Wilfried Krenn
Herbert Puchta
Ideen 3
Glossar Deutsch-Slowakisch
Nemecko-slovenský slovník
Übersetzung: Michaela Kováčová
Hueber Verlag
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Chronologische Wortliste
Die chronologische Wortliste enthält alle Wörter dieses Buches mit Angabe der Seiten, auf denen sie
zum ersten Mal vorkommen.
(Pl.) = Nomen wird nur oder meist im Plural verwendet
(Sg.) = Nomen wird nur oder meist im Singular verwendet
..
= Umlaut, prehláska
Erweiterungswortschatz, rozširujúca slovná zásoba = kursiv gedruckt
Wer? Wie? Was? Wo?
Seite 7
ansehen
Lieblingsspeise, die, -n
Urlaub, der, -e
verbringen
verdienen
Sportart, die, -en
Hausboot, das, -e
Campingplatz, der, ..e
Nachhilfe, die (Sg.)
Australien
reisen
Schach, das (Sg.)
Pizza Hawaii, die, Pizzas
tauschen
Zeichnung, die, -en
Partnerinterview, das, -s
Wunsch, der, ..e
einsammeln
verteilen
indem
Kasten, der, ..
wählen
Thema, das, -en
Erfindung, die, -en
Entdeckung, die, -en
persönlich
interviewen
zählen
China
pozrieť si, prezrieť si
obľúbené jedlo
dovolenka
stráviť (prázdniny, dovolenku)
zarobiť (peniaze)
druh športu
hausbót
kemping
doučovanie
Austrália
cestovať
šach
pizza Havaj
vymeniť si, vymieňať
kresba
rozhovor s partnerom/ so spolužiakom
želanie
zozbierať
rozdať, rozdeliť
tým, že; tak, že
rámik,
vybrať, voliť, zvoliť
téma
vynález
objav
osobný, osobne
urobiť rozhovor s niekým
počítať, spočítať
Čína
Modul 7 Miteinander leben
Lektion 25
Tier und Mensch
Seite 10
mitteilen
zuordnen
knurren
schnurren
Schimpanse, der, -n
umarmen
küssen
sich wohl fühlen
Vertrauen, das (Sg.)
warnen
povedať, oznámiť
priradiť
vrčať
priasť (mačka)
šimpanz
objať
pobozkať, bozkávať
cítiť sa dobre
dôvera
varovať
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Laune, die, -n
Gefühl, das, -e
Zeichen, das, Kommunikation, die (Sg.)
Laut, der, -e
Ton, der, ..e
Stimme, die, -n
Körpersprache, die (Sg.)
Gestik, die (Sg.)
Mimik, die (Sg.)
Körperteil, der, -e
unterstreichen
Forscher, der, gelingen
verwenden
Schriftzeichen, das, Artgenosse, der, -n
kommunizieren
selbstständig
erfinden
erleben
Wissenschaftler, der, -
nálada
pocit
znak
komunikácia
hláska
zvuk
hlas
reč tela
gestá (pl.)
mimika
časť tela
podčiarknuť
výskumník
podariť sa
použiť, používať
písané znaky
príslušník svojho (vlastného) druhu
komunikovať
samostaný, samostatne, bez cudzej pomoci, sám
vynájsť
zažiť
vedec
Seite 11
Vermutung, die, -en
Affe, der, -en
Schimpansenweibchen, das, ungefähr
halbes Jahr
Afrika
USA, die (Pl.)
Beginnen
Psychologe, der, -n
Gebärdensprache, die (Sg.)
unterrichten
Versuch der, -e
sich unterhalten
Schimpansensprache, die, -n
identisch
Mama, die, -s
Papa, der, -s
Menschenkind, das, -er
sondern
Umarmung, die, -en
weitere
Gegenstand, der, ..e
Aktivität, die, -en
abstrakt
Form, die, -en
bilden
Wassermelone, die, -n
Frucht, die, ..e
Weihnachtsbaum, der, ..e
einzig
Adoptivsohn, der, ..e
dabei
hypotéza, domnienka
opica
samica šimpanza
približne
pol roka
Afrika
USA
začať
psychológ
znaková reč, posunková reč
vyučovať
pokus
rozprávať sa, zabávať sa
reč šimpanzov
identický, rovnaký
mama
tata, ocko
ľudské dieťa
ale, však
objatie
ďalší
predmet
aktivita
abstraktný
forma
tvoriť
melón, dyňa červená
plod
vianočný stromček
jediný
adoptovaný syn
pritom
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
inzwischen
Primat, der, -en
sprachbegabt
Lebewesen, das, allerdings
Voraussetzung, die, -en
erfüllen
erfolgreich
Möglichkeit, die, -en
bekanntlich
Zeichensprache, die, (Sg.)
stumm
Gorilla, der, -s
Affenart, die, -en
meistens
ähnlich
Begegnung, die, -en
positiv
Monat, der, -e
Elefant, der, -en
medzičasom, medzitým, odvtedy
primát
jazykovo nadaný, schopný naučiť sa jazyk
organizmus, živý tvor
avšak
predpoklad, podmienka
splniť
úspešný, úspešne
možnosť
ako je známe
znakový jazyk
nemý
gorila
druh opice
väčšinou
podobný, podobne
stretnutie
pozitívny, dobrý
mesiac
slon
Seite 12
Biografie, die, -n
Zeittafel, die, -n
Textabschnitt, der, -e
Station, die, -en
fangen
Pfleger, der, sterben
Geburt, die, -en
Schimpansenbaby, das, -s
Heim, das, -e
umziehen
danach
Hundert, das, -e
pflegen
sorgen (für jmdn.)
jahrelang
Erlebnis, das, -se
Schimpansin, die, -nen
etw. / jmdn. wiegen
sich nähern
verlangen
Tod, der, -e
fort
sinken
Ecke, die, -n
starren
Leere, das (Sg.)
Handel, der (Sg.)
Jäger, der, Urwald, der, ..er
töten
Dollar, der, -s
Kunde, der, -n
Amerika
biografia, životopis
chronologická tabuľka
odsek textu
životná etapa, zastavenie
chytiť
ošetrovateľ
zomrieť, zdochnúť
pôrod, narodenie
mláďa šimpanza
domov
presťahovať sa
potom
stovky
starať sa, ošetrovať, opatrovať
starať sa
dlhé roky
zážitok
samička šimpanza
kolísať
približovať sa
žiadať, požadovať
smrť
preč
klesnúť
kút, roh
zízať, čumieť
prázdno
obchod
poľovník
prales
zabiť
dolár
zákazník, klient
Amerika
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
überleben
tief
depressiv
springen
schreien
kaum
sich beruhigen
Mal, das, -e
seit
Fernsehraum, der, ..e
Fernsehapparat, der, -e
schauen
hinausgehen
klettern
jmdn. begeistern
Band, das, ..er
noch einmal
Übersetzung, die, -en
Leben, das, -
prežiť
hlboko, hlboký
depresívny
skákať, vyskakovať
kričať, vrieskať
takmer vôbec, skoro,
upokojiť sa
krát, raz
od
miestnosť s televízorom
televízor
pozerať
vyjsť von
liezť, šplhať sa
nadchnúť niekoho
páska
ešte raz
preklad
život
Seite 13
zuordnen
besonderrennen
wohl
Liste, die, -n
Erklärung, die, -en
Handlung, die, -en
Zeitpunkt, der, -e
Zeitspanne, die, -n
Vergangenheit, die (Sg.)
öfter
Gegenwart, die (Sg.)
reagieren
priradiť
zvláštny
bežať, utekať, letieť, hnať sa
asi
zoznam
vysvetlenie
dej, skutok, čin, konanie,
čas, chvíľa
časový úsek
minulosť
častejšie
prítomnosť
reagovať
Seite 14
Geste, die, -n
begrüßen
jmdn. verabschieden
winken
jmdn. beleidigen
sich weigern
sich erschrecken
nachdenken
bitten (um)
ein Gespräch führen
angenehm
gestikulieren
wild
wegschauen
nicken
lächeln
verschränken
zurücklehnen
Interview, das, -s
Dr. = Doktor, der, -en
gesto
pozdraviť
rozlúčiť sa s niekým
mávať, kývať
uraziť niekoho
odvážiť sa
zľaknúť sa
rozmýšľať
prosiť (o)
viesť rozhovor
príjemný, príjemne
gestikulovať
intenzívne, divo, divý,
odvrátiť hlavu
prikývnuť
usmiať sa
skrížiť (ruky)
oprieť sa
interview, rozhovor
doktor
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Inhalt, der, -e
ob
Zuhörer, der, Sprecher, der, jmdm. zustimmen
spiegeln
Spiegel, der, jmdn. ärgern
Rolle, die, -n
Haustier, das, -e
Urlaubsreise, die, -n
diesmal
anschauen
egal
obsah
či
poslucháč
hovoriaci
súhlasiť s niekým
zrkadliť
zrkadlo
hnevať niekoho
rola
domáce zviera
zájazd
tentoraz
pozrieť sa na…
jedno
Seite 15
ergänzen
Kontakt, der, -e
Leine, die, -n
Maulkorb, der, ..e
Straßenseite, die, -n
aggressiv
beißen
jmdn. behandeln
Besitzer, der, Hundeführerschein, der, -e
jmdm. etw. tun
Tierexpedition, die, -en
Tierheim, das, -e
Seminar, das, -e
Nicht wahr?
Hi
ebenfalls
Köter, der, -
doplniť
kontakt
vôdzka, vodidlo
náhubok
strana ulice
agresívny
hrýzť
zaobchádzať s niekým nejako
majiteľ
povolenie na chov psa
urobiť niekomu niečo
expedícia za zvieratami
útulok
seminár
však?
Čau, Čaves
rovnako
psisko
Seite 16
fair
Erwachsene, die / der, -n
Situation, die, -en
Unfallbericht, der, -e
Unfallhergang, der (Sg.)
durch
herumlaufen
Richtung, die, -en
weiterfahren
Kinderwagen, der, stürzen
Nachrichten, die (Pl.)
etc.
schriftlich
Rollenspiel, das, -e
Polizistin, die -nen
Polizist, der, -en
befragen
Hundebesitzerin, die, -nen
jeweils
fér
dospelý
situácia
správa o nehode
priebeh nehody
cez
pobehovať
smer
ísť ďalej
kočík
spadnúť, zletieť
správy
atď.
písomne
rolová hra
policajtka
policajt
vypytovať sa
majiteľka psa
každý
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Rollenkarte, die, -en
mündlich
Geschwindigkeit, die, -en
Bein, das, -e
gebrochen (sich etw. brechen)
Krankenwagen, der, Radfahrer, der, Gehweg, der, -e
verletzt sein
Unterschied, der, -e
aufschreiben
kartička s opisom role
ústne
rýchlosť
noha
zlomený (lámať niečo)
sanitka
cyklista
chodník
byť zranený
rozdiel
napísať
Seite 17
sich trennen (von jmdm.)
jmdn. retten
Keller, der, Reihenfolge, die, -n
seltsam
Abschied, der, -e
früh
jmdn. führen
Begrüßung, die, -en
herzlich
Katzenart, die, -en
stoßen
fröhlich
gefleckt
abseits
aufmerksam
beobachten
Badezimmer, das, Pflaster, das, Wunde, die, -n
verschwinden
schlimm
Abfahrt, die, -en
weglaufen
wiederkommen
weg
entwickeln
Beziehung, die, -en
überallhin
Familienmitglied, das, -er
füttern
fressen
locken
hochheben
hungrig
riesig
Regal, das, -e
sich aufstellen
jedoch
fauchen
hochspringen
kratzen
aufschreien
rozísť sa, odlúčiť sa
zachrániť niekoho
pivnica
poradie
čudný, zvláštny, podivuhodný
rozlúčka
skoro
viesť
pozdrav
srdečný
mačací spôsob
oprieť, naraziť, vraziť
radostný, radostne
fľakatý
stranou
pozorne, pozorný
pozorovať
kúpeľňa
rýchloobväz, náplasť
rana
zmiznúť
zlý
odchod, odjazd
ujsť
vrátiť sa
preč
vyvíjať sa
vzťah
všade
člen rodiny
kŕmiť
žrať
lákať
zdvihnúť
hladný
obrovský
regál, polica
postaviť sa
ale, no, avšak
prskať
vyskočiť
škriabať
vykríknuť, skríknuť
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
bluten
sich umdrehen
hinter
Geräusch, das, -e
kippen
umfallen
unzertrennlich
Internatsschule, die, -n
Schule, die, -n
verzweifelt
Träne, die, -n
Wagen, der, deutlich
mysteriös
träumen
anlächeln
krvácať
otočiť
za
zvuk, šum
prevrhnúť, prevrátiť sa
zvaliť sa, prevrátiť sa, spadnúť
nerozlučný
internátna škola
škola
zúfalý
slza
auto
zreteľný, zreteľne
mysteriózny, záhadný
snívať
usmiať sa
Lektion 26
Das finde ich lustig!
Seite 18
Humor, der (Sg.)
jmdn. zum Lachen bringen
Statistik, die, -en
durchschnittlich
Mediziner, der, Karikatur, die, -en
Witz, der, -e
Szene, die, -n
erwarten
insgesamt
Zahl, die, -en
Clown, der, -s
lächerlich
Autoritätsperson, die, -en
Ding, das, -e
etw. entscheiden
sich beschweren
Reaktion, die, -en
Leser, die, solchKritik, die, -en
Karikaturistin, die, -nen
humor
rozosmiať niekoho
štatistika
priemerne, priemerný
lekár
karikatúra
vtip
scéna, scénka, situácia
očakávať
spolu, celkom, dovedna
počet, číslo
klaun
smiešny
autorita
vec, záležitosť
rozhodnúť, rozhodovať
sťažovať sa
reakcia
čitateľ
taký
kritika
karikaturistka
Seite 19
befreien
aktuell
Leserin, die -nen
vergangen
deutsch
erscheinen
überhaupt
offen
ernst
eben
sich wundern
oslobodiť
aktuálne, aktuálny, in
čiateľka
uplynulý
nemecký, nemecky
objaviť sa
vôbec
otvorený, otvorene
vážny, vážne
práve, len-len, rovný
diviť sa, čudovať sa
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
kritisch
Zigarette, die, -n
manchgeschmacklos
ignorieren
Kritiker, der, Karikaturist, der, -en
abbilden
Realität, die (Sg.)
übertreiben
vorkommen
Schuldirektor, der, -en
drucken
Stil, der, -e
schwerfallen
attraktiv
Koch, der, ..e
Schulmensa, die, -en
kritický, kriticky
cigareta
niektorý
nevkusný
ignorovať
kritik
karikaturista
zobraziť, vyobraziť
realita, skutočnosť
preháňať, zveličovať
vyskytovať sa, stať sa, prihodiť sa
riaditeľ školy
tlačiť
štýl
padnúť zaťažko
atraktívny
kuchár
školská jedáleň
Seite 20
Direktor, der, -en
Pointe, die, -n
Zeug, das (Sg.)
verstecken
Kanada
Urlaubsort, der, -e
Rezeption, die, -en
Meerblick, der (Sg.)
