Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca Ročník XXIV.
číslo 4
Október
2014
Občasník samosprávy Mestskej časti Košice – Barca, Abovská 32, 040 17 Košice – Barca, IČO 00691003, [email protected], EV 3162/09, ISSN 1339-083X.
Erb udelený v roku 1785, prvá písomná zmienka o obci je z roku 1215, a to uvedená vo Varadínskom registri, pôvodne samostatná obec – od roku 1990 Mestská časť Košíc.
Barčiansky súčasník
Z rokovaní
Informácie
z prvej
ruky
f V roku 2010 v máji sme podali žiadosť – projekt na rekonštrukciu verejného osvetlenia v časti
Barce. V decembri m.r.po opakovaných vyhodnoteniach a doplňovaní počas predchádzajúcich rokov
sme boli zaradení medzi 201 obcí a miest, pre ktorých
bol schválený nenávratný finančný príspevok (NFP)
z prostriedkov Európskej únie. Konečne 30. augusta
prišiel záznam zo Slovenskej inovačnej a energetickej
agentúry (SIEA) z kontroly verejného obstarávania
pred podpisom zmluvy s tým, že po doplnení ich
požiadaviek v predchádzajúcich týždňoch, dávajú súhlas na oznam o ukončení verejného obstarávania pre
Úrad verejného obstarávania a následne na podpis
zmluvy s dodávateľom diela na rekonštrukciu verejného osvetlenia v mestskej časti Košice – Barca v rámci
nenávratného finančného príspevku. Zmluva bola dňa
4.9.2013 aj podpísaná so spoločnosťou MOVYROB, a to
vo výške106 939,58 € s tým, že NFP predstavuje sumu
101 592,43 €. Začiatok realizácie je do 14 dní po protokolárnom prevzatí staveniska, ktoré sa uskutočnilo
dňa 16.9.2013 po vyzvaní a doručení potrebných
dokladov agentúrou SIEA. Jednotlivé úseky v zmysle
podmienok pre NFP manažuje spoločnosť Slari, s.r.o.
ktorá zabezpečuje príslušné konzultácie, vypracovanie
hlásení a monitorovacích správ. V uplynulých dňoch
bol podpísaný aj dodatok zmluvy s Ministerstvom hospodárstva ohľadom výšky NFP, ktorý sa zmenil v nadväznosti na vysúťažený objem diela.
V súčasnosti sa začalo s prácami na verejnom osvetlení. Je potrebné uviesť, že prebiehajúce vypínania
elektrického prúdu po jednotlivých uliciach v posledných týždňoch nesúvisia s rekonštrukciou verejného
osvetlenia, ale je to z dôvodu výmeny elektrických
stĺpov NN na jednotlivých postupne, ktoré zabezpečuje
elektrárne – VSD.
f V septembri došlo k zmene vlastníka Barczayho
kaštieľa, a to zo spoločnosti Interhotely Košice, kde
10 % vlastnil KSK, na spoločnosť LIQUIDITY TRADE s.r.o.
Košice. V súvislosti s touto skutočnosťou som požiadal
predstaviteľa spoločnosti o stretnutie v rámci zistenia
zámerov v tejto časti parku, ktorého súčasťou je Barczayho kaštieľ. Po prevzatí vlastníckych práv v zmysle
platného stavebného povolenia sa začalo s búracími
prácami na poškodenej priľahlej technickej budove,
ktorá bola odstránená až do základov (v blízkosti starého
miestneho úradu) a následne s čistiacimi prácami na
budove kaštieľa. Podľa vyjadrenia jedného z vlastníkov,
nebude sa pokračovať vo výstavbe novej budovy hotela,
rieši sa rekonštrukcia samotného kaštieľa, oplotenie
areálu v súčinnosti s Krajským pamiatkovým úradom
a rovnako aj úprava priľahlého areálu. Majú záujem
úzko spolupracovať s mestskou časťou, ktorá je vlastníkom parku, na jeho zveľaďovaní, možnom zjednotení
oplotenia, terénnych úpravách, a to po ukončení
stavebných prác na kaštieli. Z uvedených dôvodov bolo
stavenisko, resp. doterajší vchod do parku z Abovskej
ulici uzatvorený. Pôvodný zámer otvorenia nového
vchodu z Abovskej (na úrovni Čkalovovej ulice) stavebná
komisia zamietla z dôvodu, že postačuje zatiaľ vchod pri
pošte, resp. miestnom úrade s tým, že budúcnosť ukáže
ako ďalej s úpravou chodníkov, resp. vchodu.
f Mestská časť cez Vestník zabezpečovala v uplynulom období výberové konanie na realizáciu – opravu
poškodeného chodníka na Medenej ulici. Vo výberovom
konaní uspela spoločnosť EUROVIA SK. s ktorou bola
uzatvorená zmluva so začiatkom realizácie v 03/2014,
ukončenie 05/2014.
Zo zasadnutí samospávy
Miestna rada na svojom zasadnutí dňa 18.9.2013
odsúhlasila program 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.9.2013.
Zasadnutie otvoril a viedol p. František Krištof, starosta mestskej časti Košice – Barca.
Z rokovania sa ospravedlnil p. Marek Rusnák, ktorý
bol t.č. mimo SR. Zástupca starostu, p. Imrich Buľko sa
ospravedlnil len zo začiatku rokovania z dôvodu pracovných povinností, následne bol prítomný.
Pracovné predsedníctvo pracovalo v zložení:
p. František Krištof, PhDr. Mária Kmecová, JUDr. Agnesa
Bogačevičová, p. Imrich Buľko.Za zapisovateľku bola
menovaná PhDr. Mária Kmecová.
Za skrutátora bol navrhnutý a schválený Kačmár
Marián. Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí
a schválení p. Maťaš Miloslav a Lendacká Iveta.
Stála návrhová komisia pracovala v zložení Dušan
Pracko a MUDr. Beáta Buľková.
Starosta, František Krištof, informoval o predloženom programe rokovania, ktorý dopĺňa o bod 7.1 –
Stanovisko k zámene pozemkov medzi Mestom Košice
a OFFICE BOX s.r.o. Poslanec p. Falat navrhuje presun
bodu č. 9 – Návrh 1. Úpravy rozpočtu na rok 2013 – za
bod č. 15 s následnou krátkou prestávkou poslanec
p. Ing. Antal navrhuje presun bodu č. 10 – Prerokovanie
zmluvného vzťahu medzi MČ a Futbalovým klubom –
pred bod č. 9. Po úpravách bol program schválený.
V rámci bodu Dopyty a návrhy občanov, keďže neboli prítomní občania, bol ukončený bez rozpravy.
Bez rozpravy bol ukončený aj bod – Kontrola
uznesení, ktorý bol v písomnej podobe.
Nasledoval bod 3.Rokovania komisií MZ – informácia o činnosti. Predsedníčka sociálnej komisie, Lendacká
Iveta uviedla, že na zasadnutí komisie bolo schválených
osem žiadostí o jednorázovú výpomoc. Predseda
finančnej komisie, Miloslav Maťaš, oznámil, že komisia
sa stretla 3x, riešilo sa schvaľovanie rezervného fondu
na Zemiansku ulicu, odpredaj pozemku na ul. Močiarna,
taktiež sa viedla rozprava o futbalovom klube. Všetky
výsledky riešenia sú súčasťou jednotlivých bodov zasadnutia. Komisia na ochranu verejného záujmu a stavebná
komisia od posledného zasadnutia MZ nezasadala.
V bode 4.Informácia starostu o činnosti od posledného MZ bol materiál predložený v písomnej podobe
v ktorom starosta uvádza činnosť od posledného MZ.
Písomný materiál bol doplnený ústne z rokovaní v posledných dňoch, resp. doplnením stanoviska od mesta
k občianskemu združeniu Kleinovo. Následne reagoval
na jednotlivé doplňujúce otázky poslancov.
V 5. bode - Informácia hlavného kontrolóra pani JUDr. Bogačevičová podala stanovisko v písomnej
podobe. Ako uvádza, zamerala sa predovšetkým na
plnenie záväzkov MČ.
V rámci 6. bodu - Odpredaj pozemku na ulici
Močiarna. Informoval starosta o požiadavke odkúpenia 60 m2 za účelom majetkového vysporiadania
prihradeného pozemku vo vlastníctve mesta. Línia prihradenia pokračuje takmer v celej dĺžke východnej strany komunikácie, čiže bude potrebné v ďalších krokoch
riešiť odkúpenie resp. prenájom aj s ostatnými vlastníkmi. Po súhlase mesta Košice a stanovisku finančnej
komisie bol schválený priamy predaj novovytvorenej
parcely.
V bode 7.1 – Stanovisko k zámene pozemkov medzi MK a OFFICE BOX s.r.o. Oboznámil starosta
s požiadavkou mesta Košice vo veci odňatia pozemku
a budovy bývalého miestneho úradu na Abovskej 24 zo
správy mestskej časti, ktorý bude potrebné najneskôr
do júna 2014 vysťahovať. Na danom mieste by mal
byť riešený vchod, parkovanie, firma OFFICE BOX s.r.o.
plánuje aj zdravotné stredisko. Po rozprave poslancov
bolo jednomyseľne prijaté uznesenie, kde na základe
žiadosti Magistrátu mesta Košice č. A/2013/18655
zo dňa 10.9.2013 súhlasí so zámenou nehnuteľností
medzi mestom Košice a OFFICE BOX s.r.o. s tým, že
z dôvodu využívania nehnuteľností mestskou časťou
pre technické účely, priestory uvoľníme až po ukončení
a kolaudácii prístavby technických priestorov pri miestnom úrade.
Bod 7. – Monitorovacia správa a čerpanie rozpočtu
za 1-6/2013. Monitorovacia správa predložená v písomnej a tabuľkovej forme, bez ďalšej rozpravy bola správa
schválená jednomyseľne.
V 11. Informácia o stave NFP na verejné osvetlenie
– materiál bol predložený v písomnej podobe a informoval o uzatvorení zmluvy na dodanie diela – verejné
osvetlenie - so spoločnosťou MOVYROB.
Po rozprave poslancov miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice – Barca vzalo na vedomie informáciu
o stave NFP na verejné osvetlenie s pripomienkami
v rámci rozpravy.
Bod 12. – Informácia o priebehu investičnej
výstavby a technických prácach v MČ – materiál bol
predložený v písomnej podobe. Miestne zastupiteľstvo
mestskej časti Košice – Barca vzalo na vedomie informáciu o priebehu investičnej výstavby a technických
prácach v MČ.
Bod 13. – Schválenie návrhu prísediacich pre
Okresný súd Košice II. Starosta informoval o potrebe
schváliť návrh nových prísediacich pre Okresný súd
Košice II. nakoľko končí funkčné obdobie. Po rozprave na
návrh starostu boli schválení miestnym zastupiteľstvom
prísediaci pre Okresný súd Košice II páni Dušan Pracko,
Ladislav Dragún a pani Helena Antalová.
