MANUAL INSTALATERA
MANUÁLNA PRÍRUČKA PRE
INŠTALATÉRA
EXCLUSIVE SINTHESI C.S.I.
caldaie
Kotol Exclusive SINTHESI C.S.I. je vyrobený v súlade s najdôležitejšími požiadavkami
nasledovných Smerníc :
- Smernica o plynových zariadeniach 90/396/CEE
- Smernica o výkonoch 92/42/CEE
- Smernica o elektromagnetickej kompatibilite 89/336/CEE
- Smernica o nízkom napätí 73/23/CEE
- Smernica o kondenzačných kotloch 677
a preto je označený značkou CE
0694
(51BQ3100)
V niektorých častiach manuálnej príručky sa používajú symboly:
UPOZORNENIE = pri manipulácii, kde sa vyžaduje mimoriadna opatrnosť a potrebná príprava
ZÁKAZ
= platí pri činnostiach ktoré NESMÚ BYŤ v žiadnom prípade vykonané
OBSAH
1 UPOZORNENIE A BEZPEČNOSŤ
strana
4
2 POPIS ZARIADENIA
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
5
5
6
7
8/9
10
10
11
12
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
Popis
Funkčné prvky zariadenia
Kontrolný a riadiaci panel
Technické údaje
Doplnkový materiál
Obrysové rozmery a prípojky
Hydraulický okruh
Schéma viacžilového elektrického obvodu
Pripojenie priestorového termostatu
a/alebo programátora hodín
(vonkajšieho)
3 INŠTALÁCIA
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
Pokyny k inštalácii
Čistenie zariadenia a vlastnosti vody vo vyhrievacom okruhu
Upevnenie kotla na stenu a pripojenie vody
Elektrické pripojenie
Pripojenie plynu
Zachytávanie kondenzátu
Odvádzanie produktov zo spaľovania a nasávanie vzduchu
Naplnenie vyhrievacieho systému
Vyprázdnenie vyhrievacieho systému
Vyprázdnenie sanitárneho okruhu
4 ZAPNUTIE A PREVÁDZKA
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
Predbežné kontroly
Zapnutie zariadenia
Vypnutie
Funkcie kotla
Poruchy
Naprogramovanie parametrov
Nastavenia
Úprava plynu
ÚDRŽBA
5.1
5.2
5.3
Pravidelná údržba
Mimoriadna údržba
Overenie parametrov spaľovania
strana 13
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
14
14
14
15
15
16
16
16
20
20
20
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
strana
21
21
21
24
24
27
29
31
33
strana
strana
strana
strana
34
34
34
34
3
MANUALE INSTALLATORE
1 UPOZORNENIA A BEZPEČNOSŤ
Pri výrobe kotlov v našich výrobných halách
sa venuje zvýšená pozornosť aj výrobe
jednotlivých komponentov, tak aby bol
chránený nielen užívateľ, ale aj inštalatér
pred prípadnými nehodami. Pre kvalifikovaný
personál sa preto odporúča, aby po každom
zásahu alebo oprave vykonanej na výrobku
venoval osobitnú pozornosť elektrickému
pripojeniu a predovšetkým tam kde sú káble
odizolované, ktoré sa v žiadnom prípade
nesmú uvoľniť zo svorkovnice, a tým zabrániť
možnému kontaktu so živými časťami týchto
vodičov.
Táto manuálna príručka spoločne s
manuálnou príručkou pre užívateľa je
súčasťou výrobku: vždy skontrolujte, či bola
dodaná spolu so zariadením, aj v prípade, ak
zariadenie bolo postúpené na iného majiteľa
alebo užívateľa, alebo nainštalované do inej
budovy. V prípade jej poškodenia alebo
stratenia požiadajte v miestnom technickom
servisnom stredisku o zaslanie ďalšieho
exempláru.
Inštalovanie kotla a akýkoľvek iný servisný
zásah alebo opravu v rámci údržby môže
vykonávať
iba
odborne
kvalifikovaný
personál, v súlade s predpismi Zákona č.46
zo dňa 05.03.90 a v súlade s normou UNICIG 7129 a 7131 a jej aktualizovanou
úpravou.
Údržbu kotla je potrebné vykonávať
minimálne jedenkrát ročne, je nutné ju včas
naplánovať spolu s technickým servisným
strediskom.
Odporúča sa, aby inštalatér zaškolil užívateľa
o funkčnosti zariadenia a základných
bezpečnostných predpisoch.
Tento kotol musí byť určený na používanie
pre ktoré bol výhradne vyrobený. Preto je
vylúčená akákoľvek zmluvná aj mimo
zmluvná zodpovednosť výrobcu za škody
spôsobené na osobách, zvieratách alebo
veciach, spôsobené chybami pri inštalácii,
nastavení, údržbe a nesprávnom použití.
Po odstránení obalových materiálov je
potrebné
skontrolovať
celistvosť
a
neporušenosť obsahu. V prípade, ak je
zariadenie nekompletné, obráťte sa na
predajcu od ktorého ste zariadenie kúpili.
V periodických intervaloch je potrebné
kontrolovať, či výpustné potrubie nie je
upchaté pevnými zvyškami ktoré by mohli
zabrániť odtekaniu kondenzovanej vody.
Výrobca nie je zodpovedný za prípadné
škody spôsobené chýbajúcimi výpustnými
potrubiami.
Musí byť zabezpečené, aby
potrubie bolo utesnené.
výpustné
Výrobca kotla nie je zodpovedný za prípadné
zatopenie
spôsobené
aktivovaním
bezpečnostných ventilov.
Počas inštalácie je potrebné informovať
užívateľa, že :
- v prípade vytekania vody musí uzatvoriť
hlavný prívod vody a urýchlene o tom
informovať technické servisné stredisko
- v
periodických
intervaloch
musí
kontrolovať na kontrolnom a riadiacom
paneli, či nesvieti ikonka . Tento symbol
zobrazuje,
že
tlak
hydraulického
zariadenia nie je správny.
V prípade potreby zaťažiť zariadenie podľa
pokynov uvedených v kapitole “Funkcie
kotla”
- v prípade dlhodobého nepoužívania kotla
sa
odporúča
zásah
technického
servisného strediska na vykonanie
minimálne nasledovných operácií:
• vypínač zariadenia kotla a hlavný
vypínač nastaviť do polohy “spento” –
„vypnuté„
• uzatvoriť kohútiky na prívod paliva a
vody, a to na vykurovacom systéme
ako aj na sanitárnom systéme
• vyprázdniť vykurovacie a sanitárne
okruhy, ak existuje riziko zamrznutia.
Z bezpečnostných dôvodov sa odporúča
nezabudnúť, že:
kotol nesmú obsluhovať deti alebo
duševne neschopné osoby bez asistencie,
je zakázané aktivovať prístroje alebo
elektrické zariadenia, ako sú vypínače,
elektrické spotrebiče, atd., ak sa objaví
zápach zo spaľovania alebo zápach
paliva. V prípade úniku plynu, je nutné
vyvetrať miestnosť, dvere a okná otvoriť
dokorán; uzatvoriť hlavný kohútik plynu;
urýchlene privolať odborne kvalifikovaný
personál z technického servisného
strediska
nedotýkať sa kotla, ak máte bosé nohy a
mokré alebo vlhké časti tela
stlačiť tlačidlo
až pokým sa na displeji
nezobrazí “- - ” a odpojiť kotol od
elektrickej napájacej siete, dvojpólový
vypínač zariadenia nastaviť do polohy „
vypnuté „, pred vykonaním čistiacich prác
je zakázané upravovať bezpečnostné
alebo regulačné systémy bez oprávnenia
alebo pokynov výrobcu,
nevyťahovať,
neodpájať,
neskrúcať
elektrické káble vychádzajúce z kotla, ani
vtedy, ak je kotol odpojený od elektrickej
napájacej siete,
zabrániť
upchatiu
alebo
zníženiu
rozmerov vetracích otvorov v miestnosti
inštalovania kotla
v miestnosti inštalovania
neumiestňovať nádoby s
látkami
zariadenia
horľavými
nenechať obalový materiál na dosah
deťom.
2 POPIS ZARIADENIA
2.1
Popis
EXCLUSIVE
SINTHESI
C.S.I.
je
kondenzačný
kotol
na
stenu
na
vyhrievanie/vykurovanie miestností a budov
(radiátorov) a na výrobu teplej sanitárnej
vody: podľa použitého systému vypúšťania
dymov/spalín je zatriedené do kategórií
B22P, B52P, C12, C12x; C22; C32, C32x;
C42, C42x; C52, C52x; C62, C62x; C82,
C82x.
Tento druh zariadenia môže byť inštalovaný
v akomkoľvek type miestnosti a neexistuje
žiadne obmedzenie spôsobené vetracími
podmienkami a rozmermi miestnosti.
Základné technické charakteristiky
zariadenia sú:
● systém regulácie pomeru medzi
vzduchom a plynom s elektronickým
ovládaním
a
kontrolou
s
mikroprocesorom pre zachovanie a
udržanie konštantného výkonu a pre
overenie a kontrolu emisií
● automatický systém na prispôsobenie/
adaptáciu kotla na systém nasávania
vzduchu a vypúšťania dymov/spalín,
určený na zachovanie a udržanie
konštantného výkonu a na zachovanie
elektrickej spotreby ventilátora
● mikroprocesorová elektronická karta
ktorá kontroluje vstupy, výstupy a
riadenie poruchových hlásení a
alarmov
● nepretržitá elektronická modulácia
plameňa v sanitárnom a vyhrievacom
systéme
● elektronické zapnutie
kontrolou plameňa
s
ionizačnou
● zabudovaný stabilizátor tlaku plynu
● sonda NTC na kontrolu teploty v
primárnom okruhu
● sonda NTC na kontrolu teploty v
sanitárnom okruhu
● cirkulátor so zariadením na separáciu
a automatické vypúšťanie vzduchu
● automatický by-pass pre vykurovací
okruh
● trojcestný
ventil
s
elektrickým
aktuátorom a prietokomerom na vstupe
● výmenník tepla na prípravu sanitárnej
vody z ocele inox – pozváraný
● expanzná nádoba
● transduktor/snímač tlaku
● vodomer
● zariadenie proti zablokovaniu cirkulátora
ktoré sa aktivuje automaticky po 24
hodinách od posledného cyklu ktoré tento
vykonal
● sifón na vypustenie kondenzátu s
plavákom ktorý zabraňuje vypúšťaniu
dymov/spalín
● sonda proti preplneniu ktorá blokuje kotol
v prípade upchatia výpustu kondenzátu
● spaľovacia
komora
hermeticky
uzatvorená voči okolitému prostrediu
● elektrický ventil s dvojitým uzáverom/
klapkou ktorý ovláda a riadi horák
● aparatúra na ionizačnú kontrolu plameňa
ktorá v prípade chýbajúceho plameňa
preruší výstup plynu
● bezpečnostný limitný termostat ktorý
kontroluje prehrievanie zariadenia, a
garantuje dokonalú bezpečnosť celého
zariadenia. Pre obnovenie funkčnosti a
prevádzky
v
prípade
zasahovania
limitného termostatu stlačiť tlačidlo
● termostat horáka ktorý kontroluje, či
samotný horák nedosiahol veľmi vysoké
teploty, a to z dôvodu poruchy jeho
funkčnosti
● diferenčný tlakový snímač ktorý kontroluje
správnu
funkčnosť
ventilátora,
výpustného potrubia a nasávacieho
potrubia spaľovacieho vzduchu
● bezpečnostný ventil
vykurovacom systéme
na
3
bar
vo
● systém proti zamrznutiu na prvej úrovni.
