Obsah čísla
1 Ing. Jaroslav Mervart: Lepšia spolupráca pre budúcnosť
2 Spoločensky zodpovedné podnikanie
a trvalo udržateľný rozvoj
Ing. Michal Ľach: Spolupracovať a dobre počúvať
4 Technológie a ekonomika
5 Zlepšujeme (sa) každý deň...
6 Environment a my
8 Ľudia a naša zodpovednosť
10 Správame sa eticky
11 CHEMOSVIT FOLIE, a. s.: Obaly v špičkovej kvalite
12 11-farebníkový hĺbkotlačový stroj zvýši naše možnosti
14 Vývoj a inovácie
16 TERICHEM GROUP: Svetovým lídrom
18 CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.:
Vlákno ako druhá koža
20 STROJCHEM, a. s.: Naša aktuálna ponuka pre vás
21 Divízia Chempack
23 Divízia Servis
24 CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.:
Pätnásť rokov činnosti
25 CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.: Špičkové projekty
26 CHEMOSVIT CHEDOS, spol. s r. o.: Po cestách Európy
27 SKI CHEM, spol. s. r. o.:
Výborné podmienky v Lopušnej doline
28 Vitajte u nás: Hotel SPOLCENTRUM***
29 Pomáhame a podporujeme: Nadácia CHEMOSVIT
V našom e-shope (http://eshop.chemosvit.sk),
ponúkame výrobky skupiny CHEMOSVIT - dcérskej spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a. s - flexibilné fólie a výrobky z nich a dcérskej spoločnosti STROJCHEM, a.s. - výrobky z liatiny a nereze.
Výrobky sú zaradené do týchto sekcií:
Flexibilné fólie – v tejto sekcii zákazník nájde fólie polypropylénové, polyetylénové – na potravinárske účely, na technické účely, na balenie darčekov, priehľadné, potlačené, metalizované.
Výrobky z flexibilných fólií – táto sekcia je rozdelená ešte na podsekcie: vrecká, odnosné tašky
(bez potlače, s potlačou, rolo vrecia, rolky, hárky/prírezy/stuhy, PE hadice.
Výrobky z oceľoliatiny a nereze – sekcia výrobkov dcérskej spoločnosti Strojchem, a.s. V nej
sú zaradené výrobky z oceľoliatiny a nereze.
Iné produkty
E-shop je živý systém a reflektuje aktuálnu ponuku.
Zákazníci budú mať možnosť dať si tovar priviezť
kuriérom alebo prísť si osobne po tovar do veľkoobchodného skladu – tak ako to bolo doteraz.
Na stránke e-shopu sú uvedené kontakty a GPS súradnice pre tých zákazníkov, ktorí uprednostnia
osobný odber.
2013
Lepšia spolupráca pre budúcnosť
Vážení obchodní partneri,
pri tvorbe stratégie firmy sa dnes viac ako kedykoľvek predtým veľa firiem sústreďuje skôr na krátkodobú stratégiu, ako na tú dlhodobú. Dôvodom je najmä množstvo štrukturálnych, ale aj operatívnych zmien na svetovom trhu, ktoré sťažujú možnosť tvorby dlhodobých plánov. Súčasné obdobie je možné označiť ako turbulentné a rýchlo sa meniace v čase. Často sa používa termín kríza, ale pomaly sa tiež začína hovoriť
o transformácii. Tá predpokladá, že po zvládnutí súčasného obdobia sa
nevrátime do stavu, ktorý bol pred krízou, ale že dôjde k trvalej
a zásadnej zmene v spoločnosti, ktorá sa bude priamo týkať aj podnikania na svetovom trhu. Táto nová definícia o to viac poukazuje na potrebu
adekvátne na zmeny reagovať, a nespoliehať sa na to, že skôr či neskôr
sa pomery na trhu vrátia do pôvodného stavu.
Chcem vás ubezpečiť, že v skupine firiem CHEMOSVIT prijímame viacero opatrení, ako pripraviť ľudí, či zlepšiť procesy tak, aby sa to zásadným spôsobom prejavilo v úrovni poskytovaných produktov, či služieb. Za
najdôležitejšiu považujeme prípravu ľudí, aby zmeny nielen realizovali,
ale zároveň aby sami prichádzali s iniciatívnymi návrhmi. Odborné školenia pracovníkov umožňujú realizovať aj náročné projekty zlepšenia procesov vo firme. Aktívne využívame metodiku Six Sigma, projektové
a procesné riadenie, vrátane jeho podpory cez workflow.
Aj v dobe rýchlych zmien na trhu je potrebné si uchovať a ďalej zveľaďovať hodnoty a zásady, ktoré prispievajú k udržaniu a rozvoju podnikovej kultúry, a zároveň dobrých a dlhodobých vzťahov s vami, našimi obchodnými partnermi. Dobrá spolupráca a komunikácia so zákazníkmi nám
umožňuje lepšie poznať vaše požiadavky, a tak následne navrhnúť optimálne riešenie „šité na mieru“. Dobrá spolupráca s dodávateľmi nám zas
umožňuje rýchle uvádzanie nových produktov na trh, a to ako z hľadiska
nových vlastností, tak aj nákladovosti vyrábaných produktov.
Vzájomnú úroveň spolupráce v dodávateľsko-odberateľskom reťazci
sme pripravení podporiť aj cez komplexné nástroje riadenia týchto procesov, ako sú Supply Chain Management, Supplier Managed Inventory či
Electronic Data Interchange. V aktívnej spolupráci s ďalšími firmami či univerzitami hľadáme odpovede na nové výzvy, ktoré dnešný trh vyžaduje.
Sme presvedčení, že v tejto dobe viac ako kedykoľvek predtým je potrebné zintenzívniť práve vzájomnú spoluprácu, ktorá môže priniesť reálnu pridanú hodnotu pre všetky zainteresované strany. A práve táto „sieťová“ pridaná hodnota môže predstavovať rozhodujúcu konkurenčnú výhodu zapojených firiem, ktorá im umožní rýchlo a efekívne reagovať na nové požiadavky trhu. Tento zámer podporujú aj nové investície, ktoré boli inštalované vo všetkých firmách skupiny CHEMOSVIT.
Vážení obchodní partneri, dovoľte mi vyjadriť presvedčenie, že tieto nové investície prispejú k ďalšiemu rozvoju našej vzájomnej spolupráce.
V roku 2013 vám prajem veľa zdravia, šťastia, pokoja, a tiež veľa pracovných a osobných úspechov.
Ing. Jaroslav Mervart
predseda
Predstavenstva a. s. Chemosvit
OCENENIA 4
2013
Spoločensky zodpovedné podnikanie
a trvalo udržateľný rozvoj
Spoločnosti, tvoriace skupinu CHEMOSVIT a skupinu FINCHEM, si už od svojho vzniku uvedomovali
svoje hlbšie poslanie, ktoré presahovalo orientáciu len na podnikateľskú činnosť. A v takomto prirodzenom prostredí si generácie odovzdávali nielen odborné znalosti, ale aj hlbšie súvislosti vo vzťahu
k sebe, k svojej firme a k svojmu okoliu, vrátane trhu.
A tak skôr, ako sa začal mediálne komunikovať v podnikateľskom
prostredí koncept spoločenskej zodpovednosti, podnikanie
v CHEMOSVIT-e prirodzene reflektovalo jeho záujem o kvalitu života
vo všetkých súvislostiach bez účelového presadzovania len ekonomického zisku. Chápeme ho ako
dobrovoľné správanie sa organizácie, ktorej nie je ľahostajný život
a kvalita života svojich zamestnancov a ich rodín, akcionárov,
zákazníkov, dodávateľov, partnerov, inštitúcií, či obyvateľov mesta
a regiónu, v ktorom pôsobíme.
CHEMOSVIT iniciatívne a nad rámec vyžadovaný zákonom zohľadňuje vo svojej činnosti filantropický, sociálny a environmentálny
rozmer. Za takéto humánne správanie, resp. podnikanie sme boli
viackrát ocenení. Najvyšším ocenením je však pre nás spokojný
zákazník, spokojný zamestnanec,
či spokojný akcionár.
Východiskovou oblasťou zodpovednosti podniku je jeho ekonomická výkonnosť. V spoločnostiach skupiny CHEMOSVIT popri prioritnom dosahovaní ekonomickej výkonnosti integrujeme sociálne a environmentálne aspekty aj preto, lebo zákazníci čoraz viac uprednostňujú produkty
a služby od spoločnosti environmentálne
a spoločensky zodpovednej a tiež preto, že je to
aj naše presvedčenie. Tým pridávame ďalšiu hodnotu k svojmu podnikaniu.
Všeobecne akceptovanou sa stala štvordimenzionálna definícia spoločenskej zodpovednosti
podnikov, ktorá pokrýva štyri oblasti: ekonomickú,
právnu, etickú a filantropickú. Symbióza uvedených rolí je originálnym mixom a know how každej spoločnosti a jej trvalo udržateľného rozvoja.
Spolupracovať a dobre počúvať
Ing. Michal Ľach
predseda
Predstavenstva a. s. FINCHEM
Vážení partneri, klienti,
súčasná etapa nášho života je poznamenaná výrazmi kríza: svetová hospodárska kríza,
banková kríza, finančná kríza, jednoducho - kríza je už dlhší čas fenoménom nášho života. Veľa sa o tom diskutuje, hľadajú sa opatrenia, ako krízam predísť, ako riešiť ich dôsledky. Vďaka tomuto fenoménu dneška sa nachádzame vo veľmi aktívnom pulze diania.
Často si kladiem otázku: aká je to vlastne kríza. Kríza čoho? Koho? Nie je to len v našich
mysliach? Nie je to len zámienka, pohodlnosť zvaľovať na krízu zlé odhadnutie vývoja
v niektorých odvetviach? Isteže, závery z týchto úvah nie sú a ani nemôžu byť jednoznačné,
pretože život pokračuje ďalej a svet prináša nové motívy, stimuly, nové nápady, stavia pred ľudí nové úlohy.
Tiež my, tu pod Tatrami, pod vysokými končiarmi, ktoré nás chránia od severných vetrov, ale
zároveň aj upozorňujú svojou monumentálnosťou, výškou a ostrosťou štítov na onu symboliku
života, hľadáme cesty, ako sa vyhnúť týmto rizikám. Tak ako rozmanitosť týchto velikánov, aj
život je rôznorodý, s rôznymi vrcholmi, rastom do výšin, ale aj pádmi do hlbín.
