Nr. 12/2011
Vážení členovia, milí priatelia!
Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnosť zasielať nám príspevky. Radi Vám uverejníme aktuálne informácie o Vašej spoločnosti, nových produktoch a službách,
ktoré môžu zaujať našich čitateľov. SROK ponúka svojim členom túto možnosť ako bezplatnú službu pre všetkých členov. Neváhajte a zašlite nám nemeckú a
slovenskú verziu Vášho príspevku ako aj Vaše firemné logo mailom na adresu [email protected] Viac informácií Vám ochotne poskytneme na našom telefonnom
čísle 00421/2/63536787,88.
Sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde!
Wir möchten Sie gerne auf eine Möglichkeit hinweisen, ihrerseits Beiträge an uns zu senden. Wir veröffentlichen gern Information über Ihr Unternehmen, neue
allfällige Produkte und Dienstleistungen die für andere Mitglieder vom Interesse sein können. Die SOHK bieten diese Leistung kostenlos allen Mitgliedern an. Wir
laden Sie herzlich ein, die deutsche und slowakische Version ihres Beitrages und Ihr Firmenlogo per Mail an [email protected] zu senden. Mehr Informationen
erhalten Sie unter der Nummer 00421/2/63536787,88.
POZÝVAME VÁS
WIR LADEN SIE EIN
24/01/2012 16:00 hod
SEMINAR NA TÉMU
24/01/2012 16Uhr00
SEMINÁR ZUM THEMA
NOVELY DAŇOVÝCH ZÁKONOV
PLATNÝCH OD 1. JANUÁRA 2012
NOVELLEN DER STEUERGESETZE
GÜLTIG AB 1. JÄNNER 2012
Tradičný novoročný seminár na tému Novely daňových zákonov
platných od 1. januára 2012 sa uskutoční dňa 24. januára 2012
v priestoroch spoločnosti Porsche Slovakia, s.r.o., Vajnorská 160,
Bratislava. Pozvánka s podrobným programom Vám bude zaslaná
v elektronickej
podobe začiatkom januára 2011. Bližšie informácie
nájdete začiatkom januára aj na www.sohk.sk.
Traditionelles Neujahrseminar
zum Thema Novellen der
Steuergesetze gültig ab 1. Jänner 2012 findet am 24. Jänner 2012
in Porsche Slovakia, s.r.o., Vajnorská 160 in Bratislava statt. Die
Einladung in elektronischer Form mit näheren Informationen und
Programm wird Ihnen Anfang Jänner 2012 zugeschickt. Nähere
Informationen finden Sie auch Anfang Jänner unter www.sohk.sk.
Po oficiálnej časti prednášok pozýva prezident komory všetkých
účastníkov
na novoročný prípitok a pohostenie.
Nach dem offiziellen Teil von Vorträgen sind alle Teilnehmer
zu einem Glass Sekt und Buffet eingeladen.
TEŠÍME SA NA STRETNUTIE S VAMI V NOVOM ROKU
A PROSÍME
VÁS O ZAREZERVOVANIE SI TERMÍNU.
WIR FREUEN UNS AUF IHR KOMMEN
UND BITTEN UM VORMERKUNG DES TERMINS.
Kancelária
Slovensko- rakúskej
obchodnej komory Vám želá
prežitie Vianočných sviatkov
krásne
a šťastný Nový rok 2012!
Das Büro der Slowakisch österreichischen Handelskammer
wünscht Ihnen
frohe Weihnachten und
ein glückliches Neues Jahr 2012!
PREHLAD USKUTOČNENÝCH PODUJATÍ
VERANSTALTUNGENRÜCKBLICK
16/12/2011 TRADIČNÁ VIANOČNÁ OCHUTNÁVKA VÍN
16/12/2011 WIE(H)NNACHTSFEST - WEINVERKOSTUNG
Slovensko-rakúska obchodná komora spolu s členom
komory TOMAX GastroTech s.r.o. pre Vás pripravila aj
tento rok tak obľúbenú „Vianočnú ochutnávku vín“,
ktorá sa uskutočnila dňa 16. decembra 2011.
Tento rok sme
spoločne navštívili vínne pivnice
v Burgenlande, konkrétne pri mestečku Eisenstadt.