● pomalé automatické zapaľovanie
● poloautomatické
zariadenie
naplnenie vykurovacieho systému
● predispozícia pre priestorový teplomer
alebo vonkajší programátor hodín
na
MANUALE INSTALLATORE
2.2
Funkčné prvky kotla
Legenda
1
Kohútik na plnenie vody
2
Transduktor/snímač tlaku
3
Výpustný ventil
4
Trojcestný elektrický ventil
5
Bezpečnostný ventil
6
Obehové čerpadlo
7
Odvzdušňovací ventil vzduchu
8
Vodomer
9
Zapaľovacia sviečka - snímanie plameňa
10 Horák
11 Hlavný výmenník tepla
12 Sonda proti preplneniu
13 Kondenzátor
14 Diferenčný tlakový snímač dymov
15 Trubka na meranie podtlaku
16 Trubka na meranie tlaku
17 Ventilátor
18 Sonda NTC primárneho okruhu
19 Termostat limitnej teploty
20 Termostat horáka
21 Expanzná nádoba
22 Transformátor pre diaľkové zapaľovanie
23 Sifón na vypúšťanie kondenzátu
24 Sonda NTC sanitárneho systému
25 Výmenník tepla sanitárnej vody
26 Prietokomer
Sonda NTC
primárneho
okruhu
27 Ventil plynu
28 Zberné výfukové potrubie
caldaie
Sonda NTC
sanitárneho
okruhu
Obr. 2.1
2.3
Kontrolný a ovládací panel
Selektor
teploty vody
vykurovací
okruh
Tlačidlo
funkcie
ON-OFFRESET
Tlačidlo
pracovného
režimu
Popis kontrolných a ovládacích povelov
Selektor teploty vody vo vykurovacom okruhu:
umožňuje vložiť/nastaviť hodnotu teploty vody vo
vykurovacom okruhu.
Selektor teploty sanitárnej vody:
umožňuje vložiť/nastaviť hodnotu teploty sanitárnej
vody.
Tlačidlo
Info
Tlačidlo
plnenie
zariadenia
Selektor
teploty vody
sanitárny okruh
Popis ikon
teplotná stupnica vody vykurovacieho systému s
ikonou funkcie vykurovania
teplotná stupnica sanitárnej vody s ikonou
sanitárnej funkcie
Tlačidlo funkcie:
ON
kotol je elektricky napájaný, čaká na
potvrdenie
požiadavky
na
jeho
prevádzkovanie
OFF
kotol je elektricky napájaný, ale nie je k
dispozícii na prevádzkovanie
RESET umožňuje obnoviť prevádzkovanie kotla po
funkčnej poruche.
ikona potrebného vyresetovania (podrobnejšie
informácie pozrieť na strane 27)
Tlačidlo pracovného režimu:
umožňuje zvoliť najvhodnejší
teplota vykurovacej/sanitárnej vody
alebo
Porucha vo funkčnosti (napr. 10 - porucha:
chýba plameň)
vzhľadom na podmienky (
-
leto –
zima -
pracovný
režim
zima komfort
leto komfort)
ikona poruchy (podrobnejšie pozrieť na strane
27)
hodnota tlaku
ikona pripojenia vonkajšej sondy
indikátor voľby funkcií (umiestni sa v závislosti
od typu zvolenej funkcie (
Tlačidlo info:
umožňuje postupne zobrazovať informácie ktoré
súvisia s pracovným režimom zariadenia.
Tlačidlo plnenie zariadenia:
po jeho stlačení kotol automaticky zabezpečí
naplnenie zariadenia až po dosiahnutie správnej
hodnoty tlaku (medzi 1 a 1,5 bar).
komfort -
leto -
zima -
leto komfort)
ikona funkčnosti horáka
ikona aktivovanej funkcie systému proti
zamŕzaniu
ikona funkcie plnenia zariadenia
ikona - je potrebné plnenie
zima
caldaie
MANUALE INSTALLATORE
2.4
Technické údaje
Vykurovací okruh
Nominálny tepelný výkon vo vykurovacom okruhu (Hi)
kW
kcal/h
Nominálny tepelný výkon (80°/60°)
kW
kcal/h
Nominálny tepelný výkon (50°/30°)
kW
kcal/h
Znížený tepelný výkon
kW
kcal/h
Znížený tepelný výkon (80°/60°)
kW
kcal/h
Znížený tepelný výkon (50°/30°)
kW
kcal/h
Sanitárny okruh
Nominálny tepelný výkon
kW
kcal/h
Nominálny tepelný výkon (*)
kW
kcal/h
Znížený tepelný výkon
kW
kcal/h
Znížený tepelný výkon (*)
kW
kcal/h
(*) priemerná hodnota pri rôznych prevádzkových podmienkach
v sanitárnom okruhu
Užitočný výkon Pn max - Pn min (80°/60°)
%
Užitočný výkon 30% (47° návrat)
%
Spaľovací výkon
%
Užitočný výkon Pn max - Pn min (50°/30°)
%
Užitočný výkon 30% (30° návrat)
%
Elektrický výkon
W
Kategória
Krajina určenia
Napájacie elektrické napätie
V - Hz
Stupeň ochrany
IP
Straty cez komín a plášť pri vypnutom horáku
%
Prevádzka vykurovacieho okruhu
Tlak
bar
Minimálny tlak pri štandardnej prevádzke
bar
Maximálna teplota
°C
Voliteľný rozsah teploty H O vo vykurovacom
okruhu
°C
2
Čerpadlo: maximálna výtlačná výška povolená pre zariadenie
mbar
pri výkone
l/h
Expanzná membránová nádoba
l
Preplnenie expanznej nádoby (vykurovanie)
bar
Prevádzka sanitárneho okruhu
Maximálny tlak
bar
Minimálny tlak
bar
Merný výkon podľa normy EN 625
l/min
Minimálny výkon sanitárnej vody
l/min
Voliteľný rozsah teploty H2O v sanitárnom okruhu
°C
Regulátor prietoku
l/min
Tlak plynu
Nominálny tlak zemného plynu (G20)
mbar
Nominálny tlak kvapalného plynu G.P.L. (G31)
mbar
Pripojenie na hydraulický obvod
Vstup – výstup z vykurovacieho okruhu
Ø
Vstup – výstup zo sanitárneho okruhu
Ø
Prívod plynu
Ø
Rozmery kotla
Výška
mm
Šírka
mm
Hĺbka
mm
Hmotnosť kotla
kg
Množstvá (G20)
Množstvo vzduchu
Nm3/h
Množstvo dymov/spalín
Nm3/h
Hmotnostné množstvo dymov/spalín (max-min)
gr/s
Charakteristiky ventilátora
Zvyšná výtlačná výška potrubí 0,5m+koleno 90° (nasávanie+odvádzanie)
Koncentrické výfukové potrubia dymov/spalín
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
Straty pri vložení kolena 45°/90°
m
Prechodový otvor cez stenu (priemer)
mm
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
Straty pri vložení kolena 45°/90°
m
Prechodový otvor cez stenu (priemer)
mm
Oddelené výfukové potrubia dymov/spalín
Priemer
mm
Maximálna dĺžka
m
Straty pri vložení kolena 45°/90°
m
Nox
Hodnoty emisií pri maximálnom a minimálnom výkone s plynom G20 (**)
Maximálny výkon
CO s.a. nižší ako
p.p.m.
CO2
%
NOx s.a. nižší ako
p.p.m.
∆t dymov/spalín
°C
Minimálny výkon
CO s.a. nižší ako
p.p.m.
CO2
%
NOx s.a. nižší ako
p.p.m.
∆t dymov/spalín
°C
25 C.S.I.
29 C.S.I.
35 C.S.I.
25,00
21.500
24,05
20.683
25,75
22.145
8,5
7.310
8,03
6.908
8,52
7.325
25,00
21.500
25,00
21.500
8,5
7.310
8,5
7.310
29,00
24.940
28,16
24.217
29,99
25.788
9,90
8.514
9,41
8.097
9,88
8.497
29,00
24.940
29,00
24.940
9,90
8.514
9,90
8.514
34,80
29.928
33,93
29.180
36,23
31.155
9,90
8.514
9,48
8.156
10,19
8.761
34,80
29.928
34,80
29.928
9,90
8.514
9,90
8.514
96,2 - 93,6
94,7
96,5
101,9 - 98,5
100,9
174
II2H3P
IT
230-50
X5D
0,07-0,2
96,5,1 - 94,7
95,7
96
103,0 - 100,7
102,9
194
II2H3P
IT
230-50
X5D
0,07-0,2
97,5 - 95,8
96,5
96
104,1 - 102,9
103,30
194
II2H3P
IT
230-50
X5D
0,07-0,20
3
0,45
90
40-80
300
1000
8
1
3
0,45
90
40-80
300
1000
10
1
3
0,45
90
40-80
340
1000
10
1
6
0,15
11,10
2
35-60
11
6
0,15
13,5
2
35-60
13
6
0,15
16
2
35-60
15
20
37
20
37
20
37
3/4”
1/2”
3/4”
3/4”
1/2”
3/4”
3/4”
1/2”
3/4”
845
400
332
43
845
450
332
45
845
500
332
49
45,712
48,219
16,48-8,59
50,955
53,863
18,38-11,26
57,380
60,870
20,71-10,15
150
134
102
60 -100
5,75
0,5/0,85
105
80-125
17
0,5/0,85
130
60 -100
3,75
0,5/0,85
105
80-125
11
0,5/0,85
130
60 -100
0,85
0,5/0,85
105
80-125
6,75
0,5/0,85
130
80
30+30
0,5/0,8
trieda 2
80
15+15
0,5/0,8
trieda 2
80
10+10
0,5/0,8
trieda 2
60
6,15
150
42
40
4,00
110
34
90
6,40
150
46
60
3,85
140
39
90
6,80
130
46
50
3,90
70
33
** Kontrola bola overená na koncentrickom potrubí ø 60-100, dĺžka 0,85m, pri teplote vody 80-60°C.
Uvedené údaje nesmú byť použité pri homologácii zariadenia; pri homologácii zariadenia sa musia použiť údaje ktoré sú uvedené v “Príručke
zariadenia”, namerané pri jeho prvom zapnutí.
PARAMETRE
Spodný index Wobbe
(pri 15°C-1013 mbar) ....... ...................................... MJ/m3S
Spodná výhrevná hodnota ............................................................ MJ/m3S
Nominálny napájací tlak ............................................................... mbar (mm H2O)
Minimálny napájací tlak ................................................................ mbar (mm H2O)
EXCLUSIVE 25 C.S.I.
Hlavný horák:
Počet - 12 trysiek
..................... Ø mm
Maximálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ....................
Sm3/h
..................... kg/h
Maximálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Maximálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacie okruhu
mbar
mm. H2O
Maximálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacieho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
EXCLUSIVE 29 C.S.I.
Hlavný horák:
Počet - 14 trysiek
..................... Ø mm
Maximálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ..................... Sm3/h
..................... kg/h
Maximálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Maximálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacieho okruhu
mbar
mm. H2O
Maximálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacieho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
EXCLUSIVE 35 C.S.I.
Hlavný horák:
Počet - 16 trysiek
..................... Ø mm
Maximálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ..................... Sm3/h
..................... kg/h
Maximálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu vo vykurovacom okruhu ..................... Sm3/h
..................... kg/h
Minimálne množstvo plynu v sanitárnom okruhu
..................... Sm3/h
..................... kg/h
Maximálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacieho okruhu
mbar
mm. H2O
Maximálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu vykurovacieho okruhu
mbar
mm. H2O
Minimálny tlak na výstupe z ventilu sanitárneho okruhu
mbar
mm. H2O
Zemný
plyn
(G20)
Kvapalný plyn
propán
(G31)
45,67
34,02
20 (203,9)
13,5 (137,7)
70,69
88
37 (377,3)
1,35
2,64
0,76
1,94
2,64
1,94
0,90
0,66
0,90
8,80
90
8,80
90
1,10
11
1,10
11
1,35
3,07
0,66
35,50
362
35,50
362
4,60
47
4,60
47
0,76
2,25
3,07
2,25
1,05
0,77
1,05
9,30
95
9,30
95
1,30
13
1,30
13
0,77
35,50
362
35,50
362
4,70
48
4,70
48
0,77
1,35
3,68
2,70
3,68
2,70
1,05
0,77
1,05
0,77
35
357
35
357
3,20
33
3,20
33
10,1
103
10,1
103
1
10
1
10
MANUALE INSTALLATORE
2.5
Doplnkový materiál
Kotol je uložený v kartónovom obale/škatuli;
pri jeho vybaľovaní je potrebné dodržať
nasledovný postup:
- kotol oprieť na podlahu dlhšou stranou
- rozstrihnúť hornú uzatváraciu lepiacu
pásku
- otvoriť kartónový obal/škatuľu
- rozstrihnúť škatuľu pozdĺž hrán podľa
pokynov vyznačených na obale.
