Fact Sheet
August 2014
Erste Group Private Banking profil & stratégia
Erste Group implementovala celoskupinovú stratégiu pre privátne bankovníctvo, ktorá
zohľadňuje rozvíjajúce sa potreby a aktivity našich bonitných klientov. Našim cieľom je
poskytovať klientom kvalitné služby v oblasti správy privátnych investícií a majetku. Erste
Private Banking získal množstvo ocenení za vynikajúce služby ako napr.: časopis The
Banker za rok 2012 ocenenie Najlepšie Privátne bankovníctvo v strednej a východnej Európe
a za rok 2013 Najlepšie Privátne bankovníctvo v Rakúsku, časopis Euromoney za roky 2010,
2011 a 2012 ocenenie Najlepšie Privátne bankovníctvo v Rakúsku, za rok 2012 Najlepšie
Privátne bankovníctvo v Maďarsku a Rumunsku a za rok 2013 v Chorvátsku.
Erste Private Banking v skratke
 184 špecialistov v Rakúsku a SVE
 EUR 15,2 mld spravovaných aktív k 30. 6. 2014
 Private Banking v 6 krajinách: Rakúsku, Českej republike,
na Slovensku, v Maďarsku, Chorvátsku a v Rumunsku.
Strategická pozícia
1. Obchodný prístup: Erste Private Banking poskytuje celú škálu služieb správy majetku
prostredníctvom širokého regionálneho zastúpenia v SVE.
2. Geografický prístup: Erste Private Banking má zastúpenie v 6 krajinách. Poskytuje úvery,
investuje a ochraňuje finančné zdroje 13 000 klientov na lokálnych ako aj svetových trhoch.
3. Klientsky prístup: Správa majetku klientov Erste Private Banking je založená na
komplexnom vyhodnotení potrieb klienta a našom zameraní na transparentný prístup,
zodpovednosť a výnimočnú kvalitu služieb klientom. Erste Private Banking sprostredkováva
výsledky analýz a produkty popredných svetových investičných bánk, a zároveň prvotriedne
investičné príležitosti.
Management Team
Peter Ipkovich
Head of Private Banking SVE
[email protected]
Tel.: +43 50100 13013
Ponuka produktov
Jednotlivé útvary privátneho bankovníctva ponúkajú kompletnú škálu investičných riešení
pre bonitných jednotlivcov, korporátnych klientov, trusty a správcovské fondy.

Správa portfólia predstavuje jadro našich aktivít. Naše stratégie sú šité na mieru v súlade s
potrebami a plánmi investora. Pri budovaní portfólií berieme do úvahy všetky vhodné
tradičné a alternatívne nástroje pre napĺňanie tejto stratégie.

Služby, ktoré poskytujeme sú cielené na optimalizáciu portfólia.

Otvorená architektúra je jednou z našich základných filozofií. Ponúkame produkty, ktoré boli
navrhnuté v našej skupine, ako aj produkty tretích strán, ktoré naši špecialisti veľmi
dôkladne preverili.