Našimi zástavkami boli: Vinárstvo Esterhazy, kde pre
nás bola pripravená ochutnávka vín a chutné
pohostenie a Vinárstvo Weingut Leopold Tinhof,
kde na nás čakala druhá ochutnávka vín, ktorá bolo
sponzorovaná honorárnym konzulátom Slovenskej
republiky a Burgenland Tourismus. Transport z
Bratislavy a späť bol samozrejme
zabezpečený
organizovaným autobusom. Ďakujeme pánovi Dipl.
Ing. Stanislavovi Kamenárovi zo spoločnosti Tomax
GastroTech, s.r.o. a pánovi Mag. Hansovi Artner
z Burgenland Tourismus za spoluprácu pri organizácií
tohto stále obľúbenejšieho podujatia.
Slowakisch-österreichische Handelskammer zusammen
mit dem Mitglied TOMAX GastroTech s.r.o. organisierte
auch dieses Jahr das beliebte „Wei(h)nnachtsfest“
welches am 16. Dezember 2011 stattgefunden hat.
Dieses Jahr haben wir gemeinsam die Winzer im
Burgenland besucht. Unsere Haltestellen waren:
Weingut Esterhazy, wo auf uns die Weinverkostung
und ein leckeres Buffet warteten, und das Weingut
Braunstein wo für uns die Weinverkostung welche
von Honorarkonsulat der Slowakischen Republik im
Burgenland und Burgenland Tourismus gesponsert
wurde vorbereitet war. Transport aus und nach
Bratislava wurde selbstverständlich wieder mit
organisiertem Bus möglich. Wir bedanken uns beim
Herrn
Dipl. Ing. Stanislav Kamenár aus der
Gesellschaft Tomax GastroTech, s.r.o, und Herrn Mag.
Hans Artner aus Burgenland Tourismus für die Hilfe
und Zusammenarbeit bei der Organisation dieser
immer mehr beliebten Veranstaltung.
ČLENOVIA INFROMUJÚ
MITGLIEDER INFORMIEREN
Významná rakúska poradenská spoločnosť Dr. Pendl & Dr. Piswanger
GmbH spolu so svojimi partnermi v P&P Group realizovala v septembri
tohto roku prvý raz medzinárodný prieskum medzi TOP
manažérmi firiem v regióne CEE, vrátane Slovenska.
O čo skutočne ide medzinárodným manažérom v roku 2011, ukazuje
štúdia "P&P barometer stratégií 2011". 396 Top manažérov z
strednej a východnej Európy odpovedalo v rámci štúdie
Rakúska a krajín
na 3 otázky týkajúce sa firemnej stratégie, stratégie v oblasti ľudských
zdrojov a charakteristík vrcholového manažéra.
Na Slovensku je členom P&P Group spoločnosť Dr. Pendl & Dr.
Piswanger Management
Consulting. Riaditeľka spoločnosti PhDr.
Eva Strečková uvádza k analýze výsledkov:
„Manažéri firiem
na Slovensku majú podobné priority ako je
priemerný výsledok prieskumu za CEE. Dôležitým strategickým
cieľom je optimalizovanie procesov a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.
Nie je prekvapujúce, že oproti krajinám, ktoré sú na tom ekonomicky
lepšie, je na Slovensku dôležité aj znižovanie nákladov ako jedna z priorít
v oblasti firemnej
stratégie.
Dôraz na vzdelávanie či už jednotlivcov, tímov, celej organizácie a rozvoj
leadership kompetencií
je už na Slovensku samozrejmou HR témou.
Pravdepodobne súčasná hospodárska situácia posunula do popredia HR
tém zlepšovanie
pracovnej klímy. Neustále zmeny a výzvy, ktorým čelia
CEO za posledných 20 rokov si vyžadujú popri schopnosti strategického
myslenia aj schopnosť zavádzať a riadiť zmeny (change agent). V období
hospodárskej krízy je to ešte dôležitejšie. V nejasnom právnom prostredí
je u manažéra dôležitá aj integrita osobnosti a hodnovernosť.“
Detailné výsledky,
vrátane grafov a porovnania Slovenska voči
ostatným krajinám CEE nájdete na našej stránke
www.pendlpiswanger.sk.
Porovnanie výsledkov z pohľadu Rakúska voči ostatným štátom si
môžete
pozrieť na stránke www.pendlpiswanger.at.
Führendes österreichisches Beratungsunternehmen Dr. Pendl & Dr.