V príslušenstve a vo vybavení kotla je
dodaný nasledovný materiál:
- Plastová obálka ktorá obsahuje:
Obr. 2.3
2.6
Obrysové rozmery a prípojky
caldaie
A
B
Obr. 2.4
25 C.S.I.
29 C.S.I.
35 C.S.I.
400
180
450
205
500
230
- manuálnu príručku s návodom pre užívateľa
- manuálnu príručku s návodom pre inštalatéra
- tlačivo záručný list
- Balíček ktorý obsahuje:
- kohútik na plyn
- kohútik na sanitárnu vodu
- 4 trubky, 4 prípojky, 4 matice, 6 tesnení
na pripojenie zariadenia
- Oporná platňa/držiak kotla s predmontážnym prípravkom/šablónou
- Kryt na prípojky
- Skrutka na uchytenie krytu na prípojky
2.7
Hydraulický obvod
N
O
P
R
Q
M
S
T
U
L
J
I
E
Z
V
H
G
Obr. 2.5
D
X
Y
K
F
C
B
A Vstup do sanitárneho okruhu
B Výstup zo sanitárneho okruhu
C Výtlak vykurovacieho okruhu
D Návrat z vykurovacieho okruhu
E Spätný ventil
F Vypúšťací ventil
G Bezpečnostný ventil
H Automatický by-pass
I Transduktor/snímač tlaku
J Vodomer
L Cirkulátor s odvzdušnením
M Expanzná nádoba
N Kondenzátor
O Výmenník tepla v primárnom okruhu
P Sonda NTC v primárnom okruhu
Q Horák
R Plynový ventil
S Výmenník tepla v sanitárnom okruhu
T Sonda NTC v sanitárnom okruhu
U Spätný ventil
V Elektrický plniaci ventil
Z Plniaci kohútik
X Regulátor výkonu
Y Prietokomer
K Filter sanitárneho okruhu
A
Zvyšková výtlačná výška cirkulátora
Zvyšková výtlačná výška vykurovacieho
systému závisí od výkonu a je zobrazená na
grafe.
Pri
dimenzovaní
potrubí
vykurovacieho
systému zariadenia sa musí vziať do úvahy
hodnota zvyškovej výtlačnej výšky ktorá je k
dispozícii.
Je potrebné si uvedomiť, že kotol správne funguje
vtedy, ak je vo výmenníku tepla vykurovacieho
okruhu dostatočná cirkuláciu vody
Pre tento účel je kotol vybavený automatickým bypassom/obtokom ktorý zabezpečí nastavenie
správneho množstva vody vo výmenníku tepla vo
vykurovacom okruhu za každých podmienok
zariadenia.
Zvyšková výtlačná výška (m
C.A.)
25 C.S.I. - 29 C.S.I.
35 C.S.I.
Zvyšková výtlačná výška (m
C.A.)
Výkon (l/h)
Obr. 2.6
Výkon (l/h)
11
caldaie
MANUALE INSTALLATORE
MOD
P
Diferenčný analógový tlakový snímač
Termostat limitnej teploty
Termostat horáka
Prietokomer sanitárneho okruhu
Sonda (NTC) teploty primárneho okruhu
Sonda (NTC) teplota sanitárneho okruhu
Vonkajšia poistka 2 A
Poistka 2 A F
Elektróda zapálenia/detekcie plameňa
Relè ovládania operátorov plynu
Relè ovládania cirkulátora
Relè ovládania 3-cestného ventilu
Relè ovládania poloautomatického plnenia
vykurovacieho systému
Modulátor/regulátor
Čerpadlo
3V
Servomotor 3-cestného ventilu
V
Ventilátor
S.G.
Riadiaca elektronická karta
S.D.
Displejova karta
OPE
Operátor plynového ventilu
CN1÷CN12 Spojovacie konektory
TRX
Transformátor na diaľkové zapaľovanie
ME1
Svorkovnica na vonkajšie pripojenie
vysokého napätia
ME2
Svorkovnica na vonkajšie pripojenie
nízkeho napätia
C.S.A.
Poloautomatické plnenie vykurovacieho
systému
T.P.
Transduktor/snímač tlaku
S.C.
Karta kondenzátu
S.A.
Sonda proti preplneniu
2.8
Schema elettrico multifilare
LA POLARIZZAZIONE “L-N” È CONSIGLIATA
Obr.
2.7
PAD
T.L.
T.B.
FL
S.R.
S.S.
F
F F1
E.A./R.
RL1-RL4
RL2
RL3
RL5
2.9
Pripojenie priestorového termostatu a/alebo programátora
hodín
Prístroje na nízke napätie budú pripojené podľa obrázku
na svorkovnicu ME2
S.E. = Vonkajšia sonda
Vonkajší programátor hodín vykurovania a priestorový
termostat sa inštalujú podľa schémy, a to po odstránení
mostíka ktorý je na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu a programátora
hodín musia byť dimenzované na V= 230 Volt
Obr. 2.8
Priestorový termostat bude nainštalovaný podľa schémy po
odstránení mostíka ktorý je na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu musia byť dimenzované
na V= 230 Volt
Vonkajší programátor hodín a priestorový termostat sa
inštalujú podľa schémy, a to po odstránení mostíka ktorý je
na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu a programátora hodín
musia byť dimenzované na V= 230 Volt
MANUALE INSTALLATORE
2.5
Doplnkový materiál
Kotol je uložený v kartónovom obale/škatuli;
pri jeho vybaľovaní je potrebné dodržať
nasledovný postup:
- kotol oprieť na podlahu dlhšou stranou
- rozstrihnúť hornú uzatváraciu lepiacu
pásku
- otvoriť kartónový obal/škatuľu
- rozstrihnúť škatuľu pozdĺž hrán podľa
pokynov vyznačených na obale.
V príslušenstve a vo vybavení kotla je
dodaný nasledovný materiál:
- Plastová obálka ktorá obsahuje:
Obr. 2.3
2.6
Obrysové rozmery a prípojky
caldaie
A
B
Obr. 2.4
25 C.S.I.
29 C.S.I.
35 C.S.I.
400
180
450
205
500
230
- manuálnu príručku s návodom pre užívateľa
- manuálnu príručku s návodom pre inštalatéra
- tlačivo záručný list
- Balíček ktorý obsahuje:
- kohútik na plyn
- kohútik na sanitárnu vodu
- 4 trubky, 4 prípojky, 4 matice, 6 tesnení
na pripojenie zariadenia
- Oporná platňa/držiak kotla s predmontážnym prípravkom/šablónou
- Kryt na prípojky
- Skrutka na uchytenie krytu na prípojky
2.7
Hydraulický obvod
N
O
P
R
Q
M
S
T
U
L
J
I
E
Z
V
H
G
Obr. 2.5
D
X
Y
K
F
C
B
A Vstup do sanitárneho okruhu
B Výstup zo sanitárneho okruhu
C Výtlak vykurovacieho okruhu
D Návrat z vykurovacieho okruhu
E Spätný ventil
F Vypúšťací ventil
G Bezpečnostný ventil
H Automatický by-pass
I Transduktor/snímač tlaku
J Vodomer
L Cirkulátor s odvzdušnením
M Expanzná nádoba
N Kondenzátor
O Výmenník tepla v primárnom okruhu
P Sonda NTC v primárnom okruhu
Q Horák
R Plynový ventil
S Výmenník tepla v sanitárnom okruhu
T Sonda NTC v sanitárnom okruhu
U Spätný ventil
V Elektrický plniaci ventil
Z Plniaci kohútik
X Regulátor výkonu
Y Prietokomer
K Filter sanitárneho okruhu
A
Zvyšková výtlačná výška cirkulátora
Zvyšková výtlačná výška vykurovacieho
systému závisí od výkonu a je zobrazená na
grafe.
Pri
dimenzovaní
potrubí
vykurovacieho
systému zariadenia sa musí vziať do úvahy
hodnota zvyškovej výtlačnej výšky ktorá je k
dispozícii.
Je potrebné si uvedomiť, že kotol správne funguje
vtedy, ak je vo výmenníku tepla vykurovacieho
okruhu dostatočná cirkuláciu vody
Pre tento účel je kotol vybavený automatickým bypassom/obtokom ktorý zabezpečí nastavenie
správneho množstva vody vo výmenníku tepla vo
vykurovacom okruhu za každých podmienok
zariadenia.
Zvyšková výtlačná výška (m
C.A.)
25 C.S.I. - 29 C.S.I.
35 C.S.I.
Zvyšková výtlačná výška (m
C.A.)
Výkon (l/h)
Obr. 2.6
Výkon (l/h)
11
caldaie
MANUALE INSTALLATORE
MOD
P
Diferenčný analógový tlakový snímač
Termostat limitnej teploty
Termostat horáka
Prietokomer sanitárneho okruhu
Sonda (NTC) teploty primárneho okruhu
Sonda (NTC) teplota sanitárneho okruhu
Vonkajšia poistka 2 A
Poistka 2 A F
Elektróda zapálenia/detekcie plameňa
Relè ovládania operátorov plynu
Relè ovládania cirkulátora
Relè ovládania 3-cestného ventilu
Relè ovládania poloautomatického plnenia
vykurovacieho systému
Modulátor/regulátor
Čerpadlo
3V
Servomotor 3-cestného ventilu
V
Ventilátor
S.G.
Riadiaca elektronická karta
S.D.
Displejova karta
OPE
Operátor plynového ventilu
CN1÷CN12 Spojovacie konektory
TRX
Transformátor na diaľkové zapaľovanie
ME1
Svorkovnica na vonkajšie pripojenie
vysokého napätia
ME2
Svorkovnica na vonkajšie pripojenie
nízkeho napätia
C.S.A.
Poloautomatické plnenie vykurovacieho
systému
T.P.
Transduktor/snímač tlaku
S.C.
Karta kondenzátu
S.A.
Sonda proti preplneniu
2.8
Schema elettrico multifilare
LA POLARIZZAZIONE “L-N” È CONSIGLIATA
Obr.
2.7
PAD
T.L.
T.B.
FL
S.R.
S.S.
F
F F1
E.A./R.
RL1-RL4
RL2
RL3
RL5
2.9
Pripojenie priestorového termostatu a/alebo programátora
hodín
Prístroje na nízke napätie budú pripojené podľa obrázku
na svorkovnicu ME2
S.E. = Vonkajšia sonda
Vonkajší programátor hodín vykurovania a priestorový
termostat sa inštalujú podľa schémy, a to po odstránení
mostíka ktorý je na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu a programátora
hodín musia byť dimenzované na V= 230 Volt
Obr. 2.8
Priestorový termostat bude nainštalovaný podľa schémy po
odstránení mostíka ktorý je na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu musia byť dimenzované
na V= 230 Volt
Vonkajší programátor hodín a priestorový termostat sa
inštalujú podľa schémy, a to po odstránení mostíka ktorý je
na 6-pólovej svorkovnici.
Kontakty priestorového termostatu a programátora hodín
musia byť dimenzované na V= 230 Volt
caldaie
MANUALE INSTALLATORE
3 INŠTALÁCIA
3.1
Pokyny k inštalácii
Inštaláciu môže vykonávať iba odborne
kvalifikovaný personál v súlade s nasledovnými
referenčnými normami:
- UNI-CIG 7129
- UNI-CIG 7131
- CEI 64-8.
Okrem toho je vždy nutné dodržiavať miestne
Protipožiarne predpisy, Predpisy dodávateľa
plynu a prípadné miestne ustanovenia.
UMIESTNENIE KOTLA
Zariadenia kategórie C môžu byť nainštalované
do akéhokoľvek typu miestnosti, ak
odvádzanie produktov zo spaľovania
sú
a nasávanie spaľovacieho vzduchu
vonku mimo takejto miestnosti.
Pre tento typ kotlov sú k dispozícii nasledovné
konfigurácie odvádzania dymov/spalín: B22P,
B52P, C12, C12x; C22; C32, C32x; C42, C42x;
C52, C52x; C62, C62x; C82, C82x.
MINIMÁLNE VZDIALENOSTI
Pre umožnenie prístupu do vnútra kotla, aby sa
mohli urobiť bežné údržbárske činnosti, je
potrebné dodržiavať predpísané minimálne
vzdialenosti pre inštaláciu.