V rámci 14. bodu bola prerokovaná požiadavka
Východoslovenského múzea vo veci financií a spolupráce. Na návrh poslanca Ing. Falata odporúča
zapracovať požiadavku do návrhu rozpočtu na budúci
rok a o predmetnej veci žiada starostu o osobné rokovanie s vedením múzea.
V15. bode bola informácia o voľbách do VÚC, ktorá
bola prijatá bez rozpravy. Bližšia informácia v samostatnom článku.
Bod 10. – Prerokovanie zmluvného vzťahu medzi
Mestskou časťou a Futbalovým klubom
Bod uviedol starosta s tým, že v rámci rokovania
rady MZ dňa 18.9.2013 v súvislosti s vývojom výdavkov
na športovú činnosť, bola vznesená požiadavka na
opätovné prerokovanie zmluvného vzťahu na 20 rokov
medzi Mestskou časťou a Futbalovým klubom Barca a
jeho zaradenie do programu rokovania. Následne otvoril starosta rozpravu, v ktorej vystúpili takmer všetci
poslanci, hlavná kontrolórka, písomne bol predložený aj
právny názor k zmluve a jej ustanoveniam. V rozprave
vyslovili názory na súčasný stav výdavkov na športovú
2
činnosť, údržbu areálu, spotrebu energií i možnosti
riešenia. Následne starosta ukončil rozpravu a bolo
prijaté uznesenie, kde Miestne zastupiteľstvo mestskej
časti Košice – Barca berie na vedomie prerokovanie
zmluvného vzťahu medzi MČ a Futbalovým klubom.
Žiada starostu zabezpečiť vykonanie kontroly spotreby
energií a následne v nadväznosti na zistený stav a prijaté opatrenia pripraviť návrh dodatku č.1 k nájomnej
zmluve 77/2007 zo dňa 31.12.2007.
Bod 8.Návrh 1. Úpravy rozpočtu na rok 2013. Materiál predložený v písomnej podobe, v tabuľkovej a textovej forme. Starosta otvoril rozpravu. Poslanec p. Pracko
prezentuje písomný návrh občana p. Ing. Čabru, ktorý
žiada presun finančných prostriedkov z programu šport
a aktívny oddych na program verejné priestranstvá
a komunikácie, konkr. na výstavbu chodníka medzi ulicami Kubíkova a Pri pošte. Starosta uviedol, že v jeseni
sa uskutočnia opravy na prechod v danej lokalite.
V súčasnosti sa prikláňa k návrhu finančnej komisie
ktorá odporúča nezvyšovať výdavky na futbalový klub
a ponechať rozpočet prebytkový. Predseda finančnej
komisie p. Maťaš oboznámil prítomných, že finančná
komisia doporučuje schváliť návrh 1. Úpravy rozpočtu
a ponechať rozpočet prebytkový.
Poslanec p. Pracko navrhuje do budúcnosti rozpočtovať podkapitoly jednotlivo, aby za každú podkapitolu
bola uvedená finančná položka zvlášť, nie za celú kapitolu spolu. Predovšetkým sa jedná o kapitolu šport
a aktívny oddych.
JUDr. Bogačevičová odporučila schváliť rozpočet ako
prebytkový, a to podľa predloženého návrhu so zapracovaním návrhu pripomienky finančnej komisie:
f zvýšenie bežných príjmov o 23.900,- €,
f zníženie kapitálových príjmov o 24.220,- €,
f zvýšenie bežných výdavkov o 18.690,- €,
f zníženie kapitálových výdavkov o 26.935,- €,
f zvýšenie príjmových finančných operácií o 6.500,- €,
pričom celkový rozpočet bude prebytkový v objeme:
Príjmy 843.980,- € a Výdavky 829.555,- €, čo
bolo jednomyselne prijaté. Následne bolo prijaté aj
uznesenie, kde miestne zastupiteľstvo mestskej časti
Košice – Barca schvaľuje použitie rezervného fondu vo
výške 4000,- € na úhradu investičného záväzku – povrchová úprava komunikácie Zemianska.
3
V rámci 16. bodu predniesli poslanci svoje interpelácie a dopyty so zameraním – Doc. Ing. Bilý interpeluje
zeleň, ktorá nebola včas pokosená na Turnianskej ulici,
takže ju pokosil už sám.
Ing. Falat konštatuje, že majiteľ obchodu na Hraničnej ulici upravil okolie obchodu. Ďalej uvádza, že na
verejnom cintoríne sa nachádza tzv. rekviem, kde sú
uvedené významné osobnosti a kde je možné nájsť ich
hroby. Navrhuje takýto rekviem urobiť aj na miestnom
cintoríne, aby nezanikli hroby významných osobností.
Starosta uviedol, že podobnou realizáciou sa uvažuje.
Naviac aj na Hečkovej ulici v parčíku, konkrétne sa jedná
o osadenie kameňa s tabuľou škice pôvodného pamätníka venovanému padlým vo vojnách.
Poslanec p. Kačmár interpeluje na telocvičňu
základnej školy, multifunkčné ihrisko a podchod v škôlke. Starosta uviedol, že mestský poslanec Mgr. Sidor
vybavuje záležitosti vo veci multifunkčného ihriska, čo
sa týka telocvične, je už urobený výškopis a polohopis,
za účelom spracovania štúdie na osadenie unifikovanej
telocvične. Požiadané bolo aj mesto, aby bola položka
na telocvičňu začlenená aj do rozpočtu mestského
zastupiteľstva na budúci rok, dodal starosta. Ohľadne
podchodu škôlky starosta uviedol, že po minuloročných
skúsenostiach s riešením triedy a sociálnych zariadení,
požiadal písomne o realizáciu prechodu mesto Košice
s tým, že zaplatený bol projekt, prieskum trhu, atď.
Škôlka patri pod mesto Košice, mestská časť nemôže
v danej situácii investovať. K záveru informoval, že podľa
stanoviska vedúcej odboru školstva sa od 1.9.2014
uvažuje s otvorením nultého ročníka v základnej škole,
čo by výrazne pomohlo kapacite materskej škôlky.
Poslanec Kačmár ďalej interpeloval dopravné
značky v mestskej časti a kamerový systém.
Starosta odpovedal, že na budúci rok je plánovaná
výmena všetkých značiek. Kamerový systém je v štádiu
riešenia na meste Košice. Tri kamery sú už odsúhlasené,
zatiaľ neboli zrealizované.
Ing. Antal interpeloval situáciu na ul. Zemianskej.
Starosta uviedol, že na geometrickom pláne sú všetky
podpisy vlastníkov, je to už na katastri, keď to bude
potvrdené, môže sa postupovať v konaní na kolaudáciu.
Ing. Antal ďalej interpeloval riešenie dopravnej situácie
na komunikáciách – Horovova, Kostrova, Poničanova
kde navrhuje parkovanie len na jednej strane ulice, príp.
zjednosmernenie ulíc.
Starosta konštatoval, že, na niečom takom sa nedá
dohodnúť, kto tam nežije, túto situáciu nepozná.
Poslanec p. Pracko interpeluje križovatky Gavlovičova – Osloboditeľov a Hraničná – Osloboditeľov pri
Fresh-i, kde je veľký problém s vychádzaním automobilov z Barce hlavne v dopravnej špičke. Navrhuje,
aby sa na rokovaní s políciou, ktoré je plánované vo
veci podjazdu pri VSS, prebrala aj uvedená dopravná
situácia. Vhodný by bol časový spínač na semafór pre
chodcov, ktorý by zdržal motorové vozidlá a umožnil by
plynulejší prechod vozidiel z Barce. Starosta reagoval,
že v tomto smere bolo vyvolané stretnutie kompetentných v doprave s ohľadom podjazdu pri katastri
a následných križovatkách v Barci.
Poslankyňa p. Lendacká sa informovala, či je pravda, že telocvičňa základnej školy bude postavená mimo
areálu školy. Starosta uviedol, že telocvičňa má byť pri
škole napojená na šatne a multifunkčné ihrisko má byť
postavené na mieste bývalej telocvične. Ďalšie interpelácie prednesené neboli.
V rámci bodu rôzne starosta informoval prítomných
poslancov, že bude zvolané konanie vo veci podjazdu
pri VSS nakoľko sa jedná už o kritický stav, v rámci
ktorého budú riešené aj chýbajúce rýchlostné značky na
hlavnej ulici pri VSS.
Ďalej starosta informoval o oceneniach, ktoré môže
mestská časť udeliť jednotlivcom alebo skupinám. Cenou sú plakety, ktoré je potrebné dať vyrobiť. V prípade,
že sa miestne zastupiteľstvo rozhodne nejakú cenu
udeliť, okrem plakiet získava ocenená osoba/skupina aj
finančný dar, ktorý je potrebný zapracovať do rozpočtu.
K záveru starosta informoval o Barčianskej kvapke
krvi ktorá sa uskutoční 7.10.2013 a o medzinárodnej
výstave zvierat na ulici Pri pošte ktorá sa uskutoční
19. – 20.10.2013.
18. Záver
Na záver sa starosta poďakoval prítomným poslancom za účasť, návrhy, pripomienky a podnety a ukončil
tak rokovanie 16. zasadnutia miestneho zastupiteľstva.
PhDr. Kmecová
Vzťahy medzi MČ a FK
Posledná výrazná úprava na Barčianskom štadióne,
rozšírenie tribún, šatní, klubovne... sa uskutočnila
v roku 2006. Zub času sa podpísal hlavne na železných
konštrukciách tribún, oplotení, ktoré bolo potrebné
očistiť, opraviť a natrieť, rovnako aj vymeniť časť
dosák na sedenie, z hľadiska ohrozenia bezpečnosti
a možnosti vzniku úrazu. V tomto smere mestská
časť využila aj pomoc brigádnikov – študentov počas
mesiaca júl. Dúfame, že nový šat a úpravy vydržia
minimálne ďalších 7 rokov a športový areál bude mať
patričnú úroveň pre začínajúcu futbalovú sezónu i športové využitie ďalších priestorov.
V rámci rokovania rady MZ dňa 18.9.2013 v súvislosti s vývojom výdavkov na športovú činnosť, bola
vznesená požiadavka na opätovné prerokovanie
zmluvného vzťahu medzi Mestskou časťou a Futbalovým klubom Barca a jeho zaradenie do programu
rokovania.
V rámci prerokovaného bodu na MZ bola v materiáloch kópia predmetnej zmluvy prijatej v roku
2007 po ukončení investičnej akcie „Šatne FK“ s tým, že
zmluva zabezpečuje výkon športovej činnosti prostredníctvom FK na 20 rokov a mestská časť v nadväznosti
na predchádzajúcu zmluvu zabezpečuje financovanie
energií, mimo priestorov bistra.