Naša filozofia v spoločnosti vždy smerovala k tomu, hľadať riešenia kríz, rozvoja, ďalšieho
napredovania predovšetkým vlastnými silami. A až potom sa obrátiť aj na vonkajšie okolie. Obrátiť sa smerom von znamená spolupracovať: s našimi odberateľmi, dodávateľmi a v tomto období svetovej finančnej krízy je zvlášť dôležité spolupracovať s bankami. Aj finančné inštitúcie,
ktoré sú tiež ohrozované svetovým vývojom, nestabilitou hospodárstva hlavne z hľadiska rizík
nakúpených investícií, hľadajú možnosti ako odstrániť tieto riziká a byť spoľahlivým partnerom
pre podnikateľské a iné subjekty.
Z týchto úvah mi vychádza jeden zásadný záver: totiž, že čeliť vonkajším negatívnym vplyvom a zároveň môcť využívať priaznivé vlny z vývoja vo svete sa dá len cestou úzkej spolupráce. Vo vnútri firmy a s vonkajším prostredím. Vnútro organizmu, to sú predovšetkým ľudia, starostlivosť o nich, vytváranie dobrých pracovných podmienok, pracovného priestoru, odmeňovanie a ďalšie podmienky, ktoré majú pozitívny vplyv na ich rozvoj. Nemožno pritom zabúdať
ani na technológie, ktoré sa navonok možno javia ako nemenné, ale sú to tiež „organizmy“,
ktoré potrebujú svoju starostlivosť, organizáciu, a inováciu.
Spolupráca navonok znamená pozorne počúvať - našich odberateľov, dodávateľov, partnerov a dobre počúvať aj zákonodarcov, čo chcú pripraviť v podnikateľskom svete. Ale veľmi dôležité je aj navrhovať, argumentovať a žiadať – to sú cesty, ktorými sa chceme uberať aj naďalej. To sú možnosti, ako najlepšie riešiť problémy, ktoré nám prináša každodenný život.
Krízy tu boli, sú a budú. Len ten však bude úspešný, kto sa na ne dokáže pripraviť, žiť v nich
a s nimi, kto dokáže predvídať a hlavne efektívne spolupracovať. Kolektív ľudí v našich skupinách, či už Finchemu, alebo Chemosvitu si je vedomý tejto svojej úlohy a v tejto ceste bude pokračovať aj naďalej.
2013
technológie a ekonomika
Investujeme, inovujeme
Dosiahnutie spoločenského cieľa je možné len pri plnení ekonomických cieľov,
ktoré sú preto nevyhnutné a podmieňujúce pre všetky ostatné snaženia. Tie sú
zahrnuté v ročných i strategických cieľoch skupín CHEMOSVIT i FINCHEM.
Aj napriek vplyvom hospodárskej a finančnej krízy
v uplynulom období neustupujeme z vytýčenej cesty
a v súlade s koncepciou dlhodobého rozvoja sú orientované nemalé prostriedky do technického a technologického rozvoja.
Pre rok 2012 dcérske spoločnosti CHEMOSVIT-u postupne uvádzali do prevádzky výrobné investície takmer za 30 miliónov eur. Investície sú chápané ako jeden zo základných nástrojov pre naplnenie vízie spoločnosti – vybudovať modernú konkurencieschopnú
spoločnosť, porovnateľnú s najvyspelejšími spoločnosťami.
Investujeme prakticky vo všetkých spoločnostiach.
V spoločnosti TERICHEM, a. s., do novej výrobnej linky na výrobu fólií potrebných pri výrobe kondenzátorov v rozsahu takmer 18 miliónov eur. V spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, a. s., do najmodernejšieho 11-farebníkového hĺbkotlačového stroja od firmy Windmöller&Hölscher a investície do rozvoja a modernizácie
prípravy tlače a potlače v hodnote takmer 10 miliónov
eur. Ďalšie investície smerovali do nového obrábacieho
centra v spoločnosti STROJCHEM, a. s., do novej regranulačnej linky v spracovaní odpadov v spoločnosti
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s., a do nových projektov výroby a vývoja polypropylénového vlákna
v spoločnosti CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s. Všetky
tieto projekty, so zreteľom na potreby zákazníka, zrealizované do konca roka 2012, vytvárajú lepšie podmienky pre rast skupiny v budúcich obdobiach, stabilizuje pracovné sily, podporí rast regiónu a zlepšujú aj
podmienky z pohľadu životného prostredia.
Vo všetkých spoločnostiach sa presadzuje filozofia
poskytnúť výrobok, či službu pre zákazníkov „na mieru“. Sledujeme trendy vo svete obalov, vlákien i strojov
a ich aplikácií. Veľký dôraz kladieme na výskum
a vývoj. Príkladom sú nové obalové materiály, ale aj
napr. linka vyvinutá v spolupráci s Výskumným ústavom
chemických vlákien, a. s., v rámci riešenia výskumnej
úlohy "Výskum špeciálnych typov PP vlákien – FIBROVYS".
Zlepšujeme (sa) každý deň...
Zlepšovateľstvo, hlboko zakorenené v našej spoločnosti sme v súčasnosti „obliekli do nového moderného šatu“ a nazvali Projektom 5P –
pracovisko, pracovník, progres, prínos, prospech. S podporou predstavenstva spoločnosti ožilo zlepšovanie procesov v podobe drobných nápadov, aby sa podnietil a motivoval tvorivý potenciál zamestnancov
k ich vyššej angažovanosti na živote firmy.
Nevyhnutnou podmienkou úspešnosti realizovaného projektu
s vlastným logom bolo zabezpečenie kontinuálnej komunikácie prostredníctvom workflow a ďalších podnikových informačno-komunikačných
technológií so zlepšovateľmi, aby videli, v akom štádiu riešenia je ich nápad, mali spätnú väzbu a tiež, aby všetci zamestnanci v spoločnosti videli podávané nápady, boli nimi inšpirovaní, resp. ich mohli uplatniť aj
na svojom pracovisku.
Projekt bol mimoriadne úspešný, zamestnanci sa vzájomne povzbudzovali a aj štatistika svedčí o nebývalom záujme širokého fóra zamestnancov. V našej najväčšej spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE projekt, aj
vďaka správnej komunikácii manažmentu, tak výrazne zarezonoval, že
už bol trvalo priamo zakomponovaný do riadenia firemných procesov,
aby každý zainteresovaný zamestnanec bol motivovaný trvalo zlepšovať výkon predovšetkým pri plnení svojich pracovných úloh, ktorým najlepšie rozumie a sú pre neho vizitkou profesionality a odbornosti. Zlepšovanie je v tomto zmysle pre pracovníka výzvou a motiváciou rozmýšľať a konať nad rámec jeho pracovných povinností a tým budovať
a posúvať svoju profesijnú kariéru. Zároveň významnou mierou prispievať ku konkurenčnej výhode firmy. Buduje sa pevný vzťah k firme
a hodnotám, a tým je vlastne zlepšovateľstvo najlepším nástrojom na
trvalé znižovanie nákladov.
Projekt 5P
pracovisko, pracovník, progres, prínos,
prospech – bol komunikovaný v skupine
ako obojstranne prospešný. Znamená:
pracovisko - tam sa každodenne zdržiavame, poznáme ho do detailov a preto najlepšie vieme ako a čo zlepšiť. Pracovník –
práve on je nositeľom inovačnej myšlienky.
Progres – myšlienka musí priniesť niečo
nové, čo tu ešte nebolo a čo bude znamenať prínos. Prospech majú obaja - zamestnávateľ i zamestnanec. Každý nápad,
spĺňajúci kritériá, bol v rámci pilotného
projektu odmenený.
Zlepšovacím návrhom sa rozumejú zlepšenia, vykonávané nad rámec štandardného popisu pracovnej činnosti funkcie:
technické zlepšenia, napr. zlepšuje
prevádzkovú istotu, úprava strojného zariadenia, šetrenie náhradných dielcov,
zvýšená rýchlosť strojov...
technologické zlepšenia, napr. úprava technologického postupu, nový výrobný postup, zmena technológie, zlepšenie
nábehových parametrov, zlepšenie životného prostredia...
zvýšenie produktivity práce, napr. šetrí čas, materiál, energie, teplo, chlad...
zlepšenie kvality výrobkov a služieb,
nový výrobok, nová služba...
zvýšenie kvality a bezpečnosti práce,
napr. uľahčenie práce, zlepšenie pracovného prostredia...
zlepšenie manažérskych činností,
napr. systém organizácie riadenia a práce,
zlepšenie internej a externej komunikácie...
2013
environment a my
Dlhodobá
pozornosť regiónu,
kde žijeme
CHEMOSVIT, a. s., ležiaci v nadmorskej výške 720 m, sa nachádza medzi národnými parkami a v bezprostrednej blízkosti sú prírodné rezervácie, ktoré pochopiteľne v čase vzniku spoločnosti ešte neboli takto kvalifikované. Ako sa podnik za svojej temer už 80-ročnej
histórie rozvíjal, predovšetkým spracovanie viskózy na fólie a vlákna,
zlieváreň a tiež výroba energií na báze hnedého uhlia a vysoko sírnatého ťažkého vykurovacieho oleja sa negatívne podpísali na kvalitu
ovzdušia, okolitej flóry a fauny, či odpadových vôd.
Uvádzané skutočnosti sa skôr - neskôr museli odraziť v zmene filozofie ďalšieho rozvoja podniku. Preto koncom sedemdesiatych rokov
boli prijaté zásadné rozhodnutia o reštrukturalizácii výroby silno akcentujúce ekologické riešenia. Táto koncepcia spočívala na zámeroch
postupného vytesňovania viskózových výrob a ich nahrádzania ekologicky vhodnejšími výrobami na báze plastov a na tiež postupnej plynofikácii podnikovej teplárne.
Nové aspekty do oblasti ochrany životného prostredia vniesla súčasná legislatíva, ktorú CHEMOSVIT akceptoval a zapracoval do
vlastnej koncepcie ďalšieho rozvoja firmy s maximálnym prihliadaním na riešenie ekológie v meste Svit a okolí. Za posledných 25 rokov
a hlavne od transformácie podniku na akciovú spoločnosť, dosiahol
CHEMOSVIT výrazné výsledky v zlepšovaní životného prostredia
v podniku a okolí, s priaznivým dopadom na zamestnancov, obyvateľov mesta Svit, tatranský región, na prírodu i globálne.
Prostredníctvom aktivít v oblasti životného prostredia sa snažíme zabezpečiť kvalitu života súčasných aj budúcich generácií v regióne.
