INFORMACE PRO INVESTORY
Vídeň, 23. července 2010
Zátěžový test potvrdil solidní
kapitálové vybavení Erste Group
Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 v případě
nejhoršího možného scénáře (po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhy) ve srovnání s 9,2
% na konci roku 2009
Erste Group Bank AG patří k těm finančním institutům, které se v roce 2010 podrobily celoevropskému
zátěžovému testu pro banky, koordinovanému Výborem evropských orgánů bankovního dohledu (CEBS) ve
spolupráci s Evropskou centrální bankou a Rakouskou národní bankou. Tento zátěžový test doplňuje program
pravidelných zátěžových testů prováděných skupinou Erste Group a Rakouskou národní bankou a jeho účelem je
odhad možných dopadů negativního vývoje ekonomiky na kapitálové vybavení Erste Group.
Zátěžový test byl proveden na základě scénářů, metod a klíčových předpokladů poskytnutých Výborem evropských
orgánů bankovního dohledu CEBS, jehož kompletní zpráva byla zveřejněna na internetových stránkách
společnosti CEBS 2 . Výše zmíněné předpoklady byly adaptovány Rakouskou národní bankou, aby realističtěji
reflektovaly specifickou situaci východní části Evropské unie. Důsledkem této adaptace je, že ukazatel kapitálové
přiměřenosti Tier 1 počítaný na základě parametrů CEBS by byl výrazně vyšší než ukazatel kapitálové
přiměřenosti Tier 1 počítaný na základě parametrů Rakouské národní banky.
Vypočítaný ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%)by se podle nepříznivého scénáře změnil na 8,1 % v roce
2011 oproti 9,2 % na konci roku 2009. Po dodatečném šoku vyvolaném státními dluhy by odhadovaný ukazatel
kapitálové přiměřenosti Tier 1 klesl o dalšího 0,1 procentního bodu na 8,0 % na konci roku 2011, přičemž
regulatorní minimální požadavek činí 4 %.
„Výsledky zátěžového testu nás velmi těší,“ poznamenal předseda představenstva Erste Group Andreas Treichl,
„zvlášť z toho důvodu, že parametry použité rakouskými bankami byly přísnější než parametry CEBS. S hodnotou
ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 ve výši 8,0 % v roce 2011 tak v případě nejhoršího možného scénáře
naše banka absolvovala testy s kapitálovou rezervou ve výši 2 822 mil. EUR, tj. s více než dostačující rezervou ve
srovnání se zákonným minimálním požadavkem ve výši 6 %, který byl stanoven jako mezní hodnota tohoto
zátěžového testu. Tato skutečnost je pro Erste Group velmi důležitá, neboť jsme s ukazatelem kapitálové
přiměřenosti ve výši 9,2 % na konci roku 2009 nepatřili k evropské špičce. I když de facto nemáme nic proti
pořadníkům, přesto je důležité si uvědomit, že retailové banky s všeobecně podstatně vyšším podílem rizikově
vážených aktiv než jiné finanční instituce zpravidla vykazují nižší hodnoty ukazatele kapitálové přiměřenosti, což
však dle našeho názoru v žádném případě není indikátorem rizikovějšího obchodního modelu. Je prostě faktem, že
poskytování úvěrů malým a středním podnikům v současné době vyžaduje desetinásobný objem kapitálového
vybavení ve srovnání s pohledávkami vůči libovolnému státu Evropské unie. Poskytování bankovních služeb
v retailovém segmentu a v segmentu malých a středních podniků východní části EU je a nadále zůstane klíčovou
strategií retailového bankovnictví Erste Group.“
1
2
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 použitý v této tiskové zprávě je vždy vztažený k celkovému riziku včetně hybridního a podílového
kapitálu.
Viz: http://www.c-ebs.org/EU-wide-stress-testing.aspx.
Strana 1/7
Přehled předpokladů a průběhu zátěžového testu
Všeobecně slouží zátěžové testy k simulaci různých drastických a vzácných jevů.
•
Makroekonomické předpoklady:
Rakouská národní banka modifikovala předpoklady růstu HDP pro region CEE, jehož důsledkem je
konzervativnější přístup ve srovnání s původními parametry CEBS.
Rakouská národní banka
Meziroční růst HDP
Benchmarkový
scénář
2010
2011
Česká republika
1,3% 2,6%
Chorvatsko
-0,1% 1,8%
Maďarsko
-0,2% 2,5%
Rumunsko
0,8% 3,1%
Slovensko
4,1% 4,5%
Srbsko
2,0% 3,0%
Ukrajina
3,7% 4,1%
* byly zahrnuty do kategorie „Ostatní země“
•
Nepříznivý
scénář
2010
2011
-0,2%
-1,6%
-2,2%
-1,2%
2,8%
-0,1%
1,7%
-2,8%
-3,6%
-3,9%
-3,3%
-0,1%
-3,4%
-2,3%
CEBS
Benchmarkový
scénář
2010
2011
Nepříznivý
scénář
2010
2011
1,4% 1,8% 0,9% 0,6%
4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%*
0,9% 3,2% -0,2% 1,6%
-0,7% 3,6% -1,8% 2,1%
1,9% 2,6% 0,8% -0,6%
4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%*
4,4%* 4,8%* 3,6%* 3,5%*
Přepoklady pro Výkaz zisků a ztrát a Rozvahu:
Veškeré propočty jsou založeny na skutečných hodnotách dosažených ke konci roku 2009. Oba scénáře, jak
benchmarkový tak nepříznivý pro roky 2010 – 2011, jsou založeny na řadě běžných klíčových předpokladů a
poskytnutých makroekonomických scénářů.
