Turkish Archives of Otolaryngology
Türk Otolarengoloji Arşivi
Turkish Archives of Otolaryngology 2014 DOI:10.5152/tao.2014.664
Article in Press
Dermoid Cyst Arising from the Epiglottis
Epiglottan Kaynaklanan Dermoid Kist
Case Report
Olgu Sunumu
Abstract
Özet
Çağatay Han Ülkü, Hilal Yücel
Department of Otolaryngology, N.E. University Meram Faculty of Medicine, Konya, Turkey
Dermoid cysts arising from the head and neck region
are rare, slow-growing, and well-circumscribed neoplasms. Symptoms are non-specific and usually related
to the size and the location of the lesion. A dermoid
cyst of the epiglottis is extremely rare. To the best of our
knowledge, only one case has been previously reported
in the English literature. In this study, a case of a der-
moid cyst arising from the epiglottis was presented as
an extremely rare clinical condition. The characteristics,
differential diagnosis, and treatment of the disease are
summarized.
Baş-boyun bölgesinden kaynaklanan dermoid kistler
nadir, yavaş büyüyen ve iyi sınırlı benign tümörlerdir.
Semptomları, özgün değildir, genellikle lezyonun boyutu ve bulunduğu yere bağlıdır. Epiglottan kaynaklı
dermoid kist son derece nadirdir. Bilgimiz dahilinde,
İngilizce literatürde sadece bir olgu rapor edilmiştir.
Bu çalışmada, epiglottan kaynaklanan bir dermoid kist
olgusu çok nadir bir klinik durum olarak sunulmuştur.
Hastalığın karakteristikleri, ayırıcı tanısı ve tedavi yöntemleri özetlenmiştir.
Giriş
Bu çalışmada, nadir bir klinik olması nedeniyle
epiglottan kaynaklanan bir dermoid kist olgusu
sunulmuş, hastalığın karakteristikleri, ayırıcı tanı
ve tedavisi literatür eşliğinde özetlenmiştir.
geçmişinde önemli bir özellik yoktu. Manyetik
rezonans görüntüleme (MRG) ile, epiglotun sol
üst dış kenarında yerleşik, sol sinüs priformise ve
vallekulaya uzanan 3.0x2.0 cm boyutlarında bir
yumuşak doku kitlesi izlendi (Şekil 1, 2). Kesin
tanı ve tedavi için tam cerrahi eksizyon planlandı.
Cerrahi uygulama ile ilgili hastaya bilgi verildi ve
onamı alındı. Hasta genel anestezi altında operasyona alındı. Otomatik ağız açacağı kullanılarak,
endoskop destekli trans-oral yaklaşımla, epiglot
sol üst dış kenarına geniş bir tabanla oturan kitle
ortaya kondu. Plasma bıçağı (PEAK PlasmaBlade
Surgery System) kullanılarak tam cerrahi eksizyon
yapıldı (Şekil 3a-d). Histopatolojik tanı gerçek
dermoid kist olarak rapor edildi (Şekil 4a, b). Postoperatif periyot sorunsuz geçti. Operasyondan 6
ay sonra yapılan son kontrol muayenesinde, larengeal yapılar normal ve hasta semptomsuzdu. Hasta
halen rutin kontroller ile takip altındadır.
Olgu Sunumu
Tartışma
Dermoid kist nadir, benign ve gelişimsel bir tümördür. Birincil olarak gonadlarda görülür. Bununla birlikte, vücudun herhangi bir yerinde de
orta hatta yakın yerleşim özelliği ile gelişebilir (1,
2). Baş-boyun, bu tümör gelişimi için nadir bir
bölgedir (3). Yavaş büyüyen, ağrısız lezyonlardır.
Her yaşta ortaya çıkabilir, ancak genç erişkinlerde
daha sık görülür (1). Bilgimiz dahilinde, İngilizce
literatürde epiglottan kaynaklanan ilk ve tek dermoid kist olgusu McKenzie tarafından 1930 yılında yayınlanmıştır (4). Rusça literatürde ise 1980 ve
1991 yıllarına ait 2 yayında, toplam 3 olgu sunulmuştur (5, 6).
This study was presented as a poster at the
35th National Otolaryngology-Head and Neck
Surgery, 2-6 November, Antalya, Turkey.