Blick, der, -e
nachdem
fertig
abräumen
Kellner, der, Geschirr, das (Sg.)
Rechnung, die, -en
Schnitzel, das, naja
eher
zufällig
Masern, die (Pl.)
ansteckend
Krankheit, die, -en
Drucker, der, funktionieren
Stecker, der, Steckdose, die, -n
stecken
verbinden
starten
Stewardess, die, -en
Passagier, der, -e
riaditeľ
pointa
vec
schovať, skryť
Kanada
miesto dovolenky
recepcia
výhľad na more
výhľad, pohľad
potom čo, len čo, keď
hotový, hotovo
odpratať
čašník
riad
účet
rezeň
no,
skôr
náhodou, náhodne, náhodný
osýpky
nákazlivý
choroba
tlačiareň
fungovať
zástrčka
zásuvka
zasunúť
spojiť
naštartovať, vyštartovať, štartovať
letuška, stevardka
cestujúci
Seite 21
Babysitterin, die, -nen
übrigens
Pony, das, -s
pestúnka, babysitterka
mimochodom
poník
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
brav
Cartoon, der, -s
sich vorstellen
erraten
Ort, der, -e
Hotelrezeption, die, -en
Sprechblase, die, -n
poslušný, dobrý, poslušne
karikatúra
predstaviť si, sa
uhádnuť
miesto
recepcia
bublina
Seite 22
Ausschnitt, der, -e
Erzählung, die, -en
Skala, die, -en
neutral
verlassen
brüllen
zerstören
Überraschung, die, -en
Zorn, der (Sg.)
Einsamkeit, die (Sg.)
Komik, die (Sg.)
Sorge, die, -n
Eifersucht, die
Verzweiflung, die (Sg.)
eifersüchtig
einsam
zornig
besorgt sein
durstig
Gesundheit, die (Sg.)
Trauer, die (Sg.)
wütend
Wut, die (Sg.)
Assoziationsspiel, das, -e
Monatsname, der, -n
assoziieren
Trainingscamp, das, -s
Assoziation, die, -en
Urlaubserlebnis, das, -se
úryvok, výstrižok
rozprávanie
škála
neutrálny
opustiť
kričať, revať
zničiť
prekvapenie
hnev
samota
komika, komickosť
starosť
žiarlivosť
zúfalstvo
žiarlivý, žiarlivo
sám, osamelý
nahnevaný, nahnevane
byť ustarostený
smädný
zdravie
smútok
nazúrený, rozúrený, veľmi rozhnevaný
hnev, zúrivosť
hra s asociáciami
názov mesiaca
asociovať
sústredenie, tréningový tábor
asociácia
zážitok z dovolenky
Seite 23
Anfang, der, ..e
Wiederholung, die, -en
Schadenfreude, die (Sg.)
schadenfroh
Popcorn, das (Sg.)
Kinosaal, der, ..e
Saal, der, ..e
Kinocafé, das, -s
SMS, die, bemerken
gemein
böse
začiatok
opakovanie
škodoradosť
škodoradostný
pukance
kinosála
sála
bufet, kafetéria v kine
SMS
spozorovať, všimúť si, poznamenať
zákerný, podlý
zlý
Seite 24
nachher
gleichzeitig
potom
súčasne
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
während
bevor
Chip, der, -s
stehlen
Schinken, der, schneiden
sich kümmern
an etw. riechen
Dose, die, -n
Katzenfutter, das (Sg.)
zurückstellen
Backofen, der, ..
schieben
würzen
Gewürz, das, -e
beschäftigt sein
kým, zatiaľ čo, medzitým čo
predtým ako, skôr ako, prv než
čip
ukradnúť
šunka
krájať
starať sa
privoňať, ovoňať
plechovka
potrava pre mačky
vrátiť, položiť, postaviť (späť) na miesto
rúra na pečenie
vsunúť, strčiť, tlačiť
koreniť, okoreniť
korenie
byť zamestnaný, zaneprázdnený
Seite 25
Kamera, die, -s
Geldbeutel, der, Einkaufstüte, die, -n
Tüte, die, -n
protestieren
energisch
sowieso
Gebäck, das (Sg.)
Geschäftsführer, der, Fernsehteam, das, -s
mitfilmen
Unterhaltungssendung, die, -en
Alltag, der (Sg.)
(un)gewöhnlich
begegnen
zurechtkommen
filmen
empört
Gefühlsreaktion, die, -en
Verhaltensforscher, der, handeln
sobald
Backwaren, die (Pl.)
einwerfen
Becher, der, voll
stoppen
überlaufen
herausfinden
sich amüsieren
einfallen
Trick, der, -s
besorgen
fotoaparát, kamera
peňaženka
igelitka, nákupné vrecko
igelitka
protestovať
energicky, energický
tak či tak, beztak
pečivo
vedúci, konateľ spoločnosti
televízny tím
filmovať, natáčať
zábavná relácia, zábavný program
všedný deň
atypický, nevšedný, nie bežný
stretúť sa
zvládať, poradiť si
filmovať
pobúrený, rozhorčený
citová, emocionálna reakcia
etológ, vedec, skúmajúci správanie
konať
akonáhle, hneď čo
pečivo
vhodiť
pohár
plný
zastaviť
pretiecť, pretekať
zistiť
zabávať sa
napadnúť niekomu niečo
trik
zaobstarať
Lektion 27
Ich weiß, woran du denkst ...
Seite 26
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
übernatürlich
Fähigkeit, die, -en
Mentalist, der, -en
Zauberkünstler, der, Psychotherapeutin, die, -nen
Wahrsagerin, die, -nen
jmdn. überraschen
Publikum, das (Sg.)
geistig
Vorstellung, die, -en
Kartentrick, der, -s
verraten
Zukunft, die (Sg.)
Methode, die, -n
Präsentation, die, -en
Zuschauer, der, körperlich
mental
Gedanke, der, -n
jmdn. täuschen
ehrlich
Wahrheit, die, -en
Eintrag, der, ..e
Chatroom, der, -s
Puma, der, -s
Show, die, -s
Zweifel, der, bloß
Cold Reading, das (Sg.)
zweifeln
achten (auf)
lenken
beeinflussen
zusehen
nadprirodzený
schopnosť
hádač myšlienok
kúzelník
psychoterapeutka
veštkyňa
prekvapiť niekoho
publikum
duševný
predstavenie
trik s kartami
prezradiť
budúcnosť
metóda
prezentácia
divák
telesný
mentálny, duševný
myšlienka
miasť, klamať niekoho
čestný, poctivý, úprimný, otvorený
pravda
príspevok
chatroom
puma
šou
pochybnosť
len, iba
cold reading
pochybovať
dávať pozor na
riadiť, zamerať, smerovať
ovplyvňovať, ovplyvniť
pozorovať, sledovať, prizerať sa,
Seite 27
auffordern
vyzvať
hindern
brániť, prekážať niekomu v niečom,
Macht, die, ..e
moc
Mühe, die, -n
námaha
hart
tvrdo, tvrdý
Täuschungskünstler, der, iluzionista
Magier, der, kúzelník, mág
Kollege, der, -n
kolega
Österreich
Rakúsko
behaupten
tvrdiť
Fernsehshow, die, -s
televízna šou
Zahnbürste, die, -n
zubná kefka
aufhängen
zavesiť
unbewusst
nevedomky, nevedomý
riskieren
riskovať
eigenvlastný
Bungeeseil, das, -e
lano pri bungee jumpingu (skákaní z veľkých výšok na pružnom lane)
Turm, der, ..e
veža
Kandidatin, die, -nen
kandidátka
Seil, das, -e
lano
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Länge, die, -n
Sprung, der, ..e
überstehen
aussuchen
Entscheidung, die, -en
innervertrauen
Technik, die, -en
Kleinigkeit, die, -en
Intonation, die, -en
Atemrhythmus, der, -rhythmen
Weise, die, -n
ausreichen
greifen
einsetzen
Helfer, der, Psychologie, die (Sg.)
dĺžka
skok
vyviaznuť, prežiť, zvládnuť
vyhľadať, vyhľadávať
rozhodnutie
vnútorný
dôverovať
technika
maličkosť
intonácia
rytmus dýchania, pravidelnosť dychu,
spôsob
vystačiť
siahať
nasadiť, použiť
pomocník
psychológia
Seite 28
auf jmdn. hören
Zeile, die, -n
Lüge, die, -n
Wette, die, -n
britisch
wetten
folgendVerbot, das, -e
beinhalten
Knopf, der, ..e
Mitte, die, -n
drücken
damit
schließlich
Prozess, der, -e
lösen
Tipp, der, -s
Resultat, das, -e
počúvnuť niekoho, dať na niekoho
riadok
lož
stávka
britský
staviť sa
nasledovný
zákaz
obsahovať
gombík, tlačidlo
stred
tlačiť
s tým
nakoniec
proces
vyriešiť
tip, rada
výsledok, riešenie
Seite 29
Lernphase, die, -n
fáza učenia
überzeugen
presvedčiť
übernehmen
prevziať
einzeljednotlivý, jednotlivo
Einzelne, der
jednotlivec
Verantwortung, die, -en
zodpovednosť
Boden, der, ..
zem, podlaha
Terrasse, die, -n
terasa
Verantwortungsdiffusion, die (Sg.) rozptýlenie zodpovednosti, stav kedy sú kvázi všetci zodpovední za
všetko, no v podstate sa nik necíti zodpovedný za nič, pričom sa
môže vyhovoriť na ostatných
Schulfest, das, -e
školská oslava
sich melden
hlásiť sa
Werbefernsehen, das (Sg.)
televízna reklama
Formel, die, -n
vzorec
Zahncreme, die, -s
zubná pasta
obwohl
hoci
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
beschließen
rozhodnúť sa
Seite 30
Psychotrick, der, -s
Medizin studieren
Lotto, das (Sg.)
Fitnesscenter, das, Solarium, das, -en
Negation, die, -en
Fitnessregel, die, -n
joggen
Friseurlehre, die, -n
Sport treiben
Bestehen
Führerscheinprüfung, die, -en
Erfolg, der, -e
psychotrik
študovať medicínu
lotéria, obdoba Športky v Nemecku
posilňovňa, fitnes centrum
solárium
negácia, zápor
pravidlá firnesu
behať
vyučenie za kaderníčku
športovať
obstáť (pri skúške)
skúška na vodičské oprávnenie (vodičák)
úspech
Seite 31
Kommunikationsstrategie, die, -n
abhängen
gemeinsam
ausprobieren
Ballsportart, die, -en
Strategie, die, -n
sich widersprechen
Kontrasuggestion, die, -en
Liebesfilm, der, -e
babysitten
Smiley, das, -s
Fahrprüfung, die, -en
ablehnen
komunikačná stratégia
závisieť
spolu, spoločne
vyskúšať
loptový šport
stratégia
odporovať si
kontrasugescia
romantický film, slaďák
opatrovať deti
smajlík
vodičák
odmietnuť
Seite 32
Fahrschule, die, -n
Videokamera, die, -s
anmelden
statt
Ratschlag, der, ..e
Straßenverkehr, der (Sg.)
Handschuh, der, -e
aufwärmen
durchlesen
reservieren
autoškola
videokamera
prihlásiť sa
namiesto (toho, aby)
rada
premávka
rukavica
ohriať
prečítať
rezervovať
Seite 33
Mentaltrainer, der, Skispringer, der, ideal
topfit
Wettkampf, der, ..e
verhindern
Geist, der, -er
intensiv
österreichisch
Weltklassespringer, der, geschehen
tréneri autosugescie, mentálneho tréningu
skokan na lyžiach
ideálny, ideálne
v špičkovej forme
súťaž
zabrániť
duch
intenzívny, intenzívne
rakúsky
špičkový skokan na lyžiach
udiať sa
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
senden
Eintrittskarte, die, -n
rechtzeitig
Gemüsediät, die, -en
poslať, vysielať
vstupenka
včas
zeleninová diéta
Lektion 28
Es muss etwas getan werden!
Seite 34
Klimawandel, der (Sg.)
Grafik, die, -en
Temperatur, die, -en
Durchschnittstemperatur, die, -en
weltweit
steigen
zuvor
Experte, der, -n
annehmen
Grad, der, -e
rechnen (mit)
dramatisch
Folge, die, -n
spüren
Ereignis, das, -se
Sturmflut, die, -en
Gletscher, der, Korallenriff, das, -e
Meeresspiegel, der, bedrohen
Gefahr, die, -n
Küste, die, -n
Region, die, -en
trocken
nass
schmelzen
Küstenregion, die, -en
Wirbelsturm, der, ..e
Hurrikan, der, -e
Tornado, der, -s
klimatické zmeny, zmena klímy
graf, diagram, grafika
teplota
priemerná teplota
celosvetovo, na celom svete
stúpať
predtým, prv
expert, odborník
predpokladať
stupeň
počítať s
dramatický, dramaticky
následok, dôsledok
cítiť, pociťovať
udalosť
záplava spôsobená prívalovými dažďami zvlášť v pobrežných
oblastiach, prílivová vlna
ľadovec
koralový útes
hladina mora
ohrozovať, ohroziť
nebezpečenstvo
pobrežie
oblasť, región
suchý
mokrý, vlhký
rozpúšťať sa
pobrežná oblasť
veterná smršť
hurikán
tornádo
Seite 35
Paradies, das (Sg.)
Naturschutzgebiet, das, -e
Taxifahrer, der, Fahrgast, der, ..e
transportieren
Inselstaat, der, -en
Pazifik, der (Sg.)
Heimatinsel, die, -n
genießen
Palme, die, -n
wunderschön
Grund, der, ..e
Bewohner, der, -
raj
chránená prírodná oblasť
taxikár
cestujúci
voziť, transportovať
ostrovný štát
Tichý oceán, Pacifik
rodný ostrov
užívať si
palma
nádherný, prekrásny, nádherne, krásne
dôvod
obyvateľ
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Heimat, die (Sg.)
Globus, der, Globen / Globusse
entfernt sein
Nordsee, die (Sg.)
Einklang, der (Sg.)
Kultur, die, -en
Existenz, die, -en
Kampf, der, ..e
sich gewöhnen an / gewöhnt sein
Großteil, der, -e
überfluten
häufig
investieren
schützen
konkret
Umzug, der, ..e
Anstieg, der, -e
kämpfen
Feld, das, -er
knapp
schlucken
Premierminister, der, appellieren
Verantwortliche, der / die, -en
Mitgliedsliste, die, -n
streichen
existieren
Dasein, das (Sg.)
Möbel, die (Pl.)