Neustály hospodársky rast našich spoločností je zabezpečovaný spolu s opatreniami na elimináciu negatívnych dopadov na kvalitu životného prostredia. Sledovanie a dodržiavanie sprísnených environmentálnych noriem a stimulov ponúka priestor pre inovácie a podnikateľské príležitosti. V rámci nových investícií všetky snahy smerujú
k zavádzaniu ekologických výrobných programov a k úplnému odstaveniu neekologických technológií.
Nový pohľad na modernú výrobu sa prejavil nielen v modernizácii
výrobných prostriedkov, ale aj v nových investíciách do ekológie. Príkladom je napr. výroba energií na báze vysoko účinnej kombinovanej
výroby tepla, elektriny a chladu v novej teplárni, hĺbkotlačové stroje
vybavené zariadením na likvidáciu emisií riedidiel, náhrada kuplových pecí za elektropece a ďalšie ekologické akcie, vrátane odstavovania ekologicky závadných technológií, ako bola napr. pyrolýzna
spaľovňa odpadov. Priame investície do moderných koncových tech-
Vývoj emisií
Sírouhlík
Etylacetát
Sírovodík
Organické
zlúčeniny
Etanol
Anorganické
zlúčeniny
Množstvo vypúšťaného
znečistenia do vôd
Odber pitnej vody
Odber technologickej vody
Množstvo vypúšťaných
splaškových vôd
nológií s minimálnym dopadom na životné prostredie predstavujú len v posledných šiestich rokoch v skupine CHEMOSVIT takmer 6 miliónov
eur.
Všetky veľké spoločnosti skupiny vlastnia certifikát podľa ISO 14 001 na riadenie environmentálnych procesov.
V roku 2012 sa v celej spoločnosti uskutočnili
environmentálne preventívne previerky nad rámec, ktorý ukladá legislatíva. Sú výrazom snahy plniť a dodržiavať požiadavky platných zákonov a noriem na ochranu životného prostredia, najmä vôd, ovzdušia a odpadov. Zodpovednosť za životné prostredie tvorí jeden
z pilierov spoločenskej zodpovednosti Chemosvitu.
V súčasnej dobe okres Poprad podľa sledovaní SHMÚ Bratislava patrí v rámci SR medzi okresy s najnižším znečistením ovzdušia, k čomu výrazne prispela svojimi opatreniami i naša spoločnosť.
Množstvo emisií sa za toto obdobie znížilo
24,4 krát, spotreba technickej vody 68,7 krát,
spotreba pitnej vody 3,2 krát, množstvo odpadovej vody 10,8 krát a množstvo vypúšťaných znečistení do odpadových vôd až 128 krát. Špecifickou kategóriou je zhodnocovanie odpadov, ktoré pri tak heterogénnej výrobe, akou disponujú
spoločnosti v skupine CHEMOSVIT a FINCHEM
prešli zásadnou kvalitatívnou a kvantitatívnou reštrukturalizáciou, pričom stupeň zhodnotenia
plastových odpadov je niekoľkonásobne vyšší.
OCENENIA 4
2013
ľudia a naša zodpovednosť
Za všetkým stojí
človek
Vzdelanostná úroveň zamestnancov
neukončené
a ukončené základné
vzdelanie
odborné
bez maturity
odborné
s maturitou
vysokoškolské
Veková štruktúra zamestnancov
60 a viac rokov
50-59 rokov
Riadenie ľudských zdrojov a činností súvisiacich s krízovými stavmi a ich
prevenciou má v spoločnostiach skupiny CHEMOSVIT a skupiny FINCHEM
strategický význam. Cieľom je zabezpečenie firmy, aby bola schopná prostredníctvom ľudí úspešne plniť stanovené ciele a prevenciou predchádzať
krízovým situáciám.
Za každým úspechom, ktoré sa dosiahli v našich spoločnostiach, stoja
v prvom rade naši zamestnanci. Preto kladieme veľký dôraz na ich výber,
rast a ďalšie vzdelávanie. Veľa pozornosti venujeme zdokonaľovaniu vedomostí v oblasti systému riadenia kvality, EMS a systému bezpečnosti produktu a v skupine stredného a vyššieho manažmentu rozvoju a posilňovaniu
manažérskych schopností a zručností. Naším cieľom je mať pripravených
ľudí vo všetkých oblastiach, pričom mnohé z našich kľúčových pozícií si vyžadujú vysokošpecializované vedomosti. Týka sa to aj zvyšovania odbor-
40-49 rokov
30-39 rokov
do 30 rokov
4
Vývoj počtu zamestnancov
Priemerný mesačný zárobok
nosti na kľúčových pozíciách s chemickým a polygrafickým zameraním. Preto veľmi úzko spolupracujeme so Strednou odbornou školou vo Svite v oblasti propagácie a následne otvárania
tých učebných odborov, ktorých deficit pociťujeme. Naši personalisti úzko spolupracujú a sú členmi expertného tímu multifunkčného národného projektu Národná sústava povolaní, ktorý je
realizovaný Európskym sociálnym fondom v rámci operačného
programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Projekt monitoruje
potreby trhu práce a požiadavky následne prenáša do vzdelávania a prípravy. S podporou projektu je tvorený informačný
systém medzinárodnej a národnej klasifikácie zamestnaní.
Svoje pevné miesto má sociálny dialóg vo forme kolektívneho vyjednávania. Budovaním partnerských vzťahov s odborovou organizáciou sme významne obmedzili konflikty medzi sociálnymi partnermi, čoho výsledkom je dosiahnutie trvalého sociálneho zmieru. V rámci regiónu sú naše spoločnosti významnými zamestnávateľmi, ktoré zamestnancom vyplácajú zárobky
nad priemerom v národnom hospodárstve Slovenskej republiky
a z historického hľadiska ani raz nedošlo k nedodržaniu výplatného termínu.
Možnosti použitia sociálneho fondu predstavujú rozmanitú
škálu aktivít v oblasti rekreácie, rehabilitačných pobytov, športových aktivít ale tiež sociálnu výpomoc v ťažkých životných situáciach a sociálnej núdzi. Medzi zamestnanecké výhody, o ktoré
zamestnanci prejavujú mimoriadny záujem, patrí príspevok na
doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré sme zaviedli ako jedna
z prvých spoločností na Slovensku v roku 1997.
Vďaka rozmanitosti sociálneho programu spoločnosť získala
niekoľkokrát celorepublikové ocenenia ako Zamestnávateľ
ústretový k rodine (ocenenie MPSVaR SR) a tiež Zdravá firma
roka (cena poisťovne UNION).
Riadenie v oblasti ľudských zdrojov z pohľadu udržania zamestnanosti v našich spoločnostiach považujeme z dlhodobého
hľadiska za stabilné a úspešné. Osem spoločností skupiny CHEMOSVIT a skupiny FINCHEM na Slovensku zamestnáva vyše
2200 zamestnancov. Podiel žien sa významne v priebehu uplynulých rokov nezmenil a predstavuje 26,5 %.
Nezanedbateľnú súčasť riadenia tvorí ochrana zdravia
a života zamestnancov a tiež ochrana majetku a životného prostredia pred požiarmi. Minimalizácia zdravotných a bezpečnostných rizík, kde sa usilujeme dosiahnuť čo najvyššiu úroveň
bezpečnosti pracoviska prostredníctvom identifikácie a riadenia
rizík, je morálnou a zákonnou povinnosťou spoločnosti CHEMOSVIT ako zamestnávateľa.
Starostlivosť o zamestnancov má u nás hlbokú tradíciu, na
ktorej chceme stavať aj budúcnosť.
2013
správame sa eticky
-
Našu úlohu vidíme v príležitosti poskytovať inovatívne, bezpečné a zodpovedné
výrobky a služby, ktoré sú súčasťou etického podnikania podľa systému SEDEX
(Supplier Ethical Data Exchange).
Etický audit v spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
Firemnú kultúru zodpovednej firmy charakterizuje čestnosť, morálka,
etika, osobná zodpovednosť a korektný prístup k požiadavkám obchodných partnerov.
Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a. s., je členom systému SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange) od marca 2012 s členstvom B
a s identifikačným číslom S 0000000049291. Systém SEDEX je elektronický systém výmeny informácií v celom odberateľsko-dodávateľskom
reťazci z oblasti etického podnikania a sociálnej zodpovednosti. Slúži
na rýchlu výmenu informácií a vytvorenie si obrazu o danej firme.
Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE bola požiadaná top zákazníkom
o nezávislé posúdenie dodržiavania princípov etického podnikania
a správania sa v zmysle požiadaviek definovaných v SEDEXe. V prvom
rade sme vypracovali a prijali svoj etický kódex, kľúčový dokument, ktorý určuje pravidlá správania sa. Jeho akceptovaním zamestnanci vyjadrujú svoju lojalitu voči firme a správaním v zmysle firemných hodnôt posilňujú svoju a firemnú sociálnu zodpovednosť.
Úspešný audit, ktorý preveril sociálnu zodpovednosť firmy, bezpečnosť práce, environment a etické podnikanie prebehol v novembri 2012.
Etický audit preveruje
dodržiavanie 9 požiadaviek:
*nevyužívania nútenej práce,
*dodržiavanie slobody združovania,
*dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
*nevyužívanie detskej práce, dodržiavanie
mzdových nárokov v zmysle dohodnutých
mzdových podmienok a v súlade s platnou
národnou legislatívou,
*dodržiavanie pracovného času v súlade
s platnou národnou legislatívou,
*netolerovanie žiadnej formy ani prejavov
diskriminácie ako aj fyzického zneužívania
a sexuálneho obťažovania,
*dodržiavanie pracovného práva vo vzťahu
k interným zamestnancom ako aj k externým, napr. agentúrnym zamestnancom, ak
spoločnosť využíva takúto formu zamestnávania.
Okrem týchto požiadaviek bol v spoločnosti
CHEMOSVIT FOLIE audit rozšírený o dva
moduly týkajúce sa environmentu a obchodnej bezúhonnosti.
CHEMOSVIT FOLIE, a. s.
Obaly v špičkovej kvalite
Takmer 50 % celkovej výroby skupiny pripadá na výrobu obalových materiálov s dominanným použitím v oblasti balenia potravinárskych výrobkov v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a. s. Flexibilné
obalové fólie z jej produkcie sú dobre známe doma i v zahraničí –
a to nielen u veľkých nadnárodných výrobcov cukroviniek, keksov
a chipsov, ale i na trhu balenia hygienických produktov doma
i v zahraničí. Nakupujú ich zákazníci z Českej republiky, Maďarska,
Poľska, Nemecka, štátov Beneluxu, Ukrajiny, Ruska a z ďalších štátov Európy.
Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE, a. s., pružne reaguje na potreby
svojich zákazníkov, čo vyvoláva sústavné investovanie do modernizácie technologických strojov a zariadení a progresívnych technológií. Vďaka tomu dnes disponuje špičkovým zariadením s ekologickým dopadom v celom procese výroby.
Výroba obalových fólií je komplexná. Zahŕňa oblasť spracovania
grafických návrhov, výrobu tlačových foriem pre flexotlač alebo
hĺbkotlač a samotnú potlač až do 11 farieb s nadväzujúcimi operáciami - kašírovaním (úprava laminátov) a rezaním. Samotný konverting fólií má podporu v oblasti vlastnej extrúzie polymérov na báze
PE a často sa využívajú OPP fólie z produkcie spoločného podniku
Terichem a. s., Svit.
Záruku spoľahlivých dodávok obalov so špičkovými parametrami
a kvalitou garantujú certifikáty s medzinárodnou platnosťou, ktoré
CHEMOSVIT FOLIE dlhodobo vlastní (systém riadenia kvality, systém ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci a systém riadenia bezpečnosti produktu, BRC, certifikát logistických procesov). Kľúčové postavenie má starostlivosť
o zákazníka, ktorá je daná poskytovaním kvalitných produktov
a služieb. Samozrejmosťou je rýchly a kvalitný servis a rôzne projekty v súčinnosti s klientmi s cieľom byť dlhodobo korektným, moderným, stabilným a konkurencieschopným partnerom.
www.chemosvitfolie.sk
[email protected]
2013
11-farebníkový
hĺbkotlačový
stroj zvýši
naše možnosti
Predstavenstvo a. s. CHEMOSVIT už na začiatku 90. rokov
rozhodlo, že podporí vybudovanie objektov úplne nového
hĺbkotlačového centra, ktoré by
umožnilo ďalší rozvoj flexibilných obalových fólií a spĺňalo
tak vysoké požiadavky na kvalitu produkcie a zároveň plnilo
prísnu európsku environmentálnu legislatívu.
V rokoch 1994–1995 bol vybudovaný nový objekt,
v ktorom bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky prvý 10farebníkový hĺbkotlačový stroj od fy Windmöller&Hölscher.
V priebehu desiatich rokov boli uvedené do prevádzky ďalšie
10-frebníkové a 8-farebníkové hĺbkotlčové i flexotlačové kapacity od renomovaných svetových firiem. Zároveň v tomto období boli postavené ďalšie dve priemyselné haly halového
komplexu potlače fólií hĺbkotlačovými strojmi, kde boli tieto
stroje, spĺňajúce špičkové parametre, umiestnené.
Zatiaľ posledný najmodernejší 11- farebníkový hĺbkotlačový stroj opäť od firmy Windmöller&Hölscher bol spustený do
prevádzky na jeseň 2012.
Potreba nového hĺbkotlačového stroja je výsledkom dlhodobého
vývoja a prieskumu trhu ako aj orientácie na zákazníka, kde kvalita
je samozrejmosťou. . To nový hĺbkotlačový stroj garantuje.
Spoločnosť CHEMOSVIT FOLIE je výhradným dodávateľom potlačených fólií pre niekoľko významných odberateľov, ktorým musí
byť permanentne garantovaná kontinuita dodávok. Akceptujeme zvýšené potreby trhu po potlačenom materiáli práve technológiou hĺbkotlače a následne laminované. Potlačový stroj významne rozšíri kapacitné možnosti a zachytí narastajúce požiadavky našich zákazníkov.
Hĺbkotlačový stroj s pracovnou rýchlosťou max. do 450 m/min.
a tlačovou šírkou do 1300 mm má výborne prepracovaný systém zakoncentrovania emisií a nasledne ich likvidácie, čo bude mať významný vplyv na stav životného prostredia v meste Svit, ako aj celej podtatranskej oblasti.
Hĺbkotlač predstavuje v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, ak to
zjednodušíme, srdce výroby, ale pre obsluhu zákazníka sú potrebné
aj ďalšie výrobné činnosti a to výroby prípravy tlače, laminácie, rezania, skladovania a logistiky. Všetky uvedené výroby prešli
v posledných piatich rokoch významnými modernizáciami, kde
okrem zlepšenia kvality produktov a servisných služieb pre zákazníka sa nezabudlo na znižovanie energetickej náročnosti výroby, znižovanie množstva odpadov a zlepšovanie životného prostredia.
V rokoch 2010 až 2012 bolo v spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE do
prevádzky uvedené viacero moderných investícií: dva kašírovacie
stroje na laminovanie obalových fólií, nová rezačka od fy Comexi
a rezací a prevíjaci stroj.
Nový11-farebníkový hĺbkotlačový stroj vyvolal zvýšenú potrebu tlačových valcov. Preto mnohé investície smerovali do prípravy tlače. Bolo rozhodnuté zakúpiť gravírovacie zariadenie a doplniť existujúci
stav. Gravírka začala produkovať koncom februára 2012. Po rozsiahlych úpravách a presťahovaní galvanozariadení do nových priestorov bola galvanizačná linka doplnená o ďalšie zariadenia: pomeďovacie, alkalické pomeďovacie zariadenie, elektrolytické odmasťovacie zariadenie a chrómovacie zariadenie, vč. brúsiacieho. Ďalšie investície smerovali do rozvoja a rozšírenia osvitovania, kde bolo zakúpené nové laserové osvitovacie zariadenie. Služby pre zákazníkov
rozšírila laserová perforácia. Všetky tieto špičkové zariadenia, ktoré
spĺňajú najvyššie kritériá v oblasti prípravy tlače a potlače, i ochrany
životného prostredia, boli dodané od renomovaných svetových výrobcov, ktorí sú špecialistami na danú oblasť.
2013
vývoj a inovácie
Parciálna metalíza zvyšuje atraktívnosť obalu
Dizajn obalu, jeho originálnosť – to je jedna z kľúčových požiadaviek
marketingu hlavne pri uvádzaní nových produktov na trh. Parciálna metalíza sa ukazuje ako jedna z možností pre riešenie tejto požiadavky. V oddelení vývoja nových sortimentov spoločnosti CHEMOSVIT FOLIE, a.s., boli vykonané testy netradičného nového postupu zušľachťovania fólií využívajúcich parciálnu metalízu.
Novým prvkom v technologickom postupe štandardnej metalízy (vákuové
naparovanie hliníka na povrchu fólií) je možnosť výroby formy ľubovoľných
tvarov. Prvé testy využívajúce parciálnu metalízu boli určené pre marketing.
Efekt parciálnej metalízy bol zvýraznený v lamináte použitím spodnej bielej
vo hmote farbenej OPP fólie. Výsledky testov potvrdili vhodnosť laminátu pre
balenie potravinárskych produktov kde je požadovaný priamy kontakt s potravinami.
Technologický postup je svojím spôsobom unikátny a otvára nové
možnosti v zušľachťovaní fólií a ich uplatnení v bežnej výrobnej praxi.
Obal ocenený Zlatou pečaťou
Novovyvinutý bariérový obal na balenie syrov si hneď na začiatku svojho životného cyklu vyslúžil prestížne ocenenie – Zlatú pečať v kategórii
ostatné tlačoviny za rok 2012
Ocenené motívy BEEMSTER a MAASLANDER sú časťou novej kolekcie
18 motívov určených pre náročný holandský trh balenia syra. Spája sa
v nich ochranná bariérová vlastnosť fólií pre kyslík a vodnú paru s vizuálne
a dotykovo simulovaným papierovým efektom – paper look, paper touch –
vyžadované pre daný trh.
Princípom bariérového balenia je zámerné pôsobenie obalu, kedy obal
ovplyvňuje podmienky skladovania syrov. Sú navrhnuté tak, aby predlžovali dátum spotreby. Bariéra zvýši trvanlivosť, zabráni vysychaniu potraviny,
zabráni hmotnostným stratám, strate chuti a vône. Tiež prispieva
k atraktívnej a hygienickej prezentácii produktu.
Na obal BEEMSTER bola použitá polyesterová fólia, potláčaná až 9-farebnou tlačou s matným prelakovaním v registri, čo vytvára matno-lesklý
efekt na povrchu a spodná bariérová fólia so spomenutými vlastnosťami.
Projekt bol uvedený do života v priebehu piatich mesiacov
Obal na projekt MAASLANDER má tvar obálky. Použitá bola matná polypropylénová fólia s 8-farebnou potlačou s bariérovou fóliou. V prvom kroku bolo potrebné vyriešiť odolnosť finálnej obálky voči trhaniu. V druhom
kroku pri vývoji obalu bola úspešne splnená požiadavka zákazníka - tolerancie vzdialeností fotoznakov. V ďalšom kroku je vyvíjaný obal pre tieto
motívy s matno-leským efektom.
Všetky použité materiály spĺňajú podmienky styku s potravinami.
Nový trend v balení plátkových syrov
Obaly umožňujúce plniť funkciu ľahkého otvárania a znovuzatvárania určujú v poslednom období smer, ktorým sa uberá balenie v oblasti potravinárskych produktov.
Výrobcovia fólií, ich zušľachťovatelia, rovnako aj konštruktéri baliacich automatov ponúkajú rôzne možnosti ako tento cieľ dosiahnuť.
Jedným z príkladov tohto riešenia je aj obal z produkcie CHEMOSVIT FOLIE, a. s., ktorý bol v poslednom období uvedený na trh pod
obchodným označením EXTRAFAN ON/KXM/S,WB. Po segmente
balenia slaného pečiva, sa tak pridáva aj oblasť balenia syrov, ktorá využíva prednosti obalu z pohľadu ľahkého otvárania a možnosti
opakovaného zatvárania.
EXTRAFAN ON/KXM/S, WB patrí do skupiny sortimentov, ktoré
boli zavedené pre špecifické podmienky spracovania na baliacom
automate. Obal zohľadňuje požiadavky zákazníka nielen z pohľadu
dodržania úžitkových vlastností ale aj dosiahnutia spracovateľských
vlastností. Svojím zložením ho môžeme zaradiť do skupiny laminátov
s metalízou a nánosom spájateľným za studena – cold sealom.
Samotný efekt ľahkého otvárania a znovu uzatvárania je zabezpečený umiestnenou laserovou úpravou fólie a nánosom etikety v mieste laserovej úpravy.
Novinkou z pohľadu znižovania odpadov je používanie plastových dutiniek vo finálnom návine. Plastové dutinky na rozdiel od bežne používaných kartónových umožňujú ich opakované použitie.
Extrafan ON/KXM/S,WB zvyšuje technologickú náročnosť výroby a tým posúva našu sortimentnú skladbu k viac sofistikovaným produktom.