Bu çalışma 35.Ulusal Kulak Burun Boğaz ve
Baş Boyun Cerrahisi Kongresi'nde poster
olarak sunulmustur, 2-6 Kasım 2013,
Antalya, Türkiye.
Address for Correspondence/Yazışma Adresi:
Çağatay Han Ülkü, Department of Otolaryngology,
N.E. University Meram Faculty of Medicine,
Konya, Turkey
Phone: +90 532 317 17 65
E-mail: [email protected]
Received Date/Geliş Tarihi: 23.06.2014
Accepted Date/Kabul Tarihi: 12.08.2014
Available Online Date/Çevrimiçi Yayın Tarihi:
14.11.2014
© Copyright 2014 by Offical Journal of the Turkish
Society of Otorhinolaryngology and Head and
Neck Surgery Available online at
www.turkarchotolaryngol.net
© Telif Hakkı 2014 Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş
Boyun Cerrahisi Derneği Makale metnine
www.turkarchotolaryngol.net web sayfasından
ulaşılabilir.
DOI:10.5152/tao.2014.664
Kırk bir yaşında erkek hasta, bir yıldır mevcut olan
boğuk ses ve yutkunma güçlüğü şikayeti ile kliniğimize müracaat etti. Endoskopik larenks muayenesinde, epiglot sol-üst kenarından kaynaklanan ve
sol sinüs priformise uzanan 3.0x2.0 cm boyutlarında, düzgün yüzeyli bir kitle belirlendi. Hastada
belirgin bir solunum sıkıntısı yoktu. Diğer kulak
burun boğaz ve sistem muayeneleri olağandı. Öz-
Key Words: Dermoid cyst, epiglottis, head-neck, treatment
Anahtar Kelimeler: Dermoid kist, epiglot, baş-boyun,
tedavi
Gelişimsel bir anomali olan dermoid kistler, disontogenetik kist olarak da isimlendirilirler. Embriyolojik hayatın 3. ve 4. haftasında, birinci ve ikinci
brankiyal arkların orta hat füzyonu sırasında ortaya
çıkan bir takım epiteliyal hücre artıklarından orjin
aldıkları kabul edilir. Bununla birlikte, travmatik
ya da iyatrojenik implantasyon sonucu edinsel olarak da gelişebileceği literatürde belirtilmiştir (1).
Turkish Archives of Otolaryngology 2014
DOI:10.5152/tao.2014.664
Bu lezyonlar 3 farklı histopatolojik alt gruba ayrılabilir. Gerçek
dermoid kist, saç, saç folikülü, sebase ve ter bezleri gibi cilt ile
ilgili ek yapıları da içeren, stratifiye skuamöz epitel ile sınırlı bir
kisttir. Bileşenleri ektodermal ve mezodermal orjinlidir. Epidermoid kist ya da epidermal inklüzyon kisti, basit skuamöz epitel
Ülkü and Yücel.
Dermoid Cyst Arising from the Epiglottis
ile sınırlı ve ek yapı içermeyen ektodermal bir lezyondur. Diğer
bir form olan teratoid kist ise, stratifiye skuamöz ve silyali respiratuvar epitel dahil çeşitli epitel yapıları ile sınırlı ve ektodermal,
endodermal ve/veya mezodermal orjinli bileşenler içeren bir kitledir (1).
Dermoid kistler, vücudun herhangi bir yerinde ortaya çıkabilir
(2). Tüm dermoid kistlerin %6.9’u baş-boyun bölgesinde, %1.6’sı
ise oral kavitede gelişir (3). Baş-boyun bölgesinde en sık, kaş 1/3
lateralinde ortaya çıkar, bunu orbita ve nazal kavite izler (1, 2).
Bilgimiz dahilinde, İngilizce literatürde 1, Rusça literatürde ise
3 olgu olmak üzere, sadece 4 epiglottan kaynaklanan dermoid
kist olgusu rapor edilmiştir (4-6).