Tabelle, die, -n
Hoffnung, die, -en
vlasť, domovina
zemeguľa
byť vzdialený
Severné more
harmónia, súzvuk
kultúra
existencia
boj
zvyknúť si na, byť zvyknutý
veľká časť
zaplaviť
často, častý
investovať
chrániť
konkrétne, konkrétny
sťahovanie
nárast
bojovať
pole
nedostatočný, málo
zhltnúť
premiér, predseda vlády
apelovať
zodpovedný
zoznam členov
vyčiarknuť, škrtnúť
existovať
bytie, existencia
nábytok
tabuľka
nádej
Seite 36
Gletscherdicke, die (Sg.)
sich verändern
abnehmen
zunehmen
Zentimeter, der, Rückgang, der (Sg.)
erkennen
Wassertemperatur, die, -en
Ozean, der, -e
hrúbka ľadovca
zmeniť sa
ubudnúť, zmenšiť sa, schudnúť
pribudnúť, pribrať
centimeter
úbytok
(s)poznať, rozoznať
teplota vody
oceán
Seite 37
Schlagzeile, die, -n
Kraftwerk, das, -e
Tiger, der, Tanker, der, Luft, die, ..e
Tankerunglück, das, -e
Frankreich
Protest, der, -e
Kraftwerksbau, der, -ten
Sushi, das, -s
Stadtbewohner, der, -
titulok
elektráreň
tiger
tanker
vzduch
havária tankera
Francúzsko
protest
stavba elektrárne
sushi (tradičné japonské jedolo pripravené zo surových rýb,
kôrovcov, zeleniny a ryže)
obyvateľ mesta
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Mülldeponie, die, -n
sibirisch
aussterben
rätselhaft
Fischsterben, das (Sg.)
Krieg, der, -e
Öl, das, -e
fischen
verschmutzen
Energiereserve, die, -n
verbrauchen
Tierart, die, -en
ausrotten
Grundwasser, das (Sg.)
Bau, der, -ten
Gebäude, das, Ursache, die, -n
Bauprojekt, das, -e
Industriestaat, der, -en
Tankschiff, das, -e
Wohnort, der, -e
bauen
Alltagsleben, das (Sg.)
Umweltsituation, die (Sg.)
verbessern
Strecke, die, -n
Seite 38
erneuerbar
CO2
Atmosphäre, die, -n
Ausstoß, der, ..e
CO2-Bilanz, die, -en
Kohlekraftwerk, das, -e
Kilowattstunde, die, -n
Windkraftwerk, das, -e
Glühbirne, die, -n
Watt, das, bereitstellen
ausgeben
Kohle, die, -n
Windrad, das, ..er
Windpark, der, -s
Sonnenenergie, die (Sg.)
Atomkraft, die (Sg.)
Kernkraft, die (Sg.)
Wasserkraft, die (Sg.)
Zeitungsüberschrift, die, -en
Energieexperte, der, -n
Diplomingenieur, der, -e
fertigstellen
Spezialschiff, das, -e
zusammenbauen
skládka odpadu
sibírsky
vyhynúť
záhadný
úhyn rýb
vojna
ropa, olej
loviť ryby, rybárčiť
znečistiť
zásoby energie, energetické zásoby
spotrebovať, minúť
druh zvieraťa
vyhubiť, vykynožiť
podzemná voda
stavba
budova
príčina
stavebný projekt, stavba
priemyselne rozvinutý štát
tanker
bydlisko, miesto bydliska
stavať
bežný život
stav životného prostredia
zlepšiť
vzdialenosť
obnoviteľný
CO2, oxid uhličitý
atmosféra
výfuk
miera emisií CO2, ktoré vznikajú pri výrobe alebo používaní
nejakého produktu
tepelná elektráreň
kilowatthodina
veterná elektráreň
žiarovka
watt
poskytúť, dať k dispozícii
vydať
uhlie
veterná turbína
skupina veterných turbín
slnečná energia
atómová energia
jadrová energia
vodná energia
nadpis v časopise
expert na energiu
inžinier (v Rakúsku titul inžinier dostávajú aj absolventi
priemyslovky; na odlíšenie sa absolventi vysokoškolského
inžinierskeho štúdia označujú ako „Diplomingenieur“)
dokončiť, dohotoviť, dobudovať
špeciálna loď
zmontovať
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Stromleitung, die, -en
Strom, der (Sg.)
elektrisch
Energie, die, -en
Dänemark
Megawatt, das, Kernkraftwerk, das, -e
einsparen
vorlesen
vermessen
Broschüre, die, -n
Konzerttournee, die, -n
Schulband, die, -s
Schulchor, der, ..e
sich erkundigen
messen
Gewicht, das, -e
elektrické vedenie
prúd
elektrický
energia
Dánsko
megawatt
jadrová elektáreň
ušetriť
prednášať
premeriavať
brožúrka
koncertné turné
školská kapela
školský zbor
(s)pýtať sa, informovať sa
merať
váha
Seite 39
Ansage, die, -n
Heizöl, das (Sg.)
Energieverbrauch, der, ..e
Transportweg, der, -e
Nahrungsmittel, das, Erdöl, das (Sg.)
Luftverschmutzung, die (Sg.)
Stau, der, -s
heizen
Tick, der, -s
Gewohnheit, die, -en
etw. / jmdn. drehen
vegetarisch
Freiheit, die, -en
radikal
mobil
Lärm, der (Sg.)
nerven
Bücherregal, das, -e
Argument, das, -e
Vorteil, der, -e
Nachteil, der, -e
Parkgebühr, die, -en
oznam, správa, hlásenie
vykurovací olej
spotreba energie
dopravná cesta
potravina
ropa
znečistenie ovzdušia
zápcha
kúriť
návyk, tik, výstrednosť, vrtoch
zvyk
točiť niečo, niekoho
vegetariánsky
sloboda
radikálne, radikálny
mobilný, pohyblivý, mobilne
hluk
ísť na nervy
knižnica, regál na knihy
argument, dôvod
prednosť, výhoda
nevýhoda
parkovné, poplatok za parkovanie
Seite 40
Ökoregel, die, -n
Produkt, das, -e
Topf, der, ..e
Deckel, der, zurückdrehen
Wäschetrockner, der, trocknen
Wochentag, der, -e
Flugreise, die, -n
buchen
Elektrogerät, das, -e
Standby-Funktion, die (Sg.)
pravidlá na ochanu životného prostredia
produkt
hrniec
prikrývka
stlmiť, stíšiť, stiahnuť
sušička bielizne
sušiť
pracovný deň
let, letecký zájazd
objednať, rezervovať
elektrický spotrebič
funkcia pohotovostného režimu
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Gerät, das, -e
Regel, die, -n
Kerosin, das (Sg.)
Südamerika
Standby
Hamburg
Istanbul
Guatemala
Rechenaufgabe, die, -n
Tonne, die, -n (=1000 kg)
inklusive
Industrieproduktion, die, -en
doppelt
Drittel, das, Verbrauch, der (Sg.)
falls
wegen
Einkaufswagen, der, Herd, der, -e
Heizung, die, -en
Türkei, die
ziehen
Eisbär, der, -en
Malariamücke, die, -n
Mücke, die, -n
Bekannte, die/der, -n
spotrebič, prístroj
pravidlo
kerozín, letecký benzín
Južná Amerika
pohotovostný režim
Hamburg
Istanbul
Guatemala
matematická úloha
tona
vrátane
priemyselná produkcia
dvojnásobne, dvojnásobný
tretina
spotreba
ak, keď, v prípade že, pokiaľ
kvôli
nákupný vozík
sporák
kúrenie
Turecko
ťahať
ľadový medveď
komár z rodu Anopheles prenášajúci maláriu
komár
známy
Seite 41
Aussage, die, -n
barfuß
Pool, der, -s
cool
T-Shirt, das, -s
zwar
Nordpol, der (Sg.)
gescheit
(etw.) ändern
Klimaflüchtling, der, -e
Temperaturanstieg, der, -e
Impfstoff, der, -e
Infektionskrankheit, die, -en
Flüchtling, der, -e
Katastrophe, die, -n
Flucht, die, -en
fliehen
Medikament, das, -e
Windenergie, die (Sg.)
Solarenergie, die (Sg.)
alternativ
Energieprojekt, das, -e
Termin, der, -e
Kraftwerksbesichtigung, die, -en
Solaranlage, die, -n
výpoveď
bosý, naboso
bazén
skvelý, skvele
tričko
síce
severný pól
múdry
meniť
utečenec v dôsledku klimatických zmien
nárast, vzostup teploty
očkovacia látka
infekčná choroba
utečenec
katastrofa
útek
utekať
liek
veterná energia
slnečná energia
alternatívny, alternatívne
energetický projekt
termín
exkurzia v elektrárni
slnečné kolektory
Modul-Plus 7
Landeskunde
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Seite 42
Wildtier, das, -e
deutschsprachig
Nationalpark, der, -s
Quadratkilometer, der, dicht
Netz, das, -e
Lebensraum, der, ..e
dienen
Schweiz, die
Schutzgebiet, das, -e
Vortrag, der, ..e
sehenswert
Tierwelt, die (Sg.)
unterstützen
Wolf, der, ..e
Steinadler, der, Kranich, der, -e
Seehund, der, -e
Storch, der, ..e
Biber, der, Reiher, der, Fischer, der, Markenzeichen, das (Sg.)
Lufthansa, die
Bayern
Symbol, das, -e
Schweizer Alpen
einwandern
bezeichnen
Buchstabe, der, -n
divé zviera, zviera žijúce vo voľnej prírode
nemecky hovoriaci
národný park
kilometer štvrocový
hustý, husto
sieť
životný priestor, biotop
slúžiť
Švajčiarsko
chránené územie
prednáška
pozoruhodný
fauna
podporovať
vlk
orol skalný
žeriav
tuleň
bocian
bobor
volavka
rybár
znak
Lufthansa (nemecká letecká spoločnosť)
Bavorsko
symbol
Švajčiarske Alpy
prisťahovať sa
označiť, označovať
písmeno
Seite 43
Verhältnis, das, -se
erfahren
Braunbär, der, -en
Bär, der, -en
Honig, der (Sg.)
Bienenstock, der, ..e
europäisch
jagen
Jahrhundert, das, -e
Jahrzehnt, das, -e
Tierschützer, der, Liebling, der, -e
Medien, die (Pl.)
unglücklicherweise
Mahlzeit, die, -en
Stall, der, ..e
Bauer, der, -n
satt
kreuz und quer
Alpen, die (Pl.)
abwärts
Tal, das, ..er
vzťah, pomer
zistiť
medveď hnedý
medveď
med
úľ
európsky, európsky
loviť, poľovať
storočie
desaťročie
ochranca zvierat
miláčik
médiá
nanešťastie, žiaľ
jedlo
maštaľ, stajňa
roľník, poľnohospodár
sýty, dosýta
krížom-krážom
Alpy
dolu
dolina
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Spezialist, der, -en
Finnland
lebendig
Jagd, die (Sg.)
freigeben
Presse, die (Sg.)
verurteilen
Beschluss, der, ..e
Politiker, der, etw. vorziehen
Berührung, die, -en
guer
hinunter
Gebiet, das, -e
scharf
kritisieren
anhand
Stichwort, das, ..er
Nutztier, das, -e
Kontra, das, -s
recht haben
Schaf, das, -e
Tierschutzorganisation, die, -en
Schutzhundprojekt, das, -e
Schaden, der, ..
Schafbauer, der, -n
aufgeben
Schutzhund, der, -e
Heimatland, das (Sg.)
selten
Naturschutz, der (Sg.)
Tierschutz, der (Sg.)
Konflikt, der, -e
Naturschützer, der, Bevölkerungsgruppe, die, -n
špecialista
Fínsko
živý, živo
poľovačka
povoliť, uvoľniť
tlač
odsúdiť
rozhodnutie
politik
uprednostniť
kontakt, dotyk
krížom
dole
oblasť
ostrý
kritizovať
na základe
podnet
úžitkové zviera
proti
mať pravdu
ovca
organizácia ochrancov zvierat
projekt s ovčiakmi
škoda
chovateľ oviec
vzdať sa, prestať
ovčiak, strážny pes
vlasť
zriedka
ochrana prírody
ochrana zvierat
konflikt
ochranca prírody
skupina obyvateľstva
Modul-Plus 7
Projekt
Seite 44
Gruppenpräsentation, die, -en
auswählen
unterwegs
unbewohnt
abstürzen
Unglück, das, -e
Sahara, die
Überlebenshilfe, die, -n
sich überlegen
Überleben, das (Sg.)
Floß, das, ..e
Zündholz, das, ..er
Signalrakete, die, -n
Ruder, das, Öllampe, die, -n
skupinová prezentácia
vybrať
cestou
neobývaný
zrútiť sa
nešťastie
Sahara
pomôcky na prežitie
premyslieť si
prežitie
plť
zápalka
signálna raketa
veslo
olejová lampa, petrolejka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Seekarte, die, -n
Absturzgebiet, das, -e
Schwimmweste, die, -n
Bindfaden, der, ..
Wasserkanister, der, Süßwasser, das (Sg.)
Kissen, das, Kompass, der, -e
Angelhaken, der, Rakete, die, -n
Kanister, der, Tube, die, -n
Zahnpasta, die (Sg.)
Mappe, die, -n
Nordafrika
Sack, der, ..e
Trockenfrucht, die, ..e
Campingkocher, der, Gaskartusche, die, -n
Vergrößerungsglas, das, ..er
Campingstuhl, der, ..e
Hut, der, ..e
Schachtel, die, -n
Dosennahrung, die (Sg.)
Rindfleisch, das (Sg.)
Bohne, die, -n
Silvesterrakete, die, -n
Sonnenbrille, die, -n
frieren
Streichholz, das, ..er
Schlitten, der, Erste-Hilfe-Kasten, der, ..
batteriebetrieben
Ölofen, der, ..
Rind, das, -er
männlich
weiblich
Kuh, die, ..e
Silvester, das, Fall, der, ..e
gebrauchen
námorná mapa
oblasť, kde sa niečo zrútilo
záchranná vesta
špagát, motúz
kanistra s vodou
sladká voda
vankúš
kompas
háčik na ryby
raketa
kanistra
tuba
zubná pasta
obal, školské dosky
Severná Afrika
vrece
sušené ovocie
varič
plynová bomba
lupa
kempigová skladacia stolička
klobúk
krabica
potrava z konzervy
hovädzie mäso
fazuľa
silvestrovská pyrotechnika
slnečné okuliare
mrznúť
zápalka
sane
lekárnička
na baterky
piecka na tekuté palivo
dobytok
samčí, mužský
samičí, ženský
krava
Silvester
pád
použiť
Seite 45
sich einigen
anzünden
Fernsehsender, der, berichten
präsentieren
Erfahrungsbericht, der, -e
dohodnúť sa
zapáliť
televízia
informovať, podať správu
prezentovať
správa o zážitkoch
Modul 8 Richtig und falsch
Lektion 29
Miteinander
Seite 50
Miteinander
spolu
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Zitat, das, -e
Rockkonzert, das, -e
Rückfahrkarte, die, -n
Fahrkartenschalter, der, schüchtern
weinen
Heimatstadt, die, ..e
Herz, das, -en
schlagen
Schritt, der, -e
förmlich
zögern
sich irren
offiziell
citát
rockový koncert
spiatočný lístok
okienko, kde sa kupujú cestovné lístky
hanblivý, hanblivo
plakať
rodné mesto
srdce
biť
krok
oficiálny, formálny, oficiálne, formálne
váhať
(z)mýliť sa
oficiálny, úradný, strohý
Seite 51
Satzhälfte, die, -n
Spalte, die, -n
enttäuschen
Neffe, der, -n
Sicherheit, die, -en
Regentropfen, der, Vergnügungspark, der, -s
Achterbahn, die, -en
Riesenrad, das, ..er
Gewitter, das, Donner, der, Blitz, der, -e
Vergnügen, das, Nichte, die, -n
tödlich
ewig
erledigen
Single, der, -s
Bart, der, ..e
Zwillingsbruder, der, ..
polovica vety
stĺpec
sklamať
synovec
istota
dažďová kvapka
lunapark
húsenková dráha, horská dráha
ruské kolo
búrka
hrom
blesk
pôžitok
neter
smrteľný, smrteľne
večný, večne
vybaviť
slobodný, sigle
brada
dvojča
Seite 52
Gefühlsdiagramm, das, -e
Bahnhofscafé, das, -s
sich verlieben
ersetzen
Klammer, die, -n
chronologisch
Missverständnis, das, -se
graf pocitov
kaviareň na stanici
zaľúbiť sa
nahradiť
zátvorka
chronologicky, v časovom poradí
nedorozumenie
Seite 53
Geheimnis, das, -se
geehrt
Glückspilz, der, -e
Pechvogel, der, ..
