grátis
Turistické informácie
www.chor vatsko.hr
Vitajte!
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE
Zemepisná poloha
Chorvátsko zaberá väčšinu východného
pobrežia Jadranského mora ako časti
Stredomoria, ktorá najhlbšie vniká do
európskej pevniny. Chorvátsko zaberá aj
hlavnú časť pobrežia Jadranu s takmer
všetkými ostrovmi. Úzke horské pásmo
Dinaridov oddeľuje jeho stredomorskú
časť od stredoeurópskej kontinentálnej
časti, ktorá sa rozprestiera od východných
úbočí Álp na severozápade až po brehy
Dunaja na východe, zahŕňajúc južnú časť
úrodnej Panónskej nížiny.
Srdečne vás pozdravujeme a tešíme sa, že ste sa rozhodli navštíviť
našu krajinu.
Všetky národy majú radi svoju
vlasť a pokladajú ju za najkrajšiu.
Chorváti svoju vlasť volajú „Krásna
naša”, podľa začiatočných veršov
štátnej hymny.
Chorvátska republika je európsky
parlamentný štát a je súčasťou politických a kultúrnych dejín Európy.
Svojou rozlohou sa zaraďuje medzi európske krajiny strednej veľkosti, podobne ako Dánsko, Írsko,
Slovensko či Švajčiarsko.
Chorvátsko je krajina s otvorenými
hranicami, s jednoduchým vybavovaním colných formalít, krajina
pokoja a úcty voči svojim hosťom.
Snažíme sa, aby sa Krásna naša
stala takou aj pre všetkých, ktorí ju
navštívia, a aby si z nej odniesli len
tie najkrajšie spomienky.
Rozloha
Pevninová časť má rozlohu 56 594 km2 a
rozloha pobrežného mora je 31 479 km2.
Počet obyvateľov
Chorvátsko má 4 290 612 obyvateľov.
Národnostné zloženie
Väčšinu obyvateľov tvoria Chorváti a najpočetnejšie národnostné menšiny sú Srbi,
Bosniaci, Slovinci, Maďari, Česi, Taliani
a Albánci.
Štátne zriadenie
Chorvátsko je parlamentná republika s
viacerými politickými stranami.
Hlavné mesto
Záhreb so 792 875 obyvateľmi je hospodárske, dopravné, kultúrne a akademické
stredisko krajiny.
Vitajte v Chorvátsku!
Dĺžka morského pobrežia
6 278 km, z čoho je 4 398 km ostrovov,
morských útesov a brál.
2
UŽITOČNÉ INFORMÁCIE
Počet ostrovov, ostrovčekov, morských
útesov a brál
1 244. Najväčší ostrov je Cres (405,7 km2),
najvyšší Brač (Vidova gora - 778 m),
najčlenitejší Pag, najdlhší ostrov je Hvar, a
ostrov s najväčším počtom obyvateľov je
Krk. Obývaných ostrovov je 50.
Cestovné doklady
Platný cestovný pas alebo nejaký iný
doklad uznávaný medzinárodnou dohodou
a pre niektoré štáty aj občiansky preukaz
(doklad, ktorým sa preukazuje totožnosť a
štátna príslušnosť držiteľa).
Informácie: Diplomatické zastupiteľstvá a
konzulárne úrady Chorvátskej republiky v
zahraničí alebo Ministerstvo zahraničných
a európskych vecí Chorvátskej republiky
(telefón: +385 1 4569 964,
e-mail: [email protected], [email protected]
web: www.mvep.hr).
Najvyšší vrch
Dinara 1 831 m n. m.
Podnebie
Chorvátsko má tri klimatické zóny: v nížinách vnútrozemia prevláda mierne kontinentálne podnebie, vo výškach nad 1200
m horské a pozdĺž jadranského pobrežia
príjemné stredomorské podnebie s veľkým
počtom slnečných dní, kde sú letá suché a
horúce a zimy mierne a vlhké. Priemerná
teplota vzduchu v nížinách vnútrozemia je
v januári -2 až 0°C, v horských oblastiach
o niečo nižšia, v júli sú priemerné teploty
vzduchu 20 až 22°C v nížinách vnútrozemia a okolo 13 °C v najvyšších horských
oblastiach. Priemerná teplota vzduchu v
prímorskej oblasti je v januári v rozpätí 5 až
9°C, a v júli 23 až 26°C. Teplota mora v zime
je približne 12°C a v lete približne 25°C.
www.meteo.hr
Colné ustanovenia
Colné predpisy Chorvátskej republiky sú
takmer úplne zosúladené s predpismi a
štandardmi krajín Európskej únie, ale dovoz
predmetov nekomerčného charakteru pre
osobnú potrebu je oslobodený od platenia
cla a DPH len do výšky 1.000,00 kún.
Cudziu a domácu menu v hotovosti a šeky
sú oprávnení voľne dovážať a vyvážať
cudzí aj chorvátski štátni príslušníci s
pobytom v zahraničí s tým, že hotovosť
v sume 10 000,00 eur a viac sa musí
povinne prihlásiť na colnici. Hodnotnejšie
profesionálne zariadenia a technické prístroje je takisto potrebné prihlásiť colníkovi
na hraničnom priechode.
Fyzické osoby, ktoré v Chorvátsku nemajú
trvalý ani prechodný pobyt, majú nárok na
vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH)
za tovar zakúpený v Chorvátsku, ak je
hodnota tovaru na jednom účte vyššia ako
740,00 kún, na základe tlačiva PDV-P,
respektíve tlačiva Tax cheque, overeného
colnou službou pri vývoze zakúpeného
tovaru do zahraničia najneskôr do 3 mesiacov odo dňa kúpy, respektíve od dátumu uvedeného na účte za dodané tovary.
Peniaze
Oficiálna mena v Chorvátsku je kuna
(1 kuna = 100 líp).
Cudzie valuty sa zamieňajú v bankách,
zmenárňach, na poštách a vo väčšine cestovných kancelárií, hotelov a kempingov.
Platobné karty (Eurocard/Mastercard,
Visa, American Express a Diners) akceptujú takmer vo všetkých hoteloch, prístavoch, reštauráciách a obchodoch, ako aj v
bankomatoch.
3
byť odmietnutý vstup do Chorvátskej republiky, respektíve zviera môže byť vrátené
do krajiny pôvodu alebo umiestnené do
karantény. Ako majiteľ zvieraťa znášate
všetky výdavky, ktoré vzniknú v súvislosti s
vykonaním týchto opatrení.
Za domácich miláčikov sa podľa Vyhlášky o
veterinárnych podmienkach pre nekomerčný pohyb domácich miláčikov pokladajú
nasledujúce živočíšne druhy: psy, mačky,
zdomácnený tchor tmavý (Mustela putorius)
z čeľade lasicovitých (Mustelidae), bezstavovce (s výnimkou včiel a rakov), okrasné
tropické ryby, obojživelníky, plazy, všetky
druhy vtákov (s výnimkou hydiny), hlodavce
a domáce králiky.
Žiadosť o vrátenie dane je zahraničný
občan povinný podať do šiestich mesiacov
odo dňa vystavenia účtu.
Pri dovoze vecí pre osobnú potrebu v
celkovej hodnote vyššej ako 1000 kún,
tieto podliehajú dovozným platbám (clu a
DPH), ktoré sa realizujú priamo na hranici
v prípade, ak ich hodnota neprevyšuje
1200 EUR (ak sa dováža tovar pôvodom
z krajín EU a iných krajín, s ktorými má
Chorvátska republika podpísanú zmluvu o
voľnom obchode – Bosna a Hercegovina,
Macedónsko, Srbsko, Turecko) respektíve
5000 kún, ak je tovar pôvodom z iných
oblastí)
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktujte sa, prosím, s Colnou správou:
www.carina.hr
Preprava domácich miláčikov cez hranicu
je možná len s platnou veterinárnou dokumentáciou o zdravotnom stave zvierat,
pričom psy a mačky musia byť označené mikročipom. Dovoz do päť domácich
miláčikov vrátane možno uskutočniť cez
hraničné priechody, ktoré povoľujú prepravu určitých domácich miláčikov, avšak
preprava väčšieho počtu zvierat sa musí
vykonávať cez priechody, na ktorých sa
nachádza hraničná veterinárna inšpekcia.
Maximálny počet zvierat
Za nekomerčný dovoz domácich miláčikov
sa považuje dovoz piatich alebo menej domácich miláčikov na územie Chorvátskej
republiky. Musia sa podrobiť dokumentačnej a identifikačnej prehliadke, ktorú
vykonávajú colní úradníci pri vstupe na
územie Chorvátskej republiky. Takíto domáci miláčikovia sa nepokladajú za tovar
a povinne musia byť v sprievode svojho
majiteľa alebo oprávnenej osoby zodpovednej za zviera počas celej cesty.
Podmienky
Všeobecné požiadavky, ktoré sa týkajú
dovozu psov, mačiek a zdomácnených
tchorov tmavých (známych aj pod názvami
tchor domáci, tchor biely, tchor africký,
fretka, tchor americký, skrotený tchor
domáci, fretka domáca alebo zdomácnený
tchor tmavý - Mustela putorius) pôvodom
z krajín Európskej únie a krajín s nízkym
rizikom mimo Európskej únie:
Psy, mačky a zdomácnený tchor tmavý
––musia byť označené mikročipom. Ak
je zviera označené mikročipom, ktorý
nezodpovedá norme ISO 11784 alebo
Ak cestujete so svojim domácim miláčikom, ste zaňho zodpovední
Ak do Chorvátskej republiky dovážate
svojho domáceho miláčika nesiete plnú
zodpovednosť za splnenie podmienok potrebných na jeho dovoz. Napríklad preverte,
či bol váš domáci miláčik včas očkovaný,
respektíve preočkovaný (revakcinovaný), či
bol vykonaný titer protilátok a či má platný
pas alebo veterinárny certifikát. Ak váš
domáci miláčik pri príchode na hraničný
priechod, cez ktorý je povolený jeho dovoz,
nespĺňa uvedené požiadavky, môže vám
4
ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/
pets/approval_en.htm.
Predpísaná doba v trvaní troch mesiacov
sa nevzťahuje na opakovaný vstup domácich miláčikov na územie Chorvátskej
republiky, ktorých pas potvrdzuje, že
titrácia protilátok s pozitívnym výsledkom
bola vykonaná predtým ako zviera opustilo
Chorvátsku republiku.
Zvieratá dovážané na komerčné účely a
zvieratá cestujúce vo forme zásielky musí
pred odchodom prezrieť veterinár.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa, prosím, s Ministerstvom poľnohospodárstva – Veterinárna správa (telefón:
+385 1 6443 540, +385 1 6334 545,
+385 1 6443 842, +385 1 6443 549,
web: www.mps.hr).
11785, a čip je iného typu, vlastník,
respektíve majiteľ je povinný zabezpečiť
čítačku potrebnú na čítanie mikročipu.
V každom okamihu musí byť možné
zistiť meno a adresu majiteľa zvieraťa.
Číslo mikročipu musí veterinár zapísať
do pasu alebo certifikátu, ktorý vlastník
alebo majiteľ nosí spolu so zvieraťom
––musia byť sprevádzané pasom alebo
certifikátom, vydaným veterinárom,
ktorého na to splnomocnil kompetentný
orgán
––musia byť zaočkované proti besnote.
Pohyb živočíšnych druhov, pochádzajúcich z krajín Európskej únie a krajín s nízkym rizikom mimo Európskej únie mladších ako tri mesiace a nezaočkovaných,
bude povolený, ak vlastník alebo majiteľ
nosí so sebou pas alebo certifikát a ak od
narodenia prebývali na rovnakom mieste a
neprišli do kontaktu s divou zverou, ktorá
mohla byť vystavená infekcii alebo ak sa
pohybujú v sprievode matky, na ktorej sú
ešte závislé.
Psy, mačky a zdomácnené tchory tmavé,
pochádzajúce z krajín vysokého rizika,
musia spĺňať nasledujúce podmienky:
––musia byť označené mikročipom
––musia byť sprevádzané certifikátom,
vydaným veterinárom, ktorého na to
splnomocnil kompetentný orgán alebo
pri opätovnom vstupe do Chorvátskej
republiky pasom (psy z Chorvátska)
––musia byť zaočkované proti besnote.
––musia sa podrobiť testu neutralizácie
protilátok titrácie rovnajúcej sa minimálne 0,5 Ul/ml na vzorke odobratej oprávneným veterinárom najskôr 30 dní po
zaočkovaní a tri mesiace pred premiestnením v autorizovanom laboratóriu, ktoré
nájdete v zozname uverejnenom na
nasledujúcej internetovej stránke: http://
Zdravotné služby
Nemocnice a kliniky sa nachádzajú vo
všetkých väčších mestách Chorvátskej republiky a ambulancie a lekárne v menších
obciach.
Zahraniční turisti, ktorí majú uzavreté
povinné verejné zdravotné poistenie v
krajinách, z ktorých prichádzajú a s ktorými má Chorvátsko uzavretú zmluvu o
sociálnom poistení, za využívanie urgentných zdravotných služieb počas svojho
súkromného pobytu v Chorvátsku neplatia
pod podmienkou, že majú so sebou zmluvou stanovené potvrdenie o nároku na
zdravotnú starostlivosť. Zdravotná starostlivosť (vrátane dopravy) sa v naliehavých
prípadoch riadi spôsobom a predpismi,
ktoré platia pre chorvátskych poistencov,
pričom sa rovnakým spôsobom participuje
aj na výdavkoch zdravotnej starostlivosti
(spoluúčasť).
Zahraniční turisti, ktorí pochádzajú z krajín
s ktorými Chorvátsko nemá uzavretú zmluvu o sociálnom poistení si všetky výdavky,
5
Úradné hodiny verejných služieb a úradov
sú od 8 do 16 hodiny od pondelka do
piatku.
súvisiace so zdravotnou starostlivosťou v
Chorvátsku hradia samostatne.
Ak potrebujete ďalšie informácie, skontaktuje sa so Službou pre medzinárodnú spoluprácu Chorvátskej zdravotnej poisťovne
(Tel.: +385 1 4550 381, Web: www.hzzo.hr).
Pošta a elektronické telekomunikácie
Úradné hodiny na poštách sú
v pracovných dňoch od 8 - 20 hodiny.
Niektoré pošty vo väčších mestách sú v
pracovný deň otvorené od 7 do 20 hodiny,
a v sobotu od 7 do 13 hodiny, zatiaľ čo
pošta 10000 Záhreb, Branimirova 4, je
otvorená každý deň od 0 do 24 hodiny.
Vo všetkých verejných telefónnych automatoch sa používajú telefónne karty, ktoré
možno kúpiť na poštových úradoch a v novinových stánkoch. Do zahraničia možno
priamo volať z ktoréhokoľvek telefónu.
Tel.: +385 0800 303 304
Web: www.posta.hr
E-mail: [email protected]
Veterinárna služba
Chorvátsko má sieť veterinárnych kliník a
ambulancií.
Informácie:
Ministerstvo poľnohospodárstva Veterinárna správa
Tel.: +385 1 6443 540, +385 1 6443 545,
+385 1 6443 842, +385 1 6443 549
E-mail: [email protected]
Web: www.mps.hr
Sviatky a dni pracovného pokoja
1. január - Nový rok
6. január - Traja králi
Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný
pondelok
1. máj - Sviatok práce
Sviatok Božieho tela
22. jún - Deň víťazstva nad fašizmom
25. jún - Deň štátnosti
5. august - Deň víťazstva a vlasteneckého
vďakyvzdania
15. august - Sviatok Nanebovzatia Panny
Márie
8. október - Deň zvrchovanosti
1. november - Sviatok všetkých svätých
25. a 26. december - Vianočné sviatky
Elektrické napätie mestskej siete
220V s frekvenciou 50Hz.
Voda z vodovodu je pitná vo všetkých
častiach Chorvátska.
ČÍSLO 112
Ak spozorujete prírodnú alebo technickotechnologickú hrozbu alebo nehodu, ktorá
ohrozuje život a zdravie ľudí, majetok
alebo životné prostredie
Volajte 112, číslo na ktoré možno bezplatne volať 24 hodín denne z ktoréhokoľvek
telefónneho prístroja v Chorvátskej republike. Pri volaní nie je potrebná znalosť
územných a profesijných kompetencií
pohotovostných služieb, ale stačí nahlásiť:
––čo sa stalo
––kde sa stalo
––kedy sa stalo
––či boli zranené osoby
––aké majú zranenia
Otváracie hodiny obchodov a úradné
hodiny úradov a verejných služieb
Počas turistickej sezóny je väčšina predajní v pracovných dňoch otvorená od 8 do
20 hodiny, pričom mnohé majú otvorené aj
cez víkend.
6
keď nie je zakázané manipulovať s otvoreným ohňom.
––Neodhadzujte ohorky z cigariet a horľavé predmety do prírody.
––Ciele a aktivity v prírode si zvoľte podľa
vašich možností a zdravotného stavu.
Informujte sa o smere zvoleného pohybu
a eventuálnych nebezpečenstvách na
ceste a v lokalite.
––Nenechávajte smeti v prírode.
––Chráňte flóru a faunu v prírode.
––Vždy majte so sebou preukaz, na ktorom
budú údaje s kontaktnými číslami na
členov rodiny a údaje o zdravotných
problémoch (ak nejaké máte).
––Nechoďte do hôr bez vyškoleného horského sprievodcu.