Piswanger GmbH gemeinsam mit ihren Partnern in der P & P-Gruppe hat
im September dieses Jahres zum ersten Mal eine internationale
Umfrage unter Top-Managern von Unternehmen in der CEERegion, einschließlich der Slowakei, realisiert.
Um was es wirklich den internationalen Managern im Jahr 2011 geht,
zeigt
die
Studie
"P&P-Strategien
Barometer
2011".
396 der TOP Manager aus Österreich und Zentral-und Osteuropa
beantwortete in der Studie die drei Fragen in Bezug auf
Unternehmensstrategie, Strategie im Bereich Personalentwicklung und
Eigenschaften von Top-Managern.
In der Slowakei ist ein Mitglied der P & P Gruppe die Gesellschaft Dr.
Pendl & Dr.. Piswanger Management Consulting. Direktorin der
Gesellschaft Eva Strečková äußert sich zu den Ergebnissen:
"Die Manager in der Slowakei haben ähnliche Prioritäten als die
Ergebnisse der Umfrage für CEE zeigen. Ein wichtiges strategisches
Ziel ist es, Prozesse zu optimieren und die Kundenzufriedenheit zu
erhöhen. Es ist nicht verwunderlich, dass im Vergleich zu Ländern, die im
besserer wirtschaftlichen Lage sind, auch in der Slowakei die
Kostensenkung als eine Priorität im Bereich der Unternehmensstrategie
wichtig sei.
Schwerpunkt auf die Bildung der Einzelpersonen, Teams, der ganzen
Organisation und Leadership Kompetenzen Entwicklung ist bereits in der
Slowakei automatische HR Thema. Wahrscheinlich war die aktuelle
wirtschaftliche Situation der Grund warum Verbesserung des ArbeitsKlimas sich an die Spitze der HR-Themen verschoben hat. Ständige
Veränderungen und Herausforderungen für den CEO in den letzten 20
Jahren benötigen neben strategischen Denkvermögen auch die Fähigkeit
der Einführung und Verwaltung von Änderungen (Change Agent).
Während der Wirtschaftskrise ist es sogar noch wichtiger. Im unklaren
rechtlichen Umfeld ist für Führungskräfte die persönliche Integrität und
Glaubwürdigkeit wichtig. "
Für detaillierte Ergebnisse, einschließlich der Vergleichstabellen
der Slowakei zu anderen CEE-Ländern, besuchen Sie bitte
unsere Website www.pendlpiswanger.sk.
Ein Vergleich der Ergebnisse aus der österreichischen Sicht zu anderen
Staaten, können Sie bei www.pendlpiswanger.at finden.
NEWS Z OBLASTI PRÁVA A LEGISLATÍVY
RECHTS- UND LEGISLATIVE NEWS
Odo dňa 14.12.2011 môže veriteľ v prípade omeškania dlžníka
od neho požadovať
úroky z omeškania vo výške 9 % ročne
z dlžnej sumy. Ak došlo k omeškaniu dlžníka so zaplatením dlžnej sumy
odo dňa 9. 11. do 13. 12. 2011, dlžník je povinný platiť úroky z
omeškania maximálne vo výške 9,25 % ročne z dlžnej sumy.
Ako reakcia na situáciu, ktorá nastala po vyhlásení núdzového stavu
vládou SR pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, bol z dielne
Ministerstva spravodlivosti SR predložený na rokovanie vlády SR návrh
novely Trestného
zákona, ktorá by mala zakotviť novú skutkovú
podstatu trestného činu porušovania povinnosti za krízovej
situácie.
vyhláška Ministerstva
spravodlivosti SR o zverejňovaní súdnych rozhodnutí na
webovom sídle ministerstva po vyznačení ich právoplatnosti, pričom
Dňa
01.01.2012
nadobudne
účinnosť
vyhláška zároveň stanovuje údaje, ktoré podliehajú anonymizácii.
Dňa 01.01.2012
nadobudne účinnosť nový zákon o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý napríklad zavádza
niektoré nové pojmy, „osobitná činnosť“ sa stala samostatným účelom
pobytu a zásadným spôsobom sa rieši otázka vzťahu
prechodného
Slovenskej republiky k občanom Európskej únie a ich rodinným
príslušníkom.