Papierstreifen, der, Nörgler, der, Besserwisser, der, -
tajomstvo
vážený
šťastlivec
smoliar
pásik papiera
frfloš
mudrlant, lúmen
Seite 54
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Zwilling, der, -e
graublau
lockig
schmal
Sommersprosse, die, -n
spitz
schlank
Zahnspange, die, -n
glatt
rund
Figur, die, -en
kräftig
außerdem
bunt
Wolle, die, -n
kariert
Stoff, der, -e
Entfernung, die, -en
Mund, der, ..er
Ergänzung, die, -en
Filmbeschreibung, die, -en
Kapitän, der, -e
Bord, das, -e
Raumschiff, das, -e
treu
zärtlich
rücksichtsvoll
Expedition, die, -en
Planet, der, -en
sich verhalten
Mannschaftsmitglied, das, -er
geduldig
Mannschaft, die, -en
mutig
Kommandant, der, -en
Charaktereigenschaft, die, -en
Transportsystem, das, -e
kommandieren
Offizier, der, -e
Eigenschaft, die, -en
rücksichtslos
verlogen
feig
dvojča
sivomodrý
kučeravý, brčkavý
úzky
peha
špicatý
štíhly
strojček (na vyrovanie zubov)
hladký
okrúhly
postava
silný
okremtoho
pestrý
vlna
károvaný
látka
vzdialenosť
ústa
doplnenie
opis filmu
kapitán
paluba
vesmírna loď
verný
láskavý, nežný
ohľaduplný
expedícia
planéta
správať sa
člen posádky
trpezlivý
posádka, družstvo
odvážny
veliteľ
charakterová vlastnosť
dopravný systém
veliť, komandovať
dôstojník
vlastnosť
bezohľadný
neúprimný, klamársky
zbabelý
Seite 55
Beziehungskiste, die, -n
Vorgeschichte, die, -n
sich verloben
verzeihen
sich scheiden lassen
Sänger, der, Bandprobe, die, -n
harmonisch
einander
ťaživý, nejasný vzťah
predchádzajúca udalosť
zasnúbiť sa
odpustiť, prepáčiť
nechať sa rozviesť
spevák
skúška hudobnej skupiny
harmonický
navzájom
Seite 56
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Speisekarte, die, -n
Cola, die, -s
Sitzreihe, die, -n
Theaterstück, das, -e
Schiedsrichter, der, Optimist, der, -en
jedálny lístok
kola
rad (v divadle, kine)
divadelná hra
rozhodca
optimista
Seite 57
Liebesgedicht, das, -e
ausatmen
Schluss machen
sich verabreden
angeblich
aufnehmen
Verabredung, die, -en
ľúbostná báseň
vydýchnuť
ukončiť niečo, seknúť niečím, niekým
dohodnúť sa, dohovoriť sa
vraj
začať, prijímať, zodvihnúť
stretnutie
Lektion 30
Wenn das wahr wäre, ...
Seite 58
wahr
Pest, die (Sg.)
Unwetter, das, Wirtschaftskrise, die, -n
Liebeskummer, der (Sg.)
Teufel, der, Hexe, die, -n
schwarze Magie
Verschwörer, der, an etw. schuld sein
Regierung, die, -en
Lebensbedingung, die, -en
Infektion, die, -en
Absicht, die, -en
jmdm. schaden
regieren
eine Entscheidung treffen
Bedingung, die, -en
Virus, das, -ren
Bakterium, das, -rien
malen
herstellen
katholisch
evangelisch
christlich
Religionsgemeinschaft, die, -en
Scheiterhaufen, der, König, der, -e
vermuten
Französische Revolution, die (Sg.)
entdecken
Soldat, der, -en
Dreißigjährige Krieg, der (Sg.)
gegeneinander
Tausend, das, -e
pravda
mor
nečas, zlé počasie
hospodárska kríza
utrpenie z lásky, smútok z neopätovanej lásky alebo
po rozchode
čert, diabol
bosorka
čierna mágia
sprisahanec
byť vinný na
vláda
životná podmienka
infekcia
úmysel
škodiť niekomu
vládnuť
rozhodnúť sa
podmienka
vírus
baktéria
maľovať
vyrobiť, produkovať
katolícky
evanjelický, evanjelicky
kresťanský, kresťansky
náboženská obec, spoločenstvo veriacich
hranica (na upaľovanie)
kráľ
domnievať sa, nazdávať sa
Veľká francúzska revolúcia
objaviť
vojak
Tridsaťročná vojna
navzájom, proti sebe
tisíce
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
verbrennen
upláliť, spáliť
Seite 59
Getreide, das (Sg.)
Korn, das, ..er
Wirtshaus, das, ..er
Wirt, der, -e
Loch, das, ..er
Verschwörungstheorie, die, -n
Leute, die (Pl.)
Kälte, die (Sg.)
nun
hintereinander
niederbrennen
derselbe/dieselbe/dasselbe/dieselben
Frieden, der (Sg.)
sogenannt
Klimaveränderung, die, -en
Kälteperiode, die, -n
zu etw. führen
bevorstehen
Endkampf, der, ..e
Helferin, die, -nen
anfangs
graben
Ernte, die, -n
völlig
Krisenzeit, die, -en
populär
Beweis, der, -e
verantwortlich
Klima, das (Sg.)
Wirtshausgeschichte, die, -n
jmdn. an etw. erinnern
nah
beweisen
obilie
zrno
hostinec, krčma
hostinský
diera
sprisahanecká teória
ľudia
chlad
teraz
za sebou
vypláliť
ten istý, tá istá, to isté, tí istí
mier
takzvaný
klimatická zmena
obdobie, kedy klesli teploty
viesť ku
blížiť sa
konečný boj
pomocníčky
nazačiatku
kopať
úroda, žatva
úplne
obdobie krízy
populárny
dôkaz
zodpovedný
klíma
hospodárske dejiny
pripomenúť niekomu niečo
blízky, blízko
dokázať
Seite 60
Mondlandung, die, -en
Studio, das, -s
geheim
Code, der, -s
Außerirdische, der/die, -e
Sparmotor, der, -en
bekannt
zählen zu
niemals
Verschwörungstheoretiker, der, entstehen
Verschwörung, der, -en
Fan, der, -s
Idol, das, -e
flüchten
irgendwo
ein … Leben führen
Bereich, der, -e
pristátie na mesiaci
štúdio
tajný, tajne
kód
mimozemšťania
úsporný motor
známy
patriť ku
nikdy
zaoberajúci sa sprisahaneckými teóriami
vzniknúť
sprisahanie
fanúšik
idol
utiecť
niekde
viesť ... život
oblasť
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Wirtschaft, die (Sg.)
zahlreich
beispielsweise
längst
halb
Benzin, das (Sg.)
Gewinn, der, -e
Spekulation, die, -en
Konditionalsatz, ..e
Fälschung, die, -en
Fragebogen, der, ..en
misstrauisch
hospodárstvo, ekonomika
početný
napríklad
dávno, dlho
pol
benzín
zisk
špekuklácia
podmienková veta
falšovanie, falzifikát
dotazník
nedôverčivý
Seite 61
beraten
Rat, der (Sg.)
Kraftwerksprojekt, das, -e
unterschreiben
Aktivist, der, -en
Werbespot, der, -e
auswendig
nach Hause
Telefonumfrage, die, -n
Körperpflege, die (Sg.)
beenden
Badewanne, die, -n
Lieblingssänger, der, Lügner, der, beschimpfen
vorsingen
Internet-Freundschaft, die, -en
Auswertung, die, -en
leichtgläubig
Chance, die, -n
sparsam
Spur, die, -en
NASA, die
Astronaut, der, -en
gefälscht (fälschen)
Bungee-Sprung, der, ..e
schummeln
färben
mit Absicht
Fensterscheibe, die, -n
zerbrechen
Fasching, der (Sg.)
poradiť
rada
projekt stavby elektrárne
podpísať
aktivista
reklamný spot
naspamäť
domov
anketa cez telefón, telefonický prieskum trhu
starostlivosť o telo
ukončiť, skončiť
vaňa
najobľúbenejší spevák
klamár, luhár
nadávať, vynadať
predspievať
priateľstvo na internete
vyhodnotenie
ľahkoverný
šanca
sporovlivý, šetrný, sporovlivo
stopa
NASA
astronaut, kozmonaut
sfalšovaný
skok pri bungee jumpingu
podvádzať, švindľovať
farbiť
úmyselne
okenná tabuľa
rozbiť
fašiangy
Seite 62
selbstverständlich
zweifellos
eventuell
Eindruck, der, ..e
den Eindruck haben
offenbar
anscheinend
Spieler, der, -
samozrejmý, samozrejme, prirodzený, normálny
nepochybne, bezpochyby
eventuálne, možno
dojem
mať dojem
očividne
zrejme, podľa všetkého, ako sa zdá
hráč
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
auf etw. kommen
feststellen
zurückkommen
bestätigen
prísť na niečo
zistiť
vrátiť sa, prísť späť
potvrdiť
Seite 63
Original, das, -e
Fotomontage, die, -n
Videofilmer, der, km/h
Explosion, die, -en
Last(kraft)wagen, der, - (LKW, der, -s)
Tachometer, der, Spritzen
schütteln
Gartenschlauch, der, ..e
Tacho, der, -s
treten
löschen
Spezialcola, die, -s
Körper, der, -
originál
fotomontáž
tvorca videa
km/h
explózia, výbuch
nákladné auto, nákladiak
tachometer
striekať
potriasť, pretrepať, pohrkať
záhradná hadica na polievanie
tachometer
šľapať, stúpiť
vymazať, zmazať, zhasiť
špeciálna kola
telo, teleso
Seite 64
Liegestuhl, der, ..e
Hautkrankheit, die, -en
Aufnahme, die, -n
Feuerzeug, das, -e
Hammer, der, ..
Nagel, der, ..
Reifen, der, Glocke, die, -n
Kette, die, -n
Schnur, die, ..e
Badehose, die, -n
Birne, die, -n
Schere, die, -n
Stiefel, der, Wolke, die, -n
Mülleimer, der, Wecker, der, Sportplatz, der, ..e
Bürgermeister, der, Gefängnis, das, -se
Spielregel, die, -n
ležadlo, lehátko
kožná choroba
záber
zapaľovač
kladivo
klinec
pneumatika
zvon, zvonec
reťaz
šnúra, špagát
plavky, plavkové nohavičky
žiarovka, hruška
nožnice
čižma
oblak, mrak
smetný kôš, smetiak
budík
športovisko
starosta
väzenie
pravidlo
Seite 65
Zwillingsschwester, die, -n
Italiener, der, weich
aufwachen
schief
etw. zurück haben wollen
Schulkiosk, der, -e
gratis
Kioskbesitzer, der, -
dvojička
Talian
mäkký
zobudiť sa
krivo, šikmo
chcieť niečo dostať späť, chcieť, aby niekto niečo
vrátil
školský stánok, bufet (v škole, pri škole)
zadarmo
majiteľ stánku
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
ordentlich
an deiner Stelle
poriadne
na tvojom mieste
Lektion 31
Gut und Böse
Seite 66
Diagramm, das, -e
Team, das, -s
zentral
Gefängnissituation, die, -en
Verhalten, das (Sg.)
Teilnehmer, der, Gefangene, der/die, -en
Wärter, der, sich etw. gefallen lassen
akzeptieren
gelten
teilweise
bestimmen
Strafe, die, -n
Misstrauen, das (Sg.)
Gemeinschaftsgefühl, das, -e
Gemeinschaft, die, -en
zusammengehören
Zelle, die, -n
Telefonzelle, die, -n
Spielfilm, der, -e
sich beziehen auf
Verbindung, die, -n
Spray, das/der, -s
Albtraum, der, ..e
Gewalt, die, -en
Kraft, die, ..e
verständnisvoll
verhaften
Polizei, die (Sg.)
Ungeziefer, das (Sg.)
sperren
einsperren
Anführer, der, Spitze, die, -n
diagram
tím
základný, centrálny, zentrálne, stredný
situácia vo väzení
správanie
účastník
väzeň
strážca, strážnik
pasívne znášať, dať si povedať
akceptovať
platiť
čiastočne
určiť
trest
nedôvera
pocit súdržnosti
spoločenstvo
držať spolu, patriť k sebe,
cela
telefónna búdka
hraný film
vzťahovať sa na
spojenie
sprej
nočná mora
násilie
sila
chápajúci, plný porozumenia, uznanlivý
zatknúť, zadržať, dať do väzby
polícia
háveď (hmyz)
zatvoriť, uzavrieť, uväzniť
uväzniť, zamknúť, zavrieť
vodca
čelo, špica, vrchol
Seite 67
Freiwillige, der/die, -n
wissenschaftlich
Institut, das, -e
Hauptrolle, die, -n
durchführen
Mitarbeiter, der, Aggression, die, -en
menschlich
eingeteilt
Gefängniswärter
umbauen
einhalten
dobrovoľník
vedecký, vedecky
inštitút, ústav
hlavná úloha
realizovať
spolupracovník
agresivita
ľudsky, ľudský
rozdelený
dozorca vo väzení, bachár
prestavať
dodržať, dodržiavať
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
bestrafen
Kleider, die (Pl.)
ausziehen
Wertsache, die, -n
untereinander
ansprechen
Protestaktion, die, -en
relativ
zurückkehren
Strafzelle, die, -n
Solidarität, die (Sg.)
psychisch
zusammenbrechen
meist
unternehmen
potrestať
oblečenie, šaty
vyzliecť
cenná vec
medzi sebou
oslovovať
protest
relatívne
vrátiť sa
zvláštna cela, kam sa posiela za prehrešky
solidarita
psychicky, psychický
zrútiť sa
väčšinou
podniknúť
Seite 68
Sicht, die (Sg.)