––akú pomoc potrebujete
––kto volá
Ak zavoláte na číslo 112, dovoláte sa na
––rýchlu zdravotnú pomoc
––pomoc hasičov
––pomoc polície
––pomoc horskej záchrannej služby
––pomoc pri pátraní a záchrane na mori
––pomoc iných záchranných služieb a
operačných síl ochranného a záchranného systému
Na číslo 112 možno volať v jazyku:
––anglickom
––nemeckom
––talianskom
––maďarskom
––slovenskom
––českom
Protipožiarna ochrana
Presvedčte sa, či ste urobili všetko preto,
aby nedošlo k požiaru!
Neodhadzujte horiace alebo tlejúce predmety do prírody!
Rešpektujte značky so zákazom zakladania ohňa!
Dávajte pozor, aby vaše zaparkované
vozidlo nebránilo v prístupe hasičským
vozidlám.
PRAKTICKÉ RADY
Aktivity v prírode
––Do prírody nechoďte sami.
––Informujte rodinu alebo priateľov o smere vášho pohybu alebo o mieste, kam
plánujete cestovať.
––Pohybujte sa po vyznačených chodníkoch a cestách.
––Noste so sebou dostatočné zásoby
pitnej vody.
––Pripravte si vyhovujúce oblečenie a
obuv.
––Pripravte si mobilný telefón – pred výletom dobite batériu v mobilnom telefóne.
––Sledujte informácie o predpovedi
počasia.
––S otvoreným ohňom manipulovať opatrne a v súlade s predpismi iba v čase,
Čo robiť v prípade požiaru?
––Keď si všimnete priame nebezpečenstvo vzniku požiaru alebo požiar, ihneď
začnite odstraňovať nebezpečenstvo,
respektíve začnite hasiť požiar v súlade
so svojimi psychickými a fyzickými možnosťami, dbajúc pritom na to, aby ste
neohrozili seba alebo inú osobu.
––Pri odstraňovaní nebezpečenstva požiaru, respektíve pri hasení požiaru použite
hasiaci prístroj na hasenie začínajúcich
požiarov, respektíve príručné prostriedky
na hasenie, ktoré sú naporúdzi (nádoby
7
––Nespite na vzduchovom matraci.
––Nechoďte na more (na vzduchovom
matraci alebo na malých plavidlách) v
prípade bory (vietor, ktorý fúka z pevniny
na more)
s vodou, piesok, nehorľavé prikrývky,
kovové plechy a pod.)
––V prípade neúspešného odstránenia nebezpečenstva, respektíve neúspešného
zahasenia požiaru udalosť ihneď nahláste hasičom na telefónne číslo 112.
––O nebezpečenstve alebo vzniku požiaru
pred príchodom hasičov informujte
osoby v okolí.
Dôležité telefónne čísla:
Medzinárodná predvoľba do Chorvátska:
385
Záchranná zdravotná služba: 194
Hasiči: 193
Polícia: 192
Národné centrum pre koordináciu pátrania
a záchrany na mori: 195
Štátna správa na ochranu a záchranu
(jednotné európske číslo pre tiesňové
volania): 112
Všeobecné informácie: 18981
Informácie o miestnych a medzimestských
telefónnych číslach: 11880 a 11888
Informácie o medzinárodných telefónnych
číslach: 11802
Predpoveď počasia a situácia na cestách:
060 520 520 (hlasový automat)
službukonajúci prognostik v Štátnom
hydrometeorologickom ústave (08-18 h):
060 616 666
Chorvátsky autoklub (HAK)
Pomoc na cestách: 1987
(Ak voláte zo zahraničia alebo z mobilného telefónu, voľte číslo +385 1 1987)
Situácia na cestách: 062 777 777
Služba zákazníkom: 0800 9987
+385 1 4640 800
E-mail: [email protected]
Web: www.hak.hr
ZAPAMÄTAJTE SI:
Za nedodržiavanie protipožiarnych predpisov Ministerstvo vnútra podáva návrhy na
obžalobu alebo trestné oznámenia.
Na ceste
––počas turistickej sezóny sa vyhýbajte dopravným zápcham, cestovaniu
cez víkend a počas sviatkov, jazdite
oddýchnutí,
––prispôsobte rýchlosť stavu vozovky a
dodržujte povolenú rýchlosť,
––v prípade zápchy buďte trpezliví a
zásobte sa dostatočným množstvom
pitnej vody.
Na mori
––V prípade nehody na mori alebo znečistenia mora zavolajte na číslo 195
(Národné námorné pátracie a záchranné
centrum) alebo 112.
––Pred vyplávaním sledujte predpoveď
počasia, zvlášť pre Jadran.
––Počas plávania sa nestraťte z dohľadu
ostatných plavcov.
––Informujte rodinu a priateľov o približnom
mieste potápania a označte ho predpísaným spôsobom.
––Opaľujte sa s mierou a používajte
ochranné krémy s dostatočne vysokým
faktorom.
––Zásobte sa dostatočným množstvom
pitnej vody.
8
DO CHORVÁTSKA AUTOM
Povinnosťou vodiča je jazdiť s rozsvietenými dennými svietidlami alebo stretávacími
svetlami v zimnom období.
Počas jazdy je zakázané používať mobilný
telefón bez náhlavnej súpravy.
Vodič, ako aj všetci spolucestujúci v motorovom vozidle sú povinní používať počas
cesty bezpečnostný pás.
Reflexná vesta, ktorú je vodič povinný
použiť, respektíve obliecť si pri odstraňovaní porúch na vozidle (pri výmene kolesa,
pri vykonávaní menších opráv na vozidle,
pri dolievaní paliva, keď sa vozidlu minie
palivo, pri hľadaní pomoci a zastavovaní
iných vozidiel a pod.) patrí do povinnej
výbavy vozidla.
Doklady
Pri vstupe do Chorvátska musíte mať
vodičský a technický preukaz a doklad o
poistení vozidla.
Medzinárodný vodičský preukaz je potrebný v prípade prenájmu vozidla v autopožičovni (rent-a-car). Preukaz vydáva domáci
autoklub.
Vodič, ktorý vozidlom so zahraničným
evidenčným číslom vchádza na územie
Chorvátskej republiky, musí mať platný medzinárodný doklad o povinnom
zmluvnom poistení, ktoré platí na území
Európskej únie alebo nejaký iný doklad o
existencii takéhoto poistenia. Za medzinárodný doklad a dôkaz sa považuje oficiálna tabuľka s evidenčným číslom, ktorú
má na sebe vozidlo, ktoré sa zvyčajne
zdržiava na území štátu, ktorého národný
úrad je signatárom Multilaterálnej zmluvy,
respektíve platná Zelená karta vydaná pre
vozidlo pochádzajúce zo štátu, ktorého
poisťovací národný úrad nie je signatárom
Multilaterálnej zmluvy, ako aj iné doklady a dôkazy, ktorých platnosť uznáva
Chorvátsky úrad poistenia.
Rady pre bezpečnú jazdu
Dodržujte dopravné predpisy a obmedzenia rýchlosti, pri dlhších cestách robte
prestávky na vybudovaných a upravených
odpočívadlách, a na mokrej vozovke znížte a prispôsobte rýchlosť vozidla, pretože
to všetko sú predpoklady bezpečného
príchodu na miesto určenia.
Čerpacie stanice
Čerpacie stanice vo väčších mestách a na
diaľniciach sú otvorené od 0 do 24 hod.
Na čerpacích staniciach sa predáva:
Eurosuper 95, Super 95, Super 98, Super
plus 98, Euro Diesel, Diesel a vo väčších
mestách a na benzínových čerpadlách na
diaľniciach aj LPG. Informácie o cenách
pohonných látok a zoznam plynových
čerpacích staníc sa nachádzajú na nasledovných webových stránkach: www.ina.hr,
www.omv.hr, www.tifon.hr a www.hak.hr
Obmedzenie rýchlosti vozidiel
––v obci 50 km/h
––mimo obce 90 km/h
––na cestách určených výlučne pre motorové vozidlá a na rýchlostných komunikáciách 110 km/h
––na diaľniciach 130 km/h
––pre motorové vozidlá ťahajúce príves
bez bŕzd 80 km/h
––pre autobusy a autobusy s ľahkým
prívesom 80 km/h, na diaľniciach 100
km/h, okrem organizovanej autobusovej
prepravy detí.
Platenie mýta
Za používanie diaľnic: A1 Záhreb –
Bosiljevo – Zadar – Šibenik – Split
– Šestanovac – Vrgorac, A2 Záhreb –
Zaprešić – Krapina – Macelj, A3 Bregana
9
Ako sa vyhnúť zápcham na cestách?
Aby ste si nepredlžovali cestu a vyhli sa
čakaniu v kolónach, radíme vám, aby ste
si naplánovali cestu pomocou plánovača
ciest z brožúrky Turistické informácie, v
ktorom sú uvedené dni a trasy s najväčšou
očakávanou hustotou premávky. Ak je to
možné, vyhýbajte sa cestovaniu v sobotu.
Skôr než sa vydáte na cestu, informujte
sa o podmienkach v cestnej a trajektovej
premávke v HAK-u (Informačné centrum
Chorvátskeho autoklubu: +385 1 4640
800 alebo na www.hak.hr alebo prevzatím aplikácie Chorvátskeho autoklubu pre
„inteligentné“ mobilné telefóny) alebo na
Druhom programe Chorvátskeho rozhlasu
(98,5 MHz).
– Záhreb – Slavónsky Brod – Županja –
Lipovac, A4 Záhreb – Varaždín – Goričan,
A5 Osijek – Đakovo – Sredanci, A6
Bosiljevo – Vrbovsko – Rijeka, A7 Rijeka –
Rupa, A9 Umag – Pula.
Za používanie rýchlostnej komunikácie:
mosta pevnina – Krk
Za používanie diaľnice vo výstavbe: B8
Kanfanar – Matulji (od uzla Kanfanar po
uzol Rogovići je plný profil diaľnice)
Informácie sa nachádzajú na nasledujúcich webových stránkach:
www.hak.hr, www.hac.hr, www.bina-istra.hr,
www.arz.hr, www.azm.hr a www.huka.hr
Základné povinnosti v prípade dopravnej nehody
O dopravnej nehode najprv informujte políciu (telefónne číslo 192) alebo zavolajte na
jednotnú európsku tiesňovú linku 112. Nie
je to nutné v prípade, ak bola pri dopravnej
nehode spôsobená iba materiálna škoda
na vozidlách.
Ak došlo k zraneniu osôb, zavolajte
záchrannú zdravotnú službu (telefónne
číslo 194).
Zabezpečte miesto nehody, oblečte si
reflexnú vestu, umiestnite výstražný trojuholník a vykonajte potrebné opatrenia na
odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva.
Počkajte na príchod polície.
V prípade akéhokoľvek poškodenia
vozidla nesmiete zabudnúť vyžiadať od
polície potvrdenie o poškodení vozidla,
bez ktorého nemôžete prekročiť štátnu
hranicu. Ak potrebujete odstrániť poruchu
alebo je potrebné vozidlo zaviesť do servisu, zavolajte Pomoc na ceste na telefónne
číslo 1987 (pri volaní zo zahraničia vytočte
+385 1 1987).
LETECKY
Letiská pre pristávanie lietadiel civilnej
leteckej dopravy
Letisko Brač
Tel.: +385 21 559 701
Web: www.airport-brac.hr
Letisko Dubrovník
Tel.: +385 20 773 333
Web: www.airport-dubrovnik.hr
Letecký prístav Mali Lošinj
Tel.: +385 51 235 148
Web: www.airportmalilosinj.hr
Letisko Osijek
Tel.: +385 31 514 402
Web: www.osijek-airport.hr
Letisko Pula
Tel.: +385 52 530 140
Web: www.airport-pula.hr
Letisko Rijeka
Tel.: +385 51 842 134
Web: www.rijeka-airport.hr
10
Croatia Airlines
Croatia Airlines je chorvátska národná
letecká spoločnosť a člen združenia Star
Alliance. Sieťou liniek v domácej a medzinárodnej doprave spája vnútrozemskú a
pobrežnú časť Chorvátska a Chorvátsko
s mnohými atraktívnymi destináciami:
(Amsterdam, Viedeň, Brusel, Frankfurt,
Istanbul, Kodaň, Londýn, Mníchov, Paríž,
Podgorica, Priština, Rím, Sarajevo,
Skopje, Zürich...). V letnom letovom poriadku ponúka väčší počet letov na jednotlivých linkách, ako aj ďalšie destinácie v
pravidelnej a charterovej doprave (Atény,
Barcelona, Berlín, Düsseldorf, Lyon...)
V spolupráci s partnermi Croatia Airlines
svojim cestujúcim umožňuje spojenie s
destináciami po celom svete.
Kontaktné centrum:
Tel.: +385 62 500 505 (pri volaní z
Chorvátska) +385 1 6676 555
Číslo pre volania z mobilných sietí v
Chorvátsku *500
Web: www.croatiaairlines.com
E-mail: [email protected]
Letisko Split
Tel.: +385 21 203 555
Web: www.split-airport.hr
Letisko Zadar
Tel.: +385 23 205 800
Web: www.zadar-airport.hr
Letisko Záhreb
Tel.: +385 1 4562 222
Web: www.zagreb-airport.hr
Letecký prístav Varaždín
Tel.: +385 42 350 647
Web: www.varazdinairport.com
Letiská určené na pristátie a vybavenie
lietadiel, ktorými sa neposkytujú služby
leteckej dopravy a ktoré sa nevyužívajú na
školenia leteckého personálu a získavanie
povolení a oprávnení súkromného alebo
profesionálneho alebo dopravného pilota
lietadla alebo vrtuľníka § 74 ods. 1 Zákona
o leteckej doprave („Národné noviny“ číslo:
69/09 a 84/11).
Lučko, Bjelovar-Brezovac, Borovo-Vukovar,
Čakovec, Grobnik, Otočac, Sinj, SopotVinkovci, ZTZ Velika Gorica, Vrsar, Jelsa,
Čepin, Hvar (Starigrad), Blagorodovac,
Zvekovac a Sisak.
Ďalší leteckí dopravcovia v Chorvátsku
Aeroflot, Air France, Austrian Airlines,
ČSA, Lufthansa, LOT, Malev,
Germanwings, Scandinavian Airlines,
Turkish Airlines, Air Bosna, Air One,
British Airways, Hapag Lloyd, Norwegian
Air Shuttle, TAP, Wizz Air, LTU, Estonian
Air, EasyJet, Aer Lingus, Trade Air/ Sun
Adria, Dubrovnik Airlines, Adria Airways,
Nouvelair Tunisie, Ryan Air, Darwin
Airline, SN Brussels Airlines.
Medzinárodné letiská
Záhreb, Split, Dubrovník, Pula, Rijeka,
Zadar, Osijek, Brač a Mali Lošinj.
Záhreb +385 1 6265 222,
Split +385 21 203 506, +385 21 203 555,
Dubrovník +385 20 773 377,
Pula +385 52 530 105,
Rijeka +385 51 842 132,
Zadar +385 23 313 311,
Osijek +385 31 514 441, +385 31 514 442,
Varaždín +385 42 350 647,
Brač +385 21 559 711 a
Mali Lošinj +385 51 231 666.
11
PO MORI
Okolie Zadaru – Ist, Molat, Dugi otok,
Zverinac, Sestrunj, Rivanj, Olib, Silba,
Premuda
Okolie Splitu – Brač, Hvar, Šolta, Lastovo,
Korčula, Vis
Okolie Dubrovníka – Mljet, Šipan, Korčula,
Lastovo
Okolie Šibeniku – Žirje, Kaprije
Sezónna linka: Pula – Unije – Mali Lošinj –
Ilovik – Zadar
Agentúra pre pobrežnú linkovú námornú dopravu
Tel.: +385 21 329 370
Fax: +385 21 329 379
E-mail: [email protected]
Web: www.agencija-zolpp.hr
Medzinárodné trajektové linky
Pula – Rovinj – Poreč – Umag – Benátky,
Poreč – Umag – Benátky, Rovinj –
Cesenatico, Rovinj – Benátky, Pula
– Benátky, Rabac – Benátky, Poreč –
Benátky, Rovinj – Piran – Terst – Piran –
Rovinj – Pula, Mali Lošinj – Rabac – Pula
– Poreč – Rovinj – Benátky, Cesenatico
– Rimini – Pesaro – Mali Lošinj, Zadar
– Ancona, Zadar – Pesaro – Rimini
– Cesenatico, Split – (Staré Mesto) –
Ancona, Split – Ancona, Dubrovník – Bari.
Okrem trajektových liniek medzi
Chorvátskom a Talianskom premávajú aj
rýchle lodné linky.
Lodné linky (spojenie s pevninou alebo
medzi ostrovmi)
Okolie Rijeky – Lošinj, Srakane, Unije,
Ilovik, Susak
Okolie Zadaru – Dugi otok, Iž, Rava,
Vrgada
Okolie Šibeniku – Prvić, Zlarin
Okolie Splitu – Drvenik Veli a Mali, Čiovo,
Biševo
Okolie Dubrovníka – Šipan, Lopud, Koločep
Jadrolinija
Je hlavný chorvátsky osobný lodný dopravca, ktorý prevádzkuje najväčší počet
pravidelných, medzinárodných a domácich
trajektových, lodných liniek a liniek rýchlej
lodnej dopravy. Hlavná kancelária sa nachádza v Rijeke.