Pre správne umiestnenie zariadenia kotla
nezabudnúť, že:
- kotol nesmie byť umiestnený nad
kuchynským sporákom alebo iným
spotrebičom na varenie
- je zakázané uskladňovať horľavé látky
v miestnosti, kde je inštalovaný kotol
- steny citlivé na teplo (napríklad drevené
steny)
musia
byť
chránené
prostredníctvom vhodnej izolácie.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Pred inštaláciou sa odporúča vykonať
dôkladné prepláchnutie všetkých potrubí
zariadenia, aby sa tým odstránili prípadné
zvyšky ktoré by mohli ovplyvniť správnu
funkčnosť zariadenia kotla. Pripojiť výpustný
kolektor na výpustný systém (podrobnejšie
informácie pozrieť v kapitole 3.5).
Na okruh sanitárnej vody nie je potrebný
bezpečnostný ventil, ale je potrebné overiť,
či tlak vo vodovodnom potrubí nie je vyšší
ako 6 bar. V prípade, ak ste si tým nie istí,
bude vhodnejšie nainštalovať redukciu
tlaku.
Pred zapnutím zariadenia je potrebné overiť,
či je kotol prispôsobený na prevádzkovanie
s plynom ktorý je k
dispozícii;
toto je možné prečítať z obalu a z prilepenej
etikety na ktorej je uvedená typológia plynu.
Veľmi dôležité je vedieť, že v niektorých prípadoch sú
potrubia na odvádzanie dymov/spalín pod tlakom a
preto spojky rôznych prvkov musia byť
hermeticky tesné.
3.2
Čistenie zariadenia a vlastnosti
vody vo vykurovacom okruhu
V prípade novej inštalácie alebo výmeny
kotla je potrebné vykonať preventívne
vyčistenie vykurovacieho systému. S cieľom
zabezpečiť dobrú funkčnosť
zariadenia
po každom vyčistení, doplnení
kotla,
prísad a/alebo chemických úpravách
zariadenia
(napríklad
nemrznúce
kvapaliny, fólie, atd...) je nutné overiť, či
vlastnosti upravovanej vody odpovedajú
hodnotám uvedeným v tabuľke.
Parametre
udm
Hodnota PH
Tvrdosť
Vzhľad
°F
Voda
v ohrevnom
okruhu
7÷ 8
Plniaca
voda
-
-
15 ÷20
-
číra
A
B
C
D
E
Návrat vo vykurovacom okruhu
Výtlak vo vykurovacom okruhu
Pripojenie plynu
Výstup v sanitárnom okruhu
Vstup v sanitárnom okruhu
3.3
Upevnenie kotla na stenu
a pripojenie vody
3/4”
3/4”
3/4”
1/2”
1/2”
Platňa/držiak kotla (F)
C
D
pred-montážna šablóna (G)
B
E
Zariadenie je sériovo dodávané spolu s platňou
/držiakom kotla so zabudovaným predmontážnym prípravkom/ šablónou (Obr. 3.1).
Poloha a rozmery hydraulických prípojok sú
uvedené na detailných obrázkoch.
Pri montáži pracovať podľa nasledovného postupu:
- opornú dosku/držiak kotla (F) upevniť
s pred-montážnym prípravkom/ šablónou (G) na stenu a
pomocou vodováhy skontrolovať, či sú
v dokonale vodorovnej polohe
- vyvŕtať 4 otvory (ø 6 mm) ktoré sú určené
na upevnenie opornej platne/držiaka kotla
(F) a 2 otvory (ø 4 mm) na upevnenie
pred-montážneho prípravku/ šablóny (G)
- overiť, či sú všetky otvory presné, potom sa
môže začať vŕtať na stenu pomocou vrtáka
s hore uvedeným priemerom hrotu
- opornú platňu/držiak upevniť pomocou dodaného prípravku/
šablóny na stenu a hmoždiniek.
Vykonať pripojenie vody.
A
Po nainštalovaní kotla je možné
skrutky D odstrániť (Obr.3.2).
1
Obr. 3.1
Po ukončení prác spojených s inštaláciou
kotla a jeho pripojením na vodovodnú sieť
a plynový rozvod sa môže založiť kryt na
prípojky (A - B, Obr. 3.3a); Postupuje sa
tak, že háčiky krytu sa upevnia do k tomu
určených otvorov umiestnených v spodnej
časti kotla.
Kryt prípojok upevniť pomocou skrutky C (Obr.
3.3b) ktorá sa dodáva v obálke s
dokumentáciou ku kotlu.
D1
Obr. 3.2
3.4
Elektrické pripojenie
D
A
B
C
Obr. 3.3a
Obr. 3.3b
Pripojenie
nízke
napätie
Obr. 3.4
Pripojenie
vysoké napätie
230 V
Pre prístup k elektrickému pripojeniu je potrebné
vykonať nasledovné operácie:
- stiahnuť kryt z jeho sedla-ťahať
smerom k sebe (Obr.4.33 str. 31)
- po uvoľnení zaisťovacích skrutiek
(D) odstrániť plášť (Obr. 3.2)
- nadvihnúť prístrojovú dosku a následne ju
pretočiť smerom dopredu
- otvoriť krytky svorkovníc a nechať ich
skĺznuť v smere šipiek (Obr. 3.4).
Pripojenie na elektrickú sieť sa musí
realizovať
prostredníctvom
deliaceho
mechanizmu s viacpolárnym pripojením
minimálne 3 mm.
Zariadenie pracuje na striedavý prúd 230
Volt/50 Hz, má elektrický výkon 174 W (25
kW), 194 W (29 kW-35 kW), a odpovedá
požiadavkám normy EN 60335-1.
Podľa platných predpisov je povinné
urobiť bezpečné uzemnenie zariadenia.
Okrem toho sa odporúča dodržať
pripojenie fázy neutro (L-N).
Uzemňovací vodič musí byť o pár cm
dlhší ako iné vodiče.
Zariadenie
kotla
môže
fungovať
s elektrickým napájaním fáza-neutro alebo
fáza-fáza.
Pri kolísavom napájacom
napätí,
alebo
bez
originálneho
uzemnenia,
je
potrebné
p o u ži ť
izolačný
transformátor s uzemneným
sekundárnym okruhom.
Je zakázané používať plynové a/alebo
vodné potrubie na uzemnenie
15
elektrických zariadení.
MANUALE INSTALLATORE
caldaie
Konštruktér a výrobca kotla nemôžu byť
zodpovední za prípadné škody spôsobené
chýbajúcim uzemnením zariadenia.
Pri elektrickom pripojení používať
na mi
doda ný na pá j a c í k á be l .
Pokojový
teplomer
a/alebo
vonkajší
programátor hodín sa musia pripojiť podľa
elektrickej schémy uvedenej na strane 13.
V prípade výmeny napájacieho kábla je nutné
použiť kábel typu HAR H05V2V2- F, 3 x 0,75
mm2, max.vonkajší Ø 7 mm.
3.5
Pripojenie plynu
Pred pripojením zariadenia kotla na plynové
potrubie, je nutné skontrolovať, či:
- boli dodržané platné normy
- typ plynu odpovedá plynu pre ktorý
bolo zariadenie kotla vyrobené
- potrubia sú čisté.
Je predpísané potrubie na vonkajšie
odvádzanie plynu. V prípade, ak potrubie
prechádza cez stenu, musí byť vedené cez
centrálny otvor v spodnej časti šablóny.
Ak rozvodné potrubie plynu obsahuje pevné častice,
odporúča sa nainštalovať na plynový rozvod filter
vhodných rozmerov.
Po vykonanej inštalácii je potrebné overiť, či
sú prípojky hermeticky utesnené ako
predpisujú platné predpisy o inštalácii.
3.6
Zachytenie kondenzátu
Odpadové potrubie zachytáva:
kondenzovanú vodu, prípadne vodu
z bezpečnostného ventila a odpadovú vodu
zo zariadenia kotla.
Kolektor musí byť pripojený
pomocou gumenej hadice
(nedodávame) na vhodný záchytný
a odvádzací systém do potrubia čistej
vody v súlade s platným predpismi.
Vonkajší priemer kolektora je 20
mm: preto sa odporúča používať gumenú
hadičku Ø18-19 mm, aby sa dala
uzavrieť s vhodnou páskou
(nedodávame).
V periodických intervaloch je potrebné
kontrolovať, či kolektor odpadovej
vody nie je upchatý pevnými
zvyškami ktoré by mohli zabrániť
odtekaniu kondenzovanej vody.
Konštruktér a výrobca nie sú
zodpovední za prípadné škody
spôsobené nedostatočným alebo
chybným odvádzaním odpadovej
vody.
Pripojené potrubie odpadovej vody
musí mať zaručené hermetické
utesnenie.
Konštruktér a výrobca kotla nie
sú
zodpovední
za
prípadné
zatopenie spôsobené aktivovaním
bezpečnostných ventilov.
3.7
Odstránenie produktov zo
spaľovania a nasávanie vzduchu
Pri odvádzaní produktov zo spaľovania
postupovať podľa predpisov noriem UNI - CIG
7129 e 7131. Okrem toho je vždy nutné
dodržiavať miestne Protipožiarne predpisy,
KOLEKTOR
ODPADOV
Predpisy dodávateľa
nariadenia.
Maximálna dĺžka potrubia na
odvádzanie dymov ø 80
mm
45 m
25 C.S.I.
straty odporom
koleno 45° koleno 90°
0,5 m
29 C.S.I.
22 m
35 C.S.I.
13 m
0,8 m
Priamočiara dĺžka odpadového potrubia sa rozumie bez
kolien, koncoviek a spojov.
POTRUBIE DYMOV ODSÁVANÝCH Z
MIESTNOSTÍ
180,5
adaptér ø 60-80 mm
plynu
a prípadné
Obecné
Odvádzanie odpadných produktov zo spaľovania je
zabezpečené pomocou odstredivého ventilátora ktorý je
umiestnený vo vnútri spaľovacej komory a jeho správna
funkčnosť je konštantne kontrolovaná tlakovým
snímačom.
Kotol je dodaný bez systému na odvádzanie spalín/nasávanie
vzduchu, vzhľadom k tomu, že je možné využiť príslušenstvo
pre zariadenia s hermeticky uzatvorenou komorou so
zosilneným odťahovaním spalín ktoré sa lepšie prispôsobí na
inštalačné typologické charakteristiky.
Je nutné, aby sa na odvádzanie spalín a na doplnenie spaľovacieho vzduchu
do kotla používali iba naše originálne potrubia a aby pripojenie bolo realizované
správne a podľa pokynov dodaných spolu s príslušenstvom na odvádzanie
spalín.
Na jedno spalinové potrubie sa môže pripojiť viac
zariadení, a to za podmienok, ak sú všetky hermeticky
uzatvorené.
Kotol je zariadenie typu C (s hermeticky uzatvorenou
komorou) a preto musí byť bezpečne pripojený na
potrubie odpadových spalín a na nasávacie
potrubie spaľovacieho vzduchu ktoré ústia vonku
a bez ktorých zariadenie nemôže fungovať.
K dispozícii sú koaxiálne alebo zdvojené typy
koncoviek.
INŠTALÁCIA “ZOSILNENÝ OTVOR” (TYP B22PB52P)
Potrubie na odvádzanie spalín ø 80 mm
Potrubie na odvádzanie spalín môže byť
orientované v najvhodnejšom smere podľa
požiadaviek na inštaláciu.
Pri inštalácii postupovať podľa pokynov dodaných spolu
s montážnym vybavením.
V tejto konfigurácii je kotol pripojený na potrubie na
odvádzanie spalín ø 80 mm prostredníctvom
adaptéra ø 60-80 mm k t o r ý s a d o d á v a s p o l u
s príslušenstvom.
V tomto prípade je spaľovací vzduch odoberaný
z miestnosti inštalácie kotla, ktorá musí byť po
technickej
stránke
vhodná
a vybavená
možnosťou vetrania.
17
Neizolované potrubia na odvádzanie spalín
sú potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
Je povinné používať špecifické potrubia.
Zabezpečiť naklonenie potrubia na odvádzanie
spalín o 1% smerom ku kotlu.
KONCENTRICKÉ POTRUBIA
Koaxialne potrubia (ø 60-100)
Koaxiálne potrubia môžu byť orientované v najvhodnejšom
smere vzhľadom na podmienky inštalácie.