Fingerabdruck, der, ..e
Strumpf, der, ..e
im Freien
abschalten
peinlich
sich fürchten
Persönlichkeit, die, -en
deprimiert
hľadisko, perspektíva, viditeľnosť
otlačok prsta
pančucha
vonku
vypnúť
trápny, trápne
báť sa, obávať sa
osobnosť
deprimovaný
Seite 69
operieren
loben
Rückmeldung, die, -en
stechen
Blut, das (Sg.)
bedienen
Sporttrainer, der, Nachspiel, das, -e
Filmhandlung, die, -en
zu Schaden kommen
Actionfilm, der, -e
Zusammenhang, der, ..e
Franzose, der, -n
operovať
chváliť
spätná väzba
pichnúť
krv
obslúžiť
športový tréner
dohra
dej filmu
utrpieť škodu
akčný film
súvislosť
Francúz
Seite 70
Gesetz, das, -e
Straftat, die, -en
nachsprechen
Körperverletzung, die (Sg.)
Ladendiebstahl, der, ..e
Brandstiftung, die (Sg.)
Sachbeschädigung, die (Sg.)
Taschendiebstahl, der, ..e
Einbruch, der, ..e
Zeitungsmeldung, die, -en
Meldung, die, -en
Taschendieb, der, -e
Kontrolleur, der, -e
zákon
trestný čin
opakovať
zranenie
krádež v obchode
podpaľačstvo
poškodenie veci
vrecková krádež
vlámanie
správa v novinách
hlásenie, správa, vysielanie
vreckový zlodej
kontrolór
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Dieb, der, -e
Überwachungskamera, die, -s
Verdacht, der (Sg.)
begehen
Discjockey, der, -s
Lieblingssong, der, -s
Haupttäter, der, Opfer, das, nächtlich
Aktion, die, -en
Kleingartenbesitzer, der, entsetzt
Gartenhäuschen, das, Graffiti, das, -s
bemalen
Holzhaus, das, ..er
Zeuge, der, -n
Täter, der, Verbrechen, das, Schaubild, das, -er
Mörder, der, Einbrecher, der, Verbrecher, der, Kriminalbeamte, der/die, -n
Sozialarbeiter, der, Anwalt, der, ..e
Mord, der, -e
einbrechen
Bußgeld, das, -er
Gerechtigkeit
verdächtig
jmdn. verdächtigen
aufklären
Straftäter, der, betreuen
Gericht, das, -e
vor Gericht
schuldig
Jugendkriminalität, die (Sg.)
Gefängnisstrafe, die, -n
Mutprobe, die, -n
Geldstrafe, die, -n
werfen
zlodej
monitorovacia kamera
podozrenie
spáchať
DJ
najobľúbenejšia pieseň
hlavný páchateľ
obeť
nočný
akcia
majiteľ záhradky
vydesený, zhrozený
záhradný domček
grafiti
pomaľovať
drevený domček
svedok
páchateľ
zločin, kriminalita
nákres, diagram, graf
vrah
vlamač
zločinec
kriminalista
sociálny pracovník
obhajca, advokát, právny zástupca
vražda
vlámať sa
pokuta
spravodlivosť
podozrivý
podozrievať niekoho
objasniť, vysvetliť, informovať
páchateľ
starať sa o niekoho/ niečo
súd
pred súd
vinný
kriminalita mládeže
trest odňatia slobody
skúška odvahy
peňažný trest
hádzať
Seite 71
Charakter, der, -e
Literatur, die, -en
Prinzessin, die, -nen
Schulhof, der, ..e
Kommentar, der, -e
Schlägerei, die, -en
raushalten (ugs.)
draufzahlen (ugs.)
auf jmdn. losgehen (ugs.)
einmischen (ugs.)
jmdn. / etw. am Hals haben (ugs.)
postava, hrdina, charakter
literatúra
princezná
školský dvor
komentár
bitka
držať sa bokom, nedať sa zapliesť do niečoho
doplatiť
vyrútiť sa na niekoho, pustiť sa do niekoho
zamiešať
mať niekoho/ niečo na krku
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Außenseiter, der, bei jmdm. unten durch sein (ugs.)
outsider
byť u niekoho v nemilosti
Seite 72
fix und fertig (ugs.)
Zivilcourage, die (Sg.)
aus dem Weg gehen
jmdn. / etw. festhalten
Ratgeber, der, Regeln verletzen
Mut, der (Sg.)
Körperkontakt, der (Sg.)
Bewegung, die ,-en
siezen
duzen
Vorschlag, der, ..e
real
Sportverein, der, -e
gesundheitlich
veľmi unavený, hotový
občianska odvaha
vyhnúť sa niekomu, ísť/ pratať sa niekomu z cesty
zadržať niekoho
poradca
porušovať pravidlá
odvaha
telesný kontakt
pohyb
vykať
tykať
návrh
reálny, skutočný, reálne
športový klub
zdravotný
Seite 73
Fallbeispiel, das, -e
Psychologiekurs, der, -e
ankreuzen
Skizze, die, -n
Schuld, die (Sg.)
Personal, das (Sg.)
Zeitungsartikel, der, Jugendzentrum, das, -en
Bürger, der, Bürgerversammlung, die, -en
notwendig
Diskussion, die, -en
Kriminalstatistik, die, -en
Diebstahl, der, ..e
Diskussionsteilnehmer, der, sinnvoll
nützen
auf dumme Gedanken kommen
Freizeitangebot, das, -e
Versammlung, die, -en
Redaktion, die, -en
prípadová štúdia
kurz psychológie
začiarknuť, označiť krížikom
skica, náčrt
vina
personál
článok z novín
mládežnícke centrum
občan
zhromaždenie občanov
nutný, nutne
diskusia
štatistika kriminality
krádež
účastník diskusie
zmysluplný
využiť
dostať hlúpe nápady, prísť na hlúpe myšlienky
ponuka trávenia voľného času
zhromaždenie, schôdza
redakcia
Lektion 32
Das ist dein gutes Recht!
Seite 74
Recht, das, -e
Menschenrechte, die (Pl.)
Grundrechte, die (Pl.)
Zweite Weltkrieg, der (Sg.)
Million, die, -en
das Leben lassen müssen
Kriegsende, das (Sg.)
sich bemühen
sich anstrengen
právo
ľudské práva
základné práva
druhá svetová vojna
milión
položiť život
koniec vojny
usilovať sa, snažiť sa
snažiť sa, usilovať sa
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Deklaration, die, -en
UNO, die (United Nations Organization)
besitzen
Staat, der, -en
garantieren
enthalten
Artikel, der, Schutz, der (Sg.)
Staatsangehörigkeit, die, -en
Eigentum, der, ..er
Meinungsäußerung, die, -en
Bildung, die (Sg.)
politisch
Asyl, das, -e
übersetzen
Website, die, -s
OHCHR, das (Sg.)
(Office of the High Commissioner
for Human Rights)
fest
Besitz, der (Sg.)
Indianer, der, Amazonas, der (Sg.)
regelmäßig
abstimmen
Führer, der, Mehrheit, die (Sg.)
Gift, das, -e
Jagdwaffe, die, -n
Öffentlichkeit, die (Sg.)
Vertreter, der, Fortschritt, der, -e
Goldsucher, der, vergeblich
Verbesserung, die, -en
Seite 75
Erde, die (Sg.)
Rohstoff, der, -e
Weltall, das (Sg.)
Menge, die, -n
friedlich
Volk, das, ..er
Lebensart, die (Sg.)
behalten
militärisch
Science-Fiction-Film, der, -e
südamerikanisch
Amazonasgebiet, das, -e
Indianerstamm, der, ..e
wertvoll
Art, die, -en
sowohl ... als auch
Hausbau, der, -ten
Medizin, die, -en
anpflanzen
deklarácia
OSN, Organizácia spojených národov
mať, vlastniť
štát
garantovať
obsahovať
článok, člen
ochrana
štátna príslušnosť
vlastníctvo
vyjadrenie/ prejavenie názoru
vzdelanie
politický, politicky
azyl
preložiť
webstránka, internetová stránka
vysoký komisár OSN pre ľudské práva
pevný, pevne
vlastníctvo
Indián
Amazonka
pravidelný, pravidelne
hlasovať
vodca
väčšina
jed
poľovnícka zbraň
verejnosť
zástupca
pokrok
zlatokop
zbytočný, zbytočne
zlepšenie
zem
surovina
vesmír
množstvo
mierumilovný, pokojný, mierový
ľud, národ
spôsob života
udržať
vojenský, vojensky
science-fiction film
juhoamerický, juhoamericky
oblasť povodia Amazonky
indiánsky kmeň
cenný
druh, spôsob
(tak) ... ako aj/ i
stavba domu/ domov
liek, medicína
sadiť, zasadiť
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Gemeinschaftshaus, ..er
bieten
Feuerstelle, die, -n
sozial
weder ... noch
Stammesmitglied, das, -er
dort
Standpunkt, der, -e
vertreten
Gold, das (Sg.)
entweder ... oder
freiwillig
Menschenrechtsverletzung, die, -en
Menschenrechtsorganisation, die, -en
fordern
Druck, der (Sg.)
Lage, die, -n
Bodenschätze, die (Pl.)
Bevölkerung, die (Sg.)
Rücksicht, die (Sg.)
auf jmdn. Rücksicht nehmen
zwingen
beachten
Lebensgrundlage, die (Sg.)
Identität, die, -en
Holz, das, ..er
Silber, das (Sg.)
Eisen, das, Einfluss, der, ..e
Grundlage, die, -n
Organisation, die, -en
Fremde, der/die, -n
informieren
dom, v ktorom sa stretáva celý kmeň/osada
ponúkať
ohnisko
sociálny, sociálne
ani ... ani
člen kmeňa
tam
stanovisko, náhľad, názor
zastávať, zastupovať
zlato
buď ... alebo
dobrovoľný
porušenie ľudských práv
ľudskoprávna organizácia
požadovať
tlak
situácia
nerastné suroviny
obyvateľstvo
ohľad
brať ohľad na niekoho
nútiť, prinútiť
rešpektovať, dbať na niečo
predpoklad života, základ živobytia
identita
drevo
striebro
železo
vplyv
základ
organizácia
cudzí, cdzinec
informovať
Seite 76
Textstelle, die, -n
zweiteilig
Science Fiction, die
Familienleben, das (Sg.)
Arbeitsbedingung, die, -en
Lager, das, Feind, der, -e
Slum, der, -s
aufwachsen
weiterhin
Gegensatz, der, ..e
Arbeitgeber, der, Zweck, der, -e
Flug, der, ..e
Miete, die, -n
Goldgräber, der, -
miesta v texte
skladajúci sa z dvoch častí, dvojdielny
sci- fi
rodinný život
pracovná podmienka
tábor
nepriateľ
slum
vyrastať
naďalej
protiklad, kotrast
zamestnávateľ
účel
let
nájom
zlatokop
Seite 77
Pinnwand, die, ..e
indisch
Entspannungstechnik, die, -en
nástenka
indický
relaxačná technika
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Basketballmannschaft, die, -en
Ausstellung, die, -en
Regenwald, ..er
Referat, das, -e
ein Referat halten
Handball, der (Sg.)
Indien
Ausstellungseröffnung, die, -en
Filmpräsentation, die, -en
heilig
Yoga, das (Sg.)
Einführung, die, -en
Turnsaal, der, ..e
Kleidung, die (Sg.)
Geografie-Exkursion, die, -en
Treffpunkt, der, -e
Schulgebäude, das, Professor, der, -en
Fahrradhelm, der, -e
Eintritt, der, -e
Einzelwettbewerb, der, -e
Olympischen Spiele, die (Pl.)
DVD die, -s
China
gültig
Veranstaltung, die, -en
Objekt, das, -e
Gott, der, ..er
basketbalové družstvo
výstava
prales
referát
predniesť referát, mať referát
hádzaná
India
otvorenie výstavy, vernisáž
prezentácia filmu, premietanie filmu
svätý
joga
úvod
telocvičňa
oblečenie
zemepisná exkurzia
miesto stretnutia
školská budova
profesor
cyklistická prilba
vstup
súťaž jednotlivcov
olympijské hry
dvd
Čína
platný
podujatie
objekt
boh, Boh
Seite 78
Stempel, der, Parkplatz, der, ..e
Einzelzimmer, das, Tankstelle, die, -n
per Autostopp
Genehmigung, die, -en
beantragen
Versicherungsnummer, die, -n
Doppelzimmer, das, Erlaubnis, die (Sg.)
Versicherung, die, -en
Risiko, das, -s
Geld abheben
Geldautomat, der, -en
Liegewagen, der, Werkzeug, das, -e
entwerten
läuten
Einzelheit, die, -en
Lokal, das, -e
sich anstellen
ausschalten
Entwerter, der, Fast-Food-Lokal, das, -e
Viertelstunde, die, -n
äußern
pečiatka
parkovisko, miesto na parkovanie
jednolôžková izba
čerpacia stanica, benzínka
stopom
povolenie
požiadať
číslo poistky
dvojlôžková izba
dovolenie
poisťovňa, poistenie
riziko
vybrať si peniaze (z banky, bankomatu)
bankomat
ležadkový vozeň
nástroj
označiť (cestovný lístok), znehodnotiť
zvoniť
detail, jednotlivosť
lokál, podnik
postaviť sa do radu a čakať
vypnúť
štikač na lístky v autobuse, električke
stánok rýchleho občerstvenia
štvrťhodina
vyjadriť
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Tankwart, der, -s
ärgerlich
Frechheit, die, -en
aufgefallen
pracovník čerpacej stanice
nepríjemný, nepríjemne, nemilý, zlostný
drzosť
nápadný
Seite 79
Reservierung, die , -en
empfehlen
einmalig
Gelegenheit, die, -en
sich bedanken
Abholung, die, -en
Schaufenster, das, Elektronikgeschäft, das, -e
zarezervovanie, rezervácia
odporučiť, odporúčať
jedinečný, jednorazový
príležitosť
poďakovať sa
odber
výklad
obchod s elektronikou
Seite 80
irgend- + Fragewort
irgendein/-eine/-eines/-welche
Beilage, die, -n
Skihandschuh, der, -e
Bratkartoffel, die (Pl.)
erhalten
Modell, das, -e
Verletzung, die, -en
Stock, der, ..e
Fensterputzer, der, außen
Hochhaus, das, ..er
parken
abdrehen
nach/in ziehen
Konsequenz, die, -en
Seite 81
Jahrtausend, das, -e
Aluminium, das (Sg.)
Konzern, der, -e
abbauen
Bergbau, der (Sg.)
Homepage, die, -s
respektieren
Bergbaukonzern, der, -e
wirtschaftlich
Arbeitsplatz, der, ..e
Wasserleitung, die, -en
Wohnhaus, ..er
medizinisch
Versorgung, die, -en
stolz
Entwicklungsarbeit, die, -en
dankbar
Garantiefall, der, ..e
GmbH, die, -s
irgendwer = niekto, hocikto; irgendwas = niečo, čosi;
irgedwie = nejako; irgendwann = niekedy; irgedwo =
niekde
nejaký, nejaká, nejaké, hocijaký, hocijaká, hocijaké,
príloha
lyžiarska rukavica
pečený zemiak
dostať obdržať
model
zranenie
poschodie
umývač okien
von
vežiak, výšková budova
parkovať
odtočiť
sťahovať sa do ...
dôsledok, konsekvencia
tisícročie
hliník
koncern
ťažiť
ťažba
webovská stránka
rešpektovať
ťažobný koncern
hospodárny, hospodársky
pracovné miesto
vodovod, vodovodné potrubie
obytný dom
medicínsky, lekársky
zásobovanie, starostlivosť
hrdý, pyšný
rozvojové projekty v krajinách tretieho sveta,
rozvojová spolupráca; vývojová práca
vďačný
prípad poskytnutia záruky
s r.o.
