralja Petra
Svačića 2, 23510 Biograd na Moru
Tel.: +385 (0)23 383 181
Fax: +385 (0)23 386 453
E-mail: [email protected]
Web: www.vransko-jezero.hr
Žumberak – Samoborské pohorie –
malebná horská oblasť juhozápadne od
Záhrebu
Informácie
Adresa: PP Žumberak – Samoborsko gorje, Slani dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 (0)1 3327 660
Fax: +385 (0)1 3327 661
E-mail: [email protected]
Web: www.park-zumberak.hr
24
JEDLÁ A NÁPOJE
Jachtárska turistika a maríny
Chorvátsko má spolu 98 prístavov jachtárskej turistiky, z toho 62 marín ( 11 suchých), z čoho je 21 marín v systéme ACI,
d.d. Opatija. Celková kapacita prístavov
jachtárskej turistiky je 17 454 kotvísk a 5
359 miest na suchom. Takmer všetky maríny majú technické servisy, zdviháky a rôzne objekty obchodného a pohostinského
charakteru. V marinách sa nachádzajú aj
mnohé charterové firmy na prenájom plavidiel, a v mnohých marínach sa nachádzajú
aj školy jachtingu.
Informácie Združenie jachtárskeho cestovného ruchu (marín)
Tel.: +385 (0)51 209 147
Fax: +385 (0)51 216 033
E-mail: [email protected]
Web: www.hgk.hr
ACI - Adriatic Croatia International Club d.d.
Sieť pozostávajúca z 21 marín pozdĺž
chorvátskeho pobrežia
Informácie
Tel.: +385 (0)51 271 288
Fax: +385 (0)51 271 824
E-mail: [email protected]
Web: www.aci-club.hr
Kam sa ísť najesť?
Okrem hotelov, ktoré ponúkajú ubytovanie s polpenziou alebo plnou penziou, vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a popri hlavných cestách sa nachádzajú
reštaurácie, pohostinstvá, hostince, vinárne a pivárne, pizzerie a reštaurácie rýchleho občerstvenia, ale pre gurmánov sú najzaujímavejšie reštaurácie a pohostinstvá s
domácou chorvátskou kuchyňou.
Všetky potraviny živočíšneho pôvodu podliehajú rov- nakým podmienkam ako aj
na území krajín Európskej únie a sú pod
nepretržitým veterinárno-zdravotným dozorom.
Čo jesť?
Okrem štandardnej európskej kuchyne ponúka Chorvátsko svoje najobľúbenejšie domáce jedlá a špeciality. Zo studených jedál
treba v prvom rade spomenúť veľmi známy
dalmatínsky alebo istrijský „pršut“ (údená
šunka), pažský alebo ličský syr, ovčí syr,
slavónsky „kulen“ (špeciálny druh klobásy),
vynikajúce samoborské či zagorské cesnakové klobásy, tvaroh s kyslou smotanou
a ďalšie. Ponuka hlavných jedál závisí od
podnebia, v ktorom sa nachádzate. V Dalmácii, Chorvátskom prímorí, na ostrovoch
a na Istrii medzi hlavné patria jedlá z rýb a z
plodov mora, a z mäsa „pašticada“ (pikantné jedlo z hovädzieho mäsa na omáčke s
vínom, haluškami a slivkami) alebo varená
jahňacina.
V kontinentálnej časti Chorvátska je ponuka mäsitých jedál naozaj bohatá a za
hlavné špeciality sa považujú morka s
„mlincima“ (morka s cestovinami), pečená
jahňacina, pečené prasiatko a varené alebo pečené „štrukli“ (štrúdle). Z dezertov,
okrem spomenutej štrúdle, orechový závin,
Potápanie
Ak máte záujem o rekreačné (turistické)
potápanie v Chorvátsku, spojte sa s potápačskými centrami, ktoré sa starajú o vašu
informovanosť a bezpečnosť.
Informácie
Sekcia potápačskej turistiky pri Chorvátskej hospodárskej komore
Tel.: +385 (0)1 4561 570
Fax: +385 (0)1 4828 499
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.croprodive.info
25
Veľvyslanectvo republiky Azerbajdžan
Srebrnjak 104, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6438 900
Fax: +385 (0)1 6438 929
makový závin, tvarohové záviny alebo záviny s rôznymi druhmi ovocia.
Čo piť?
Tradícia pestovania viniča a výroby lahodných značkových vín chorvátskymi
vinohradníkmi má niekoľko storočí tak v
kontinentálnej časti Chorvátska ako aj v
prímorí a Dalmácii. Z červených vín sú na
jadranskom pobreží a na ostrovoch známe: teran, merlot, kabernet, opolo, plavac,
dingač a postup, a z bielych vín malvázia,
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát
a ďalšie. V kontinentálnej časti sú známe:
rizling, burgenlandské, tramín a iné odrody.
Z tvrdého alkoholu sú známe: pálenky – slivovica, bylinková pálenka, hroznová pálenka, a z likérov prošek a maraskíno.