Tel.: +385 51 666 111, +385 51 666 100
Web: www.jadrolinija.hr
Trajektová sezónna linka pozdĺž
pobrežia
Rijeka – Split – Stari Grad/Hvar – Korčula
– Dubrovník
Miestne trajektové linky spájajú s pevninou ostrovy: Cres, Lošinj, Rab, Pag,
Ugljan, Pašman, Olib, Silbu, Premudu,
Ist, Molat, Sestrunj, Rivanj, Žirje, Kaprije,
Zverinac, Ravu, Zlarin, Dugi otok, Iž,
Šoltu, Brač, Hvar, Vis, polostrov Pelješac,
Korčulu, Lastovo a Mljet, Šipan, a miestne
lodné a rýchle lodné linky spájajú ďalšie
obývané ostrovy, na ktorých nie je automobilová doprava.
Ostatní linkoví lodní dopravcovia:
Rapska plovidba d.d.:
www.rapska-plovidba.hr
Linijska nacionalna plovidba d.d.: www.lnp.hr
G & V Line d.o.o.: www.gv-line.hr
Miatours: www.miatours.hr
Kapetan Luka: www.krilo.hr
SNAV: www.snav.it
Venezia lines: www.venezialines.com
Rýchle lodné linky (spojenie s pevninou alebo medzi ostrovmi):
Okolie Rijeky – Lošinj, Susak, Unije, Cres,
Ilovik, Pag, Rab
12
zaobstarania nálepky v prístavnom kapitanáte alebo v jeho pobočke a overenia
zoznamu posádky a cestujúcich alebo
zoznamu osôb.
Veliteľ plavidla, ktoré bolo do Chorvátskej
republiky privezené po pevnine alebo sa
nachádza zakotvené v prístave alebo na
inom mieste v Chorvátskej republike, kde
je to povolené, je povinný pred začiatkom
plavby zaobstarať nálepku v príslušnom
prístavnom kapitanáte a overiť zoznam posádky a cestujúcich alebo zoznam osôb.
Nálepku musí mať plavidlo, ktorého dĺžka
je 3 m a väčšia, ale aj plavidlo kratšie ako
3 m, v prípade, že má celkovú silu pohonných zariadení 5 kW alebo väčšiu.
Nálepku nemusia mať veslové plavidlá,
bez ohľadu na ich dĺžku (napr. kajak, kanoe, vodný bicykel a pod.)
Nálepku nemusí mať plavidlo, ktoré je zakotvené v prístave alebo na inom mieste v
Chorvátskej republike, kde je to povolené.
Pomocné lode a jet-sky podliehajú rovnakým predpisom týkajúcim sa nálepky.
Plavidlo musí byť na viditeľnom mieste
označené nálepkou a nálepka platí rok
odo dňa vydania. Ústrižok nálepky sa
musí prilepiť na zoznam osôb.
Na plavidle, ktoré sa plaví v Chorvátskej
republike, sa musia nachádzať originály
nasledujúcich dokladov:
––nálepka
––overený zoznam posádky a cestujúcich
––overený zoznam osôb, ktoré môžu byť
na plavidle (pre plavidlá, na ktorých sa
bude posádka meniť počas plavby v
Chorvátskej republike)
––potvrdenie (účet) o zaplatení poplatkov
za bezpečnosť plavby, využívanie objektov bezpečnej plavby, námornú informačnú mapu, správny poplatok
Blue Line International:
www.blueline-ferries.com
Emilia Romagna Lines:
www.emiliaromagnalines.it
Bura line & off shore: www.buraline.com
Poľnohospodárske družstvo Komiža
[email protected]
Rybárske výrobné družstvo Vrgada:
+385 23 371 040
Výletné lodné združenia:
Chorvátske združenie súkromných lodiarov
www.cruising-the-adriatic.com
Chorvátske združenie lodiarov
www.hrvatski-brodari.com
Chorvátske združenie lodiarov a staviteľov
lodí „Adria“
Koordinácia združení lodiarov a staviteľov lodí Chorvátska v Dubrovníckoneretvianskej župe – združenie lodiarov
Dubrovník
Združenie malých lodiarov „Severný Jadran“
Združenie lodiarov Barkariol
Pobočky colných úradov pre vstup
zahraničných lodí
Stále: Umag, Poreč, Rovinj, Pula, Raša/
Bršica, Rijeka, Mali Lošinj, Zadar, Šibenik,
Split, Ploče, Korčula, Vela Luka, Ubli a
Dubrovník.
Sezónne (počas letnej sezóny): ACI
Marina Umag, Novigrad, Sali, Božava,
Primošten, Hvar, Stari Grad (Hvar), Vis,
Komiža a Cavtat.
PLAVBA V CHORVÁTSKEJ
REPUBLIKE
Veliteľ plavidla, ktoré prichádza do
Chorvátskej republiky po mori, je povinný
najkratšou cestou vplávať do najbližšieho
prístavu otvoreného pre medzinárodnú
dopravu za účelom hraničnej kontroly,
13
platnosti nálepky, a celkový počet osôb
uvedených na zozname nemôže byť väčší
ako dvojnásobok kapacity zvýšenej o 30%
kapacity plavidla.
Kapacita plavidla sa upravuje v súlade s
dokladmi od plavidla, ktoré vydali kompetentné orgány štátu, ktorého zástava sa na
ňom nachádza, a ak sa na dokladoch od
plavidla nenachádzajú údaje o kapacite,
kapacita sa vypočíta podľa Vyhlášky o lodiach a jachtách a Pravidiel pre štatutárnu
certifikáciu lodí a jácht.
Zoznam osôb sa overuje ústrižkom
nálepky.
Zoznam osôb možno vyplniť celý pri vybavovaní nálepky a možno ho dopĺňať aj postupne, ale najneskôr pri prvom nalodení
osoby uvedenej v zozname osôb.
Ak sa zoznam osôb vypĺňa postupne, po
každom doplnení sa overuje v prístavnom
kapitanáte alebo v jeho pobočke.
Počet zmien osôb uvedených v zozname
je neobmedzený.
Do zoznamu osôb sa nezapisujú osoby,
ktoré sa zdržujú na plavidle iba počas jeho
kotvenia v prístave alebo v kotvisku.
Do zoznamu osôb sa nezapisujú osoby
mladšie ako 12 rokov a nezapočítavajú sa
do maximálneho počtu osôb.
Zoznam osôb na plavidlách, ktoré prichádzajú po mori, sa nemusí predložiť pri
žiadosti o nálepku, ale možno ho zostaviť
aj dodatočne, keď dôjde k zmene posádky
v Chorvátsku.
––potvrdenie (účet) o zaplatení paušálu za pobytový poplatok pre plavidlá
dlhšie ako 5 metrov so zabudovanými
ležadlami
––dôkaz, že je plavidlo plavbyschopné
––dôkaz, že osoba, ktorá velí plavidlu, je
spôsobilá riadiť plavidlo
––dôkaz o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám
––dôkaz o vlastníctve alebo splnomocnenie vlastníka k používaniu plavidla
Zoznam posádky a cestujúcich
Zoznam posádky a cestujúcich sa týka posádky a cestujúcich na plavidle a overuje
ho prístavný kapitanát/pobočka podpisom
a pečiatkou.
Ak veliteľ plavidla počas pobytu v chorvátskom mori nemá v úmysle meniť posádku
počas platnosti nálepky, už sa nemusí
prihlásiť v prístavnom kapitanáte, ani v
jeho pobočke.
Plavidlá, ktoré nemajú možnosť dlhšieho
pobytu (plavidlá bez lôžok), nemusia mať
zoznam členov posádky a cestujúcich.
Posádka, ktorá priplávala plavidlom do
Chorvátskej republiky môže byť vymenená
(celá alebo časť), a novo nalodená posádka je povinná zmenu nahlásiť prístavnému kapitanátu alebo pobočke (vytvoriť
nový zoznam posádky a cestujúcich) a
po preverení nového zoznamu posádky
prístavným kapitnátom alebo pobočkou
musí nová posádka v tomto zložení opustiť Chorvátsku republiku na uvedenom
plavidle.
Prihlásenie na pobyt
Cudzinci, ktorí prichádzajú do Chorvátska
na zahraničných plavidlách, ktoré sú
určené na zábavu alebo šport, a ktorí
sú ubytovaní na týchto plavidlách, sa na
pobyt prihlasujú iba v prístave alebo v
prístavisku, v ktorom sa po ich vstupe do
Zoznam osôb
Veliteľ plavidla, ktorý plánuje meniť posádku počas plavby v Chorvátskej republike,
je povinný v prístavnom kapitanáte alebo
v jeho pobočke potvrdiť zoznam osôb,
ktoré sa budú zdržiavať na palube počas
14
Chorvátskej republiky vykonáva kontrola
prechodu štátnej hranice.
Ak cudzinec prejde štátnu hranicu na niektorom z cestných hraničných priechodov a
po tejto trase privezie so sebou aj plavidlo,
na ktorom bude bývať, prihlásenie na
pobyt vykoná prístav, v ktorom sa bude
plavidlo spúšťať do mora.
Ak sa plavidlo spúšťa do mora v nejakom
malom prístave, cudzinec je povinný navštíviť miestne príslušnú policajnú stanicu a
osobne sa prihlásiť na pobyt.
To sa týka výlučne plavidiel, na ktorých
bude cudzinec bývať.
Cudzinci, ktorí majú plavidlá zakotvené v
niektorej z chorvátskych marín, sú povinní
prihlásiť svoj príchod v maríne.
Po splnení všetkých svojich povinností je
veliteľ plavidla povinný najkratšou cestou
opustiť vnútorné morské vody a teritoriálne
more Chorvátskej republiky.
Pobytový poplatok
Platiteľmi paušálu pobytového poplatku sú
majitelia alebo užívatelia plavidiel dlhších
ako 5 metrov so zabudovanými ležadlami.
Pobytový poplatok sa platí v priestoroch
prístavného kapitanátu alebo jeho pobočky v paušálnej výške na časové obdobia 8,
15, 30, 90 dní a jeden rok.
Potvrdenie o zaplatení paušálu za pobytový poplatok sa musí vždy nachádzať
na plavidle a veliteľ plavidla je povinný
predložiť ho na kontrolu oprávnenej osobe
na jej požiadanie.
PO ŽELEZNICI
Riadenie chorvátskych výletných lodiek
a jácht zahraničnými lodníkmi
Na základe zmien a doplnkov Vyhlášky o
výletných loďkách a jachtách z 11. februára 2009 Chorvátska republika jednostranne uznáva oprávnenia iných štátov na
riadenie chorvátskych výletných lodiek a
jácht. Údaje o zahraničných oprávneniach,
ktoré sú uznávané v Chorvátskej republike, je možné nájsť na oficiálnych internetových stránkach Ministerstva námorníctva,
dopravy a infraštruktúry.
www.mppi.hr.
Chorvátsko má priame spojenie so
Slovinskom, Rakúskom, Švajčiarskom,
Nemeckom a Srbskom. Počas sezóny
bude spojenie s Maďarskom a Bosnou a
Hercegovinou.
S ostatnými európskymi krajinami má spojenie s prestupom.
Eurocity
EC „Mimara“: Záhreb – Villach – Frankfurt
– Záhreb
EC „Croatia“: Záhreb – Viedeň – Záhreb
EC „Sava“: Belehrad – Záhreb – Villach
– Belehrad
Vyplávanie plavidla z Chorvátskej
republiky
Pred vyplávaním z Chorvátskej republiky
je veliteľ plavidla povinný:
––podrobiť sa hraničnej kontrole v niektorom z prístavov otvorených pre
medzinárodnú dopravu
––overiť zoznam posádky a cestujúcich v
prístavnom kapitanáte alebo v pobočke
prístavného kapitanátu.
Rýchliky:
Belehrad – Záhreb – Zürich – Belehrad
„Ljubljana“: Rijeka – Ľubľana – Rijeka
Sezónne vlaky:
Budapešť – Záhreb – Split – Budapešť
(nočný vlak)
Sarajevo – Ploče – Sarajevo
15
Autobusová stanica Dubrovník
Tel.: +385 20 357 020, 060 305 070
E-mail: [email protected]
Web: www.libertasdubrovnik.com
Mimoriadne vlaky:
Tel.: +385 1 4573 208
Fax: +385 1 4577 751
E-mail: [email protected]
Informácie:
Tel.: 060 333 444
Web: www.hznet.hr
E-mail: [email protected]
Autobusová stanica Osijek
Tel.: 060 334 466
Autobusová stanica Pula
Tel.: 060 304 090
AUTOBUSOM
TAXI SLUŽBY A AUTOPOŽIČOVNE
(RENT A CAR)
Pravidelné medzinárodné autobusové
linky spájajú Chorvátsko so susednými
krajinami a s väčšinou stredoeurópskych a
západoeurópskych štátov.
Taxi služby nájdete vo všetkých mestách a
turistických strediskách.
Autopožičovne (rent a car) nájdete vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a na letiskách.
Autobusová stanica Záhreb
Číslo na informácie a rezervácie pri volaní
z Chorvátska: 060 313 333
Číslo na informácie pri volaní zo zahraničia: +385 1 6112 789
Informácie o odchodoch autobusových
spojov prostredníctvom hlasového automatu: 060 100 002
Web: www.akz.hr
E-mail: [email protected],
[email protected]
Významnejšie múzeá
Čakovec - Múzeum Medjimurja (názov
tamojšieho kraja)
Dubrovník – Dubrovnícke múzeum –
Knežev dvor – Etnografické múzeum –
Rupe, Mestské hradby, Múzeum dominikánskeho kláštora, Námornícke múzeum,
Klenotnica katedrály, Dom Marina Držića,
Akvárium – Biologický inštitút Dubrovník,
Múzeum františkánskeho kláštora „Malí
Františkáni“, Múzeum pravoslávnej cirkvi
Autobusová stanica Rijeka
Tel.: +385 51 660 300, 060 302 010
E-mail: [email protected]
Web: www.autotrans.hr
Gornja Stubica – Múzeum sedliackych
vzbúr
Autobusová stanica Split
Tel.: +385 21 329 180, 060 327 777
E-mail: [email protected]
Web: www.ak-split.hr
Gospić – Múzeum Liky, v neďalekej obci
Smiljan sa nachádza Pamätné centrum
„Nikola Tesla“
Autobusová stanica Šibenik
Tel.: 060 368 368
E-mail: [email protected]
Hlebine – Galéria Hlebine a muzeálna
zbierka Ivana Generalića
Autobusová stanica Zadar
Tel.: +385 23 211 555
Karlovac – Mestské múzeum Karlovac,
Staré mesto Dubovac
Klanjec – Galéria sochára Antuna
Augustinčića
16
Krapina – Múzeum krapinského neandertálca, Múzeum Ljudevita Gaja
Múzeum mesta Záhreb, Múzeum Mimara,
Múzeum umenia a umeleckých remesiel,
Múzeum moderného umenia, Chorvátske
prírodovedné múzeum, Strossmayerova
galéria starých majstrov, Technické múzeum, Galéria „Klovićevi dvori“, Chorvátske
historické múzeum, Muzeálno-pamätné
centrum „Dražen Petrović“; Umelecký
pavilón
Kumrovec – Stará dedina – jedinečné etnografické múzeum s originálnymi dedinskými
domami, rodný dom Josipa Broza Tita
Makarska – Malakologické múzeum – múzeum rýb, rakov a lastúr, Mestské múzeum
Našice – Národopisné múzeum na zámku
Pejačević
Korčula – Múzeum Marca Pola
Opatija – Chorvátske múzeum cestovného ruchu
Osijek – Múzeum Slavónie
Významnejšie pútnické
miesta
Pazin – Etnografické múzeum Istrie a
Múzeum mesta Pazin
Marija Bistrica: Panna Mária Bystrická
Pula – Archeologické múzeum, Historické
múzeum Istrie, Aréna
Trsat: Panna Mária Trsatská
Sinj: Zázračná Panna Mária Sinjská
Rijeka – Námorné a historické múzeum
Chorvátskeho prímoria, Prírodovedecké
múzeum
Aljmaš: Panna Mária Utešiteľka
Krasno: Panna Mária Krasnarská
Karlovac-Dubovac: Sv. Jozef
Poreč – Vlastivedné múzeum Poreštiny
Lobor: Panna Mária Horská
Split – Múzeum chorvátskych archeologických pamiatok, Archeologické múzeum
mesta Split, Galéria Ivana Meštrovića,
Mestské múzeum, Etnografické múzeum,
Prírodovedecké múzeum, Galéria umenia,
Námornícke múzeum, Klenotnica katedrály
Ludbreg: Predrahá krv Ježišova
Remete: Panna Mária Remetská
Solin: Panna Mária Otocká
Trški Vrh: Panna Mária Jeruzalemská
Vepric: Panna Mária Lurdská
Trakošćan – Zámok Trakošćan – múzeum na zámku s bohatou zbierkou starých
zbraní
Voćin: Panna Mária Voćinská
Kultúrne a prírodné pamiatky na
Zozname svetového dedičstva
UNESCO
V Chorvátsku sa nachádza množstvo
kultúrnych pamiatok, spomedzi ktorých vynikajú: Historický komplex Splitu
a Diokleciánov palác, Staré mesto
Dubrovník, Komplex Eufraziovej baziliky
v historickom centre Poreča, Historické
mesto Trogir, Katedrála sv. Jakuba v
Šibeniku, Starigradské pole, ktoré sa
nachádzajú na Zozname svetového
Varaždín – Mestské múzeum v
Starom meste – historické oddelenie,
Entomologická zbierka „Svet hmyzu“ a
Galéria starých a nových majstrov
Zadar – Archeologické múzeum – stála
výstava sakrálneho umenia, Národné múzeum Zadar, Múzeum antického skla
Záhreb – Archeologické múzeum,
Etnografické múzeum, Chorvátske múzeum naivného umenia, Moderná galéria,
17
NÁRODNÉ PARKY
dedičstva UNESCO. Národný park
Plitvické jazerá, najkrajší a najznámejší
národný park, je našou jedinou prírodnou
pamiatkou, ktorá sa nachádza na tomto
prestížnom Zozname.