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung)
Anlage, die, -n
Garantie, die, -n
hochachtungsvoll
Bedienungsfehler, der, Sonderpreis, der, -e
Angebot, das, -e
abwaschen
spoločnosť s ručením obmedzeným
zariadenie, prístroj
záruka
s úctou
chyba pri používaní
mimoriadna cena
ponuka
umyť riad
Modul-Plus 8
Landeskunde
Seite 82
System, das, -e
Regierungsform, die, -en
Bundesland, ..er
Kanton, der, -e
Wahl, die, -en
Frauenwahlrecht, das (Sg.)
Bundespräsident, der, -en
Monarchie, die, -n
Regierungschef, der, -s
Bundesrat, ..e
Liechtenstein
Kaiser, der, Bundestag, der (Sg.)
Demokratie, die, -n
herrschen
Kaiserin, die, -nen
Hitlerdiktatur, die (Sg.)
heutig
demokratisch
einführen
Regierungssystem, das, -e
parlamentarisch
Staatsform, die (Sg.)
bestehen aus
Einheit, die, -en
Verwaltung, die, -en
Schulordnung, die, -en
Strafrecht, das (Sg.)
Parlamentswahl, die, -en
Partei, die, -en
konservativ
liberal
national
darüber hinaus
Volksabstimmung, die, -en
Abstimmung, die, -en
berücksichtigen
möglichst
gerecht
Kompromiss, der, -e
gleichberechtigt
Liechtensteinerin, die, -nen
sytém
forma vlády
spolková krajina
kantón
voľba
volebné právo pre ženy
spolkový prezident
monarchia, kráľovstvo
šéf vlády, zvyčajne premiér resp. kancelár
Spolková rada (2. komora parlamentu), CH aj člen
Spolkovej rady
Lichtenštajnsko
cisár
Spolkový snem (1. priamo volená komora parlamentu)
demokracia
vládnuť
cisárovná
hitlerovská diktatúra
dnešný, súčasný
demokratický, demokraticky
zaviesť, uviesť
vládny systém
parlamentný
forma štátu, štátnopolitický systém
pozostávať z ...
jednotka
správa
školský systém, školský poriadok
trestné právo
parlamentné voľby
strana
konzervatívny, konzervatívne
liberálny, liberálne
národný, nacionálny, národne
navyše
referendum
hlasovanie
zohľadniť, zohľadňovať
podľa možnosti, čo možno
spravodlivý, spravodlivo
kompromis
rovnoprávny, zrovnoprávnený, rovnoprávne
Lichtenštajnka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
mitbestimmen
traditionell
Wert, der, -e
Sieger, der, Bundeskanzlerin, die, -en
Bundeskanzler, der, Minister, der, Bundespräsidentin, die, -nen
Fürst, der, -en
Regierungsmitglied, das, -er
EU, die (Europäische Union) (Sg.)
Sitz, der, -e
EU-Rat, der, -e (Sg.)
Landesherr, der, -en
spoluurčovať, spoluurčiť
tradičný, tradične
hodnota
víťaz
spolková kancelárka
spolkový kancelár
minister
spolková prezidentka
knieža
člen vlády
EU, Európska únia
sídlo
Rada Európy
panovník
Seite 83
Reform, die, -en
getrennt (etw. trennen)
Berliner Mauer
Trennung, die, -en
Wiedervereinigung, die (Sg.)
EU-Mitgliedsstaat, der, -en
EU-Mitgliedschaft, die (Sg.)
Mitglied, das, -er
Schweizer, der, Beitritt, der, -e
Demonstration, die, -en
Atomkraftwerk, das, -e
Laufzeit, die, -en
verlängern
Umfrage, die, -n
Politik, die (Sg.)
wahnsinnig
verschlechtern
öffentlich
Klassensprecher, der, Verein, der, -e
Sozialarbeit, die (Sg.)
reforma
rozdelený, oddelený
Berlínsky múr
rozdelenie
znovuzjednotenie
členský štát EU
členstvo v EU
člen
Švajčiar
vstup
demonštrácia
atómová elektráreň
doba prevádzky
predĺžiť
anketa
politika
strašne, šialený, šialene, bláznivo
zhoršiť
verejný
hovorca triedy, predseda
spolok
sociálna práca
Modul-Plus 8
Projekt
Seite 84
Liebespaar, der, -e
Comicfigur, die, -en
Superheld, der, -en
Ehepaar, das, -e
historisch
Zeitschrift, die, -en
Sinn, der, -e
Seele, die, -n
religiös
weiterleben
Huhn, das, ..er
füllen
Pfeife, die, -n
pár, milenci
komiksová postavička
mimoriadny hrdina
manželský pár
historický, historicky
časopis
zmysel
duša
náboženský, nábožensky
ďalej žiť
sliepka
plniť, naplniť
fajka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Schießpulver, das (Sg.)
nachts
Backstube, die, -n
Bäcker, der, Tat, die, -en
Tennisturnier, das, -e
Tennisrangliste , die, -en
Olympiasiegerin, die, -nen
Karriere, die, -n
Amerikaner, der, -
pušný prach,
v noci
pekáreň
pekár
skutok, čin
tenisový turnaj
tenisový rebríček
víťazka olympijských hier
kariéra
Američan
Seite 85
mager
Bürgersteig, der, -e
inteligent
Ausdruck, der, ..e
meinetwegen
Schwiegersohn, der, ..e
stinken
nach etw. riechen
Schwefel, der, (Sg.)
ablesen
gegenseitig
Verbesserungsvorschlag, der, ..e
kleben
Kartonkärtchen, das, Stelle, die, -n
Wand, ..e
vychudnutý, vycivený
chodník
inteligentný, inteligentne
výraz
pre mňa za mňa, kvôli mne
zať
smrdieť
voňať, páchnuť po niečom
síra
odčítať
navzájom
zlepšovací návrh
nalepiť, lepiť
kartička z kartónu, tvrdého papiera
miesto
stena
Modul 9 Grenzen
Lektion 33
Wenn er schneller gelaufen wäre, ...
Seite 90
Sportler, der, Droge, die, -n
siegen
dopen
Spritze, die, -n
Spitzensportler, der, Höchstleistung, die, -en
100-Meter-Strecke, die, -en
Weltrekord, der, -e
Rekord, der, -e
liefern
100-Meter-Siegeszeit, die, -en
Leistung, die, -en
ehemalig
Spitzenathletin, die, -nen
anklagen
Doping-Arzt, ..e
Doping, das (Sg.)
systematisch
Betrug, der, ..e
leiden (an/unter)
športovec
droga
víťaziť, zvíťaziť
dopovať
injekcia, striekačka
vrcholový športovec
vrcholový výkon
stometrová trať
svetový rekord
rekord
podať, dodať, poskytnúť
víťazný čas v behu na sto metrov
výkon
bývalý
vrcholová atlétka
obviniť, obviňovať
lekár zavádzajúci/podporujúci doping
doping
systematický, systematicky
podvod
trpieť na, trpieť niečím
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
DDR, die (Sg.)
(Deutsche Demokratische Republik)
nebeneinander
BRD, die (Sg.)
(Bundesrepublik Deutschland)
vereinen
Mittel, das, -
NDR
Nemecká demokratická republika, bývalé Východné
Nemecko
vedľa seba
NSR
Nemecká spolková republika
zjednotiť
prostriedok
Seite 91
Athlet, der, -en
Zehntelsekunde, die, -n
Weltbestleistung, die (Sg.)
etw. aufstellen
sportlich
Großereignis, das, -se
sensationell
als ob
zu Ende gehen
Spitzenleistung, die, -en
Betreuer, der, Sportexperte, der, -n
Ernährung, die (Sg.)
Ernährungsberater, der, Vorschrift, die, -en
Kontrolle, die, -n
voraus
zugeben
Radprofi, der, -s
betrügen
Trainer, der, 4-mal-100-Meter-Staffel, die, -n
Rekordzeit, die, -en
entschließen
Rekordliste, die, -n
abrechnen
DDR-Sportler, der, Schicksal, das, -e
Leichtathletin, die, -nen
innerhalb
Zustand, der, ..e
mitschuldig
Schuld tragen
atlét
desatina sekundy
najlepší výkon na svete
vytvoriť, dosiahnuť, postaviť
športový, športovo
veľká udalosť
senzačný, senzačne
ako keby
končiť, chýliť sa ku koncu
špičkový výkon
mentor
odborník na šport
výživa, stravovanie
poradca stravovania
predpis
kontrola
dopredu
priznať
cyklista profesionál
podviesť
tréner
štafeta 4 x 100m
rekordný čas
rozhodnúť
zoznam rekordov
zúčtovať, vyrovnať si účty
východonemecký športovec
osud
ľahká atlétka
v, v rámci,
stav
spoluvinný
niesť vinu
Seite 92
verantwortungsvoll
am Leben sein
Journal, das, -e
Bremse, die, -n
sich täuschen
ausgehen
rein
hinterher
Meisterschaftsspiel, das, -e
überreden
Mountainbiketour, die, -en
zodpovedný
byť nažive
žurnál, časopis
brzda
mýliť sa
ísť von, vyraziť si, vyjsť si
dnu
potom, po
majstrovský zápas
prehovoriť
túra na horských bicykloch
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Tour, die, -en
Stein, der, -e
bremsen
Bach, der, ..e
landen
mitspielen
Zuschauen, das (Sg.)
jedenfalls
Wasserlauf, der, ..e
Jugendjournal, das, -e
túra
kameň
brzdiť
potok
pristáť
hrať (spolu s niekým)
prizeranie sa
na každý pád, v každom prípade
vodný tok
mládežnícky časopis
Seite 93
Französischkurs, der, -e
fortfahren
sich anhören
kurz francúzštiny
pokračovať
znieť, vypočuť si
Seite 94
Pilz, der, -e
Magenschmerz, der, -en
erbrechen
Knie, das, Husten, der (Sg.)
Brust, die , ..e
Lungenentzündung, die (Sg.)
Lunge, die, -n
impfen
Notaufnahme, die, -n
nähen
Impfung, die, -en
sich erkälten / erkältet sein
Tropfen, der, verschreiben
untersuchen
husten
abhören
Treppenhaus, das, ..er
Notruf, der, -e
gründlich
Nasentropfen, die (Pl.)
huba, hríb
bolesť žalúdka
zvracať, vydáviť
koleno
kašeľ
hruď, prsia, prsník
zápal pľúc
pľúca
očkovať
urgentný príjem
šiť, zašiť
očkovanie
prechladiť sa, byť prechladnutý
kvapka
predpísať
vyšetriť
kašlať
popočúvať, odpočúvať
schodisko
záchranka
dôkladne
nosové kvapky
Seite 95
Speiseplan, der, ..e
Kantine, die, -n
Speise, die, -n
Vorspeise, die, -n
Mayonnaise, die, -n (Sg.)
Geflügelsalat, der, -e
Muschel, die, -n
Weißweinsoße, die, -n
Pfannkuchensuppe, die, -n
Leberknödelsuppe, die, -n
Bohnensuppe, die, -n
Speck, der (Sg.)
Hauptspeise, die, -n
Tomatensoße, die, -n
stravný lístok, plán stravy
jedáleň
jedlo
predjedlo
majonéza
hydinový šalát
mušľa
omáčka s bielym vínom
polievka s celestínskymi rezencami (vývar s
rezancami z palacinkového cesta)
polievka s pečeňovými haluškami
fazuľová polievka
slanina
hlavné jedlo
rajčinová omáčka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Pfeffersteak, das, -s
Kartoffelkrokette, die, -n
Fischplatte, die, -n
Sojaburger, der, Entenbrust, die, ..e
Nachtisch, der, -e
Mehlspeise, die, -n
Marillenknödel, der, Zwetschgenknödel, der, Käseplatte, die, -n
Portion, die, -en
Erdbeereis, das (Sg.)
Schweinefleisch, das (Sg.)
Fett, das, -e
Soße, die, -n
Aprikose, die, -n
Buchbesprechung, die, -en
Mitteleuropäer, der, Schwein, das, -e
Ente, die, -n
Landlebewesen, das, Massentierhaltung, die, -en
Tierhaltung, die, -en
Weltklima, das (Sg.)
bekämpfen
ernähren
sich ernähren
Steak, das, -s
Indie-Rock-CD, die, -s
Seite 96
Fitnessstudio, das, -s
Mitgliedsbeitrag, der, ..e
trotz
Kalorie, die, -n (kcal)
deswegen
Kalorienverbrauch, der (Sg.)
Tischtennis, das (Sg.)
daher
Deutschschularbeit, die, -en
korenený stejk
zemiaková kroketa
rybacia panvica
sojóvý burger
kačacie prsia
zákusok
zákusok (Rakúsko - A), koláč, sladké múčne jedlo
marhuľové knedle
slivkové knedle
(obložená) syrová misa
porcia
jahodová zmrzlina
bravčové mäso
tuk
omáčka
marhuľa (Nemecko - D)
recenzia
Stredoeurópan, obyvateľ Strednej Európy
prasa, sviňa
kačica
zviera
veľkochov
chov
klíma
bojovať proti niečomu, zápasiť s niečím; v nemčine sa
viaže s bezpredložkovým akuzatívom
živiť, vyživovať, kŕmiť
stavovať sa, živiť sa
stejk
CD s indickým rockom
halbe Stunde
Dreiviertelstunde, die, -n
vergehen
Terminkalender, der, Schwesterherz, das (Sg.)
posilňovňa, fitnes štúdio
členský príspevok
napriek
kalória
preto
spotreba kalórií
stolný tenis
preto
(kontrolná) písomná práca z nemčiny, písomka
z nemčiny (A), domáca úloha z nemčiny (D)
polhodiny
tri štvrte hodiny
plynúť, prejsť (o čase)
kalendár, pracovný kalendár
sestrička (pokrvná)
Seite 97
Qualifikation, die, -en
Weitsprung, der (Sg.)
US-amerikanisch
Ausnahmeathlet , der, -n
100-Meter-Lauf , der, ..e
Goldmedaille, die, -n
Favorit, der, -en
kvalifikácia
skok do diaľky
americký, týkajúci sa Spojených štátov
výnimočný atlét
beh na sto metrov
zlatá medaila
favorit
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
bisherig
Finale, das, sichtlich
Absprung, der, ..e
berechnen
anwesend
eröffnen
Anlauf, der, ..e
Anlaufzone, die, -n
Weite, die, -n
Stadion, das, -ien
Freundschaft, die, -en
Sportfan, der, -s
Wettkampf, der, ..e
Ausnahme, die, -n
abwesend
hell
Metall, das, -e
Sportereignis, das, -se
Volleyballtrainerin, die, -nen
Volleyball, das (Sg.)