Neizolované odpadové potrubia sú
potenciálne zdroje nebezpečenstva.
Kotol
automaticky prispôsobuje vetranie na
základe typu inštalácie a dĺžky potrubia.
Je povinné používať špecifické potrubia.
Zabezpečiť naklonenie potrubia na odvádzanie
spalín o 1% smerom ku kotlu.
Priamočiara dĺžka koaxiálneho
potrubia (ø 60-100) (m)
25 C.S.I.
5,75
29 C.S.I.
35 C.S.I.
3,75
0,75
Straty odporom (m)
koleno 45° koleno 90°
0,5
0,8
Priamočiara dĺžka sa rozumie bez kolien, koncoviek
a spojok odpadového potrubia.
Neupchávať, ani čiastočne nerozdeľovať žiadnym
spôsobom, potrubie na nasávanie spaľovacieho vzduchu.
Pri inštalácii postupovať podľa pokynov dodaných spolu
s inštalačným vybavením.
MANUALE INSTALLATORE
Koaxiálne potrubia (ø 80-125)
Koaxiálne potrubia môžu byť orientované
v smere ktorý je najvhodnejší vzhľadom na
podmienky inštalácie.
Neizolované odpadové potrubia sú
potenciálnym zdrojom
nebezpečenstva.
Kotol automaticky prispôsobuje vetranie
na základe typu inštalácie a dĺžky
potrubia.
Priamočiara dĺžka
koaxiálneho potrubia (ø
80-125) (m)
25 C.S.I.
17
29 C.S.I.
35 C.S.I.
0,5
0,8
Priamočiara dĺžka sa rozumie bez kolien, koncoviek
a spojok odpadového potrubia.
Je povinné používať špecifické
potrubia.
Zabezpečiť naklonenie potrubia na
odvádzanie spalín o 1% smerom ku
kotlu.
Neupchávať,
ani
čiastočne
nerozdeľovať
žiadnym
spôsobom,
potrubie na nasávanie spaľovacieho
vzduchu.
Pri inštalácii postupovať podľa pokynov
dodaných spolu s inštalačným vybavením.
Maximálna dĺžka dvojitého
potrubia (ø 80) (m)
Dvojité potrubia (ø 80)
25 C.S.I.
30+30
Koaxiálne potrubia môžu byť orientované
v smere ktorý je najvhodnejší vzhľadom na
podmienky inštalácie.
29 C.S.I.
15+15
35 C.S.I.
10+10
Straty odporom (m)
koleno
koleno 90°
45°
0,5
0,8
Priamočiara dĺžka sa rozumie bez kolien, koncoviek
a spojok odpadového potrubia.
Neizolované odpadové potrubia sú
potenciálnym zdrojom
nebezpečenstva.
Kotol automaticky prispôsobuje vetranie
na základe typu inštalácie a dĺžky
potrubia.
Je povinné používať špecifické potrubia.
Zabezpečiť naklonenie potrubia na
odvádzanie spalín o 1% s me ro m ku
kotlu.
Neupchávať,
ani
čiastočne
nerozdeľovať
žiadnym
spôsobom,
potrubie na nasávanie spaľovacieho
vzduchu.
V prípade, ak je dĺžka potrubia odlišná
od dĺžky uvedenej v tabuľkách, pozrieť
grafy na nasledujúcej strane.
Pri inštalácii postupovať podľa pokynov
dodaných spolu s inštalačným vybavením.
A
B
90
25 C.S.I. 200
29 C.S.I. 225 115
35 C.S.I. 250 140
DVOJITÉ POTRUBIA
A
25 C.S.I.
29 C.S.I.
35 C.S.I.
caldaie
11
6,75
Straty odporom (m)
koleno 45° koleno 90°
180
205
230
Dĺžka dvojitých odpadových potrubí ø 80
mm
Exclusive Sinthesi 25 C.S.I.
55
Dĺžka dvojitých odpadových potrubí ø 80 mm
Exclusive Sinthesi 29 C.S.I.
30
50
25
Dlzka nasavacieho potrubia (m)
40
35
30
25
20
15
10
20
15
10
5
5
0
0
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
0
5
10
Dlzka nasávacieho potrubia (m)
15
20
25
30
35
Dlzka nasávacieho potrubia (m)
Dĺžka dvojitých odpadových potrubí ø 80 mm
Exclusive Sinthesi 35 C.S.I.
18
17
16
15
Lunghezza condotto scarico (m)
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
19
2
1
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Dlzka nasávacieho potrubia (m)
MOŽNÉ KONFIGURÁCIE ODPADOVÝCH POTRUBÍ
C52
C32
C32
C42
C42
C2
C52
C2
B22P
B22
B52P
Max 50 cm
B22P-B52P Nasávanie vzduchu z miestnosti
a vypúšťanie vonku (P= potrubie pre max. tlak 200
Pa)
C12 Koncentrické vypúšťanie cez stenu. Potrubia
môžu nezávisle vychádzať z kotla,
ale
výstupné otvory musia byť koncentrické alebo
dostatočne blízko seba, aby podliehali
podobným poveternostným podmienkam
(do 50 cm)
C22 Koncentrické vypúšťanie cez spoločný dymový
komín (nasávanie a vypúšťanie cez to isté
potrubie)
C32 Koncentrické vypúšťanie cez strechu. Výstupné
otvory ako C12
C42 Vypúšťanie a nasávanie cez spoločné oddelené
dymové potrubia, ale podliehajúce rovnakým
poveternostným podmienkam
C52 Oddelené vypúšťanie a nasávanie cez stenu
alebo cez strechu, každopádne v zónach s odlišnými
tlakmi. Vypúšťanie a nasávanie nesmú byť
nikdy umiestnené na opačných stenách
C62 Vypúšťanie a nasávanie realizované
s obchodne dostupnými potrubiami a oddelene
homologovanými (1856/1)
C82 Vypúšťanie do jedného alebo spoločného
dymového potrubia a nasávanie cez stenu
Uscita posteriore
Dlzka nasavacieho potrubia (m)
45
Obr. 3.5
MANUAL INSTALATORA
3.8
Naplnenie vykurovacieho
systému
Detailnejšie informácie ohľadom rôznych
komponentov je možné preštudovať na výkrese
na Obr. 3.12.
Po pripojení vody z vodovodnej siete sa
môže začať s naplnením vykurovacieho
systému.
Táto činnosť sa môže vykonávať iba pri
studenom systéme, a to podľa nasledovného
postupu:
- otvoriť o dve a l e b o tri otáčky zátku
automatického odvzdušňovacieho
ventilu (A)
- overiť, či je kohút na prívod studenej vody
otvorený
- otvoriť plniaci kohút (B), až pokým tlak
udávaný na vodomere (C) neukazuje
hodnotumedzi 1 a 1,5 bar (modré políčko).
Po naplnení vykurovacieho systému sa
môže plniaci kohút znovu uzavrieť.
Zariadenie kotla je vybavené účinným
separátorom vzduchu, preto nie je
požadovaná žiadna manuálna operácia.
Horák sa zapáli iba vtedy, ak je ukončená
odvzdušňovacia fáza.
D
C
B
Obr.3.12
Poznámka: hoci je kotol vybavený
poloautomatickým plniacim systémom, prvé naplnenie zariadenia sa
musí vykonať otvorením plniaceho
ventilu.
3.9
Vyprázdnenie vykurovacieho
systému
3.10
Vyprázdnenie sanitárneho
systému
Pri vyprázdňovaní vykurovacieho
systému sa postupuje nasledovným
spôsobom:
- vypnúť kotol
pripojiť gumenú hadičku, sériovo
dodávanú, na vypúšťací ventil kotla D
(Obr. 3.12)
- manuálne uvoľniť ventil
- vyprázdniť zariadenie až do dna.
Vždy, keď existuje riziko zamrznutia,
sanitárny systém sa musí vypustiť podľa
nasledovného postupu:
- uzavrieť hlavný kohút vodovodného potrubia
- otvoriť všetky ventily teplej a studenej
vody
- vyprázdniť až do dna.
UPOZORNENIE
caldaie
A
Kolektor na vypúšťanie vody musí byť
pripojený prostredníctvom gumenej hadičky
(nedodávame s príslušenstvom) n a
príslušný záchytný a vypúšťací systém
odpadovej vody, a to v súlade s platnými
normami. Priemer vonkajšieho kolektora je
20 mm: preto sa odporúča použiť gumenú
hadičku Ø18-19 mm a uzavrieť ju s vhodnou
páskou (nedodávame s príslušenstvom).
Výrobca nie je zodpovedný za prípadné
škody spôsobené chýbajúcim alebo
nedostatočným odvádzaním vody.
4 ZAPNUTIE A PREVÁDZKOVANIE
4.1
Predbežné kontroly
Prvé zapnutie musí vykonať kompetentný
personál
z autorizovaného
technického
servisného strediska Beretta.
Pred zapnutím kotla je potrebné skontrolovať:
a) či údaje napájacích sietí (elektrickej,
vodovodnej, plynu) odpovedajú údajom na
identifikačnom štítku zariadenia
b ) či sú potrubia ktoré vychádzajú z kotla zakryté
tepelnoizolačným obalom/plášťom
c ) či sú potrubia na odvádzanie dymov/
spalín a na nasávanie vzduchu
postačujúce
d ) či sú zabezpečené podmienky pre bežnú
údržbu v prípade, ak je kotol uzavretý vo
vnútri alebo medzi kusmi nábytku
e ) utesnenie zariadenia na prívod paliva
f ) či množstvo paliva odpovedá hodnotám ktoré sú
požadované pre kotol
g) overiť, či je správne nastavenie plynového
ventilu a v prípade potreby, postupovať pri
regulácii podľa pokynov uvedených v
paragrafe 4.7 “Nastavenia”
h) či je zariadenie na prívod paliva
dimenzované na potrebný výkon kotla
a či je vybavené všetkými
bezpečnostnými a kontrolnými
systémami ktoré predpisujú platné
normy.
4.2
Zapnutie zariadenia
poloha
otvorenia
Obr. 4.1
Obr. 4.2
Pri zapnutí kotla je potrebné vykonať nasledovné
operácie:
- pristúpiť k plynové mu kohútiku cez
štrbinu krytu prípojok ktorá sa nachádza
v spodnej časti kotla
- točením regulačného kolieska v protismere
chodu
hodinových
ručičiek
otvoriť kohútik, čo umožní prí vod
paliva (Obr. 4.1).
- zapnúť elektrické nap ájanie do
kotla. Po pripojení napájacieho napätia
kotol postupne urobí sériu kontrol, na
displeji sa zobrazí séria čísel a písmen.
Ak sa overovanie ukončilo s kladným
výsledkom, po cca 4 sekundách po
ukončení cyklu, kotol je pripravený do
prevádzky. Displej sa zobrazí ako na Obr.
4.2.
Ak overovanie skončilo s negatívnym
výsledkom, kotol nepracuje, n a displeji
bude blikať číslo “0”.
V takom prípade je potrebné privolať
technické servisné stredisko.
Kotol sa opäť zapne v takom stave, akom
sa nachádzal pred vypnutím: ak bol kotol
vypnutý vrežime zima komfort , opäť sa
zapne v režime zima komfort; ak sa
nachádzal v režime OFF, displej bude
v strednej zóne zobrazovať dva
segmenty (Obr. 4.3).
Stlačiť tlačidlo
pre aktivovanie
funkčnosti.
Obr. 4.3
- stlačiť tlačidlo voľby funkcií, až pokým sa
indikátor neumiestni na požadovanej
funkcii
, podľa typu zvolenej
prevádzky.
21
MANUALE INSTALLATORE
ZIMA
:
so selektorom v tejto polohe sa budú
aktivovať funkcie vykurovania a výroby teplej
sanitárnej vody.
V tejto polohe, pri vykurovaní,
je
aktivovaná
funkcia S.A.R.A (pozrieť
kapitolu 4.4 “Funkcie”).
Pri výrobe teplej sanitárnej vody, kotol
aktivuje stabilizátor teploty, čím sa
zabezpečí jej nepretržitá výroba, aj v prípade
minimálnych odberov alebo teploty vody na
vstupe už teplej.
Týmto spôsobom je možné sa vyhnúť zmenám
teplôt spôsobených vypínaním/zapínaním horáka.