Odo dňa 01.01.2012 vzniká všetkým platiteľom DPH, daňovým poradcom
(za daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní), advokátom (za
daňový subjekt, ktorý zastupujú pri správe daní) a ostatným zástupcom
za daňové subjekty, ktoré sú platiteľmi DPH a ktorých títo zástupcovia
zastupujú pri
správe daní, povinnosť doručovať svoje podania
daňovému orgánu, colnému orgánu a ministerstvu výhradne
elektronickými prostriedkami. Prílohy k podaniam bude možné
ako elektronicky.
doručiť aj inak
Dňa 01.01.2012 nadobudne účinnosť novela zákona o konkurze
a reštrukturalizácii,
ktorá prinesie viacero zmien týkajúcich sa
procesných otázok konkurzného a reštrukturalizačného konania
a výrazne posilní postavenie veriteľov pri začatí konkurzu ako aj počas
konkurzu.
Diese Informationen bereitet für Sie unser Mitglied
Túto rubriku pre Vás pripravuje náš člen
alianciaadvokátov www.aliancia.sk
Im Fall der Verzögerung des Schuldners kann der Gläubiger von
ihm vom 14. Dezember 2011 die Verzugszinsen in der Höhe von
9 % p.a. von dem Schuldbetrag verlangen. Falls die Verzögerung
des Schuldners vom 09. November 2011 bis 13. Dezember 2011
eingetreten ist, ist der Schuldner pflichtig, die Verzugszinsen in der Höhe
von maximal 9,25 % p.a. von dem Schuldbetrag zu bezahlen.
Als die Reaktion auf die Situation, die nach der Erklärung der Notlage
durch die Regierung der Slowakischen Republik bei der medizinischen
Versorgung und ärztlichen Betreuung eingetreten ist, hat das
Justizministerium der Slowakischen Republik die Novelle des
Strafgesetzbuches vorgeschlagen. Diese Novelle sollte einen
neuen Straftatbestand „die Verletzung der Pflichten in einer
Krisensituation“ einführen.
Am 01. Januar 2012 tritt die Verordnung des Justizministeriums
der Slowakischen Republik über die Veröffentlichung von
Gerichtsentscheidungen
in
Kraft.
Die
rechtskräftigen
Gerichtsentscheidungen werden auf der Webseite des Ministeriums
veröffentlicht. Die Verordnung bestimmt einige Angaben, die der
Anonymisierung unterliegen.
Am 01. Januar 2012 tritt ein neues Gesetz über den Aufenthalt von
Ausländern und über die Änderung der bestimmten Gesetze in Kraft.
Das neue Gesetz bestimmt zum Beispiel einige neue Begriffe oder befasst
sich mit der Frage der Beziehung der Slowakischen Republik zu den EUBürgern und deren Familienangehörigen.
Ab 01. Januar 2012 entsteht für die Mehrwertsteuerzahler, für die
Steuerberater (für den Steuerzahler, die sie in der Steuerverwaltung
vertreten), für die Rechtsanwälte (für den Steuerzahler, die sie in der
Steuerverwaltung vertreten) und für die anderen Vertreter in Bezug auf
die Steuerpflichtige, die sie in der Steuerverwaltung vertreten, die
Pflicht, ihre Eingaben an die Steuerbehörde, Zollbehörde und an
das Ministerium ausschließlich durch die elektronischen Mittel
zu liefern. Die Anlagen zu den Eingaben müssen nicht elektronisch
geliefert werden.
Am 01. Januar 2012 tritt die Novelle des Gesetzes über Konkurs und
in Kraft, die mehrere Änderungen in den
Prozessfragen
in
Bezug
auf
das
Insolvenzund
Restrukturierungsverfahren bringt und die Stellung der Gläubiger bei der
Eröffnung
des
Insolvenzverfahrens
sowie
während
des
Insolvenzverfahrens stärkt.
Restrukturierung
NOVÍ ČLENOVIA
NEUE MITGLIEDER Red Monkey
group
Služby spojené s organizáciou podujatí
www.redmonkeygroup.com
Red Monkey group
Dienstleistungen im Bereich der Veranstaltungen
www.redmonkeygroup.com
BKS Bank AG
Bankovníctvo
www.bksbank.sk
BKS Bank AG
Bankwesen
www.bksbank.sk
Archeologický
park Carnuntum
Archeologický park
Turizmus
www.carnuntum.co.at
Archäologischer Park Carnuntum
Archäologischer Park Carnuntum
Tourismus
www.carnuntum.co.at
AKTUALITY
Dlhová kríza a s ňou spojené očakávané oslabenie exportných trhov
v Európe a dôvery
podnikov oslabí v priebehu budúceho roka výrazne aj
slovenské hospodárstvo. Toto tvrdí spoločnosť Ernst & Young vo svojich
prognózach pre Eurozónu. „Očakávame, že rast HDP sa v roku 2012 zníži na
1,1 %“, konštatuje
partner v Ernst & Young na Slovensku pán Dalimil
Draganovský. Očakávania spoločnosti ohľadom budúceho hospodárskeho
rastu na Slovensku sú tak identické s predpoveďami, ktoré boli prezentované
Európskou komisiou a zároveň negatívnejšie ako očakávania NBS. Pri pohľade
do budúcnosti bude veľa závisieť od ďalšieho vývoja dlhovej krízy v Eurozóne.