Şekil 1. T1 ağırlıklı pre-kontrast sagittal MRG kesitinde, hava
yolunu daraltan epiglot orjinli kitle izlenmekte
Dermoid kistler, genel olarak yavaş büyüyen, hamur kıvamında,
ağrısız bir şişlik olarak görülürler. Her iki cinste eşit oranda ve
sıklıkla 20-30 yaşlarında gelişirler (7). Semptomlar, özgün değildir ve geliştikleri anatomik bölgeye göre farklılık gösterir (8,
9). Bununla birlikte, belirgin bir boyuta ulaşmadan ya da hayati
yapılara baskı yapmadan klinik olarak bulgu vermeyebilir. Epiglotta gelişen bir dermoid kist, dispne, disfoni ve hava yolu tıkanıklığına neden olabilir. Sunulan olguda, boğuk ses ve yutkunma
güçlüğü ön planda olan semptomlardı. Belirgin bir solunum sıkıntısı izlenmedi.
Dermoid kistlerde, ince iğne aspirasyon biyopsisi (İİAB) sıklıkla
yetersiz, değişken ya da tanısal olmayan sonuçlar ile birliktedir
(7). Sunulan olguda lezyonun derin yerleşimli olması ve yukarıda özetlenen nedenlerle İİAB yapılmadı.
Preoperatif dönemde MRG ve/veya bilgisayarlı tomografi ile
lezyon natürü, yapısal özellikleri, yerleşim yeri ve komşuluklarının ortaya konması için çok önemlidir. Bu şekilde, dermoid
kistler için büyük oranda doğru tanı ve uygun cerrahi yaklaşımın
belirlenmesi mümkündür (8).
Şekil 2. T1 ağırlıklı post - kontrast aksiyal MRG kesitinde, epiglot
sol kenar orjinli kitle izlenmekte
a
b
Ayırıcı tanıda, benign malign tükrük bezi tümörleri, kistik higroma, ektopik tiroid dokusu, tiroglossal duktus kisti, vallekula
kisti düşünülmelidir (9).
c
d
Şekil 3. a-d. Epiglot sol kenarından kaynaklanıp priform sinüse doğru uzanan kitlenin per - operatuvar endoskopik görünümü (a), Kitlenin
epiglot orta hattan sol laterale doğru plazma bıçağı serbestleştirilmesi (b), Komplet eksizyon sonrası epiglotun görünümü (c), Eksizyon sonrası
kitlenin makroskobik görünüm ve boyutu (d)
Ülkü and Yücel.
Dermoid Cyst Arising from the Epiglottis
a
Turkish Archives of Otolaryngology 2014
DOI:10.5152/tao.2014.664
b
Şekil 4. a, b. Gerçek dermoid kiste ait histopatolojik görüntü; Hematoksilen eozin x 200 (a), Hematoksilen eozin x 40 (b)
Tedavi kitlenin tam cerrahi eksizyonu ile yapılır. Lezyonun yerleşim yeri ve mevcut teknik donanıma bağlı olarak konvansiyonel
yöntemler, plazma bıçağı ya da lazer kullanılabilir. Kist duvarının
bırakılmadığı olgularda nüks oranı çok düşük ve prognoz çok iyidir (3, 4). Ancak literatürde, oral dermoid kistlerin %5 oranında
malign transformasyon gösterebileceği rapor edilmiştir (10).
Analysis and/or Interpretation - Ç.H.Ü.; Literature Review H.Y.; Writing - Ç.H.Ü.; Critical Review - Ç.H.Ü., H.Y.
Sunulan olguda, epiglot sol kenarında lokalize kitlenin sınırları, preoperatif yapılan endoskopik ve radyolojik incelemeler
sonucunda belirlendi. Trans-oral yaklaşımla eksizyonun uygun
olacağı kararı alındı. Otomatik ağız açacağı ve endoskop kullanılarak mevcut geniş tabanlı lezyon, plazma bıçağı ile tam olarak
eksize edildi. Cerrahi sırasında belirgin bir kanama gelişmedi.
Lezyonun epiglot larengeal yüzeyine ulaşmadığı izlendi ve eksizyon sırasında hava yolu güvenliğini riske sokacak bir işlem
yapılmadı. Postoperatif 6. ayda yapılan kontrol muayenesinde
hasta semptomsuz, endolarengeal yapılar normal görünüm ve
fonksiyona sahipti.
Conflict of Interest: No conflict of interest was declared by the
authors.