Například nebyl v našich klíčových obchodních segmentech předpokládán žádný růst objemů s výjimkou
obnovení splácených úvěrů.
Provozní výnosy byly negativně ovlivněny poklesem čistého úrokového výnosu v důsledku tlaku na marže,
absencíe nových obchodů, přetrvávajících nízkých úroků a splatnosti vysoce úročených aktiv.
Negativní vliv na provozní výnosy by měl také předpokládaný pokles čistých příjmů z poplatků a provizí
v důsledku nižšího objemu transakcí a předpokládané nižší hodnoty čistého zisku z obchodních operací.
Předpokládá se sice, že se podaří udržet náklady pod kontrolou, další úsporná opatření se ale v tomto ohledu
neplánují.
Systematicky uplatňované významné posuny skutečných pravděpodobností nesplácení aktiv v bankovním
portfoliu vedly ke zvýšení rizikových nákladů, které v nepříznivém scénaři následně snížily kapitálovou
základnu. Dodatečným efektem s dopadem na výsledek bylo výrazné zvýšení rizikově vážených aktiv,
způsobené především konzervativním přístupem Erste Group, který vedl k akumulaci velkého objemu aktiv do
nejhorší ratingové třídy.
•
Předpoklady pro scénář dodatečného šoku vyvolaného státními dluhy:
Na základě vysoké úrovně státních dluhů v roce 2010 byl celý bankovní sektor podroben dodatečnému
zátěžovému testu, v jehož rámci byly zohledněny další negativní dopady vysokého státního dluhu na
ekonomickou situaci v zemích EU, které nebyly obsaženy v původním scénáři zátěžového testu. V tomto
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 2/7
scénáři byly proto aplikovány dodatečné srážky hodnot státních dluhopisů obsažených v obchodním portfoliu,
a to ve výši mezi 4,7 % (u německých státních dluhopisů) a 23,1 % (u řeckých státních dluhopisů), což vedlo
k dalším ztrátám. Předpokládaná srážka pro Rakousko činila 5,6 %.
I když státní dluhopisy zahrnuté v bankovním portfoliu nebyly předmětem srážek, zbytek bankovního portfolia
podstoupil zátěžové testy zohledňujíc další zhoršení makroekonomického prostředí.
Definice:
o
o
Bankovní portfolio obsahuje položky rozvahy jako jsou úvěry finančním institucím, úvěry klientům
a všechny tři položky finančních aktiv (aktiva v reálné hodnotě, aktiva na prodej a aktiva držená do
splatnosti), zatímco obchodní portfolio je do značné míry identické s položkou rozvahy “Aktiva k
obchodování”.
Angažovanost vůči jednotlivým státům obsahuje veškeré položky rozvahy včetně cenných papírů, úvěrů a
půjček vůči státům Evropské unie (t.j. ústřední a místní vládní orgány včetně měst a obcí), s výjimkou
centrálních bank.
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 3/7
Výsledek zátěžového testu v detailu:
Skutečné výsledky
v mil. EUR
K 31. prosinci 2009
Tier 1 kapitál celkem
Regulatorní kapitál celkem
Rizikově vážená aktiva celkem
11 486
15 845
125 486
Zisk před tvorbou opravných položek (vč. provozních nákladů)
Ztráty ze snížení hodnoty finančních aktiv v bankovním portfoliu
3 771
- 2 057
1
Roční míra ztráty z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%)
1
Roční míra ztráty z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%)
1,2%
2,1%
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%)
9,2%
Výsledky zátěžových testů v detailu
Zátěžový test proběhl na základě několika klíčových zjednodušujících předpokladů (např. konstantní výše rozvahy, jednotné
zacházení se sekuritizovanými pohledávkami). Z tohoto důvodu jsou informace týkající se benchmarkových scénářů poskytovány
pouze pro účely srovnání. Ani benchmarkový scénář ani nepříznivý scénář nelze v žádném případě pokládat za prognózu.