V prípade pozitívneho scenára by sa mohlo hospodárstva začať zotavovať už
v roku 2013. AKTUALITÄTEN Die Schuldenkrise und die damit verbundene, erwartete Schwächung der
Exportmärkte in Europa und des Vertrauens der Betriebe schwächt im
kommenden Jahr auch die slowakische Wirtschaft wesentlich. Das behauptet
die Gesellschaft Ernst & Young in ihrer Prognose für die Eurozone. „Wir
erwarten, dass das BIP-Wachstum im Jahre 2012 auf 1,1 % sinkt“, konstatiert
der Partner von Ernst & Young in der Slowakischen Republik Dalimil
Draganovský. Die Erwartungen der Firma hinsichtlich des künftigen
Wirtschaftswachstums der Slowakei für nächstes Jahr sind damit die gleichen,
wie sie die Europakommission präsentiert hatte und negativer als die
Prognosen des Finanzressorts und der NBS. Beim Blick in die Zukunft wird viel
von der weiteren Entwicklung der Schuldenkrise in der Eurozone abhängen.
Bei einem positiven Szenario könnte sich das Wirtschaftswachstum schon im
Jahre 2013 langsam erholen.
BKS Bank - nový hráč do regiónu
Po úspešnej skúšobnej prevádzke od januára 2011 začala BKS Bank od 1. marca 2011 poskytovať operatívne služby pre firemnú
klientelu aj na Slovensku. Produkty pre privátnych klientov a malé firmy sa v súčasnosti vyvíjajú a v ponuke budú výhľadovo od štvrtého
kvartálu roku 2012.
Svoju cestu na Slovensko nastúpila rakúska BKS Bank AG pred štyrmi rokmi. Krátko po založení zastúpenia v Bratislave v roku 2007 bol
získaný a úspešne do koncernu integrovaný dnešný BKS-Leasing a.s. Cestou rastu sa pokračovalo založením pobočky BKS Bank AG v
Bratislave, so sídlom v komplexe EUROVEA. Obchodné priestory v administratívnej časti Central 1 zastrešujú okrem pobočky banky aj
leasingovú dcérsku spoločnosť.
zľava: Ing. Peter Malo (vedúci BKS Bank Slovensko),
Dr. Herta Stockbauer (členka predstavenstva BKS Bank AG),
Ing. Peter Kňaze (generálny riaditeľ BKS-Leasing Slovensko)
Ing. Peter Malo (vedúci BKS Bank Slovensko - predaj),
Mag. Harald Brunner
(vedúci BKS Bank Slovensko - riziko a správa úverov)
Nová pobočka v dobrých rukách
„Vysoká spokojnosť našich klientov je potvrdením toho, že sme na správnej ceste“, hovorí Mag. Harald Brunner, ktorý spoločne s Ing.
Petrom Malom od začiatku roku 2011 vedie pobočku BKS Bank v Bratislave: „Klienti oceňujú, že v našej banke môžu realizovať všetky
bankové operácie – od úverov, cez vklady či leasing, až po vedenie účtov, platobný styk a online-banking. Predovšetkým ale oceňujú
vynikajúce poradenstvo a partnerskú podporu našimi klientskými poradcami.“
BKS Bank – solídny kurz už takmer storočie
BKS Bank AG je rakúska univerzálna banka s takmer 100-ročnou tradíciou, 900 zamestnancami a 55 pobočkami doma i v zahraničí.
Centrála koncernu leží v korutánskom Klagenfurte.