Brijuni – súostrovie pozostávajúce z
dvoch väčších a 12 menších ostrovčekov
tiahnuce sa pozdĺž západného pobrežia
Istrie.
Informácie:
Adresa: NP Brijuni
Brionska 10, 52212 Fažana
Tel.: +385 52 525 917
Fax: +385 52 521 367
E-mail: [email protected]
Web: www.brijuni.hr
Na reprezentatívnom Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva
UNESCO sa nachádzajú Slávnosť sv.
Blažeja, patróna Dubrovníka, čipkárstvo
v Chorvátsku, výročný fašiangový sprievod zvončarov z oblasti Kastav, procesia
Za Križen na ostrove Hvar, dvojhlasný
spev a hra s krátkymi intervalmi z Istrie
a Chorvátskeho prímoria, výročná jarná
procesia Kráľovnej alebo Ljeljy z Gorjanu,
umenie výroby tradičných drevených
detských hračiek z oblasti Hrvatsko zagorje, Sinjská alka – rytierske zápolenie v
Sinji, medovnikárstvo v oblasti severného
Chorvátska, Bećarac – vokálno-inštrumetálna hudba zo Slavónie, Baranje a Srijemu,
Nemé kolo z oblasti Dalmatínskej zagory a
zborový spev. Chorvátsko patrí medzi krajiny s najväčším množstvom chráneného
nehmotného bohatstva na svete, ktoré je
zapísané v Zozname UNESCO. Hudobný
výraz Ojkanje sa nachádza na Zozname
nehmotného kultúrneho dedičstva, ktoré si
vyžaduje neodkladnú ochranu.
Kornati – najčlenitejšie súostrovie v
Stredomorí, pozostávajúce z 89 ostrovov,
ostrovčekov a morských útesov
Informácie:
Adresa: NP Kornati
Butina 2, 22243 Murter
Tel.: +385 22 435 740
Fax: +385 22 435 058
E-mail: [email protected]
Web: www.kornati.hr
Krka – najkrajšia krasová rieka v
Chorvátsku.
Informácie:
Adresa: NP Krka
Trg Ivana Pavla II č. 5, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 201 777
Fax: +385 22 336 836
E-mail: [email protected]
Web: www.npkrka.hr
Ministerstvo kultúry
Informácie:
Tel.: +385 1 4866 102
Web: www.min-kulture.hr
Mljet – ostrov, nachádzajúci sa juhozápadne od Dubrovníka
Informácie:
Adresa: NP Mljet
Pristanište 2, 20226 Goveđari
Tel.: +385 20 744 041
Fax: +385 20 744 043
E-mail: [email protected]
Web: www.np-mljet.hr
18
Severný Velebit – z hľadiska prírodného
bohatstva najhodnotnejšia a najatraktívnejšia časť vrchného pásma severného
Velebitu
Informácie:
Adresa: NP Sjeverni Velebit
Krasno 96, 53274 Krasno
Tel.: +385 53 665 380
Fax: +385 53 665 390
E-mail: [email protected]
Web: www.np-sjeverni-velebit.hr
Paklenica – národný park rozprestierajúci
sa na južnej strane Velebitu, najväčšieho
horského masívu v Chorvátsku
Informácie:
Adresa: NP Paklenica
Dr. Franje Tuđmana 14a,
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 23 369 155
Fax: +385 23 359 133
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.paklenica.hr
PRÍRODNÉ PARKY
Plitvické jazerá – najstarší a najznámejší
chorvátsky národný park, súčasť svetového prírodného dedičstva UNESCO
Informácie:
Adresa: NP Plitvička jezera
53231 Plitvička jezera
Tel.: +385 53 751 000
Fax: +385 53 751 001
E-mail: [email protected]
Web: www.np-plitvicka-jezera.hr
Biokovo – pohorie vypínajúce sa nad
Makarskou riviérou.
Informácie:
Adresa: PP Biokovo
Marineta – mala obala 16, 21300 Makarska
Tel./fax: +385 21 616 924
E-mail: [email protected]
Web: www.biokovo.com
Kopački rit – jedno z najväčších zachovaných močaristých území v Európe ležiace
pri sútoku riek Dráva a Dunaj
Informácie:
Adresa: PP Kopački rit
Titov dvorac 1, 31328 Lug
Tel.: +385 31 285 370
Fax: +385 31 285 380
E-mail: [email protected],
Web: www.kopacki-rit.hr
Risnjak – prevažne lesnatý horský masív
severne od mesta Rijeka, v ktorom sa nachádza aj hydrologická prírodná pamiatka
– prameň rieky Kupa
Informácie:
Adresa: NP Risnjak
Bijela Vodica 48, 51317 Crni Lug
Tel.: +385 51 836 133
Fax: +385 51 836 116
E-mail: [email protected]
Web: www.risnjak.hr
Lonjsko polje – najrozsiahlejšia chránená
záplavová oblasť povodia Dunaja
Informácie:
Adresa: PP Lonjsko polje
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: +385 44 672 080
Fax: +385 44 606 449
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
19
Velebit – pokrýva podstatnú časť rovnomenného horského masívu, najväčšia
chránená oblasť v Chorvátsku, ktorá je na
zozname medzinárodných biosférických
rezervácií UNESCO
Informácie:
Adresa: PP Velebit
Kaniža Gospićka 4b, 53000 Gospić
Tel.: +385 53 560 450
Fax: +385 53 560 451
E-mail: [email protected]
Web: www.velebit.hr
Medvednica – horský masív pri Záhrebe
Informácie:
Adresa: PP Medvednica
Bliznec bb, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4586 317
Fax: +385 1 4586 318
E-mail:
[email protected]
Web: www.pp-medvednica.hr
Papuk – najkrajšia časť slavónskych
hôr, člen Európskej siete geoparkov a
UNESCO siete geoparkov
Informácie:
Adresa: PP Papuk
Trg Gospe Voćinske bb, 33522 Voćin
Tel.: +385 34 313 030
Fax: +385 34 313 027
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-papuk.hr
Vranské jazero – najväčšie prírodné jazero v Chorvátsku, prírodný park s ornitologickou rezerváciou, nachádza sa medzi
Zadarom a Šibenikom. Možnosť športového rybolovu a pozorovania vtákov.
Informácie:
Adresa: PP Vransko jezero
Kralja Petra Svačića 2,
23510 Biograd na Moru
Tel.: +385 23 383 181
Fax: +385 23 386 453
E-mail: [email protected]
Web: www.vransko-jezero.hr
Telašćica – leží na juhovýchodnej strane
ostrova Dugi otok, v blízkosti Národného
parku Kornati
Informácie:
Adresa: PP Telašćica
Ulica D. Grbin bb, 23281 Sali
Tel./fax: +385 23 377 096
E-mail: [email protected]
Web: www.telascica.hr
Žumberak – Samoborské pohorie –
malebná horská oblasť juhozápadne od
Záhrebu
Informácie:
Adresa: PP Žumberak – Samoborsko gorje
Slani dol 1, 10430 Samobor
Tel.: +385 1 3327 660
Fax: +385 1 3327 661
E-mail: [email protected]
Web: www.park-zumberak.hr
Učka – pohorie vypínajúce sa vo východnej časti Istrie, nad Kvarnerskou riviérou
Informácie:
Adresa: PP Učka
Liganj 42, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 293 753
Fax: +385 51 293 751
E-mail: [email protected]
Web: www.pp-ucka.hr
20
PLÁNOVAČ CIEST
Jún
Júl
14 h 22 h
Deň
1
1
i
i
2
2
3
3
3
i
i
4
4
4
i
h
5
5
i
5
i
h
i
1
2
h
14 h 22 h
OČAKÁVANÁ PREMÁVKA
14 h 22 h
Deň
07 h 14 h
August
07 h 14 h
Deň
07 h 14 h
6
6
i
i
6
7
7
i
h
7
8
i
8
i
9
i
h
10
8
h
9
9
h
10
10
11
11
12
12
13
14
15
i
i
i
i
11
i
12
h
h
13
i
i
13
i
h
14
15
i
15
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
20
i
h
h
h
h
18
h
h
i
19
h
h
20
h
21
h
i
h
22
i
i
22
i
h
22
h
h
23
i
i
23
23
h
h
24
24
25
25
h
h
i
26
h
h
28
27
28
27
i
i
28
i
i
h
27
29
i
i
29
29
h
30
i
h
30
30
h
h
31
31
h
h
21
Veľmi hustá
premávka
Stály - nemenný
smer
h
h
26
i
20
26
Hustá premávka
21
h
h
i
h
Zvýšená premávka
i
25
SMER PREMÁVKY
21
24
Slabá premávka
h
i
14
i
Prevládajúci smer
premávky k moru
Prevládajúci smer
premávky od mora
22
23
Jachtárska turistika a maríny
Chorvátsko má spolu 98 prístavov jachtárskej turistiky, z toho 50 marín ( 11 suchých), z čoho je 21 marín v systéme ACI,
d.d. Opatija. Celková kapacita prístavov
jachtárskej turistiky je 17059 kotvísk
v mori a 5231 na suchom. Takmer všetky
majú technické servisy, zdviháky a rôzne
objekty obchodného a pohostinského
charakteru. V marinách sa nachádzajú
aj mnohé charterové firmy na prenájom
plavidiel, a v mnohých marínach sa nachádzajú aj školy jachtingu.
Informácie: Združenie chorvátskych marín
Tel.: +385 51 209 147
Fax: +385 51 216 033
E-mail: [email protected]
Web: www.hgk.hr
ACI - Adriatic Croatia International Club
Opatija
Sieť pozostávajúca z 21 marín pozdĺž
chorvátskeho pobrežia
Informácie
Tel.: +385 51 271 288
Fax: +385 51 271 824
E-mail: [email protected]
Web: www.aci-club.hr
Súostrovie Lastovo – patrí do vonkajšej
skupiny juhodalmatínskych ostrovov
a okrem ostrova Lastovo zahŕňa aj
súostrovia Lastovnjaci a Vrhovnjaci a
ostrov Sušac
Informácie:
Adresa: PP Lastovsko otočje
Trg Svetog Petra 7, 20 289 Ubli
Tel.: +385 20 801 250
Fax: +385 20 801 252
E-mail: [email protected],
[email protected]
Web: www.pp-lastovo.hr
Ministerstvo ochrany životného prostredia
a prírody
Tel.: +385 1 4866 102
Web: www.mzoip.hr, www.zastita-prirode.hr
UBYTOVANIE
Chorvátsko ponúka ubytovanie v mnohých
hoteloch, apartmánových komplexoch,
v súkromných domoch, na vidieckych
gazdovstvách, v apartmánoch, kempingoch a v nudistických kempingoch s dlhou
tradíciou.
Vo vnútrozemí sa nachádza množstvo
kúpeľov s liečivými minerálnymi a termálnymi prameňmi.
Informácie: turistické združenia a cestovné
kancelárie
Web: www.uhpa.hr, E-mail: [email protected]
Licencované Hostelling International
mládežnícke hostely sa nachádzajú v
Dubrovníku, Gradaci, Kumrovci, Pule,
Rijeke, Samobore, Starom Grade,
Zaostrogu, na Velom Lošinji, Zadare a v
Záhrebe.
Informácie: Chorvátsky feriálny a hostelový
zväz (Croatian Youth Hostel Association)
Tel.: +385 1 4829 294
Fax: +385 1 4870 477
E-mail: [email protected], Web: www.hfhs.hr
Potápanie
Ak máte záujem o rekreačné (turistické)
potápanie v Chorvátsku, spojte sa s potápačskými centrami, ktoré sa starajú o vašu
informovanosť a bezpečnosť.
Informácie: Sekcia potápačskej turistiky pri
Chorvátskej hospodárskej komore
Tel.: +385 1 4561 570
Fax: +385 1 4828 499
E-mail: [email protected]
Web: www.croprodive.info
24
JEDLÁ A NÁPOJE
závin, makový závin, tvarohové záviny
alebo záviny s rôznymi druhmi ovocia.
Kam sa ísť najesť?
Okrem hotelov, ktoré ponúkajú ubytovanie s polpenziou alebo plnou penziou, vo
všetkých mestách, turistických strediskách
a popri hlavných cestách sa nachádzajú reštaurácie, pohostinstvá, hostince,
vinárne a pivárne, pizzerie a reštaurácie
rýchleho občerstvenia, ale pre gurmánov
sú najzaujímavejšie reštaurácie a pohostinstvá s domácou chorvátskou kuchyňou.
Všetky potraviny živočíšneho pôvodu sú
pod nepretržitým veterinárno-zdravotným
dozorom a podliehajú rovnakým predpisom, aké sa uplatňujú aj v krajinách
Európskej únie.
Čo piť?
Tradícia pestovania viniča a výroby
lahodných značkových vín chorvátskymi
vinohradníkmi má niekoľko storočí tak v
kontinentálnej časti Chorvátska ako aj v
prímorí a Dalmácii. Z červených vín sú na
jadranskom pobreží a na ostrovoch známe:
teran, merlot, kabernet, opolo, plavac,
dingač a postup, a z bielych vín malvázia,
pošip, pinot, kujundžuša, žlahtina, muškát a
ďalšie. V kontinentálnej časti sú známe: rizling, burgenlandské, tramín a iné odrody. Z
tvrdého alkoholu sú známe: pálenky – slivovica, bylinková pálenka, hroznová pálenka,
a z likérov prošek a maraskíno.
Čo jesť?
Okrem štandardnej európskej kuchyne
ponúka Chorvátsko svoje najobľúbenejšie
domáce jedlá a špeciality: zo studených
jedál treba v prvom rade spomenúť veľmi
známy dalmatínsky alebo istrijský „pršut“
(údená šunka), pažský alebo ličský syr,
ovčí syr, slavónsky „kulen“ (špeciálny druh
klobásy), vynikajúce samoborské či zagorské cesnakové klobásy, tvaroh s kyslou
smotanou a ďalšie. Ponuka hlavných jedál
závisí od podnebia, v ktorom sa nachádzate. V Dalmácii, v prímorí, na ostrovoch
a na Istrii medzi hlavné patria jedlá z rýb
a z plodov mora, a z mäsa „pašticada“
(pikantné jedlo z hovädzieho mäsa na
omáčke s vínom, haluškami a slivkami)
alebo varená jahňacina.