ZIMA KOMFORT
:
So
selektorom nastaveným na túto
funkciu,
okrem tradičnej
funkcie
vykurovania a výroby teplej sanitárnej
vody, sa aktivuje aj funkcia predhrievania
ktorá umožňuje udržiavať teplotu vody
vo výmenníku tepla sanitárneho
okruhu, s cieľom znížiť čakaciu dobu
počas odberov vody.
V tejto polohe sú aktivované funkcie S.A.R.A.
Booster a Predhrev sanitárneho okruhu
(pozrieť kapitolu 4.4 “Funkcie”)
LETO
:
so selektorom v tejto polohe sa aktivuje
tradičná funkcia výroby teplej sanitárnej
vody.
:
LETO KOMFORT
so selektorom
v tejto polohe,
kotol dodáva iba teplú sanitárnu vodu so
stabilizátorom teploty pre malé odbery.
Je to ideálne v ročných obdobiach alebo v miestach,
kde teplota vody vo vodovodnom rozvodnom potrubí
je už vlažná.
V takýchto podmienkach by teplota vody
vyrobenej v kotle s iba tradičnými
funkciami (pozrieť LETO A ZIMA
KOMFORT), mohla byť nestabilná.
Nastavenie teploty vody vo vykurovacom
okruhu
Pretočením selektora A (Obr. 4.4), po
nastavení selektora funkcie na zimný
režim
alebo zima komfort
, je možné
nastaviť teplotu vody vo vykurovacom
okruhu.
Točením v smere chodu hodinových
ručičiek sa teplota zvyšuje, t očením
opačne sa teplota zni žu je.
caldaie
Segmenty na grafickom paneli sa rozsvietia
(po každých 5°C), postupne ako sa
teplota bude zvyšovať.
Na displeji sa objaví hodnota zvolenej teploty.
Keď sa po zvolení teploty vody vo
vykurovacom okruhu vstúpi do regulačného
poľa
S.A.R.A. (od 55 do 65 °C), symbola príslušná stupnica budú blikať. P odrobnejšie
informácie o funkcii S.A.R.A. si
prečítajte na strane 26.
Na displeji sa objaví zvolená hodnota teploty.
A
Obr. 4.4
cc
4/5
3
Nastavenie teploty vody vo vykurovacom okruhu
s pripojenou vonkajšou sondou
Pri nainštalovaní vonkajšej
sondy je
hodnota
teploty
privádzanej
vody
automaticky zvolená systémom, ktorý
zabezpečí rýchle prispôsobenie teploty
prostredia
v závislosti
od
zmien
vonkajšej teploty.
Panel sa zobrazí ako jediný osvetlený stredový
segment (Obr. 4.5).
I
—I
—
—3
— 4/5
Obr. 4.5
Keď sa zvolí úroveň komfortu, displej
v digitálnej zóne zobrazí úroveň
požadovaného komfortu na grafickom
paneli príslušného segmentu (Obr.4.6).
Obr. 4.6
Obr. 4.7
Ak by ste potrebovali upraviť hodnotu teploty,
zvýšením alebo znížením vzhľadom na automaticky
elektronickou kartou vypočítanú teplotu, je to možné
urobiť nastavením na selektore teploty vody
vo vykurovacom
okruhu:
točením
v smere chodu hodinových ručičiek sa
hodnota korekcie teploty zvyšuje, točením
v opačnom smere sa hodnota korekcie
teploty znižuje.
Segmenty grafického panelu sa rozsvietia
(po každej 1 úrovni komfortu), možnosti
korekcie sú od - 5 do + 5 úrovní
komfortu (Obr. 4.5).
B
Nastavenie teploty vody v sanitárnom okruhu
Pre nastavenie teploty vody v sanitárnom
okruhu je potrebné točiť selektorom B
(Obr.
4.7): točením v smere chodu
hodinových ručičiek sa teplota zvyšuje,
točením v opačnom smere sa teplota
znižuje.
Segmenty grafického panelu sa rozsvietia
(po každých 3°C), postupne ako sa teplota
zvyšuje.
Na displeji sa objaví hodnota zvolenej teploty.
Počas voľby teploty vody, pre vykurovací
alebo sanitárny okruh, displej zobrazí
hodnotu ktorá je práve zvolená.
Po zvolení teploty, po cca 4 sekundách, zmena
sa uloží do pamäte a zobrazenie sa vráti naspäť na
teplotu privádzanej vody ktorú namerala
sonda.
Uvedenie kotla do prevádzky
Obr. 4.8
Nastaviť priestorový termostat na
požadovanú teplotu (cca 20 °C).
Ak je požiadavka na vykurovanie, kotol sa
zapne a na displeji sa zobrazí ikona
(Obr.4.8). Kotol bude pracovať, až pokým
sa nedosiahnu nastavené teploty,
potom prejde do pohotovostného režimu
stand-by.
V prípade, ak sa objavia poruchy pri zapálení
alebo počas prevádzky, kotol sa vypne v režime
“núdzové vypnutie”.
Na displeji zhasne plamienok
a zobrazí sa kód poruchy a nápis
(Obr. 4.9).
Opis a resetovanie porúch sú vysvetlené
v kapitole 4.5 “Poruchy”.
Obr. 4.9
23
PRÍRUČKA INŠTALATÉRA
INSTALLATORE
4.3
Vypnutie
Dočasné vypnutie
V prípade krátkodobej neprítomnosti stlačte
tlačidlo
na vypnutie kotla.
V strednej časti displeja sa zobrazia dva
segmenty (obr. 4.10).
Vďaka tomu, že sa elektrické napájanie
a zásobovanie palivom ponechajú aktívne, je
kotol chránený systémami:
- Proti zamrznutiu (obr. 4.11): keď teplota
vody v kotle klesne pod bezpečné hodnoty,
spustia sa cirkulátor a horák na minimálny
výkon, aby sa voda ohriala na bezpečnú
teplotu (35 °C). Na displeji sa rozsvieti
symbol
.
- Proti zablokovaniu cirkulátora: pracovný
cyklus sa aktivuje každých 24 h.
Vypnutie na dlhú dobu
V prípade dlhodobej neprítomnosti
stlačte tlačidlo
na vypnutie kotla (obr. 4.10).
V strednej časti displeja sa zobrazia dva
segmenty (obr. 4.10).
Hlavný vypínač zariadenia nastavte do polohy
“vypnuté“.
Následne zatvorte kohút na prívode plynu ktorý
sa nachádza pod kotlom; kohútom pri tom
otáčajte v smere pohybu hodinových ručičiek
(obr. 4.12).
Obr. 4.10
Obr. 4.11
kohút
zatvorený
Obr. 4.12
V tomto prípade sa systémy proti
zamrznutiu a proti zablokovaniu vypnú.
Vypustite vykurovací rozvod, alebo ho
ochráňte
napustením
vhodnej
nemrznúcej zmesi od dobrého výrobcu.
Vypustite sanitárny okruh.
4.4
Funkcie kotla
Poloautomatické napĺňanie
Kotol je vybavený poloautomatickým
napĺňaním
ktoré
sa
aktivuje
prostredníctvom tlačidla
potom ako sa
na displeji zobrazí príslušná ikona (obr.
4.13).
Ak nastane takýto stav, znamená to že
zariadenie nemá správnu hodnotu tlaku,
kotol však napriek tomu pracuje správne.
Stlačte tlačidlo
na spustenie napĺňania.
Ak stlačíte tlačidlo napĺňania zariadenia
druhýkrát, prerušíte sekvenciu napĺňania.
Počas fázy napĺňania sa na displeji objavia
kaskádovito
kvapky
znázorňujúce
napĺňanie zariadenia
a stúpajúca
hodnota tlaku (obr. 4.14).
Obr. 4.13
Po ukončení napĺňania sa na krátku chvíľu
caldaie
zobrazí ikona , ktorá následne zhasne.
Poznámka
Počas fázy napĺňania kotol nevykonáva
ostatné funkcie; napríklad, ak sa vykonáva
sanitárny odber, kotol nedokáže dodávať
teplú vodu, až pokým sa fáza napĺňania
neukončí.
Obr. 4.14
Poznámka
Keď hodnota tlaku naplnenia zariadenia
dosiahne 0,6 bar, na displeji začne blikať
hodnota tlaku (obr. 4.15); keď hodnota
klesne pod minimálnu bezpečnú hodnotu
(0,3 bar), na displeji sa na prechodný čas
zobrazí anomália 41 (obr. 4.16); ak aj po
jeho uplynutí anomália pretrváva, zobrazí sa
kód anomália 40 (viď kapitolu o anomáliách).
Obr. 4.15
Pri anomálii 40 vykonajte reset stlačením
a následne
, pre aktivovanie napĺňania
zariadenia.
Ak musíte napĺňanie zariadenia opakovať
viackrát, odporúča sa kontaktovať CAT kvôli
kontrole skutočnej tesnosti vykurovacieho
obvodu (kontrola únikov).
Obr. 4.16
Obr. 4.17
Informácie
Stlačením tlačidla sa displej vypne a objaví
sa iba nápis InFO (obr. 4.17).
Stlačením tlačidla kotol umožňuje zobraziť
niektoré užitočné informácie o jeho obsluhe.
Po každom stlačení tlačidla sa prejde na
nasledovnú informáciu. Ak sa tlačidlo
nestlačí, systém automaticky opustí túto
funkciu.
25
Zoznam Info:
Info 0 zobrazí nápis InFO (obr. 4.17)
Info 1
iba s pripojenou externou sondou,
zobrazí externú teplotu (napríklad
12 °C) (obr. 4.18).
Hodnoty ktoré displej zobrazuje sú
v rozmedzí - 40 °C do 40 °C.
Mimo týchto hodnôt displej zobrazí
“ - - ”.
Info 2
zobrazuje
tlak
zariadenia (obr. 4.19).
Info 3
zobrazuje
zadanú
vykurovania (obr. 4.20)
Obr. 4.18
napĺňania
Obr. 4.19
teplotu
Obr. 4.20
Obr. 4.21
Info 4
zobrazuje zadanú teplotu sanitárnej
vody (obr. 4.21).
PRÍRUČKA INŠTALATÉRA
Funkcia S.A.R.A.
Pri výbere polohy „zima“ možno aktivovať
funkciu
S.A.R.A. (Automatický Systém
Regulovania
Prostredia).
Otočením
prepínača teploty vykurovacej vody do polohy
v ktorej sa zvolí teplota v rozmedzí 55 - 65 °C,
sa aktivuje systém autoregulácie S.A.R.A.:
na základe teploty nastavenej na termostate
prostredia a času ktorý je potrebný na jej
dosiahnutie, kotol automaticky mení teplotu
vykurovacej vody čím skracuje čas svojej
činnosti, poskytuje vyšší prevádzkový komfort
a šetrí energiu.
Obr. 4.22
Funkcia S.A.R.A. BOOSTER
Pri výbere režimu zima komfort, sa pre
vykurovací okruh aktivuje funkcia S.A.R.A.
Booster, ktorá umožňuje rýchlejšie dosiahnuť
želanú teplotu prostredia.
Funkcia SANITÁRNY PREDOHREV
Pri výbere režimu zima komfort sa pre
sanitárny okruh aktivuje funkcia sanitárneho
Predohrevu.
Účelom tejto funkcie je udržať teplotu sanitárnej
vody ktorá sa nachádza v kotle, čím sa
dosiahne citeľné skrátenie času čakania pri
každom odbere.
Pre zníženie spotreby energie v oblastiach
v ktorých teploty nebývajú obzvlášť nízke, sa
odporúča používať funkciu
V takom prípade budú
a Predohrev neaktívne.
.
funkcie
Booster
Obr. 4.23
4.5
Anomálie
Keď sa objaví anomália činnosti, na displeji
zhasne symbol plameňa
, zobrazí sa
blikajúci kód a objavia sa súčasne alebo nie,
ikony
a
.
Opis anomálií sa nachádza v nasledujúcej
tabuľke.