Pre domácich miláčikov
Na želanie nového zákazníka bol vyvinutý v segmente
obalov na krmivá pre domácich miláčikov – nový tzv. pet
obal, s novými vlastnosťami.
Zákazníkom je česká firma, výrábajúca s filozofiou
a s cieľom ponúknuť chovateľom a majiteľom zvierat poctivú
domácu značku krmiva, postavenú na maximálnej možnej
kvalite vstupných surovín a obsahu živín zabezpečujúcich
zdravú a prirodzenú výživu psov a mačiek.
Zákazník zvolil matný povrch, nakoľko sa chce obalom
odlíšiť od ostatných dodávateľov krmív. Hlavným problémom
pri jeho vývoji bolo dosiahnuť vyššie hodnoty „hot-tacku“
a spevniť obal, aby nedochádzalo k vysypávaniu substrátu.
To sa na základe prvých testov podarilo. Neskôr sa budú testovať aj vzorky s vyššími hmotnosťami, kde sa tiež musí potvrdiť funkčnosť obalu. Krmivo sa balí do 3 kg vreciek a počíta sa s 15 kg balením.
2013
TERICHEM GROUP
Svetovým lídrom
Skupina TERICHEM vyrába špeciálne typy BOPP fólií v troch závodoch: Terichem Tervakoski
Ltd. vo Fínsku, PJSE TERICHEM LUTSK na Ukrajine a v TERICHEM-e Svit, Slovensko, kde má skupina aj svoje sídlo. TERICHEM podniká v dvoch hlavných oblastiach: výroba obalových fólií
a výroba kondenzátorových fólií. Výrobná kapacita potravinových fólií a fólií na balenie cigariet a tabakových BOPP fólií je 17 tis. ton ročne. Kondenzátorové fólie sú známe na celom svete pod obchodným názvom Tervakoski Film. V súčanosti má TERICHEM, a. s., dve dcérske firmy: Terichem Tervakoski Oy. vo Fínsku a PJSE TERICHEM-LUTSK na Ukrajine.
Pod značkou Tatrafan, Terfan
www.terichem.sk
www.tervakoskifilm.com
Výroba potravinových fólií a fólií na balenie cigariet vo Svite a na Ukrajine
je síce menšia čo do objemu, ale pre zákazníka s výhodou väčšej flexibility,
kvalitného servisu a malej vzdialenosti ku klientovi vďaka polohe v strednej Európe. TERICHEM, a.s., pôsobí na trhu Európskej únie a prostredníctvom svojej
dcérskej spoločnosti v Lucku obsluhuje zákazníkov na východnom trhu, hlavne
na Ukrajine, v Rusku, v Kazachstane a Bielorusku. Spoločnosť neustále sleduje nové trendy a požiadavky zákazníkov, s ktorými spolupracuje pri výskume
a vývoji nových produktov. Príkladom je synergia so spoločnosťou CHEMOSVIT FOLIE, a. s., ktorá je najväčším odberateľom potravinárskych fólií.
Veľkú časť výroby tvoria fólie pre tabakový priemysel, kde spoločnosť spolupracuje s najväčšími hráčmi na trhu ako je Philip Morris International, Japan
Tobacco International a Imperial Tobacco Group. V súčasnosti TERICHEM, a.
s., pracuje na vývoji fólií so zlepšenými twist vlastnosťami. V jeho výrobkovom
portfóliu je viac ako 20 typov BOPP fólií. „Naše výrobky sa snažíme neustále
inovovať,“ hovorí riaditeľ spoločnosti Ing. B. Kuchálik. „Náročnosť našich zákazníkov je stále vyššia.“ Rýchlosť automatov na balenie cigariet dosahuje
dnes až 1000 balíčkov za minútu a tomu je treba prispôsobovať vlastnosti
a kvalitu fólie. Zo Svitu ponúkajú nízko, stredne a vysoko zmraštivé fólie na individuálne balenie krabičiek, čo im dáva pekný vzhľad. Strategickým cieľom
TERICHEM-u je podiel fólií na balenie cigariet zvyšovať, hlavne na Ukrajine,
kde by v priebehu 2-3 rokov sa mala vyrábať už iba fólia pre tento segment
trhu.
Trh obalových fólií je pomerne stabilný a za posledné roky neboli zaznamenané výkyvy. Potravinový i tabakový obchod narastá, preto je výroba pomerne stabilná, udržiavaná dostatočným počtom zákaziek. „To je dôležité pre
podporu celého Terichemu,“ zdôrazňuje Ing. B. Kuchálik.
Pod značkou Tervakoski film
Obchodná značka Tervakoski film je dnes vo svete výrobcov kondenzátorov dobre známou. Veď jej história sa začala
písať v roku 1921, keď sa vo Fínsku v papierenských závodoch Tervakosti začal produkovať papier pre výrobu kondenzátorov. Prelomovým rokom bol 1972, keď sa pre účely dielektrika začali okrem papiera metalizovať aj BOPP fólie.
A ďalšie veľké obdobie prišlo v polovici 80. rokov 20. storočia, keď elektrofólie úplne nahradili v napäťových kondenzátoroch papier. Od tohto obdobia spotreba metalizovaných
fólií určených pre elektrotechnický priemysel neustále stúpa.
„Momentálne sa začína nová veľká éra, kedy sa metalizované fólie určené na výrobu kondenzátorov začínajú uplatňovať
vo vysoko i nízko napäťových rozvodných sieťach,“ uviedol
Ilkka Penttilä, riaditeľ strategického rozvoja Tervakoski Films
Group. Na toto obdobie sú v spoločnosti dobre pripravení.
Zásadným krokom bola reštrukturalizácia organizácie
v spoločnosti v roku 2010, keď riadiace centrum aj s časťou
výroby a vývojom sa z Fínska presťahovalo „pod jednu strechu“ do Svitu. „Tým, že sme začali pripravovať novinky
v oblasti vývoja, technológií a pripravili potrebné ľudské
zdroje už pred 3-4 rokmi, sme dnes na túto novú éru dobre
pripravení.“
V snahe uspokojiť náročné požiadavky odberateľov
a sledovať nové trendy vo svete sa spoločnosť TERICHEM, a.
s., rozhodla investovať do ďalšieho rozvoja výroby kondenzátorových fólií vo Svite kúpou novej linky s kapacitou 3000
ton/rok a tiež zariadení na rezanie fólie a recykláciu odpadu. Posledne vyvinutá a inštalovaná linka na výrobu kondenzátorových fólií v Európe bola v roku 1989 práve vo Svite.
Rok 2013 bude teda prelomovým rokom. Spoločnosť začína s novými aplikáciami kondenzátorových fólií určených pre
alternatívne zdroje výroby elektrickej energie a vysokonapäťové rozvodné sústavy. Metalizované fólie pre vysokonapäťové rozvodné sústavy si vyžadujú životnosť až 30-40 rokov
a zvyšuje sa dôraz na kvalitu a spoľahlivosť dodávok, ako aj
na vývoj nových výrobkov. „S dodávateľmi surovín v tomto
smere intenzívne spolupracujeme,“ zdôraznil Ilkka Penttilä.
„Aj keď situácia na trhu je momentálne veľmi ťažká,“ hovorí Jari Nurminen, riaditeľ predaja elektrofólií, „nestratili sme
ani jedného zákazníka a veríme, že sa i zložitá situácia na
trhu čoskoro zmení.“ Firmy, ktoré sa zaoberajú energetickým
priemyslom, budú v blízkej budúcnosti potrebovať spoľahlivých partnerov. „Predpokladáme, že naša firma bude jedným
z hlavných dodávateľov pre nadnárodné spoločnosti,“ uviedol Jari Nurminen. Skupine Tervakoski Films Group dnes patrí v oblasti vysokonapäťových rozvodových sústav polovica
celosvetového podielu na trhu a cieľom je minimálne tento podiel si v nadchádzajúcom období udržať. Je lídrom v predaji
fólií určených na aplikácie vo vysokonapäťových sústavách
a v Európe jedinou skupinou, ktorá má ďalekosiahle plány do
budúcnosti v tomto segmente. Nová linka preto predstavuje
dobrý základ pre ďalšie napredovanie v rozvoji kodenzátorových fólií pre nové aplikácie a zároveň zaručuje dostatok kapacít pre požiadavky klientov. Skupina Tervakoski Films
Group má tak veľký potenciál.
2013
CHEMOSVIT FIBROCHEM, a. s.
Vlákno ako druhá koža
Celosvetová spotreba konkurenčných vlákien, ktoré dnes na svetovom trhu syntetických vlákien vládnu, presahuje milióny ton.
Polypropylénové vlákna boli už od samého počiatku vláknami s mnohými špecifikami. Ich presadzovanie sa v textilnom priemysle išlo veľmi pomaly. Napokon sa ukázalo, že tieto vlákna prinesú do oblasti odievania pre voľný čas, šport a iné aktivity nový komfort, úžitkové parametre a novú filozofiu. Cieľ našej spoločnosti, ktorý sa počas viac ako 30-tich rokov výroby PP
vlákien vyprofiloval, bol zahrnutý do vízie – stať sa svetovým lídrom v špeciálnych PP vláknach. Chceme ju naplniť uspokojovaním potrieb zákazníka špeciálnym typom PP vlákien s vysokou pridanou hodnotou v oblasti komfortu odievania v súlade so
životným prostredím.
K naplneniu tohto poslania sme urobili viacero krokov. V oblasti vývoja sme
dnes relatívne sebestační a všetky produkty, ktoré sa nám podarilo
v posledných 10-tich rokoch uviesť na trh, sú výsledkom práce našich technikov
a zamestnancov. Jedným z krokov je aj nová 4-miestna modulová linka, ktorá je
výsledkom spoločného projektu CHEMOSVIT-u FIBROCHEM a VÚCHV Svit
s názvom Fibrovys. Cieľom tohto projektu je výskum technológie výroby špeciálnych typov polypropylénových vlákien. Spája know-how zamestnancov našej
spoločnosti a spoločnosti VÚCHV, technické skúsenosti s výrobou strojných zariadení spoločnosti Strojchem a projekčných schopností spoločnosti Prochem.
Od nej očakávame naplnenie našej vízie, tzn. v najbližších rokoch neustále byť
o krok vpredu pred konkurenciou a prinášať vždy nové modifikácie, ktoré by
skvalitňovali citlivú oblasť komfortu odievania.