Serióznosť, kvalita, angažovanosť a rast, ktorý sa dá zvládnuť vlastnými silami, sú hlavnými piliermi podnikovej
politiky BKS Bank. Pritom má dlhodobý a trvalý rast prednosť pred krátkodobou maximalizáciou zisku. Cieľom
spoločnosti je zaistiť akcionárom stabilné dividendy, byť spoľahlivým partnerom pre obchodných partnerov a dobrým a
spoľahlivým zamestnávateľom.
Stručne:
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
rok založenia 1922, od roku 1986 kótovaná na Viedenskej burze
člen koncernu 3 bánk (3 Banken Gruppe), samostatná pri rozhodovaní v oblasti obchodnej politiky
zahraničné trhy: Slovinsko, Chorvátsko, Slovensko, a Taliansko a Maďarsko formou zastúpenia
najdôležitejšie ukazovatele obchodného roku 2010:
bilančná suma 6,2 mld. EUR
nárast sporiacich vkladov o 2,4% (1,8 mld. EUR)
nárast objemu úverov o 4,1% (4,6 mld. EUR)
Rovnako ako klient pri podnikaní rýchlo obchoduje, prijíma rozhodnutia rýchlo a proklientsky aj BKS Bank.
BKS Bank, založená pôvodne ako banka čisto pre firemnú klientelu, je s podnikateľskou verejnosťou odjakživa úzko zviazaná. Ponúka
flexibilné riešenia a podporuje podnikateľa pri všetkých momentoch každodennej prevádzky, spojených s bankovými operáciami.
Podnikatelia tak profitujú z dlhoročných skúseností a čerstvého know-how.
BKS Bank - Rozhodnite sa rásť s nami!
Váš kontakt:
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
T: (02) 32 32 30 00
E: [email protected]
W: www.bksbank.sk
Ing. Branislav Rada, Vedúci oddelenia firemná klientela
T: (02) 32 32 30 33 E: [email protected]
Ing. Martin Hlavatý, Poradca firemných klientov - senior
T: (02) 32 32 30 34 E: [email protected]
BKS Bank - Frische Energie für die Region
Nach dem erfolgreichen Testbetrieb, der seit Jänner 2011 läuft, nahm die BKS Bank am 1.März 2011 das operative
Firmenkundengeschäft in der Slowakei auf. Produkte für Privatkunden und Kleinbetriebe sind in Entwicklung und werden voraussichtlich
ab dem vierten Quartal 2012 angeboten.
Der Markteintritt der Österreichischen BKS Bank AG in die Slowakei erfolgte 2007. Kurz nach der Gründung einer Repräsentanz in
Bratislava folgte Erwerb und erfolgreiche Eingliederung einer Leasinggesellschaft, der heutigen BKS-Leasing a.s., in den Konzern. Mit der
Gründung der BKS Bank AG Zweigstelle in Bratislava, mit Sitz im Businesskomplex EUROVEA, wurde das erfolgreiche Wachstum
fortgesetzt. Die Geschäftsräumlichkeiten im administrativen Teil Central 1 beherbergen neben der Bank auch die Leasingtochter.
von links: Ing. Peter Malo (Leiter BKS Bank Slowakei),
Dr. Herta Stockbauer (Vorstandsmitglied BKS Bank AG),
Ing. Peter Kňaze (Generaldirektor BKS-Leasing Slowakei)
Ing. Peter Malo (Leiter der BKS Bank Slowakei - Verkauf),
Mag. Harald Brunner
(Leiter der BKS Bank Slowakei – Risiko und Back Office)
Neue Zweigstelle in guten Händen
„Die hohe Zufriedenheit unserer Kunden ist die Bestätigung dafür, auf dem richtigen Weg zu sein“, so Mag. Harald Brunner, der
gemeinsam mit Ing. Peter Malo seit Jahresbeginn 2011 die BKS Bank Zweigstelle in Bratislava leitet: „Die Kunden schätzen es, alle
Bankgeschäfte in unserem Haus abwickeln zu können - vom Kredit- und Einlagengeschäft über Leasing bis hin zu Kontoprodukten und
Zahlungsverkehr mit Online-Banking. Vor allem aber schätzen sie die ausgezeichnete Beratung und partnerschaftliche Begleitung durch
unsere Kundenbetreuer.“
BKS Bank – solide schon seit einem Jahrhundert
BKS Bank AG ist eine Universalbank mit jahrzehntelanger Tradition, fast 900 Mitarbeitern und 55 Zweigstellen im Inland und Ausland.
Sitz der Konzernzentrale ist in Klagenfurt / Österreich.