Volleyballspielerin, die, -nen
Freude, die, -n
Selbstvertrauen, das (Sg.)
eine Rolle spielen
kriegen
doterajší
finále
očividne, zjavne, zjavný, očividný
odraz; zoskok
vypočítavať, prepočítavať, prepočítať, vypočítať
prítomný
otvoriť
rozbeh
rozbehová zóna
diaľka
štadión
priateľstvo
športový fanúšik
zápolenie, súťaž
výnimka
neprítomný
svetlý; jasný
kov
športová udalosť
trénerka volejbalu
volejbal
hráčka volejbalu
radosť
sebadôvera,
hrať rolu, zohrávať úlohu
dostať
Lektion 34
Was wird die Zukunft bringen?
Seite 98
Sturm, der, ..e
Heimweh, das (Sg.)
niedrig
Kosten, die (Pl.)
Aussicht, die, -en
Freizeitbeschäftigung, die, -en
Schwerkraft, die (Sg.)
Beschäftigung, die, -en
sich beschäftigen mit
Tätigkeit, die, -en
außerhalb
Getreidefeld, das, -er
Blüte, die, -n
Seerose, die, -n
oberhalb
unterhalb
Aufzug, der, ..e
Durchmesser, der, betragen
Raumstation, die, -en
nutzen
leiten
Innere, das (Sg.)
wachsen
innen
búrka
clivota, túžba po domove
nízky
náklady
výhľad
voľnočasová aktivita
gravitácia, príťažlivosť
aktivita, činnosť; zamestanie, práca
zaoberať sa s ...
aktivita, činnosť;
mimo
obilný lán, pole s obilím
kvet
lekno
nad
pod
výťah
priemer
mať, činíť (pri udaní peňažných hodnôt a mier)
vesmírna stanica
využívať
viesť
vnútro
rásť
vo vnútri
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Äußere, das (Sg.)
Seite 99
französisch
Autor, der, -en
Zukunftsroman, der, -e
realisieren
Zukunftsprojekt, das, -e
ständig
Energiequelle, die, -n
umkreisen
fern
aufbrechen
jederzeit
per
vonkajšok
Energieversorgung, die, -en
francúzsky
autor
sci-fi román, román o budúcnosti
uskutočniť, realizovať
projekt budúnosti
stále, stály
zdroj energie
obiehať okolo
vzdialený, ďaleký
vyraziť, vydať sa na cestu
hocikedy
s alebo predložka, ktorá v nemčine často nahrádza
bezpredmetový inštrumentál v slovenčine
rozumný, rozumne
alternatíva
belgický
utopický, utopicky
ekologický
zásobovať
produkovať, vyrábať
nasťahovať sa
finančný, finančná
na pevnine
točiť sa
kruhovitý, vo forme kruhu
rozloha, plocha
utečenci v dôsledku prírodných katastrof alebo zmien
životného prostredia
zásobovanie energiou
Seite 100
Hafen, der, ..
Bergleute, die (Pl.)
Baumaterial, das, -ien
Quadratmeter, der, Wohnraum, der, ..e
anlegen
treiben
sichern
prístav
baníci
stavebný materiál
meter štvorcový
priestor na bývanie, obytný priestor
kotviť; vložiť peniaze; priložiť
byť unášaný, poháňať
zaistiť, zabezpečiť
Seite 101
Vorhersage, die, -n
Fahrt, die, -en
Holzkiste, die, -en
Verkehrsmittel, das, höchstens
Hautfarbe, die, -n
Intelligenzquotient, der, -en
Geschlecht, das, -er
Spezialklinik, die, -en
Weltmeere, die (Pl.)
Fischzuchtanstalt, die, -en
Riesensonnenkraftwerk , das, - e
predpoveď
rýchlosť jazdy; cesta
drevená debna
dopravný prostriedok
nanajvýš
farba pleti
inteligenčný kvocient
pohlavie
špecializovaná klinika
svetový oceán
zariadenie na chov rýb
obrovská solárna elektráreň
vernünftig
Alternative, die, -n
belgisch
utopisch
ökologisch
versorgen
erzeugen
einziehen
finanziell
an Land
sich drehen
kreisförmig
Fläche, die, -n
Umweltflüchtling, der, -e
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Äquator, der (Sg.)
Roboter, der, -
rovník
robot
Seite 102
High-Tech, das (Sg.)
vermieten
Appartement, das, -s
Flur, der, -e
Garderobe, die, -n
Badezimmer, das, -e
Waschbecken, das, Geschirrspüller, der Couch, die, -en
Fernbedienung, die, -en
Bildschirm, der, -e
Fitnessraum, der, ..e
Schlafzimmer, das, Doppelbett, das, -en
Alarmanlage, die, -n
Gebrauchsanweisung, die, -en
Fitnessprogramm, das, -e
Badewasser, das (Sg.)
einlassen
mieten
automatisch
angehen
high tech, špičkové technické zariadenie
prenajať
apartmán
chodba
šatník; šatňa; garderóba
kúpeľňa
umývadlo
umývačka riadu
gauč, pohovka
diaľkové ovládanie
obrazovka
domáca posilňovňa
spáleň
manželská posteľ
alarm
návod na použitie
fitnes program
voda na kúpanie
napustiť; vpustiť dnu
prenajať
automatický, automaticky
zapnúť
Seite 103
ausleihen
Bargeld, das (Sg.)
monatlich
Sparbuch, das, ..er
einzahlen
Kredit, der, -e
Schulden, die (Pl.)
Konto, das, -en
Vermieter, der, überweisen
proben
sich leisten
zahlen
Verlust, der, -e
Proberaum, der, ..e
zweimal
Bühnenbild, das, -er
reichen
feucht
renovieren
regeln
vypožičať
hotovosť
mesačne
vkladná knižka
vložiť, uložiť na vkladnú knižku, poukázať na účet
kredit, úver, pôžička
dlhy
konto
prenajímateľ
previesť, poukázať peniaze
skúšať
dovoliť si
platiť
strata
skúšobňa, miestnosť, kde prebiehajú skúšky
dvakrát
scéna, scénická dekorácia
stačiť
vlhký, vlhko
renovovať
usporiadať, určiť pravidlá, riadiť
Seite 104
Vorsatz, der, ..e
Drohung, die, -en
freihalten
beschädigen
borgen
predsavzatie
hrozba
podržať (miesto)
poškodiť
požičať
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
hin
her
Gaststätte, die, -n
aussteigen
Austauschschüler, der, -
tam
sem
hostinec, reštaurácia
vystúpiť
žiak/študent SŠ na výmennom pobyte
Seite 105
realistisch
bemannt
Bodenstation, die, -en
Beitrag, der, ..e
einen Beitrag leisten
erstens
Helium 3, das (Sg.) (He-3)
Gas, das, -e
Kernfusion, die, -en
Bedarf , der (Sg.)
erhöhen
zweitens
Stern, der, -e
Mondoberfläche, die, -n
Meteorit, der, -en
Weltraumstrahlung, die (Sg.)
extrem
Biologe, der, -n
Gentechniker, der, Hologramm, das, -e
zumindest
Siedlung, die, -en
gründen
Zukunftsforscher, der, Erdbevölkerung, die (Sg.)
Himmel, der (Sg.)
Simulationsspiel, das, -e
Kommission, die, -en
nachschauen
realistický, realisticky
s ľudskou posádkou
kozmodróm
príspevok
prispieť
po prvé
hélium
plyn
jadrová syntéza
dopyt
zvýšiť
po druhé
hviezda
povrch mesiaca
meteorit
vesmírne žiarenie
extrémny, extrémne
biológ
genetický inžinier
hologram
aspoň
sídlo, sídlisko
založiť
futurológ
obyvateľstvo zeme
nebo
simulačná hra
komisia
pozrieť v knihe, nalistovať sa, skontrolovať
Lektion 35
Gefeierte Musiker, begeisternde Konzerte
Seite 106
Musiker, der, Textinhalt, der, -e
Musikrichtung, die, -en
schwanger
Erziehungsmethode, die, -n
Sonderschule, die, -n
Jugend, die (Sg.)
Musikgeschäft, das (Sg.)
erziehen
Erziehung, die (Sg.)
Prinzip, das, -ien
Schlafstörung, die, -en
Wirkung, die, -en
behindert
hudobník
obsah textu
hudobný žáner, druh hudby
tehotná
výchovná metóda
špeciálna škola, osobitná škola
mládež
hudobniny (obchod)
vychovávať
výchova
princíp
porucha spánku
účinok
postihnutý
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
dauerhaft
ausverkauft
Staatsoper, die, -n
Darstellung
Ticket, das, -s
Qualität, die, -en
grundsätzlich
Jazz, der (Sg.)
Pop, der (Sg.)
Klassik, die, (Sg.)
Behinderte, der/die, -n
Nicht-Behinderte, der/die, -n
gesellschaftlich
Vorurteil, das, -e
Regelunterricht, der (Sg.)
ausschließen
Rollstuhl
Gesellschaft, die, -en
zusammenleben
trvalý, trvalo
vypredaný
štátna opera
predstavenie
lístok
kvalita
zásadne, zásadný, principiálny
džez
pop
klasická (vážna) hudba
postihnutý, občan s postihnutím
zdravý
spoločenský, spoločensky
predsudok
normálne vyučovanie
vylúčený
vozíček
spoločnosť
žiť spolu
Seite 107
jmdn. unterhalten
Hochschule, die, -n
Opernsänger, der, Liedsänger, der, auftreten
Jazzmusiker, der, Lehrtätigkeit, die, -en
Wohl, das (Sg.)
Mittelpunkt, der, -e
auf jmdn. zukommen
kommerziell
beherrschen
musizieren
Schwangerschaft, die, -en
einnehmen
Mutterleib, der, -e
schädigen
veröffentlichen
Schwerbehinderte, der/die, -n
bitter
Internat, das, -e
musikalisch
Talent, das, -e
Auslandstournee, die, -n
Behinderung, die, -en
nächstgelegen
Musikhochschule, die, -n
privat
Gesangsstunde, die, -n
Rundfunksprecher, der, Konzertsaal, der, -säle
Oper, die, -n
unheilbar
heilen
zabávať niekoho
vysoká škola
operný spevák
spevák piesní
vystupovať
džezmen
vyučovanie (z perspektívy učiteľa)
prospech, pocit štastia, blaho
cetrum záujmu, stred, stredobod
čakať na koho (povinnosti, životné skúšky a pod.)
komerčný, komerčne
ovládať
hrať (hudbu), muzicírovať
tehotenstvo
brať (tabletky)
lono matky
poškodiť
zverejniť
zdravotne ťažko postihnutý
trpký, horký, bolestný
internát
hudobný, hudobne
talent
zahraničné turné
postihnutie
najbližší, najbližšie
hudobná akadémia
súkromný, súkromne
hodina spevu
rozhlasový hlásateľ
koncerná sála
opera
nevyliečiteľný
liečiť, zahojiť sa
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Geschmack, der, ..e
schmerzlich
geeignet
chuť, vkus
bolestný
vhodný, vhodne
Seite 108
hassen
Jazzsänger, der, jmdn. erschrecken
Studierende, der/die, -e
Speerwunde, die, -n
U-Musik (Unterhaltungsmusik), die (Sg.)
Volksmusik, die (Sg.)
Rock, der (Sg.)
Schlager, der, Walzer, der, Hip-Hop, der (Sg.)
Jazzmusik, die (Sg.)
nenávidieť
džezový spevák, džezman
naľakať niekoho
študent
rana po bodnutí oštepom
zábavná hudba
ľudová hudba
rock
šláger
valčík
hip hop
džez
Seite 109
Operette, die, -n
üblich
Charts, die (Pl.)
Ragtime, der, -s
Blues, der, -
Tonfilm, der, -e
Lebensstil , der, -e
Rock’n’Roll, der (Sg.)
Musikimport, der, kopieren
Hit, der, -s
Piercing, das, -s
Punk, der (Sg.)
Heavy Metal, das (Sg.)
elektronisch
Neue Deutsche Welle, die (Sg.) (NDW)
Stilrichtung, die, -en
Luftballon, der, -s
Nullerjahre
Boy-Band, die, -s
Girl-Band, die, -s
Musiktrend, der, -s
Trend, der, -s
Musikstil, der, -e
Nachfrage, die, -n
Song, der, -s
vorläufig
Konsument, der, -en
Endgültig
wegstreichen
Hauptinformation, die, -en
Outfit, das, -s
opereta
bežný, zvyčajný
hitparáda
ragtime (medzistupeň medzi tradičnou černošskou
ľudovou hudbou a džezom)
blues (americká černošská ľudová pieseň baladického
obsahu a pomalého tempa; džezová skladba s týmito
znakmi)
zvukový film
životný štýl
rock and roll, rokenrol
hudobný import
kopírovať
hit
piercing
punk
heavy metal
elektronický, elektornicky
doslovne „nová nemecká vlna“, žáner nemeckej
hudby pôvodne odvodený z punk rocku a new wave
štýl
balón
roky nového milénia (po roku 2000)
chlapčenská skupina
dievčenská skupina
hudobný trend
trend
hudobný štýl
dopyt
pieseň, song
predbežne
konzument
konečný, konečne
škrtnúť
hlavná informácia
outfit, výzor, oblečenie
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Seite 110
Galerie, die, -n
großzügig
Spende, die, -n
Blasmusik, die (Sg.)
Lesung, die, -en
Kulturzentrum, das, -en
Dialektgedicht, das, -e
Bombenleger, der, fassen
Tournee, die, -n
Stadtorchester, das, abgesagt
Klage, die, -n
Innenstadt, die, ..e
Fertigprodukt, das, -e
künstlich
Verkaufshit, der, -s
Plastikschmuck, der (Sg.)
Denkmal, das, ..er
Auftrag, der, ..e
heimisch
Material, das, -ien
Kunststoff, der, -e
explodieren
Kunstwerk, das, -e
Anweisung, die, -en
Kunstform, die, -en
Malerei, die (Sg.)
Bildhauerei, die (Sg.)
künstlerisch
galéria
veľkorysý, veľkoryso
príspevok, dar
dychovka
autorské čítanie, čítačka
kultúrne centrum, kultúrny dom
báseň v nárečí
terorista, atentátnik
chytiť
turné
mestský orchester
zrušený, odrieknutý
sťažnosť, žaloba, nárek
centrum mesta
hotové (mrazené) jedlo, výrobok
umelý, syntetický, strojený
trhák, tovar, ktorý ide na dračku
bižutéria z plastu
pamätník, pomník
zákazka
domáci
materiál
umelá hmota, plast
explodovať, vybuchnúť
umelecké dielo
pokyn, pridelenie úlohy
druh umenia, umelecká forma
maliarstvo
sochárstvo
umelecký, umelecky
Seite 111
Schild, das, -er
Verkehrszeichen, das, Sicherheitsgurt, der, -e
Gurt, der, -e
sich anschnallen
Linkskurve, die, -n
Kurve, die, -n
Fußgänger, der, Panne, die, -n
überholen
Umleitung, die, -en
Vorfahrt, die (Sg.)
hupen
Abschnitt, der, -e
eine CD einlegen
sich konzentrieren
Benzinanzeige, die, -n
abschleppen
Führerschein, der, -e
umdrehen
zurückfahren
Picknick, das, -s
značka, výveska, etiketa
dopravná značka
bezpečnostný pás
pás
pripútať sa
zákruta vľavo
zákruta
chodec
nehoda
predbiehať
obchádzka
prednosť v jazde
trúbiť
odsek
vložiť CD
koncentrovať sa
kontrolka stavu nádrže
odtiahnuť, odvliecť
vodičský preukaz
otočiť sa
ísť späť
piknik
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
sich verirren
Gegend, die, -en
entlang
überfahren
Lautsprecher, der, menschenleer
Multitasking, das (Sg.)