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
Pantovčak 125 B1, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4578 901
Fax: +385 (0)1 4578 902
Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny
Torbarova 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4501 070
Fax: +385 (0)1 4501 071
Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej
republiky
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4002 250
Fax: +385 (0)1 4002 266
VEĽVYSLANECTVÁ
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
Nike Grškovića 31, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4646 609, 4646 631
Fax: +385 (0)1 4646 625
Veľvyslanectvo Albánskej republiky
Boškovićeva 7a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4810 679
Fax: +385 (0)1 4810 682
Veľvyslanectvo Čiernej Hory
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV.,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4573 362
Fax: +385 (0)1 4573 423
Veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej
ľudovej republiky
Bosanska 26, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 3780 333
Fax: +385 (0)1 3780 344
Veľvyslanectvo Českej republiky
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6177 246
Fax: +385 (0)1 6176 630
Veľvyslanectvo Austrálie
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4891 200
Fax: +385 (0)1 4891 216
Veľvyslanectvo Čílskej ľudovej republiky
Smičiklasova 23/2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4611 958, 4611 959
Fax: +385 (0)1 4610 328
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
Radnička cesta 80/IX., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4881 050
Fax: +385 (0)1 4834 461
26
Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Medulićeva 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4846 386
Fax: +385 (0)1 4846 384
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4924 540
Fax: +385 (0)1 4924 554
Veľvyslanectvo štátu Izrael
Ulica grada Vukovara 271/11,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6169 500
Fax: +385 (0)1 6169 555
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej
republiky
Babonićeva 58, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 2310 781, 2310 798
Fax: +385 (0)1 2310 619
Veľvyslanectvo Japonska
Boškovićeva 2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4870 650
Fax: +385 (0)1 4667 334
Zastupiteľstvo Európskej komisie v
Chorvátsku
Ulica Augusta Cesareca 2, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 4681 300
Kanadské veľvyslanectvo
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4881 200
Fax: +385 (0)1 4881 230
Veľvyslanectvo Fínskej republiky
Miramarska 23, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6312 080
Fax: +385 (0)1 6312 090
Veľvyslanectvo Kazašskej republiky
Pantovčak 142,10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4839 086
Fax: +385 (0)1 4573 796
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Hebrangova 2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4893 600
Fax: +385 (0)1 4893 660
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
Mlinovi 132, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4637 011
Fax: +385 (0)1 4637 012
Veľvyslanectvo Gréckej republiky
Opatička 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4810 444
Fax: +385 (0)1 4810 419
Veľvyslanectvo Indickej republiky
Kulmerska 23a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4873 240, 4873 239
Fax: +385 (0)1 4817 907
Veľvyslanectvo Kosovskej republiky
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1,
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4827 741, 4827 742
Fax: +385 (0)1 4827 721
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Prilaz Gjure Deželića 19, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4578 311
Fax: +385 (0)1 4578 399
Diplomatická misia Líbye
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4629 250
Fax: +385 (0)1 4629 279
Veľvyslanectvo Iránskej islamskej
republiky
Pantovčak 125c, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4578 983, 4578 980,
4578 981
Fax: +385 (0)1 4578 987
Veľvyslanectvo Maďarskej republiky
Pantovčak 255-257, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4890 900
Fax: +385 (0)1 4579 301
27
Veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických
Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10010 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6612 200
Fax: +385 (0)1 6612 371
Veľvyslanectvo Macedónskej republiky
Kralja Zvonimira 6/I., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4620 261, 4572 812
Fax: +385 (0)1 4617 369
Veľvyslanectvo Malajzie
Slavujevac 4a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4834 346, 4834 347
Fax: +385 (0)1 4834 348
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4877 070
Fax: +385 (0)1 4877 078
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Medveščak 56, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4642 200
Fax: +385 (0)1 4642 201
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
Alagovićeva 30, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6311 000
Fax: +385 (0)1 6177 236
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Hektorovićeva 2/3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6273 800
Fax: +385 (0)1 6273 899
Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Pantovčak 245, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4579 067, 4579 068
Fax: +385 (0)1 4573 338
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky
Nemecko
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6300 100
Fax: +385 (0)1 6155 536
Svätá stolica – Apoštolská nunciatúra v
Chorvátskej republike
Ksaverska cesta 10a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4673 996, 4673 995
Fax: +385 (0)1 4673 997
Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Krležin Gvozd 3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4899 444
Fax: +385 (0)1 4834 577
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Tuškanac 21a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4848 950, 4834 365,
4834 367
Fax: +385 (0)1 4848 711
Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
Trg bana J. Jelačića 5/II., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4882 210, 4882 211
Fax: +385 (0)1 4920 663
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
Frankopanska 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4925 100
Fax: +385 (0)1 4925 125
Veľvyslanectvo Rumunska
Mlinarska ulica 43, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4677 550
Fax: +385 (0)1 4677 854
Veľvyslanectvo Švajčiarska
Bogovićeva 3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4878 800
Fax: +385 (0)1 4810 890
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
Bosanska 44, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 3755 038, 3755 039
Fax: +385 (0)1 3755 040
Veľvyslanectvo Tureckej republiky
Masarykova 3/II., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4864 660
Fax: +385 (0)1 4864 670
28
GENERÁLNE KONZULÁTY,
KONZULÁTY A VICEKONZULÁTY
NA ČELE S HONORÁRNYMI
GENERÁLNYMI KONZULMI,
KONZULMI A VICEKONZULMI
Veľvyslanectvo Ukrajiny
Voćarska 52, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4616 296
Fax: +385 (0)1 4633 726