Špeciálne riešenia pre inštitucionálnych investorov ponúkajú penzijné fondy, poisťovacie
spoločnosti a ostatné inštitúcie.
Obchodný a trhový potenciál
Poskytovaním služieb privátneho bankovníctva a riadenia aktív našim klientom, sa naši
klienti stávajú bonitnejšími, čo prispieva dlhodobého rastu.
Erste Private Banking zaujíma dominantnú pozíciu v segmente riadenia aktív na
existujúcich trhoch v strednej a východnej Európe a zároveň naďalej posilňuje svoje
postavenie v Rakúsku.
Počas hospodársky náročného obdobia v krátkodobom horizonte, klienti kládli dôraz na
bezpečnosť a v rámci investovania jednoznačne preferovali vklady, čo spôsobilo útlm rastu
aktivít v oblasti správy majetku. Avšak z dlhodobého hľadiska správa majetku ponúka v
strednej a východnej Európe obrovský potenciál. Hoci finančná a hospodárska kríza
spomalila proces hospodárskeho dobiehania krajín strednej a východnej Európy, približujúci
trend zostáva nezmenený. Erste Private Banking má najlepšie predpoklady využiť tieto
príležitosti. Obsluhujeme približne 13 000 klientov privátneho bankovníctva s aktívami v
hodnote 15,2 mld. EUR a poskytujeme im kompletnú škálu služieb v oblasti správy majetku,
vrátane komplexných služieb privátneho bankovníctva, riadenia investícií, finančného
plánovania a realizácie obchodov.
„V Rakúsku má naše privátne bankovníctvo už dlhodobú tradíciu, kde sme sa prepracovali
na pozíciu lídra na trhu. Sme na najlepšej ceste stať sa popredným hráčom v tomto
segmente aj v strednej a východnej Európe”, vysvetľuje Peter Ipkovich, riaditeľ Private
Banking pre strednú a východnú Európu v Erste Group.
Thomas Spellitz
Head of Private Client Inv. Mgmt.
[email protected]
Tel. +43 50100 17159
Wolfgang Traindl
Head of Private Banking, Austria
[email protected]
Tel.: +43 50100 13066
Robert Mocek
Head of Private Banking,
Czech Republic
[email protected]
Tel.: +420 956 713 805
Michaela Kanova
Head of Private Banking, Slovakia
[email protected]
Tel.: +421 2 486 22200
Andras Kallay
Head of Private Banking, Hungary
[email protected]
Tel.: +36 1 23 55 863
Razvan Furtuna
Head of Private Banking, Romania
[email protected]
Tel.: +40 373 52 63 25
Kristina Buconjic
Head of Private Banking, Croatia
[email protected]
Tel.: +385 6237 1465
Fact Sheet
August 2014
Erste Group v skratke
Profil
Založená v roku 1819 ako prvá sporiteľňa v Rakúsku, Erste Group bola kótovaná na burze v
roku 1997 so stratégiou expanzie svojich retailových aktivít do strednej a východnej Európy
(SVE). Odvtedy sa Erste Group rozrástla prostredníctvom početných akvizícií a z pohľadu
počtu klientov a celkových aktív sa stala jedným z najväčších poskytovateľov finančných
služieb vo východnej časti EÚ:







16,5 mil. klientov
44 000 zamestnancov
2,800 pobočiek v 7 krajinách
198 mld. EUR celkové aktíva
14 mld. EUR základné imanie
11,7% core tier 1 koeficient
99,8% koeficient úvery-vklady

Počet zákazníkov v Rakúsku, Českej republike, Slovensku, Rumunsku, Maďarsku a Srbsku
sa zvýšil zo 600 000 na približne 16,5 miliónov.

Kľúčovou obchodnou aktivitou Erste Group je retailová sieť, ktorá pokrýva celé spektrum
aktivít, od poskytovania úverov, vkladov a investičných produktov po vedenie bežných účtov
a vydávanie kreditných kariet.
 Líder na trhu v Rakúsku, Českej republike, Rumunsku a na
Okrem tradične silnej stránky poskytovania služieb jednotlivcom, medzi kľúčové aktivity Erste
Group patrí aj poradenstvo a podpora korporátnych klientov pri financovaní, investovaní a
vstupe na medzinárodné kapitálové trhy, financovanie verejného sektora a operácie na
medzibankovom trhu.
 Top pozícia na dlhových kapitálových trhoch v Rakúsku &