Sonuç
Acknowledgements: Thanks to Lema Tavlı, MD, Professor at
Department of Pathology who prepared histopathologic sections of the dermoid cyst.
Financial Disclosure: The authors declared that this study has
received no financial support.
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu olguya katılan hastadan
alınmıştır.
Hakem değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Epiglottan kaynaklanan dermoid kist son derece nadirdir. Ağrısız, yavaş büyüyen, kapsüllü bir lezyondur ve belirli bir hacme
ulaşana kadar herhangi bir semptoma neden olmaz. Ana semptomları, boğuk ses, dispne ve yutkunma güçlüğüdür. Radyolojik
görüntüleme teknikleri lezyon natürünü belirleme ve cerrahi
planlama için önemlidir. Tedavi tam cerrahi eksizyon ile yapılır.
Dermoid kist için nadir bir lokalizasyon da olsa, epiglotta gelişen lezyonlar için ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Yazar Katkıları: Fikir - Ç.H.Ü., H.Y.; Tasarım - Ç.H.Ü.; Denetleme - Ç.H.Ü.; Kaynaklar - H.Y., Ç.H.Ü.; Malzemeler H.Y.; Veri Toplanması ve/veya İşlemesi - Ç.H.Ü.; Analiz ve/
veya Yorum - Ç.H.Ü.; Literatür Taraması - H.Y.; Yazıyı Yazan
- Ç.H.Ü.; Eleştirel İnceleme - Ç.H.Ü., H.Y.
Informed Consent: Written informed consent was obtained
from the patient who participated in this case.
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
Peer-review: Externally peer-reviewed.
Author Contributions: Concept - Ç.H.Ü., H.Y.; Design Ç.H.Ü.; Supervision - Ç.H.Ü.; Funding - H.Y., Ç.H.Ü.; Materials - H.Y.; Data Collection and/or Processing - Ç.H.Ü.;
Teşekkür: Dermoid kiste ait histopatolojik görüntüleri hazırlayan Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Lema
Tavlı’ya teşekkür ederiz.
Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için finansal destek almadıklarını beyan etmişlerdir.
Kaynaklar
1.
Meyer I. Dermoid cysts (dermoids) of the floor of the mouth. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology 1955; 8: 1149-64. [CrossRef]
Turkish Archives of Otolaryngology 2014
DOI:10.5152/tao.2014.664
2.
3.
4.
5.
6.
Zhao D, Han Y, Chen Y, Qiu J. An unusual dermoid cyst in subcutaneous tissue of the mastoid region: A case report. Experimental
and therapeutic medicine 2013; 6: 75-6.
Jhams BC, Duraes GV, Jhams AC, Santos CR. Epidermoid cyst of
the floor of the mouth: A case report. J Can Dent Assoc 2007; 73:
525-8.
McKenzie D. Dermoid Cyst attached to the Epiglottis. Proc R
Soc Med 1930; 23: 786-7.
Alimov Al, Danilova RD, Akberov AB. 2 cases of epidermoid cyst
of the epiglottis. Vestn Otorinolaringol 1991; 6: 66-7.
Som NZ. Dermoid cyst of the epiglottis. Vestn Otorinolaringol
1980; 5: 85.
Ülkü and Yücel.
Dermoid Cyst Arising from the Epiglottis
7. Lin HW, Silver AL, Cunnane ME, Sadow PM, Kieff DA. Lateral
dermoid cyst of the floor of mouth: unusual radiologic and pathologic findings. Auris Nasus Larynx 2011; 38: 650-3. [CrossRef ]
8. Hunter TB, Paplanus SH, Chemin MM, Coulthard SW. Dermoid
cyst in the floor of the mouth: CT appereance. AJR Am Roentnenol 1983; 141: 1239-40. [CrossRef ]
9. Ulku CH, Uyar Y, Arbag H, Ozturk K. Ağız tabanında dermoid
kist. Türk Otolarengoloji Arşivi 2002; 40: 137-41.
10. Agaimy A, Raab B, Bonkowsky V, Wünnsch PH. Intestinal-type
adenocarcinoma arising in a congenital sublingual teratoid cyst,
Virchows Archiv 2007; 450: 479-81. [CrossRef ]
Download

Full Text (PDF) - Turkish Archives of Otolaryngology