Zároveň v materiáloch
bolo vyhodnotenie uznesenia č. 82/03/2012, ktoré
ukladalo hlavnej kontrolórke
preveriť skutočnosti ohľadom
vzťahov s FK Košice – Barca.
Z uvedeného vyplynulo,
že predmetná zmluva je
platná 20 rokov od 1. 1. 2008
v rámci dohodnutého obsahu, ktoré vtedajšie miestne
zastupiteľstvá postupne odsúhlasili v plnom rozsahu za
účelom správy a starostlivosti
o majetok mestskej časti na
športové účely.
V nadväznosti na vývoj spotreby energií v monitorovacej správe i v návrhu finančnej komisie, kde
okrem iného z dôvodu vysokej energetickej náročnosti
prevádzky futbalového ihriska na Cínovej ulici odporúča
zabezpečiť revízie plynových a elektrických zariadení,
vykonať analýzu vývoja spotreby energií v posledných
troch rokoch, prijať opatrenia na šetrenie médiami a následne v ďalšej úprave rozpočtu prehodnotiť výšku
výdavkov na uvedené aktivity.“
Pre objasnenie vzťahu medzi MČ a FK Barca je
potrebné uviesť nasledovné:
• Celý areál je majetkom mestskej časti, ktorý je
potrebné udržiavať a zveľaďovať. Z toho dôvodu mestská časť zabezpečovala opravu poškodených tribún vr.
obnovy náterov, aby sa predišlo úrazom a ďalšiemu
poškodzovaniu majetku, nakoľko to prináleží vlastníkovi. V rámci prenájmu areálu je nájomca povinný sa
oň starať v stanovenom rozsahu, ktorý je špecifikovaný
v zmluve.
• Údržbu trávnika, prevádzku viacúčelového ihriska
a ochranu celého športového areálu zabezpečuje FK
Barca na svoje náklady, vrátane s tým spojených služieb
(čistota, WC).
• Viacúčelové ihrisko denne využívajú deti, mládež.
• Viacúčelové ihrisko vr. šatní a sociálnych zariadení
využívajú podľa potreby žiaci základnej školy, ktorí
nemajú k dispozícii telocvičňu a ihrisko pri škole.
• V rámci technických riešení a problému nákladov
z minulého obdobia, v tomto roku sa malo riešiť
odstránenie súčasných troch zastaralých ohrievačov
teplej vody a nájsť riešenie napojenia slnečných kolektorov a ohrievača na dohrev vody. Aj keď projektant
v júli bol na úrade, v súvislosti s úspornými opatreniami
sme ho oddialili na začiatok budúceho roka. Následne
by sa mohlo uvedenou investíciou dlhodobo riešiť
zníženie nákladov na energiu.
V rámci vyjasnenia situácie v najbližšom období
realizácia požiadaviek finančnej komisie vnesie viac
informácií do energetickej náročnosti i technické formy
kontroly diferencovanej spotreby spadajúcej pod financovanie mestskej časti a FK Košice – Barca.
Kf
Otvorenie
ulice
v nedohľadne
Dňa 3. júla na základe požiadavky
občanov sa uskutočnilo na miestnom
úrade rokovanie starostu, zástupcu
starostu s majiteľmi pozemkov na ulici
Timravy, resp. medzi Matičnou a Abovskou, a to vo veci otvorenia slepej ulice
v zmysle schváleného územného plánu
zóny. Žiaľ, ani po opakovanej rozprave
k danej problematike sa nenašlo zatiaľ
riešenie z dôvodu absencie dobrej vôle
niektorých vlastníkov, čo vedie naďalej
k patovej situácii a k možnému otvoreniu ulice v nedohľadne.
Barčianska kvapka
Miestny spolok SČK v Barci a starosta MČ
Barca organizovali v priestoroch kultúrneho
domu dňa 7. 10. 2013, v pondelok už v poradí 11. Barčiansku kvapku krvi. Odber realizovala Mobilná odberová jednotka NTS KE
v Kultúrnom dome na Barčianskej ulici č. 31
od 7.15 hod. Po odbere bolo zabezpečené
občerstvenie pre darcov krvi, ktorých tentoraz bolo celkom 15, ktorí svoju krv darovali.
Ďakujeme všetkým darcom aj v mene
tých, ktorým Vaša krv pomôže.
4
Investičné a technické práce v roku 2013
V rámci prerokovaného bodu 12 na MZ bola podaná
informácia o priebehu investičnej výstavby a technických prácach v našej mestskej časti.
V nadväznosti na schválený rozpočet pre rok 2013 bola
investičná výstavba v mestskej časti utlmená, riešená
projekčne, vo forme výberových konaní a z hľadiska
reálnych potrieb technickými prácami vykonávanými
vlastnými pracovníkmi, resp. dodávateľsky.
V oblasti investičných prác išlo o nasledovné
(výber z materiálu pre MZ):
• Vypracovanie projektovej dokumentácie na prístavbu
technických priestorov k technickej budove na Abovskej 32 s tým, že v 08, resp. po doplnení podkladov
v 09/2013 prebieha stavebné konanie, stavebné povolenie bolo vydané v 10/2013
• Rekonštrukcia verejného osvetlenia – viď bod o NFP
• Bolo uskutočnené výberové konanie na „Chodník
– Medená“, úspešným bola Eurovia SK, s ktorou bola
uzatvorená zmluva so začiatkom realizácie v 03/2014,
ukončenie 05/2014.
• V 08/2013 bola ukončená a odovzdaná spoločnosťou
Piemont vodovodná vetva priemeru 400 mm v úseku
Čkalovova – Fándlyho a odovzdaná pri preberacom
konaní Vsl. vodárenskej spoločnosti a povrchová úprava
komunikácie mestu, resp. mestskej časti. Zároveň som
vyžiadal opravu aj povrchu na Čkalovovej ulici v nadväznosti na túto stavbu, aj keď ju zabezpečoval iný
dodávateľ.
• V súvislosti s požiadavkou na prevzatie investorstva Vsl. vodárenskou spoločnosťou na stavbu vodovodu
a kanalizácie na ulici Berzeviczyho za cintorínom boli
opakovane pracovné stretnutia s riaditeľom závodu
a VVS, a.s. vo veci nájdenia riešenia na gravitačnú
kanalizáciu. V opačnom prípade musíme požiadať
o predĺženie stavebného povolenia.
• V súvislosti s výstavbou plynovodu na uliciach medzi
cintorínom a hospodárskym dvorom je problém s pôvod-
ným realizátorom, požiadame o predĺženia stavebného
povolenia.
• NDS zabezpečuje stavebné povolenie na protihlukovú stenu od Turnianskej ulice, ktorá by sa mala realizovať
v roku 2014.
• Nové osvetlenie v časti parku vr. nových kabelových
rozvodov.
V rámci technických prác ide o nasledovné činnosti,
resp. akcie :
• Na zdravotnom stredisku bol zrealizovaný nový
vodovodný rozvod od hlavného uzáveru a montáž
podružných vodomerov
• V rámci postupných opráv výtlkov vo vlastnej réžii
boli použité 3 tony suchého asfaltu typu CANADER a vozidlo brúseného asfaltu.
• V parku bolo osadených 20 nových lavičiek (výkop+betonáž), basketbalový kôš v parku, nové madlá
v amfiteátri pred výstavou psov, demontované po
rozlúčke s prázdninami.
• Stavebné úpravy na bytovkách – oprava balkónov,
zamurovanie dverí.
• Výpomocné technické práce pri oprave kostola vr.
lešenia
• Vymaľovanie domu smútku
• Oprava schátralých tribún a nové nátery na ihrisku
• Oprava zamokrenia – viacúčelová budova
• Revízia, montáž a osadenie podružných elektromerov
na kultúrnom dome
• Montáž dopravných značiek
• Montáž sanity v rámci sociálnych zariadení kaštieľa
na 1. poschodí, ich sprevádzkovanie.
• Montáž sanity, vybavenia a elektrických rozvodov
v dennej miestnosti pre technických zamestnancov
• Technické práce na jazierku – opakované výmeny
vodných čerpadiel, zeolit, kamene
• Opakované kosenie strojové, kosačkové (celkom 12 ha),
parku a verejných priestranstiev, vedľa komunikácií
• Pravidelné polievanie záhonov, čistota – pravidelný
zber odpadov z verejných priestranstiev, parku, cintorína
• Orez a výrub suchých stromov, sadenie kríkov
• Opravy a údržba vozidiel
• Zemné úpravy na Hečkovej a montáž južného oplotenia
• Odizolovanie balkóna na kaštieli
• Oprava podhľadu balkóna
• Zemné úpravy v parku
• Priebežné čistenie dažďových zvodov na budovách.
MČ
Nový školský rok aj v škôlke
Aj v materskej škôlke začal nový
školský rok. Podľa informácie pani
riaditeľky Daňovej, pre deti je pripravený
zaujímavý program v nadväznosti na
schválené zámery školy pre nasledujúci rok. Podľa informácii z poslednej
rady školy, ktorá sa uskutočnila 10.
októbra, MŠ požaduje od zriaďovateľa
riešiť prechod do jedálne a výmenu
okien.
Prijatie zahraničných návštevníkov
Comenius-školské partnerstvá je medzinárodný
projekt, do ktorého je zapojená aj Stredná veterinárna
škola. Dňa 7. októbra prijal starosta František Krištof na
miestnom úrade – Zichyho kaštieli, v budove bývalej
„alma mater“ Strednej poľnohospodárskej školy
5
zástupcov projektu „Comenius“, a to študentov, učiteľov
a riaditeľov školy z partnerských škôl z Malty, Talianska,
Nemecka a Poľska v počte asi 30 osôb. Prijatie bolo
súčasť programu návštev Košíc a okolia, kde sa oboznamovali aj históriou a súčasnosťou Košíc. V tomto smere
ich informoval aj starosta na krátkom stretnutí a na
spomienku im venoval brožúrky o Košiciach a okolí, ako
aj pohľadnice z Barce.
Okrem iného v Barci navštívili aj areál školy a letecké
múzeum.
Rozlúčka s prázdninami
V sobotu 31. 8. sa uskutočnila v Barčianskom parku
po dvojročnej pauze „rozlúčka s prázdninami“, kde
prišli deti s rodičmi, pre ktorých sme vďaka sponzorom
zabezpečili zábavu, kultúrny program i občerstvenie.
MČ Košice – Barca požiadala
uznesením č. 165/04/13 mesto Košice
žiadosť o zapracovanie územia do UPN
HSA Košice a UPN – Z, lokalita Ovocný sad,
Barca. Listom z 13.9.2013 bolo Magistrátom mesta Košice oznámené, že podnet bude zaradený medzi požiadavkky na
riešenie v rámci pripravovaného nového
Ovocný sad
územného plánu. V rámci prieskumov
a rozborov bude potrebné aj opätovné
vyhodnotenie dopadov prevádzky letiska
na k.ú. Barca. Na základe posúdenia
možnosti rozvoja Mestskej časti Košice
– Barca vo vzájomných súvislostiach
a v rámci celej hospodársko – sídelnej
aglomerácie bude následne definované
možné funkčné využitie lokality.