v mil. EUR
2
Základní scénář k 31. prosinci 2011
Tier 1 kapitál celkem podle benchmarkového scénáře
Regulatorní kapitál celkem podle benchmarkového scénáře
Rizikově vážená aktiva celkem podle benchmarkového scénáře
12 798
17 218
122 982
10,4 %
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle benchmarkového scénáře
v mil. EUR
2
Nepříznivý scénář k 31. prosinci 2011
Tier 1 kapitál celkem podle nepříznivého scénáře
Regulatorní kapitál celkem podle nepříznivého scénáře
Rizikově vážená aktiva celkem podle nepříznivého scénáře
11 968
16 388
147 179
2
Úhrnný provozní zisk za dva roky před tvorbou opravných položek podle nepříznivého scénáře
2
Úhrnné ztráty za dva roky ze snížení hodnoty finančních aktiv v bankovním portfoliu podle nepříznivého
scénáře
2
Úhrnné ztráty za dva roky z obchodního portfolia podle nepříznivého scénáře
1, 2
7 010
-5 185
-116
Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%)
1, 2
Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%)
3,07%
4,78%
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle nepříznivého scénáře
8,1 %
Dodatečný šok vyvolaný státními dluhy na základě nepříznivého scénáře k 31. prosinci 2011
2
Dodatečné ztráty ze snížení hodnoty aktiv v bankovním portfoliu
2
Dodatečná ztráta z angažovanosti do státních cenných papírů v obchodním portfoliu
1, 2
v mil. EUR
-171
-346
Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti korporátních klientů (%)
1, 2
Úhrnná míra ztráty za dva roky z úvěrové angažovanosti retailových klientů (%)
3,21%
4,90%
Ukazatel kapitálové přiměřenosti Tier 1 (%) podle nepříznivého scénáře a po dodatečném šoku
vyvolaném státními dluhy
8,0 %
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 4/7
Dodatkový kapitál potřebný k dosažení 6% ukazatele kapitálové přiměřenosti Tier 1 v případě nepříznivého
scénáře a dodatečného šoku vyvolaného státními dluhy na konci roku 2011
1.
Ztráty ze snížení hodnoty jako % úvěrové angažovanosti korporátních/retailových klientů v portfoliu cenných papírů na prodej (AFS), držených do
splatnosti (HTM) a v portfoliu úvěrů a pohledávek
2.
Kumulativní pro roky 2010 a 2011
3.
Na základě ztrát odhadovaných podle nepříznivého scénáře a po dodatečném šoku vyvolaném státními
-
dluhopisy
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 5/7
Přehled angažovanosti vůči jednotlivým státům
k 31. březnu 2010
V mil. EUR
Rakousko
Hrubá angažovanost
(po snížení hodnoty)
5,795
z toho
bankovní portfolio
5,473
z toho
obchodní portfolio
322
Čistá angažovanost
(po snížení hodnoty)
5,348
Belgie
212
212
0
212
Bulharsko
151
126
25
151
5,334
4,156
1,179
5,230
22
22
0
22
2
0
2
2
Česká republika
Dánsko
Estonsko
Island
41
0
41
41
Irsko
105
105
0
105
Itálie
1,223
1,223
0
1,223
Finsko
88
88
0
88
Francie
342
308
34
342
Kypr
12
12
0
12
Lotyšsko
77
33
44
77
0
0
0
0
44
44
0
44
0
0
0
0
2,864
2,500
364
2,732
Lichtenštejnsko
Litva
Luxemburg
Maďarsko
Malta
28
28
0
28
Německo
1,142
1,057
85
1,141
Nizozemí
93
89
4
93
Norsko
0
0
0
0
Polsko
692
570
121
692
Portugalsko
Rumunsko
Řecko
Slovensko
270
270
0
270
2,492
1,950
542
2,488
757
748
8
757
3,880
2,955
925
3,878
Slovinsko
131
129
2
125
Španělsko
233
208
25
233
Švédsko
33
22
11
33
Velká Británie
67
67
0
67
26,129
22,394
3,736
25,434
CELKEM
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 6/7
Případné dotazy směřujte na:
Erste Group, Investor Relations, Graben 21, 1010 Vídeň, Fax: + 43 (0)5 0100 9 13112
Gabriele Werzer,
Thomas Sommerauer,
Peter Makray,
Tel. +43 (0)5 0100 linka 11286,
Tel. +43 (0)5 0100 linka 17326,
Tel. +43 (0)5 0100 linka 16878,
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
E-mail: [email protected]
Tento text najdete na naší homepage: http://www.erstegroup.com/ir v sekci Investor Relations News.
Erste Group je jedním z předních poskytovatelů finančních služeb v zemích střední a východní Evropy. Více než 54 000 zaměstnanců
v bezmála 3 000 pobočkách poskytuje finanční služby více než 16 milionům klientů z 8 zemí (Rakousko, Česká republika, Slovensko,
Rumunsko, Maďarsko, Chorvatsko, Srbsko, Ukrajina). K 30. září 2008 dosáhla bilanční suma Erste Group 209,4 mld. EUR, čistý zisk po
menšinových podílech činil 1.463,0 mil. EUR a návratnost kapitálu (ROE) 21,7 %.
Strana 7/7
Download

News Release - Erste Group