Seriosität, Qualität, Engagement und Wachstum, das aus eigener Kraft bewältigt werden kann, bilden die
Hauptmaßstäbe der BKS Bank Unternehmenspolitik. Dabei geht langfristiges, nachhaltiges Wachstum vor kurzfristiger
Gewinnmaximierung. Ziel der Gesellschaft ist es, den Aktionären eine stabile Dividende zu sichern, den
Geschäftspartnern ein verlässlicher Partner und den Mitarbeitern ein guter und sicherer Arbeitgeber zu sein.
Kurz gefasst:
ƒ
Gründungsjahr 1922, seit 1986 notiert an der Wiener Börse
ƒ
Mitglied der 3 Banken Gruppe, selbständig bei Entscheidungen bezüglich Handelspolitik
ƒ
Auslandsmärkte: Slowenien, Kroatien, Slowakei; Italien und Ungarn in Form einer Repräsentanz
ƒ
Die wichtigsten Kennziffern des Geschäftsjahres 2010:
6,2 Mrd. EUR Bilanzsumme
+ 2,4 % mehr Spareinlagen (1,8 Mrd. EUR)
+ 4,1 % Steigerung des Kreditvolumens (4,6 Mrd. EUR)
So wie Sie als Unternehmer schnell handeln, entscheidet die BKS Bank rasch und kundenfreundlich.
Gegründet als reine Firmenkundenbank ist die BKS Bank seit jeher eng mit Unternehmen verbunden. Sie bietet flexible Lösungen an und
unterstützt den Unternehmer in allen mit Bankgeschäften zusammenhängenden Bereichen des täglichen Betriebs. Unternehmer
profitieren damit von langjähriger Erfahrung und von frischem Know-how.
BKS Bank – Wachsen Sie mit uns!
Ihr Kontakt:
BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
Eurovea Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava
T: 00421 - (0)2 - 32 32 30 00
E: [email protected]
W: www.bksbank.sk
Ing. Branislav Rada, Firmenkundenleiter
T: 00421 - (0)2 - 32 32 30 33 E: [email protected]
Ing. Martin Hlavatý, Firmenkundenbetreuer - Senior
T: 00421 - (0)2 - 32 32 30 34 E: [email protected]
Objavte
Silvester v termálnych kúpeľoch
Silvester v termálnych kúpeľoch St. Martins Therme
Oslávte raz Silvester inak – tentokrát v termálnych kúpeľoch St. Martins Therme a skĺznite do nového roka
po našej 90 metrov dlhej šmykľavke. Pri bohatom silvestrovskom bufete a elegantnom pohári sektu sa môžte
v sprievode hudby a našom polnočnom ohňostroji preplávať alebo pretancovať do nového roka.
Váš podrobný silvestrovský program od 17 hodiny:
• pozývame Vás k slávnostnému bufetu medzi 19 a 22.00 hodinou v reštaurácii termálnych kúpeľov
• o polnoci si môžete vychutnať hneď vedľa termálnych bazénov (na letnom ostrove Summer Island)
nádherný ohňostroj
• ...a nesmie pritom chýbať pohár sektu – to všetko objavíte samozrejme v príjemne teplej vode
termálneho bazéna alebo sa pretancujte pri valčíkových tónoch do nového roka
• o hudbu bude výborne postarané (od 20 hodiny v reštaurácii)
• počas večera budú na strope átria termálneho areálu premietané krátke filmy z regiónu
• od 24 hodiny sa v reštaurácii bude podávať posilňujúci polnočný bufet
• nový rok začne správnou zálievkou v saune, objavte o 0.30 hodine Vašu prvú „novoročnú zálievku v
St. Martins so sektom od Szigetiho“- v saune
• termálne kúpele budú otvorené do 2 hodiny ráno (koniec kúpania - 1.1.2012 o 01.40 hodine)
• „Don‘t drink & drive!“ samozrejme môžete Vaše auto zaparkovať v podzemnej garáži termálnych kúpeľov
zdarma, ... a to až do 22 hodiny prvého dňa v novom roku. Pri pokladni ter málnych kúpeľov Vám radi
zorganizujú výhodný odvoz taxíkom pre Váš bezpečný návrat domov.
• od 16 do 19.00 hodiny bude reštaurácia zatvorená. Počas tohto času si môžete dať nápoje a malé
občerstvenie v saunovom bare. Tento bude voľne prístupný!