Osobitné poďakovanie patrí pánovi Petrovi Mihokovi, ktorý prispel k občerstvením a poskytnutím
technických prostriedkov, hudobnej skupine Country
Cantors, ako aj všetkým, ktorí prispeli k úspešnému
priebehu tejto akcie. Bližšie už o atmosfére napovie
malá fotoreportáž. Ďalšie fotografie si môžete
pozrieť aj na stránke www.barca.sk v časti „fotogaléria“.
Nakladanie s biologickým rozložiteľným
kuchynským odpadom
S účinnosťou od 8.5. 2013 vstúpilo do platnosti
nové Všeobecne záväzné nariadenie č. 137 o nakladaní
s komunálnymi odpadmi a drobnými stavaebnými odpadmi vrátane biologicky rozložiteľných kuchynských
a reštauračných odpadov od prevádzkovateľa kuchyne
a elektroodpadovz domácností na území mesta Košice.
Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad, vrátane jedlých olejov a tukov sa delí podľa pôvodcov na :
– odpad pochádzajúci od fyzických osôb z domácností, za ktorý zodpovedá mesto
– odpad pochádzajúci z prevádzkovania zariadenia
spoločného stravovania, za ktorý zodpovedá fyzická
osoba – podnikateľ a právnická osoba (napr. kuchyne,
reštaurácie, školské kuchyne, stravovacie zariadenia
domovov sociiálnych služieb, straavovacie prevádzky
zdravotníckych zariadení a pod.), ďalej len kuchyne.
V súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva
pre netriedený biologicky rozložiteľný kuchynský odpad
(ďalej len BRKO) z domácností mesto zabaezpečuje energetické zhodnotenie týchto odpadov v spaľovni odpadkov, ktorú prevádzkuje spoločnosť KOSIT, a.s.
Občania, ktorí sú pôvodcami BRKO z domácnosti
z územia mesta Košice zhromažďujú tento odpad,
vrátane jedlých olejov a tukov do zberných nádob na
zmesový komunálny odpad. Mesto Košice nezavádza
a nezabezpečuje triedený zber týchto odpadov z územia
mesta. Občan môže na zber jedlých olejov a tukov
z domácností využit vhodné uzatvárateľné obaly, napr.
plastové. Na zber jedlých olejov a tukov z domácností je
určená spoločná nádoba na zmesový komunálny odpad
alebo občan má maožnosť tento druh odpaadu odniesť
na zberný dvor. Jedlé oleje a tuky z domácností vyzbierané na zberných dvoroch sa prednostne odovzdávajú na
matreriálové zhodnotenie.
6
Otvorenie Kulturparku
V popoludňajších hodinách, dňa 2. 9. 2013
sa uskutočnilo slávnostné otvorenie Kulturparku, ktorého sa zúčastnil aj starosta
p. František Krištof spolu s množstvom pozvaných predstaviteľov verejnej správy, samosprávy i realizátorov a aktivistov EHMK 2013.
Otvorenie kultúrparku vykonal pán minister
Maďarič a primátor Richard Raši. Postupne
boli navštívené jednotlivé sekcie kultúrparku.
Zaujímavo bola riešená náučná expozícia
U. S. Steelu, kde okrem iného na jednom
z predvádzacích systémov participoval aj
Doc. Ing. Jozef Bílly, Csc., poslanec nášho MZ.
Aspoň niečo o Kultúrparku :
Kasárne / Kulturpark sú novodobým typom
kultúrnej inštitúcie, ktorá poskytuje priestor
na tvorbu i prezentáciu súčasnej kultúry
a umenia v oblasti hudby, vizuálneho umenia,
literatúry, filmu, divadla a tanca. Kultúrne centrum je najväčšou investičnou aktivitou projektu Košice- Európske hlavné mesto kultúry
2013. Nová kreatívna vzdelávacia a oddychová
štvrť je funkčne zložená z troch hlavných budov, doplnených o niekoľko menších tvorivo
prezentačných budov a funkčných priestorov
v areáli parku. Charakter areálu sa odráža aj na
spôsobe označovania budov znakmi vojenskej
abecedy napr. : A – alfa, B – bravo, C – charlie,
D – delta a pod.
ALFA – centrálna budova je dejiskom
predovšetkým väčších podujatí. Na jej prízemí
sa nachádzajú dve multifunkčné sály, každá
má kapacitu 300 návštevníkov. Sú vhodným
priestorom na koncerty, divadelné a tanečné
predstavenia, či spoločenské podujatia a konferencie.
Šarkaniáda na ihrisku
V nedeľu, 29.09.2013 sa uskutočnil na futbalovom ihrisku v Barci prvý ročník veľkej Šarkaniády.
Pre všetky deti bolo pripravené krásne prostredie
zdobené klasickými šarkanmi, akrobatickými
šarkanmi, 3D šarkanmi a rôznymi veternými doplnkami. Deti sa mohli zapojiť do tvorivých dielní,
v rámci ktorých si mohli jednotlivci aj skupinky
vyrábať vlastných šarkanov. Najkrajšie šarkany
boli odmenené cenami, a to skutočnými šarkanmi.
7
Počasie bolo nadmerne prajné, preto si mladšia,
ale aj staršia generácia užila krásnu oblohu posiatu šarkanmi rôznych tvarov, veľkostí aj farieb.
Pre tých, ktorých šarkany nelákali dlhodobo, mali
k dispozícii nafukovací hrad na skákanie, prípadne
priestory ihriska vrátane hojdačiek. Pre deti nechýbala ani sladká pozornosť. Fotografie z tejto
akcie si môžete pozrieť aj na stránke www.barca.
sk v časti „Fotogaléria“.
BRAVO – v tejto budove sa sústredí umelecká tvorba a výroba, je to miesto, kde sa koncentrujú kratívci z rôznych oblastí. Nájdeme tu
umelecké atelériey, tančiarne, či workshopové
miestnosti.
CHARLIE – Zábavné technické centrum
Steel Park – kreatívna fabrika interaktívnou
formou predstavuje „príbeh ocele“ – od jej
ťažby, cez spracovanie až po výsledný produkt.
Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce U.S.Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií – Univerzity
P.J.Šafárika, Slovenskej akadémie vied a Technickej univerzity.
DELTA – pavillón umiestnený na novovzniknutom námestí slúži ako infocentrum,
je preto bodom prvého kontaktu návštevníka
s kultúrnym centrom.
Ďalšie informácie na www.kulturpark.sk,
resp. na prezentačných brožúrach.
www.kulturpark.sk
Základná škola v Barci
V popoludňajších hodinách dňa 28.8.2013 sa uskutočnilo zasadnutie rady školy,
kde boli prijaté základné dokumenty vo veci vyhodnotenia predošlého školského
roku, ako aj nový školský plán. Materiál predložil riaditeľ školy Mgr. Michal Ďurík.
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti základnej školy za školský rok 2012/2013
obsahovala mnoho zaujímavých i štatistických údajov, ktoré hovoria o kvalite školy.
Aktivity organizované školou
Aktivity, do ktorých sa škola zapojila
Prevencia rizikového správania
v partnerských vzťahoch
Tvoja správna voľba – Deň s políciou
Beseda – Tolerancia a rasizmu
Čitateľský maratón / Knižnica
Nezaškodí, ak si niektoré údaje priblížime aspoň telegraficky k 30. 6. 2013 aby
sme ukázali podmienky výučby na tejto základnej škole, ktorá v rámci škôl mesta
Košice zaujíma slušné miesto v jednotlivých oblastiach činnosti, žiackych súťažiach,
učebných výsledkoch a podmienok:
Televarieté
Ekotopfilm
Rizikové správanie na internete
Tvorivé dielne v CVČ
Žiacky karneval
Ekohry
• riaditeľom školy je Mgr. Michal Ďurik
• Úplná adresa školy: Základná škola, Abovská 36, 040 17 Košice-Barca, Telefón: 055
6855198, fax:055 6855198,
• e-mail: [email protected],
• webová stránka školy: zsabovke.edupage.org
• počet všetkých tried ZŠ spolu: 14, z toho - v 1. – 4. roč.: 5, v 5. – 9. roč.: 9
• počet všetkých žiakov ZŠ spolu: 258 , z toho v 1. – 4. roč.: 105 , v 5. – 9. roč.: 153
• počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu žiakov: 10
• počet rómskych žiakov z celkového počtu žiakov ZŠ: 0
• počet žiakov 1.- 9. ročníka ZŠ navštevujúcich ZUŠ: 43
• počet vymeškaných hodín spolu za celý rok: 21 925, z toho neospravedlnených: 52
• počet znížených známok zo správania: 2. stupňa: 0, 3. stupňa: 1, 4. stupňa: 0
• počet udelených pokarhaní riaditeľom školy: 3
• pochvál riaditeľom školy: 57
• počet prospievajúcich žiakov spolu: 256, neprospievajúcich spolu: 0
• počet žiakov 5. – 9. roč. so samými jednotkami: 30
• počet učiteľov vrátane riaditeľa školy a ZRŠ -fyzický stav: 20
prepočítaný stav: 18,95
• počet vychovávateľov ŠKD: 3 prepočítaný stav: 2,55
• počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0
z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0
• počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ - fyzický stav: 10
prepočítaný stav: 9,7
Vianočná akadémia pre žiakov školy
Staviame s legom / CVČ
Deň matiek – školská akadémia
Štvorylka
Vianočný koncert pre rodičov
Deň detí – MČ KE Barca
Výchovné koncerty – 4x
Modrý gombík / UNICEF
Návšteva filmových predstavení – 2x
Biela pastelka / UNS
Návšteva divadelných predstavení – 2x
PRO EDUKO
Návšteva bábkového divadla
WORKSHOP
Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6.2013
• počet žiakov 9. ročníka: 35
z nich neumiestnení: 0
• prijatí na gymnáziá: 12, na SOŠ: 23,
a)
b)
c)
d)
Prehľad o vedomostných súťažiach, olympiádach a športových
súťažiach:
počet 1. miest v okresnom kole: 12
počet 1. miest v krajskom kole: 0
počet 1. – 3. miest v celoslovenskom kole: 1
počet umiestnení (ocenení) v medzinárodných súťažiach: 0
Údaje o aktivitách školy:
a) názov projektov, do ktorých je škola zapojená:
Škola priateľská k deťom – UNICEF
Zaspievajme si spolu 2013
Multimediálna čítanka
Multimediálne príbehy a rozprávky
Bádateľské metódy v prírodovednom vzdelávaní
Modrý kruh
Zdravé školy
b) počet záujmových útvarov na škole: 9
Zbery – papier, plastové uzávery, batérie Deň narcisov
Deň - Zeme,
jablka, zdravej výživy, mlieka, matiek
Vianočné pohľadnice (UNICEF)
Návšteva domova dôchodcov
Návšteva DDI
Školský časopis Školák
Kreslenie na asfalt
Vianočná burza výrobkov žiakov
Cvičná škola (PrF UPJŠ Košice)
Vystúpenie pre dôchodcov
Dni ochrany prírody
Venčekový večierok – 8. ročník
Vyčistíme si Slovensko
Výstava kníh spojená s predajom
Dni mesta Košice
Burza hračiek / UNICEF
Školenie „peer“ skupiny (Fília)
Rozlúčková slávnosť – 9. ročník
Košické Vianoce
Najkrajšia záložka – výtvarná súťaž
Hodina dejepisu naživo
Žiacky parlament
Sme v škole
Zober loptu, nie drogy
Šach na školách
Baterky na správnom mieste
Zdravý úsmev
Modernizácia vzdelávania na ZŠ
Ekoprojek
počet žiakov v nich: 171
8
Priestorové a materiálno – technické
podmienky školy
Budova školy bola daná do užívania v r. 1958.