OPIS ANOMÁLIE
Kód alarmu
Ikona
Ikona
ZABLOKOVANIE PRE CHÝBAJÚCI PLAMEŇ (D)
10
ÁNO
NIE
FALOŠNÝ PLAMEŇ (D)
11
ÁNO
HRANIČNÝ TERMOSTAT (D)
20
ÁNO
ÁNO
NIE
TERMOSTAT HORÁKU (D)
21
ÁNO
NIE
VÝPUST DYMU ALEBO SNÍMAČ TLAKU VZDUCHU (D)
30
ÁNO
NIE
VÝPUST DYMU ALEBO SNÍMAČ TLAKU VZDUCHU (T)
31
NIE
ÁNO
NEDOSTATOČNÝ TLAK V ZARIADENÍ (D) (*)
40
ÁNO
NEDOSTATOČNÝ TLAK V ZARIADENÍ (T)
41
NIE
NIE
ÁNO
SNÍMAČ TLAKU VODY (D)
42
ÁNO
ÁNO
50-59
ÁNO
ÁNO
SONDA SANITÁRNY OKRUH (T) (°)
60
NIE
ÁNO
SONDA PRIMÁRNY OKRUH (T)
71
NIE
ÁNO
TERMOSTAT NÍZKEJ TEPLOTY (T)
77
ÁNO
ÁNO
PRÍTOMNOSŤ KONDENZÁTU (D)
92
ÁNO
ÁNO
PRÍTOMNOSŤ KONDENZÁTU (T)
93
NIE
ÁNO
SENZOR KONDENZÁTU OTVORENÉHO
OKRUH/CHÝBAJÚCE PRIPOJENIE KARTY BE10 (D)
94
NIE
SENZOR KONDENZÁTU OTVORENÉHO OKRUHU (T)
95
NIE
ELEKTRONICKÁ KARTA (D)
ÁNO
ÁNO
27
(D) Definitívna
(T) Dočasná. V tomto prevádzkovom stave sa kotol pokúša vyriešiť anomáliu samostatne
(°)
Viď POZNÁMKA na nasledujúcej strane
(*) Pri anomálii „nedostatočný tlak v zariadení“, vykonajte postup napĺňania zariadenia ktorý sa opisuje v kapitole Funkcie.
Reštart anomálií
PRÍPAD A
dočasná anomália
Počkajte zhruba 10 sekúnd, pred tým ako sa
pokúsite o reštart prevádzkových podmienok.
Potom postupujte nasledovným spôsobom:
1) Znázornenie samotnej ikony
Objavenie ikony
, znamená, že sa
diagnostikovala prevádzková anomália ktorú
sa kotol pokúša vyriešiť samostatne
(dočasné zastavenie). Pokiaľ sa neobnoví
riadna činnosť kotla, na displeji sa môžu
objaviť dva prípady:
prípad A (obr. 4.24)
zmiznutie ikony
, objavenie ikony
a odlišného kódu alarmu.
V takomto prípade postupujte podľa opisu
v bode 2.
definitívna anomália
prípad B (obr. 4.25)
spolu s ikonou
, sa znázorní aj ikona
a odlišný kód alarmu. V takomto prípade
postupujte podľa opisu v bode 3.
2) Znázornenie samotnej ikony
(obr. 4.26)
Obr. 4.24
Pre reštart činnosti stlačte tlačidlo
. Ak
kotol vykoná fázu zapálenia a obnoví riadnu
činnosť, zastavenie možno pripísať náhodnej
situácii.
PRÍRUČKA INŠTALATÉRA
Ak sa zablokovania opakujú, odporúča sa
objednať zákrok technického servisného
strediska.
3) Znázornenie
(obr. 4.27)
ikon
Vyžaduje sa zákrok
servisného strediska.
PRÍPAD B
dočasná anomália
a
technického
Poznámka
Anomália sondy sanitárneho okruhu 60: kotol funguje riadnym spôsobom ale
nezaručuje
stabilitu
teploty
vody
sanitárneho okruhu, ktorá sa
však
v každom prípade dodáva s teplotou
zhruba 50°C.
Kód anomálie sa zobrazí iba v stand-by.
definitívna anomália
Obr. 4.25
Obr. 4.26
caldaie
Obr. 4.27
4.6
Programovanie parametrov
Tento kotol je vybavený novou generáciou
elektronických kariet s ktorými možno vďaka
nastavovaniu / úpravám parametrov činnosti
zariadenia,
dosiahnuť
vyššiu
úroveň
individuálneho prispôsobenia a vyhovieť tak
rôznym požiadavkám na zariadenie a/alebo
používanie.
Obr. 4.28
Programovateľné parametre
v tabuľke na strane 30.
sú
uvedené
Programovanie parametrov sa musí
vykonávať s kotlom v stave OFF.
Pre splnenie tejto podmienky stlačte
tlačidlo , aby sa na displeji zobrazilo - (obr.4.28).
ENTER
Obr. 4.29
ESCAP
E
Počas úpravy parametrov tlačidlo
„výber funkcií“ plní funkciu ENTER
(potvrdenie), tlačidlo
preberá funkciu
ESC (opustenie programu).
Ak sa do 10 sekúnd nevykoná
potvrdenie, hodnota sa neuloží do
pamäte a obnoví sa tá ktorá bola
zadaná pôvodne.
Obr. 4.30
hodnota parametru
Obr. 4.31
Obr. 4.32
číslo parametru
Zadanie hesla
Stlačte súčasne tlačidlo režim činnosti
a tlačidlo , zhruba na 10 sekúnd.
Displej bude vyzerať ako na obr. 4.29.
Otáčaním
prepínača
teploty
vody
sanitárneho okruhu zvoľte požadovanú
hodnotu a vložte kód hesla prístupu k
funkciám úpravy parametrov.
Heslo
pre
prístup
k
programovaniu
parametrov
sa
nachádza
vo
vnútri
ovládacieho panelu.
Potvrďte vstup stlačením tlačidla ENTER
Úprava parametrov
Otáčaním
prepínača
teploty
vody
sanitárneho okruhu (obr. 4.30) možno
prezerať po poradí dvojciferné kódy
parametrov uvedených v tabuľke.
Po výbere parametru ktorý si želáte upraviť,
postupujte nasledovným spôsobom:
stlačte tlačidlo ENTER pre prístup
k úpravám hodnoty parametru.
Po stlačení tlačidla ENTER začne blikať
posledná zadaná hodnota (obr. 4.31)
otáčajte prepínačom teploty vody
sanitárneho
okruhu,
až
pokým
nenastavíte želanú hodnotu
stlačením ENTER potvrďte novú zadanú
hodnotu. Čísla prestanú blikať (obr.
4.32)
stlačením tlačidla ESCAPE opustite
funkciu.
Kotol sa nastaví do stavu - - (vypnuté). Pre
obnovenie
(obr.4.28).
činnosti
stlačte
tlačidlo
29
PRÍRUČKA INŠTALATÉRA
Programovateľné parametre
Č.
OPIS PARAMETROV
PAR.
1
TYP PLYNU
MERNÁ
JEDNOTKA
MIN
-
MAX
1 Metán
-
2 LPG
26(25kW)
30 (29kW)
34 (35 kW)
5
DEFAULT
PARAMETRE
(nastavené
vo fabrike)
nastavené
od CAT
1-2
2
VÝKON KOTLA
3
STUPEŇ IZOLÁCIE BUDOVY (+) (*)
10
SYSTÉMY SANITÁRNEHO OKRUHU
11
MAXIMÁLNY SET-POINT SANITÁRNEHO OKRUHU
12
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
60
13
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
80
14
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
5
20
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
1
21
MAXIMÁLNY SET-POINT VYKUROVANIE
22
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
28
ČASOVANIE ZNÍŽENÉHO MAX VÝKONU KÚRENIA
min
0
20
15
29
ČASOVANIE NÚTENÉHO VYPNUTIA KÚRENIA
min
0
20
3
30
FUNKCIA VYNULOVANIA TIMER VYKUROVANIA
0
1
0
40
TYP ČINNOSTI TERMOSTATU SANITARNEHO
OKRUHU
41
FUNKCIA PREDOHREVU SANITÁRNEHO OKRUHU
42
FUNKCIA S.A.R.A.
43
FUNKCIA S.A.R.A. BOOSTER
44
FUNKCIA TERMOREGULÁCIA
45
SKLON KRIVKY TERMOREGULÁCIE (OTC) (*)
48
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
50
PARAMETER NEPOUŽITEĽNÝ V TOMTO MODELE. NEUPRAVUJTE PROGRAMOVANIE
61
62
TEPLOT SANIT FUNKC PROTI ZAMRZNUTIU SANIT
(ON)
TEPLOT MAND FUNKCIA PROTI ZAMRZ KÚR (ON)
85
POLOAUTOMATICKÉ NAPĹŇANIE
86
TLAK POLOAUTOMATICKÉHO NAPĹŇANIA (ON)
-
26-30-34
20
5
0 (OFF)
1 (Okamžitý)
2 (Miniakumulácia)
3 (Vonkajší bojler s termostatom)
4 (Vonkajší bojler so sondou)
°C
40
60
1
°C
45
-
80
2,5
°C
°C
bar
80
40
0 (OFF)
1 (AUTO)
2 (ON)
0 (OFF)
1 (AUTO)
2 (ON)
0 (OFF)
1 (AUTO)
0 (OFF)
1 (AUTO)
0 (OFF)
1 (AUTO)
-
60
1
1
1
1
1
40
20
0
1
0
10
4
0
10
6
0 (vypnuté)
1 (zapnuté)
0.4
1
0.8
0.6
(*) parametre zobrazené iba s pripojenou vonkajšou sondou a parametrom 44 v 1 (AUTO).
(+) pre budovy s dobrou izoláciou vyberte hodnoty blízke 20, pre budovy so slabou izoláciou vyberte hodnoty blízke 5.
Parameter 45 “Sklon krivky termoregulácie (OTC)”
Výber krivky sa musí urobiť v závislosti od geografickej oblasti a typu inštalácie.
OTC = 10 x
T m. - 20
20 - T e.
caldaie
T m. = maximálna teplota vykurovacej vody podľa projektu
T e. = minimálna vonkajšia teplota podľa projektu
4.7
Nastavenia
Výrobca už vykonal všetky nastavenia vo
fáze výroby.
Ak by ale bolo nutné vykonať nastavenia
nanovo, napríklad po mimoriadnej údržbe,
po výmene ventilu plynu alebo po úprave
z metánu na LPG, postupujte nasledovným
spôsobom.
-
-
-
Nastavenia
maximálneho
a minimálneho výkonu, maxima
a minima
elektrického
ohrevu,
musia
vykonať
výlučne
kvalifikovaní
pracovníci
a
to
v uvedenom poradí.
Potiahnutím k sebe stiahnite kryt
prípojok z miesta jeho založenia (A)
(obr. 4.33).
Odskrutkujte skrutky D a zložte plášť
(obr. 4.34).
Zodvihnite
panel
s
ovládaním
a následne ho otočte dopredu.
Skrutku odberu tlaku ktorá sa nachádza
za ventilom plynu
odskrutkujte
o zhruba dve otáčky, a pripojte tam
tlakomer.
Opatrne,
pomocou
skrutkovača,
vypáčte ochranný kryt regulačných
skrutiek.
Úkony KALIBROVANIA & SERVIS sa
musia vykonať s kotlom v stave OFF.
Pre dosiahnutie tohto stavu stlačte , aby
sa na displeji zobrazilo - - (obr. 4.35).
B
A
D
Obr. 4.33
Obr. 4.34
a tlačidlo , zhruba na 10 sekúnd.
Displej bude vyzerať ako na obr. 4.36.
Otáčaním prepínača teploty vody sanitárneho
okruhu zvoľte požadovanú hodnotu a vložte kód
hesla prístupu k funkciám úpravy parametrov.
Potvrďte vstup stlačením tlačidla ENTER.
Heslo sa nachádza vo vnútri ovládacieho
panelu.
Fázy kalibrácie
Otáčaním
prepínača
teploty
vody
sanitárneho okruhu sa prehliadajú po poradí
fázy KALIBRÁCIE & SERVIS:
-1
typ plynu
-2
výkon kotla (parameter ktorý sa v tejto
fáze nepoužíva)
- 10 režim sanitárny (parameter ktorý sa
v tejto fáze nepoužíva)
-3
stupeň izolácie budovy (znázorní sa
iba vtedy, ak je pripojená vonkajšia
sonda)
- 45 sklon krivky termoregulácie (znázorní
sa iba vtedy, ak je pripojená vonkajšia
sonda)
- HH kotol na maximálny výkon
- LL kotol na minimálny výkon
- 23 nastavenie
maxima
elektrického
ohrevu
- 24 nastavenie minima elektrického ohrevu
TYP PLYNU - 1
Zadanú hodnotu upravte nasledovným
spôsobom:
- stlačte tlačidlo ENTER pre prístup
k úpravám hodnoty parametru. Po stlačení
tlačidla ENTER číslice blikajú a znázorňujú
poslednú zadanú hodnotu (obr. 4.31)
- otáčajte
prepínačom
teploty
vody
sanitárneho okruhu, až pokým nenastavíte
želanú hodnotu (1 MTN - 2 GPL)
- stlačením ENTER potvrďte novú zadanú
hodnotu. Čísla prestanú blikať.
NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO VÝKONU HH
Otáčajte
prepínačom
teploty
vody
sanitárneho okruhu, až pokým sa nezobrazí
HH.
- Pomocou vidlicového kľúča CH10 otáčajte
regulačnou maticou maximálneho výkonu,
aby ste dosiahli hodnotu ktorá sa uvádza
v tabuľke na str. 9.
- Počkajte, pokým sa hodnota tlaku na
tlakomeri neustáli na želanej úrovni.
Obr. 4.35
Obr. 4.36
Počas úpravy parametrov tlačidlo „výber
funkcií“ plní funkciu ENTER (potvrdenie),
tlačidlo
preberá funkciu ESCAPE
(opustenie funkcie).
Ak sa do 10 sekúnd nevykoná potvrdenie,
hodnota sa neuloží do pamäte a obnoví sa tá
ktorá bola zadaná pôvodne.
Zadanie hesla
Stlačte súčasne tlačidlo režim činnosti
ENTER
ESCAPE
31
PRÍRUČKA INŠTALATÉRAE
NASTAVENIE MINIMÁLNEHO VÝKONU LL
Otáčajte prepínač teploty, až pokým sa
nezobrazí LL.
- Pomocou krížového skrutkovača otáčajte
červenou regulačnou skrutkou minima
sanitárneho okruhu, dávajte pri tom
pozor, aby ste nezatlačili vnútorný valček,
a kalibrujte, až pokým sa na tlakomeri
nezobrazí hodnota ktorá sa uvádza
v tabuľke na str. 9.
NASTAVENIE MAXIMÁLNEHO ELEKTRICKÉHO OHREVU - 23
- Otáčajte
prepínačom
teploty
vody
sanitárneho okruhu, až pokým sa
nezobrazí 23. Počkajte, pokým sa kotol
nezapáli.
Skontrolujte,
či
sa
hodnota
tlaku
znázornená na tlakomeri zhoduje s tou
ktorá sa uvádza na strane 9, ak by sa
nezhodovali, vykonajte nastavenie ktoré sa
opisuje ďalej:
- stlačte tlačidlo ENTER pre prístup
k úpravám hodnoty parametru
- otáčajte
prepínačom
teploty
vody
sanitárneho okruhu, až pokým sa hodnota
znázornená
na
tlakomeri
nebude
zhodovať s tou ktorá sa uvádza na strane
9
- novú zadanú hodnotu potvrďte stlačením
ENTER.
NASTAVENIE MINIMÁLNEHO ELEKTRICKÉHO OHREVU - 24
- otáčajte prepínač teploty, až pokým sa
nezobrazí 24. Počkajte, pokým sa kotol
nezapáli.
Skontrolujte,
či
sa
hodnota
tlaku
znázornená na tlakomeri zhoduje s tou
ktorá sa uvádza na strane 9, ak by sa
nezhodovali, vykonajte nastavenie ktoré sa
opisuje ďalej:
- stlačte tlačidlo ENTER pre prístup
k úpravám hodnoty parametru
- otáčajte
prepínačom
teploty
vody
sanitárneho okruhu, až pokým sa hodnota
znázornená
na
tlakomeri
nebude
zhodovať s tou, ktorá sa uvádza na
strane 9
- novú zadanú hodnotu potvrďte stlačením
ENTER.
Obr. 4.37
2
4
3
Stlačením tlačidla ESCAPE opustite funkcie
KALIBROVANIE & SERVIS.
Kotol sa opätovne nastaví do stavu - (vypnuté). Pre obnovenie činnosti stlačte
tlačidlo .
- Odpojte tlakomer, zaskrutkujte skrutku
odberu tlaku a založte ochranný kryt späť.
caldaie
Po každom zákroku ktorý sa vykoná na
regulačnom zariadení ventilu plynu,
zapečaťte toto zariadenie s použitím
plombovacieho vosku.
Po ukončení nastavení:
- na priestorovom termostate
želanú hodnotu
- zatvorte panel s ovládaním
- založte späť plášť.
nastavte
5
6
2
3
4
5
6
Odber tlaku za ventilom plynu
Prípojky faston
Ochranný kryt
Regulačná matica maximálneho výkonu
Červená skrutka regulácie minima sanitárneho okruhu
4.8
Zmena plynu
Zmenu z jedného druhu plynu na druhý
možno vykonať jednoducho aj na
nainštalovanom kotle.
Tento úkon musia vykonať odborne
kvalifikovaní pracovníci.
Kotol sa dodáva pre prevádzku s metánom
(G20) alebo s LPG (G30 / G31), podľa
údajov na identifikačnom štítku výrobku.
Existuje možnosť upraviť kotly z jedného
druhu plynu na iný, s použitím príslušných
súprav, ktoré sa dodávajú na objednávku:
- súprava pre úpravu z Metánu na LPG
- súprava na úpravu z LPG na Metán
Obr. 4.38
Pri demontáži vychádzajte z nasledujúcich
pokynov:
- odpojte kotol od elektrického napájania
a zatvorte kohút plynu
- postupne demontujte: kryt s prípojkami,
plášť, kryt vzduchovej komory a kryt
spaľovacej komory
- dva faston termostatu horáka odpojte od
káblov
- odpojte pripájací kábel sviečky
- Zložte kryt kalibračnej skrutky plynu
- vyberte spodný držiak káblov z miesta
osadenia vzduchovej komory
- vyskrutkujte zaisťovacie skrutky horáka
a vyberte horák spolu so sviečkou
a termostatom horáka
- pomocou nástrčkového alebo vidlicového
kľúča demontujte trysky a podložky
a nahraďte ich tými ktoré sú v súprave.
Podložky zo súpravy povinne použite
a namontujte
aj
pri
zberných
potrubiach ktoré nemajú podložky
Obr. 4.38
- horák opätovne vložte do spaľovacej
komory a zaskrutkujte skrutky ktoré ho
zaisťujú na plynovom potrubí
- držiak káblov s káblom sviečky a káblami
termostatu horáka vložte do miesta
uloženia vzduchovej komory
- pripojte koncovky termostatu horáka ku
káblom
- obnovte káblové pripojenie sviečky
- založte späť kryt spaľovacej komory
a kryt vzduchovej komory
- obnovte elektrické napájanie kotla
a otvorte
kohút
plynu
(s
kotlom
v prevádzke skontrolujte tesnosť spojov
obvodu plynového zásobovania).
Naprogramujte parameter „Druh plynu“
a nastavte kotol podľa pokynov ktoré sa
uvádzajú v kapitole „Nastavenia“ na strane
31.
Nalepte
samolepku
druhu plynu.
s označením
Zmenu
môžu
vykonať
kvalifikovaní pracovníci.
iba
PRÍRUČKA INŠTALATÉRA
caldaie
5 ÚDRŽBA
Zariadenie
sa
musí
podrobovať
systematickým kontrolám v pravidelných
intervaloch, aby sa zaručila stálosť
funkčných vlastností a účinnosti výrobku
a rešpektovanie
predpisov
platnej
legislatívy.
Frekvencia kontrol závisí od zvláštnych
podmienok
inštalácie
a prevádzky.
Odporúča sa však, aby raz ročne vykonali
kontrolu
pracovníci
z autorizovaného
technického servisného strediska.
V prípade
zákrokov
alebo
údržby
konštrukcií ktoré sa nachádzajú v blízkosti
dymovodov a/alebo v zariadeniach na
odťah dymu a ich príslušenstve, vypnite
zariadenie. Po ukončení prác nechajte
skontrolovať jeho účinnosť kvalifikovaným
pracovníkom.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE:
pred vykonaním akéhokoľvek čistenia alebo
údržby zariadenia, vypnite zariadenie
a takisto vypnite vypínač na elektrickej
inštalácii, aby sa prerušilo elektrické
napájanie a zatvorte kohút plynu ktorý sa
nachádza v kotle.
5.1
Pravidelná údržba
Zvyčajne sa ňou rozumejú nasledovné
úkony:
- odstránenie prípadných zoxidovaných
častí z horáka;
- odstránenie prípadných usadenín
z výmenníkov tepla;
- kontrola a vyčistenie potrubí na odvod
dymu/spalín a kondenzátu;
- kontrola vonkajšieho vzhľadu kotla;
- kontrola
zapaľovania,
zhasínania
a činnosti zariadenia tak pri sanitárnom
okruhu ako aj pri vykurovaní;
- kontrola tesnosti spojov a pripájacích
potrubí plynu a vody;
- kontrola spotreby plynu pri maximálnom
a minimálnom výkone;
- kontrola polohy sviečky zapaľovania detekcie plameňa;
- kontrola bezpečnostného prvku pre
prípad chýbania plynu;
Nevykonávajte čistenie zariadenia ani jeho
častí látkami ktoré sú ľahko zápalné (napr.
benzín, alkohol, atď.).
Obvodové panely, nastriekané časti
a plastové časti nečistite riedidlami na farby.
Obvodové panely sa musia čistiť iba
mydlovou vodou.
V zásade sa ňou rozumie:
- výmena
- oprava
- revízia komponentov.
Všetko toto s použitím zvláštnych nástrojov a
prístrojov.
5.3
Kontrola parametrov horenia
Pre analýzu horenia vykonajte nasledovné
úkony:
- zadajte heslo podľa pokynov ktoré sa
nachádzajú v kapitole „4.7 Nastavenia“
a vstúpte do fázy KALIBROVANIA &
SERVIS
- otočte prepínač teploty vody sanitárneho
okruhu tak, aby ukazoval na maximálny
výkon vykurovania (parameter HH)
Kotol bude na 4 minúty v prevádzke na
maximálny výkon
- pomocou vhodných nástrojov zasiahnite
do miest odberov ktoré sa nachádzajú na
vzduchovej komore (obr. 5.1).
Prvý odber je pripojený na obvod nasávania
vzduchu a meria prípadné prenikanie
produktov horenia v prípade koaxiálneho
vypúšťania; druhý je pripojený priamo
k obvodu odťahu dymov a používa sa na
meranie parametrov horenia a výkonu.
Sonda na analýzu dymov sa musí
vložiť tak, aby bola zasunutá na
doraz.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Aj počas fázy analýzy horenia zostáva
aktívna funkcia ktorá vypne kotol, v prípade,
že teplota vody dosiahne maximálnu
hodnotu zhruba 90 °C.
odbery pre analýzu
5.2
Mimoriadna údržba
Sú to zákroky ktoré majú zabezpečiť obnovu
činnosť zariadenia podľa náležitostí projektu
a noriem, napríklad, v dôsledku opravy
náhodnej chyby.
Obr. 5.1
35
Cod. 10030019 - 12/07 - Ed. 1
caldaie
Via Risorgimento, 13 - 23900 Lecco (LC)
Servis pre zákazníkov 199.13.31.31*
Technický servis - Jednotné číslo 199.12.12.12*
e-mail: [email protected] - www.beretta.caldaie.com
Spoločnosť Beretta si vyhradzuje právo na úpravu vlastností a údajov ktoré sa uvádzajú
v tejto príručke, a to v ktoromkoľvek okamihu a bez upozornenia vopred, v záujme zlepšenia výrobkov.
Túto príručku preto nemožno pokladať za záväznú vo vzťahu k tretím osobám.
*Cena volania z pevnej linky: 14,25 euro cent./min. vrátane DPH, od pondelka do piatka, od 08.00 do 18.30 hod., v sobotu od 08.00 do 13.00 hod.
V iných časoch a počas sviatkov je cena 5,58 euro cent./min., vrátane DPH.
Pri volaniach z mobilného telefónu cena závisí od využívaného Operátora.
Download

Manuál - Exclusive Sinthesi