V kontinentálnej časti Chorvátska je ponuka mäsitých jedál naozaj bohatá
a za hlavné špeciality sa považujú morka
s „mlincima“ (morka s cestovinami), pečená jahňacina, pečené prasiatko a varené
alebo pečené „štrukli“ (štrúdle). Z dezertov, okrem spomenutej štrúdle, orechový
VEĽVYSLANECTVÁ
Veľvyslanectvo Albánskej republiky
Boškovićeva 7a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4810 679, Fax: +385 1 4810 682
Veľvyslanectvo Alžírskej demokratickej
ľudovej republiky
Bosanska 26, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3780 333, Fax: +385 1 3780 344
Veľvyslanectvo Austrálie
„Kaptol Centar”, Nova Ves 11/3,
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4891 200, Fax: +385 1 4891 216
Veľvyslanectvo Rakúskej republiky
Radnička cesta 80/IX., 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4881 050, Fax: +385 1 4834 461
Veľvyslanectvo republiky Azerbajdžan
Srebrnjak 104, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6438 900, Fax: +385 1 6438 929
Veľvyslanectvo Belgického kráľovstva
Pantovčak 125 B1, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4578 901, Fax: +385 1 4578 902
25
Veľvyslanectvo Bosny a Hercegoviny
Torbarova 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4501 070, Fax: +385 1 4501 071
Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
Hebrangova 2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4893 600, Fax: +385 1 4893 660
Veľvyslanectvo Brazílskej federatívnej
republiky
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10/1,
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4002 250, Fax: +385 1 4002 266
Veľvyslanectvo Gréckej republiky
Opatička 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4810 444, Fax: +385 1 4810 419
Veľvyslanectvo Indickej republiky
Kulmerska 23a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4873 240, +385 1 4873 239
Fax: +385 1 4817 907
Veľvyslanectvo Bulharskej republiky
Nike Grškovića 31, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4646 609, +385 1 4646 631
Fax: +385 1 4646 625
Veľvyslanectvo Indonézskej republiky
Pantovčak 142, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4578 311, Fax: +385 1 4578 399
Veľvyslanectvo Čiernej Hory
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1/IV.,
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4573 362, Fax: +385 1 4573 423
Veľvyslanectvo Iránskej islamskej
republiky
Pantovčak 125c, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4578 983, +385 1 4578 980,
+385 1 4578 981
Fax: +385 1 4578 987
Veľvyslanectvo Českej republiky
Romeo Tower, Radnička cesta 47/6,
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6177 246, Fax: +385 1 6176 630
Veľvyslanectvo Talianskej republiky
Medulićeva 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4846 386, Fax: +385 1 4846 384
Veľvyslanectvo Čílskej ľudovej republiky
Smičiklasova 23/2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4611 958, +385 1 4611 959,
+385 1 4611 960
Fax: +385 1 4610 328
Veľvyslanectvo štátu Izrael
Ulica grada Vukovara 271/11, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6169 500, Fax: +385 1 6169 555
Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Trg Nikole Šubića Zrinskog 10, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4924 530, Fax: +385 1 4924 554
Veľvyslanectvo Japonska
Boškovićeva 2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4870 650, Fax: +385 1 4667 334
Veľvyslanectvo Egyptskej arabskej
republiky
Petrova 51/B, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 2310 781, +385 1 2310 798
Fax: +385 1 2310 619
Kanadské veľvyslanectvo
Prilaz Gjure Deželića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4881 200, Fax: +385 1 4881 230
Veľvyslanectvo Kazašskej republiky
Trg kralja Tomislava 8, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4614 723, Fax: +385 1 4573 796
Delegácia Európskej únie
Trg žrtava fašizma 6, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4896 500, Fax: +385 1 4896 555
Veľvyslanectvo Čínskej ľudovej republiky
Mlinovi 132, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4637 011, Fax: +385 1 4637 012
Veľvyslanectvo Fínskej republiky
Miramarska 23, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6312 080, Fax: +385 1 6312 090
26
Veľvyslanectvo Portugalskej republiky
Trg bana J. Jelačića 5/II., 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4882 210, +385 1 4882 211
Fax: +385 1 4920 663
Veľvyslanectvo Kórejskej republiky
Ksaverska cesta 111/a-b, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4821 282, Fax: +385 1 3821 274
Veľvyslanectvo republiky Kosovo
Trg Nikole Šubića Zrinskog 1, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4827 741, +385 1 4827 742
Fax: +385 4827 721
Veľvyslanectvo Rumunska
Mlinarska ulica 43, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4677 550, +385 1 4677 856
Fax: +385 1 4677 854
Veľvyslanectvo Líbye
Gornje Prekrižje 51b, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4829 250, Fax: +385 1 4629 279
Veľvyslanectvo Ruskej federácie
Bosanska 44, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3755 038, +385 1 3755 039
Fax: +385 1 3755 040
Veľvyslanectvo Maďarska
Pantovčak 255 257, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4890 900, Fax: +385 1 4579 301
Veľvyslanectvo Spojených štátov
amerických
Ulica Thomasa Jeffersona 2, 10010 Záhreb
Tel.: +385 1 6612 200, Fax: +385 1 6612 371
Veľvyslanectvo Macedónskej republiky
Kralja Zvonimira 6/I., 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4620 261, +385 1 4572 812
Fax: +385 1 4617 369
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
Prilaz Gjure Deželića 10, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4877 070, Fax: +385 1 4877 078
Veľvyslanectvo Malajzie
Slavujevac 4a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4834 346, +385 1 4834 347
Fax: +385 1 4834 348
Veľvyslanectvo Slovinskej republiky
Alagovićeva 30, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6311 000, +385 1 6311 011
Fax: +385 1 6177 236
Veľvyslanectvo Marockého kráľovstva
Frana Kršinića 5, 10000 Záhreb
Veľvyslanectvo Srbskej republiky
Pantovčak 245, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4579 067, Fax: +385 1 4573 338
Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva
Medveščak 56, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4642 200, Fax: +385 1 4642 201
Svätá stolica – Apoštolská nunciatúra v
Chorvátskej republike
Ksaverska cesta 10a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4673 996, +385 1 4673 995
Fax: +385 1 4673 997
Veľvyslanectvo Nórskeho kráľovstva
Hektorovićeva 2/3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6273 800, Fax: +385 1 6273 899
Veľvyslanectvo Spolkovej republiky
Nemecko
Ulica grada Vukovara 64, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6300 100, Fax: +385 1 6155 536
Veľvyslanectvo Zvrchovaného rádu
maltézskych rytierov
Nemetova 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4677 999, Fax: +385 1 4677 381
Veľvyslanectvo Poľskej republiky
Krležin Gvozd 3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4899 444, Fax: +385 1 4834 577
Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva
Tuškanac 21a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4848 950, +385 1 4834 365,
+385 1 4834 367, Fax: +385 1 4848 711
27
GENERÁLNE KONZULÁTY,
KONZULÁTY A VICEKONZULÁTY
NA ČELE S HONORÁRNYMI
GENERÁLNYMI KONZULMI,
KONZULMI A VICEKONZULMI
Veľvyslanectvo Švédskeho kráľovstva
Frankopanska 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4925 100, Fax: +385 1 4925 125
Veľvyslanectvo Švajčiarska
Bogovićeva 3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4878 800, Fax: +385 1 4810 890
GENERÁLNY KONZULÁT ALBÁNSKEJ
REPUBLIKY - OSIJEK
Ulica Bartola Kašića 8, Ured č. 3, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 200 847, Fax: +385 31 200 847
Veľvyslanectvo Tureckej republiky
Masarykova 3/II., 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4864 660, Fax: +385 1 4864 670
Veľvyslanectvo Ukrajiny
Voćarska 52, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4616 296, Fax: +385 1 4633 726
GENERÁLNY KONZULÁT ANTIGUY A
BARBUDY - VIEDEŇ
Talgasse 11 Top 7, A-1150 Viedeň, Austria
Tel.: +43 1 89 4058 250
Fax: +43 1 89 4058 240
Veľvyslanectvo Spojeného kráľovstva
Veľkej Británie a Severného Írska
I. Lučića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6009 100, Fax: +385 1 6009 111
KONZULÁT ARMÉNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Trg A. Starčevića 5/1, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4577 525
GENERÁLNE KONZULÁTY A
KONZULÁTY
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Stipana Konzula Istranina 2, 51000 Rijeka
Tel./fax: +385 51 338 554
GENERÁLNY KONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Riva č. 16, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 355 200, Fax: +385 51 355 225
GENERÁLNY KONZULÁT RAKÚSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Klaićeva poljana 1, 21000 Split
Tel.: +385 21 322 353, Fax: +385 21 362 308
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: +385 21 348 155, 344 577
Fax: +385 21 361 268
KONZULÁT BELGICKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Antuna Barca 10, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 438 177, Fax: +385 20 438 176
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Erazma Barčića 9, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 337 420, +385 51 337 421
Fax: +385 51 337 361
KONZULÁT BURKINY FASO - ZÁHREB
Medveščak 54, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4633 945, +385 1 4633 946
Fax: +385 1 4633 947
GENERÁLNY KONZULÁT SRBSKEJ
REPUBLIKY - VUKOVAR
204. vukovarske brigade č. 2, 32000 Vukovar
Tel.: +385 32 441 016, +385 32 441 183
Fax: +385 32 441 015
GENERÁLNY KONZULÁT CYPERSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 8, 10000 Záhreb
Tel.: +385 42 377 319, +385 98 451 689
Fax: +385 42 377 395
28
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY RIJEKA
Kumičićeva 13, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 218 756, +385 51 686 301,
+385 98 327 692
Fax: +385 51 218 764
KONZULÁT REPUBLIKY CŌTE
D´IVOIRE - ZÁHREB
Špansko 22, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3895 127, Fax: +385 1 3893 684
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Gornje Prekrižje 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4674 044, 4620 616
Fax: +385 1 4620 617
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Trumbićeva obala 5, 21000 Split
Tel.: +385 21 345 275, +385 91 339 1212
Fax: +385 21 345 275
KONZULÁT ČÍLSKEJ REPUBLIKY SPLIT
Baktulijin put bb, 21000 Split
Tel.: +385 21 352 401, Fax: +385 21 352 407
KONZULÁT ÍRSKA - ZÁHREB
Miramarska 23 (Eurocentar), 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6310 025, Fax : +385 1 2413 901
GENERÁLNY KONZULÁT DÁNSKEHO
KRÁĽOVSTVA – ZÁHREB
Gramača 2 L, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3760 536, Fax: +385 1 3760 535
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - BUJE
Trg Josipa Broza 13, 52460 Buje
Tel.: +385 52 773 122, Fax: +385 52 772 082
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
– DUBROVNÍK
Bana J. Jelačića 19, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 313 335, Fax: +385 20 416 377
VICEKONZULÁT TALIANSKEJ
REPUBLIKY - PULA
Tartinijeva 15, 52100 Pula
Tel.: +385 52 388 864, +385 52 507 007
Fax: +385 52 388 863
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Splitska 2, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 212 522, Fax: +385 51 241 522
KONZULÁT TALIANSKEJ REPUBLIKY
- DUBROVNÍK
c/o Hotel Libertas-Rixos, Liechtensteinov
put 3, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 200 262, Fax: +385 20 412 838
KONZULÁT DÁNSKEHO KRÁĽOVSTVA
– SPLIT
Matice Hrvatske 15, 21000 Split
Tel.: +385 21 558 600, Fax: +385 21 465 335
KONZULÁT JEMENSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Biankinijeva 6, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4553 114
GENERÁLNY KONZULÁT FILIPÍNSKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
Tomašićeva 7, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4612 000, Fax: +385 1 4618 414
KONZULÁT HAŠEMITSKÉHO
KRÁĽOVSTVA JORDÁNSKO - ZÁHREB
Gračanska cesta 84, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4645 957, Fax: +385 1 4645 956
KONZULÁT FÍNSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Teslina 3, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4811 757
29
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - RIJEKA
Trg braće Mažuranića 10, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 406 500, Fax: +385 51 406 588
KONZULÁT JUHOAFRICKEJ
REPUBLIKY - ZÁHREB
c/o Agrokor d.d., Trg Dražena Petrovića 3
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4894 111, Fax: +385 1 4844 363
KONZULÁT MACEDÓNSKEJ
REPUBLIKY - ZADAR
Trg Petra Zoranića 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 23 211 162, Fax: +385 23 211 162
KONZULÁT KAZAŠSKEJ REPUBLIKY
- UMAG
Obala Josipa Broza 3, 52476 Umag
Tel./fax: +385 52 742 145
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Petrova 48a, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4635 500, Fax: +385 1 4635 589
KONZULÁT KENSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Ilica 43/II, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4921 873, Fax: +385 1 4921 874
KONZULÁT MALTSKEJ REPUBLIKY
- SPLIT
c/o “Brodospas” d.d., Obala Lazareta 2
21000 Split
Tel.: +385 21 405 100, +385 21 343 261
Fax: +385 21 345 344
KONZULÁT DEMOKRATICKEJ
REPUBLIKY KONGO – ZÁHREB
Frankopanska ulica 2, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3091 257, Fax: +385 1 3755 303
KONZULÁT LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
5. Ravnice b.b., 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4852 717, Fax: +385 1 4852 718
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - ZÁHREB
Mlinovi 81, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4674 338, Fax: +385 1 4336 285
KONZULÁT LITOVSKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Amruševa 1/II, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4811 612, 4810 061
Fax: +385 1 4810 061
KONZULÁT SPOJENÝCH ŠTÁTOV
MEXICKÝCH - SPLIT
Meštrovićevo šetalište 82 a, 21000 Split
Tel./fax: +385 21 358 824
KONZULÁT MONACKÉHO
KNIEŽATSTVA - ZÁHREB
Kaptol centar, Nova Ves 17, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4860 377, Fax: +385 1 4860 081
KONZULÁT LITOVSKEJ REPUBLIKY –
STARIGRAD PAKLENICA
Ulica dr. Franje Tuđmana 14,
23244 Starigrad-Paklenica
Tel.: +385 98 665 892, Fax: +385 23 369 829
KONZULÁT MONGOLSKA - ZÁHREB
Trg bana Josipa Jelačića 4/3,
10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4002 025, Fax : +385 1 4649 800
KONZULÁT MAĎARSKA - RIJEKA
Riva Boduli 1, (P.P. 200), 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 213 494, Fax: +385 51 331 614
KONZULÁT NAMÍBIJSKEJ REPUBLIKY
– ZÁHREB
Gradec 3, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4645 209, mob.: +385 91 3347 333
KONZULÁT MAĎARSKA - SPLIT
Ivana Gundulića 26/A II, 21000 Split
Tel.: +385 21 480 019, Fax: +385 21 380 203
30
KONZULÁT PAKISTANSKEJ
ISLAMSKEJ REPUBLIKY - ZÁHREB
Pasarićeva 12, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 3644 775 / 76 / 77
Fax: +385 1 4617 333
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
c/o “Atlantska plovidba“ d.d.,
Od sv. Mihajla 1, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 356 141, +385 20 356 133
Fax: +385 20 356 729
KONZULÁT RUMUNSKEJ REPUBLIKY
– RIJEKA
Korzo 6, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 315 033, Fax: +385 51 315 242
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - OPATIJA
Ulica 9. rujna č. 11, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 271 977, Fax: +385 51 271 996
KONZULÁT RUSKEJ FEDERÁCIE –
PULA
Kandlerova 46, 52100 Pula
Tel./fax: +385 52 215 758
KONZULÁT HOLANDSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XII, 21000 Split
Tel./fax: +385 21 312 399
KONZULÁT SÝRSKEJ ARABSKEJ
REPUBLIKY – ZÁHREB
Kaptol 19, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4814 862, Fax: +385 1 4814 858
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- RIJEKA
Žrtava fašizma 2/II, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 335 827, +385 51 335 831
Fax: +385 51 213 549
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– SPLIT
Kralja Zvonimira 14/XI, 21000 Split
Tel. : +385 21 315 108, Fax: +385 21 315 109
KONZULÁT NÓRSKEHO KRÁĽOVSTVA
- DUBROVNÍK
Uz Giman 7 A, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 357 945, Fax: +385 20 357 043
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– OSIJEK
Sunčana ulica 20, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 514 710, Fax: +385 31 514 764
KONZULÁT NOVÉHO ZÉLANDU ZÁHREB
Vlaška ulica 50a, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4612 060
KONZULÁT SLOVENSKEJ REPUBLIKY
– OPATIJA
Ulica maršala Tita 138, (c/o Hotel
"Mozart"), 51410 Opatija
mob.: +385 91 1969 121
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - OSIJEK
Ulica Borova 1, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 220 006, Fax: +385 31 220 007
GENERÁLNY KONZULÁT SLOVINSKEJ
REPUBLIKY - SPLIT
Istarska ulica č. 9, 21000 Split
Tel./fax: +385 21 389 224
KONZULÁT SPOLKOVEJ REPUBLIKY
NEMECKO - SPLIT
Svačićeva 4, 21000 Split
Tel.: +385 21 409 347, Fax: +385 21 486 401
KONZULÁT SUDÁNSKEJ REPUBLIKY
- ZÁHREB
Vramčeva 17, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4817 613
KONZULÁT OMÁNSKEHO SULTANÁTU
- ZÁHREB
Kneza Višeslava 1/IV, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4611 161, +385 1 4611 163,
+385 1 4611 098, +385 1 4550 303
31
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A
SEVERNÉHO ÍRSKA - SPLIT
Obala Hrvatskog narodnog preporoda
10/III, 21000 Split
Tel.: +385 21 346 007, Fax: +385 21 362 905
KONZULÁT ŠPANIELSKEHO
KRÁĽOVSTVA - DUBROVNÍK
Zagrebačka 2, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 426 528, Fax: +385 20 326 390
mob.: +385 91 5038 057
KONZULÁT DEMOKRATICKEJ
SOCIALISTICKEJ REPUBLIKY SRÍ
LANKA - ZÁHREB
Heinzelova 62a/VI, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6387 780, Fax: +385 1 6387 702
Pre ďalšie informácie kontaktujte
Ministerstvo zahraničných a európskych
vecí Chorvátskej republiky.