Komfort je súbor kvalitatívnych a kvantitatívnych parametrov. Ich výsledkom
je, že vlákna prvého dotyku, ktorým PP vlákna sú, musia byť ako tzv. druhá koža. Keďže koža je najväčší orgán človeka, tak si tento kontakt, samozrejme, vyžaduje maximálnu starostlivosť. Modelová linka, ktorú uvádzame do chodu, by
mala svojou variabilitou a konfiguráciou skrátiť čas medzi myšlienkou
a samotným vývojom nových sortimentov. Realizácia vo finálnom výrobku podporená cieleným marketingom je jedna z ciest ako splniť predstavy
a požiadavky klientov. Tí dnes kladú na popredné miesto funkčnosť, ktorá je
charakteristická pre nový segment na trhu tzv. „smart textílie“.
Na novú linku sme pyšní, pretože v konečnom dôsledku by mala kontinuálne
pokračovať v skúsenostiach, ktoré sme získali z tzv. starého bloku výroby
a následne z 5 nových liniek, ktoré sa veľmi úspešne uplatnili. Nová modelová
linka využíva všetko, čo bolo na nich najlepšie a zároveň prináša nové možnosti pre ďalšie technologické postupy. Z pohľadu flexibility je mimoriadne variabilná. Len pre lepšiu predstavivosť, má 4 pracovné pozície, na ktorých môžu byť
nezávisle pripravené rôzne druhy vlákien. Platí len s jedinou podmienkou, že
všetky musia mať rovnakú farbu v danom okamihu, pretože PP vlákna sú farbené v hmote.
Starostlivosť o životné prostredie
Máme spracovaný harmonogram prác na linke pre najbližšie obdobie, ktorý presne pokrýva všetky aktivity, ktoré sme urobili
v posledných dvoch rokoch.
Sú to prvé testy vo veľmi zaujímavej a lukratívnej oblasti – tzv. nanotechnológií. Ide o modifikácie, ktoré prinášajú zvláštny komfort
v oblasti udržiavania povrchovej teploty, úplnou novinkou je tzv. neviditeľné vlákno, a k tomu celý rad iných modifikácií, ktorých cieľom je
napĺňať našu víziu. Pripravujeme všetky typy vlákien, ktoré dnes štandardne ponúkame zákazníkom, obohatené o rôzne úpravy, či už fyzikálne alebo chemické, ako je hydrofilita, hydrofobita, ochrana proti
svetelnému žiareniu, ochrana proti infračervenému žiareniu, prehrievaniu a úplnou novinkou, kde už máme prvé pozitívne výsledky, je tzv.
trvalá ochrana proti kliešťom a bodavému hmyzu. S ohľadom na vývoj
klímy v blízkej budúcnosti by to bolo mimoriadnym benefitom pre našich zákazníkov. Modifikácie, na ktorých pracujeme, musia spĺňať veľmi náročné kritériá, či už je to testovanie vlákna podľa štandardu Ökotest 100, bluesing a európske a medzinárodné normy, ktoré existujú
v oblasti odievania. Mimoriadnu pozornosť venujeme aj životnému
prostrediu.
Na modelovej linke sa nám podarilo vyrobiť prvé veľmi náročné
vzorky multifunkčného vlákna t. j. vlákna s nehorľavou úpravou
a súčasne stabilizované proti UV žiareniu. Tieto vzorky sú určené na
nové trhy Južnej Ameriky a Ďalekého východu.
Veríme, že konfigurácia linky, ktorá bude využitá na výskum a vývoj,
urobí proces vývoja, testovania a optimalizácie výrobného procesu
veľmi jednoduchým. Výrazne skráti čas od myšlienky po realizáciu, lebo doteraz sme tento proces museli robiť na úkor výrobných kapacít.
Otázka modernizácií a inovácií bola vždy v našej spoločnosti na poprednom mieste. Sami spotrebitelia sa o tom môžu presvedčiť v našich
dvoch predajniach vo Svite i Poprade, pretože vo väčšine produktov
sú implementované rôzne typy modifikácií PP vlákien.
Výroba vlákna Prolen® nezaťažuje prírodu. Neznečisťujú sa pri nej odpadové vody ako je to u iných druhov vlákien (napr. u bavlny). Odpadové vody pravidelne monitorujeme. Vo výrobe používame základné suroviny, ktoré nie sú zdraviu škodlivé a nepredstavujú riziko pre životné prostredie.
V roku 2012 získala naša spoločnosť certifikát EN
ISO 14001:2004. Od roku 2006 vlastníme certifikát
Oekotex trieda výrobkov I, ktorý sa každoročne obnovuje. Podľa tejto normy spĺňa vlákno Prolen humánnoekologické požiadavky stanovené pre detské výrobky.
Od roku 2011 je spoločnosť systémovým partnerom
bluesign®, ktorého princípmi sú produktivita zdrojov,
bezpečnosť zákazníkov, ochrana životného prostredia
a bezpečnosť a zdravie pri práci.
www.prolen.sk
Na našej web stránke
nájdete aj náš e-shop
[email protected]
[email protected]
2013
STROJCHEM, a. s.
Naša aktuálna ponuka pre vás
Rok 2012 sa niesol v znamení modernizácie a optimalizácie procesov v rámci celej
spoločnosti STROJCHEM, a. s. spolu so všetkými svojimi divíziami. Za výraznej pomoci materskej spoločnosti CHEMOSVIT, a. s., ale aj podpory našich projektov zo
strany Európskej únie sa nám podarilo úspešne rozšíriť a optimalizovať naše výrobné kapacity, tak, aby výsledný efekt čo najlepšie zodpovedal súčasným potrebám
trhu a požiadavkám našich zákazníkov.
Naša výrobná kapacita vzrástla predovšetkým vďaka kúpe nového horizontálneho obrábacieho centra a okrem získania stroja výborných kvalitatívnych parametrov sa nám podarilo zároveň riešiť aj
problém úzkeho miesta v strojnom opracovaní, ktoré sme doteraz
pociťovali. Investíciami a optimalizáciou výrobných a podporných
procesov v zlievarni sa nám podarilo zvýšiť celkový výkon, rovnako
aj rozšíriť naše technologické možnosti z pohľadu nových rozmerov
a hmotnosti odliatkov, ktoré teraz dokážeme odlievať. Tak ako doteraz aj v blízkej budúcnosti by sme radi využívali našu konkurenčnú
výhodu a ponúkali tak našim obchodným partnerom komplexný servis pod jednou strechou v podobe výroby modelového zariadenia,
odliatia odliatkov podľa klientových požiadaviek a následne dielce
finálne opracovať na požadované parametre. Vzhľadom na naše
skúsenosti v oblasti montáže strojných celkov, radi by sme výrobu jednotlivých komponentov rozšírili o komplexnejšiu montáž objednaných zariadení, tak aby sme našim klientov mohli ponúknuť na jednom mieste vyššiu pridanú hodnotu a postupne tak prechádzať na
kompletné subdodávky jednotlivých strojných častí. Chceme už
v blízkej budúcnosti zúročiť naše dlhoročné skúsenosti a dokázať našim cteným obchodným partnerom ponúknuť ešte širšie a kvalitnejšie
služby ako doteraz. Veď len neustálym zlepšovaním môže firma na
zložitom strojárskom trhu rásť a napredovať.
www.strojchem.sk
Aktuálne ponúkame tieto možnosti opracovania:
kubické opracovanie (oceľ "bočnice", zvarence, odliatky, výkovky):
• max. do 600 x 600 x 600 mm 20-200 ks v dávke
• max. do 2000 x 2000 mm, 5-10 ks v dávke
valcový program, točivé dielce (oceľ, zvarence, odliatky, výkovky):
• do priemeru 600 "prírubové" 20-200 ks v dávke v materiáloch oceľ,
výkovky, odliatky
• do priemeru 500 a dĺžky 4000 mm, 5-50 ks v dávke v materiáloch
oceľ, výkovky, odliatky
• úprava povrchu chróm, pogumovanie, nikel, zinok, náter
montážne skupiny (do hmotnosti 8t, malosériové 5-10 ks,
vr. elektrickej, pneumatickej, hydraulickej montáže a funkčných skúšok)
Tvárna liatina - aktuálne do hmotnosti 1400 kg
STN
422304
422305
422306
DIN
GGG40
GGG50
GGG60
EN
EN-GJS-400
EN-GJS-500
EN-GJS-600
EN-JS-1024
EN-JS-1050
EN-JS-1060
Sivá liatina - aktuálne do hmotnosti 1500 kg
STN
422420
422425
422430
DIN
GG18
GG20
GG22
0.6020
GG25
0.6020
GG30
0.6030
EN-GJL-200
EN-JL-1030
EN-GJL-250
EN-JL-1040
EN-GJL-300
EN-JL-1050
Ocele - aktuálne do hmotnosti 650 kg
STN
422643
422650
422660
422709
422712
DIN
GS 45
GS C 25
GS 52
GS 60
GS 20 Mn 5
1.1120
GS 30 Mn 5
1.1165
GS 20 Mn 5
1.1120
divízia Chempack
Divízia akciovej spoločnosti STROJCHEM, a. s., s obchodným menom CHEMPACK
sa už niekoľko desaťročí zaoberá výrobou baliacich strojov. Vo svojom výrobnom
programe má okrem horizontálnych baliacich automatoch typu flow-pack aj baliace linky umožňujúce pripojenie na technologickú linku klienta s následným balením
v automatickom režime.
Chempack realizuje svoje výrobky na trhoch krajín Europskej únie, predovšetkým
na Slovensku, v Poľsku, Čechách, Maďarsku a Nemecku, ale i v pobaltských krajinách, na Ukrajine v Bielorusku a Moldavsku. Najviac baliacich automatov a liniek sa
však tradične realizuje v Rusku, kam sa exportuje viac ako tri štvrtiny produkcie našej
divízie.
Najnovšie baliace stroje sú plne počítačovo riadené, osadené modernými servopohonmi a elektronikou. V procese vývoja jednotlivých druhov baliacich automatov
sa vychádzalo z dlhoročných skúseností konštruktérov strojárenskej výroby
a pracovníkov servisu. Podiel elektroniky a programového riadenia za posledné roky markantne stúpol a umožnil nahradiť väčšinu mechanických uzlov elektronikou
s programovým riadením. To znížilo energetickú náročnosť a zároveň sa zvýšila spo-
2013
ľahlivosť baliacich automatoch a ich flexibilita pri prechode
na iný výrobok.
Jednoduchá voľba komunikačného jazyka umožňuje adaptovať baliaci stroj podľa jazykových požiadaviek klienta. Stroj
môže komunikovať v slovenčine, ruštine, nemčine, angličtine,
poľštine a maďarčine. Jednoduchým naplnením komunikačnej
tabuľky je možné doplniť aj komunikáciu v ďalších jazykoch
podľa požiadaviek klienta.