Projektovaná kapacita školy je 12 tried. V r. 1984
bola k škole pribudovaná telocvičňa. Od 1.9.2010
bol na základe statického posúdenia daný zákaz jej
používania. Celkový stav bol posúdený ako havarijný
a telocvičňa bola demontovaná. Z uvedeného dôvodu
škola využíva na vyučovanie telesnej výchovy malú
telocvičňu MČ Košice-Barca, telocvičňu SVŠ KošiceBarca a multifunkčné ihrisko MČ. Okrem toho sme
zriadili v priestoroch školy malú telocvičňu, ktorú
využívajú v nepriaznivom počasí menšie triedy a oddelenia ŠKD.
Od svojho otvorenia prešla škola mnohými úpravami. V súčasnosti sa využíva 17 tried, z toho 4 špeciálne
učebne – 2 učebne výpočtovej techniky, cudzích jazykov, chémie a fyziky. Okrem toho sa v upravených
triedach vyučuje prírodopis a hudobná výchova.
Špeciálna učebňa chémie a fyziky slúži aj ako kmeňová
trieda a zároveň ako multimediálna učebňa s interaktívnou tabuľou. Pre 1. stupeň bola zriadená ďalšia
multimediálna učebňa a namontovali sa ďalšie stabilné
dataprojektory do tried. Okrem toho sa vo vyučovacom
procese využíva aj učebňa v prírode / altánok/. Počet
tried je ešte postačujúci, stále chýba viac špeciálnych
učební a kabinety. Na činnosť ŠKD sa v popoludňajších
hodinách využívajú klasické triedy.
Postupne sa modernizuje vybavenie školy.
Na nákup učebných pomôcok sa využívajú prostriedky z darovania 2 % dane z príjmov, sponzorské
prostriedky a prostriedky od rodičov. V tomto školskom
roku sme zabezpečili ďalšie stabilné dataprojektory v 3
triedach a 2 notebooky. Vyučujúci využívajú internet,
ktorý je zavedený do všetkých tried a kabinetov (LAN),
čo výrazne prispieva k skvalitneniu vyučovania, lebo
učitelia a žiaci môžu využívať internet v každom momente vyučovania. V škole máme aj WIFI systém, ten
sa však využíva iba v zborovni. Vyučujúci majú možnosť
využívať Datakabinet, Zborovňu, programy aSc a notebooky z projektov.
Vo vyučovacom procese a v záujmovej činnosti sa
pravidelne využívajú 2 učebne výpočtovej techniky,
najmä v predmetoch nemecký jazyk, slovenský jazyk,
chémia, matematika, biológia, geografia, občianska
náuka, výchova umením, hudobná výchova, v predmetoch na 1. stupni a činnosti ŠKD. Učebne v súčasnosti
pripravujeme na eTestovanie.
V učebniach výpočtovej techniky je prístup na Internet, ktorý využívajú učitelia a žiaci. Prístup na Internet je aj v učebni cudzích jazykov a zborovni. Internet
využívajú učitelia v príprave na vyučovanie, hľadajú
nové informácie v rámci svojej aprobácie a komunikujú
s rodičmi žiakov prostredníctvom webovej stránky školy
a IZŽ.
Vonkajší športový areál je v nevyhovujúcom stave,
chýbajú vonkajšie telovýchovné objekty. Sú spracované
2 projekty na výstavbu viacúčelového ihriska a atletickej dráhy, ale zatiaľ sa ich nepodarilo zrealizovať.
V škole sú zriadené elokované triedy ZUŠ Jantárová – hudobný odbor a ZUŠ Irkutská - výtvarný
odbor.
V nevyhovujúcom stave je fasáda, okná a vnútorná
elektroinštalácia. V tomto roku sme z prostriedkov
zriaďovateľa zabezpečili výmenu okiev na čelnej strane
budovy školy, zabezpečili nový sporák do ŠJ a vymenili zadné vchodové dvere. Na celkovú rekonštrukciu
školy je spracovaný projekt, ktorý sa zatiaľ nepodarilo
zrealizovať.
V zimnom období sa čiastočne podarilo vyriešiť
problémy vo vykurovaní školy opravou plynového kotla
v kotolni školy, termostatizáciou a vyregulovaním vykurovacieho systému, ale v dôsledku zlého stavu okien
a fasády sú v prevádzke školy naďalej veľké energetické
straty.
V zmysle psychohygienických zásad bol zostavený
školský rozvrh, bol dodržaný čas vyučovacích hodín,
čas prestávok a čas poludňajšej prestávky. Veľká prestávka bola po 3. vyučovacej hodine, v priaznivom
počasí ju všetci žiaci trávili na školskom dvore.
Pre žiakov školy bol zabezpečený pitný režim
prostredníctvom 1 automatu, v rámci akcie „Pijem
zdravú vodu, vodu z vodovodu“ boli namontované
fontánky pitnej vody na chodbách.
Veľkú pozornosť sme venovali odbúravaniu
stresu, hlavne v období pred klasifikáciou. Žiaci
a rodičia boli cestou webovej stránky informovaní
o čase písomných prác, previerok a testov. Celý
výchovnovzdelávací proces prebiehal v pokojnej
a tvorivej atmosfére, dodržiavali sa zásady ľudskosti
a tolerancie.
9
Výsledky úspešnosti školy v súťažiach a olympiádach
V školskom roku 2012/2013 naši žiaci vzorne reprezentovali svoju školu, mestskú časť i mesto Košice. Pod vedením pedagógov sa zúčastnili na mnohých súťažiach
a olympiádach. Aj napriek tomu, že v porovnaní s inými školami máme menej žiakov,
dokázali, že práca s nadanými a talentovanými žiakmi v našej škole má veľmi dobrú
úroveň. Tu sú naše najlepšie výsledky:
Obvodné (okresné ) kolá – zo 14 škôl v okrese Košice IV:
Geografická olympiáda
2. miesto – Kristína Baloghová
Šaliansky Maťko
2. miesto – Katarína Kmetzová
3. miesto – Lea Bodnárová
Pytagoriáda:
2. miesto – Šedivý Boris
Dejepisná olympiáda
2. miesto – Timura Martin
Geografická olympiáda
2. miesto – Baloghová Kristína
Čo vieš o hviezdach
1. miesto – Baloghová Kristína
Biologická olympiáda
3. miesto – Zeleňáková Kamila
3. miesto – Kertészová Juliana
3. miesto – Bako Dominik
Letné viazanie a aranžovanie rastlín
1. miesto – Arkaiová Mária
3. miesto – Puzderová Natália
Slávik Slovenska 2013
1. miesto – Vargová Dominika
Cezpoľný beh
1. miesto – chlapci
3. miesto – dievčatá
1. miesto – Miroslav Bereš
2. miesto – Jozefína Parlagiová
Bedminton
1. miesto – dievčatá
2. miesto – chlapci
Florbal
1. miesto – starší žiaci
Orion Florbal Cap
3. miesto – starší žiaci
2. miesto – mladší žiaci
Ľahká atletika
1. miesto – Parlagiová Jozefína
3. miesto – Jadrníček Erik
3. miesto – štafeta dievčat
3. miesto – družstvo dievčat
V dôsledku nízkeho počtu žiakov v triedach sa vytvoril „rodinný“ vzťah žiakov a učiteľov, žiaci sa nebáli
hovoriť o svojich problémoch, učitelia prejavovali záujem a snažili sa primerane pomôcť. Škola sa nachádza
uprostred zelene, niektoré vyučovacie hodiny boli
odučené v altánku alebo v Barčianskom parku.
Pozitívnu atmosféru školy podporovala aj výzdoba
na chodbách, ktorá bola pravidelne aktualizovaná.
Kladný vzťah k škole je umocňovaný aj hudobným
zvonením a tým, že sa každý vyučovací deň začínal
školskou hymnou.
Pre žiakov 9. ročníka sme zorganizovali pred testovaním zo slovenského jazyka a matematiky besedu
s psychlógom na tému „Zvládanie stresovej situácie
pred Monitorom“.
Veľkým prínosom je zapojenie školy do projektu
„Školy priateľské k deťom“. V tomto školskom roku sme
splnili všetky podmienky a získali sme certifikát „ŠKOLA
PRIATEĽSKÁ K DEŤOM“.
Súčasťou premetnej správy je množstvo ďalších
podkladov a štatistických pohľadov, s ktorými boli
oboznámení členovia školskej rady.
Otvorenie nového školského roku
Dňa 2. 9. 2013 o 8,00 bol slávnostne otvorený
nový školský rok v Základnej škole v Košiciach Barci,
ktorého sa spolu s pani starostkou Monikou Puzderovou
zúčastnil aj starosta Barce František Krištof a po úvod-
Celomestské súťaže – z 35 škôl v meste Košice
Mladý zdravotník I.
1. miesto – 4. ročník
Mladý zdravotník II.
1. miesto – 6. ročník
Ukáž, čo vieš
2. miesto – 4. ročník
Spev bez hraníc
1. miesto – Katarína Kmetzová
Košice
1. miesto – 6. ročník
3. miesto – 8. ročník
Divadelné Košice J. Zborovjana
2. miesto
Cena Vsl. múzea
3. miesto
Atletika hrou
3. miesto – Ondrejkovič Matej
Plachého míľa 2012
. miesto – Radovan Milkovič
Plachého míľa 2013
3. miesto – Pitnerová Rebeka
3. miesto - Šoltésová Eva
3. miesto - Plachý Dávid
3. miesto - Iglódyová Alexandra
Krajské kolá:
Bedminton
2. miesto – dievčatá
3. miesto – chlapci
Slávik Slovenska 2013
3. miesto – Vargová Dominika
Čo vieš o hviezdach
3. miesto – Baloghová Kristína
Celoslovenské kolá:
Múdra príroda
1. miesto – Ružičková Alexandra
Vesmír očami detí
Kelemenová Sára
Kertészová Kristína
Čo vieš o hviezdach
14. miesto – Baloghová Kristína
nom programe a príhovore
pána riaditeľa Mgr. Ďuríka
pozdravili žiakov, rodičov
a pedagógov školy.