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.mvep.hr
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - RIJEKA
Riva 20, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 212 287, Fax: +385 51 211 014
INFORMÁCIE
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 ZÁHREB, CHORVÁTSKO
Tel.: +385 1 4699 333
Fax: +385 1 4557 827
E-mail: [email protected]
Web: www.hrvatska.hr
www.facebook.com/croatia.hr
www.youtube.com/croatia
issuu.com/croatia.hr
KONZULÁT ŠVÉDSKEHO
KRÁĽOVSTVA - SPLIT
Držićeva 8, 21000 Split
Tel.: +385 21 338 234, Fax: +385 21 314 530
GENERÁLNY KONZULÁT THAJSKÉHO
KRÁĽOVSTVA - ZÁHREB
Gundulićeva 18/IV, 10000 Záhreb
Tel./fax: +385 1 4830 359
KONZULÁT TUNISKEJ REPUBLIKY ZÁHREB
Iblerov trg 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4615 068, mob.: +385 98 708 564
Fax: +385 1 4619 566
Kroatische Zentrale für Tourismus
Liechtensteinstraße 22 a, 1/1/7
A- 1090 Wien
Tel.: +43 1 585 38 84
Fax: +43 1 585 38 84 20
E-mail: [email protected]
Web: at.croatia.hr
KONZULÁT UKRAJINY - ZADAR
Kralja Tvrtka 3, 23000 Zadar
Tel.: +385 23 7892 988, Fax:+385 23 364 430
Kroatische Zentrale für Tourismus
60313 Frankfurt/M, Hochstrasse 43,
Deutschland
Tel.: +49 69 238 53 50
Fax: +49 69 238 53 520
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
KONZULÁT SPOJENÉHO
KRÁĽOVSTVA VEĽKEJ BRITÁNIE A
SEVERNÉHO ÍRSKA - DUBROVNÍK
c/o Trgovačko poslovni centar Mercante
Vukovarska 22/I., 20000 Dubrovník
Tel./fax: +385 20 324 597
32
Croatian National Tourist Office
London W6 9ER, 1, The Lanchesters,
162-164 Fulham Palace Road, United
Kingdom
Tel.: +44 208 563 79 79
Fax: +44 208 563 26 16
E-mail: [email protected]
Web: gb.croatia.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
80469 München, Rumfordstrasse 7,
Deutschland
Tel.: +49 89 22 33 44
Fax: +49 89 22 33 77
E-mail: [email protected]
Web: de.croatia.hr
Ente Nazionale Croato per il Turismo
20122 Milano, Piazzeta Pattari 1/3, Italia
Tel.: +39 02 86 45 44 97
Fax: +39 02 86 45 45 74
E-mail: [email protected]
Web: it.croatia.hr
Croatian National Tourist Office,
PO BOX 2651, New York, NY 10118,
E-mail: [email protected]
Web: us.croatia.hr
Narodowy Ośrodek Informacji
Turystycznej Republiki Chorwacji
00-675 Warszawa, ul. Nowogrodzka 50,
Polska
Tel.: +48 22 828 51 93, +48 22 828 5194
Fax: +48 22 828 51 90
E-mail: [email protected]
Web: pl.croatia.hr
Chorvatské turistické sdružení
110 00 Praha 1, Krakovská 25,
Česká republika
Tel.: +420 2 2221 1812, +420 2 2221 0793
Fax: +420 2 2221 0793
E-mail: [email protected]
Web: cz.croatia.hr
Kroatiska turistbyrån
11135 Stockholm, Kungsgatan 24, Sverige
Tel.: +46 8 53 482 080, +46 8 5348 2081
Fax: +46 8 20 24 60
E-mail: [email protected]
Web: se.croatia.hr
Chorvátske turistické združenie
821 09 Bratislava, Trenčianska 5,
Slovenská republika
Tel.: +421 2 55 562 054, +421 2 55 415 415
Fax: +421 2 55 422 619
E-mail: [email protected]
Web: sk.croatia.hr
Kroatisch Nationaal Bureau Voor
Toerisme
1081 GG Amsterdam, Nijenburg 2F,
Netherlands
Tel.: +31 20 661 64 22
Fax: +31 20 661 64 27
E-mail: [email protected]
Web: nl.croatia.hr
Horvát Idegenforgalmi Közösség
1054 Budapest, Akademia u. 1,
Magyarország
Tel.: +36 1 267 55 88, +36 1 267 55 99
Fax: +36 1 267 55 88, +36 1 267 55 99
E-mail: [email protected]
Web: hu.croatia.hr
Office National Croate du Tourisme
1000 Bruxelles, Vieille Halle aux Blés 38,
Belgique
Tel.: +32 2 55 018 88
Fax: +32 2 55 018 83
E-mail: [email protected]
Web: be.croatia.hr
Office National Croate de Tourisme
75116 Paris, 48, avenue Victor Hugo, France
Tel.: +33 1 45 00 99 55, +33 1 45 00 99 57
Fax: +33 1 45 00 99 56
E-mail: [email protected]
Web: fr.croatia.hr
33
Xopвatckoe typиctичeskoe cooбщectвo
123610 Moscow, Krasnopresnenskaya
nab. 12, office 1502, Russia
Tel.: +7 495 258 15 07, +7 495 258 15 93
Fax: +7 495 258 15 07, +7 495 258 15 93
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: ru.croatia.hr
TURISTICKÉ ZDRUŽENIA ŽÚP
Hrvaška turistična skupnost
1000 Ljubljana, Gosposvetska 2, Slovenija
Tel.: +386 1 23 07 400
Fax: +386 1 23 07 404
E-mail: [email protected]
Web: si.croatia.hr
Brodsko-posavská
Petra Krešimira IV č. 1,
35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 35 408 393, Fax: +385 35 408 392
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbpz.hr
Kroatische Zentrale für Tourismus
8002 Zürich, Seestrasse 160, Switzerland
Tel.: +41 43336 2030, +41 43 336 2031,
+41 43 336 2032, +41 43 336 2034
Fax: +41 43 336 2039
E-mail: [email protected]
Web: ch.croatia.hr
Dubrovnícko-neretvianska
Vukovarska 24, 20000 Dubrovnik
Tel.: +385 20 324 999, Fax: +385 20 324 224
E-mail: [email protected]
Web: www.visitdubrovnik.hr
Bjelovarsko-bilogorská
Trg Eugena Kvaternika 4, 43 000 Bjelovar
Tel.: +385 43 243 944, Fax: +385 43 241 229
E-mail: [email protected]
Web: www.tzbbz.hr
Istrijská
Pionirska 1, 52440 Poreč
Tel.: +385 52 452 797, Fax: +385 52 452 796
E-mail: [email protected]
Web: www.istra.hr
Oficina Nacional de Turismo de Croacia
28001 Madrid, Calle Claudio Coello 22,
esc.B, 1°C, Espana
Tel.: +3491 781 5514
Fax: +3491 431 8443
E-mail: [email protected]
Web: www.visitacroacia.es
Karlovacká
Ambroza Vraniczanya 6, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 320, Fax: +385 47 601 415
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkz.hr
クロアチア政府観光局
Ark Mori Building 12F
1-12-32 Akasaka, Minato-ku
Tokyo 107-6012
〒107-6012 東京都港区赤坂1-12-32ア
ーク森ビル12F
Tel.: +81 3 4360 8384
Fax: +81 3 4360 8201
E-mail: [email protected]
Web: visitcroatia.jp
Koprivnicko-križevacká
Antuna Nemčića 5, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 48 624 408, Fax: +385 48 624 407
E-mail: [email protected]
Web: www.tz-koprivnicko-krizevacka.hr
Krapinsko-zagorská
D. G. Krambergera 1, 49000 Krapina
Tel.: +385 49 233 653
E-mail: [email protected]
Web: www.tzkzz.hr
34
Ličsko-senjská
Budačka 12, 53000 Gospić
Tel./fax: +385 53 574 687
E-mail: [email protected]
Web: www.lickosenjska.com
Šibenicko-kninská
Fra Nikole Ružića bb, 22000 Šibenik
Tel.: +385 22 219 072, Fax: +385 22 212 346
E-mail: [email protected]
Web: www.sibenikregion.com
Medjimurská
J. B. Jelačića 22, 40000 Čakovec
Tel./fax.: +385 40 390 191
E-mail: [email protected]
Web: www.tzm.hr
Varaždínska
Uska 4, 42000 Varaždín
Tel.: +385 42 210 096, Fax: +385 42 210 073
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-vzz.hr
Osijecko-baranjská
Kapucinska 40, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 214 852, Fax: +385 31 214 853
E-mail: [email protected]
Web: www.tzosbarzup.hr
Viroviticko-podravská
Masarykova 6, 33000 Virovitica
Tel.: +385 33 726 069, Fax: +385 33 722 060
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvpz.hr
Požežsko-slavónska
Županijska 7, 34000 Požega
Tel.: +385 34 290 177, Fax: +385 34 290 223
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzps.hr
Vukovarsko-srijemská
Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci
Tel.: +385 32 338 425, Fax: +385 32 344 034
E-mail: [email protected]
Web: www.tzvsz.hr,
www.visitvukovar-srijem.com
Primorsko-goranská
N. Tesle 2, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 272 988, +385 51 272 665
Fax: +385 51 272 909
E-mail: [email protected], [email protected]
Web: www.kvarner.hr
Zadarská
Sv. Leopolda Bogdana Mandića 1,
23000 Zadar
Tel.: +385 23 315 316, Fax: +385 23 315 107
E-mail: [email protected]
Web: www.zadar.hr
Sisacko-moslavinská
Stjepana i Antuna Radića 28/II,
44000 Sisak
Tel.: +385 44 540 163, Fax: +385 44 540 164
E-mail: [email protected]
Web: www.turizam-smz.hr
Záhrebská
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4873 665, Fax: +385 1 4873 670
E-mail: [email protected]
Web: www.tzzz.hr
Splitsko-dalmatínska
Prilaz braće Kaliterne 10/I, 21000 Split
Tel./fax: +385 21 490 032, +385 21 490 034
E-mail: [email protected]
Web: www.dalmatia.hr
35
TURISTICKO-INFORMAČNÉ
CENTRÁ
ROVINJ
Obala Pina Budicina 12, 52210 Rovinj
Tel.: +385 52 811 566, Fax: +385 52 816 007
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rovinj.com
ISTRIA
ISTRIJSKÁ ŽUPA
UMAG
Trgovačka 6, 52470 Umag
Tel.: +385 52 741 363, Fax: +385 52 741 649
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-umag.com
FUNTANA
Bernarda Borisija 2, 52452 Funtana
Tel.: +385 52 445 119, Fax: +385 52 445 124
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-funtana.com
LABIN
Aldo Negri 20, 52220 Labin
Tel.: +385 52 855 560, Fax: +385 52 855 560
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-rabac.com
VRSAR
Rade Končara 46, 52450 Vrsar
Tel.: +385 52 441 746, +385 52 441 187
Fax: +385 52 441 187
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-vrsar.com
MEDULIN
Centar 223, 52203 Medulin
Tel.: +385 52 577 145, Fax: +385 52 577 227
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-medulin.com
CENTRÁLNA ISTRIA
Franine i Jurine 14, 52000 Pazin
Tel.: +385 52 622 460, Fax: +385 52 616 886
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-central.com
NOVIGRAD
Mandrač 29a, 52466 Novigrad
Tel.: +385 52 757 075, +385 52 758 011
Fax: +385 52 757 075
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-novigrad.com
BALE
Rovinjska 1, 52211 Bale
Tel.: +385 52 824 270, Fax: +385 52 824 045
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-bale.com
BRTONIGLA
Mlinska 2, 52474 Brtonigla
Tel.: +385 52 774 307, Fax: +385 52 720 860
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-brtonigla.com
POREČ
Zagrebačka 9, 52440 Poreč
Tel.: +385 52 451 293, +385 52 451 458
Fax: +385 52 451 665
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-porec.com
BUJE
1. svibnja č. 2, 52460 Buje
Tel.: +385 52 773 353, Fax: +385 52 773 353
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buje-buie.com
PULA
Forum 3, 52100 Pula
Tel.: +385 52 219 197, Fax: +385 52 211 855
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-pula.com
BUZET
Vladimira Gortana 9, 52420 Buzet
Tel.: +385 52 662 343, Fax: +385 52 662 343
E-mail: [email protected]
Web: www.istria-buzet.com
36
FAŽANA
43. istarske divizije 8, 52212 Fažana
Tel.: +385 52 383 727, Fax: +385 52 383 728
E-mail: info@istria-fazana.com
Web: www.istria-fazana.com
KRŠAN
Vozilići 66, 52234 Kršan
Tel.: +385 52 880 155, Fax: +385 52 880 155
E-mail: info@istria-krsan.com
Web: www.istria-krsan.com
KAŠTELIR-LABINCI
Plac bb, 52464 Kaštelir
Tel.: +385 52 463 140, Fax: +385 52 463 140
E-mail: info@istria-kastelirlabinci.com
Web: www.istria-kastelirlabinci.com
MARČANA
Krnica 19, 52208 Krnica
Tel.: +385 52 571 058, +385 52 566 366
Fax: +385 52 571 075
E-mail: info@istria-marcana.com
Web: www.istria-marcana.com
SVETVINČENAT
Svetvinčenat 20, 52342 Svetvinčenat
Tel.: +385 52 560 349, Fax: +385 52 560 349
E-mail: info@istria-svetvincenat.com
Web: www.istria-svetvincenat.com
MOTOVUN
Trg Andrea Antico 1, 52424 Motovun
Tel.: +385 52 617 480, Fax: +385 52 617 482
E-mail: info@tz-motovun.hr
Web: www.istria-motovun.com
TAR-VABRIGA
Istarska 8a, 52465 Tar
Tel.: +385 52 443 250, Fax: +385 52 443 570
E-mail: info@istria-tarvabriga.com
Web: www.istria-tarvabriga.com
VIŽINADA
Vižinada bb, 52447 Vižinada
Tel.: +385 52 446 110, Fax: +385 52 446 110
E-mail: info@istria-vizinada.com
Web: www.istria-vizinada.com
VODNJAN
Narodni trg 3, 52447 Vodnjan
Tel.: +385 52 511 700, Fax: +385 52 511 700
E-mail: info@istria-vodnjan.com
Web: www.istria-vodnjan.com
KVARNER
PRÍMORSKO-GORANSKÁ ŽUPA
KVARNER INFO – VRATA JADRANA
(DVERE JADRANU)
Čikovići bb, 51215 Kastav
Tel.: +385 51 623 333, +385 51 628 888
E-mail: info@kvarner.hr
Web: www.kvarner.hr
BARBAN
Barban 69, 52207 Barban
Tel.: +385 52 567 420, Fax: +385 52 567 098