S cieľom analyzovať novinky ponúkané konkurenciou, nové
požiadavky klientov, trendy na trhoch a následne vytýčiť rozvojové úlohy konštrukcie, zúčastňujeme sa výstav baliacej
techniky i potravinárskych výstav, ako sú napr. Interpack Düseldorf, Rosupak Moskva, Taropak Poznaň, Salima Brno, Foodatech Budapest či Indagra Bukurest. Na základe analýzy
trhu sme napr. sústredili naše úsilie na zlepšenie tesnosti priečnych a pozdĺžnych zvarov, ktorá je nevyhnutná pre balenie
mäsových, mliečnych ale aj iných potravinárskych výrobkov
v ochrannej atmosfére.
Obchodné reťazce požadujú zasa rôzne skupinové balenia výrobkov s cieľom zvýšiť realizáciu výrobkov v takomto
balení za výhodnú cenu. Oddelenie konštrukcie pracuje na
nízkonákladovej (low-cost) baličke, ktorá nám umožní pružne
reagovať na tlak konkurenčných cien pri zachovaní funkčnosti a podstatných parametrov.
Mnohí výrobcovia potravín najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu prechádzajú z jednoduchých aplikácií s ručným nakladaním na linky s poloautomatickým a automatickým
nakladaním v snahe zvýšiť výkon pri znížení potreby pracovnej sily, čo sa premieta do zníženia ceny výrobku. Pripojenie
na vysokovýkonné technologické linky s výstupom 10001200 výrobkov/min nás viedlo k vývoju trojitej čeľuste priečneho zvaru pre výkony do 450 balíčkov na jednom baliacom
stroji a dopravníkových systémov pre prívod výrobkov k baliacemu stroju. Ďalším zaujímavým segmentom je balenie mäkkých a nepravidelných výrobkov a výrobkov s vysokou adhéziou. Táto požiadavka smeruje k vývoju baliaceho stroja, kde
nakladací dopravník s podávacími palcami bude nahradený
dopravníkom s podávacím pásom a spodným odvinom fólie.
Konštrukcia stroja umožní segmentové riešenie pozdĺžneho
a priečneho zvaru a lepšie nastavenie a čistenie stroja. Zároveň prispeje k zlepšeniu celkového dizajnu stroja.
Divízia Chempack venuje veľkú pozornosť systému riadenia kvality podľa ISO 9001-2008. Samozrejmosťou je rýchly
servis, využívanie infomačných technológií pre komunikáciu
s klientom cez internet. Na požiadavku klienta je možné inštalovať hardware a software umožňujúce komunikáciu cez ethernet, čo umožňuje analyzovať stav baliaceho automatu bez
návštevy klienta a operatívne riešiť vzniknuté problémy
s cieľom znížiťprestoje baliacej linky.
Našim klientom chceme i v súčasnom náročnom konkurenčnom prostredí ponúknuť kvalitné baliace automaty, komplexné servisné služby aj včasné dodávky náhradných dielov. To
je naša filozofia.
divízia Servis
Divízia Servis spoločnosti STROJCHEM, a. s., vlastní oprávnenia
Inšpektorátu bezpečnosti práce pre montáž a opravy vyhradených
technických zariadení zdvíhacích - žeriavy, výťahy, pohyblivé
a pracovné plošiny, tlakových zariadení a opravy poistných ventilov. Spoločnosť má oprávnenia na výrobu, montáž, opravu
a údržbu elektrozariadení a vykonávanie revíznych činností a na
kalibračné, metrologické a revízne činnosti. Spoločnosť STROJCHEM, a.s. má certifikát kvality EN ISO 9001:2000.
Divízia Servis spoločnosti STROJCHEM, a.s. ponúka nasledujúce servisné činnosti:
Automatizačné činnosti:
návrh, dodávka a servis systémov priemyselnej automatizácie na báze
techniky SIEMENS, dodávky komponentov SIEMENS - programovateľné
riadiace systémy, periférie, priemyselné počítače, siete, vizualizačné systémy a frekvenčné meniče Sinamics.
Elektromontážne činnosti:
opravy, výroba a montáž elektrických zariadení, rozvádzačov, opravy
elektrických motorov asynchrónnych, jednosmerných, montáže osvetlenia,
bleskozvodov, prevádzkových rozvodov silnoprúdu, slaboprúdových
a optických rozvodov, elektronickej požiarnej signalizácie, realizácia protipožiarnych prekážok systémom PYROSTOP. Uvedené činnosti realizuje
aj v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu.
Meranie a regulácia a metrologické činnosti:
dodávku, montáž a opravy investičných celkov MaR vrátane priestorov
s nebezpečenstvom výbuchu. Kalibračné činnosti, servis tachografov SIEMENS VDO a KIENZLE, montáž a servis monitorovacích systémov INFOCAR, opravy a zabezpečenie overovania elektronických váh, kalibrácie
a opravy tlakomerov a teplomerov, meradiel dĺžky, času a sily.
Strojné činnosti:
opravy, renovácie a montáže strojno-technologických zariadení, čerpadiel, kompresorov, potlačových strojov, opravy vysokozdvižných a nízkozdvižných vozíkov, dodávka a montáž
strojno-technologických zariadení, potrubných inštalácií (termoolej, chladiaca voda, tlakový vzduch, rozvody ústredného
kúrenia, riedidlá) včítane požadovaných skúšok.
Technické činnosti:
spracovanie konštrukčnej dokumentácie pre technologické zariadenia
chemického a potravinárskeho priemyslu, stavebné a technologické oceľové konštrukcie, potrubné rozvody a vzduchotechnické zariadenia. Odborné prehliadky a skúšky VTZ elektrických, tlakových, plynových
a zdvíhacích, meranie vibrácií točivých strojov.
2013
CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.
www.environchem.sk
Spoločnosť CHEMOSVIT ENVIRONCHEM, a. s.,
vznikla v roku 1997 z bývalej divízie spracovania odpadov a výroby obalov.Za sebou má 15 rokov pôsobenia v oblasti recyklácie plastov, vstrekolisovania,
výroby atypických drevených obalov a poskytovania
služieb pri nakladaní s ostatnými i nebezpečnými odpadmi. Počas nich rokov prešla výroba viacerými
zmenami. Ukončilo sa pyrolýzne spaľovanie nebezpečných odpadov s využitím tepla spalín na výrobu
pary. Hlavnou činnosťou CHEMOSVIT ENVIRONCHEM,a.s. je dnes recyklácia plastových odpadov
a vstrekolisovanie technických výrobkov s využitím
vlastných recyklátov. Do týchto oblastí smeruje najviac investičných prostriedkov.
[email protected]
V roku 2007 bol zrealizovaný nákup a inštalácia modernej regranulačnej linky, ktorá posunula našu produkciu na kvalitatívne vyššiu úroveň. Od jej spustenia je nepretržite v prevádzke s výnimkou technologických prestávok. Dnes opäť nastal čas posunúť sa trochu ďalej
a preto sme sa rozhodli pre nákup ďalšej regranulačnej linky
s rozšírenými periférnymi zariadeniami, ktoré umožnia spracovávať odpadové plasty s vlhkosťou až do 10 %, upravovať fyzikálno-mechanické vlastnosti vyrábaných regranulátov pridávaním práškových plnív do
objemu 20 %. Zároveň linka umožní upravovať farebnosť výsledného
regranulátu. Regranulačná linka fy Starlinger z Rakúska bola uvedená
do skúšobnej prevádzky v októbri tohto roku. Spustenie novej linky zvýšilo kapacitu výroby recyklátov, rozšíril sa sortiment regranulátov
a znížila sa zraniteľnosť firmy v prípade vážnejšej poruchy.
V roku 2007 bol uvedený do prevádzky aj vstrekolis INTEC 850
upravený pre výrobu technických výliskov s hmotnosťou až 30 kg. Vstrekolis je využívaný pre výrobu štruktúrne ľahčených PP dosiek
a stenových prvkov rozmerov 1000 x 1000 mm s rôznou hrúbkou
a farebnosťou. Dosky sa využívajú na výrobu nádrží, septikov, vodomerných šácht a pod. Spolupodieľame sa tiež na vývoji prenosných protipovodňových stien.
Skupina firiem CHEMOSVIT dlhodobo realizuje opatrenia na znižovanie vplyvu svojich výrob na životné prostredie, na ochranu vôd,
ovzdušia i pôdy. Niekoľkoročná snaha o maximálne znižovanie skládkovania plastových odpadov sa v druhej polovici tohto roku zavŕšila
takmer nulovým skládkovaním plastov. Dôsledným triedením odpadových plastov v jednotlivých výrobách kde vznikajú, sa dosiahlo ich maximálne využitie na materiálové zhodnotenie recyklačnými zariadeniami prevádzkovanými skupinou CHEMOSVIT. Ostatné zmesné plastové
odpady nevhodné na recykláciu sú smerované k zmluvným externým firmám, ktoré prevádzkujú pyrolýzne zariadenia produkujúce rôzne olejové frakcie ďalej využiteľné napr. ako palivá pre výrobu elektrickej
energie a tepla, resp. odpady sa využívajú ako palivo pre cementárenské pece. Aj naďalej hľadáme možnosti uplatnenia zmesných plastových odpadov v iných aplikáciach, ktoré by dokázali tieto odpady využiť ešte efektívnejšie.
CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.
[email protected]
Špičkové projekty
Nová história energetickej výroby v priemyselnom areáli CHEMOSVIT sa začala písať v novembri roku 2010 kolaudáciou
a uvedením do trvalej prevádzky úplne novej vysokoúčinnej
kogeneračnej teplárne. Svoje ďalšie logické pokračovanie našla v technickej príprave a následne aj realizácii centrálnej absorbčnej výrobne technologického a klimatizačného chladu
pre potreby spoločností skupiny CHEMOSVIT, nachádzajúcich
sa v miestnom priemyselnom areáli.
Toto dielo, znamenajúce energetickú nadstavbu k existujúcej kogeneračnej výrobe, prispelo kdobudovaniu tzv. trigeneračného cyklu kombinovanej výroby elektriny, tepla achladu spriamym pozitívnym vplyvom
na ďalšie zefektívňovanie využitia primárnych energetických zdrojov
a znižovanie ekologickej záťaže okolitého prostredia. Tento trigeneračný zdroj je svojou skladbou ojedinelý nielen na Slovensku, bývalom
Československu, ale aj vcelej strednej Európe. Dielo úspešne realizovala spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a.s. bez generálneho dodávateľa, čo sa následne prejavilo vnižších investičných nákladoch projektu.