Tradičný slávnostný program sa nezaobišiel ani bez
hymny žiakov základnej školy v Barci, ktorú aj týmto
spôsobom priblížime širšej verejnosti a ktorá vyjadruje
osobitný vzťah k tejto škole. Text hymny zložila Mgr. Silvia Šimonová a hudbu k nej zložil PaedDr. Ján Pavelčák:
Na trištvrte hodiny zasadne vždy zvedavosť,
učebnice, počítače - náš najvernejší hosť.
Telocvičňa, školský dvor a dlhé rozhovory,
cez prestávku vyriešime, o čom sa to hovorí.
Refrén:
Od zápisu po deviatku je to celkom isté,
je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,
strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,
ktoré neskôr zmeníme na spomienky milé.
Päťkrát päť je dvadsať päť, ypsilony ostanú,
našli sme si kamarátov, čo sa nás vždy zastanú.
Mnohí z nich sú zo zborovne, tí ostatní z triedy,
priateľstvo je istota, čo sa nikdy nemení.
Refrén:
Od zápisu po deviatku je to celkom isté,
je tu pre nás naša škola, v ktorej vety prísne,
strieda úsmev, jednotky a nádherné chvíle,
zostanú nám spomienky na Abovskú milé.
Melódia tejto hymny i veselý text veľmi rýchlo osloví
žiakov školy. Preto rodičia, ktorých čaká rozhodnutie
o návšteve školy Vašimi deťmi, zvážte, či po oboznámení sa s touto školou aj z týchto údajov, či nedáte
radšej deti do tejto školy, resp. uprednostníte mestské
školy aj za cenu dovozu.
10
Barčiansky
bál
Oznamujeme všetkým priaznivcom dobrej
zábavy, že dňa 1.2.2014 sa uskutoční ďalší
ročník Barčianskeho bálu v Kultúrnom dome
na Barčianskej ul. 31 v Košiciach - Barci. Lístok
si môžete rezervovať už teraz na telefónnom
čísle 72 62 411, mob. 0907 941 945 alebo osobne na miestnom úrade počas stránkových
hodín. Nezabudnite, že kapacita kultúrneho
domu je obmedzená a lístky sa vypredávajú
rýchlo. Opäť na Vás čaká výborný program,
zábava, tombola a rôzne prekvapenia. Bližšie
informácie o programe budeme postupne
zverejňovať na internetovej stránke, plagátoch a letákoch. Už teraz sa tešíme na Vašu
účasť!
Športové okienko
Výsledkový servis jeseň 2013/2014
Sp. Podhradie – FK Košice - Barca
Góly: Krakovský Žk: Csákó
Michalovce B – FK Košice - Barca
Žk: Ohman a Baltovič
Giraltovce – FK Košice - Barca
Góly: Krakovský – pok. kop Žk: Krakovský
FK Košice - Barca – Haniska
Žk: Baltovič, Boda, Balogh 250 divákov
FK FK Košice - Barca – V.Opátske A
Žk: Vaľko, Šimko, Kakovský, Hrubovčák a Balogh 200 divákov
V. Revištia – FK FK Košice - Barca
Góly: Boda
FK FK Košice - Barca – Spišská Nová Ves
150 divákov
Snina – FK FK Košice - Barca
Góly: Baltovič, Hrubovčák a Džogan Žk: Baltovič, Boda, Kuruc
Sabinov – FK FK Košice - Barca
Žk: Baltovič, Csákó Čk: Varhoľák
V. Tatry – FK FK Košice - Barca
Góly: Kiss Žk: Sinčák a Belenyesi
FK FK Košice - Barca – Plavnica
Žk: Boda 100 divákov
Svit – FK FK Košice - Barca
Góly: Jurek Žk: Boda, Sinčák a Varhoľák
2 : 1 (1 : 0)
0 : 0 (0 : 0)
2 : 1 (2 : 1)
0 : 1 (0 : 0)
0 : 3 (0 : 0)
3 : 1 (2 : 1)
0 : 0 (0 : 0)
3 : 3 (2 : 1)
3 : 0 (0 : 0)
1 : 1 (1 : 0)
0 : 2 (0 : 1)
1 : 1 (0 : 0)
Ďalšie zápasy nášho mužstva - jesenná časť
Krompachy – FK Košice - Barca
FK Košice - Barca – Stropkov
FK Košice - Barca – Sp.Podhradie
Haniska – FK Košice - Barca
Zloženie FK Košice – Barca :
Prezident:
Manažér:
Tréner:
Vedúci mužstva:
Výbor:
Imrich BALOGH
Rastislav Brunovský
Vladimír Chovaník
Milan Sedlák
Pavol Ďurica,
Andrej Harčarik, Imrich
Tóth,
Lekár :
Dezider Baláž a Daniel Rác
MUDr. Bartolomej Magyar
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
27. 10. 2013
3. 11. 2013
10. 11. 2013
17. 11. 2013
14.00 hod
13.30 hod.
13.30 hod.
13.00 hod.
Káder mužstva:
Tréner: Vladimír Chovaník
Brankári: Ľubomír Pangrác, Marcel Kováč, Attila
Dedinský
Hráči:
Imrich Balogh ml., Lukáš Baltovič, Jozef
Belenyesi, Tomnáš Boda, Jakub Csákó, Lukáš
Džogan, Branislav Fabrici, Marek Hrubovčák,
Matúš Jurek, Matúš Kandrik, Peter Krakovský,
Jozef Kuruc, Richard Lukáč, Martin Nickler,
Stanislav Ohman, Maroš Sinčák, Roman Šimko,
Prenájom kultúrneho domu
Priestory kultúrneho domu slúžia širokej
verejnosti, a preto Vám pripomíname, že
neustále máte možnosť využiť kultúrny dom
na rôzne akcie ako sú rodinné oslavy, svadby,
kary, kultúrne podujatia a koncerty /nie diskotéky a zábavy!!/, záujmové krúžky, kurzy,
školenia, semináre a pod. Na akcie Vám vieme
poskytnúť kompletný inventár, kuchynku
s vybavením, obrusy, návleky na stoličky,
a pod. Kapacita kultúrneho domu je 120
osôb. Bližšie informácie o cenách a prenájme
získate osobne na miestnom úrade alebo na
telefónnom čísle 72 62 411.
11
Kladenie vencov
Dňa 28.8.2013 sa starosta zúčastnil pietneho aktu na námestí Osloboditeľov, po
skončení ktorého v rámci krátkych stretnutí prerokoval niekoľko vecí s predsedom KSK
JUDr. Zdenkom Trebuľom, poslancom NR Ing. Milanom Gécim, Ing. Jánom Jakubovom –
námestníkom primátora a EU- poslankyňou Mgr. Monikou Smolkovou.
Rozhodnutie predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky z 3. júla 2013 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávnych
krajov určilo deň ich konania na sobotu
09. novembra 2013 (voľby prebehnú
v čase od 7.00 hod. do 22.00 hod.)
V Mestskej časti Košice - Barca sú vytvorené 4 okrsky:
Voľby do KSK
• okrsok č. 1: Základná škola, Abovská
č. 36, Košice - Barca
• okrsok č. 2: Kultúrny dom, Barčianska
č. 31, Košice - Barca
• okrsok č. 3: Základná škola, Abovská
č. 36, Košice - Barca
• okrsok č. 4: Via Lux – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov,
• Andraščíkova č. 2, Košice – Barca
Voliť budeme výberom z kandidátov
predsedu Košického samosprávneho
kraja a poslancov Košického samosprávneho kraja.
JT
OZNAM PRE VEREJNOSŤ
Vážení obyvatelia Košíc, na základe určitých
neodôvodnených sťažností, ktoré boli našej
spoločnosti adresované v súvislosti so separovaným zberom, si Vás dovoľujeme informovať o
tom, že spoločnosť KOSIT a.s. vynakladá nemalé
úsilie v oblasti separovaného zberu. Separovaný
zber musí spĺňať isté hygienické normy a musia byť dodržané pravidlá separácie jednotlivých
druhov komodít. Napriek tomu, že objem vo
farebných kontajneroch narastá, znepokojuje nás
skutočnosť, že sa v ňom nachádza aj odpad, ktorý
tam vôbec nepatrí (napr. elektronika, textil, zvyšky
jedla, ... atď).
Ak je obsah kontajnera určeného na separovaný zber takto znehodnotený, firma KOSIT má
právo takýto odpad vyčleniť z recyklácie.
Ako KOSIT v takom prípade postupuje?!
Na základe platného harmonogramu separovaného zberu pracovníci spoločnosti KOSIT a.s.
vyprázdňujú 1100 l kontajnery a farebné vrecia
v rámci celých Košíc.
Každá nádoba na separovaný zber má poistnú
skrutku na veku, ktorú naši pracovníci uvoľnia a po
vyprázdnení zbernej nádoby opätovne uzatvoria
a zaistia veko kontajnera. Posádka má za úlohu
vždy skontrolovať a uzamknúť všetky kontajnery
na danom stanovišti, aj tie ktoré sa podľa harmonogramu v daný deň nevyprázdňujú.
Ak je na stanovišti otvorený kontajner na separovaný zber a separovaný odpad ešte nie je znehodnotený zmiešaným komunálnym odpadom,
posádka zatvorí a zaistí veko kontajnera a kontajnery so zámkom uzamkne univerzálnym kľúčom.
V prípade otvoreného kontajnera na separovaný zber, ktorý je viditeľne znehodnotený zmesovým komunálnym odpadom, posádka má právo
daný kontajner počas zberu nevyprázdniť. Uvedenú skutočnosť spolu s ďalšími odchýlkami (napr.
poškodenie kontajnera) uvedie vodič vo svojej
dennej evidencii a monitoringu. Tento kontajner
je následne vyprázdnený spolu s komunálnym
odpadom.
Spoločnosť KOSIT a.s. sa rozhodla zverejniť
tento systém nakladania so separovaným odpadom, aby nedochádzalo k mylným interpretáciám
v niektorých sporných prípadoch.