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
I. Lučića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6009 100
Fax: +385 (0)1 6009 111
GENERÁLNY KONZULÁT ALBÁNSKEJ
REPUBLIKY - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Úrad č. 3,
31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 200 847
GENERÁLNE KONZULÁTY A
KONZULÁTY
GENERÁLNY KONZULÁT ANTIGUY A
BARBUDY - VIEDEŇ
Talgasse 11 Top 7, A-1150 Viedeň, Rakúsko
Tel.: +43 1 89 40 58 250
Fax: +43 1 89 40 58 240
GENERÁLNY KONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Riva č. 16, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 355 200
Fax: +385 (0)51 355 225
KONZULÁT ARMÉNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4577 525
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 348 155, 344 577
Fax: +385 (0)21 361 268
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Tel./fax: +385 (0)51 338 554
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 337 420, 337 421
Fax: +385 (0)51 337 361
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 322 353
Fax: +385 (0)21 362 308
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - VUKOVAR
Ulica Ivana Gundulića 19, 32000 Vukovar
Tel.: +385 (0)32 441 016, 441 183
Fax: +385 (0)32 441 015
KONZULÁT BELGICKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 438 177
Fax: +385 (0)20 438 176
KONZULÁT BURKINY FASO - ZÁHREB
Medveščak 54, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4633 945, 4633 946
Fax: +385 (0)1 4633 947
29
GENERÁLNY KONZULÁT CYPERSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)42 377 319
Fax: +385 (0)42 377 395
GENERÁLNY KONZULÁT FILIPÍNSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Tomašićeva 7, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4612 000
Fax: +385 (0)1 4618 414
KONZULÁT REPUBLIKY CŌTE
D´IVOIRE - ZÁHREB
Špansko 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 3895 127
Fax: +385 (0)1 3893 684
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Teslina 3, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4811 757
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 218 756, 686 301
Fax: +385 (0)51 218 764
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4674 044, 4620 616
Fax: +385 (0)1 4620 617
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 345 275
Fax: +385 (0)21 345 275
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 352 401
Fax: +385 (0)21 352 407
KONZULÁT ÍRSKA - ZÁHREB
Miramarska 23 (Eurocentar),
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6310 025
Fax : +385 (0)1 2413 901
GENERÁLNY KONZULÁT DÁNSKEHO
KRÁĽOVSTVA – ZÁHREB
Gramača 2 L, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 3760 536
Fax: +385 (0)1 3760 535
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Tel.: +385 (0)52 773 122
Fax: +385 (0)52 772 082
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
– DUBROVNÍK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 313 335
Fax: +385 (0)20 416 377
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Tel.: +385 (0)52 388 864, 507 007
Fax: +385 (0)52 388 863
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 212 522
Fax: +385 (0)51 214 944
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- DUBROVNÍK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 200 262
Fax: +385 (0)20 412 838
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
– SPLIT
Matice Hrvatske 15, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 558 600
Fax: +385 (0)21 465 335
30
KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
- RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 213 494
Fax: +385 (0)51 331 614
KONZULÁT JEMENSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Biankinijeva 6, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4553 114
KONZULÁT HAŠEMITSKÉHO
KRÁĽOVSTVA JORDÁNSKO - ZÁHREB
Gračanska cesta 84, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4645 957
Fax: +385 (0)1 4645 956
KONZULÁT MAĎARSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 480 019
Fax: +385 (0)21 380 203
KONZULÁT JUHOAFRICKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4894 111
Fax: +385 (0)1 4844 363
GENERÁLNY KONZULÁT MAĎARSKEJ
REPUBLIKY - OSIJEK
Vijenac Ivana Mažuranića 3, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 200 427, 200 525
Fax: +385 (0)31 200 787
KONZULÁT KAZAŠSKEJ REPUBLIKY
- UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Tel.: +385 (0)52 742 145
Fax: +385 (0)52 742 145
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 406 500
Fax: +385 (0)51 406 588
KONZULÁT KENSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Ilica 43/II, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4921 873
Fax: +385 (0)1 4921 874
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 211 162
Fax: +385 (0)23 211 162
KONZULÁT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
5. Ravnice b.b., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4852 717
Fax: +385 (0)1 4852 718
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Petrova 48a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4635 500
Fax: +385 (0)1 4635 589
KONZULÁT LITOVSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Amruševa 1/II, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4811 612
Fax: +385 (0)1 4811 612
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Tel.: +385 (0)21 405 100, 343 261
Fax: +385 (0)21 345 344
KONZULÁT LITOVSKEJ REPUBLIKY –
STARIGRAD PAKLENICA
Ulica dr. Franje Tuđmana 12,
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 (0)98 665 892
Fax: +385 (0)23 369 829
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - ZÁHREB
Mlinovi 81, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4674 338
Fax: +385 (0)1 4336 285
31
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Tel./fax: +385 (0)21 358 824
KONZULÁT NOVÉHO ZÉLANDU ZÁHREB
Vlaška ulica 50a, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4612 060
KONZULÁT MONACKÉHO
KNIEŽATSTVA - ZÁHREB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4860 377
Fax: +385 (0)1 4860 081
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 220 006
Fax: +385 (0)31 220 007
KONZULÁT MONGOLSKA - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 4/III., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4002 025
Fax : +385 (0)1 4649 800
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 409 347
Fax: +385 (0)21 486 401
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d.,
Od sv. Mihajla 1, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 356 141, 356 133
Fax: +385 (0)20 356 729
KONZULÁT OMÁNSKEHO SULTANÁTU
- ZÁHREB
Kneza Višeslava 1/IV., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4611 161, 4611 163
Fax: +385 (0)1 4611 098, 4550 303
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - OPATIJA
Ulica 9. rujna č. 11, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 271 977
Fax: +385 (0)51 271 996
KONZULÁT PAKISTANSKEJ
ISLAMSKEJ REPUBLIKY - ZÁHREB
Pasarićeva 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 5620 712
Fax: +385 (0)1 3617 333
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XV., 21000 Split
Tel./fax: +385 (0)21 312 399
KONZULÁT RUMUNSKEJ REPUBLIKY
– RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 315 033
Fax: +385 (0)51 315 242