Autofahrer, der, -
zablúdiť, stratiť sa
krajina, okolie, oblasť
pozdĺž
prejsť, zraziť
reproduktor, amplión
ľudoprázdny, ľudoprázdne
multitasking, zvládnutie viacerých činností naraz
vodič auta
Seite 112
solange
Stadtgebiet, das, vollgetankt
Lieblingsserie, die, -n
Geruch, der, ..e
grillen
Silbe, die, -n
Emotion, die, -en
Klang, der, ..e
Cembalo, das, -s
Anblick, der, -e
Verkehr, der (Sg.)
pokiaľ, dokiaľ, kým
oblasť mesta, mesto
natankovať plnú nádrž
obľúbený seriál
vôňa, pach
grilovať
slabika
cit, emócia
zvuk
čembalo
pohľad
doprava, premávka
Seite 113
Komponist, der, -en
Rockstar, der, -s
stürmen
Rapper, der, mischen
hochdeutsch
Dialekt, der, -e
Punkrock, der (Sg.)
Liebe, die (Sg.)
Livekonzert, das, -e
Leadsänger, der, Bühnenshow, die, -s
senkrecht
Beleuchtungsturm, der, ..e
hinauf
Höhe, die, -n
kopfüber
Linie, die, -n
begründen
vorüberziehen
Punker, der, Aufsatzwettbewerb, der, -e
Aufsatz, der, ..e
Konzerterlebnis, das, -se
Nebel, der (Sg.)
skladateľ
rocková hviezda
vziať útokom, zaútočiť, burácať, hnať sa
raper
kombinovať, miešať
spisovná nemčina
nárečie, dialekt
punk rock
láska
koncert naživo
líder skupiny, spevák
šou na pódiu
zvislo, zvislý
veže osvetlenia
hore
výška
strmhlav
čiara, lína
odôvodniť, zdôvodniť
prehnať sa, odtiahnuť
punker
esejistická súťaž,
slohová práca, kompozícia, článok, esej
koncertný zážitok
hmla
Lektion 36
Die Arbeit ist interessanter, als ich gedacht habe.
Seite 114
Kreis, der, -e
Priester, der, -
kruh
kňaz
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
beten
Gottesdienst, der, -e
anprobieren
Umkleidekabine, die, -n
Kostüm, das, -e
kämmen
föhnen
Puppe, die, -n
Föhn, der, -e
Rede, die, -n
eine Rede halten
Waschmittel, das, Altenheim, das, -e
Büroschluss, der (Sg.)
Spinne, die, -n
spinnen
Rettungsschwimmer, der, Schatten, der, Kaminkehrer, der, Kamin, der, -e
Rasen, der, mähen
leeren
Gras, das, ..er
Angehörige , der/die, -n
schwitzen
Rente, die, -n
ausschütten
Schweiß, der (Sg.)
Zuordnung, die, -en
mittleräußerangeben
modliť sa
bohoslužba
vyskúšať si (šaty)
skúšobná kabínka
kostým
česať
fénovať
bábika
fén
reč
prednášať reč
prášok na pranie, prací prostriedok
domov dôchodcov, starobinec
koniec pracovnej doby na úrade
pavúk
priasť
plavčík, záchranár
tieň
kominár
komín (južné D, A), krb
trávnik
kosiť
vyprázdňovať, vysypať, vyliať
tráva
príslušník (rodiny)
potiť sa
dôchodok, renta
vysypať
pot
priradenie
stredný
vonkajší
udať, uviesť
Seite 115
Selbstverwirklichung, die (Sg.)
Pflichterfüllung, die (Sg.)
Pflicht, die, -en
Fußballer, der, schießen
Tor, das, -e
Restaurantkritiker, der, ausgezeichnet
Zitronenpudding, der, -s
unterscheiden
Bibel, die, -n
Erkenntnis, die, -se
Angesicht, das, -er
Mittelalter, das (Sg .)
Erwerbsarbeit, die, -en
wesentlich
Lohnarbeit, die (Sg.)
Milliarde, die, -n
gegenüberstehen
Pflegearbeit, die, -en
Kinderbetreuung, die, -en
sebarealizácia
plnenie povinností
povinnosť
futbalista
strieľať
brána
kritik reštaurácií
výborný
citrónový puding
rozlíšiť, rozoznať, odlíšiť
Biblia
poznanie
tvár
stredovek
práca za účelom zárobku
podstatne, podstatný
práca za mzdu
miliarda
stáť (o)proti (sebe)
práca ošetrovateľa/ošetrovateľky
starostlivosť o deti, opatrovanie detí
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Haushalt, der, -e
Philosoph, der, -en
verwirklichen
je ... desto
Arbeitsgesellschaft, die, -en
berufstätig
Betrieb, der, -e
kündigen
Schuss, der, ..e
Zitrone, die, -n
Pudding, der, -s
jüdisch
Religion, die, -en
Lohn, der, ..e
gegenüber
Rasenmähen, das (Sg.)
domácnosť
filozof
realizovať, uskutočniť
čím ... tým
spoločnosť determinovaná prácou
zamestnaný, pracujúci
podnik
dať výpoveď, prepustiť, vypovedať
strela
citrón
puding
židovský, židovsky
náboženstvo
mzda
oproti
kosenie trávnika
Seite 116
einschlafen
Berufsbezeichnung, die, -en
Metzger, der, Installateur, der, -e
Mechanikermeister, der, Chauffeur, der, -e
Elektriker, der, verarbeiten
Kabel, das, verlegen
zusammenhängen
Meister, der, Handwerk, das (Sg.)
zaspať, usnúť
názov povolania
mäsiar
inštalatér
majster mechanikov
šofér
elektrikár
spracovať
kábel
klásť, preložiť
súvisieť
majster
remeslo
Seite 117
Jugendmagazin, das, -e
Erzieherin, die, -nen
Kindersommerlager, das, gering
Gehalt, das, ..er
Fachhochschule, die, -n
Universitätsstudium, das, -en
sich lohnen
Bewerbung, die, -en
begleiten
Bauingenieurin, die, -nen
mládežnícky magazín/ časopis
vychovávateľka
detský letný tábor
nízky, zanedbateľný, trochu, málo
plat
vysoká odborná škola
univerzitné štúdium
oplatiť sa, vyplatiť sa
žiadosť o vzdelanie (V nemecky hovoriacich
krajinách existuje tzv. duálny systém profesného
vzdelávania. Študenti určitých odborov väčšinu
svojho výcviku absolvujú vo vybranej
inštitúcií/podniku a popritom chodia aj na teoretickú
prípravu do odborných škôl/ učilíšť. Pomer praxe
a teórie je vyšší ako na SK a praktická stránka
výučby prebieha v reálnych podnikoch/inštitúciách,
nie v špeciálnych učňovských strediskách. Na
prijatie do „učenia“ kanditát adresuje žiadosti
cieľovým inštitúciam; počet miest býva
obmedzený.) žiadosť o zamestanie, štipendium
a pod.
sprevádzať
stavebná inžinierka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Technikstudium, das, -en
sich bewerben
(Arbeits-)Stelle, die, -en
Studium, das, -ien
Berufswunsch, der, ..e
Reisetätigkeit, die, -en
ausüben
štúdium technického smeru
uchádzať sa
(pracovné) miesto
štúdium
vysnívané povolanie
cestovanie
vykonávať
Seite 118
Rezeptionistin, die, -nen
Reiseplanerin, die, -nen
Hotelfachfrau, die, -en
Bewerbungsgespräch, das, -e
fettgedruckt
fließend
flüssig
Arbeitnehmer, der, einstellen
Sommersaison, die, -s
Saison, die, -s
Empfehlungsschreiben, das, Urteil, das, -e
Unterlage, die, -n
Dokument, das, -e
Diplom, das, -e
abschließen
Teilzeit, die (Sg.)
Vollzeit, die (Sg.)
Personalchef, der, -s
vorherig
Lebenslauf, der, ..e
russisch
Russland
Praktikantin, die, -nen
Zusatzausbildung, die, -en
Fremdsprache, die, -n
Stellenanzeige, die, -n
Gehaltsvorstellung, die, -en
momentan
Nachtwache, die, -n
Schichtarbeit, die (Sg.)
zuverlässig
Delikatessengeschäft, das, -e
IT-Experte, der, -n
IT-Expertin, die, -nen
Unternehmen, das, Softwareprogramm, das, -e
leistungsorientiert
Weiterbildungsseminar, das, -e
Schicht, die, -en
Delikatesse, die, -n
Weiterbildung, die, -en
zusätzlich
tätig
recepčná
organizátorka zájazdov
hoteliérka
pohovor
hrubo vytlačený, hrobo vytlačene
plynulý, tečúci
plynulý, tekutý
zamestnanec
zamestnať
letná sezóna
sezóna
referencia, odporúčanie, odporúčací list
posudok, mienka
podklad
dokument
diplom
ukončiť
čiastočný úväzok
plný úväzok
vedúci personálneho oddelenia
predchádzajúci
životopis
rusky, ruský, ruština
Rusko
praktikantka
ďalšie vzdelanie, doplnkové vzdelanie
cudzí jazyk
inzerát o voľných pracovných miestach
predstava o plate
momentálny,momentálne
nočná stráž
práca na smeny
spoľahlivý, spoľahlivo
lahôdky
špecialista na informačné technológie
špecialistka na informačné technológie
podnik, firma
softvérový program
orientovaný na výkon
seminár ďalšieho vzdelávania
smena, vrstva
lahôdka, delikatesa
ďalšie vzdelávanie, doškoľovanie
dodatočný, navyše
denný
Seite 119
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Stimmung, die, -en
rechnen
verpassen
blühen
Hausarbeit, die (Sg.)
Praktikum, das, -ka
entlassen
Reisebüro, das, -s
nálada
počítať
prepásť, premeškať
kvitnúť
domáca práca; seminárna práca
prax
prepustiť
cestovná kancelária
Seite 120
Partylöwe, der, -n
(un)günstig
preiswert
fett
lecker
genauso
Beschwerde, die, -en
Baustelle, die, -n
Glaube, der (Sg.)
Furcht, die (Sg.)
Bericht, der, -e
kommentieren
lev salónov
(ne)výhodný
cenovo výhodný, lacný
mastný, tučný, hrubo tlačený
chutný
rovnako
sťažnosť
stavenisko
viera
strach, obava
správa
komentovať
Seite 121
Glückszentrum, das, -en
Gehirn, das, -e
Gehirnforscher, der, Ratte, die, -n
stimulieren
Taste, die, -n
Käfig, der, -e
offensichtlich
antippen
speziell
Verfahren, das, aktivieren
Glücksgefühl, das, -e
Flow, der (Sg.)
passiv
Fertigkeit, die, -en
Kenntnisse, die (Pl.)
Glückserlebnis, das, -se
Lebenssituation, die, -en
meistern
ermöglichen
tippen
berühren
Finger, der, Signal, das, -e
centrum šťastia
mozog
vedec skúmajúci mozog
potkan
stimulovať
tlačidlo, klávesa
klietka
očividne, očividný
stlačiť klávesu, dotknúť sa tlačidla
špeciálny, špeciálne
metóda
aktivovať
pocit šťastia
flow, stav aktivity
pasívny, pasívne
zručnosť
poznatok, znalosť, vedomosť
zážitok šťastia
životná situácia
zvládnuť
umožniť
zľahka sa dotknúť, poklepkať; písať na stroji
dotknúť sa
prst
signál
Modul-Plus 9
Landeskunde
Seite 122
Österreicher, der, Walz, die (Sg.)
Rakúšan
vandrovka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Fußballclub, der, -s
Härte, die (Sg.)
zäh
Umgebung, die, -en
Start, der, -s
dastehen
Gastfamilie, die, -n
Nachtleben, das (Sg.)
Schulausbildung, die, -en
Nachwuchsmannschaft, die, -en
reif
schick
Haken, der, -e
sich binden
Club, der, -s
Karriereleiter, die, -n
Stufe, die, -n
futbalový klub
tvrdosť
tvrdý, pevný, nepoddajný
okolie
začiatok, štart
stáť tu/tam
hostiteľská rodina
nočný život
školská dochádzka, školské vzdelanie
družstvo dorastencov
zrelý, zrelo
módny, šik
hák
viazať sa
klub
kariérny rebríček
stupienok, stupeň, schod
Seite 123
Wanderstock, der, ..e
Tuch, das, ..er
Werkstatt, die, ..en
Tradition, die, -en
beleben
Fremde, die (Sg.)
Wandergeselle, der, -n
Bursche, der,-n
Dorfschmiedin, die, -nen
Berufsstand, der (Sg.)
roh
bearbeiten
faszinieren
Arbeitstechnik, die, -en
Stellenwert, der , -e
daheimgeblieben
Berufsleben, das (Sg.)
Schmied, der, -e
Langversion, die, -en
restlich
zuteilen
Debatte, die, -n
folgen
turistická palica
šatka
dielňa
tradícia
oživiť
cudzina
vandrovný tovariš, tovariš na vandrovke
chlapec
dedinská kováčka
stav
surový, neopracovaný, surovo
opracovať, spracovať
fascinovať
pracovná technika
hodnota, význam
zostať doma
pracovný život
kováč
dlhá verzia
ostatný
prideliť
debata
sledovať
Modul-Plus 9
Projekt
Seite 124
gestalten
Kategorie, die, -n
Wissenschaft, die, -en
Forschung, die, -en
Lebensstation, die, -en
Protestschreiben, das, Grammatik, die, -en
Radrennfahren, das (Sg.)
Formel-I-Rennwagen, der, -
vytvoriť, tvoriť, urobiť
kategória
veda
výskum
životná etapa
protest
gramatika
cyklistické preteky
F1, formula 1
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Abgas, das, -e
recherchieren
tagelang
blass
bleich
weitergeben
umdichten
mild
Variante, die, -n
ersparen
výfukový plyn
rešeršovať
celé dni, celodenný
bledý
bledý
odovzdávať ďalej, tradovať
prebásniť
jemný
variant
ušetriť
Seite 125
Bogen, der, ..
Packpapier, das, -e
Link, der, -s
Zusatzaufgabe, die, -n
Hauptidee, die, -n
hárok, oblúk
baliaci papier
link
doplnková úloha
hlavná myšlienka
© Hueber Verlag 2013, Ideen 3, Glossar Deutsch-Slowakisch, ISBN 978-3-19-471825-8
Download

Wilfried Krenn Herbert Puchta Ideen 3 Glossar Deutsch