Opäť rozbitý plot
Už tradičná havária na križovatke ulíc Hečkova – Pri pošte,
kde z dôvodu neprehľadného oplotenia, úzkej komunikácie
a nevyužívania dopravného zrkadla, často dochádza k dopravným
nehodám. Starosta František Krištof opakovane požiadal
majiteľov o odkúpenie časti pozemku s tým, aby sa vylepšili podmienky v križovatke. Veríme, že v tomto smere dôjde k dohode
tak, aby na jar sa mohla riešiť križovatka kompletne.
12
Stretnutie po rokoch
Nezabudnuteľná chvíľa stretnutia pred budovou
školy plná emócií, úprimnosti a radosti zo stretnutia so spolužiakmi z mladosti, ktorí sa spoločne
nestretli 50 rokov, bola poznačená zoznamovaním a
nostalgiou, nakoľko časový odstup predsa poznačil
uchované predstavy zo školských lavíc. Návšteva
školy a tried, kde sme prežili mladosť a chvíle povinností, veselých príhod a neopakovateľných zážitkov,
bola plná spomienok. Naše spomienky taktiež patrili
žijúcim a nežijúcim učiteľom, všetkým spolužiakom,
ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť, tým, ktorých
kontakty sa nepodarilo zistiť a minútou ticha sme si
uctili pamiatku nežijúcich.
Poďakovanie patri pánu riaditeľovi ZS Barca pánu
Mgr Durikovi Michalovi ,ktorý zhodnotil históriu
ZS Barca a pripomenul 50 výročie ZS v roku 2008
a oboznámil nás o súčasnosti a hymnou ZS Barca.
Poďakovať chceme pani učiteľke pani Vrabcovej,
ktorá spomenula na naše žiacke zážitky pred 50
rokmi a doniesla staré fotky.
Poďakovanie patri organizačnému výboru a spolužiakom 9 B triedy, ktorí sa stretnutia zúčastnili.
Hlavnú zásluhu na stretnutí mala pani Ing Horváthova Marta predsedníčka triedy.
13
Spomienku na návštevu pápeža Jána Pavla II
v Košiciach a Barci sme si uctili pri soche v Barci.
Spomienka na učiteľský zbor z roku 1956-1957
sme spomenuli naše začiatky žiackych čias.
Falat Rudolf zástupca - archivár.
Zaujímavá
návšteva
Dňa 10. 9. 2013 na pozvanie vdp.
Jozefa Marčina, bývalého Barčianského
farára, sa zúčastnil starosta p. František
Krištof spolu s pani starostkou Puzderovou
a ďalšími hosťami zúčastnil návštevy na
fare v Kapušanoch pri Prešove. Absolvovali
sme návštevy samospráv obcí Kapušany,
Šarišská Poruba, Nemcovce, Lipníky, kde
sme sa oboznámili s ich úspechami i problémami. Títo predstavitelia samospráv
s pánom farárom boli u nás na návšteve
minulý rok, kedy sme ich zasa oboznámili
so samosprávou v našich podmienkach.
Zaujímavé bolo, že napr. starosta Kapušian
Ing. Jozef Pribula z minuloročných podnetov z našej mestskej časti v tomto roku realizoval o.i. amfiteáter pre 1000 návštevníkov
s krytým hľadiskom, úpravy na cintoríne
a pod. Navštívili sme aj Kapušiansky hrad,
ktorý samospráva opravuje s využitím
menších obecných služieb.
Zdravotnícke okienko
Kĺby sa môžu
opotrebovať i zapáliť
Reuma je dostatočne známy výraz. Každý si hneď
predstaví ochorenie kĺbov. Označenie reuma sa však
dnes už nepovažuje za celkom presné. Je to zastarané označenie pre reumatizmus, ktorý zahŕňa rôzne
bolestivé ochorenia, najmä problémy pohybovej
sústavy.
Už v staroveku sa výrazom reuma označovali dlhotrvajúce ťahavé bolesti kĺbov, šliach a svalov. Slovo
reuma pochádza z gréckeho výrazu prúd, tok, čo súviselo s teóriou o poruche štiav v tele, ktorou sa preslávil
známy lekár Hippokrates. Prepisom do latinčiny vznikol
medicínsky známejší výraz rheuma. Dnes vieme, že pod
slovom reuma sa ukrýva množstvo rôznych diagnóz. Pri
reumatických ochoreniach môžu byť postihnuté nielen
kĺby, ale aj vnútorné orgány, nervový systém alebo
koža.
Pri reumatických ochoreniach rozoznávame dve
základné skupiny: degeneratívne a zápalové formy
reumy.
V tele máme sedem rôznych druhov kĺbov
rozdelených podľa štruktúry a rozsahu pohybu, ktorý
umožňujú. Chrupavky na koncoch týchto kostných spojení neustálym premazávaním kĺbu minimalizujú trenie
a zaisťujú hladký priebeh všetkých pohybov.
Kĺb je zložité technické dielo. Lenže môže ochorieť,
tak ako všetko v tele. Najčastejším ochorením je osteoartróza, degeneratívny stav, ktorý znamená poškodenie
chrupavky chrániacej povrch kosti v kĺbe. V mladšom
veku postihuje artróza častejšie mužov, v strednom a vo
vyššom, naopak ženy. Určitý stupeň tejto choroby má
však každý druhý človek nad 50 rokov.
Artróza predstavuje opotrebovanie
Artróza sa často rozvíja veľmi pozvoľne. Ak sa bolesť
spočiatku vyskytovala v postihnutom kĺbe len po väčšej
námahe, neskôr sa ozýva aj v pokoji, dochádza k stuhnutiu kĺbov, niekedy počuť praskanie a vŕzganie kĺbu pri
pohybe a kĺb môže aj opuchnúť.
Artróza sa vyliečiť nedá, možno len spomaliť jej
postup a zmierniť problémy, ktoré ju sprevádzajú. Ak je
človek obézny, mal by schudnúť, pretože nadváha škodí
najmä váhonosným kĺbom, ako sú kolená, bedrové
kĺby a kĺby chrbtice. Dôležitý je aj pohyb. O správnej
forme pohybu je potrebné poradiť sa s ortopédom,
rehabilitačným lekárom, či fyzioterapeutom. Medzi
ideálne pohybové aktivity patrí plávanie, bicyklovanie,
posilňovacie, naťahovacie a relaxačné cvičenia.
Pomerne široká je škála farmakologických liečeb-
ných postupov. Významné sú aj výživové doplnky.
O operácii sa uvažuje až vtedy, keď sú príznaky ochorenia výrazné a všetko ostatné zlyhalo.
Artritídu charakterizuje zápal
Najťažšia forma z artritíd je reumatoidná artritída
(skratka RA). Podstatou tohto ochorenia je zápalový
proces v kĺboch, príčina zápalu však nie je známa.
Reumatoidná artritída patrí do skupiny autoimunitných ochorení, pri ktorých telo z neznámych dôvodov
produkuje také látky, čo poškodzujú vlastné štruktúry
a tkanivá. Štatistiky uvádzajú, že touto chorobou trpí
približne päť miliónov ľudí na celom svete.
Na rozdiel od artrózy choroba najčastejšie vzniká
v strednom veku života, čím mladšieho človeka postihne, tým rýchlejší má priebeh. Postihuje prevažne ženy
od 30 - 50 rokov života. U polovice pacientov vyvoláva
do 10 rokov trvalú invaliditu. Skracuje život pacientov
o 7 - 10 rokov. Postihuje 1% svetovej populácie. Dnes
vieme, že reumatoidná artritída je mnohoorgánové
ochorenie, ktorého typickým prejavom sú symetrické
artritídy (zápaly kĺbov). Ak je postihnutý kĺb na jednej
končatine, býva postihnutý kĺb tej istej kĺbovej skupiny
na končatine druhej. Opuch a zateplenie kĺbu trvajú
minimálne šesť týždňov. Typická je aj ranná stuhnutosť
pretrvávajúca aspoň 30 minút. Najčastejšie sa zapália
kĺby na prstoch, zápästiach, poškodený môže byť však
ktorýkoľvek z nich. Má aj mimokĺbové prejavy, môže
postihovať aj vnútorné orgány ako obličky, srdce, pľúca,
kožu, čo je prejavom zápalu ciev (vaskulitídy).
Pacienti majú často ťažkosti pri obliekaní, umývaní vlasov, otváraní tetrapakových obalov, krájaní
chleba, chôdzi. Táto nevyliečiteľná choroba má aktívne
obdobia, keď vzplanie a napreduje, menej aktívne sa
nazývajú remisie.
Výber vhodných liekov závisí od typu choroby,
množstva zapálených kĺbov, prítomnosti iných prejavov ochorenia. Čím dlhšie trvá zápal kĺbu, tým je väčšie
riziko jeho poškodenia s následným obmedzením, až
stratou funkcie. Vysoko individuálna je aj pohybová
a rehabilitačná liečba. Cieľom liečby je dostať pacienta
do remisie, štádia čo najväčšieho ústupu príznakov a udržať ho v ňom, čo najdlhšie.
Typické prejavy osteoartrózy
f
najčastejšie postihuje kolená a bedrové kĺby, nemá
symetrickosť prejavov,
f príznaky sa môžu zhoršovať v priebehu dňa, hoci je
pre ňu tiež charakteristické ranné stuhnutie kĺbov,
na rozdiel od artritídy im pomôže uľaviť teplo,
f vŕzganie kĺbu pri pohybe, zhrubnutie kĺbu,
f opuch kĺbu
(vznikne hromadením tekutiny v kĺbovom puzdre)
f kostné výrastky na kĺbe (osteofyty).
Typické prejavy reumatoidnej artritídy
f začiatok môže byť náhly, so zápalovým postihnutím
niekoľkých kĺbov súčasne,
f bolestivé sú viaceré kĺby naraz,
f príznaky sú najhoršie ráno,
f pretrvávajúce opuchy kĺbov, ktoré sú v porovnaní
s ostatnými časťami tela nečakane teplé, úľavu
prináša chlad,
f ranné stuhnutie trvá viac ako 30 minút,
f typické sú súmerné postihnutie drobných kĺbov rúk.
Spracovala: Monika Sedláková
O d vola nia
nebezpečenstva
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboruv Košiciach odvoláva čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
na pozemkoch s porastom a lesných pozemkoch v územnom obvode okresov Košice I
až IV a Košice – okolie dňom 13. 9. 2013
od 12,00 hod.
14
Zaujímavsti
Pitie studenej vody po jedle provokuje vznik rakoviny! Studená voda stužuje olejnaté veci, ktoré sme
zjedli. Spomalí to trávenie. Preto je najlepšie piť horúcu
polievku alebo teplú vodu po jedle.
Pivo ako liek: V primeranom množstve chráni
proti infarktu aj demencii.
Za chmeľ vďačíme Holanďanom, ktorí začali
do piva pri varení pridávať chmeľ, ktorý mu dodal typickú horkú chuť, a tak vzniklo „pivo“ ako ho poznáme
dodnes. Nápoj, ktorý sa vyrábal bez chmeľu, nazývali
„ale“.