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II., 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 335 827, 335 831
Fax: +385 (0)51 213 549
KONZULÁT RUSKEJ FEDERÁCIE –
PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Tel./fax: +385 (0)52 215 758
KONZULÁT RUSKEJ FEDERÁCIE –
SPLIT
Starčevićeva 24a, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 484 445, (0)98 9548 670
Fax: +385 (0)21 484 445
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- DUBROVNÍK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 357 945
Fax: +385 (0)20 357 943
32
KONZULÁT SÝRSKEJ ARABSKEJ
REPUBLIKY – ZÁHREB
Kaptol 19, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 38 65 098
Fax: +385 (0)1 38 84 801
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 338 234
Fax: +385 (0)21 338 236
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Tel. : +385 (0)21 315 108
Fax: +385 (0)21 315 109
GENERÁLNY KONZULÁT THAJSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - ZÁHREB
Gundulićeva 18/IV., 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4830 359
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 514 710
Fax: +385 (0)31 514 764
KONZULÁT TUNISKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Iblerov trg 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4615 068,
mob.: +385 (0)98 708 564
Fax: +385 (0)1 4619 566
GENERÁLNY KONZULÁT SLOVINSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Istarska ulica č. 9, 21000 Split
Tel./fax: +385 (0)21 389 224
KONZULÁT UKRAJINY - ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 7892 988
Fax: +385 (0)23 7892 989
KONZULÁT SUDÁNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Vramčeva 17, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 (0)1 4817 613
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A
SEVERNÉHO ÍRSKA - DUBROVNÍK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I., 20000 Dubrovník
Tel./fax: +385 (0)20 324 597
KONZULÁT ŠPANIELSKEHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 426 528
Fax: +385 (0)20 411 022
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A
SEVERNÉHO ÍRSKA - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III., 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 346 007
Fax: +385 (0)21 362 905
KONZULÁT DEMOKRATICKEJ
SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY SRÍ
LANKA - ZÁHREB
Heinzelova 62a/VI., 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6387 780
Fax: +385 (0)1 6387 702
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 212 287
Fax: +385 (0)51 211 014
33
INFORMÁCIE
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká republika
Tel.: +420 2 2221 1812
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected]
Web: cz.croatia.hr
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZÁHREB, CHORVÁTSKO
Tel.: +385 (0)1 4699 333
Fax: +385 (0)1 4557 827
E-mail: [email protected]
Web: www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská republika
Tel.: +421 2 55 562 054, 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web: sk.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7
A- 1090 Wien
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Tel.: +36 1 267 55 88
Fax: +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Stephanstrasse 13,
Deutschland
Tel.: +49 69 23 85 350
Fax: +49 69 23 85 35 20
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55, 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Web: fr.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
Suite 4C, Elsinore House, 77 Fulham, Palace
Road, London W6 8JA, United Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzeta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
Croatian National Tourist Office
PO BOX 2651, New York, NY 10108,
Tel.: +1 (212) 279 8672
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
34
Narodowy Ośrodek Informacji Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50,
Polska
Tel.: +48 22 828 51 93
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8002 Zürich, Seestrasse 160, Switzerland
Tel.: +41 43 336 2030, 336 2031,
336 2032, 336 2034
Fax: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
Kroatiska turistbyrån
11444 Stockholm, Jungfrugatan 24, Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080, 482 081
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B, 1°C, España
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Web: www.visitacroacia.es
Kroatisch Nationaal Bureau Voor Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
クロアチア政府観光局
Ark Mori Building 12F, 1-12-32 Akasaka,
Minato-ku, Tokyo 107-6012
Tel.: +81 3 4360 8384
Fax: +81 3 4360 8201
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
Office National Croate du Tourisme
TURISTICKÉ ZDRUŽENIA ŽÚP
1000 Bruxelles, A Oud Korenhuisplein 38,
Place de la Vieille, Halle aux Blés, Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
Bjelovarsko-bilogorská
Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 243 944
Fax: +385 (0)43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Xopвatckoe typиctичeskoe cooбщectвo
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07
Fax: +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected]
Web: ru.croatia.hr
Brodsko-posavská
Petra Krešimira IV č. 1, 35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 (0)35 408 393
Fax: +385 (0)35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Dubrovnícko-neretvianska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 324 999
Fax: +385 (0)20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
35
Istrijská
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.: +385 (0)52 452 797
Fax: +385 (0)52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Požežsko-slavónska
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 (0)34 290 177
Fax: +385 (0)34 290 223
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Karlovacká
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 (0)47 615 320
Fax: +385 (0)47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
Kvarner
Nikole Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 272 988, 272 665
Fax: +385 (0)51 272 909
E-mail: [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Koprivnicko-križevacká
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 624 408
Fax: +385 (0)48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Sisacko-moslavinská
Stjepana i Antuna Radića 28/II.,
44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 540 163, 540 042
Fax: +385 (0)44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Krapinsko-zagorská
D. G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Tel./fax: +385 (0)49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
Splitsko-dalmatínska
Prilaz braće Kaliterna 10/I., 21000 Split
Tel./fax: +385 (0)21 490 032, 490 033,
490 036
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
Ličsko-senjská
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./fax: +385 (0)53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Šibenicko-kninská
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
Tel./fax: +385 (0)22 219 072, 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Medjimurská
J. B. Jelačića 22, 40000 Čakovec
Tel./fax.: +385 (0)40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Varaždínska