E-mail: info@istria-barban.com
Web: www.istria-barban.com
KVARNER INFO – JUG (JUH)
Kralja Tomislava 6,
51250 Novi Vinodolski
Tel.: +385 51 791 171, +385 51 792 032
Fax: +385 51 224 306, +385 51 792 032
E-mail: info@tz-novi-vinodolski.hr
Web: www.tz-novi-vinodolski.hr
GROŽNJAN
Umberto Gorjan 3, 52429 Grožnjan
Tel.: +385 52 776 131, Fax: +385 52 721 131
E-mail: info@istria-groznjan.com
Web: www.istria-groznjan.com
KANFANAR
Trg Marka Zelka 1, 52352 Kanfanar
Tel.: +385 52 825 244, Fax: +385 52 825 043
E-mail: info@istria-kanfanar.com
Web: www.istria-kanfanar.com
37
KVARNER INFO – LETISKO RIJEKA
Hamec 1, 51513 Omišalj
Tel.: +385 51 841 865, Fax: +385 51 841 892
E-mail: infopunkt@krk.hr
Web: www.krk.hr
CRES
Cons 10, 51557 Cres
Tel.: +385 51 571 535, Fax: +385 51 571 535
E-mail: tzg-cresa@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-cres.hr
INFO GORSKI KOTAR
Lujzinska cesta 47, 51300 Delnice
Tel.: +385 51 812 156, Fax: +385 51 812 156
E-mail: tz-grada-delnica@ri.t-com.hr,
tz-delnice@gorskikotar.com
Web: www.tz-delnice.hr
MALI LOŠINJ
Riva lošinjskih kapetana 29,
51550 Mali Lošinj
Tel.: +385 51 231 547, +385 51 231 884
Fax: +385 51 233 373
E-mail: tzg-mali-losinj@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malilosinj.hr
RIJEKA
Korzo 14, 51000 Rijeka
Tel.: +385 51 335 882, Fax: +385 51 214 706
E-mail: tic@tz-rijeka.hr
Web: www.tz-rijeka.hr
RAB
Trg Municipium Arba 8, 51280 Rab
Tel.: +385 51 771 111, +385 51 724 064
Fax: +385 51 771 110
E-mail: tzg-raba@ri.t-com.hr
Web: www.tzg-rab.hr
KRALJEVICA
Rovina bb, 51262 Kraljevica
Tel.: +385 51 282 444, Fax: +385 51 282 444
E-mail: tic@tzg-kraljevica.hr
Web: www.kraljevica,hr
LOVRAN
Trg slobode 1, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 291 740, Fax: +385 51 294 387
E-mail: tzo-lovran@ri.t-com.hr
information@tz-lovran.hr
Web: www.tz-lovran.hr
CRIKVENICA
Trg S. Radića 1c, 51260 Crikvenica
Tel.: +385 51 241 051, Fax: +385 51 241 867
E-mail: info@tzg-crikvenice.hr
Web: www.rivieracrikvenica.com
MEDVEJA
Medveja bb, 51415 Lovran
Tel.: +385 51 291 296, Fax: +385 51 291 296
E-mail: tzm.medveja@ri.t-com.hr
Web: www.tz-lovran.hr
JADRANOVO
Ivani bb, 51264 Jadranovo
Tel.: +385 51 246 160, Fax: +385 51 788 568
E-mail: td-jadranovo@tzg-crikvenice.hr
Web: www.rivieracrikvenica.com
KOSTRENA
Ulica Kostrenskih boraca 1a,
51221 Kostrena
Tel.: +385 51 289 207, Fax: +385 51 289 003
tzo-kostrena@ri.t-com.hr
www.tzo-kostrena.hr
DRAMALJ
Gajevo šetalište 48, 51265 Dramalj
Tel.: +385 51 786 363, Fax: +385 51 786 021
E-mail: td-dramalj@tzg-crikvenice.hr
Web: www.rivieracrikvenica.com
BAŠKA
Kralja Zvonimira 114 (p.p. 7), 51523 Baška
Tel.: +385 51 856 817, Fax: +385 51 856 544
E-mail: tz-baska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-baska.hr
KRK
Obala hrvatske mornarice bb, 51500 Krk
Tel.: +385 51 220 226, Fax: +385 51 220 226
E-mail: tz-krk@hi.t-com.hr, tz@tz-krk.hr
Web: www.tz-krk.hr
38
DALMÁCIA - ZADAR
MALINSKA
Obala 46, 51511 Malinska
Tel.: +385 51 859 207, Fax: +385 51 858 254
E-mail: tic-malinska@ri.t-com.hr
Web: www.tz-malinska.hr
ZADARSKÁ ŽUPA
BIOGRAD NA MORU
Trg hrvatskih velikana 2,
23210 Biograd na moru
Tel.: +385 23 383 123
E-mail: info@tzg-biograd.hr
Web: www.tzg-biograd.hr
OMIŠALJ
Prikešte 11, 51513 Omišalj
Tel.: +385 51 841 042, +385 51 846 735
Fax: +385 51 841 042
E-mail: tzo-njivice@ri.t-com.hr
Web: www.tz-njivice-omisalj.hr
PAG
Vela ulica 18, 23250 Pag
Tel.: +385 23 611 286, Fax: +385 23 611 286
E-mail: tzg-paga1@zd.t-com.hr
Web: www.pag-tourism.hr
PUNAT
Pod Topol 2, 51521 Punat
Tel.: +385 51 854 860, Fax: +385 51 854 970
E-mail: info@tzpunat.hr
Web: www.tzpunat.hr
ZADAR
Mihe Klaića 1, 23000 Zadar
Tel.: +385 23 316 166, Fax: +385 23 211 781
E-mail: info@tzzadar.hr
Web: www.visitzadar.net
FUŽINE
Sv. Križ 2, 51322 Fužine
Tel.: +385 51 835 163, Fax: +385 51 830 000
E-mail: tzo-fuzine@ri.t-com.hr
Web: www.tz-fuzine.hr
NIN
Trg braće Radića 3, 23232 Nin
Tel.: +385 23 264 280, Fax: +385 23 265 247
E-mail: tzg-nina@zd.t-com.hr
Web: www.nin.hr
SELCE
Šetalište Ivana Jeličića 1, 51266 Selce
Tel.: +385 51 765 165, Fax: +385 51 765 165
E-mail: tzm-selce@ri.t-com.hr
Web: www.tzselce.hr
STARIGRAD
Trg Tome Marasovića 1, 23244 Starigrad
Tel.: +385 23 369 245, Fax: +385 23 369 255
E-mail: info@rivijera-paklenica.hr
Web: www.rivijera-paklenica.hr
OPATIJA
M. Tita 128, 51410 Opatija
Tel.: +385 51 271 310, Fax: +385 51 712 290
E-mail: opatijainfo@ri.t-com.hr
Web: www.opatija-tourism.hr
ZATON
Zadarska cesta 39a, 23232 Zaton-Nin
Tel.: +385 23 265 461, Fax: +385 23 265 462
E-mail: zaton-zd@inet.hr
Web: www.zaton-zd.hr
VIR
Put mula bb, 23234 Vir
Tel.: +385 23 362 196, Fax: +385 23 362 196
E-mail: tzo-vir@zd.t-com.hr
Web: www.otok-vir.info
39
PAKOŠTANE
Kraljice Jelene 78, 23211 Pakoštane
Tel.: +385 23 381 892, Fax: +385 23 381 608
E-mail: tzo-pakostane@zd.t-com.hr
Web: www.pakostane.hr
JEZERA
Put Zaratića 3, 22244 Jezera
Tel.: +385 22 439 120, Fax: +385 22 439 905
E-mail: turisticka-zajednica-jezera@si.htnet.hr
Web: www.summernet.hr/jezera
SV. FILIP I JAKOV
Obala kralja Tomislava 16,
23207 Sv. Filip i Jakov
Tel.: +385 23 389 071, Fax: +385 23 389 239
E-mail: info@sv-filipjakov.hr
Web: www.sv-filipjakov.hr
KNIN
Tuđmanova 24, 22300 Knin
Tel.: +385 22 664 822, Fax: +385 22 664 819
E-mail: info@tz-knin.hr
Web: www.tz-knin.hr
MURTER – KORNATI
Rudina bb, 22244 Murter
Tel.: +385 22 434 995, Fax: +385 22 434 950
E-mail: info@tzo-murter.hr
Web: www.tzo-murter.hr
DALMÁCIA - ŠIBENIK
ŠIBENICKO-KNINSKÁ ŽUPA
ŠIBENIK
Obala Dr. Franje Tuđmana 5,
22000 Šibenik
Tel.: +385 22 214 411, Fax: +385 22 214 266
E-mail: tz.grada.sibenika@si.t-com.hr
Web: www.sibenik-tourism.hr
PIROVAC
Kralja Krešimira IV č. 6, 22213 Pirovac
Tel.: +385 22 466 770, Fax: +385 22 466 770
E-mail: tz-pirovac@si.t-com.hr
Web: www.tz-pirovac.hr
VODICE
Obala Vladimira Nazora bb, 22211 Vodice
Tel.: +385 22 443 888, Fax: +385 22 442 111
E-mail: info@vodice.hr
Web: www.vodice.hr
PRIMOŠTEN
Trg Biskupa Arnerića 2, 22202 Primošten
Tel.: +385 22 571 111, Fax: +385 22 571 703
E-mail: tz-primosten@si.htnet.hr
Web: www.tz-primosten.hr
BETINA
Trg na moru 2, 22244 Betina
Tel.: +385 22 436 522, Fax: +385 22 436 523
E-mail: tz-betina@hi.t-com.hr
ROGOZNICA
Obala Kneza Domagoja bb,
22203 Rogoznica
Tel.: +385 22 559 253, Fax: +385 22 558 030
E-mail: turisticka-zajednica@si.htnet.hr
Web: www.rogoznica.net
BRODARICA – KRAPANJ
Krapanjskih spužvara 1,
22207 Krapanj-Brodarica
Tel.: +385 22 350 612, Fax: +385 22 350 612
E-mail: info@tz-brodarica.hr
Web: www.tz-brodarica.hr
SKRADIN
Trg Male Gospe 3, 22222 Skradin
Tel.: +385 22 771 306, Fax: +385 22 771 336
E-mail: tz-skradin@si.htnet.hr
Web: www.skradin.hr
GREBAŠTICA
Grebaštica donja bb, 22216 Grebaštica
Tel.: +385 22 577 044, Fax: +385 22 577 044
E-mail: info@tz-grebastica.hr
Web: www.tz-grebastica.hr
40
TISNO
Istočna Gomilica 1A, 22240 Tisno
Tel.: +385 22 438 604, Fax: +385 22 438 603
E-mail: tz-opcine-tisno@si.htnet.hr
Web: www.tz-tisno.hr
SPLIT
Peristil bb, 21000 Split
Tel.: +385 21 345 606, Fax: +385 21 339 898
E-mail: turistinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
TRIBUNJ
Badnje bb, 22212 Tribunj
Tel.: +385 22 446 143, Fax: +385 22 446 143
E-mail: tztribunj@inet.hr
Web: www.tz-tribunj.hr
SUPETAR
Porat 1, 21400 Supetar
Tel.: +385 21 630 551, Fax: +385 21 630 551
E-mail: info@supetar.hr
Web: www.supetar.hr
ZLARIN
Zlarin bb, 22232 Zlarin
Tel.: +385 22 553 557
E-mail: tzzlarin@net.hr
TROGIR
Trg Pape Ivana Pavla II. č. 1, 21220 Trogir
Tel.: +385 21 885 628, Fax: +385 21 885 628
E-mail: tzg-trogira@st.t-com.hr
Web: www.tztrogir.hr
DRNIŠ
Domovinskog rata 5, 22320 Drniš
Tel.: +385 22 888 619, Fax: +385 22 888 609
E-mail: info@tz-drnis.hr
Web: www.tz-drnis.hr
VIS
Šetalište stare Isse 2, 21480 Vis
Tel.: +385 21 717 017, Fax: +385 21 717 018
E-mail: tzg-visa@st.t-com.hr
Web: www.tz-vis.hr
DALMÁCIA - SPLIT
BOL
Porat bolskih pomoraca bb, 21420 Bol
Tel.: +385 21 635 638, Fax: +385 21 635 972
E-mail: tzo-bol@st.t-com.hr
Web: www.bol.hr
SPLITSKO-DALMATÍNSKA ŽUPA
HVAR
Trg sv. Stjepana bb, 21450 Hvar
Tel.: +385 21 741 059, Fax: +385 21 741 059
E-mail: tzg-hvar@st.t-com.hr
Web: www.tzhvar.hr
SPLIT
Riva, Obala HNP 9, 21000 Split
Tel.: +385 21 360 066, Fax: +385 21 360 066
E-mail: turistinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 16,
21300 Makarska
Tel.: +385 21 612 002, Fax: +385 21 616 288
E-mail: tzg-makarska@st.t-com.hr
Web: www.makarska-info.hr
SPLIT
Sv. Lovre 4, 21311 Stobreč
Tel.: +385 21 324 016, Fax: +385 21 324 355
E-mail: stobrecinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
SINJ
Vrlička 41, 21230 Sinj
Tel.: +385 21 826 352, Fax: +385 21 826 352
E-mail: tzg-sinja@st.t-com.hr
Web: www.tzsinj.hr
SPLIT
Duboke garme bb, 21224 Slatine
Tel.: +385 21 891 135, Fax: +385 21 891 135
E-mail: slatineinfo@visitsplit.com
Web: www.visitsplit.com
41
ŠOLTA
Obala braće Marchi 17, 21430 Maslinica
Tel.: +385 21 659 220
E-mail: solta@solta.hr
Web: www.visitsolta.hr
GRADAC
Trg Soline, 21330 Gradac
Tel.: +385 21 697 375, Fax: +385 21 697 687
E-mail: info@gradac.hr
Web: www.gradac.hr
ŠOLTA
Obala Sv. Tereze bb., 21430 Rogač
Tel.: +385 21 654 491
E-mail: solta@solta.hr
Web: www.visitsolta.hr
GRADAC
Slakovac 9, 21335 Brist
Tel.: +385 21 699 440
E-mail: info@gradac.hr
Web: www.gradac.hr
ŠOLTA
Šetalište Marka Marulića bb.,
21432 Nečujam
Tel.: +385 21 654 491
E-mail: solta@solta.hr
Web: www.visitsolta.hr
GRADAC
Trg A. Starčevića, 21335 Podaca
Tel.: +385 21 699 517
E-mail: info@gradac.hr
Web: www.gradac.hr
GRADAC
Fra A.K.Miošića, 21334 Zaostrog
Tel.: +385 21 629 050
E-mail: info@gradac.hr
Web: www.gradac.hr
ŠOLTA
Riva Pelegrin bb., 21432 Stomorska
Tel.: +385 21 658 192
E-mail: solta@solta.hr
Web: www.visitsolta.hr
DUGI RAT
Poljička cesta 28, 21314 Supetar
Tel.: +385 21 873 133
E-mail: info@tz-dugirat.hr
Web: www.tz-dugirat.hr
OKRUG
Bana Jelačića 15, 21223 Okrug Gornji
Tel.: +385 21 887 311, Fax: +385 21 887 311
E-mail: tzo.okrug@st.t-com.hr
Web: www.tzo-okrug.hr
DUGI RAT
Poljička cesta bb, 21314 Duće
Tel.: +385 21 873 321
E-mail: info@tz-dugirat.hr
Web: www.tz-dugirat.hr
PODGORA
A.K.Miošića 2, 21327 Podgora
Tel.: +385 21 625 560, Fax: +385 21 625 560
E-mail: tz-podgora@st.t-com.hr
Web: www.podgora.hr
KAŠTELA
Kralja Tomislava 18, 21216 Kaštel Novi
Tel.: +385 21 232 044, Fax: +385 21 227 933
E-mail: tzg-kastela1@st.t-com.hr
Web: www.kastela-info.hr
PODGORA
Drašnice bb, 21328 Drašnice
Tel.: +385 21 626 472, Fax: +385 21 626 472
E-mail: tz.drasnice@gmail.com
Web: www.podgora.hr
42
DALMÁCIA - DUBROVNÍK
LASTOVO
Prijevor 7, 20290 Lastovo
Tel.: +385 20 801 018, Fax: +385 20 801 140
E-mail: tz-lastovo@du.t-com.hr
Web: www.lastovo-tz.net
DUBROVNÍCKO-NERETVIANSKA ŽUPA
STON
Pelješki put 1, 20230 Ston
Tel.: +385 20 754 452, Fax: +385 20 754 452
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.tzston.hr
SOBRA
Zaglavac-Sobra, 20225 Babino Polje
Tel.: +385 20 746 025, Fax: +385 20 746 022
E-mail: tz.mljet@du.t-com.hr
Web: www.mljet.hr
KLEK
Trg palmi 1, 20356 Klek
Tel.: +385 20 691 336, Fax: +385 20 691 336
E-mail: tzoslivno@gmail.com
Web: www.tzo-slivno.hr
SLANO
20232 Slano
Tel.: +385 20 871 236, Fax: +385 20 871 555
E-mail: tzo-dubrovacko-primorje@du.t-com.hr
Web: www.dubrovackoprimorje.hr/TZO
OREBIĆ
Zrinsko Frankopanska 2, 20250 Orebić
Tel.: +385 20 713 718, Fax: +385 20 714 001
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
DUBROVNÍK
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 312 011, Fax: +385 20 323 725
E-mail: info@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
OREBIĆ II.