Produkty a služby
Zameranie na región SVE, vybrané aktivity aj v ďalších
častiach Európy
Východná časť EÚ
Korporátne
bankovníctvo
Zameranie na
hypotéky v domácej
mene a spotrebné
úvery financované
miestnymi vkladmi
Bankovníctvo pre
veľkých a lokálnych
firemných klientov
a klientov SME
Devízové úvery len v
EUR pre klientov
s príjmami v EUR
(alebo ekvivalent)
a pri financovaní
lokálnymi devízovými
vkladmi (RO, HR &
SRB)
Vkladové produkty,
správa aktív
a dôchodkové
produkty
Poradenstvo
s dôrazom na prístup
na kapitálové trhy a
korporátne
financovanie
V budúcnosti
potenciálna expanzia
do Poľska
Obchody
s nehnuteľnosťami,
ktoré prekračujú
rámec financovania
Slovensku
 Jednotka na trhu v správe aktív v krajinách SVE s objemom
spravovaných aktív vo výške 51 mld. EUR
SVE s viac ako 10%-ným podielom na trhu
 17%-ný trhový podiel v poskytovaní úverov korporátnym
klientom
 Popredný manažér syndikovaných úverov v SVE
 Dvojka na trhu v oblasti komerčných nehnuteľností v
regióne SVE
Bankové služby pre klientov v strednej a východnej Európe
Retailové
bankovníctvo
Obchodná pozícia Erste Group
Kapitálové trhy
Verejný sektor
Dôraz na aktivity
klientov vrátane
obchodovania
Financovanie
štátneho a verejného
sektora s dôrazom na
rozvoj infraštruktúry
na kľúčových trhoch
Okrem kľúčových
trhov, zastúpenie
v Poľsku, v Turecku,
v Nemecku
a v Londýne
s dôrazom na
inštitucionálnych
klientov a kombináciu
vybraných produktov
Budovanie dlhových
a akciových
kapitálových trhov v
SVE
Akékoľvek
angažovanosti pri
financovaní štátneho
sektora sú vedené
len z trhových
dôvodov, resp.
dôvodov likvidity
alebo riadenia
bilancie
Medzibankové
transakcie
Zameranie na banky
pôsobiace na
kľúčových trhoch
Predstavenstvo





Andreas Treichl, CEO
Franz Hochstrasser, zástupca CEO
Gernot Mittendorfer, CFO a CPO
Andreas Gottschling, CRO
Herbert Juranek, COO
Štruktúra akcionárov
Akékoľvek
angažovanosti banky
sú vedené len
z dôvodov likvidity
alebo riadenia bilancie,
resp. na podporu
obchodných aktivít
klienta
Zamestnanci
1%
Retailoví
investorí
9%
Erste Stiftung
direct &
indirect*
20%
Inštitucionálni
investori
53%
CaixaBank
9%
UNIQA
Versicherung Harbor Int.
Fund
sverein
Privatstiftung
4%
4%
V budúcnosti
potenciálna expanzia
do Poľska
Celkový počet akcií: 429.800.000
Free float: 70,6%
Erste Group zastúpenie
*vrátane Sparkassen 1.1%, Sparkassen Beteiligungs GmbH &
Co KG a ostatných syndikovaných členov
Listingy a zastúpenie v indexoch




Listingy
Index
Výhy
(31/07/2014)
Burza CP Viedeň
Burza CP Praha
Burza CP Bukurešť
ATX
PX
ROTX
16,45%
16,72%
14,84%
Verejné obchodovanie cez Level I ADR program v USA
MSCI Štandardný Index
DJ Euro Stoxx Bankový Index
FTSE EuroTop 300
Ratingy
Dlhodobý
S&P
Fitch
Moody’s
AA
Baa1
Erste Group, Graben 21, A-1010 Vienna, www.erstegroup.com
Pre obchodné kontakty: Group Private Banking, E-Mail: [email protected] médiá:
Tlačové oddelenie, Tel.: +43 (0) 50100 - 19603, Fax: +43 (0) 50100 - 19849, E-Mail: [email protected]
Krátkodobý
A-2
F1
P-2
Výhľad
Negatívny
Negatívny
Negatívny
Download

Súhrn informácií o Erste Private Banking