Uska 4, 42000 Varaždín
Tel.: +385 (0)42 210 096
Fax: +385 (0)42 210 073
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Osijecko-baranjská
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 214 852
Fax: +385 (0)31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
36
Viroviticko-podravská
Augusta Šenoe 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 726 069
Fax: +385 (0)33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
(Fontane)
Tel.: +385 (0)52 445 119
Fax: +385 (0)52 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
Vukovarsko-srijemská
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel./fax: +385 (0)32 344 034, 338 425
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr,
www.visitvukovar-srijem.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Tel.: +385 (0)52 855 560
Fax: +385 (0)52 855 560
LABIN – TIC STARI GRAD
Titov trg 2/1
Tel.: +385 (0)52 852 399
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
Zadarská
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1,
23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 315 316
Fax: +385 (0)23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Tel.: +385 (0)52 577 145
Fax: +385 (0)52 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
Záhrebská
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4873 665
Fax: +385 (0)1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad (Cittanova)
Tel.: +385 (0)52 757 075
Fax: +385 (0)52 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
TURISTICKO-INFORMAČNÉ
CENTRÁ
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč (Parenzo)
Tel.: +385 (0)52 451 293
Fax: +385 (0)52 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
ISTRIA
ISTRIJSKÁ ŽUPA
ISTRIA
Pionirska 1a, 52440 Poreč (Parenzo)
Tel.: +385 (0)52 880 088
Fax: +385 (0)52 858 400
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.istra.hr, www.istra.com
PULA
Forum 3, 52100 Pula (Pola)
Tel.: +385 (0)52 219 197
Fax: +385 (0)52 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
37
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
(Rovigno)
Tel.: +385 (0)52 811 566
Fax: +385 (0)52 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
BUJE
1. svibnja 2, 52460 Buje (Buie)
Tel.: +385 (0)52 773 353
Fax: +385 (0)52 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
BUZET
Vladimira Gortana 9, 52420 Buzet
Tel.: +385 (0)52 662 343
Fax: +385 (0)52 662 343
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buzet.com
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag (Umago)
Tel.: +385 (0)52 741 363
Fax: +385 (0)52 741 649
UMAG – TIC SAVUDRIJA
Istarska bb
Tel.: +385 (0)52 759 659
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
(Fasana)
Tel.: +385 (0)2 383 727
Fax: +385 (0)52 383 728
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-fazana.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar (Orsera)
Tel.: +385 (0)52 441 746
Fax: +385 (0)52 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir (Castellier)
Tel.: +385 (0)52 463 140
Fax: +385 (0)52 463 140
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
CENTRÁLNA ISTRIA (CENTRAL ISTRIA)
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Tel.: +385 (0)52 622 460
Fax: +385 (0)52 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Tel.: +385 (0)52 560 349
Fax: +385 (0)52 560 349
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-svetvincenat.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale (Valle)
Tel.: +385 (0)52 824 270
Fax: +385 (0)52 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar (Torre)
Tel.: +385 (0)52 443 250
Fax: +385 (0)52 443 570
E-mail: info@istria-tarvabriga.com
Web: www.istria-tarvabriga.com
BRTONIGLA
Mlinska 2, 52474 Brtonigla (Verteneglio)
Tel.: +385 (0)52 774 307
Fax: +385 (0)52 720 860
E-mail: info@istria-brtonigla.com
Web: www.istria-brtonigla.com
38
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan (Dignano)
Tel.: +385 (0)52 511 700
Fax: +385 (0)52 511 700
E-mail: info@istria-vodnjan.com
Web: www.istria-vodnjan.com
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Tel.: +385 (0)51 241 051
Fax: +385 (0)51 241 867
E-mail: crikvenica@tzg-crikvenice.hr
Web: www.rivieracrikvenica.com
KRK
J. J. Strossmayera 9, 51500 Krk
Tel.: +385 (0)51 220 226
E-mail: tic@tz-krk.hr, tz-krk@hi.t-com.hr
Web: www.tz-krk.hr
KVARNER
PRÍMORSKO-GORANSKÁ ŽUPA
KVARNER INFO – VRATA JADRANA
(DVERE JADRANU)
Čikovići bb, 51215 Kastav
Tel.: +385 (0)51 623 333
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Tel.: +385 (0)51 571 535
Fax: +385 (0)51 571 535
E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-cres.hr
KVARNER INFO – JUG (JUH)
Kralja Tomislava 6, 51250 Novi Vinodolski
Tel.: +385 (0)51 791 171
Fax: +385 (0)51 224 306
E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 (0)51 231 547, 231 884
Fax: +385 (0)51 233 373
E-mail: losinj@visitlosinj.hr
Web: www.tz-malilosinj.hr
KVARNER INFO – LETISKO RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Tel.: +385 (0)51 841 865
Fax: +385 (0)51 841 892
E-mail: infopunkt@krk.hr
Web: www.krk.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Tel.: +385 (0)51 771 111, 724 064
Fax: +385 (0)51 725 057
E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-rab.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Tel.: +385 (0)51 812 156, 811 174
Fax: +385 (0)51 812 156
E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr
Web: www.tz-delnice.hr
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (p.p. 7), 51523 Baška
Tel.: +385 (0)51 856 817
Fax: +385 (0)51 856 544
E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-baska.hr
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: +385 (0)51 335 882
Fax: +385 (0)51 214 706
E-mail: tic@tz-rijeka.hr
Web: www.tz-rijeka.hr
39
DALMÁCIA - ZADAR
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Tel.: +385 (0)51 859 207
Fax: +385 (0)51 858 254
E-mail: tzo-malinska@ri.t-com.hr,
tic-malinska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malinska.hr
ZADARSKÁ ŽUPA
BIOGRAD NA MORU
Trg hrvatskih velikana 2,
23210 Biograd na Moru
Tel./fax: +385 (0)23 383 123
Tel.: +385 (0)23 385 382
E-mail: info@tzg-biograd.hr
Web: www.tzg-biograd.hr
OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Tel.: +385 (0)51 841 042
Fax: +385 (0)51 841 042
E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Tel.: +385 (0)23 611 286
Fax: +385 (0)23 611 286
E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr
Web: www.pag-tourism.hr
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Tel.: +385 (0)51 854 860
Fax: +385 (0)51 854 970
E-mail: info@tzpunat.hr
Web: www.tzpunat.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 (0)23 316 166
Fax: +385 (0)23 211 781
E-mail: info@tzzadar.hr
Web: www.visitzadar.net
FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Tel.: +385 (0)51 835 163
Fax: +385 (0)51 830 000
E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.tz-fuzine.hr
NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Tel.: +385 (0)23 264 280
Fax: +385 (0)23 265 247
E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr
Web: www.nin.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Tel.: +385 (0)51 765 165
Fax: +385 (0)51 768 108
E-mail: td-selce@tzg-crikvenica.hr
Web: www.rivieracrikvenica.com