Zároveň sa začalo v rámci projektu „Zvyšovanie energetickej efektívnosti CHEMOSVIT ENERGOCHEM, a. s.“ s technickou prípravou rozšírenia kogeneračného zdroja oďalšiu jednotku. Cieľom tohto projektu je
ďalšie zefektívnenie kombinovanej výroby tepla, elektrickej energie
achladu, ale aj rozšírenie potenciálu poskytovania podporných služieb
ako vrežime sekundárnej, tak aj primárnej regulácie výkonu.
Dielo ako celok sa vsúčasnosti radí medzi najmodernejšie priemyselné teplárne v celej Európe. Že je tomu tak, svedčí mimoriadny záujem
odbornej verejnosti otento projekt doma i vzahraničí. Dielo takmer identického technického riešenia práve na základe tejto referencie realizujú
vsúčasnosti aerolínie QUANTAS na svojom novom letiskovom termináli
vaustrálskom Sydney.
Vďaka zrovnomerneniu ročného priebehu výroby a dodávok tepla
tepláreň významne rozšírila svoj potenciál poskytovania podporných
služieb pre elektrizačnú aprenosovú sústavu. Tržby zposkytovania služieb tohto druhu zohrávajú v ekonomike spoločnosti nemalú úlohu pri tlmení neustáleho rastu cien najmä nakupovaných energií, surovín, materiálov a služieb, a tým následne umožňujú spoločnosti vytvárať priaznivejšie ekonomické podmienky pri dodávkach energií svojim odberateľom. K centrálnemu systému zásobovania teplom boli pripojené aj ďalšie nové objekty určené na bývanie vmeste Svit.
Spoločnosť CHEMOSVIT ENERGOCHEM patrila v roku 2012 opäť
medzi aktívnych poskytovateľov podporných služieb pre Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, keď počas tohto obdobia poskytovala
službu tzv. sekundárnej a primárnej regulácie výkonu. Začiatkom roka
2012 bola úspešne certifikovaná na službu primárnej regulácie výkonu.
Všetky tieto hlavné aktivity sú v súlade s firemnou stratégiou neustáleho zvyšovania efektivity výroby adistribúcie energií, ako aj čo najnižšieho zaťaženia životného prostredia.
www.energochem.sk
2013
CHEMOSVIT CHEDOS, spol. s r. o.
Doprava, zasielateľstvo, logistika
CHEMOSVIT CHEDOS, spol. s r.o., je dopravnozasielateľská spoločnosť s dlhodobou tradíciou,
bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom ku klientom v oblasti dopravy, logistiky
a špedície.
Veľkosťou a kvalitou vozového parku patrí spoločnosť pod Tatrami medzi najvä-čšie dopravné a zasielateľské spoločnosti na Slovensku. Moderný vozidlový
park spolu s kvalitným technickým zázemím, s pravidelnou a plánovanou údržbou
a obnovou, v spojení s odborne vyškoleným tímom pracovníkov umožňuje individuálny prístup k požiadavkám zákazníkov. Spoločnosť disponuje 60 vozidlami,
z ktorých gro (55) tvoria kamióny s návesmi zn. Scania a Volvo, typu mega, klasickej výšky, zaradených v ekologických triedach Euro 3, 4, 5. Dopĺňajú ich menšie úžitkové vozidlá, ktoré poskytujú služby pre zákazníkov s menším objemom zákazky. Kamióny, vybavené moderným komunikačným a sledovacím systémom,
dopravujú tovar po cestách celej Európskej únie. O stabilite a kvalite služieb spoločnosti hovorí portfólio tradičných klientov, medzi ktorých patrí spoločnosť Whirlpool, a. s., Poprad, Embraco, a. s. Spišská nová Ves, Slovnaft, a. s. Bratislava
Schule Poprad, Noves Okná, a. s., Spišská Nová Ves, U.S.Steel, a. s., Košice,
a, samozrejme, spoločnosti skupiny CHEMOSVIT a FINCHEM Svit.
„Naša spoločnosť prešla od svojho vzniku významným procesom neustáleho
vývoja, ktorým reaguje na potreby a požiadavky zákazníkov, s použitím inovatívnych technologických riešení a procesných postupov, zdôrazňuje riaditeľ spoločnosti Ing. Michal Dida. Do portfólia jej činnosti patrí aj logistika, železničná preprava, manipulácia a skladovanie ako aj poskytovanie širokých colno-deklaračných služieb na pracovisku v Poprade. Pre sesterské firmy v areáli Chemosvitu poskytuje spoločnosť vnútropodnikové logistické služby, ktoré súvisia s presunom tovarov a materiálov. Výhodou je možnosť využitia železničnej vlečky, ktorá
v budúcnosti môže znamenať strategickú výhodu.
CHEMOSVIT CHEDOS, s. r. o, ponúka aj služby autorizovaného autoservisu
osobných vozidiel Fiat, vybavený najmodernejšími diagnostickými a servisnými
zariadeniami. Okrem značky Fiat opravuje aj ďalšie značky osobných automobilov a vozidiel s nosnosťou do 3,5 tony.
Orientácia na zákazníka, kde alfou a omegou je včasnosť dodávok a služby
v prvotriednej kvalite, tvorí základný pilier filozofie spoločnosti CHEMOSVIT
CHEDOS, s. r. o. Túto filozofiu potvrdzuje aj fakt, že spoločnosť vlastní certifikát
systému riadenia kvality pre nákladnú cestnú dopravu, železničnú dopravu, zasielateľstvo, autorizovaný servis vozidiel FIAT podľa ISO 9001:2008.
www.chedos.sk
[email protected]
SKI CHEM, spol. s. r. o.
Výborné podmienky
v Lopušnej doline
Nielen blízke Vysoké Tatry ponúkajú pre hostí regiónu výbornú lyžovačku. Lopušná dolina je prímestské
rekreačné centrum s ponukou lyžiarskych svahov
s prevýšením takmer 300 metrov. Stredisko prevádzkuje spoločnosť SKICHEM, a radi ho navštevujú
nielen obyvatelia regiónu, ale aj zahraniční lyžiari.
www.skichem.sk
Lyžiari nájdu v Lopušnej doline veľmi dobre vybavené lyžiarske stredisko s kvalitne upravenými svahmi, vlekmi s celkovou kapacitou cca
5700 lyžiarov za hodinu, s ponukou upravených lyžiarskych
a bežeckých tratí, i svahu pre snowboarding.
Stredisko poskytuje komplexné služby - od stráženého osvetleného
parkoviska, cez požičovňu športových potrieb a lyžiarsky servis až po
občerstvenie v troch zariadeniach s ponukou teplých a studených jedál a nápojov. Organizuje aj lyžiarsku školu a škôlku.
2013
vitajte u nás...
Hotel SPOLCENTRUM***
svojim návštevníkom poskytuje jedinečný pohľad na panorámu Vysokých Tatier. Svit je od Popradu vzdialený len 8 km, pričom s týmto
podtatranským centrom sa postupne spája do jedného turistického celku o čom svedčí aj novovybudovaný cykloturistický chodník pre cyklistov a korčuliarov, ktorý sa tiahne z Popradu cez Svit až do rekreačného strediska Lopušná dolina. V zimných mesiacoch do tohto strediska
smeruje veľa návštevníkov, kvôli lyžiarskemu areálu a výborným lyžiarskym podmienkam.
UBYTOVANIE
v novozariadených priestranných dvojizbových apartmánoch,
s možnosťou jedného, alebo dvoch prísteliek. Vybavenie apartmánov
(kuchynská linka, SAT TV, internet, chladnička, kúpeľňa s vaňou) vyhovuje aj náročnejším hosťom. Viaceré apartmány majú balkón, alebo terasu.
PESTRÝ VÝBER JEDÁL A NÁPOJOV
v modernej reštaurácii s VIDEOPROJEKCIOU, alebo možnosť príjemného posedenia pri káve a zákuskoch v jej kaviarenskej časti
RELAX
vo wellness s fínskou, parnou a aromatickou saunou, masáže rôzneho druhu (klasická masáž, lávové kamene, bankovanie), lymfodrenáž
ručnú i strojovú, ale aj solárium a vacuwell.
www.spolcentrum.sk
ŠPORTOVANIE
TENIS - v novej modernej tenisovej hale
BOWLING - na dvoch dráhach
POSILŇOVANIE - v dobre vybavenom fitness
BILIARD
SPOLOČENSKÉ A FIREMNÉ AKCIE
rodinné oslavy, jubileá, svadby, stužkové, tanečné zábavy,
plesy, firemné podujatia, prezentačné akcie, konferencie
v perfektne osvetlenej a ozvučenej tanečnej sále s veľkým
barom v salónikoch rôznej veľkosti ( pre 20 až 40 účastníkov)
SPOLCENTRUM SVIT
Recepcia: +421 52 715 20 03
E-mail: [email protected]
Športovo - relaxačné centrum
+421 52 715 23 80
Nadácia CHEMOSVIT
Overené princípy filantropie, podpory školstva,
športového a kultúrneho vyžitia zamestnancov
vždy bola v programe najväčšieho zamestnávateľa v podtatranskom regióne, ktorý si je vedomý
svojej spoločenskej zodpovednosti voči verejnosti.
Na účet Nadácie môže prispieť každá fyzická i právnická
osoba darom alebo prostredníctvom 2 % z daní. Účet je
v popradskej Tatrabanke pod
č. 262 238 1900/1100 a s názvom Nadácia Chemosvit.
Realizujeme ju najmä prostredníctvom Nadácie Chemosvit. ale aj priamou podporou športových aktivít hlavne v meste Svit, kde už tradične prispievame na činnosť extraligového basketbalového klubu mužov, cyklistického klubu Energia, ale aj na činnosť detí a mládeže.
Nadácia CHEMOSVIT pôsobí pri skupine firiem CHEMOSVIT a FINCHEM od roku 2003. Jej logo so štvorlístkom
šťastia už dávno nie je verejnosti neznáme. Veď za desať rokov činnosti pomohla už stovkám žiadateľov o príspevok vo
výške okolo 180 tisíc eur.
Založená bola s cieľom pomáhať súčasným i bývalým zamestnancom firiem, ak sa ocitnú v núdzi, ľuďom z regiónu, talentovaným deťom a mládeži, občanom so zdravotným postihnutím, liečebným ústavom, zariadeniam starajúcim sa
o seniorov, chorých občanov a deti. Pomáha mladým športovcom, podporuje zdravý vývoj detí a ich všestranný rozvoj
v regióne. Dôležitým kritériom poskytnutia príspevku je bydlisko v podtatranskom regióne.
www.nadaciachemosvit.sk
Download

ON2013.CMYK.qxp:Sestava 1