Proces výroby zdokonalili v stredoveku mnísi,
ktorí boli v umení varenia piva majstrami. Chmeľ sa
stal jeho neoddeliteľnou súčasťou nielen kvôli chuti,
ale aj ako konzervačná prísada. Keď Luis Pasteur zistil,
že droždie tvoria živé organizmy, z premeny cukru na
alkohol sa stala precízne kontrolovaná veda.
Čo robí pivo pivom? V súčasnosti sa závisle
od druhu piva aplikujú mnohé vylepšenia, no stále
sa používajú len dva typy kvasníc: Saccharomyces
cerevisiae a Saccharomyces carlsbergensis. Saccharomycescervisiae sa využíva pri výrobe tmavých pív a fer-
Čo ste o pive možno doteraz nevedeli?
Z prvých troch kráľovských pivovarov v Rakúsko-Uhorsku sa dva nachádzali na území Slovenska neďaleko
Topoľčian - vo Veľkých Uherciach a Tvrdomesticiach
Celkovo je najstarším pivovarom Steiger vo Vyhniach - bol založený v roku 1473 a funguje nepretržite až dodnes
Najviac piva na hlavu na svete vraj vypijú Češi, nasledujú Nemci a Rakúšania
Najviac piva sa uvarí v Číne, nasledujú Spojené štáty americké a Brazília, V Číne sa pivo bežne predáva
aj v mikroténových sáčkoch
V roku 2011 jeden Slovák vypil priemerne takmer 73 litrov piva
Najpredávanejším pivom na svete je údajne Snow Beer, ktoré dostať len v Číne, z nám známejších
značiek boduje na treťom mieste Budweiser
Najviac značiek piva je údajne v Belgicku - vyše 400 .
mentuje vrstvy na povrchu sladiny. Druhý typ pôsobí na
spodné vrstvy a varí sa z neho široké spektrum kontinentálnych druhov piva.
Doprajte si tekutý chlieb: Pohárom piva denne
k lepšiemu zdraviu! Obsahuje vitamín B i antioxidanty.
Vyrába sa z chmeľu a jačmenného sladu, no jeho hlavnou zložkou je voda. Okrem toho obsahuje množstvo
látok, ktoré sú nášmu telu prospešné. Hlavne vitamín
B, antioxidanty, vápnik, zinok, horčík, fluór, draslík, či
kremík, meď, aminokyseliny i kyselinu listovú.
Pivom proti osteoporóze? Pivo znižuje riziko
srdcovo-cievnych ochorení, pomáha udržiavať krvný
tlak a má protizápalové účinky. Okrem toho zlepšuje
minerálnu hustotu kostí a tým by mohlo výrazne
pomáhať v boji s osteoporózou. Vďaka flavonidom,
ktoré nájdeme v chmeli, taktiež pôsobí proti rakovine
a môže chrániť proti cukrovke druhého typu. Vedci
dokonca preukázali, že pitie piva zvyšuje tvorbu serotonínu (hormón šťastia) a má upokojujúce účinky.
Všetko s mierou - nadmerná konzumácia však
môže spôsobiť odumieranie mozgových buniek
a ublížiť pečeni a obličkám. Fáma, že z piva sa priberá
je síce klamlivá, ale faktom zostáva, že zvyšuje chuť do
jedla, takže brušku sa jeho milovníci nevyhnú.
Hroby významných
Barčanov
Na košickom verejnom cintoríne boli v tomto roku pri jednotlivých
parcelách umiestnené zoznamy významných osobností pochovaných na
verejnom cintoríne v Košiciach.
Medzi množstvom osobností môžeme nájsť aj hroby významných
Barčanov.
V. parcela
• Zichy Károly ( 1864 – 1918 ) V-2-79
Zakladateľ a predseda Košického atletického spolku
(KAC) v roku 1903 – barčiansky gróf.
VII. parcela
• Birčák Ladislav ( 1888 – 1975 ) VII-múzeum-2-13
Riaditeľ ľudovej školy v Barci, divadelník, zbormajster, náčelník
hasičského zboru.
• Potemra Michal ( 1922 – 2002 ) VII/c-1-9
Právnik, bibliograf, slovenský kultúrny činiteľ, v roku 1945 tajomník
Správnej komisie Košíc, neskôr pracovník Štátnej vedeckej knižnice v
Košiciach, JUDr. CSc.
Podrobnejšie o všetkých hroboch zaradených do Zoznamu významných osobností Košíc pochovaných na verejnom cintoríne v Košiciach sa
môžete oboznámiť na webovej stránke: www.rekviem.sk v časti aktuality.
Ing. Ladislav Falat
15
Čo teraz v záhradke
Hoci blížiaci sa november je kalendárne
jesenným mesiacom, mnohí záhradkári ho už
považujú za zimný. Tomuto stavu prispôsobujeme
aj činnosť v záhradke. Urýchlene dokončujeme
všetky práce, ktoré sme ešte nestihli v minulom
mesiaci. Hlavne však pripravujeme pôdu, ovocné
í okrasné dreviny na prezimovanie. Najviac práce
máme so základnou prípravou pôdy, zakladaním
a prekopávaním kompostu a pod. Končíme už
s mechanickým ošetrením ovocných a okrasných
drevín. Zostrihávame hniezda húseníc a prischnuté moniliózne plody ovocnín. Zoškriabeme aj starú
popraskanú kôru (borku), pretože rôzne škáry
bývajú úkrytom mnohých škodcov.
Pokračujeme v kompostovaní záhradného
odpadu. Okrem zeleninových zvyškov najväčším
množstvom kompostovateľnej biomasy je opadané
lístie z ovocných a okrasných stromov. Ak ho máme
väčšie množstvá môžeme ho kompostovať aj samostatne. Vyrobíme si tak záhradnú zeminu - listovku. Lístie často obsahuje zárodky hubovitých
chorôb a poskytuje úkryt rôznym škodcom, preto
používame pri jeho kompostovaní prídavky vápna
i priemyselné hnojivá, najlepšie močovinu.
Pôdu zrýľujeme alebo zorieme aj pod stromami, a to plytšie ako v zeleninárskej časti záhradky
(12 - 15 cm). Pre zvyšovanie úrodnosti pôdy zapravujeme na jednu tretinu plochy organické hnojivo.
Na pôdach, kde potrebujeme vápniť zapravujeme
pri jesennom rýľovaní vápenaté hmoty. Tieto
plochy nehnojíme súčasne maštaľným hnojom.
Dávky vápenca bývajú vysoké; na 10 m2 až 3 kg.
V zeleninovej časti záhradky, ešte pred
zamrznutím pôdy, môžeme vysiať časť mrkvy,
petržlenu, cibule, ale i maku. Cez zimu nevyklíčia,
ale na jar, kým sa môžeme dostať do pôdy, získajú
náskok pri vzchádzaní a úroda býva najmenej o 14
dní skoršia.
Už teraz si pripravíme zeminu na jarné
dopestovanie sadencov zelenín a kvetov. Uložíme
si ju do pivnice alebo do hroble a udržiavame vo
vlhkom stave.
Izbové kvetiny už ošetrujeme podľa zásad
zimného pestovania. Intenzívnejšiu starostlivosť
venujeme len kvitnúcim kvetinám a tým; ktoré
v zime intenzívne rastú - ruže nakopcujeme
zeminou (0,3 - 0,4 m), chránime pred mrazmi ich
koreňový krček.
Na jeseň vysadené marhule a broskyne
je vhodné chrániť pred mrazmi a vyschnutím
aspoň obalením celých stromčekov papierom.
Dokončujeme práce spojené s hnojením, pričom
hnojivá zapracovávame do pôdy.
Najvhodnejšou mechanickou ochranou proti
mnohým hubovitým chorobám v tomto období
je zhrabávanie spadnutého lístia spod stromov a
krov. V spadnutých listoch prezimúva najvážnejšia
choroba jabloní a hrušiek, a to chrastavitosť.
Ako posledný prekopeme kompost, do
ktorého môžeme teraz pridať vápno. Na povrchu
urobíme zvýšený okraj na zachytávanie dažďovej
vody a snehu:
Za oknom. môžeme začať rýchliť zelené
vňate na zimnú zásobu vitamínov. Do črepníka
vysadíme pažítku, korene petržlenu a môžeme
začať rýchliť aj zeler. Zalievame a podľa potreby
odtrhávame jednotlivé listy. Pažítku po postupne
odrezávame. Korene vydržia viacnásobný zber.
Pravidelne kontrolujeme stav uskladneného
ovocia, teplotu a vlhkosť v skladovacej miestnosti.
V prípade nízkej vlhkosti pod 85 % polievame podlahu skladu vodou. Kontrolujeme aj výskyt myší
alebo hrabošov Niekoľko malých pascí by sa malo
pripraviť s vhodnými návnadami (kúsok slaniny,
orecha a kúsok mrkvy pre hraboše), aby sme vedeli hneď v začiatkoch predísť zbytočným škodám.
Izbové kvetiny pripravíme na vegetačný
pokoj. Svetlo a teplo musia byť zastúpené v optimálnom pomere, aby sa rastlina dobre vyvíjala.
Keď je svetla menej, znižujeme teplotu a menej
polievame.
Aký je správny
spôsob jedenia
ovocia ?
• nejeme ovocie po jedle ale skôr pred jedlom
• ovocie by sa malo jesť na prázdny žalúdok,
pomôže to hlavne pri detoxikácii organizmu
a dávke energie pri chudnutí a iných životných aktivitách
• ak sa ovocie mieša s iným jedlom, produkuje
sa plyn a žalúdok sa nafúkne.
• všetko ovocie sa stáva alkalickým v našom
žalúdku
• ak si osvojíme správne jedenie ovocia,
poznáme tajomstvo krásy, dlhovekosti, zdravia,
energie, šťastia a normálnu váhu
• jedzte len ovocie a pite džús v priebehu troch
dní a budete prekvapení z výsledku
Viete, že
• kiwi - je dobrým zdrojom draslíka, magnézia,
vitamínu E a vlákniny. Obsahuje dvakrát toľko vitamínu C než pomaranč
• jablko – obsahuje síce málo vitamínu C, má
však antioxidanty a flavony, ktoré podporujú aktivitu vitamínu C, čo pomáha znížiť riziko rakoviny,
infaktu a mŕtvice
• pomaranč – zjedením dvoch až štyroch
pomarančov denne sa chránite pred chrípkou,
vysokým cholesterolom, ľadvinovými kameňmi
a znižujete si riziko vzniku rakoviny
• červený melón – najlepší hasič smädu. Skladá
sa z 92 % vody, ktorá je zabalená vo vysokej dávke
glutathionu, čo pomáha imunitnému systému.
Tiež obsahuje lykopén proti rakovine.
16
Download

Barčiansky súčasník