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Tel.: +385 (0)23 369 245
Fax: +385 (0)23 369 255
E-mail: info@rivijera-paklenica.hr
Web: www.rivijera-paklenica.hr
OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Tel.: +385 (0)51 271 310
Fax: +385 (0)51 712 290
E-mail: opatijainfo@ri.t-com.hr
Web: www.opatija-tourism.hr
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Tel.: +385 (0)23 265 461
Fax: +385 (0)23 265 462
E-mail: zaton-zd@inet.hr
Web: www.zaton-zd.hr
40
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Tel.: +385 (0)23 362 196
Fax: +385 (0)23 362 196
E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr
Web: www.otok-vir.info
BRODARICA – KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj-Brodarica
Tel.: +385 (0)22 350 612
Fax: +385 (0)22 350 612
E-mail: info@tz-brodarica.hr
Web: www.tz-brodarica.hr
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Tel.: +385 (0)23 381 892
Fax: +385 (0)23 381 608
E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr
Web: www.pakostane.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica Donja bb, 22216 Grebaštica
Tel.: +385 (0)22 577 044
Fax: +385 (0)22 577 044
E-mail: info@tz-grebastica.hr
Web: www.tz-grebastica.hr
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Tel.: +385 (0)23 389 071
Fax: +385 (0)23 389 239
E-mail: info@sv-filipjakov.hr
Web: www.sv-filipjakov.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Tel.: +385 (0)22 439 120
Fax: +385 (0)22 439 905
E-mail:
turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr
Web: www.tzjezera.hr
DALMÁCIA - ŠIBENIK
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Tel.: +385 (0)22 664 822
Fax: +385 (0)22 664 819
E-mail: info@tz-knin.hr
Web: www.tz-knin.hr
ŠIBENICKO-KNINSKÁ ŽUPA
ŠIBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 (0)22 214 411
Fax: +385 (0)22 214 266
E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr
MURTER – KORNATI
Rudina bb, 22243 Murter
Tel.: +385 (0)22 434 995
Fax: +385 (0)22 434 950
E-mail: info@tzo-murter.hr
Web: www.tzo-murter.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Tel.: +385 (0)22 443 888
Fax: +385 (0)22 442 111
E-mail: info@vodice.hr
Web: www.vodice.hr
PIROVAC
Kralja Krešimira IV. č. 6, 22213 Pirovac
Tel.: +385 (0)22 466 770
Fax: +385 (0)22 466 770
E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr
Web: www.tz-pirovac.hr
BETINA
Dolac 2a, 22244 Betina
Tel.: +385 (0)22 436 522
Fax: +385 (0)22 436 523
E-mail: info@tz-betina.hr
Web: www.tz-betina.hr
41
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Tel.: +385 (0)22 571 111
Fax: +385 (0)22 571 703
E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr
Web: www.tz-primosten.hr
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Tel.: +385 (0)22 888 619
Fax: +385 (0)22 888 609
E-mail: info@tz-drnis.hr
Web: www.tz-drnis.hr
ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Tel.: +385 (0)22 559 253
Fax: +385 (0)22 558 030
E-mail: rogoznica@tz-rogoznica.hr
Web: www.tz-rogoznica.hr
DALMÁCIA - SPLIT
SPLITSKO-DALMATÍNSKA ŽUPA
HVAR
Trg sv. Stjepana 16, 21450 Hvar
Tel.: +385 (0)21 741 059
Fax: +385 (0)21 741 059
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr
Web: www.tzhvar.hr
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Tel.: +385 (0)22 771 329
Fax: +385 (0)22 771 329
E-mail: direktor@skradin.hr
Web: www.skradin.hr
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava bb,
21300 Makarska
Tel.: +385 (0)21 612 002
Fax: +385 (0)21 616 288
E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr
Web: www.makarska.hr
TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Tel.: +385 (0)22 438 604
Fax: +385 (0)22 438 603
E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr
Web: www.tz-tisno.hr
SINJ
Put Petrovca 12, 21230 Sinj
Tel.: +385 (0)21 826 352
Fax: +385 (0)21 826 352
E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr
Web: www.sinj.hr
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Tel.: +385 (0)22 446 143
Fax: +385 (0)22 446 143
E-mail: tztribunj@inet.hr
Web: www.tz-tribunj.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Tel.: +385 (0)21 345 606
Fax: +385 (0)21 348 604
E-mail: turistinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Tel.: +385 (0)22 553 557
E-mail: tzzlarin@net.hr
Web:www.tz-zlarin.com
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Tel.: +385 (0)21 630 551
Fax: +385 (0)21 630 551
E-mail: tzg-supetar@st.t-com.hr
Web: www.supetar.hr
42
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II. č. 1, 21220 Trogir
Tel.: +385 (0)21 885 628
Fax: +385 (0)21 885 628
E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr
Web: www.trogir.hr
KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korčula
Tel.: +385 (0)20 715 867
Fax: +385 (0)20 715 866
E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr
Web: www.visitkorcula.net
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Tel.: +385 (0)21 717 017
Fax: +385 (0)21 717 018
E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr
Web: www.tz-vis.hr
VELA LUKA
Obala 3 č. 19, 20270 Vela Luka
Tel.: +385 (0)20 813 619
Fax: +385 (0)20 813 619
E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr
Web: www.velaluka.hr
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Tel.: +385 (0)21 635 638
Fax: +385 (0)21 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr
LASTOVO
Pjevor 7, 20290 Lastovo
Tel.: +385 (0)20 801 018
Fax: +385 (0)20 801 140
E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr
Web: www.lastovo-tz.net
DALMÁCIA - DUBROVNÍK
SOBRA
Zaglavac-Sobra, 20225 Babino Polje
Tel.: +385 (0)20 746 025
Fax: +385 (0)20 746 022
E-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr
DUBROVNÍCKO-NERETVIANSKA ŽUPA
STON
Pelješki put bb, 20230 Ston
Tel.: +385 (0)20 754 452
Fax: +385 (0)20 754 452
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr
SLANO
Trg Ruđera Boškovića 1, 20232 Slano
Tel.: +385 (0)20 871 236
Fax: +385 (0)20 871 555
E-mail:
tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Tel.: +385 (0)20 691 336
Fax: +385 (0)20 691 336
E-mail: tzm.klek@du.t-com.hr
DUBROVNÍK
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 312 011
Fax: +385 (0)20 323 725
E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Tel.: +385 (0)20 713 718
Fax: +385 (0)20 714 001
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
43
ŽUPA DUBROVAČKA
(DUBROVNÍCKA ŽUPA)
Šetalište dr. F. Tuđmana 7,
20207 Srebreno
Tel.: +385 (0)20 486 254
Fax: +385 (0)20 487 003
E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr
Web: www.dubrovnik.riviera.com
DUBROVNÍK - LAPAD
Kralja Tomislava 7, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 437 460
E-mail: ured.lapad@tzdubrovnik.hr
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Tel.: +385 (0)20 478 025
Fax: +385 (0)20 479 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.visit.cavtat-konavle.com
DUBROVNÍK - ORAŠAC
Autobusová stanica Orašac,
20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 891 166
E-mail: ured.orasac@tzdubrovnik.hr
DUBROVNÍK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 891 230
E-mail: ured.zaton@tzdubrovnik.hr
DUBROVNÍK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 759 086
E-mail: ured.lopud@tzdubrovnik.hr
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Tel.: +385 (0)20 743 433