Bana J. Jelačića 53, 20250 Orebić
Tel.: +385 20 714 070
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
ŽUPA DUBROVAČKA
(DUBROVNÍCKA ŽUPA)
Šetalište dr. F. Tuđmana 7, 20207 Mlini
Tel.: +385 20 486 254, Fax: +385 20 487 003
E-mail: tz-zupa-dubrovacka@du.t-com.hr
Web: www.dubrovnik.riviera.com
PIJAVIČINO
20243 Kuna
Tel.: +385 20 612 423
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
CAVTAT
Zidine 6, 20210 Cavtat
Tel.: +385 20 478 025, Fax: +385 20 479 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
KORČULA
Dr. F. Tuđmana 4, 20260 Korčula
20260 Korčula
Tel.: +385 20 715 867, Fax: +385 20 715 866
E-mail: tzg-korcule@du.t-com.hr
Web: www.visitkorcula.net
TRPANJ
Žalo 7, 20240 Trpanj
Tel.: +385 20 743 433, Fax: +385 20 743 920
E-mail: tzo-trpanj@du.t-com.hr
Web: www.tzo-trpanj.hr
VELA LUKA
Obala 3 č. 19, 20270 Vela Luka
Tel.: +385 20 813 619, Fax: +385 20 813 619
E-mail: tzo-vela-luka@du.t-com.hr
Web: www.tzvelaluka.hr
43
BLATO
Trg dr. F. Tuđmana 4, 20271 Blato
Tel.: +385 20 851 850, Fax: +385 20 851 241
E-mail: tzo-blato@du.t-com.hr
Web: www.blato-croatia.hr
DUBROVNÍK - LOPUD
Obala I. Kuljevana 12, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 759 086
E-mail: ured.lopud@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
DRAČE
20246 Drače
Tel.: +385 20 741 130, Fax: +385 20 741 130
E-mail: tzo-janjina@du.t-com.hr
Web: www.tzjanjina.hr
DUBROVNÍK – ŠIPAN
Luka bb, 20223 Šipanska Luka
Tel.: +385 20 758 084
E-mail: ured.sipan@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
DUBROVNÍK - PILE
Brsalje 5, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 312 011
E-mail: ured.pile@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
GOVEĐARI
Polače bb, 20226 Polače
Tel.: +385 20 744 186, Fax: +385 20 744 086
E-mail: tz-mjesta@du.t-com.hr
Web: www.tzmljet.hr
DUBROVNÍK – GRUŽ
Obala S. Radića 32, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 417 983
E-mail: ured.gruz@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
KUČIŠTE
20267 Kučište
Tel.: +385 99 3158 751
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
DUBROVNÍK - LAPAD
Šetalište kralja Zvonimira 3,
20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 437 460
E-mail: ured.lapad@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
LOVIŠTE
20269 Lovište
Tel.: +385 20 718 051
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
MOLUNAT
20219 Molunat
Tel.: +385 20 794 342, Fax: +385 20 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
DUBROVNÍK – ZATON
Zaton veliki 2, 20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 891 230
E-mail: ured.zaton@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
PRIŽBA
Prižba bb, 20271 Prižba
Tel.: +385 20 861 137, Fax: +385 20 851 241
E-mail: tzo-blato@du.t-com.hr
Web: www.tzo-blato.hr
DUBROVNÍK - ORAŠAC
Autobusová stanica Orašac,
20000 Dubrovník
Tel.: +385 20 891 166
E-mail: ured.orasac@tzdubrovnik.hr
Web: www.tzdubrovnik.hr
SMOKVICA
Brna, 20272 Smokvica
Tel.: +385 20 832 255, Fax: +385 20 832 188
E-mail: tzo-smokvica@du.t-com.hr
Web: www.brna.hr
44
VIGANJ
20267 Kučište
Tel.: +385 20 719 059
E-mail: info@visitorebic-croatia.hr
Web: www.visitorebic-croatia.hr
NOVALJA
Trg Briščić 1, 53291 Novalja
Tel.: +385 53 661 404, Fax: +385 53 663 238
E-mail: info@tz-novalja.hr
Web: www.tz-novalja.hr
LETISKO DUBROVNÍK
20213 Čilipi
Tel.: +385 20 773 313, Fax: +385 20 478 025
E-mail: tzcavtat-konavle@du.t-com.hr
Web: www.tzcavtat-konavle.hr
SENJ
Stara cesta 2, 53270 Senj
Tel.: +385 53 881 068, Fax: +385 53 881 219
E-mail: info@tz-senj.hr
Web: www.tz-senj.hr
ŽULJANA
Kraj, 20247 Žuljana
Tel.: +385 20 756 227, Fax: +385 20 756 227
E-mail: tzston@du.t-com.hr
Web: www.tzston.hr
MAJEROVO VRILO SINAC
53224 Ličko Lešće - Sinac
Tel.: +385 53 771 603, Fax: +385 53 771 603
E-mail: info@tz-otocac.hr
Web: www.tz-otocac.hr
LIKA - KARLOVAC
TURISTICKO-INFORMAČNÉ CENTRUM
GOSPIĆ
Bana Ivana Karlovića 1, 53000 Gospić
Tel.: +385 53 560 754, Fax: +385 53 574 784
E-mail: ticinfo@gmail.com
Web: www.tz-gospic-hr
KARLOVECKÁ ŽUPA
KARLOVAC
Trg Petra Zrinskog 3, 47000 Karlovac
Tel.: +385 47 615 115, Fax: +385 47 600 602
E-mail: info@karlovac-touristinfo.hr
Web: www.karlovac-touristinfo.hr
STREDNÉ CHORVÁTSKO
BJELOVARSKO-BILOGORSKÁ ŽUPA
RAKOVICA
Grabovac bb, 47245 Grabovac
Tel.: +385 47 784 303, Fax: +385 47 784 039
E-mail: info@rakovica.hr
Web: www.rakovica.hr
DARUVAR - PAPUK
Trg kralja Tomislava 12, 43500 Daruvar
Tel.: +385 43 331 382, Fax: +385 43 331 382
E-mail: tic@daruvar.hr
Web: www.tz-daruvar.hr
OGULIN
Alojzija Stepinca 1, 47300 Ogulin
Tel.: +385 47 532 278, Fax: +385 47 532 278
E-mail: tz-grada-ogulina@ka.t-com.hr
Web: www.tz-grada-ogulina.hr
BILOGORA - BJELOVAR
Trg E. Kvaternika 2, 43000 Bjelovar
Tel.: +385 43 243 944, Fax: +385 43 241 229
E-mail: info@tzbbz.hr,
tz.grada-bjelovara@bj.htnet.hr
Web: www.tzbbz.hr
LIČSKO-SENJSKÁ ŽUPA
PLITVICKÉ JAZERÁ
Rastovača bb, 53231 Plitvické jazerá
Tel.: +385 53 751 058
E-mail: info@tzplitvice.hr
Web: www.tzplitvice.hr
45
KOPRIVNICKO-KRIŽEVACKÁ ŽUPA
MARIJA BISTRICA
Zagrebačka bb, 49246 Marija Bistrica
Tel.: +385 49 468 380, Fax: +385 49 301 011
E-mail: tz@info-marija-bistrica.hr
Web: www.info-marija-bistrica.hr
KOPRIVNICA
Trg bana Jelačića 7, 48000 Koprivnica
Tel.: +385 48 621 433, Fax: +385 48 623 178
E-mail: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
Web: www.koprivnicatourism.com
STUBIČKE TOPLICE
(STUBICKÉ TEPLICE)
Viktora Šipeka 24, 49244 Stubičke Toplice
Tel.: +385 49 282 727, Fax: +385 49 283 404
E-mail: tzo@stubicketoplice.hr
Web: www.stubicketoplice.hr
KRIŽEVCI
Trg Antuna Nemčića 6, 48260 Križevci
Tel.: +385 48 681 199, Fax: +385 48 681 199
E-mail: tz@krizevci.hr
Web: www.tz-krizevci.hr
KRAPINSKE TOPLICE
(KRAPINSKÉ TEPLICE)
Zagrebačka 4, 49217 Krapinske Toplice
Tel.: +385 49 232 106, Fax: +385 49 232 106
E-mail: tzo-krapinske-toplice@kr.t-com.hr
Web: www.krapinsketoplice.net
TURISTICKÉ ZDRUŽENIE OBLASTI
ĐURĐEVACKEJ PODRAVINY
Vladimira Nazora 2, 48350 Đurđevac
Tel.: +385 48 812 046, Fax: +385 48 813 046
E-mail: tzdjurdjevac@gmail.com
Web: www.tz-djurdjevac.hr
KLANJEC
Trg A. Mihanovića 3, 49290 Klanjec
Tel.: +385 49 558 235, Fax: +385 49 500 878
E-mail: gkk@post.t-com.hr
TURISTICKÉ ZDRUŽENIE OBCE KALNIK
Trg Stjepana Radića 5, 48269 Kalnik
Tel.: +385 48 857 250, Fax: +385 48 857 250
E-mail: tz@kalnik.hr
Web: www.tz.kalnik.hr
OROSLAVJE
Milana Prpića 73, 49243 Oroslavje
Tel.: +385 49 284 370, Fax: +385 49 284 370
E-mail: tzgo@net4u.hr
TURISTICKÉ ZDRUŽENIE OBCE MOLVE
Trg kralja Tomislava 22, 48327 Molve
Tel.: +385 48 892 024, Fax: +385 48 892 024
E-mail: opcina-molve@kc.t-com.hr
TUHELJ
Gajeva 4, 49215 Tuheljske toplice
Tel./fax: +385 49 556 630
E-mail: tz.tuhelj@post.t-com.hr
TURISTICKÉ ZDRUŽENIE OBCE
FERDINANOVAC
Trg Slobode 28, 48356 Ferdinandovac
Tel.: +385 48 817 011, Fax: +385 48 817 200
E-mail: opcina.ferdinandovac@kc.t-com.hr
MEDJIMURSKÁ ŽUPA
ČAKOVEC
Kralja Tomislava 1, 40000 Čakovec
Tel.: +385 40 313 319, Fax: +385 40 310 991
E-mail: tzg-cakovca@ck.t-com.hr
Web: www.tourism-cakovec.hr
KRAPINSKO-ZAGORSKÁ ŽUPA
KRAPINA
Magistratska 11, 49000 Krapina
Tel.: +385 49 371 330, Fax: +385 49 371 330
E-mail: tzg-krapina@kr.t-com.hr
Web: www.tzg-krapina.hr
46
VARAŽDÍNSKA ŽUPA
SVETI MARTIN NA MURI
Trg Sv. Martina 7, 40313 Sv. Martin na Muri
Tel.: +385 40 868 619, Fax: +385 40 868 922
E-mail: info@svetimartin.hr
Web: www.svetimartin.hr
VARAŽDÍN
Ivana Padovca 3, 42000 Varaždín
Tel.: +385 42 210 987, +385 42 210 985
E-mail: info@tourism-varazdin.hr
Web: www.tourism-varazdin.hr
PRELOG
Glavna 33, 40323 Prelog
Tel.: +385 40 638 694, Fax: +385 40 645 303
E-mail: dom_kulture@prelog.hr
Web: www.prelog.hr
VARAŽDINSKE TOPLICE
(VARAŽDÍNSKE TEPLICE)
Trg Slobode 16, 42223 Varaždinske Toplice
Tel.: +385 42 633 133, Fax: +385 42 205 635
E-mail: info@toplice-vz.hr
Web: www.toplice-vz.hr
ŠTRIGOVA
Štrigova 29, 40312 Štrigova
Tel.: +385 40 851 325, Fax: +385 40 851 325
E-mail: tic-strigova@hi.t-com.hr
Web: www.tic-strigova.hr
LUDBREG
Trg svetog Trojstva 1a, 42230 Ludbreg
Tel.: +385 42 810 690, Fax: +385 42 810 690
E-mail: info@tz-ludbreg.hr
Web: www.tz-ludbreg.hr
MURSKO SREDIŠĆE
Trg braće Radić 1,
40315 Mursko Središće
Tel.: +385 98 242 899
E-mail: turistickazgms@gmail.com
Web: www.mursko-sredisce.hr
MESTO ZÁHREB
ZÁHREB
Trg bana J.Jelačića 11, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4814 051, +385 1 4814 052,
+385 1 4814 054
E-mail: info@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
SISACKO-MOSLAVINSKÁ ŽUPA
SISAK
Rimska bb, 44000 Sisak
Tel.: +385 44 522 655, Fax: +385 44 521 615
E-mail: tzg-siska@sk.t-com.hr
Web: www.sisakturist.com
ZÁHREB – LETISKO
Pleso bb, 10150 Záhreb
Tel.: +385 1 6265 091
E-mail: airport@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
KUTINA
Crkvena 42, 44320 Kutina
Tel.: +385 44 681 004, Fax: +385 44 680 110
E-mail: ured@turizam-kutina.hr
Web: www.turizam-kutina.hr
ZÁHREB – HLAVNÁ ŽELEZNIČNÁ
STANICA
Trg kralja Tomislava 12, 10000 Záhreb
E-mail: gkolodvor@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
JU PP LONJSKO POLJE
Krapje 16, 44325 Krapje
Tel.: +385 44 672 080, +385 44 606 449
E-mail: info@pp-lonjsko-polje.hr
Web: www.pp-lonjsko-polje.hr
47
ZÁHREB – AUTOBUSOVÁ STANICA
Av. M. Držića 4, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 6115 507
E-mail: autobusnik@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZAPREŠIĆ
Trg žrtava fašizma 9, 10290 Zaprešić
Tel.: +385 1 3311 311, Fax: +385 1 3310 309
E-mail: tz-zapresic@zg.t-com.hr
Web: www.zapresic.hr
ZÁGREB – VEŽA LOTRŠČAK
Strossmayerovo šetalište 9, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4851 510
E-mail: lotrscak@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
Preradovićeva 42, 10000 Záhreb
Tel.: +385 1 4873 665, Fax: +385 1 4873 670
E-mail: info@tzzz.hr
Web: www.tzzz.hr
LUČKO
Lučko (juh), Motel Plitvice - Lučko bb,
10250 Záhreb
E-mail: lucko@zagreb-touristinfo.hr
Web: www.zagreb-touristinfo.hr
SLAVÓNIA
BRODSKO-POSAVSKÁ ŽUPA
NOVA GRADIŠKA
M.A.Relkovića č. 9, 35400 Nova Gradiška
Tel.: +385 35 361 494, Fax: +385 35 361 494
E-mail: tzgng@email.t-com.hr
Web: www.tzgng.hr
ZÁHREBSKÁ ŽUPA
SAMOBOR
Trg kralja Tomislava 5, 10430 Samobor
Tel.: +385 1 3360 044, Fax: +385 1 3360 050
E-mail: info@tz-samobor.hr
Web: www.tz-samobor.hr
BROD – TURIST
Trg Pobjede č. 30, 35000 Slavonski Brod
Tel.: +385 35 445 765, Fax: +385 35 448 594
E-mail: brod-turist@sb.t-com.hr
Web: www.tzgsb.hr
JASTREBARSKO
Strossmayerov trg 4, 10450 Jastrebarsko
Tel.: +385 1 6272 940, Fax: +385 1 6272 940
E-mail: info@tzgj.hr
Web: www.tzgj.hr
OSIJECKO-BARANJSKÁ ŽUPA
PRÍRODNÝ PARK KOPAČKI RIT
Ritska bb, 31327 Kopačevo
Tel.: +385 31 752 320, Fax: +385 31 752 321
E-mail: prijemni.centar@kopacki-rit.hr
Web: www.kopacki-rit.hr
IVANIĆ GRAD
Moslavačka 11, 10310 Ivanić-Grad
Tel.: +385 1 2881 591, Fax: +385 1 2881 591
E-mail: info@tzig.hr
Web: www.tzig.hr
ĐAKOVO
Kralja Tomislava 3, 31400 Đakovo
Tel.: +385 31 812 319, +385 31 822 376
Fax: +385 31 822 319, +385 31 822 375
E-mail: tz-grada-djakova@os.t-com.hr
Web: www.tz-djakovo.hr
VELIKA GORICA
Kurilovečka 2, 10410 Velika Gorica
Tel.: +385 1 6221 666, Fax: +385 1 6222 378
E-mail: tzvg@tzvg.hr
Web: www.tzvg.hr
48
DONJI MIHOLJAC
Trg Ante Starčevića 2, (Turistické
združenie: Vukovarska 1),
31540 Donji Miholjac
Tel.: +385 31 633 103, Fax: +385 31 633 103
E-mail: tzdm@tz-donjimiholjac.hr
Web: www.tz-donjimiholjac.hr
VIROVITICKO-PODRAVSKÁ ŽUPA
BILJE
Kralja Zvonimira 10, 31327 Bilje
Tel.: +385 31 751 480, Fax: +385 31 751 481
E-mail: info@tzo-bilje.hr
Web: www.tzo-bilje.hr
SLATINA
Trg Sv. Josipa 1, 33520 Slatina
Tel.: +385 33 553 629, Fax: +385 33 553 629
E-mail: tz-grada-slatine@vt.t-com.hr
Web: www.tz-slatina.hr
OSIJEK - GORNJI GRAD
(OSIJEK - HORNÉ MESTO)
Županijska 2, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 203 755, Fax: +385 31 203 947
E-mail: tzosijek@tzosijek.hr
Web: www.tzosijek.hr
ORAHOVICA
Trg Sv. Florijana bb, 33515 Orahovica
mob.: +385 99 262 0336
E-mail: tzgorahovica@tzgorahovica.hr
Web: www.tzgorahovica.hr
VIROVITICA
Trg kralja Tomislava 1, 33000 Virovitica
Tel.: +385 33 721 241, Fax: +385 33 721 241
E-mail: virovitica@hi.t-com.hr
Web: www.tz-virovitica.hr
PITOMAČA
Trg kralja Tomislava bb, 33405 Pitomača
Tel.: +385 33 782 860, Fax: +385 33 782 870
E-mail: turisticka@pitomaca.hr
Web: www.pitomaca.hr
OSIJEK – TVRĐA (OSIJEK – TVRDZA)
Trg Sv. Trojstva 5, 31000 Osijek
Tel.: +385 31 210 120, Fax: +385 31 210 120
E-mail: tzosijek@tzosijek.hr
Web: www.tzosijek.hr
VUKOVARSKO-SRIEMSKA ŽUPA
BELI MANASTIR
Imre Nagya 2, 31300 Beli Manastir
Tel.: +385 31 702 080
Fax: +385 31 702 080, +385 31 495 975
E-mail: info@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
VINKOVCI
Trg Bana Josipa Šokčevića 3,
32100 Vinkovci
Tel.: +385 32 334 653, Fax: +385 32 334 658
E-mail: turisticka.zajednica@vk.t-com.hr
Web: www.tz-vinkovci.hr
BARANJA
Maršala Tita 90, 31307 Zmajevac, Baranja
Tel.: +385 31 734 131
Fax: +385 31 734 131, +385 31 495 975
E-mail: beata@tzbaranje.hr
Web: www.tzbaranje.hr
49
Vážení hostia,
REDAKTORKA
Slavija Jačan Obratov
prosíme Vás, aby ste pre osobné pohodlie a dodržiavanie zákona preverili,
či ste prihlásení po celú dobu svojho
pobytu, odo dňa príchodu, až do dňa
odchodu.
Preverenie je potrebné a nevyhnutné
najmä ak ste ubytovaní na priváte, a
to pre kvalitu služieb a Vašu osobnú
bezpečnosť, ako aj znemožňovanie nelegálnej práce tých domácností, ktoré
nie sú zaregistrované na poskytovanie
ubytovacích služieb v zmysle zákona.
Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu
a prajeme Vám príjemný pobyt.
DIZAJN
ZVIZ
FOTOGRAFIE
Damil Kalogjera, Romeo Ibrišević, Ivo
Pervan, Damir Fabijanić, Juraj Kopač,
Braslav Karlić, Andrija Carli, Petar
Trinajstić, Mario Romulić, Mario Brzić,
Milan Babić, Saša Pjanić, Ante Zubović,
Vesna Štajner, Josip Mandračević, Goran
Vranić, Sergio Gobbo, Renco Kosinožić,
Dražen Stojčić a Boris Kragić
Vaše Chorvátske turistické združenie
VÝROBA MAPY
STUDIO BREGANT
IMPRESSUM
SUPERVÍZIA MAPY
prof. dr. sc. Zoran Klarić
VYDAVATEĽ: Chorvátske turistické združenie v spolupráci s Ministerstvom cestovného ruchu, Ministerstvom námorníctva,
dopravy a infraštruktúry, Ministerstvom
kultúry, Ministerstvom ochrany životného prostredia a prírody, Ministerstvom
vnútra, Ministerstvom poľnohospodárstva
- Veterinárna správa, Ministerstvom zahraničných a európskych vecí, Chorvátskym
autoklubom (HAK), Chorvátskymi diaľnicami, Chorvátskou hospodárskou
komorou, Chorvátskymi železnicami,
Štátnou správou pre ochranu a záchranu a
Chorvátskym rozhlasom.
Informácie zhromaždilo a aktualizovalo
Oddelenie informácii Chorvátskeho turistického združenia.
TLAČ
Tlačiareň Kerschoffset Zagreb d.o.o.
Záhreb, január 2013
Vydavateľ neručí za úplnú presnosť publikovaných informácií, ako ani za prípadné nepresnosti či zmeny týchto informácií.
V Chorvátsku je trestné a nie je povolené kempovanie vo voľnej prírode mimo zaregistrovaných kempingov alebo parkovísk pre karavany
a kempistov.
50
Poznámky:
51
Chorvátske
turistické
združenie
Iblerov trg 10/4 Telefón: + 385 (1) 4699 333
10000 Záhreb
Fax: + 385 (1) 4557 827
Chorvátsko
E-mail: info@htz.hr
www.chorvatsko.hr
Download

Turistické informácie - Croatia.hr