Cena za silvestrovský program bez vstupu do sauny a príplatku za saunu od 17 hodiny
... pre dospelých: € 55,... pre mládež (7-14 rokov): € 35,... pre deti (0-6 rokov): zdarma
Cena vstupenky pre dospelého podľa cenníka:
Denná vstupenka € 22,-; Sunset vstupenka od 17 hodiny € 14,Prihláška je potrebná na tel. č. +43 (0) 2172 - 20 500 600 alebo [email protected]
Prosím zoberte do úvahy obmedzený počet účastníkov! Termálne kúpele sú otvorené do 2 hodiny –
koniec kúpania o 01.40 hodine
St. Martins Therme & Lodge, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen; www.stmartins.at
Entdecken Sie,
Silvester in der Therme
Silvester in der St. Martins Therme
Feiern Sie Silvester einmal anders - dieses mal in der St. Martins Therme und rutschen Sie auf
unserer 90 Meter langen Rutsche ins neue Jahr: Bei reichhaltigem Silvesterbuffet und einem
eleganten Glas Sekt können Sie bei Musikbegleitung und unserem Mitternachtsfeuerwerk ins Neue
Jahr schwimmen oder tanzen.
Ihr Silvesterprogramm im Detail ab 17 uhr:
• Im Marktrestaurant bitten wir zum Buffet zwischen 19 und 22.00 Uhr
• Um Mitternacht gibt es direkt bei der Therme (auf Summer Island) ein wunderschönes Feuerwerk
• ... ein Glas Sekt darf dabei nicht fehlen - das alles entdecken Sie natürlich im wohlig warmen
Thermalbecken oder tanzen Sie bei Walzerklängen ins neue Jahr
• Musikalisch werden Sie bestens unterhalten (ab 20 Uhr im Marktrestaurant)
• Im Laufe des abends werden auf die Thermenatriumdecke Kurzfilme aus der Region projiziert
• Ab 24 Uhr erhalten Sie im Marktrestaurant ein kräftigendes Mitternachtsbuffet
• Das neue Jahr beginnt mit einem richtigen Aufguss, entdecken Sie um 0.30 Uhr Ihren ersten
„St. Martins Neujahrs-Szigeti-Sekt“- Aufguss in der Sauna
• Die Therme ist bis 2 Uhr früh geöffnet (Badeschluss - 1.1.2012 01.40 Uhr)
• „Don‘t drink & drive!“ Selbstverständlich können Sie Ihr Fahrzeug gratis in der Thermengarage
parken, ... gerne auch noch bis 22 Uhr des ersten Tages im neuen Jahr. Die Thermenkassa
organisiert Ihnen gerne ein günstiges Taxi für Ihren sicheren Heimweg.
• Von 16 bis 19.00 Uhr ist das Marktrestaurant geschlossen. Während dieser Zeit erhalten Sie in
der Saunabar Getränke und Snacks. Diese ist frei zugänglich!
Preis für das Silvesterprogramm exkl. Thermeneintritt und Saunazuschlag ab 17 Uhr
... für Erwachsene: € 55,–
... für Jugendliche (7-14 Jahre): € 35,–
... für Kinder (0-6 Jahre): gratis
Eintrittspreis für Erwachsene lt. Tarif:
Tagesthermeneintritt € 22,-; Sunsetkarte ab 17 Uhr € 14,Anmeldung erforderlich unter +43 (0) 2172 - 20 500 600 oder [email protected]
Bitte beachten Sie die begrenzte Teilnehmeranzahl!
Die Therme ist bis 2 Uhr geöffnet - Badeschluss 01.40 Uhr
St. Martins Therme & Lodge, Im Seewinkel 1, 7132 Frauenkirchen; www.stmartins.at
16/12/2011
TRADIČNÁ VIANOČNÁ OCHUTNÁVKA VÍN
WIE(H)NNACHTSFEST – WEINVERKOSTUNG
SLOVENSKO-RAKÚSKA OBCHODNÁ KOMORA SLOWAKISCH- ÖSTERREICHISCHE HANDELSKAMMER
Kutlíkova 17, P.O. Box 228 814 99 Bratislava Tel. 00421/2/63 53 67 87,88, Fax. 00421/2/63 53 67 89,
mail: [email protected], www.sohk.sk
Download

Nr. 12/2011 - Slovensko-Rakúska obchodná komora