Fax: +385 (0)20 743 920
E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr
Web: www.tzo-trpanj.hr
DUBROVNÍK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Tel.: +385 (0)20 758 084
E-mail: ured.sipan@tzdubrovnik.hr
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel.: +385 (0)20 851 850
Fax: +385 (0)20 851 241
E-mail: tz-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Tel.: +385 (0)20 744 186
Fax: +385 (0)20 744 086
E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr
DRAČE
20246 Drače
Tel.: +385 (0)20 741 130
Fax: +385 (0)20 741 130
E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr
Web: www.tzjanjina.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Tel.: +385 (0)20 718 051
E-mail: loviste@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
DUBROVNÍK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 312 011
E-mail: ured.pile@tzdubrovnik.hr
MOLUNAT
20219 Molunat
Tel.: +385 (0)20 794 342
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.visit.cavtat-konavle.com
DUBROVNÍK – GRUŽ
Obala Pape Ivana Pavla II. br. 1,
20000 Dubrovník
Tel.: +385 (0)20 417 983
E-mail: ured.gruz@tzdubrovnik.hr
44
LIKA - KARLOVAC
POTOMJE
20244 Potomje
Tel.: +385 (0)20 612 423
E-mail: zupa@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
KARLOVECKÁ ŽUPA
Turistické združenie mesta Karlovac
Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Tel.: +385 (0)47 615 115
Fax: +385 (0)47 600 602
E-mail: karlovac-touristinfo@ka.htnet.hr
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Tel.: +385 (0)20 861 137
Fax: +385 (0)20 851 241
E-mail: tzo-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Tel.: +385 (0)20 832 255
Fax: +385 (0)20 832 188
E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr
Turistické združenie mesta Duga Resa
Šetalište dr. F. Tuđmana 3, 47250 Duga
Resa
Tel.: +385 (0)47 844 752
Mobil: +385 (0)91 8983 955
E-mail: info@tz-dugaresa.hr
Web: www.tz-dugaresa.hr
VIGANJ
20267 Viganj
Tel.: +385 (0)20 719 059
E-mail: viganj@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
Turistické združenie mesta Ozalj
Kurilovac 1, 47280 Ozalj
Tel./fax: +385 (0)47 731 196, (0)47 731 400
E-mail: info@ozalj-tz.hr
Web: www.ozalj-tz.hr
LETISKO DUBROVNÍK
20213 Čilipi
Tel.: +385 (0)20 773 313
Fax: +385 (0)20 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
Turistické združenie mesta Ogulin
Bernardina Frankopana 2, p.p. 17,
47300 Ogulin
Tel.: +385 (0)47 532 278
Mobil: +385 (0)98 364 329
E-mail: tz-grada-ogulina@ka.htnet.hr
Web: www.tz-grada-ogulina.hr
ŽULJANA
Kraj, 20247 Žuljana
Tel.: +385 (0)20 756 227
Fax: +385 (0)20 756 227
E-mail:
turisticka.zajednica.zuljana@du.t-com.hr
Web: www.ston.hr
Turistické združenie mesta Slunj
Braće Radića 7, 47240 Slunj
Tel.: +385 (0)47 777 630
Mobil: +385 (0)98 460 645
E-mail: info@tz-slunj.hr
Web: www.tz-slunj.hr
Turistické združenie obce Rakovica
Rakovica 6, 47254 Rakovica
Tel.: +385 (0)47 784 450, 784 303
Fax: +385 (0)47 784 039
E-mail: tz-rakovica@ka.t-com.hr,
info@rakovica.hr
Web: www.rakovica.hr
45
LIČSKO-SENJSKÁ ŽUPA
BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 (0)43 243 944
Fax: +385 (0)43 241 229
E-mail: info@tzbbz.hr,
tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr
Web: www.tzbbz.hr
PLITVICKÉ JAZERÁ
Rastovača bb, 53231 Plitvické jazerá
E-mail: info@tzplitvice.hr
Web: www.tzplitvice.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Tel.: +385 (0)53 661 404
Fax: +385 (0)53 663 238
E-mail: info@tz-novalja.hr
Web: www.tz-novalja.hr
KOPRIVNICKO-KRIŽEVACKÁ ŽUPA
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 (0)48 621 433
Fax: +385 (0)48 623 178
E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
Web: www.koprivnicatourism.com
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Tel.: +385 (0)53 881 068
Fax: +385 (0)53 881 219
E-mail: info@tz-senj.hr
Web: www.tz-senj.hr
KRIŽEVCI
Nemčićev trg 6, 48260 Križevci
Tel.: +385 (0)48 681 199
Fax: +385 (0)48 681 199
E-mail: info@tz-krizevci.hr
Web: www.tz-krizevci.hr
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Sinac
Tel.: +385 (0)53 771 603
Fax: +385 (0)53 771 603
E-mail: info@tz-otocac.hr
Web: www.tz-otocac.hr
KRAPINSKO-ZAGORSKÁ ŽUPA
KRAPINA
Magistratska 28, 49000 Krapina
Tel.: +385 (0)49 371 330
Fax: +385 (0)49 370 197
E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.krapina.hr
GOSPIĆ
Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić
Tel.: +385 (0)53 560 754
Fax: +385 (0)53 574 784
E-mail: ticinfogs@gmail.com
Web: www.tz-gospic.hr
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Tel.: +385 (0)49 468 380
Fax: +385 (0)49 301 011
E-mail: tzo.marija.bistrica@gmail.com
Web: www.info-marija-bistrica.hr
STREDNÉ CHORVÁTSKO
BJELOVARSKO-BILOGORSKÁ ŽUPA
DARUVAR
Trg kralja Tomislava 14, 43500 Daruvar
Tel.: +385 (0)43 331 382
Fax: +385 (0)43 331 285
E-mail: tic@daruvar.hr
Web: www.tz-daruvar.hr
46
STUBIČKE TOPLICE
(STUBICKÉ TEPLICE)
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Tel.: +385 (0)49 282 727
Fax: +385 (0)49 283 404
E-mail: tzo@stubicketoplice.hr,
info@stubicketoplice.hr
Web: www.stubicketoplice.hr
MEDJIMURSKÁ ŽUPA
KRAPINSKE TOPLICE
(KRAPINSKÉ TEPLICE)
Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: +385 (0)49 232 106
Fax: +385 (0)49 232 106
E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Web: www.tz-krapinsketoplice.hr
SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7,
40313 Sv. Martin na Muri
Tel.: +385 (0)40 868 231
Fax: +385 (0)40 868 922
E-mail: info@svetimartin.hr
Web: www.svetimartin.hr
TUHELJ
Gajeva 4, Tuheljske toplice, 49215 Tuhelj
Tel.: +385 (0)49 556 630
Fax: +385 (0)49 556 630
E-mail: info@tztuhelj.hr
Web: www.tztuhelj.hr
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Tel.: +385 (0)40 638 694
E-mail: info@tz-prelog.hr
Web: www.tz-prelog.hr
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Tel.: +385 (0)40 313 319
Fax: +385 (0)40 310 991
E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr
Web: www.tourism-cakovec.hr
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Tel.: +385 (0)40 851 325
Fax: +385 (0)40 851 325
E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr
Web: www.strigova.info
OROSLAVJE
Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje
Tel.: +385 (0)49 284 370
Fax: +385 (0)49 284 370
E-mail: info@tzoroslavje.hr
Web: www.tzoroslavje.hr
MURSKO SREDIŠĆE
Trg bana Josipa Jelačića 10,
40315 Mursko Središće
Tel.: +385 (0)40 543 317
Fax: +385 (0)40 544 588
E-mail: turistickazgms@gmail.com
Web: www.mursko-sredisce.hr
DONJA STUBICA
Toplička 80, 49240 Donja Stubica
Tel.: +385 (0)49 288 081
Fax: +385 (0)49 288 081
E-mail: tzgdonjastubica@gmail.com
Web: www.tzdonjastubica.hr
PREGRADA
Trg G. Kunagorske, 49218 Pregrada
Tel.: +385 (0)49 377 050
Fax: +385 (0)49 377 050
E-mail: tz@pregrada@hr
Web: www.pregrada.hr
SISACKO-MOSLAVINSKÁ ŽUPA
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Tel.: +385 (0)44 522 655
Fax: +385 (0)44 521 615
E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr
Web: www.sisakturist.com
47
KUTINA
Tržna 8, 44320 Kutina
Tel.: +385 (0)44 681 025
Fax: +385 (0)44 680 110
E-mail: ured@turizam-kutina.hr
Web: www.turizam-kutina.hr
ZÁHREB – AUTOBUSOVÁ STANICA
Av. M. Držića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6115 507
Fax: +385 (0)1 6115 508
E-mail: autobusnik@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
JU PP LONJSKO POLJE
Krapje 30, 44325 Krapje
Tel.: +385 (0)44 672 080, 611 190
Fax: +385 (0)44 606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
ZÁHREB – HLAVNÁ ŽELEZNIČNÁ
STANICA
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Záhreb
E-mail: gkolodvor@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZÁGREB – VEŽA LOTRŠČAK
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4851 510
E-mail: lotrscak@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
VARAŽDÍNSKA ŽUPA
VARAŽDÍN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždín
Tel.: +385 (0)42 210 987, 210 985
E-mail: info@tourism-varazdin.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr
ZÁHREB – LETISKO
Pleso bb, 10150 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 6265 091
E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
(VARAŽDÍNSKE TEPLICE)
Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice
Tel.: +385 (0)42 633 133
Fax: +385 (0)42 205 635
E-mail: info@toplice-vz.hr
Web: www.toplice-vz.hr
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Tel.: +385 (0)1 2881 591
Fax: +385 (0)1 2881 591
E-mail: info@tzig.hr
Web: www.tzig.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 14, 42230 Ludbreg
Tel.: +385 (0)42 810 690
Fax: +385 (0)42 810 690
E-mail: info@tz-ludbreg.hr
Web: www.tz-ludbreg.hr
JASTREBARSKO
Vladka Mačeka 1, 10450 Jastrebarsko
Tel.: +385 (0)1 6272 940
Fax: +385 (0)1 6272 940
E-mail: info@tzgj.hr
Web: www.tzgj.hr
MESTO ZÁHREB
ZÁHREB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4814 051, 4814 052,
4814 054
Fax: +385 (0)1 4814 056
E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
48
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Tel.: +385 (0)1 3360 044
Fax: +385 (0)1 3360 050
E-mail: info@tz-samobor.hr
Web: www.tz-samobor.hr
BROD – TURIST
Trg pobjede 13, 35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 (0)35 445 765
Fax: +385 (0)35 448 594
E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr
Web: www.tzgsb.hr
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Tel.: +385 (0)1 6221 666
Fax: +385 (0)1 6222 378
E-mail: tzvg@tzvg.hr
Web: www.tzvg.hr
OSIJECKO-BARANJSKÁ ŽUPA
JU PRÍRODNÝ PARK KOPAČKI RIT
Ritska bb, 31327 Kopačevo
Tel.: +385 (0)31 752 320
Fax: +385 (0)31 752 321
E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr
Web: www.kopacki-rit.hr
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Tel.: +385 (0)1 3310 309
Fax: +385 (0)1 3310 309
E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr
Web: www.zapresic.hr
ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Tel.: +385 (0)31 812 319, 822 376
Fax: +385 (0)31 822 319, 822 375
E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr
Web: www.tzdjakovo.eu
KRAŠIĆ
Krašić 102, 10454 Krašić
Tel.: +385 (0)1 6270 910
Fax: +385 (0)1 6270 910
E-mail: krasic@tzzz.hr
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2, (Turistické
združenie: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Tel.: +385 (0)31 633 103
Fax: +385 (0)31 633 103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Tel.: +385 (0)1 4873 665
Fax: +385 (0)1 4873 670
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Tel.: +385 (0)31 751 480
Fax: +385 (0)31 751 481
E-mail: info@tzo-bilje.hr
Web: www.tzo-bilje.hr
SLAVÓNIA
BRODSKO-POSAVSKÁ ŽUPA
NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića č. 9, 35400 Nova Gradiška
Tel.: +385 (0)35 361 494
Fax: +385 (0)35 361 494
E-mail: tzgng@email.t-com.hr
Web: www.tzgng.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD
(OSIJEK - HORNÉ MESTO)
Županijska 2, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 203 755
Fax: +385 (0)31 203 947
E-mail: tzosijek@tzosijek.hr
Web: www.tzosijek.hr
49
VIROVITICKO-PODRAVSKÁ ŽUPA
OSIJEK – TVRĐA (OSIJEK – PEVNOSŤ)
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Tel.: +385 (0)31 210 120
Fax: +385 (0)31 210 120
E-mail: tzosijek@tzosijek.hr
Web: www.tzosijek.hr
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 (0)33 721 241
Fax: +385 (0)33 721 241
E-mail: ured@tz-virovitica.hr
Web: www.tz-virovitica.hr
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Tel.: +385 (0)31 702 080
Fax: +385 (0)31 495 975
E-mail: info@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Tel.: +385 (0)33 553 629
Fax: +385 (0)33 553 629
E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr
Web: www.tz-slatina.hr
BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Tel.: +385 (0)31 734 131
Fax: +385 (0)31 495 975
E-mail: beata@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
VUKOVARSKO-SRIEMSKA ŽUPA
VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Tel.: +385 (0)32 334 653
Fax: +385 (0)32 334 658
E-mail: info@tz-vinkovci.hr
Web: www.tz-vinkovci.hr
BELIŠĆE
Vijenac S. H. Gutmanna 26, 31551 Belišće
Tel.: +385 (0)31 662 061
Fax: +385 (0)31 662 061
E-mail: tzbelisce@belisce.net
Web: www.tzbelisce.net
VALPOVO
Matije Gupca 32, 31550 Valpovo
Tel.: +385 (0)31 650 306
Fax: +385 (0)31 650 306
E-mail: tzvalpovo@gmail.com
Web: www.tz-valpovo.hr
50
Vážení hostia,
DIZAJN
ZVIZ Studio
prosíme Vás, aby ste pre osobné pohodlie a dodržiavanie zákona preverili,
či ste prihlásení po celú dobu svojho
pobytu, odo dňa príchodu, až do dňa
odchodu.
Preverenie je potrebné a nevyhnutné
najmä ak ste ubytovaní na priváte, a
to pre kvalitu služieb a Vašu osobnú
bezpečnosť, ako aj znemožňovanie nelegálnej práce tých domácností, ktoré
nie sú zaregistrované na poskytovanie
ubytovacích služieb v zmysle zákona.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu
a prajeme Vám príjemný pobyt. Vaše
Chorvátske turistické združenie
FOTOGRAFIE
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač, Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar Trinajstić,
Mario Romulić, Mario Brzić, Milan Babić,
Saša Pjanić, Ante Zubović, Vesna Štajner,
Josip Mandračević, Goran Vranić, Sergio
Gobbo, Renco Kosinožić, Dražen Stojčić i
Boris Kragić
VÝROBA MAPY
STUDIO BREGANT
SUPERVÍZIA MAPY
prof. dr. sc. Zoran Klarić
IMPRESSUM
TLAČ
Tlačiareň KERSCHOFFSET ZAGREB
d.o.o., Zagreb, 2013
VYDAVATEĽ: Chorvátske turistické
združenie v spolupráci s Ministerstvom
cestovného ruchu, Ministerstvom námorníctva, dopravy a infraštruktúry, Ministerstvom kultúry, Ministerstvom vnútra,
Ministerstvom poľnohospodárstva - Veterinárna správa a správa pre bezpečnosť
potrvín, Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí, Chorvátskym
autoklubom (HAK), Chorvátskymi diaľnicami, Chorvátskou hospodárskou komorou,
Chorvátskymi železnicami, Štátnou správou pre ochranu a záchranu a Chorvátskym rozhlasom.
Všetky informácie zhromaždila a aktualizovala Samostatná služba pre vzťahy
s verejnosťou Chorvátskeho turistického
združenia.
Vydavateľ neručí za úplnú presnosť publikovaných informácií a nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti či zmeny
týchto informácií.
V Chorvátsku je trestné a nie je povolené
kempovanie vo voľnej prírode mimo zaregistrovaných kempingov alebo parkovísk
pre karavany a kempistov.
51
Chorvátske
turistické
združenie
Iblerov trg 10/4 Telefón: + 385 (0)1 4699 333
10000 Záhreb
Fax: + 385 (0)1 4557 827
Chorvátsko
E-mail: info@htz.hr
www.chorvatsko.hr
Download

Turistické informácie - Croatia.hr